thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2388
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.51 นาที | Online : 2012-04-12  
    รู้คำทำเพลง คุณครูผ่องพรรณ์ คำมงคล รร.วัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล)  
    การเรียนรู้ชนิดของคำต่างๆ ตามหลักภาษาไทย ถ้าหากใช้บทร้อยกรอง หรือเพลงสมัยก่อนนำมาสอน อาจจะทำให้นักเรียนเข้าไม่ถึงและไม่ค่อยสนใจ คุณครูผ่องพรรณ์ คำมงคล โรงเรียนวัดเวฬุวัด (สารภีชนานุกูล) จึงได้ให้นักเรียนเลือกเพลงที่นักเรียนสนใจมาเรียนรู้ชนิดของคำต่างๆ ตามหลัก ภาษาไทย โดยให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าในเพลงที่นักเรียนเลือกมานั้นผู้แต่งใช้คำชนิดใดจึงทำให้เพลงนั้น ไพเราะน่าฟัง  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ครูภาษาไทย หัวใจไม่เกษียณ อ.ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ รร.สามเสนวิทยาลัย (ฉบับเต็ม)
สอนภาษาไทย อย่างมีสีสัน กับ อาจารย์ ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ พบเทคนิคการจำไวยากรณ์ เพิ่มเติม

การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัย (ฉบับเต็ม)
สอนให้นักเรียนนั้นรู้จักคิดโดยการใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย เพิ่มเติม

ฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกต อ.อภิวัน นันตา (ฉบับเต็ม)
เทคนิคการสอนบูรณาการอีกรูปแบบหนึ่ง โดยนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ เพิ่มเติม

คาบเรียนที่คุ้มค่า อ.อนุรัตน์ แพนสกุล (ฉบับเต็ม)
ชมการจัดการเรียนการสอน ของครูที่คิดว่า ภาษาไทยไม่ได้เป็นแค่วิชา แต่เป็นเรื่องของ การใช้ชีวิต เพิ่มเติม

กิจกรรมรักการอ่าน เปิดท้ายอ่านหนังสือ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ รร.ขุขันธ์
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน โดยใช้วิธีการเดียวกับการเปิดท้ายขายของ แต่เปลี่ยนเป็นเปิดท้ายขายหนังสือแทน ให้นักเรียนขาย(เล่า)ให้คนซื้อ(ผู้ฟัง)ฟังได้ เป็นการฝึกนิสัยรักการอ่านด้วย เพิ่มเติม

 
 
ได้ชมการสอนเรื่องรู้คำทำเพลงของครูผ่องพรรณ์ แล้วเกิดแนวคิดในการสอนที่สำคัญเพราะครูผ่องพรรณ์สอนเนื้อหาหลักภาษาเหมือนไม่ได้เป็นเนื้อหาที่ต้องยุ่งยากในการอธิบายกฎเกณฑ์ทางภาษาที่น่าเบื่อ แต่ครูผ่องพรรณ์ทำให้เด็กรู้สึกเหมือนกำลังเล่น ร้องเพลงอย่างสนุกสนาน มีการเล่นดนตรีประกอบเป็นการบูรณาการกับสาระศิลป ด้วย จากนั้นครูจึงให้เด็กค่อยๆดึงสิ่งที่เป็นสาระออกมาจากเพลง จากสิ่งที่เขาสนใจ เด็กจึงเกิดความตื่นตัวอยากคิดอยากแสดงออก ครูผ่องพรรณ์เปิดโอกาสให้เด็กแสดงออกอย่างกว้างขวาง ครูเป็นเพียงคอยกำกับให้เข้ามาสู่จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน นับเป็นการสอนที่น่าสนใจครับ
โดย พิสูจน์ ใจเที่ยงกุล (2012-05-02 15:04:20) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีเทคนิคที่ดีในการสอนที่เป็นการสอนแบบง่ายๆ ให้นักเรียนได้ได้เปิดโอกาสกับการเรียน ได้มีความสนุกสนานกับการเรียนที่ไม่น่าเบื่อหน่าย โดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเพลง มาใช้ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนมากับสิ่งที่พวกเค้าชื่นชอบและสนใจอยู่แล้ว ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเข้าใจบทเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากเพลง ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนเรื่องอื่น ๆ ได้ :tv15:
โดย อุมาภรณ์ ทรัพย์เอี่ยม (2014-02-24 01:09:55)
คุณครูมีเทคนิคที่ดีในการสอนที่เป็นการสอนแบบง่ายๆ ให้นักเรียนได้ได้เปิดโอกาสกับการเรียน ได้มีความสนุกสนานกับการเรียนที่ไม่น่าเบื่อหน่าย โดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเพลง มาใช้ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนมากับสิ่งที่พวกเค้าชื่นชอบและสนใจอยู่แล้ว ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเข้าใจบทเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากเพลง ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนเรื่องอื่น ๆ ได้ :tv15:
โดย อุมาภรณ์ ทรัพย์เอี่ยม (2014-02-24 01:11:05)
คุณครูมีเทคนิคที่ดีในการสอนที่เป็นการสอนแบบง่ายๆ ให้นักเรียนได้ได้เปิดโอกาสกับการเรียน ได้มีความสนุกสนานกับการเรียนที่ไม่น่าเบื่อหน่าย โดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเพลง มาใช้ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนมากับสิ่งที่พวกเค้าชื่นชอบและสนใจอยู่แล้ว ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเข้าใจบทเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากเพลง ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนเรื่องอื่น ๆ ได้ :tv15:
โดย อุมาภรณ์ ทรัพย์เอี่ยม (2014-02-24 01:11:05)
คุณครูมีเทคนิคที่ดีในการสอนที่เป็นการสอนแบบง่ายๆ ให้นักเรียนได้ได้เปิดโอกาสกับการเรียน ได้มีความสนุกสนานกับการเรียนที่ไม่น่าเบื่อหน่าย โดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเพลง มาใช้ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนมากับสิ่งที่พวกเค้าชื่นชอบและสนใจอยู่แล้ว ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเข้าใจบทเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากเพลง ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนเรื่องอื่น ๆ ได้ :tv15:
โดย อุมาภรณ์ ทรัพย์เอี่ยม (2014-02-24 01:11:05)
คุณครูมีเทคนิคที่ดีในการสอนที่เป็นการสอนแบบง่ายๆ ให้นักเรียนได้ได้เปิดโอกาสกับการเรียน ได้มีความสนุกสนานกับการเรียนที่ไม่น่าเบื่อหน่าย โดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเพลง มาใช้ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนมากับสิ่งที่พวกเค้าชื่นชอบและสนใจอยู่แล้ว ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเข้าใจบทเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากเพลง ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนเรื่องอื่น ๆ ได้ :tv15:
โดย อุมาภรณ์ ทรัพย์เอี่ยม (2014-02-24 01:11:05)
คุณครูมีเทคนิคที่ดีในการสอนที่เป็นการสอนแบบง่ายๆ ให้นักเรียนได้ได้เปิดโอกาสกับการเรียน ได้มีความสนุกสนานกับการเรียนที่ไม่น่าเบื่อหน่าย โดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเพลง มาใช้ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนมากับสิ่งที่พวกเค้าชื่นชอบและสนใจอยู่แล้ว ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเข้าใจบทเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากเพลง ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนเรื่องอื่น ๆ ได้ :tv15:
โดย อุมาภรณ์ ทรัพย์เอี่ยม (2014-02-24 01:11:06)
คุณครูมีเทคนิคที่ดีในการสอนที่เป็นการสอนแบบง่ายๆ ให้นักเรียนได้ได้เปิดโอกาสกับการเรียน ได้มีความสนุกสนานกับการเรียนที่ไม่น่าเบื่อหน่าย โดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเพลง มาใช้ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนมากับสิ่งที่พวกเค้าชื่นชอบและสนใจอยู่แล้ว ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเข้าใจบทเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากเพลง ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนเรื่องอื่น ๆ ได้ :tv15:
โดย อุมาภรณ์ ทรัพย์เอี่ยม (2014-02-24 01:11:06)
คุณครูมีเทคนิคที่ดีในการสอนที่เป็นการสอนแบบง่ายๆ ให้นักเรียนได้ได้เปิดโอกาสกับการเรียน ได้มีความสนุกสนานกับการเรียนที่ไม่น่าเบื่อหน่าย โดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเพลง มาใช้ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนมากับสิ่งที่พวกเค้าชื่นชอบและสนใจอยู่แล้ว ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเข้าใจบทเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากเพลง ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนเรื่องอื่น ๆ ได้ :tv15:
โดย อุมาภรณ์ ทรัพย์เอี่ยม (2014-02-24 01:11:06)
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนที่น่าสนใจมาก ให้นักเรียนเลือกสิ่งที่ตนชอบสนใจ ใกล้ตัว มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยได้อย่างสนุกสนาน ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะนักเรียนระดับนี้ชอบฟังเพลงและร้องเพลง ถ้าหากเรานำสิ่งที่เขาสนใจมาวิเคราะห์เนื้อหาและสอนเรื่องการใช้ภาษา ความงามของภาษา โวหารภาพพจน์ คำที่มีความหมายนัยตรง คำที่มีความหมายโดยนัย ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเพลงที่เขาสนใจแล้ววิเคราะห์คำหเล่านี้ได้ เกิดความรู้และมีความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น ดิฉันจะนำไปใช้สอนบ้าง ขอบคุณที่ทำให้เกิดแนวคิดค่ะ
โดย ช่อผกา มะทิตะโน (2012-05-10 13:43:47) [แสดงความคิดเห็น]
สนุสนาน ครับ บอกได้คำเดียว อาจารย์ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย เทคนิคการสอนของ อาจารย์ มีทั้งให้ทำการคิด และ ลงมือทำน่าสนใจมากครับ ผลที่เกิดกับผู้เรียน น่าจะทำให้ เด็กนักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีกระบวนการคิด และ การสังเคราห์ ที่ ดี ขึ้น มีความเข้าใจกับเนื้อหาและ บทเรียน อย่างแท้จริง เกิดการ ฝังจำ เนื่องจาก ผ่านกระบวนการลงมือทำด้วยตนเอง ได้เรียนรู้ทักษะในการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นได้ เป็น อย่างดี ขอสนับสนุน ครับ
โดย อายุทธ กมุททรง (2012-05-11 14:15:38) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องรู้คำทำเพลง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของคุณครูผ่องพรรณ์ คำมงคล โรงเรียนวัดเวฬุวัน เป็นเทคนิควิธีการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก รู้สึกไม่เบื่อและเกิดความสนุกสนานไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูผ่องพรรณ์ นักเรียนในห้องเรียนได้รับความรู้ในเรื่องของคำที่มีความหมายโดยตรง คำที่มีความหมายโดยนัย รู้จักเลือกคำจากบทเพลงมาวิเคราะห์วิจารณ์ เป็นวิธีการสอนที่นำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนมานำเสนอ
โดย อรวรรณ คงปาน (2012-05-12 10:32:20) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องเขียนโวหารไทยไม่ใช่เรื่องยาก ของคุณครูพุ่มพวง วรสันติวงศ์ โรงเรียนทุ่งช้าง ชมแล้วได้แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ นักเรียนในห้องเรียนได้ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ไปพร้อม ๆ กัน นักเรียนมีความรู้เรื่องสำนวนโวหาร ประเภทของโวหาร และรู้จักนำสำนวนโวหารมาใช้ในการเขียนความเรียง หรือเป็นเรื่องเล่าต่าง ๆ
โดย อรวรรณ คงปาน (2012-05-12 10:42:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนภาษาไทยที่น่าสนใจมากค่ะ นักเรียนเรียนรู้เรื่องคำได้อย่างมีความสุข ขอชื่นชมค่ะ เป็นการหยิบเอาสิ่งที่ใกล้ตัวและสิ่งที่นักเรียนชอบมาเป็นสื่อในการเรียนรู้และจัดกิจกรรมได้อย่างน่าสนใจ และนักเรียนมีส่วนร่วม มีการฝึกทักษะครบถ้วนทั้งทักษะการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน และส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ของนักเรียนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เป็นการสอนที่นำไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยเรื่องอื่นๆ และบูรณาการในสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้อีกมากมาย ขอบคุณสำหรับเทคนิคและกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูค่ะ ขอบคุณค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สิริภัสสร์ กันทะวงค์ (2012-05-12 15:27:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนภาษาไทยที่น่าสนใจมากค่ะ นักเรียนเรียนรู้เรื่องคำได้อย่างมีความสุข ขอชื่นชมค่ะ เป็นการหยิบเอาสิ่งที่ใกล้ตัวและสิ่งที่นักเรียนชอบมาเป็นสื่อในการเรียนรู้และจัดกิจกรรมได้อย่างน่าสนใจ และนักเรียนมีส่วนร่วม มีการฝึกทักษะครบถ้วนทั้งทักษะการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน และส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ของนักเรียนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เป็นการสอนที่นำไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยเรื่องอื่นๆ และบูรณาการในสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้อีกมากมาย ขอบคุณสำหรับเทคนิคและกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูค่ะ ขอบคุณค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สิริภัสสร์ กันทะวงค์ (2012-05-12 15:27:32) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนภาษไทยภาษาไทยเป็นอีกรูปแบบท่นำเสนอมาน่าสนใจมากขอชื่นชมจริงๆเพราะในด้านการศึกษาได้มีการหยิบยกประเด็นที่ใกล้ตัวมากที่สุดในเรื่องของสื่อการเรียนรู้และเป็นกิจจกรรมที่น่าสนใจมากโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมักษะในกระบวนการไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมในเรื่องของการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ของนักเรียนได้เป็นอย่างดีในเรื่องของการนำภาษาไทยมาใช้ในเรื่องอื่นๆเป็นเรื่องของการบูรณาการกับในกรายวิชาอื่นๆอีกมากมาย
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-14 12:19:05) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันเลือกชมรายการโทรทัศน์ครู ตอนรู้คำทำเพลง โดยคุณครูผ่องพรรณ์ คำมงคล แห่งโรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) ด้วยเหตุผลหลักคือในสัปดาห์นี้ดิฉันกำลังจะเตรียมการสอนเรื่องลักษณะของภาษาไทยและคำในภาษาไทยพอดี อันที่จริงก็พอจะมีกิจกรรมที่จัดเตรียมไว้บ้างแล้ว แต่รู้สึกว่าบางครั้งนักเรียนนักศึกษาก็เบื่อๆ จึงอยากหากิจกรรมการสอนรูปแบบใหม่ๆที่น่าจะเข้ากับวัยหรือตรงใจวัยรุ่นมากขึ้น พอเห็นคลิปรายการตอนนี้แล้วรู้สึกดีใจมาก เพราะคล้ายกับจะได้คำตอบอยู่รำไร และพอชมๆไปแล้วก็ตอบตัวเองว่าคิดถูกแล้วที่ยอมตื่นมากลางดึก (ตีสอง) เพื่อมาดูรายการโทรทัศน์ครูในวันนี้ (ปกติในระหว่างสัปดาห์จะเข้านอนเร็วและตื่นทีเดียวตอนเช้าเพื่อเก็บแรงไว้สอนวันละ ๕-๘ คาบ!!!!!ค่ะ) ได้คำตอบและแนวทางแล้ว คุณครูสอนดีมากเลยนะคะ ที่สำคัญสื่อของคุณครูก็ง่ายๆ ไม่จำเป็นต้องมีอะไรมาประกอบมากมาย ใช้ทอล์กแอนด์ชอล์กเหมือนดิฉันเลย ไม่มีโปรเจคเตอร์น่ะค่ะ บางทีดูรายการตอนอื่นๆเราก็แอบท้อใจว่าเราทำไม่ได้ถึงขนาดนี้หรอกเพราะสื่อเราไม่พร้อม แต่พอดูรายการตอนนี้แล้วมีกำลังใจมากๆเลยค่ะ การสอนของคุณครูก็ดีมาก เป็นลำดับขั้นตอนดีค่ะ ดิฉันขออนุญาตนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการสอนนะคะ ได้ผลอย่างไรจะพยายามเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนและขอคำชี้แนะจากคุณครูบ้าง ขอบพระคุณมากค่ะ
:tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย กีระกาญน์ มาอยู่วัง (2012-05-22 03:10:16) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ฟังในเรื่อง รู้คำทำเพลงของ คุณครูผ่องพรรณ์ คำมงคล รร.วัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้บทเพลงมาใช้เป็นสื่อในการสอน มีการนำคำต่างๆในเพลงมาสอน มีการให้คำแนะนำถึงเทคนิคในการเลือกเพลง อาจารย์ใช้เทคนิคการสอนได้สนุกมากคะ ให้นักเรียนได้ตัดสินใจเลือก และให้มีการแสดงความคิดเห็นถึงเหตุผลที่ได้เลือกบทเพลงนี้มา อาจารย์สามารถให้ทั้งความรู้ และความสนุกสนาน ทำให้การเรียนเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อ :tv17: :tv17:
โดย เบ็ญจา โกสุม (2012-05-26 22:29:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ได้อีกวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจ คุณครูออกแบบกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ดีมาก นักเรียนมีความสุขในการเรียน สนุก นักเรียนรูจักกการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มทุกขั้นตอนตั้งการเลือกบทเพลง โดยครูมีขอบเขตการเลือกเพลง การวิเคราะห์บทเพลงตามที่ครูกำหนด การร่วมกันนำเสนอบทเพลง ตลอดจนการร่วมกันสรุปเป็นองค์ความรู้ ทำให้การสอนภาษาไทยน่าสนใจ
โดย นพวรรณ ไชยปันติ (2012-05-31 14:12:07) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีเทคนิคที่น่าสนใจมากครับ ได้ทั้งไอคิว อีคิวและเอ็มคิว จากการสอนของคุณครู :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ครูกฤษขจร ศรีถาวร (2012-06-21 14:52:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ได้อีกวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจ คุณครูออกแบบกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ดีมาก นักเรียนมีความสุขในการเรียน สนุก นักเรียนรูจักกการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มทุกขั้นตอนตั้งการเลือกบทเพลง โดยครูมีขอบเขตการเลือกเพลง การวิเคราะห์บทเพลงตามที่ครูกำหนด การร่วมกันนำเสนอบทเพลง ตลอดจนการร่วมกันสรุปเป็นองค์ความรู้ ทำให้การสอนภาษาไทยน่าสนใจ
โดย ขวัญเมือง ประพาฬ (2012-06-22 10:59:00) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์มีเทคนิคการสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการสอนโดยการสอนของอาจารย์นั้นมีการนำบทเพลงมาสอนเข้ากับบทเรียนในการสอนเรื่องการใช้บทร้อยกรองเพื่อให้นัักเรียนเกิดความเข้าใจของบทร้อยกรองซึ่งให้เด็กทำงานเป็นกลุ่มและให้ช่วยกันหาว่าบทเพลงที่เตรียมมานั้นมีความหมายหรือคำที่ไพเราะหรรือไม่อย่างไร ซึ่งเป็นเทคนิคที่การสอนที่ดีอีกวิธีหนึ่งของการสอนเพื่อให้เด็กเกิดการคิและการเรียนรู้ว่าเพลงแต่ละเพลงมีความหมายที่แตกต่างกันและมีจังงหวะทำนองที่ต่างกันอีกทั้งยังมีการใช้สำนวนโวหารมากมาย
โดย ช่อทิพย์ สงวนให้ (2012-06-23 21:59:52) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเพลง มาใช้ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนมากับสิ่งที่พวกเค้าชื่นชอบและสนใจอยู่แล้ว ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเข้าใจบทเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น
โดย พรหมมาศ แสงพลอย (2012-10-03 12:08:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ โดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเพลง มาใช้ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนมากับสิ่งที่พวกเค้าชื่นชอบและสนใจอยู่แล้ว ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเข้าใจบทเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ
โดย ศรีนวล บุญมาพิลา (2012-10-03 12:43:16) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องรู้คำทำเพลง คุณครูผ่องพรรณ์ คำมงคล รร.วัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) เป็นเทคนิคการสอนทำให้ผู้เรียนสนใจเรียนมากขึ้น ซึ่งอาจนำมาประยุกต์ใช้ เรื่องชนิดของคำทั้ง 7 ชนิด มาให้นักเรียนนำทำนองของเพลงมาแต่ง เป็นเนื้อหาชนิดของคำก็ได้
โดย สุมนทิพย์ เลิศนพรัตน์วงศ์ (2012-10-23 14:39:09) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวกรรณิกา ปานสง่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ห้อง 5441-01/5 เรียนกับอาจารย์ดร. ชนะสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน เมื่ิือดิฉันได้ชมรายการโทรทัศน์ครูแล้วในตอนของรู้คำทำเพลง ของคุณครูผ่องพรรณ์ คำมงคล รร. วัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) มีความคิดเห็นว่าคุณครูมีเทคนิคที่ดีในการสอนที่เป็นการสอนแบบง่ายๆ ให้นักเรียนได้ได้เปิดโอกาสกับการเรียน ได้มีความสนุกสนานกับการเรียนที่ไม่น่าเบื่อหน่าย โดยการที่คุณครูให้นักเรียนได้เลือกบทเพลงเองมาประกอบใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งทำให้การเรียนนั้นมีความน่าสนใจมากขึ้นและเพิ่มสีสันให้กับห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการฝึกทักษะของการเรียนให้ครบทุกกระบวนการ ทั้งทักษะการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน นอกจากนี้คุณครูยังทำให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในความถนัดของตนเอง คือ การที่ได้ร้องเพลงและได้เต้นไปกับการที่ตนเองได้เลือกบทเพลง และยังส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิดวิเคาระห์และสังเคราะห์ได้เป็นอย่าง ซึ่งนับว่าการเรียนการสอนของคุณครูผ่องพรรณ์ คำมงคล นี้ทำให้เด็กนักเรียนได้เปิดโอกาสกับการเรียนรู้ ประสบการณ์ที่ใหม่ๆ เป็นแนวทางได้การเรียนรู้ และสามารถนำไปบูรณาการกับวิชาอื่นๆได้ ซึ่งนับว่าเป็นการสอนที่ดีมีคุณภาพค่ะ
โดย กรรณิกา ปานสง่า (2012-12-04 11:20:29) [แสดงความคิดเห็น]
ื่นชมชคุณครูผ่องพรรณ์ คำมงคล รร. วัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) ว่ามีเทคนิคการสอนที่ดี ใช้เพลงเป็นสื่อการสอนทำให้นักเรียนสนใจกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากเพลง ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนเรื่องอื่น ๆ ได้
โดย จีรวรรณ เมฆมณฑา (2012-12-08 15:00:28) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ผมได้ชมการสอนของอ.ผ่องพรรณ์ แล้ว ได้อะไรหลายๆอย่าง อ.ผ่องพรรณ์มีเทคนิคการสอนภาษาไทยที่สนุกมาก มีการประยุกต์ใช้โดยเอาเพลงที่นักเรียนชื่นชอบมาสอนกับบทเรียนได้อย่างลงตัวมากทำให้เด็กเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรียน ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาได้ชัดเจนขึ้น และเป็นคนที่วิเคราะห์คำได้เป็นว่าเพลงที่เลือกนั้น มีคำชนิดใดบ้างที่มาใช้แต่งเป็นบทเพลงถึงได้มีความไพเราะ และการเรียนการสอนของ อ.ผ่องพรรณ์ สามารถนำไปบูรณาการกับวิชาอื่นๆได้ การสอนเรื่องรู้คำทำเพลง เป็นการประยุกต์ให้เข้ากับความทันสมัยได้อย่างดีและมีคุณภาพมากครับ :tv15: :tv10:
โดย ณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์บุญทรัพย์ (2012-12-11 17:44:18) [แสดงความคิดเห็น]
ผม นายณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์บุญทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ห้อง 5441-01/6 เรียนกับ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธฺิ์สูงเนิน จากที่ผมได้ชมการสอนของอ.ผ่องพรรณ์ แล้ว ได้อะไรหลายๆอย่าง อ.ผ่องพรรณ์มีเทคนิคการสอนภาษาไทยที่สนุกมาก มีการประยุกต์ใช้โดยเอาเพลงที่นักเรียนชื่นชอบมาสอนกับบทเรียนได้อย่างลงตัวมากทำให้เด็กเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรียน ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาได้ชัดเจนขึ้น และเป็นคนที่วิเคราะห์คำได้เป็นว่าเพลงที่เลือกนั้น มีคำชนิดใดบ้างที่มาใช้แต่งเป็นบทเพลงถึงได้มีความไพเราะ และการเรียนการสอนของ อ.ผ่องพรรณ์ สามารถนำไปบูรณาการกับวิชาอื่นๆได้ การสอนเรื่องรู้คำทำเพลง เป็นการประยุกต์ให้เข้ากับความทันสมัยได้อย่างดีและมีคุณภาพมากครับ :tv15: :tv03:
โดย ณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์บุญทรัพย์ (2012-12-11 18:01:39)
จากที่ดิฉันได้ชมวีดีโอเรื่องรู้คำทำเพลงของคุณครูผ่องพรรณ์ คำมงคล โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)มีความคิดเห็นว่าคุณครูผ่องพรรณ์มีเทคนิคการสอนหลายแบบมากและแต่ละแบบที่เลือกสอนเด็กนั้นเป็้นวิธีที่เด็กทำแล้วมันไม่ยากและเป็้นการเปิดโอกาสให้เด็กอีกด้วยและทำให้เด็กมีความคิดมากขึ้นโดยใช้เนื้อเพลงเป็นสื่อในการสอนเพราะจะทำให้เด็กได้วิเคาระห์ในเพลงที่ตนเองชอบมาหาคำที่มีความหมายนอกจากนี้คุณครูผ่องพรรณ์ยังได้ฝึกให้เด็กกล้าแสดงออกอีกด้วยและยังทำให้เด็กเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
โดย มาลินี ทับจิตร (2012-12-11 18:05:22) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวมาลินี ทับจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ห้อง 5441-01/6 เรียนกับอาจารย์ดร. ชนะสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน มื่ิือดิฉันได้ชมรายการโทรทัศน์ครูแล้วในตอนของรู้คำทำเพลง ของคุณครูผ่องพรรณ์ คำมงคล รร. วัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) มีความคิดเห็นว่าคุณครูผ่องพรรณ์มีเทคนิคการสอนหลายแบบมากและแต่ละแบบที่เลือกสอนเด็กนั้นเป็้นวิธีที่เด็กทำแล้วมีความเข้าใจในการเรียนการสอนมากขึ้นค่ะ
โดย มาลินี ทับจิตร (2012-12-11 18:12:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สนุกไม่น่าเบื่อมีสาระเหมาะกับวัย
โดย จินตนาฏ จารัตน์ (2013-03-20 19:03:59) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv