thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 3629
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.16 นาที | Online : 2012-04-12  
    เรียนให้สนุกกับวรรณคดีไทย คุณครูนุชจรินทร์ มหันตวารี รร.สตรีประเสริฐศิลป์  
    เทคนิคการสอนวรรณคดีไทยของคุณครูนุชจรินทร์ มหันตวารี โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด ที่ให้นักเรียนนำเสนอแต่ละกลุ่มตามความสนใจ โดยที่เน้นไปในการวิเคราะห์เรื่องรามเกียรติ์ โดยที่นักเรียนจะต้องฝึกทั้งเรื่องการสื่อสารเพื่อให้กลุ่มอื่นเข้าใจแล้ว ยังต้องฝึกการฟังเพื่อการวิเคราะห์ในทุกๆ กลุ่มด้วย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ครูภาษาไทย หัวใจไม่เกษียณ อ.ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ รร.สามเสนวิทยาลัย (ฉบับเต็ม)
สอนภาษาไทย อย่างมีสีสัน กับ อาจารย์ ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ พบเทคนิคการจำไวยากรณ์ เพิ่มเติม

การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัย (ฉบับเต็ม)
สอนให้นักเรียนนั้นรู้จักคิดโดยการใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย เพิ่มเติม

ฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกต อ.อภิวัน นันตา (ฉบับเต็ม)
เทคนิคการสอนบูรณาการอีกรูปแบบหนึ่ง โดยนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ เพิ่มเติม

คาบเรียนที่คุ้มค่า อ.อนุรัตน์ แพนสกุล (ฉบับเต็ม)
ชมการจัดการเรียนการสอน ของครูที่คิดว่า ภาษาไทยไม่ได้เป็นแค่วิชา แต่เป็นเรื่องของ การใช้ชีวิต เพิ่มเติม

กิจกรรมรักการอ่าน เปิดท้ายอ่านหนังสือ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ รร.ขุขันธ์
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน โดยใช้วิธีการเดียวกับการเปิดท้ายขายของ แต่เปลี่ยนเป็นเปิดท้ายขายหนังสือแทน ให้นักเรียนขาย(เล่า)ให้คนซื้อ(ผู้ฟัง)ฟังได้ เป็นการฝึกนิสัยรักการอ่านด้วย เพิ่มเติม

 
 
คุณครูนุชจรินทร์ มหันตวารี รร.สตรีประเสริฐศิลป์จังหวัดตราด เรียนให้สนุกกับวรรณคดีไทย เมื่อกล่าวถึงวรรณคดีไทยแล้วนักเรียนทุกคนอาจจะไม่สนใจคิดว่าน่าเบื่อเพราะมีเนื้อหาสาระที่ละเอียดซับซ้อนอ่านแล้วทำความเข้าใจยากอ แต่ในชั่วโมงของคุณครูทำให้วรรณคดีเป็นเรื่องที่ไม่ยากแล้วทำให้เด็กสนุกกับการเรียนวรรณคดีไทย ให้นักเรียนทำกิจกรรมในการวิเคราะห์วรรณคดีไทย แล้วมานำเสนอ นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการพูดและการฟัง เป็นการสอนที่ได้ทักษะและได้ความรู้อย่างมากมายเลย
โดย บรรพต สูงเจริญ (2012-05-11 16:26:28) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่อง เรียนสนุกกับวรรณคดีไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของคุณครูนุชจรินทร์ มหันตวารี โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ เป็นวิธีการสอนที่ช่วยแก้ปัญหาในการเรียนการสอนวรรณคดีไทยให้นักเรียนเกิดความรู้สึกว่าน่าเรียน ไม่รู้สึกว่าวิชาวรรณคดีจะต้องเป็นการอ่านทำนองเสนาะช้า ๆ นักเรียนในห้องเรียนได้ฝึกทักษะด้านการอ่านทำนองเสนาะ กล้าแสดงออกและกล้าแสดงความคิดเห็น สร้างความสามัคคี นักเรียนมีความสุขมีความสนุกสนาน
โดย อรวรรณ คงปาน (2012-05-12 11:27:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก สร้างความสนใจได้ดี นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ แต่การอ่านทำนองเสนาะนั้นค่อนข้างที่จะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับนักเรียน มีนักเรียนส่วนน้อยที่มีความสามารถพิเศษในการอ่านทำนองเสนาะ ดังนั้นครูจึงควรเพิ่มเติมการฝึกอ่านทำนองเสนาะสำหรับนักเรียนที่ยังอ่านไม่เก่ง โดยอาจจะให้นักเรียนฝึกอ่านแบบจับคู่หรืออ่านเป็นกลุ่มเพื่อการช่วยกันฝึกให้เด็กที่อ่านเก่งสาธิต ครูสาธิต หรือให้เด็กฝึกอ่านจากวิดีทัศน์ก็จะช่วยได้มาก จะขอนำแนวทางไปใช้ไปใช้บ้างขอบคุณค่ะ
โดย ช่อผกา มะทิตะโน (2012-05-12 13:45:26) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่บังคับให้นักเรียนเรียนอย่างเดียว การเรียนวรรณคดีจึงสนุกสนานมากยิ่งขึ้น นักเรียนเกิดความรักวรรณคดีเป็นพื้นฐานในการเรียนวรรณคดีเรื่องต่อไป ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนวรรณคดีได้ทุกเรื่องเพราะทุกระดับมีากรสอนวรรณคดีไทย การเล่าเรื่องย่อให้นักเรียนฟังก็ทำให้นักเรียนเกิดความอยากรู้ อยากเรียนมากขั้น ครูที่เล่าเรื่องทั้งหมดให้นักเรียนฟังก่อนทำให้นักเรียนอยากเรียนวรรณคดีเพิ่มขัึ้น
โดย ปฤษณา แจ้มแจ้ง (2012-05-27 12:59:20) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูนุชจรินทรื มหันตวารี ร.ร.สตรีประเสริฐศิลป์์ จังหวัดตราด เป็นวิธีการสอนที่เปิดโอกาศให้นักเรียนแสดงออกความคิดของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถนักเรียนได้เรียนรู้วรรณคดีการอ่านวรรณคดีเป็นทำนองเสนาะตลอดจนความคิดที่จะนำสารสนเทศเข้ามาใช้ในการนำเสนอ การแสดงออก กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ นักเรียนเรียนรู้สนุกมีความสุขในการเรียนรู้ทำให้ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายที่จะเรียนรู้วรรณคดี
โดย วรรณสิริ สุขดี (2012-05-28 13:31:14) [แสดงความคิดเห็น]
ชมเทคนิคการสอน เรียนให้สนุกกับวรรณคดีไทย คุณครูนุชจรินทร์ มหันตวารี โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด ที่ให้นักเรียนนำเสนอแต่ละกลุ่มตามความสนใจ โดยที่เน้นไปในการวิเคราะห์เรื่องรามเกียรติ์ โดยให้นักเรียนจะต้องฝึกทั้งเรื่องการสื่อสาร เพื่อให้กลุ่มอื่นเข้าใจแล้วยังต้องฝึกการฟัง เพื่อการวิเคราะห์ มีการวางแผนการทำงาน นักเรียนสนุกสนาน มีความสุขในทุกๆกลุ่มด้วย สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ ขอชื่นชมและจะนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ค่ะ
โดย อุบล จันทร์สว่าง (2012-05-28 18:51:35) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02: ขอบพระคุณครูนุชจรินทร์ มหันตวารี เป็นอย่างยิ่ง ขออนุญาตนำเทคนิคของครูไปใช้กับการสอนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามที่เป็นครูประจำชั้นในขณะนี้ เพราะมีเทคนิคการนำเสนอที่ดี และการฝึกทักษาะกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียน ซึ่งจสามารถใช้ได้กับกิจกรรมเสริมให้แก่นักเรียในการเรียนวรรณคดีวิจักษณ์ของในระดับชั้นนี้ทั้งหมด ขอบพระคุณคะ :tv15:
โดย สว่างวรรณ กล่อมบรรจง (2012-07-10 00:06:03) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ข้อคิดและเทคนิคการสอนจากคุณครูนุชจรินทรื มหันตวารี ร.ร.สตรีประเสริฐศิลป์์ จังหวัดตราด ซึ่งมีวิธีการสอนที่เปิดโอกาศให้นักเรียนแสดงออกความคิดของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถนักเรียนได้เรียนรู้วรรณคดีการอ่านวรรณคดีเป็นทำนองเสนาะตลอดจนความคิดที่จะนำสารสนเทศเข้ามาใช้ในการนำเสนอ การแสดงออก กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ นักเรียนเรียนรู้สนุกมีความสุขในการเรียนรู้ทำให้ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายที่จะเรียนรู้วรรณคดี เหมาะที่จะนำไปใช้ได้กับโรงเรียนเป็นอย่างดี
โดย รพีภัทร มั่นจิต (2012-07-15 20:52:02) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณเทคนิคการสอนของอาจารย์นะคะ แต๋โรงเรียนเราสื่อต่างๆยังไม่ค่อยพร้อมและนักเรียนส่วนมากเป็นนักเรียนที่อยู่ตะเข็บชายแดนและเด็กที่มีปัญหาความกระตือรือร้นของเด็กจะแตกต่างกันแต่ก็จะนำเทคนิคนี้ไปปรับใช้กับนักเรียนของตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขอขอบคุณค่ะ
โดย สุภาพร มีอาษา (2012-08-02 11:38:00) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกอ่าน และตีความ และนำเสนอสิ่งที่ได้ศึกษามาหน้าชั้นเรียน เพื่อเป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับผู้เรียนที่ชัดเจน ทำให้ผู้เรียนมีวัตถุประสงค์ในการอ่านที่ชัดเจน จึงตั้งใจอ่านและตีความสิ่งที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้สอนสามารถตรวจสอบความเข้าใจและความสามารถในการตีความของผู้เรียนได้ผู้สอนควรจะมีทักษะการอ่านทำนองเสนาะ การอ่านเพื่อจับใจความและการตีความก่อนที่จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ ผู้สอนควรจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความสะดวก (Facilitator) ผู้ให้คำแนะนำ (Guide) และพี่เลี้ยง (Mentor) ในระหว่างทำกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำกิจกรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
โดย เบญจวรรณ โถนคำ (2012-10-03 09:19:54) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกอ่าน และตีความ และนำเสนอสิ่งที่ได้ศึกษามาหน้าชั้นเรียน เพื่อเป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับผู้เรียนที่ชัดเจน ทำให้ผู้เรียนมีวัตถุประสงค์ในการอ่านที่ชัดเจน จึงตั้งใจอ่านและตีความสิ่งที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้สอนสามารถตรวจสอบความเข้าใจและความสามารถในการตีความของผู้เรียนได้
โดย มณีกร ภาชี (2012-10-03 13:29:27) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกอ่าน และตีความ และนำเสนอสิ่งที่ได้ศึกษามาหน้าชั้นเรียน เพื่อเป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับผู้เรียนที่ชัดเจน ทำให้ผู้เรียนมีวัตถุประสงค์ในการอ่านที่ชัดเจน จึงตั้งใจอ่านและตีความสิ่งที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้สอนสามารถตรวจสอบความเข้าใจและความสามารถในการตีความของผู้เรียนได้
โดย มณีกร ภาชี (2012-10-03 14:01:37) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนวรรณคดีเป็นเรื่องที่น่าสนใจ แต่ในความเป็นจริงต้องตรวจสอบความถูกต้องในการอ่านออกเสียงคำประพันธ์และการถอดคำประพันธ์ที่มีปัญหามากเพราะนักเรียนส่วนใหญ่จะถอดคำประพันธ์ไม่ได้ หรือไม่ถูกต้องโดยเฉพาะเด็กที่เรียนอ่อน ต้องศึกษาเรื่องของการหาความหมายคำศัพท์ก่อน ซึ่งการถอดคำประพันธ์จะไม่ถอดทุกตัวอักษรจะต้องสรุปใจความของเนื้อเรื่องตามบริบทนั้นๆ เช่น นักเรียนต้องทราบว่าเนื้อหาตรงนี้หมายถึงใคร
โดย สุมนทิพย์ เลิศนพรัตน์วงศ์ (2012-10-20 10:10:36) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ หนูชื่อ นางสาวสุพัตรา เรืองกำเนิด นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่ 2 เอกภาษไทย เรียนวิชาการจัดการเรียนรู้ ของ ดร.ชนสิทธิ์ กิจสูงเนิน ได้เข้ามาศึกษาเทคนิคการสอนวรรณคดีไทยของคุณครูนุชจรินทร์ มหันตวารี ผลที่ได้จากการศึกษา เมื่อได้ชมแล้วบอกตัวเองคำเดียวเลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆ คุณครูนุชจรินทร์ เยี่ยมยอดที่สุดเลยค่ะ ลีลาการสอนน่าติดตามมากๆ ดึงความสนใจของเด็กได้เต็มร้อย ขนาดดิฉันนั่งชมรายการแค่ไม่กี่นาที ยังรู้สึกได้ถึงความเพลิดเพลิน แถมรู้สึกรักวรรณคดีขึ้นอีกมาก เห็นความงามมากขึ้นเยอะเลยค่ะ แล้วการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูก็เป็นระบบมากๆ ขอชื่นชมด้วยใจและขอฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยคนนะคะคุณครู ขอเป็นกำลังใจนะคะ
คุณครูเก่งมากๆเลยค่ะ และหนูขออนุญาตนำการสอนของคุณครูไปเป็นแนวทางนะคะ ขอบพระคุณค่ะ :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย รัชณี เรืองกำเนิด (2012-12-04 16:48:09) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ หนูชื่อ นางสาวสุพัตรา เรืองกำเนิด นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่ 2 เอกภาษไทย เรียนวิชาการจัดการเรียนรู้ ของ ดร.ชนสิทธิ์ กิจสูงเนิน ได้เข้ามาศึกษาเทคนิคการสอนวรรณคดีไทยของคุณครูนุชจรินทร์ มหันตวารี ผลที่ได้จากการศึกษา เมื่อได้ชมแล้วบอกตัวเองคำเดียวเลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆ คุณครูนุชจรินทร์ เยี่ยมยอดที่สุดเลยค่ะ ลีลาการสอนน่าติดตามมากๆ ดึงความสนใจของเด็กได้เต็มร้อย ขนาดดิฉันนั่งชมรายการแค่ไม่กี่นาที ยังรู้สึกได้ถึงความเพลิดเพลิน แถมรู้สึกรักวรรณคดีขึ้นอีกมาก เห็นความงามมากขึ้นเยอะเลยค่ะ แล้วการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูก็เป็นระบบมากๆ ขอชื่นชมด้วยใจและขอฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยคนนะคะคุณครู ขอเป็นกำลังใจนะคะ
คุณครูเก่งมากๆเลยค่ะ และหนูขออนุญาตนำการสอนของคุณครูไปเป็นแนวทางนะคะ ขอบพระคุณค่ะ :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย รัชณี เรืองกำเนิด (2012-12-04 16:48:16) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ หนูชื่อ นางสาวสุพัตรา เรืองกำเนิด นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่ 2 เอกภาษไทย เรียนวิชาการจัดการเรียนรู้ ของ ดร.ชนสิทธิ์ กิจสูงเนิน ได้เข้ามาศึกษาเทคนิคการสอนวรรณคดีไทยของคุณครูนุชจรินทร์ มหันตวารี ผลที่ได้จากการศึกษา เมื่อได้ชมแล้วบอกตัวเองคำเดียวเลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆ คุณครูนุชจรินทร์ เยี่ยมยอดที่สุดเลยค่ะ ลีลาการสอนน่าติดตามมากๆ ดึงความสนใจของเด็กได้เต็มร้อย ขนาดดิฉันนั่งชมรายการแค่ไม่กี่นาที ยังรู้สึกได้ถึงความเพลิดเพลิน แถมรู้สึกรักวรรณคดีขึ้นอีกมาก เห็นความงามมากขึ้นเยอะเลยค่ะ แล้วการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูก็เป็นระบบมากๆ ขอชื่นชมด้วยใจและขอฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยคนนะคะคุณครู ขอเป็นกำลังใจนะคะ
คุณครูเก่งมากๆเลยค่ะ และหนูขออนุญาตนำการสอนของคุณครูไปเป็นแนวทางนะคะ ขอบพระคุณค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย สุพัตรา เรืองกำเนิด (2012-12-04 16:50:10) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนในเรื่องวรรณคดีที่มีคำและเนื้อความยาก นักเรียนจะได้แสดงออกถึงความสามารถที่แต่ต่างกันและในการแสดงแต่ละกลุ่มนั้นมีความคิดสร้างสรรค์ที่แต่ต่างกัน โดยนักเรียนมีการวางแผน การค้นคว้าเพิ่มเติม การหาคุณหา ซ้อมละคร เป็นต้น นักเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นด้วย อาจจะมีฉาก อุปกรณ์ที่ได้บูรณาการจากวิชา ศิลปะ การงานและเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ เกือบทุกวิชาที่ได้มีส่วนร่วมในเรียนรู้เรื่องบทพากย์อีกทั้งยังปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแบบนี้ไปสอนในเนื้อหาอื่นๆได้ :tv18:
โดย ธีรยุทธ รุจาคม (2013-03-21 20:57:35) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนในเรื่องวรรณคดีที่มีคำและเนื้อความยาก นักเรียนจะได้แสดงออกถึงความสามารถที่แต่ต่างกันและในการแสดงแต่ละกลุ่มนั้นมีความคิดสร้างสรรค์ที่แต่ต่างกัน โดยนักเรียนมีการวางแผน การค้นคว้าเพิ่มเติม การหาคุณหา ซ้อมละคร เป็นต้น นักเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นด้วย อาจจะมีฉาก อุปกรณ์ที่ได้บูรณาการจากวิชา ศิลปะ การงานและเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ เกือบทุกวิชาที่ได้มีส่วนร่วมในเรียนรู้เรื่องบทพากย์อีกทั้งยังปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแบบนี้ไปสอนในเนื้อหาอื่นๆได้ :tv18:
โดย ธีรยุทธ รุจาคม (2013-03-21 20:59:11) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนในเรื่องวรรณคดีที่มีคำและเนื้อความยาก นักเรียนจะได้แสดงออกถึงความสามารถที่แต่ต่างกันและในการแสดงแต่ละกลุ่มนั้นมีความคิดสร้างสรรค์ที่แต่ต่างกัน โดยนักเรียนมีการวางแผน การค้นคว้าเพิ่มเติม การหาคุณหา ซ้อมละคร เป็นต้น นักเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นด้วย อาจจะมีฉาก อุปกรณ์ที่ได้บูรณาการจากวิชา ศิลปะ การงานและเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ เกือบทุกวิชาที่ได้มีส่วนร่วมในเรียนรู้เรื่องบทพากย์อีกทั้งยังปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแบบนี้ไปสอนในเนื้อหาอื่นๆได้ :tv18:
โดย ธีรยุทธ รุจาคม (2013-03-21 20:59:12) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนในเรื่องวรรณคดีที่มีคำและเนื้อความยาก นักเรียนจะได้แสดงออกถึงความสามารถที่แต่ต่างกันและในการแสดงแต่ละกลุ่มนั้นมีความคิดสร้างสรรค์ที่แต่ต่างกัน โดยนักเรียนมีการวางแผน การค้นคว้าเพิ่มเติม การหาคุณหา ซ้อมละคร เป็นต้น นักเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นด้วย อาจจะมีฉาก อุปกรณ์ที่ได้บูรณาการจากวิชา ศิลปะ การงานและเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ เกือบทุกวิชาที่ได้มีส่วนร่วมในเรียนรู้เรื่องบทพากย์อีกทั้งยังปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแบบนี้ไปสอนในเนื้อหาอื่นๆได้ :tv18:
โดย ธีรยุทธ รุจาคม (2013-03-21 20:59:12) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนในเรื่องวรรณคดีที่มีคำและเนื้อความยาก นักเรียนจะได้แสดงออกถึงความสามารถที่แต่ต่างกันและในการแสดงแต่ละกลุ่มนั้นมีความคิดสร้างสรรค์ที่แต่ต่างกัน โดยนักเรียนมีการวางแผน การค้นคว้าเพิ่มเติม การหาคุณหา ซ้อมละคร เป็นต้น นักเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นด้วย อาจจะมีฉาก อุปกรณ์ที่ได้บูรณาการจากวิชา ศิลปะ การงานและเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ เกือบทุกวิชาที่ได้มีส่วนร่วมในเรียนรู้เรื่องบทพากย์อีกทั้งยังปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแบบนี้ไปสอนในเนื้อหาอื่นๆได้ :tv18:
โดย ธีรยุทธ รุจาคม (2013-03-21 20:59:12) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนในเรื่องวรรณคดีที่มีคำและเนื้อความยาก นักเรียนจะได้แสดงออกถึงความสามารถที่แต่ต่างกันและในการแสดงแต่ละกลุ่มนั้นมีความคิดสร้างสรรค์ที่แต่ต่างกัน โดยนักเรียนมีการวางแผน การค้นคว้าเพิ่มเติม การหาคุณหา ซ้อมละคร เป็นต้น นักเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นด้วย อาจจะมีฉาก อุปกรณ์ที่ได้บูรณาการจากวิชา ศิลปะ การงานและเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ เกือบทุกวิชาที่ได้มีส่วนร่วมในเรียนรู้เรื่องบทพากย์อีกทั้งยังปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแบบนี้ไปสอนในเนื้อหาอื่นๆได้ :tv18:
โดย ธีรยุทธ รุจาคม (2013-03-21 20:59:12) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนในเรื่องวรรณคดีที่มีคำและเนื้อความยาก นักเรียนจะได้แสดงออกถึงความสามารถที่แต่ต่างกันและในการแสดงแต่ละกลุ่มนั้นมีความคิดสร้างสรรค์ที่แต่ต่างกัน โดยนักเรียนมีการวางแผน การค้นคว้าเพิ่มเติม การหาคุณหา ซ้อมละคร เป็นต้น นักเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นด้วย อาจจะมีฉาก อุปกรณ์ที่ได้บูรณาการจากวิชา ศิลปะ การงานและเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ เกือบทุกวิชาที่ได้มีส่วนร่วมในเรียนรู้เรื่องบทพากย์อีกทั้งยังปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแบบนี้ไปสอนในเนื้อหาอื่นๆได้ :tv18:
โดย ธีรยุทธ รุจาคม (2013-03-21 20:59:12) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนในเรื่องวรรณคดีที่มีคำและเนื้อความยาก นักเรียนจะได้แสดงออกถึงความสามารถที่แต่ต่างกันและในการแสดงแต่ละกลุ่มนั้นมีความคิดสร้างสรรค์ที่แต่ต่างกัน โดยนักเรียนมีการวางแผน การค้นคว้าเพิ่มเติม การหาคุณหา ซ้อมละคร เป็นต้น นักเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นด้วย อาจจะมีฉาก อุปกรณ์ที่ได้บูรณาการจากวิชา ศิลปะ การงานและเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ เกือบทุกวิชาที่ได้มีส่วนร่วมในเรียนรู้เรื่องบทพากย์อีกทั้งยังปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแบบนี้ไปสอนในเนื้อหาอื่นๆได้ :tv18: :tv12: :tv16: :tv07:
โดย ธีรยุทธ รุจาคม (2013-03-21 20:59:12) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนในเรื่องวรรณคดีที่มีคำและเนื้อความยาก นักเรียนจะได้แสดงออกถึงความสามารถที่แต่ต่างกันและในการแสดงแต่ละกลุ่มนั้นมีความคิดสร้างสรรค์ที่แต่ต่างกัน โดยนักเรียนมีการวางแผน การค้นคว้าเพิ่มเติม การหาคุณหา ซ้อมละคร เป็นต้น นักเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นด้วย อาจจะมีฉาก อุปกรณ์ที่ได้บูรณาการจากวิชา ศิลปะ การงานและเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ เกือบทุกวิชาที่ได้มีส่วนร่วมในเรียนรู้เรื่องบทพากย์อีกทั้งยังปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแบบนี้ไปสอนในเนื้อหาอื่นๆได้ :tv18:
โดย ธีรยุทธ รุจาคม (2013-03-21 20:59:12) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv