thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 3292
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.29 นาที | Online : 2012-04-12  
    ต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน คุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ รร.อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งอุปถัมภ์)  
    คุณครูใช้กิจกรรม "ต่อปาก ต่อคำ" ฝึกฝนให้นักเรียนคุ้นเคย กับคำคล้องจอง สัมผัสสระ สัมผัสอักษร และกิจกรรม "ฮัมเพลง" นำเพลงตามความนิยมของนักเรียน และเพลงที่ครูเลือกว่ามีเนื้อร้องที่สละสลวย มาเปรียบเทียบถอดโครงสร้าง นักเรียนเห็นคำคล้องจอง สัมผัสสระ สัมผัสอักษร ในบทเพลง และสุดท้าย "ฮัมกลอน" นักเรียนนำความรู้ ทักษะที่ฝึกฝนจนคล่องแคล่วมาแข่งกันแต่งกลอน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สนุกกับภาษาไทย อ. รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
แนะเทคนิคการแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายของเด็กๆ ที่มีกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ของ อาจารย์ รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม

อักษรสูงกับการผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
การผันวรรรณยุกต์อักษรกลาง สูง และต่ำ เป็นบทเรียนภาษาไทยที่ค่อนข้างยาก ชมเทคนิคการสอน ด้วยการใช้สื่อ "นิ้วมือวิเศษ" เพิ่มเติม

สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)
การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โดยให้เด็กคิดเป็นภาพ และหยิบแผนภูมิภาพ บัตรคำมาสอนเพื่อ ย้ำและทบทวนความรู้ เพิ่มเติม

ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)
อีกหนึ่งเทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมมากมาย ของ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ประตูสู่คำ , บุฟเฟ่ต์คำ , ขั้นบันได เน้นให้เกิดความสนใจ และ เข้าใจบทเรียนกันง่ายๆ เพิ่มเติม

นิทานสระ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฉบับเต็ม)
เมื่อครูพบว่าการสอนเรื่องสระ ยากกว่าการสอนเรื่องพยัญชนะ จึงคิดค้นสื่อการสอนชุด นิทานสระ และกิจกรรมเสริมอีกมากมาย ทำให้เด็ก ๆ จดจำสระในแบบของพวกเขาได้ เพิ่มเติม

 
 
ได้ชมกิจกรรมของคุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ รร.อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งอุปถัมภ์) แล้ว คุณครูมีเทคนิคในการสอนดีมาก ฝึกให้นักเรียนแข่งขันต่อคำคล้องจอง เพราะนักเรียนชอบการแข่งขัน นักเรียนกระตือรือร้นในการแข่งขัน คุณครูนำเพลงมาเป็นสื่อด้วย เป็นการฝึกให้นักเรียนนำมาถอดโครงสร้าง นักเรียนเห็นคำคล้องจอง สัมผัสสระ สัมผัสอักษร ในบทเพลง นักเรียนนำความรู้ ทักษะที่ฝึกฝนจนคล่องแคล่วมาแข่งกันแต่งกลอน
โดย สุมาลี โพธิ์กุล (2012-04-30 14:36:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่น่าสนใจมากค่ะ เพราะนอกจากเด็กจะได้ความรู้แล้วยังมีความสนุกสนาน สนใจที่จะเรียนรู้ในวิชาภาษาไทย
โดย ปวํณนัทธ์ ทับทอง (2012-09-13 10:41:03)
บรรยากาศการเรียนของห้องเรียนอาจารย์บังอร เฉลยปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสน น่าสนุกสนานมากครับ ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนดีมาก และอาจารย์บังอร มีการลำดับการสร้างความรู้จากง่ายไปหายากได้ดี มีการนำเพลงหรือสิ่งที่อยู่ในใจของนักเรียนมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้ดี และนักเรียนเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนโดยการท่องบทอาขยาน ที่บางบทอาจจะยากและน่าเบื่อสำหรับนักเรียน แต่ในรูปแบบการเรียนของอาจารย์บังอร เด็กสามารถเรียนรู้ได้ดี และเนื่องจากมีการแข่งขันทำให้นักเรียนมีความกระตือรื้อร้นในการเรียน และทำได้ดีมากทีเดียว น่าชื่นชมที่สุดคือ การสร้างบรรยากาศการเรียนที่น่าเรียน เห็นได้ชัดถึงความตั้งใจและความเอาใจใส่ของเรียนของอาจารย์ครับ
โดย ภัชรกฤษฎิ์ สิงห์แก้ว (2012-04-30 16:21:53) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูวิดีโอของครูบังอร ภาษาไทย ชั้นป6 ครูบังอรสอนเรื่องการแต่งกลอน ครูใช้เทคนิคเอาเพลงที่นักเรียนคุ้นเคยมาใหนักเรียนฝึก และเปรียบเทียบโครงสร้างบทกลอน ทำให้นักเรียนเห็นภาพจริง ครูให้นักเรียนคุ้นเคยกับคำคล้องจอง สัมผัสสระ อักษร และใช้กิจกรรมเพลงในการจัดกิจกรรม นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ สนุกสนาน นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติโดยนำองค์ความรู้ที่เรียนรู้มาใช้ บรรยากาศในการเรียนสนุก นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันดี
โดย ชนินทร์วลัย ธรรมขันธ์ (2012-05-01 14:17:58) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: ได้ดูวิดีโอของครูบังอร ต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน
คุณครูมีวิธีที่น่าสนใจดี กเรียนมีความกระตือรื้อร้นในการเรียน
บรรยากาศการเรียนของห้องเรียนอาจารย์บังอร เฉลยปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสน น่าสนุกสนานมากครับ ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนดีมาก และอาจารย์บังอร มีการลำดับการสร้างความรู้จากง่ายไปหายากได้ดี มีการนำเพลงหรือสิ่งที่อยู่ในใจของนักเรียนมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ได้ดี และนักเรียนเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนโดยการท่องบทอาขยาน ที่บางบทอาจจะยากและน่าเบื่อสำหรับนักเรียน แต่ในรูปแบบการเรียนของอาจารย์บังอร เด็กสามารถเรียนรู้ได้ดี และเนื่องจากมีการแข่งขันทำให้นักเรียนมีความกระตือรื้อร้นในการเรียน และทำได้ดีมากทีเดียว น่าชื่นชมที่สุดคือ การสร้างบรรยากาศการเรียนที่น่าเรียน เห็นได้ชัดถึงความตั้งใจและความเอาใจใส่ของเรียนของอาจารย์ครับ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย วิริยะ อยู่เย็น (2012-05-04 13:10:45) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน คุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ รร.อนุบาลสามเสน ที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีกิจกรรมกลุ่มทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรม เพลงที่นำมาแทรกในการเรียนการสอน ยิ่งใช้เพลงพระคุณที่สามแล้วทำให้นักเรียนทราบซื้งพระคุณของครูด้วย ครูให้หาสัมผัสและเข้าสู่กลอนสุภาพหรือกลอนแปด มีกิจกรรมแข่งขันระหว่างนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายด้วย ยิ่งทำให้นักเรียนมีความสนใจมากขึ้น ขอบคุณคุณครูบังอรค่ะที่แนะนำกิจกรรมดี ๆ
โดย ชุติมา ลายทอง (2012-05-04 16:01:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ไม่น่าเบื่อหน่ายสำหรับเด็กแต่เป็นวิธีการที่ทำให้เด็กเรียนรู้ได้ง่ายและมีการจดจำที่รวดเร็วกว่าเดิมมีความบันเทิงที่ครูนำมาสอดแทรกเพื่อให้เด็กนักเรียนสนุกสนานมีความกระตือรือร้นในการที่จะเข้าเรียนและยังสามารถให้นักเรียนไปพัฒนาตนเองได้เร็วขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้าเรียนในวิชาภาษาไทยวิธีการของครูบังอรนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนของวิชาอื่นได้ไม่ใช่แต่ภาษาไทยวิชาเดียวเท่านั้น
โดย พิมพ์วลัญช์ อินต๊ะเสน (2012-05-04 18:33:12) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูวิดีโอของครูบังอร ภาษาไทย ชั้นป6 ครูบังอรสอนเรื่องการแต่งกลอน ครูใช้เทคนิคเอาเพลงที่นักเรียนคุ้นเคยมาใหนักเรียนฝึก และเปรียบเทียบโครงสร้างบทกลอน ทำให้นักเรียนเห็นภาพจริง ครูให้นักเรียนคุ้นเคยกับคำคล้องจอง สัมผัสสระ อักษร และใช้กิจกรรมเพลงในการจัดกิจกรรม นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ สนุกสนาน นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติโดยนำองค์ความรู้ที่เรียนรู้มาใช้ บรรยากาศในการเรียนสนุก นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันดี
โดย วราภรณ์ คำธิมา (2012-05-05 14:00:39) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมกิจกรรมต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน ของครูบังอร เฉลยปราชญ์ รร.อนุบาลสามแสน ทีสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้วเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมทั้งในด้านการสนทนา การร่วมแข่งขัน การต่อคำคล้องจอง การแต่งคำกลอน หรือจากการสอดแทรกเพลงเข้าไป ทำให้เด้กมีความกระตือรือร้นในการเรียน ไม่เบื่อหน่าย จึงทำให้นักเรียนเกิดทักษะที่คงทน ขอขอบคุณคุณคุณครูมากค่ะที่ได้นำกิจกรรมดีๆ นี้มาให้เราได้ชม
โดย เกษมา อินทร์สว่าง (2012-05-06 06:02:08) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ดูวีดีทัศน์ของคุณครูบังอรในเรื่องของการสอนการแต่งกลอนในเรื่องครูได้มีการใช้เทคนิคโดยการนำเพลงที่ค้นเคยมาให้นักเรียนฝึกและในการนำมาเปรียบเทียบกับบทกลอนทำให้นักเรียนเห้นสภาพของความเป็นจริงซึ่งครูได้สอนความคุ้นเคยของคำคล้องจองการสัมผัสสระ อักษรและการใช้กิจกรรมนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจกระบวนการและเกิดความสนุกสนานนักเรียนมีความสุขกับการเรียนเรื่องนี้มากนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนเป็นอย่างดีทำให้ครูและนักเรียนมีความสุขในการสอนและนักเรียนก็มีความสุขในการเรียน
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-08 16:44:47) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรม ต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน ของคุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ รร.อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งอุปถัมภ์ เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนกิดความสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่าย และเป็นการฝึกนักเรียนเรียนรู้คำประพันธ์ประเภทบทกลอนได้ดียิ่งกิจกรรมกลุ่มทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรม เพลงที่นำมาแทรกในการเรียนการสอน ยิ่งใช้เพลงพระคุณที่สามแล้วทำให้นักเรียนทราบซื้งพระคุณของครูด้วย ครูให้หาสัมผัสและเข้าสู่กลอนสุภาพหรือกลอนแปด มีกิจกรรมแข่งขันระหว่างนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายด้วย ยิ่งทำให้นักเรียนมีความสนใจมากขึ้น ขอบคุณคุณครูบังอรค่ะที่แนะนำกิจกรรมดี ๆและดิฉันจะนำสิ่งดี ๆ เหล่านี้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
โดย นภาพิศ สามาอาพัฒน์ (2012-05-09 10:50:55) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรม ต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน ของคุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ รร.อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งอุปถัมภ์ เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนกิดความสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่าย และเป็นการฝึกนักเรียนเรียนรู้คำประพันธ์ประเภทบทกลอนได้ดียิ่งกิจกรรมกลุ่มทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรม เพลงที่นำมาแทรกในการเรียนการสอน ยิ่งใช้เพลงพระคุณที่สามแล้วทำให้นักเรียนทราบซื้งพระคุณของครูด้วย ครูให้หาสัมผัสและเข้าสู่กลอนสุภาพหรือกลอนแปด มีกิจกรรมแข่งขันระหว่างนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายด้วย ยิ่งทำให้นักเรียนมีความสนใจมากขึ้น ขอบคุณคุณครูบังอรค่ะที่แนะนำกิจกรรมดี ๆและดิฉันจะนำสิ่งดี ๆ เหล่านี้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
โดย วรรณ์วิภา ยวงลำใย (2012-05-09 13:43:35) [แสดงความคิดเห็น]
วันนี้ได้ชมกิจกรรม ต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอนของครูบังอร เฉลยปราชญ์แล้ว ทำให้รู้สึกชื่นชมและคิดว่า นี่สิครูมืออาชีพเพราะครูบังอรสามารถทำให้นักเรียนชั้น ป.6 มีความสุขในการเรียนภาษาไทยโดยเฉพาะเรื่องการต่อคำคล้องจองต่อกลอนซึ่งเป็นเรื่องยากหากเด็กไม่สนใจ แต่คุณครูบังอรสอนสนุกมากค่ะเพราะใช้บทเพลงที่มีความหมาย นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน และมีทัศนะคติที่ดีต่อการเรียน เชื่อมโยงสิ่งที่ผู้เรียนมีความรู้ความสนใจร่วมกัน ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่าสิ่งที่เรียนรู้ไม่ใช่เรื่ิองยากหรือว่าไกลตัวและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกสิ่งที่จะนำมาใช้ในการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนรู้สึกมีส่วนร่วมซึ่งจะทำให้เด็กๆเกิดความรู้ที่คงทนต่อไป ขอชื่นชมด้วยใจจริงค่ะ :tv15:
โดย ลินลดา เชาว์มนัส (2012-05-11 10:49:41) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ธนกานต์ พุ่มเงิน (2012-05-11 20:48:03) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ดูวีดีทัศน์ของคุณครูบังอรในเรื่องของการสอนการแต่งกลอนในเรื่องครูได้มีการใช้เทคนิคโดยการนำเพลงที่ค้นเคยมาให้นักเรียนฝึกและในการนำมาเปรียบเทียบกับบทกลอนทำให้นักเรียนเห็นสภาพของความเป็นจริงซึ่งครูได้สอนความคุ้นเคยของคำคล้องจองการสัมผัสสระ อักษรและการใช้กิจกรรมนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจกระบวนการและเกิดความสนุกสนาน นักเรียนมีความสุขกับการเรียนเรื่องนี้มากนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนเป็นอย่างดีทำให้ครูและนักเรียนมีความสุขในการสอนและนักเรียนก็มีความสุขในการเรียน ขอบคุณคุณครูบังอรค่ะที่แนะนำกิจกรรมดี ๆและดิฉันจะนำสิ่งดี ๆ เหล่านี้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป :tv18:
โดย 3สมศรี กุลบุตร (2012-05-11 20:58:06) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อเราเปิดเพลงให้เด็กฟัง ส่วนใหญ่จะต้องร้องเพลงเสียงดังๆ ตามอย่างมีความสุข หรือไม่ก็ต้องลุกขึ้นมาออกลีลาเต้นท่านั้นท่านี้อย่างสนุกสนาน จนเรา เหมือนได้ดูการแสดงพิเศษเสียเพลินไปเลย แต่มานึกอีกที เอ๊ะ...เรายังไม่เคยสอนร้องหรือเต้นเพลงนั้นเลยด้วยซ้ำ ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเด็กเหล่านี้ชอบเสียงเพลงเป็นพิเศษนั่นเอง แถมดนตรียังมีประโยชน์มากๆ ทั้งในแง่ของการเรียนรู้ ความฉลาด เพราะจังหวะและทำนองของเสียงดนตรี จะช่วยให้สมองของเจ้าตัวเล็กเปิดรับการเรียนรู้ ช่วยสร้างสมาธิ และช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลได้ เป็นอย่างดี ง่ายๆ เลยก็คือ เสียงดนตรีทำให้เด็กมีสมาธิ เป็นเด็กที่มีความสุขมากขึ้น กลายเป็นเด็กสบายๆ ผ่อนคลาย และผลที่ตามมาที่ทำให้เรายิ้มแก้มปริก็คือ ผลการเรียนก็จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นด้วยนะ รู้แล้วอย่าปล่อยให้เด็กอ่านหนังสือจนเครียดมาหาเวลาเปิดเพลงให้ลูกฟังบ้างก็ จะดีไม่น้อยเลย
โดย วฤทธิ สอนใจทิ (2012-05-12 15:47:46) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรม ต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน ของคุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ รร.อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งอุปถัมภ์ เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนกิดความสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่าย และเป็นการฝึกนักเรียนเรียนรู้คำประพันธ์ประเภทบทกลอนได้ดียิ่งกิจกรรมกลุ่มทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรม เพลงที่นำมาแทรกในการเรียนการสอน ยิ่งใช้เพลงพระคุณที่สามแล้วทำให้นักเรียนทราบซื้งพระคุณของครูด้วย ครูให้หาสัมผัสและเข้าสู่กลอนสุภาพหรือกลอนแปด มีกิจกรรมแข่งขันระหว่างนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายด้วย ยิ่งทำให้นักเรียนมีความสนใจมากขึ้น ขอบคุณคุณครูบังอรค่ะที่แนะนำกิจกรรมดี ๆและดิฉันจะนำสิ่งดี ๆ เหล่านี้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
โดย นวลสวท ไชยช่อฟ้า (2012-05-14 22:09:01) [แสดงความคิดเห็น]
บรรยากาศการเรียนของห้องเรียนอาจารย์บังอร เฉลยปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสน น่าสนุกสนานมากครับ ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนดีมาก และอาจารย์บังอร มีการลำดับการสร้างความรู้จากง่ายไปหายากได้ดี มีการนำเพลงหรือสิ่งที่อยู่ในใจของนักเรียนมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้ดี และนักเรียนเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนโดยการท่องบทอาขยาน ที่บางบทอาจจะยากและน่าเบื่อสำหรับนักเรียน แต่ในรูปแบบการเรียนของอาจารย์บังอร เด็กสามารถเรียนรู้ได้ดี และเนื่องจากมีการแข่งขันทำให้นักเรียนมีความกระตือรื้อร้นในการเรียน และทำได้ดีมากทีเดียว น่าชื่นชมที่สุดคือ การสร้างบรรยากาศการเรียนที่น่าเรียน เห็นได้ชัดถึงความตั้งใจและความเอาใจใส่ของเรียนของอาจารย์ครับ
โดย พิชญา มาณี (2012-05-16 18:47:31) [แสดงความคิดเห็น]
ต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน คุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสน คุณครูใช้กิจกรรมต่อปาก ต่อคำ ฝึกฝนให้นักเรียนคุ้นเคย กับคำคล้องจอง สัมผัสสระ สัมผัสอักษร และกิจกรรมฮัมเพลง นำเพลงตามความนิยมของนักเรียน และเพลงที่ครูเลือกว่ามีเนื้อร้องที่สละสลวย มาเปรียบเทียบถอดโครงสร้าง นักเรียนเห็นคำคล้องจอง สัมผัสสระ สัมผัสอักษร ในบทเพลง และสุดท้ายฮัมกลอน นักเรียนนำความรู้ ทักษะที่ฝึกฝน จนคล่องแคล่วมาแข่งขันกันแต่งกลอน นักเรียนร่วมกิจกรรมกันสนุกสนาน มีความสุขกับการเรียน คุณครูใช้เทคนิคการสอนที่ดีมากๆค่ะ
โดย ยุพา วงษ์แหวน (2012-05-19 20:44:48) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรม ต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน ของคุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ รร.อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งอุปถัมภ์ เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนกิดความสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่าย และเป็นการฝึกนักเรียนเรียนรู้คำประพันธ์ประเภทบทกลอนได้ดียิ่งกิจกรรมกลุ่มทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรม เพลงที่นำมาแทรกในการเรียนการสอน ยิ่งใช้เพลงพระคุณที่สามแล้วทำให้นักเรียนทราบซื้งพระคุณของครูด้วย ครูให้หาสัมผัสและเข้าสู่กลอนสุภาพหรือกลอนแปด มีกิจกรรมแข่งขันระหว่างนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายด้วย ยิ่งทำให้นักเรียนมีความสนใจมากขึ้น ขอบคุณคุณครูบังอรค่ะที่แนะนำกิจกรรมดี ๆและดิฉันจะนำสิ่งดี ๆ เหล่านี้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป บรรยากาศการเรียนของห้องเรียนอาจารย์บังอร เฉลยปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสน น่าสนุกสนานมาก
โดย จามจุรี หาดสาร (2012-05-20 15:56:44) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมการจัดกิจกรรมต่อปากต่อคำ ฮัมเพลงฮัมกลอนของคุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ คุณครูมีเทคนิคในการสอนที่เร้าความสนใจของนักเรียน การนำเพลงมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนได้รับความรู้เรื่องคำคล้องจองการสัมผัสคำ ซาบซึ้งในเนื้อเพลง สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ทำให้เกิดความจำที่คงทน นักเรียนเข้าใจความเป็นครู ส่วนกิจกรรมการแข่งขันเป็นการกระตุ้นความคิดให้เกิดอย่างรวดเร็ว และนักเรียนจะคิดได้ทันที
โดย วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์ (2012-05-25 15:32:50) [แสดงความคิดเห็น]
ต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน คุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ รร.อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งอุปถัมภ์)
คุณครูใช้กิจกรรม "ต่อปาก ต่อคำ" ฝึกฝนให้นักเรียนคุ้นเคย กับคำคล้องจอง สัมผัสสระ สัมผัสอักษร และกิจกรรม "ฮัมเพลง" นำเพลงตามความนิยมของนักเรียน และเพลงที่ครูเลือกว่ามีเนื้อร้องที่สละสลวย มาเปรียบเทียบถอดโครงสร้าง นักเรียนเห็นคำคล้องจอง สัมผัสสระ สัมผัสอักษร ในบทเพลง และสุดท้าย "ฮัมกลอน" นักเรียนนำความรู้ ทักษะที่ฝึกฝนจนคล่องแคล่วมาแข่งกันแต่งกลอน เห็นแล้วประทับใจค่ะ..และรู้สึกสนุกับการสอนของคุณครูเป็นอย่างมากค่ะ...
โดย นารีทิพย์ อูมา (2012-05-31 13:52:10) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน คุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ รร.อนุบาลสามเสน ที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีกิจกรรมกลุ่มทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรม เพลงที่นำมาแทรกในการเรียนการสอน ยิ่งใช้เพลงพระคุณที่สามแล้วทำให้นักเรียนทราบซื้งพระคุณของครูด้วย ครูให้หาสัมผัสและเข้าสู่กลอนสุภาพหรือกลอนแปด มีกิจกรรมแข่งขันระหว่างนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายด้วย ยิ่งทำให้นักเรียนมีความสนใจมากขึ้น ขอบคุณคุณครูบังอรค่ะที่แนะนำกิจกรรมดี ๆ
โดย สุมาลี โพธิ์กุล (2012-05-31 22:26:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนที่ดีและน่าสนใจมากๆดูแล้วรู้สึกสนุกประทับใจมากๆครับขออนุญาตนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนบ้างนะครับ
โดย ดวงดี ภารา (2012-05-31 22:26:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนที่ดีและน่าสนใจมากๆดูแล้วรู้สึกสนุกประทับใจมากๆครับขออนุญาตนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนบ้างนะครับ
โดย ดวงดี ภารา (2012-05-31 22:27:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนที่ดีและน่าสนใจมากๆดูแล้วรู้สึกสนุกประทับใจมากๆครับขออนุญาตนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนบ้างนะครับ
โดย ดวงดี ภารา (2012-05-31 22:29:04) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ดิฉันได้รับชมรายการโทรทัศน์ครู ตอน ต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน โดยคุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ รร.อนุบาลสามเสน แล้วก็รู้สึกประทับใจค่ะ ชอบตั้งแต่ประโยคแรกๆที่คุณครูพูดถึงธรรมชาติของวิธีคิดของเด็กๆที่มีต่อวิชาภาษาไทย เป็นจริงอย่างที่คุณครูพูดนะคะว่า ภาษาไทยในความคิดเด็กๆมักจะมองว่ายาก น่าเบื่อ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำให้เด็กรู้สึกสนุกในการเรียน เทคนิควิธีการของคุณครูก็ดีมากค่ะ ทำให้เด็กได้ความรู้และสนุกกับการเรียน ทำให้เด็กๆรักภาษาไทยของเราด้วย ขอบพระคุณที่ให้ความรู้ในครั้งนี้นะคะ ดิฉันจะพยายามนำไปประยุกต์ใช้ค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย กีระติกาญน์ มาอยู่วัง (2012-05-31 23:12:25) [แสดงความคิดเห็น]
บทเรียนต่อปาก ต่อคำ ฮ้มเพลงครูผู้สอนจัดกิจกรรมได้หลากหลายน่าสนใจ เช่น การเล่นเกม ร้องเพลง แต่งบทกลอน นำไปสู่การเรียนรู้ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั่วถึงทุกคนนักเรียนได้เสนอความคิดเป็นของตนเองมีกิจกรรมที่นักเรียนได้แสดงออกตลอดเวลา ไมน่าเบื่อ ครูมีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ นำ เสียงช้ดเจน อบอุ่นเป็นกันเองกับนักเรียน การออกเสียงของครูชัดถ้อยชัดคำถูกต้องตามอักขรวิธีของภาษาไทยซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของครูภาษาไทยในการออกเสียง
โดย จันทร์ทิพย์ จุนทการ (2012-05-31 23:43:53) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรม ต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน ของคุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ รร.อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งอุปถัมภ์ เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนกิดความสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่าย และเป็นการฝึกนักเรียนเรียนรู้คำประพันธ์ประเภทบทกลอนได้ดียิ่งกิจกรรมกลุ่มทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรม เพลงที่นำมาแทรกในการเรียนการสอน ยิ่งใช้เพลงพระคุณที่สามแล้วทำให้นักเรียนทราบซื้งพระคุณของครูด้วย ครูให้หาสัมผัสและเข้าสู่กลอนสุภาพหรือกลอนแปด มีกิจกรรมแข่งขันระหว่างนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายด้วย ยิ่งทำให้นักเรียนมีความสนใจมากขึ้น ขอบคุณคุณครูบังอรค่ะที่แนะนำกิจกรรมดี ๆและดิฉันจะนำสิ่งดี ๆ เหล่านี้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป บรรยากาศการเรียนของห้องเรียนอาจารย์บังอร เฉลยปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสน น่าสนุกสนานมาก
โดย สุนิตสา อรุณสิงคะ (2012-06-03 12:40:57) [แสดงความคิดเห็น]
ต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน คุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสน คุณครูใช้กิจกรรมต่อปาก ต่อคำ ฝึกฝนให้นักเรียนคุ้นเคย กับคำคล้องจอง สัมผัสสระ สัมผัสอักษร และกิจกรรมฮัมเพลง นำเพลงตามความนิยมของนักเรียน และเพลงที่ครูเลือกว่ามีเนื้อร้องที่สละสลวย มาเปรียบเทียบถอดโครงสร้าง นักเรียนเห็นคำคล้องจอง สัมผัสสระ สัมผัสอักษร ในบทเพลง และสุดท้ายฮัมกลอน นักเรียนนำความรู้ ทักษะที่ฝึกฝน จนคล่องแคล่วมาแข่งขันกันแต่งกลอน นักเรียนร่วมกิจกรรมกันสนุกสนาน มีความสุขกับการเรียน คุณครูใช้เทคนิคการสอนที่ดีมากๆ นักเรียนมีความสุขในการเรียน
โดย นวลสวท ไชยช่อฟ้า (2012-06-04 12:42:08) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรม ต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน ของคุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ รร.อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งอุปถัมภ์ เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนกิดความสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่าย และเป็นการฝึกนักเรียนเรียนรู้คำประพันธ์ประเภทบทกลอนได้ดียิ่งกิจกรรมกลุ่มทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรม เพลงที่นำมาแทรกในการเรียนการสอน ยิ่งใช้เพลงพระคุณที่สามแล้วทำให้นักเรียนทราบซื้งพระคุณของครูด้วย ครูให้หาสัมผัสและเข้าสู่กลอนสุภาพหรือกลอนแปด มีกิจกรรมแข่งขันระหว่างนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายด้วย ยิ่งทำให้นักเรียนมีความสนใจมากขึ้น ขอบคุณคุณครูบังอรค่ะที่แนะนำกิจกรรมดี ๆและดิฉันจะนำสิ่งดี ๆ เหล่านี้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโอกาสต่อไปค่ะ
โดย นฤมล กิจสกุณี (2012-06-05 13:56:31) [แสดงความคิดเห็น]
ความสนุกสนาน เป็นพื้นฐานแห่งการเรียนรู้ของเด็ก กิจกรรม ต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน ของคุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ รร.อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งอุปถัมภ์ เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนกิดความสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่าย และเป็นการฝึกนักเรียนเรียนรู้คำประพันธ์ประเภทบทกลอนได้ดียิ่งกิจกรรมกลุ่มทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรม เพลงที่นำมาแทรกในการเรียนการสอน ซึ่งส้รางความสนใจในการเรียนให้แก่เด็กนักเรียนได้ดียิ่ง ขอชื่นชมครับ
โดย เอกสิทธิ์ มุลคุตร (2012-06-06 12:16:13) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูบังอร ต่อปากต่อคำ ฮัมกลอนนี้สนุกมาก เหมาะกับเด็กโตไม่เหมาะกับเด็กเล็กๆ จากการที่ได้รับชมแล้วนักเรียนมีความสุข สนุกสนานในการเรียน ช่วยกันทำงานและนักเรียนก็เก่งด้วย แต่งกลอนได้อย่างรวดเร็ว แม้บางครั้งจะแต่งออกมาแล้วไม่สละสลวยก็ถือว่็าใช้ได้ในระดับนี้ เห็นแล้วอยากได้ลูกศิษย์แบบนี้ แต่ยกความดีให้กับคุณครูที่มีเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ในการสอนเช่นนำเพลงมาให้นักเรียนร้องและดูสัมผัสคล้องจองไปด้วย ต้องขอขอบคุณคุณครูบังอรที่ได้นำเสนอกิจกรรมการสอนที่ดีอย่างนีัดิฉันจะนำไปปรับใช้ที่ในห้องเรียน ขอขอบพระคุณมากๆคะ
โดย วิมล สารแสน (2012-06-06 16:31:57) [แสดงความคิดเห็น]
ขออนุญาตชื่นชมยกความดีให้กับคุณครูที่มีเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ในการสอนเช่นนำเพลงมาให้นักเรียนร้องและดูสัมผัสคล้องจองไปด้วย ต้องขอขอบคุณคุณครูบังอรที่ได้นำเสนอกิจกรรมการสอนที่ดีอย่างนีัดิฉันจะนำไปปรับใช้ที่ในห้องเรียน ขอขอบพระคุณมากๆคะ
โดย สุคนธา ไชยราช (2012-06-06 17:04:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากและทำให้เด็กที่เรียนไม่น่าเบื่อ มีความสนุกสนาม ในการเรียน
โดย สุไรด๊ะ ไชยเพช (2012-06-06 17:55:19) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูใช้กิจกรรม "ต่อปาก ต่อคำ" ฝึกฝนให้นักเรียนคุ้นเคย กับคำคล้องจอง สัมผัสสระ สัมผัสอักษร และกิจกรรม "ฮัมเพลง" นำเพลงตามความนิยมของนักเรียน และเพลงที่ครูเลือกว่ามีเนื้อร้องที่สละสลวย มาเปรียบเทียบถอดโครงสร้าง นักเรียนเห็นคำคล้องจอง สัมผัสสระ สัมผัสอักษร ในบทเพลง และสุดท้าย "ฮัมกลอน" นักเรียนนำความรู้ ทักษะที่ฝึกฝนจนคล่องแคล่วมาแข่งกันแต่งกลอน ครูทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนมีความสนุกสนาน การเรียนเรื่องกลอนเป็นเรื่องง่ายและสนุก จูงใจให้นักเรียนยากเรียนได้ยอดเยี่ยมอย่างยิ่ง
โดย แพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์ (2012-06-07 09:15:45) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ดูวีดีทัศน์ของคุณครูบังอรในเรื่องของการสอนการแต่งกลอนในเรื่องครูได้มีการใช้เทคนิคโดยการนำเพลงที่ค้นเคยมาให้นักเรียนฝึกและในการนำมาเปรียบเทียบกับบทกลอนทำให้นักเรียนเห้นสภาพของความเป็นจริงซึ่งครูได้สอนความคุ้นเคยของคำคล้องจองการสัมผัสสระ อักษรและการใช้กิจกรรมนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจกระบวนการและเกิดความสนุกสนานนักเรียนมีความสุขกับการเรียนเรื่องนี้มากนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนเป็นอย่างดีทำให้ครูและนักเรียนมีความสุขในการสอนและนักเรียนก็มีความสุขในการเรียน :tv18: :tv18: :tv18:
โดย จักรพงษ์ รักสีขาว (2012-06-13 20:44:52) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน คุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ รร.อนุบาลสามเสน ที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีกิจกรรมกลุ่มทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรม เพลงที่นำมาแทรกในการเรียนการสอนนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์อย่างมาก เพราะได้เรียนรู้ถึงอักขระ เทคนิคการสัมผัสคำคล้องจองต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนได้ดี จึงควรนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของครูและเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี :tv15: :tv15: :tv07:
โดย คนใจเดียว (2012-06-20 23:27:05) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน คุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ รร.อนุบาลสามเสน ที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีกิจกรรมกลุ่มทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรม เพลงที่นำมาแทรกในการเรียนการสอนนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์อย่างมาก เพราะได้เรียนรู้ถึงอักขระ เทคนิคการสัมผัสคำคล้องจองต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนได้ดี จึงควรนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของครูและเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี :tv15: :tv15: :tv07:
โดย คนใจเดียว (2012-06-20 23:28:00) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน คุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ รร.อนุบาลสามเสน ที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีกิจกรรมกลุ่มทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรม เพลงที่นำมาแทรกในการเรียนการสอนนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์อย่างมาก เพราะได้เรียนรู้ถึงอักขระ เทคนิคการสัมผัสคำคล้องจองต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนได้ดี จึงควรนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของครูและเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี :tv15: :tv15: :tv07:
โดย กัลยาณี ลีจ้อย (2012-06-20 23:28:38) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน คุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ รร.อนุบาลสามเสน ที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีกิจกรรมกลุ่มทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรม เพลงที่นำมาแทรกในการเรียนการสอนนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์อย่างมาก เพราะได้เรียนรู้ถึงอักขระ เทคนิคการสัมผัสคำคล้องจองต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนได้ดี จึงควรนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของครูและเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี :tv15: :tv15: :tv07:
โดย กัลยาณี ลีจ้อย (2012-06-20 23:31:04) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน คุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ รร.อนุบาลสามเสน ที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีกิจกรรมกลุ่มทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรม เพลงที่นำมาแทรกในการเรียนการสอนนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์อย่างมาก เพราะได้เรียนรู้ถึงอักขระ เทคนิคการสัมผัสคำคล้องจองต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนได้ดี จึงควรนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของครูและเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี :tv15: :tv15: :tv07:
โดย กัลยาณี ลีจ้อย (2012-06-20 23:31:50) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน คุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ รร.อนุบาลสามเสน ที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีกิจกรรมกลุ่มทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรม เพลงที่นำมาแทรกในการเรียนการสอนนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์อย่างมาก เพราะได้เรียนรู้ถึงอักขระ เทคนิคการสัมผัสคำคล้องจองต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนได้ดี จึงควรนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของครูและเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี :tv15: :tv15: :tv07:
โดย กัลยาณี ลีจ้อย (2012-06-20 23:32:20) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน คุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ รร.อนุบาลสามเสน ที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีกิจกรรมกลุ่มทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรม เพลงที่นำมาแทรกในการเรียนการสอนนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์อย่างมาก เพราะได้เรียนรู้ถึงอักขระ เทคนิคการสัมผัสคำคล้องจองต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนได้ดี จึงควรนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของครูและเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี :tv15: :tv15: :tv07:
โดย กัลยาณี ลีจ้อย (2012-06-20 23:33:35) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน คุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ รร.อนุบาลสามเสน ที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีกิจกรรมกลุ่มทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรม เพลงที่นำมาแทรกในการเรียนการสอนนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์อย่างมาก เพราะได้เรียนรู้ถึงอักขระ เทคนิคการสัมผัสคำคล้องจองต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนได้ดี จึงควรนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของครูและเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี :tv15: :tv15: :tv07:
โดย กัลยาณี ลีจ้อย (2012-06-20 23:35:47) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน คุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ รร.อนุบาลสามเสน ที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีกิจกรรมกลุ่มทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรม เพลงที่นำมาแทรกในการเรียนการสอนนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์อย่างมาก เพราะได้เรียนรู้ถึงอักขระ เทคนิคการสัมผัสคำคล้องจองต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนได้ดี จึงควรนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของครูและเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี
โดย กัลยาณี ลีจ้อย (2012-06-20 23:36:29) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน คุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ รร.อนุบาลสามเสน ที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีกิจกรรมกลุ่มทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรม เพลงที่นำมาแทรกในการเรียนการสอนนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์อย่างมาก เพราะได้เรียนรู้ถึงอักขระ เทคนิคการสัมผัสคำคล้องจองต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนได้ดี จึงควรนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของครูและเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี :tv15: :tv15: :tv07:
โดย กัลยาณี ลีจ้อย (2012-06-20 23:36:48) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ มีวิธีการสอนภาษาไทยที่น่าสนใจดี การเรียนมีความกระตือรื้อร้น ในการเรียนมี
บรรยากาศของห้องเรียนอาจารย์บังอร เฉลยปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสน น่าสนุกสนานมากค่ะ ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนดีมาก และอาจารย์บังอร มีการลำดับการสร้างความรู้จากง่ายไปหายากได้ดี มีการนำเพลงหรือสิ่งที่อยู่ในใจของนักเรียนมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ได้ดี และนักเรียนเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนโดยการท่องบทอาขยาน ที่บางบทอาจจะยากและน่าเบื่อสำหรับนักเรียน แต่ในรูปแบบการเรียนของอาจารย์บังอร เด็กสามารถเรียนรู้ได้ดี และเนื่องจากมีการแข่งขันทำให้นักเรียนมีความกระตือรื้อร้นในการเรียน และทำได้ดีมากทีเดียว น่าชื่นชมที่สุดคือ การสร้างบรรยากาศการเรียนที่น่าเรียน เห็นได้ชัดถึงความตั้งใจและความเอาใจใส่ของคุณครูที่มีต่อนักเรียน
โดย สำเนียง คำแก้ว (2012-06-23 10:02:59) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันได้รับชมรายการโทรทัศน์ครู ตอน ต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน โดยคุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ รร.อนุบาลสามเสน แล้วก็รู้สึกประทับใจมากค่ะ บรรยากาศเป็นกันเอง สนุกสนาน การเรียนบทกลอนที่น่าเบื่อหน่ายในความรู้สึกของนักเรียน กลับกลายเป็นเรื่องสนุกสนานเห็นได้ชัดถึงความตั้งใจและความเอาใจใส่ของคุณครูที่มีต่อนักเรียน ฝึกฝนให้นักเรียนคุ้นเคย กับคำคล้องจอง สัมผัสสระ สัมผัสอักษร และกิจกรรม "ฮัมเพลง" นำเพลงตามความนิยมของนักเรียน และเพลงที่ครูเลือกว่ามีเนื้อร้องที่สละสลวย มาเปรียบเทียบถอดโครงสร้าง นักเรียนเห็นคำคล้องจอง สัมผัสสระ สัมผัสอักษร ในบทเพลง และสุดท้าย "ฮัมกลอน" นักเรียนนำความรู้ ทักษะที่ฝึกฝนจนคล่องแคล่วมาแข่งกันแต่งกลอน ควรนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของครูและเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี เป็นแรงบันดาลใจและสัญญาว่าจะนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนคะ่
โดย ปราณี โชติศรี (2012-06-24 15:24:46) [แสดงความคิดเห็น]
หนูจะลองนำมาปรับใช้กับป.1ค่ะ แต่สำหรับป.1คงต้องเป็นการต่อคำแบบง่าย :tv02:
โดย อริศตรา ดีอุดม (2012-07-05 22:21:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนกิดความสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่าย และเป็นการฝึกนักเรียนเรียนรู้คำประพันธ์ประเภทบทกลอนได้ดียิ่งกิจกรรมกลุ่มทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรม เพลงที่นำมาแทรกในการเรียนการสอน ยิ่งใช้เพลงพระคุณที่สามแล้วทำให้นักเรียนทราบซื้งพระคุณของครูด้วย ครูให้หาสัมผัสและเข้าสู่กลอนสุภาพหรือกลอนแปด มีกิจกรรมแข่งขันระหว่างนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายด้วย ยิ่งทำให้นักเรียนมีความสนใจมากขึ้น จึงควรนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน :tv18:
โดย สายพิน เจริญผล (2012-07-18 16:14:55) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรม ต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน ของคุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ รร.อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งอุปถัมภ์ เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนกิดความสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่าย และเป็นการฝึกนักเรียนเรียนรู้คำประพันธ์ประเภทบทกลอนได้ดียิ่งกิจกรรมกลุ่มทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรม เพลงที่นำมาแทรกในการเรียนการสอน ยิ่งใช้เพลงพระคุณที่สามแล้วทำให้นักเรียนทราบซื้งพระคุณของครูด้วย ครูให้หาสัมผัสและเข้าสู่กลอนสุภาพหรือกลอนแปด มีกิจกรรมแข่งขันระหว่างนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายด้วย ยิ่งทำให้นักเรียนมีความสนใจมากขึ้น ขอบคุณคุณครูบังอรค่ะที่แนะนำกิจกรรมดี ๆและดิฉันจะนำสิ่งดี ๆ เหล่านี้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโอกาสต่อไปขอขอบคุณมาก ๆ
โดย วิไล สดใสญาติ (2012-08-04 16:16:00) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอนของคุณครูบังอร เฉลยปราชญ์โรงเรียนอนุบาลสามเสนเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานนักเรียนตื่นตัวตลอดเวลาไม่เบื่อในบทเรียนและการทำงานเป็นกลุ่มเป็นการสร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกันการนำคำคล้องจองมาเริ่มในการแต่งกลอนโดยฝึกให้นักเรียนได้แม่นในคำคล้องจองก่อนที่เริ่มแต่งกลอนโดยการเริ่มจากสิ่งที่ง่ายไปหายากและยังสรุปให้นักเรียนทราบถึงวัฒนธรรมของไทยให้นักเรียนรักภาษาไทยและภาคภูมิใจในภาษาของเราซึ่งเป็นสิ่งที่ดีควรนำไปใช้ในการเรียนการสอนมากเป็นเทคนิคที่ดี
โดย Mali Sinsukprasert (2012-08-08 21:04:31) [แสดงความคิดเห็น]
บรรยากาศการเรียนของห้องเรียนสนุกสนานมากค่ะ ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนดีมาก และอาจารย์บังอร มีการลำดับการสร้างความรู้จากง่ายไปหายากได้ดี มีการนำเพลงหรือสิ่งที่อยู่ในใจของนักเรียนมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้ดี และนักเรียนเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนโดยการท่องบทอาขยาน ที่บางบทอาจจะยากและน่าเบื่อสำหรับนักเรียน แต่ในรูปแบบการเรียนของอาจารย์บังอร เด็กสามารถเรียนรู้ได้ดี และเนื่องจากมีการแข่งขันทำให้นักเรียนมีความกระตือรื้อร้นในการเรียน และทำได้ดีมากทีเดียวค่ะ
:tv03:
โดย ธิดาพร เอี่ยมสำอางค์ (2012-08-08 22:39:10) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอน ต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน คุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ รร.อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งอุปถัมภ์) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน เพลิดเพลิน และสร้างความเข้าใจในเนื้อหาได้เป็นอย่างดี ด้วยการได้ลงมือปฏิบัติ แข่งขัน มีความกระตือรือร้นและได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองค่ะ
โดย สมบูรณ์ สิงหรา (2012-08-10 00:02:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนกิดความสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่าย และเป็นการฝึกนักเรียนเรียนรู้คำประพันธ์ประเภทบทกลอนได้ดียิ่งกิจกรรมกลุ่มทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรม เพลงที่นำมาแทรกในการเรียนการสอน ยิ่งใช้เพลงพระคุณที่สามแล้วทำให้นักเรียนทราบซื้งพระคุณของครูด้วย ครูให้หาสัมผัสและเข้าสู่กลอนสุภาพหรือกลอนแปด มีกิจกรรมแข่งขันระหว่างนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายด้วย ยิ่งทำให้นักเรียนมีความสนใจมากขึ้น ขอบคุณคุณครูบังอรค่ะที่แนะนำกิจกรรมดี ๆและดิฉันจะนำสิ่งดี ๆ เหล่านี้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
โดย วิไล สดใสญาติ (2012-08-11 15:55:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ไม่น่าเบื่อหน่ายสำหรับเด็กแต่เป็นวิธีการที่ทำให้เด็กเรียนรู้ได้ง่ายและมีการจดจำที่รวดเร็วกว่าเดิมมีความบันเทิงที่ครูนำมาสอดแทรกเพื่อให้เด็กนักเรียนสนุกสนานมีความกระตือรือร้นในการที่จะเข้าเรียนและยังสามารถให้นักเรียนไปพัฒนาตนเองได้เร็วขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้าเรียนในวิชาภาษาไทยวิธีการของครูบังอรนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนของวิชาอื่นได้ไม่ใช่แต่ภาษาไทยวิชาเดียวเท่านั้น เหมาะสำหรับคุณครูที่ไม่ใช่วิชาเอกภาษาไทย ชอบมากค่ะ
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15:
โดย เรณู แก้วกำยาน (2012-08-23 16:55:36) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ที่คุณครูบังอรได้นำมาใช้สอนนักเรียนนั้นเป้นวิธีที่น่าสนใจดีมาก เพราะทำให้ผู้เรียนเรียนมีความกระตือรื้อร้นในการเรียน และสนุกกับการเรียน ไม่น่าเบื่อ จึงทำให้การเรียนการสอนเกิดประโยชน์และบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ขอบคุณคุณครูบังอรมากๆนะค่ะที่แนะนำกิจกรรมดี ๆ และดิฉันจะนำสิ่งดี ๆ เหล่านี้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป ขอบคุณค่ะ
โดย พัชรีภรณ์ นรินทร์ (2012-09-03 04:51:52) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้การแข่งขัน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวในการเรียนหรือทำกิจกรรม เป็นแรงกระตุ้นที่เป็นแรงจูงใจภายนอก ซึ่งถ้าผู้สอนไม่มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
โดย ประเสริฐ อุ้ยคัชชะ (2012-10-04 17:48:32) [แสดงความคิดเห็น]
ขั้นตอนการสอน ดีมากคะ เริ่มจากทบทวนชื่อวรรค การใช้วรรณยุกต์แต่ละวรรค แข่งขันเรียงคำ นำคำมาเรียงต่อเป็นเพลง ให้นักเรียนร้องเพลง แข่งขันต่อคำคล้องจอง และอื่นๆ นักเรียนได้แสดงบทบาททุกขั้นตอน ไม่น่าเบื่อเลย คะ ขอบคุณมากๆ คุณครูเก่งจริงๆ
โดย ชลดา มาลาพันธ์ (2012-10-07 21:07:19) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ดู กิจกรรมต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน ของคุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ เป็นกิจกรรมการสอนที่ไม่น่าเบื่อหน่าย และไม่ทำให้นักเรียนเบื่อหรือไม่ชอบการเรียนวิชาภาษาไทย อีกทั้งยังทำให้นักเรียนมีความสนุกและสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น และยังมีการนำบทเพลงต่างๆมาใช้ในการเรียนการสอน เพลงที่คุณครูเลือกมาก็นับได้ว่าเป็นเพลงที่มีภาษาสละสลวยมาก และเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่เด็กๆ ในกิจกรรมนี้ยังสามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้อีกด้วย
โดย นันทนา บัวงาม (2012-11-29 20:33:17) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวอภิญญา พลอยแดง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ปี 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้กับ ดร.ชนสิทธฺ์ สิทธิสูงเนิน หลังจากที่ได้รับชมโทรทัศน์ครูเรื่อง ต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน สอนโดยคุณครู บังอร เฉลยปราชญ์ ร.ร. อนุบาลสามเสน รู้สึกประทับใจในเทคนิคการสอนของคุณครูบังอรเป็นอย่างมาก ครูบังอรทำให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการดีมากและยังมีการลำดับความรู้จากง่ายไปหายาก ฝึกให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับคำคล้องจอง สัมผัสสระ สัมผัสอักษร และยังนำเพลงตามความนิยมของผู้เรียนมาใช้ในกิจกรรมนี้อีกด้วยจึงทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการเรียนและมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น ทำให้บรรยากาศภายในห้องเรียนดูไม่น่าเบื่อกิจกรรมต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน นี้ได้ให้ผูเรียนมีบทบาทในทุกขั้นตอน จึงทำให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ มากขึ้น :tv17: :tv15:
โดย วิจิตร์ พลอยแดง (2012-12-04 14:33:11) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากชมการสอนบทร้อยกรองจากกิจกรรม ต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน ของคุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ รร.อนุบาลสามเสน โดยคุณครู ฝึกฝนให้นักเรียนคุ้นเคย กับคำคล้องจอง สัมผัสสระ สัมผัสอักษร และกิจกรรม "ฮัมเพลง" นำเพลงตามความนิยมของนักเรียน และเพลงที่ครูเลือกว่ามีเนื้อร้องที่สละสลวย มาเปรียบเทียบถอดโครงสร้าง นักเรียนเห็นคำคล้องจอง สัมผัสสระ สัมผัสอักษร ในบทเพลง และสุดท้าย "ฮัมกลอน" นักเรียนนำความรู้ ทักษะที่ฝึกฝนจนคล่องแคล่วมาแข่งกันแต่งกลอน ทำให้การสอนบทร้อยกรองเป็นเรื่องไม่น่าเบื่อหน่ายอีกแล้วค่ะ ขอบคุณคุณครูมากนะคะที่นำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมมาเป็นตัวอย่างแก่ครูภาษาไทยค่ะ
โดย รัชนีย์ ด้วงมูล (2012-12-04 14:51:24) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีวิธีที่น่าสนใจดี นักเรียนมีความกระตือรื้อร้นในการเรียน บรรยากาศการเรียนของห้องเรียนอาจารย์ น่าสนุกสนานมาก ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนดีมาก และอาจารย์บังอร มีการลำดับการสร้างความรู้จากง่ายไปหายากได้ดี มีการนำเพลงหรือสิ่งที่อยู่ในใจของนักเรียนมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ได้ดี และนักเรียนเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนโดยการท่องบทอาขยาน ที่บางบทอาจจะยากและน่าเบื่อสำหรับนักเรียน แต่ในรูปแบบการเรียนของอาจารย์บังอร เด็กสามารถเรียนรู้ได้ดี และเนื่องจากมีการแข่งขันทำให้นักเรียนมีความกระตือรื้อร้นในการเรียน และทำได้ดีมากทีเดียว น่าชื่นชมที่สุดคือ ความตั้งใจของอาจารย์ ที่สามารถประยุกต์ กิจกรรมที่ต่างๆ มาจัดการเรียนการสอนได้อย่างลงตัว :tv02:
โดย หฤทัย ภูผา (2012-12-16 21:28:29) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันได้ชมการสอนเกี่ยวกับเรื่องคำคล้องจองจากกิจกรรม ต่อปากต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน ของคุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ รร.อนุบาลสามเสน แล้วสนใจในการจัดกิจกรรมของคุณครูมาก จะลองนำไปใช้สอนกับนักเรียนที่โรงเรียนของดิฉันบ้างอยากให้นักเรียนมีความสุขสนุกสนานกับการเรียน เหมือนกับนักเรียนของคุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ รร.อนุบาลสามเสน นักเรียนยังได้เรียนรู้ทักษะในการแต่งบทร้อยกรอง ได้ฝึกกระบวนการคิดอย่างไม่น่าเบื่อ ขอบคุณคุณครูมากนะคะที่นำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมมาเป็นตัวอย่างแก่ครูภาษาไทยค่ะขอบคุณคุณครูมากนะคะที่นำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมมาเป็นตัวอย่างแก่ครูภาษาไทยค่ะ
โดย กฤษณา ประสบบุญ (2013-06-07 20:05:50) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนของครูบังอร เยี่ยมมากๆค่ะทำให้นักเรียนมีคาวมจำในการเรียน และออกเสียงภาษาไทยได้ถูกต้องชอบมากๆค่ะๆวิธีการ ต่อปากต่อคำฮัมเพลงฮัมกลอนของครูวิธีนี้ทำให้นักเรียนมีความสุขไม่เครียดกับการเรียนและได้ผ่อนคลาย ทั้งสนุกและการเรียนของนักเรียนก็ไม่น่าเบื่อ ดิฉันขอใช้วิธีนี้เพื่อฝึกฝนทักษะการอ่าน การออกเสียง ด้วยวิธีนี้ด้วยน่ะคะและขอให้ครูบังอร เฉลยปราชญ์จงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตและขอให้ครูบังอร คิดวิธีการสอนหนังสือดีๆแบบนี้อีกน่ะคะ :tv15:
โดย ศิลามณี วงษ์พิพันธ์ (2014-03-02 04:24:03) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv