thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2910
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.15 นาที | Online : 2012-04-12  
    8 ขั้นตอนก่อนเป็นกลอนแปด คุณครูประภีร์ อังสุวร รร.หรรษาสุจิตต์วิทยา 2  
    การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยที่เข้าใจถึงความแตกต่างของเด็กนักเรียน จึงจัดกระบวนการต่างๆ ออกเป็น 8 ขั้นตอนเพื่อให้สอดคล้องกับอุปนิสัยของเด็กแต่ละคน เพื่อให้การเรียนเข้าถึงนักเรียนทุกคนได้ โดยใช้แนวทาง วิธีการ และสื่อการสอนที่หลากหลาย รวมถึงการสอนให้ทำซ้ำๆ จากง่าย และเพิ่มขั้นตอนไปหายาก เพื่อให้เด็กเกิดความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ครูภาษาไทย หัวใจไม่เกษียณ อ.ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ รร.สามเสนวิทยาลัย (ฉบับเต็ม)
สอนภาษาไทย อย่างมีสีสัน กับ อาจารย์ ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ พบเทคนิคการจำไวยากรณ์ เพิ่มเติม

การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัย (ฉบับเต็ม)
สอนให้นักเรียนนั้นรู้จักคิดโดยการใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย เพิ่มเติม

ฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกต อ.อภิวัน นันตา (ฉบับเต็ม)
เทคนิคการสอนบูรณาการอีกรูปแบบหนึ่ง โดยนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ เพิ่มเติม

คาบเรียนที่คุ้มค่า อ.อนุรัตน์ แพนสกุล (ฉบับเต็ม)
ชมการจัดการเรียนการสอน ของครูที่คิดว่า ภาษาไทยไม่ได้เป็นแค่วิชา แต่เป็นเรื่องของ การใช้ชีวิต เพิ่มเติม

กิจกรรมรักการอ่าน เปิดท้ายอ่านหนังสือ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ รร.ขุขันธ์
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน โดยใช้วิธีการเดียวกับการเปิดท้ายขายของ แต่เปลี่ยนเป็นเปิดท้ายขายหนังสือแทน ให้นักเรียนขาย(เล่า)ให้คนซื้อ(ผู้ฟัง)ฟังได้ เป็นการฝึกนิสัยรักการอ่านด้วย เพิ่มเติม

 
 
หลังจากที่ได้ดู เรื่อง 8 ขั้นตอนก่อนเป็นกลอนแปด ของคุณครูประภีร์ อังสุวร จบแล้ว ผมชอบในเรื่องของวิธีการที่จะสร้างแรงจุงใจให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะที่จริงการแต่งกลอนนั้นเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบแต่งนัก อาจเพราะยาก หรือไม่เข้าใจวิธีการแต่ง แต่ในกิจกรรมของคุณครูประวีร์ ท่านได้มร้างความตระหนักและแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนก่อน ทำให้เกิดความอยากที่จะแต่งกลอน และเด็กๆก็สามารถแต่งกลอนได้ในระดับหนึ่ง ถึงว่าเป็นแนวทางการสอนที่ดี เพราะใช้แปดขั้นตอนดยงใยเชื่อมไปให้นักเรียนมีความเพลิดเพลิน ถีอว่าดีกว่าการสอนแบบเดิม ชอบมากครับ และขอยืมแนวทางนี้มาปรับใช้ในการเรียนการสอนของผมนะครับครูประภีร์ และขอบคุณรายการทรทัศน์ครูด้วยครับ
โดย ออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ (2012-05-01 16:22:17) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง8 ขั้นตอนก่อนเป็นกลอนแปดของคุณครูประภีร์ อังสุวร เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี มีลำดับขั้นตอนในการเรียนรู้จากง่ายไปหายาก จัดการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถนำไปสร้างองค์รวมความรู้ที่สร้างความเข้าใจและยั่งยืน มีกิจกรรมการเรียนที่หลากหลายและสร้างความเร้าใจในการเรียนรู้ นักเรียนนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดมาแต่งกลอนบอกถึงจุดเด่นของสิ่งนั้นๆได้เป็นการบูรณาการความรู้ที่ดีค่ะ ขอนำไปปรับใช้นะคะ
โดย สุวจี สังข์แก้ว (2012-05-02 04:53:14) [แสดงความคิดเห็น]
ครูประภีร์ สอนแต่งกลอนแปดได้อย่างสนุก เริ่มจากการให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของกลอนแปด และก่อนจบก็ได้แสดงให้เห็นอีกครั้งว่ากลอนแปดใช้ได้จริง เช่นนำมาร้องเป็นเพลงก็ได้ แต่งนิทานก็ได้ ทำเอกสารให้น่าสนใจก็ได้ ในการเริ่มสอนก็สำรวจพื้นฐานด้านการแต่งกลอน จากนั้นก็ปูพื้นเช่นเรื่องคำคล้องจอง แล้วมาศึกษาแผนผังบังคับ บรรยากาศการสอน ถึงแม้ครูประภีร์จะดูจริงจัง ยิ้มน้อย แต่กิจกรรมที่จัดน่าสนใจ เด็กสนุก ได้ร่วมคิดร่วมทำ ได้สร้างสรรค์งาน ได้ทั้งการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ผมมีข้อเสนอแนะนิดหนึ่งตรงที่ผมสังเกตเห็นกลอนที่เด็กแต่งบทหนึ่งลงท้ายด้วยเสียงเอก(ใหม่) ในการสอนจริงครูประภีร์อาจแก้ไขแนะนำแล้ว แต่ในเทปนี้อาจจะผ่านเลยไป ถ้ามีเด็กหรือครูจำไปอาจเกิดความไขว้เขว กลอนแปดคำสุดท้ายของวรรคที่ ๔ (วรรคส่ง)เสียงวรรณยุกต์ต้องเป็นเสียงสามัญหรือตรีเท่านั้น การแต่งกลอนเรื่องวรรณยุกต์ยุ่งยากกว่ากาพย์ครับ
โดย พิสูจน์ ใจเที่ยงกุล (2012-05-02 14:39:40) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมกานสอนคำประพันธ์ประเภทกลอนแปดที่ได้ดูนั้น เป็นกิจกรรมที่ดีมาก สามารถสอนได้อยา่างหลากหลายขั้นตอน นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน ทำให้การเรียนในเรื่องคำประพันธืที่แสนน่าเบื่อหน่าย กลับกลายเป็นเรื่องที่น่าสนุกสนานได้ นอกจากนี้นักเรียนยังเกิดการเรียนรู้ที่ฝังแน่น มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย นอกจากนี้กระบวนการกลุ่มก็เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน มีการช่วยกันคิด ช่วยกันทำงาน ทำให้งานนั้นออกมาได้สำเร็จ ทั้งยังก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย
โดย ปิ่นทอง ไชยวาปิน (2012-05-13 10:38:04) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง8 ขั้นตอนก่อนเป็นกลอนแปดของคุณครูประภีร์ อังสุวร เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี มีลำดับขั้นตอนในการเรียนรู้จากง่ายไปหายาก จัดการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถนำไปสร้างองค์รวมความรู้ที่สร้างความเข้าใจและยั่งยืน มีกิจกรรมการเรียนที่หลากหลายและสร้างความเร้าใจในการเรียนรู้ นักเรียนนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดมาแต่งกลอนบอกถึงจุดเด่นของสิ่งนั้นๆได้เป็นการบูรณาการความรู้ที่ดีค่ะ ขอนำไปปรับใช้นะคะ ได้ดูกิจกรรมนี้ดี ได้ข้อแนะนำ ประเด็นที่น่าสนใจไปจัดกิจจกรรมการสอน สามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย ๆ
โดย เจียมใจ ลับเลิศลบ (2012-05-16 21:31:33) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมกานสอนคำประพันธ์ประเภทกลอนแปดที่ได้ดูนั้น เป็นกิจกรรมที่ดีมาก สามารถสอนได้อยา่างหลากหลายขั้นตอน นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน ทำให้การเรียนในเรื่องคำประพันธืที่แสนน่าเบื่อหน่าย กลับกลายเป็นเรื่องที่น่าสนุกสนานได้ นอกจากนี้นักเรียนยังเกิดการเรียนรู้ที่ฝังแน่น มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย นอกจากนี้กระบวนการกลุ่มก็เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน มีการช่วยกันคิด ช่วยกันทำงาน ทำให้งานนั้นออกมาได้สำเร็จ ทั้งยังก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย
โดย แสงเดือน พิมพ์เสนา (2012-05-17 08:19:04) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่อง 8 ขั้นตอนก่อนเป็นกลอนแปด คุณครูประภีร์ อังสุวร รร.หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 คุณครูทดสอบก่อนเรียน ทำให้ทราบความรู้พื้นฐานของนักเรียน มีการแข่งขันระหวางกลุ่มทำให้นักมีความสนใจของนักเรียน ครูใช้เกม เพลงประกอบการเรียนการสอน การสอนแต่งคำประพันธ์นักเรียนบางคนอาจไม่ชอบแต่ถ้ามีวิธีการเทคนิคทำให้นักเรียนสนใจแล้วนักเรียนจะชอบ เทคนิคนี้ทำให้นักเรียนชอบในการแต่งคำประพันธ์ดีมากค่ะ มีขั้นตอน 8 ขั้นตอนซึ่งทำให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นเป็นเทคนิคที่ดีเยี่ยมมากค่ะ :tv15:
โดย ชุติมา ลายทอง (2012-05-17 11:24:26) [แสดงความคิดเห็น]
ครูประภีร์ สอนแต่งกลอนแปดได้อย่างสนุก เริ่มจากการให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของกลอนแปด และก่อนจบก็ได้แสดงให้เห็นอีกครั้งว่ากลอนแปดใช้ได้จริง เช่นนำมาร้องเป็นเพลงก็ได้ แต่งนิทานก็ได้ ทำเอกสารให้น่าสนใจก็ได้ ในการเริ่มสอนก็สำรวจพื้นฐานด้านการแต่งกลอน จากนั้นก็ปูพื้นเช่นเรื่องคำคล้องจอง แล้วมาศึกษาแผนผังบังคับ บรรยากาศการสอน ถึงแม้ครูประภีร์จะดูจริงจัง ยิ้มน้อย แต่กิจกรรมที่จัดน่าสนใจ เด็กสนุก ได้ร่วมคิดร่วมทำ ได้สร้างสรรค์งาน ได้ทั้งการวิเคราะห์และสังเคราะห์ มีข้อเสนอแนะสังเกตเห็นกลอนที่เด็กแต่งบทหนึ่งลงท้ายด้วยเสียงเอก(ใหม่) ในการสอนจริงครูประภีร์อาจแก้ไขแนะนำแล้ว แต่ในเทปนี้อาจจะผ่านเลยไป ถ้ามีเด็กหรือครูจำไปอาจเกิดความไขว้เขว กลอนแปดคำสุดท้ายของวรรคที่ ๔ (วรรคส่ง)เสียงวรรณยุกต์ต้องเป็นเสียงสามัญหรือตรีเท่านั้น การแต่งกลอนเรื่องวรรณยุกต์ยุ่งยากกว่ากาพย์ ครูสอนเด็กมีส่วนร่วมตลอดเลย ขอบคุณมากคะ ยอดเยี่ยมมากๆ :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18:
โดย กัลยาณี ประดับศรี (2012-05-25 07:48:10) [แสดงความคิดเห็น]
ชม 8 ขั้นตอนก่อนเป็นกลอนแปด คุณครูประภีร์ อังสุวร โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ที่เข้าใจถึงความแตกต่างของนักเรียน จึงจัดกระบวนการต่างๆออกเป็น 8 ขั้นตอน เพื่อให้สอดคล้องกับอุปนิสัยของนักเรียนแต่ละคนเพื่อให้การเรียนเข้าถึงนักเรียนทุกคนได้ โดยใช้แนวทาง วิธีการและสื่อการสอนที่หลากหลาย รวมถึงการสอนให้ทำซ้ำๆจากง่าย และเพิ่มขั้นตอนไปหายาก เพื่อให้นักเรียนเกิดความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เป็นการสอนที่มีคุณค่ามาก จะนำไปใช้กับนักเรียนในห้องค่ะ
โดย อุบล จันทร์สว่าง (2012-05-28 17:15:32) [แสดงความคิดเห็น]
ครูประภีร์ สอนแต่งกลอนแปดได้อย่างสนุก เริ่มจากการให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของกลอนแปด และก่อนจบก็ได้แสดงให้เห็นอีกครั้งว่ากลอนแปดใช้ได้จริง เช่นนำมาร้องเป็นเพลงก็ได้ แต่งนิทานก็ได้ ทำเอกสารให้น่าสนใจก็ได้ ในการเริ่มสอนก็สำรวจพื้นฐานด้านการแต่งกลอน จากนั้นก็ปูพื้นเช่นเรื่องคำคล้องจอง แล้วมาศึกษาแผนผังบังคับ บรรยากาศการสอน ถึงแม้ครูประภีร์จะดูจริงจัง ยิ้มน้อย แต่กิจกรรมที่จัดน่าสนใจ เด็กสนุก ได้ร่วมคิดร่วมทำ ได้สร้างสรรค์งาน ได้ทั้งการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ผมมีข้อเสนอแนะนิดหนึ่งตรงที่ผมสังเกตเห็นกลอนที่เด็กแต่งบทหนึ่งลงท้ายด้วยเสียงเอก(ใหม่) ในการสอนจริงครูประภีร์อาจแก้ไขแนะนำแล้ว แต่ในเทปนี้อาจจะผ่านเลยไป ถ้ามีเด็กหรือครูจำไปอาจเกิดความไขว้เขว กลอนแปดคำสุดท้ายของวรรคที่ ๔ (วรรคส่ง)เสียงวรรณยุกต์ต้องเป็นเสียงสามัญหรือตรีเท่านั้น การแต่งกลอนเรื่องวรรณยุกต์ยุ่งยากกว่ากาพย์คะ :tv15: :tv15:
โดย ปาริชาติ เรือนวิน (2012-05-31 21:48:51) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณคูณครูประภีร์ ที่ได้นำเสนอกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกกับการเรียน และนักเรียนสามารถความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเรียน การอ่าน ภาษาไทยในทุกระดับชั้นของการเรียนภาษาไทย เมื่อนักเรียนเริ่มต้นรักภาษาไทย จะทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึก อยากเรียน อยากอนุรักษ์ภาษาไทยให้สวยงาม คงอยู่ ตลอดไป เป็นกิจกรรมที่สามารถนำมาปรับใช้ในห้องเรียนได้อย่างดี โดยเฉพาะช่วงที่ให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานของตนเอง ทำให้นักเรียนสนุกสนานมีความสุขกับการเรียน
โดย ณัฐนภา ต้นงาม (2012-06-06 10:45:38) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมากที่ให้แนวคิด
โดย ทวีศักดิ์ จันทร์หอม (2012-06-15 21:59:18) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณแนวคิดและผู้ผลิตสื่อการสอน เทคนิคการสอนดีผ่านเวบไวต์โทรทัศน์นี้ดีจริง ๆ
โดย สมจิตร ทิพรส (2012-06-27 08:18:19) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลอนแปดซึ่งดูเป็นเรื่องยากและน่าเบื่อสำหรับผู้เรียนโดยเริ่มจากเรื่องที่เป็นพื้นฐาน และใช้กิจกรรมที่สนุกสนาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสนุกสนาน อีกทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการเขียนกลอน
- ผู้สอนได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนช่วยกันคิดถึงความสำคัญของกลอน 8 และมีการทดสอบทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเขียนกลอน เป็นการเริ่มต้นการเรียนการสอนที่เป็นการเตรียมให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีผู้สอนได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ที่ผู้เรียนคุ้นเคยในการทำกิจกรรม ทำให้ผู้เรียนรู้สึกมีส่วนร่วมกับบทเรียนมากยิ่งขึ้น
ผู้สอนมักจะสรุปหลังจากการทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนตระหนังถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้เรียนรู้
โดย เบญจวรรณ โถนคำ (2012-10-03 09:45:25) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูประภีร์ ได้นำเสนอแนวการเรียนการสอน ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ อีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน มีความเข้าใจ กล้าแสดงออก และสามารถนำไปใช้ได้ในโอกาสต่อไป หรือในระดับชั้นที่สูงขึ้น :tv15: :tv15: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย อรวรรณ คงปาน (2012-10-17 15:50:59) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากชมการสอน 8 ขั้นตอนก่อนเป็นกลอนแปด คุณครูประภีร์ อังสุวร รร.หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 แล้วรู้สึกน่าสนใจมาก เพราะการสอนนักเรียนแต่งกลอนให้ได้ แต่งได้ถูกต้องเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาสำหรับครูที่สอนภาษาไทยอย่างมาก การสอนด้วยแปดขั้นตอนนี้อาจทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อและสนใจอยากที่จะเรียน แต่การแต่งกลอนแปด ก็ต้องคำนึงถึงเสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรคด้วย ซึ่งนักเรียนบางคนก็แต่ไม่ถูกต้องเพราะลงเสียงวรรณยุกต์ผิดทำให้ผิดเพี้ยน และไม่ทำให้ไม่ไพเราะ :tv18: :tv15:
โดย สุมนทิพย์ เลิศนพรัตน์วงศ์ (2012-10-20 11:20:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่มีความสนุกสนานมาก เพราะสามารถทำให้เด็กไม่เกิดการเบื่อในเรื่องของการแต่งกลอน :tv17:
โดย ภาวนา สุวรรณพุทธรัก (2012-11-18 21:48:45) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวอภัสสร บุญสาร เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๒ หลังจากการได้ชม 8 ขั้นตอนก่อนเป็นกลอนแปด คุณครูประภีร์ อังสุวร โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ที่เข้าใจถึงความแตกต่างของนักเรียน จึงจัดกระบวนการต่างๆออกเป็น 8 ขั้นตอน คุณครูประภีร์ ได้นำเสนอแนวการเรียนการสอน ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และการสอนของ คุณครูประภีร์ อังสุวร รร.หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 น่าสนใจมากและทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและคุ้นเคยกับกิจกรรม ทำให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้เรียนงยิ่งกับผเรียน ขอบคุณค่ะ ^^
โดย อภัสสร บุญสาร (2012-12-06 12:29:52) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวทิพวรรณ แซ่อึ้ง กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ศึกษาเรียนรู้ในรายวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ของท่าน ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน
หลักจากที่ได้ชิมคลิป 8 ขั้นตอนก่อนเป็นกลอนแปด ของคุณครูประภีร์ อังสุวร รร.หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ทำให้ดิฉันเกิดความประทับใจในการจัดการเรียนการสอน ที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของเด็กๆ มีการนำแนวคิดการสอนแบบใหม่ๆมาสอนเพื่อที่จะให้เด็กได้เข้าใจในเรื่องของกลอนแปดได้ตรงกันอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังทำให้เด็กได้เห็นถึงความสำคัญของกลอนแปดในด้านต่างๆ และชี้ให้เด็กได้เห็นถึงประโยชน์ของกลอนแปดอย่างมากมายเช่น การแต่งกลอนแปดเป็นเพลง การทำสมุดภาพ และการแต่งนิทาน กิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้สามารถทำให้เด็กได้ฝึกการใช้สมองการระดมความคิดการทำงานเป็นกลุ่ม รวมไปถึงการกล้าแสดงออกอีกด้วย ถือได้ว่ากิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ได้สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของครูผู้สอน ขอบคุณค่ะ
โดย วรรณทิพย์ แซ่อึ้ง (2012-12-11 18:36:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดึงดูนความสนใจของเด็กได้ดีคะ
ครูสามารถบูรณาการเรื่องที่น่าเบื่อให้เด็กมีความสนใจขึ้นมาได้ สีหน้าและท่าทางของครูช่วยให้เด็กๆผ่อนคลายในการเรียนรู้ ครูสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป :tv18: เด็กได้เห็นถึงความสำคัญของกลอนแปดในด้านต่างๆ และชี้ให้เด็กได้เห็นถึงประโยชน์ของกลอนแปดอย่างมากมายเช่น การแต่งกลอนแปดเป็นเพลง การทำสมุดภาพ และการแต่งนิทาน กิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้สามารถทำให้เด็กได้ฝึกการใช้สมองการระดมความคิดการทำงานเป็นกลุ่ม คุณครูสามารถช่วยให้เด็กได้ความรู้และได้ความสนุกไปด้วยในเรื่องที่น่าเบื่อ อย่างการแต่งกลอนที่พอเอยชื่อแล้วเด็กต้องวิ่งหนี ขอบคุณคุณครูประภีร์ อังสุวร มากนะคะ นี่คืออีกแรงบันดาลใจที่ช่วยให้หนูซึ่งเป็นนักศึกษาวิชาชีพครูรู้สึกมีแรงบันดาลใจในการเรียนคะ ขอบคุณนะคะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย โสภิดา ศรีสงคราม (2013-08-07 23:56:34) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv