thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2081
Rate :
 3
ความยาว : 14.15 นาที | Online : 2012-04-11  
    แปลงนาสาธิต การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ป.3 คุณครูณัฐดน ขัติสะ รร.บ้านต้นหนุน (หนุนราษฎร์สามัคคี)  
    การบูรณาการโดยนำวิชาชีพในท้องถิ่น เข้ามาเพื่อสอนทั้งในเรื่องของอาชีพ และการดำเนินชีวิต ของคุณครูณัฐดน ขัติสะ โรงเรียนบ้านต้นหนุน (หนุนราษฎร์สามัคคี) จังหวัด แพร่  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สนุกกับภาษาไทย อ. รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
แนะเทคนิคการแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายของเด็กๆ ที่มีกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ของ อาจารย์ รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม

อักษรสูงกับการผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
การผันวรรรณยุกต์อักษรกลาง สูง และต่ำ เป็นบทเรียนภาษาไทยที่ค่อนข้างยาก ชมเทคนิคการสอน ด้วยการใช้สื่อ "นิ้วมือวิเศษ" เพิ่มเติม

สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)
การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โดยให้เด็กคิดเป็นภาพ และหยิบแผนภูมิภาพ บัตรคำมาสอนเพื่อ ย้ำและทบทวนความรู้ เพิ่มเติม

ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)
อีกหนึ่งเทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมมากมาย ของ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ประตูสู่คำ , บุฟเฟ่ต์คำ , ขั้นบันได เน้นให้เกิดความสนใจ และ เข้าใจบทเรียนกันง่ายๆ เพิ่มเติม

นิทานสระ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฉบับเต็ม)
เมื่อครูพบว่าการสอนเรื่องสระ ยากกว่าการสอนเรื่องพยัญชนะ จึงคิดค้นสื่อการสอนชุด นิทานสระ และกิจกรรมเสริมอีกมากมาย ทำให้เด็ก ๆ จดจำสระในแบบของพวกเขาได้ เพิ่มเติม

 
 
:tv18: :tv18:เป็นการสอนให้เห็นการแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นและไม่ครบวิชา ในการแก้ปัญหาความขาดแคลนทรัพยากรของสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาต้องช่วยเหลือตนเองเกี่ยวกับการจัดการเรียนในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยการให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
การจัดการเรียนรู้ของครูครูไม่ลืมมาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลักสูตรกำหนดเพราะครูเชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นคือจุดหมายที่ครูต้องสอนเด็กให้ไปให้ถึง และความพยายามของครูในการออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียนในสถานศึกษาขนาดเล็กก็สามารถเรียนรู้การแก้ปัญหาได้เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกัน ครูทุกคนสามารถที่จะปรับแนวทางการสอนได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาระใด ชั้นใดตัวครูจะต้องให้ความสำคัญกับปัญหาและมุ่งมั่นหาวิธีการในการแก้ปัญหา ดังนั้นครูควรต้องรู้วิธีการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ของครูต้องชัดเจน เหมาะสม ข้อควรระวังคือ ครูต้องเชื่อมโยงหลักสูตรกับการเรียนรู้ให้ชัดเจนและควรคำนึงถึงความพร้อมของนักเรียนอีกด้วย :tv18: :tv18:
โดย วรรณ์วิภา ยวงลำใย (2012-04-30 13:26:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนหรือรูปแบบการสอนที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน และมีความสุขได้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนเช่นกัน แก้ปัญหาในด้านครูไม่ครบชั้นได้เป็นอย่างดี มีสิ่งแวดล้อมเป็นห้องเรียน เรียนได้จากบริบทของตนเอง ในพื้นที่ภาคเหนือ มีโรงเรียนหลาย ๆ โรงเรียนที่ประสบปัญหาเรื่องของครูผู้สอนไม่ครบชั้นเรียน แล้วไม่มีครูท่านอื่นเข้ามาทำการสอนแทน รูปแบบการเรียนจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยบูรณาการหลายกระบวนวิชาเข้าด้วยกัน จึงน่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของแต่ละวิชาด้วย ไม่บูรณาการมั่วเหมือนที่อาจารย์ณัฐดนได้พูดไว้ เป็นประโยชน์มากเลยครับ ทั้งด้านการเรียนการสอน และการบริหารบุคลากร
โดย ภัชรกฤษฎิ์ สิงห์แก้ว (2012-04-30 14:35:50) [แสดงความคิดเห็น]
ผมเป็นคนหนึ่งที่ต้องสอนทั้ง 8วิชา ผมคิดว่าเป็นวิธีสอนที่ดี และเหมาะสำหรับโรงเรียนที่ขาดครูแต่หลักการกับปฏิบัติส่วนมากจะไม่เหมือนการทำจริงโรงเรียนผม ผมกำลังสอนอยู่แต่มีงานเร่งเด่นต้องปฏิบัติผมก็ต้องไปปฏิบัติงานยชิ้นนั้นก่อน มันอยู่ที่บริบทของโรงเรียน แต่คุณครูท่านเก่งมากการสอนบูรณาการจึงได้ผล แต่หากพื้นฐานเด็กไม่ดีมาตั้งแต่ต้นเช่น ขณะที่ผมให้งานไปเด็กก็จะส่งงานไม่ค่อยทันต้องให้เด็กในวันรุ่งขึ้น เด็กเกิดการเรียนรู้การปฏิบัติแต่เด็กขาดการติดตาม แล้วจะเข้ามาแสดงความคิดเห็นอีกครั้งครับ ครูสอนเก่งน่ะครับ ผมจะเอาเทคนิคบางตัวไปใช้ในการสอนครับ
โดย สุวัฒน์ เสนไชย (2012-04-30 16:00:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนหรือรูปแบบการสอนที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน และมีความสุขได้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนเช่นกัน แก้ปัญหาในด้านครูไม่ครบชั้นได้เป็นอย่างดี มีสิ่งแวดล้อมเป็นห้องเรียน เรียนได้จากบริบทของตนเอง ในพื้นที่ภาคเหนือ มีโรงเรียนหลาย ๆ โรงเรียนที่ประสบปัญหาเรื่องของครูผู้สอนไม่ครบชั้นเรียน แล้วไม่มีครูท่านอื่นเข้ามาทำการสอนแทน รูปแบบการเรียนจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยบูรณาการหลายกระบวนวิชาเข้าด้วยกัน จึงน่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของแต่ละวิชาด้วย ไม่บูรณาการมั่วเหมือนที่อาจารย์ณัฐดนได้พูดไว้ เป็นประโยชน์มากเลยครับ ทั้งด้านการเรียนการสอน และการบริหารบุคลากรโดยได้บูรณาการได้หลากหลายวิชา
โดย จารี ผิวเหมาะ (2012-04-30 18:28:11) [แสดงความคิดเห็น]
มีโอกาสได้รับชมตอน การบูรณาการโดยนำวิชาชีพในท้องถิ่น เข้ามาเพื่อสอนทั้งในเรื่องของอาชีพ และการดำเนินชีวิต ของคุณครูณัฐดน ขัติสะ โรงเรียนบ้านต้นหนุน (หนุนราษฎร์สามัคคี) จังหวัด แพร่
เป็นการจัดการเรียนการสอนท่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น และการบูรณาการในเรื่องของอาชีพ ทำให้เด็กมีประสบการณ์ และมีความรู้ติดตัว แฝงด้วยคุณธรรมและหลักในการอนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นบ้าน และเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
โดย ปลาทอง (2012-04-30 20:44:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดี เหมาะสำหรับโรงเรียนที่มีครูผู้สอนไม่ครบชั้นดีมาก เคยสอนในโรงเรียนขนาดเล้กและเคยวใช้วิธีการเดียวกับครูณัฐดน และพบว่าเป็นวิธีการที่ดีใช้กับเด็กไก้
โดย ดาราวรรณ ยะเวียง (2012-05-01 12:32:44) [แสดงความคิดเห็น]
แปลงสาธิต การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ป.3 คุณครูณัฐดน ใช้เทคนิคการบูรณาการและประสบการณืเดิมของนักเรียน สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียน เป็นกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนโดยมีเป้าหมาย/จุดประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุก เพราะเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองรู้จักมาก่อน นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้คงทน ขอชื่นชมครูณัฐดนมากคะ และขอขอบคุณที่นำเทคนิคมาเผยแพร่ให้เพื่อนครูได้เรียนรู้
โดย ชนินทร์วลัย ธรรมขันธ์ (2012-05-01 13:46:49) [แสดงความคิดเห็น]
แปลงสาธิต การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ป.3 คุณครูณัฐดน ใช้เทคนิคการบูรณาการและประสบการณืเดิมของนักเรียน สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียน เป็นกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนโดยมีเป้าหมาย/จุดประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุก เพราะเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองรู้จักมาก่อน นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้คงทน ขอชื่นชมครูณัฐดนมากคะ และขอขอบคุณที่นำเทคนิคมาเผยแพร่ให้เพื่อนครูได้เรียนรู้
โดย ชนินทร์วลัย ธรรมขันธ์ (2012-05-01 13:46:55) [แสดงความคิดเห็น]
ตอนแปลงสาธิต การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ป.๓ คุณครูณัฐดน ขันติสะ
เริ่มจากปัญหาครูสอนไม่ตรงสาระฯ ในการสอน
นักเรียนจะต้องเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เริ่มจากฐานที่มีบริบทของชุมชน และนำมาบูรณาการแบบแยกรายสาระ แล้วจึงนำมาเชื่อมโยงความรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ทำให้เกิดความสมบูรณ์ในเนื้อหาที่บูรณาการ แล้วนำมาสรุปรวมเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในแต่ละสาระการเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎี ในกางลงมือปฏิบัติมีการนำสิ่งที่นักเรียนได้คิดจินตนากานจากความรู้เดิมที่ได้จัดทำไว้มาเปรียบกับของจริง ในธรรมชาติ และสื่อการเรียนรู้จริงมาเทียบกันนักเรียนก็จะเกิดความรู้ที่คงทนและความคิดที่ถูกต้องสิ่งสำคัญนักเรียนจะไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน
โดย สนทยา เทพสงวน (2012-05-01 14:27:27) [แสดงความคิดเห็น]
จากการสังเกตเป็นการสอนแบบบูรณาการ โดย ใช้เทคนิคการบูรณาการและประสบการณืเดิมของนักเรียน สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียน เป็นกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนโดยมีเป้าหมาย/จุดประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุก เพราะเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองรู้จักมาก่อน นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้คงทน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น และการบูรณาการในเรื่องของอาชีพ ทำให้เด็กมีประสบการณ์ และมีความรู้ติดตัว แฝงด้วยคุณธรรมและหลักในการอนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นบ้าน และเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ขอชื่นชมครูณัฐดนมากคะ และขอขอบคุณที่นำเทคนิคมาเผยแพร่ให้เพื่อนครูได้เรียนรู้
โดย ศิริวรรณ โล้วิชากรติกุล (2012-05-01 14:33:00) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมตัวอย่าง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ป.3 คุณครูณัฐดน ขัติสะ รร.บ้านต้นหนุน (หนุนราษฎร์สามัคคี) การบูรณาการโดยนำวิชาชีพในท้องถิ่น เข้ามาเพื่อสอนทั้งในเรื่องของอาชีพ และการดำเนินชีวิต นั้น นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมาก คุณครูได้นำสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด เป็นประเด็นหลักแล้ววิเคราะห์ตัวชี้วัด ให้เข้ากับเนื้อหา เพื่อจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนบรรลุตัวชี้วัดนั้นได้อย่างสมบูรณ์ เป็นการเรียนรู้คู่กับธรรมชาติ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้สังเกตต้นไม้ที่เป็นของจริง ทำให้นักเรียนได้เห็นส่วนประกอบได้ชัดเจนมากขึ้น ดีกว่าเรียนในหนังสือเพียงอย่างเดียว ขอชื่นชมคุณครูชั้นป.3 ท่านนี้นะคะ ที่มีความตั้งใจและออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายได้อย่างดีเยี่ยม
โดย ธนวรรณ คงนาค (2012-05-01 19:57:35) [แสดงความคิดเห็น]
ในเรื่องของการสอนบูรณาการเกี่ยยวกับเรื่องการใช้เทคนิคการสอนแบบบูรณาการซึ่งเป้นแบบประสบการณ์เดิมของนักเรียนซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรีนรร้ตามมาตรฐานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเรียนร้ให้เป้นไปตามวัตถุประสงค์เรียนร้จากสถานที่จริงทำให้การเรีนรร้นั้นเป็นการเรียนร้ที่คงทนการจัดการเรียนร้จึงเป็นการจัดการที่ได้มีการลงมือปฎิบัติโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นการเรียนร้ที่มีลักษณะที่มีความไกล้ตัวและเห้นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่ไกล้ตัวสามารถนำการเรียนร้มาเผยแพร่ให้กับสาธารณชน
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-03 08:35:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสำหรับการสอนที่มีครูไม่ครบชั้นได้เป็นอย่างดี นำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียน มาบูรณาการ สามารถนำตัวชี้วัดให้เข้ากับเนื้อหา นักเรียนได้เห็นของจริง ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ที่คงทน
โดย สมจิตร อุ่นยา (2012-05-03 09:51:32) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนที่ครูไม่ครบทุกชั้นสามารถนำไปใช้เป็นตัวอย่างได้ดีมากเลยค่ะ
โดย จงกล จิรธรภักดี (2012-05-03 12:09:07) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนให้เด็กปฎิบัติได้จริง ทำจริง และทำเป็นประจำ จะส่งให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ แปลงนาข้าวสาธิต บรูณาการได้อยู่แล้ว ยิ่งมีการเยแพร่ จะสามารถทำให้เราเห็นเป็นตัวอย่าง และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตามยุคเสรษฐกิจพอเพียง เดินตามรอยเท้าพ่อ ทำให้เด็กได้เห็นถึงความสำคัญได้ดีกว่าที่เราเอาแต่ความรู้ให้เด็ก ความเข้าใจการสรุปรวบยอดเด็กยังสับสนแน่นอน แม่แยกเป็็นสัดส่วนจะทำให้เด็กรู้คุณค่าในสิ่งที่เรียนอยู่
โดย รัตนา แหล่งหล้า (2012-05-03 16:34:33) [แสดงความคิดเห็น]
เนื่องจากตอนที่ดิฉันได้รับชมนี้ เป็นตอนที่ดิฉันกำลังติดตามและคิดที่จะนำไปประยุกต์เกี่ยวกับวิชาการเรียนการสอนในรายวิชากลู่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่จะนำเข้าไปประยุกต์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในรายวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเหมาะสมเป็นอย่างมากๆสำหรับโรงเรียนในเขตใกล้บริเวณชายแดนภาคใต้ที่ติดกับประเทศพม่าซึ่งขาดแคลนครูผู้สอนเป็นอย่างมากและเป็นโรงเรียนที่เน้นทักษะทางด้านวิชาการพร้อมไปกับการพัฒนาด้านอาชีพให้สอดคล้องกับถิ่นที่อยู่ของนักเรียนและสภาพสังคมกับชีวิตของนักเรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง
โดย ศศิชริญา ดีการ (2012-05-03 18:54:42) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนของครูครูณัฐดน ขัติสะ เหมาะสมอย่างมากในการที่ครูส่วนใหญ่น่าจะนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของตนเอง เพราะสื่อการเรียนการสอนบางอย่างครูจะเน้นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราที่นักเรียน พบเจอ คุ้น้คยซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อนำมาบูรณาการในกาารเรียนการสอนแล้วอาจจะทำให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการ มีความเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็ฯสิ่งที่นักเรียนสัมผัสได้ และสามารถเข้าใจกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้โดยตรง อนึ่งการปฏิบัติก็เป็นผลอย่างนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน
โดย ณรงค์ชัย วงค์วาร (2012-05-03 21:17:15) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมค่ะ ได้สอนให้รู้จักการสอนอีกแบบหนึ่ง ซึ่งตนเองคิดว่ามันเป็นการสอนที่ไม่น่าเบื่อเลย นักเรียนได้ออกไปเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากนอกห้องเรียน ได้เรียนรู้ทั้งวิชา ได้เรียนรู้ทั้งชีวิต แถมได้เรียนรู้วิชาชีพ ต่อไปข้างหน้ายังสามารถที่จะนำเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ครูสามารถใช้สื่อการเรียนจากธรรมชาติ ไม่ต้องเสียเวลากับการสร้างสื่อ เป็นการบูรณาการวิชาต่างๆกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้เป็นอย่างดี ขอให้คุณครูสุ้ต่อไปนะคะ
โดย ศิรินทร พัฒนศิริ (2012-05-04 11:12:16) [แสดงความคิดเห็น]
แปลงนาสาธิต การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้น ป. 3 ของคุณครูณัฐดน ขัติสะ โรงเรียนบ้านต้นหนุน (หนุนราษฎร์ภักดี ) จ.แพร่ เป็นอีกวิธีหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ที่ควรชมเชยอย่างยิ่ง ครูต่างจังหวัดจะมีข้อจำกัดมากมายในการจัดการเรียนรู้ ครูไม่ครบชั้นเรียน สื่อการเรียนการสอนมีน้อยหรือไม่มี โรงเรียนขาดทุนทรัพย์ ฯ ล ฯ เหมือนอย่างที่คุณครูณัฐดนแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลายวิชา เริ่มต้นจากสื่อธรรมชาติในโรงเรียน หรือใกล็โรงเรียน แปลงนาสาธิต เชื่อมโยงจากวิชาหนึ่งสู่อีกวิชาหนึ่ง ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ชื่นชมคุณครูมากค่ะ
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-05-04 12:23:43) [แสดงความคิดเห็น]
แปลงนาสาธิต การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ป.3 คุณครูณัฐดน ขัติสะ รร.บ้านต้นหนุน (หนุนราษฎร์สามัคคี) ดีครับ เป็นแนวคิดที่ดีมาก ๆ ขอชื่นชม จากใจ จริง ๆ โรงเรียน สอนแปลงข้าว ได้ที สี่ วิชาเลย เข้าท่ามาก ๆ สอนปฏิบัติ แต่ไม่ทิ้งเนื้อหา เก็บรายละเอียดของแต่ละวิชาไว้ในแปลงข้าว เด็กได้เรียนรู้มองเห็นของจริง ผมเป็นการว่าเรียนรู้เพื่อรับรู้ข้อมูลได้ดี เด็กมีการเรียนรู้ในวิชา แล้วไปเจอของจริง ทำให้เด็กรู้ว่าของจริงที่เป็นรูปธรรมมีลักษณะอย่างไร :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย วิริยะ อยู่เย็น (2012-05-04 13:39:55) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนให้เด็กปฎิบัติได้จริง ทำจริง และทำเป็นประจำ จะส่งให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ แปลงนาข้าวสาธิต บรูณาการได้อยู่แล้ว ยิ่งมีการเยแพร่ จะสามารถทำให้เราเห็นเป็นตัวอย่าง และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตามยุคเสรษฐกิจพอเพียง เดินตามรอยเท้าพ่อ ทำให้เด็กได้เห็นถึงความสำคัญได้ดีกว่าที่เราเอาแต่ความรู้ให้เด็ก ความเข้าใจการสรุปรวบยอดเด็กยังสับสนแน่นอน แม่แยกเป็็นสัดส่วนจะทำให้เด็กรู้คุณค่าในสิ่งที่เรียนอยู่
โดย สุทธิพงศ์-เมืองไทย (2012-05-04 14:40:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนหรือรูปแบบการสอนที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน และมีความสุขได้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนเช่นกัน แก้ปัญหาในด้านครูไม่ครบชั้นได้เป็นอย่างดี มีสิ่งแวดล้อมเป็นห้องเรียน เรียนได้จากบริบทของตนเอง ในพื้นที่ภาคเหนือ มีโรงเรียนหลาย ๆ โรงเรียนที่ประสบปัญหาเรื่องของครูผู้สอนไม่ครบชั้นเรียน แล้วไม่มีครูท่านอื่นเข้ามาทำการสอนแทน รูปแบบการเรียนจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยบูรณาการหลายกระบวนวิชาเข้าด้วยกัน จึงน่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของแต่ละวิชาด้วย ไม่บูรณาการมั่วเหมือนที่อาจารย์ณัฐดนได้พูดไว้ เป็นประโยชน์มากเลยครับ ทั้งด้านการเรียนการสอน และการบริหารบุคลากร
โดย วราภรณ์ คำธิมา (2012-05-05 14:02:33) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบใจมาก ๆ เลยค่ะดูตั้งสองครั้งและโน๊ตรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ด้วย เพราะโรงเรียนของดิฉันมีบริบทคล้ายกันในเรื่องของวิชาเอาชีวิตให้รอดแถมครูคนเดียวต้องสอนทุกกลุ่มสาระแถมปีนี้มีเกษียณอายุไปอีกแนวโน้มที่จะต้องสอนหลายห้องรำไรๆเชียวค่ะถ้าทำแปลงนาสาธิตก็สอนรวมหลนะคะว่าไหมายๆชั้นได้ ครูณัฐดนพูดไว้น่าฟังจัง ครูเราถ้าได้อย่างนี้ก็จะดีทีเดียว ขอบคุณมากเลยค่ะ
โดย หนูพิน อุดมทรัพย์ (2012-05-05 22:14:45) [แสดงความคิดเห็น]
ขออภัยค่ะลืมตรวจสอบ แป้นพิมพ์ค่อนข้างไวมากเลย อ่านใหม่ล่ะกันนะคะ "ชอบใจมาก ๆ เลยค่ะดูตั้งสองครั้งและโน๊ตรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ด้วย เพราะโรงเรียนของดิฉันมีบริบทคล้ายกันในเรื่องของวิชาเอาชีวิตให้รอดแถมครูคนเดียวต้องสอนทุกกลุ่มสาระ และแถมปีนี้มีครูเกษียณอายุไปอีกหนึ่ง แนวโน้มที่จะต้องสอนหลายห้องรำไรๆเชียวค่ะถ้าทำแปลงนาสาธิตก็สอนรวมหลายห้องหลายชั้นได้นะคะว่าไหม ครูณัฐดนพูดไว้น่าฟังจัง ครูเราถ้าได้อย่างนี้ก็จะดีทีเดียว ขอบคุณมากเลยค่ะ :tv10: :tv10:" :tv15:
โดย หนูพิน อุดมทรัพย์ (2012-05-05 22:21:07) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนมีเป้าหมายที่จะให้ผู้เรียนได้มีกระบวนการคิดที่มีองค์ความรู้แบบสหวิชาการ รู้รอบด้านในเชิงกว้างทั้งด้านการเกษตรและการบริหารจัดการธุรกิจ ให้เขาเอาความรู้เหล่านี้ไปเป็นผู้นำชุมชนด้านการเกษตรเป็นเจ้าของกิจการด้านอาหารและเกษตรกรรุ่นใหม่ (agricultural enterpreneur) ให้มีส่วนเข้าไปเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้าน หรือไปช่วยพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพ
โดย วฤทธิ สอนใจทิ (2012-05-06 14:39:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกระบวนการสอนที่น่าสนใจมากครับ :tv15:
โดย ครูกฤษขจร ศรีถาวร (2012-05-07 10:10:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนแบบบูรณาการที่ดีมากเลยค่ะ ขอบคุณนะคะที่นำมาเผยแพร่ เดี๋ยวต้องปรับการสอนของตนเองบ้างแล้ว เพราะสอนการงานอาชีพพอดี
โดย ดาวเรือง มุลน้อยสุ (2012-05-08 13:15:54) [แสดงความคิดเห็น]
สอนเด็กชนบทเหมือนกันค่ะ ได้รับประโยชน์มากๆ เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจอีกแบบหนึ่ง การให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ประสบการณ์จริง บุรณาการได้หลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ยึดตัวชี้วัดของแต่ละวิชาเป็นหลัก สามารถทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างลื่นไหล โดยที่นักเรียนอาจจะไม่คิดว่าการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละครั้งๆ นักเรียนได้เรียนวิชาที่แตกต่างกัน แต่นักเรียนจะคิดว่าตนเองได้เรียนรู้ในเรื่องเดียวกัน วิธีสอนแบบนี้ทำให้นักเรียนได้ฝึกเป็นคนช่างสังเกต เพราะครูถามในแต่ละคำถาม นักเรียนจะตอบได้ทันที เพราะเป็นสิ่งใกล้ตัว ขอบคุณเทคนิคดีดีค่ะ ครูบ้านนอกเหมือนกัน คิดค้นเทคนิคดีดีต่อไปนะคะคุณครู เรามาร่วมกันสร้างสรรค์เด็กๆ ต่อไปค่ะ
โดย ทรัพย์ อารยสมโพธิ์ (2012-05-08 16:37:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกระบวนในการสอนที่มีรูปแบบการสอนทีค่ปฏิบัติได้จริงทำให้รูปแบบในการสอนประสบความสำเร็จทำให้เกิดการเรียนรู้ในทั้งผ้เรียนแลละผู้สอนมีการทำกิจกรรมร่วมกันทำให้เกิดความสุขทั้งผู้เรียนและผู้สอนคือการเรียนโดยบริบทของตนเองซึ่งจะพบว่าในบาสงโรงเรียนต้องประสบกับปัญหาในเรื่องครูที่สอนไม่ครบชั้นเรียนได้เป็นอย่างดีเป็นการปรับสภาพภายในชั้นเรียนให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นการบูรณาการในหลายๆแง่มุมเข้าด้วยกันเราจะพบได้จากการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับชุมชนได้อีกด้วย
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-08 20:14:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำวิชา 3 วิชาหลักที่นำมารวมในวิชาเดียวกันได้เป็นวิธีการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจโดยการนะเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมดนั้นมาสรุปให้นักเรียนได้ฟังตอนท้ายทำให้เด็กมีความจดจำและรักที่จะเข้าเรียนและเข้ามาเป็นส่วนร่วมของการเรียนและการทำกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูณัฐดน ขัติสะ จะฝึกให้เด็กเรียนโดยได้ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากของจริงลงมือสัมผัสกับสิ่งที่อยู่รอบตัวโดยจะทำให้นักเรียนคิดวิเคราะสังเคราะห์ได้ดีกว่าการปฏิบัติตามทฤษฎี และยังเป็นแนวทางที่จะเป็นตัวอย่างของการสอนสำหรับอาจารย์หลายๆท่านด้วย และดิฉันจะนำไปพัฒนาและสอนเด็กนักเรียนของโรงเรียนดิฉันให้เรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย พิมพ์วลัญช์ อินต๊ะเสน (2012-05-09 10:55:45) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในลักษณะนี้ เราจะทราบกันดีว่ามีอยู่มากในโรงเรียนแถบชนบท (รร.ประถม) แต่ก็ใช่ว่าจะสอนได้เข้าใจง่ายเช่นนี้ ต้องขอชื่นชมก่อนเลยค่ะว่า มีการแยกแยะรายวิชาให้เด็กเข้าใจได้ดี เด็กได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น เด็กสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง หรือตอบโจทย์ปัญหาได้ว่า ...ทำไมต้องเรียนวิชานี่ นั่น โน่น ทำไมไม่สอนให้ปฏิบัติเลยล่ะ??!! เมื่อเด็กได้เรียนรู้แบบต่อเนื่องเช่นนี้ ก็เป็นตัวตอบโจทย์ ให้เด็กเข้าใจได้เลยว่าทุกวิชาจำเป็นและได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันจริงค่ะ ^____^ :tv15:
โดย รินแก้ว โนนนอก (2012-05-09 13:52:08) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องแปลงนาสาธิต การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ป.3 คุณครูณัฐดน ขัติสะ รร.บ้านต้นหนุน ที่ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติโดยไม่ใช้ทุนใด ๆ มาเป็นค่าใช้จ่ายนอกนั้นยังสามารถบูรณาการ 4 วิชาเข้าด้วยกันคือ วิชาภาษาไทย ศิลปะ การงานอาชีพ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งท้องไร่ท้องนาเป็นสิ่งใกล้ตัวนักเรียนทำให้นักเรียนตอบคำถามต่าง ๆ ของครูได้และครูก็นำนักเรียนไปดูสถานที่จริง ๆ เป็นการเรียนนอกสถานที่ นักเรียนจะอยากรู้อยากเห็นการเรียนการสอนจะดำเนินไปได้ดี เยี่ยมมากค่ะ :tv09:
โดย ชุติมา ลายทอง (2012-05-10 15:34:11) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมตัวอย่าง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ป.3 คุณครูณัฐดน ขัติสะ รร.บ้านต้นหนุน (หนุนราษฎร์สามัคคี) การบูรณาการโดยนำวิชาชีพในท้องถิ่น เข้ามาเพื่อสอนทั้งในเรื่องของอาชีพ และการดำเนินชีวิต นั้น นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมาก คุณครูได้นำสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด เป็นประเด็นหลักแล้ววิเคราะห์ตัวชี้วัด ให้เข้ากับเนื้อหา เพื่อจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนบรรลุตัวชี้วัดนั้นได้อย่างสมบูรณ์ เป็นการเรียนรู้คู่กับธรรมชาติ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้สังเกตต้นไม้ที่เป็นของจริง ทำให้นักเรียนได้เห็นส่วนประกอบได้ชัดเจนมากขึ้น ดีกว่าเรียนในหนังสือเพียงอย่างเดียว ขอชื่นชมคุณครูชั้นป.3 ท่านนี้นะคะ ที่มีความตั้งใจและออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายได้อย่างดีเยี่ย
โดย จินตนา ทนงศักดิ์วิเศษ (2012-05-10 21:06:51) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ของนักเรียนชั้นป.3 คุณครูณัฐดน ขัติสะ รร.บ้านต้นหนุน บูรณาการถึง4วิชาเข้าด้วยกัน คือวิชาภาษาไทย ศิลปะ วิทยาศาสตร์และการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยนำเอาวิชาชีพในท้องถิ่น เข้ามาเพื่อสอนทั้งในเรื่องของอาชีพ และการดำเนินชีวิต นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมลงมือปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้จากแปลงนาสาธิต มีการแจ้งตัวชี้วัดในการเรียนการสอนให้เด็กทราบล่วงหน้า กิจกรรมเด็กได้อ่านได้เขียนมีการถามตอบ ทำใบงาน สรุปองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน ได้วาดภาพจึงทำให้สนุกสนาน ......ครูอ้อย
โดย นิตยา ทองหน้าศาล (2012-05-10 21:14:27) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูตั้งใจดีมากครับ ความจริงเด็กน้อยๆ อย่างนี้เหมือนโรงเรียนแบบพิเศษเลยนะครับ พัฒนาและควบคุมได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตามหากให้ครูคนเดียวสอนทั้งวันก็อาจมีผลเสียที่ครูจะเหนื่อยล้าเกินไป ควรพิจารณาเพิ่มครู หรือจ้างผู้ช่วย อีกทั้งประสบการณ์ด้านอื่นๆ ในโลกภายนอกให้เด็กด้วย
โดย สุนทร พริกจำรูญ (2012-05-11 09:53:07) [แสดงความคิดเห็น]
เนื่องจากด้วยเนื้อหาวิชาที่ค่อนข้าง ยาก การยกตัวอย่างในหนังสือเพียงอย่างเดียวโดยปราศจากกระบวนการที่สำคัญคือ กระบวนการลงมือทำ ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ยาก เทคนิคการสอนของ อ เจษฏา มีทั้งให้ทำการคิด และ ลงมือทำ โดยใช้สภาพแวดล้อมจริง ผมจึงนำเทคนิคดังกล่าวมาปรับใช้กับนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องก่อนในเบื้องต้น แล้วจึงนำไปปรับใช้กับชั้นอื่นๆ โดยกำหนดให้เด็กๆ เตรียมการทดลองเองโดย ตัวเองทำตัวเป็นแค่ที่ปรึกษาและ ผู้คอยเสนอแนะ และ สรุปตอน อภิปรายผล ได้ผลเป็นอย่างดีครับ
โดย อายุทธ กมุททรง (2012-05-11 14:10:23) [แสดงความคิดเห็น]
การบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้าในกิจกรรมแปลงสาธิต เรืองนี้ เป็นตัวอย่างที่ดีที่น่ายกย่องคุณครูณัฐดน ที่มีความตั้งใจ คิดแล้วทำ ทำให้เกิดผล คุณครูทุกท่านมีความรู้ ความสามารถ แต่จะแตกต่างกันที่ จะทำหรือไม่ ขอเชิญชวนทุกท่านได้ชมเป็นข้อคิด เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่หลากหลายต่อไป
โดย มีชัย กลยณีย์ (2012-05-12 07:52:29) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมตัวอย่าง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ป.3 คุณครูณัฐดน ขัติสะ รร.บ้านต้นหนุน (หนุนราษฎร์สามัคคี) การบูรณาการโดยนำวิชาชีพในท้องถิ่น เข้ามาเพื่อสอนทั้งในเรื่องของอาชีพ และการดำเนินชีวิต นั้น นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมาก คุณครูได้นำสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด เป็นประเด็นหลักแล้ววิเคราะห์ตัวชี้วัด ให้เข้ากับเนื้อหา เพื่อจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนบรรลุตัวชี้วัดนั้นได้อย่างสมบูรณ์ เป็นการเรียนรู้คู่กับธรรมชาติ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้สังเกตต้นไม้ที่เป็นของจริง ทำให้นักเรียนได้เห็นส่วนประกอบได้ชัดเจนมากขึ้น ดีกว่าเรียนในหนังสือเพียงอย่างเดียว ขอชื่นชมคุณครูชั้นป.3 ท่านนี้นะคะ ที่มีความตั้งใจและออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายได้อย่างดีเยี่ย :tv02:
โดย ชล มะลิงาม (2012-05-12 10:22:54) [แสดงความคิดเห็น]
แปลงนาสาธิต การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ วิชาภาษาไทย ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่3 คุณครูณัฐดน ขัติสะ โรงเรียนบ้านต้นหนุน (หนุนราษฎร์สามัคคี) การบูรณาการโดยนำวิชาชีพในท้องถิ่น เข้ามาเพื่อสอนทั้งในเรื่องของอาชีพ และการดำเนินชีวิต นักเรียนได้ปฏิบัติจริง มีส่วนร่วมในกิจกรรม นำปร่าชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้กับเด็ก และสรุปองค์ความรู้ ขอชื่นชมคุณครูที่มีความตั้งใจและออกแบบการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้บรรลุเป้าหมายได้อย่างดีเยี่ยม แล้วจะนำเทคนิคดีๆๆของคุณครูไปใช้ค่ะ
โดย ยุพา วงษ์แหวน (2012-05-21 18:51:44) [แสดงความคิดเห็น]
ครูณัฐดน ขัติสะ รร.บ้านต้นหนุน (หนุนราษฎร์สามัคคี) จัดกระบวนในการสอนที่มีรูปแบบการสอนที่นักเรียนปฏิบัติได้จริงทำให้รูปแบบในการสอนประสบความสำเร็จทำให้เกิดการเรียนรู้ในทั้งผ้เรียนแลละผู้สอนมีการทำกิจกรรมร่วมกันทำให้เกิดความสุขทั้งผู้เรียนและผู้สอนคือการเรียนโดยบริบทของตนเอง เป็นการปรับเปลี่ยนกาเรียนการสอนภายในชั้นเรียนให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นการบูรณาการในหลายๆแง่มุมเข้าด้วยกันเราสังเกตได้จากการที่คุณครูสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับชุมชนเป็นอย่างดี ขอชื่นชมคุณครูจริงๆ :tv15: :tv17:
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-06-09 05:13:44) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:ดีมากเลยข้าพเจ้าจะต้องเลียนแบบครูณัฐดน ขัติสะ รร.บ้านต้นหนุน (หนุนราษฎร์สามัคคี)เพราะที่โรงเรียนของข้าพเจ้ามีแปลงนาอยู่ติดกับโรงเรียนสามารถนำนักเรียนลงไปเรียนรู้ได้ด้วยการปฏิบัติจริงคุณครูมีการบูรณาการวิชาต่างๆได้ดีเด็กๆเรียนรู้จากของจริงเด็กๆก็ไม่เบื่อและคงสนุกกับการเรียน เพลิดเพลินกับการเรียนและคุณครูมีเทคนิคคำถามที่กระตุ้นให้เด็กตอบคำถาม เด็กได้รู้จักการคิด ทำให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จได้ดี
โดย ฉลวย เนียมทอง (2012-06-10 16:29:02) [แสดงความคิดเห็น]
ขอกด :tv15:ครูณัฐตน รร. บ้านต้นหนุน ที่ได้จัดกระบวนการสอนที่มีรูปแบบการสอนที่นัก้รียนปฎิบัติได้จริงทำให้รูปแบบของการสอนประสบความสำเร็จ
โดย อารีนา บูงอสายู (2012-06-10 17:09:53) [แสดงความคิดเห็น]
First, I really applaud to this teacher because she can manage the class with the local knowledge and cultural and agricultural things in the class. She can make the students can learn themselves about the ways of living and learning in the present world, especially, in Thailand, it is an agricultural country; we have many rice fields, gardens, farms, planted gardens,etc. that we can export the benefits to abroad and we can make much money for living together and we can share our ideas or opinions between us. The most important, we can support our population to plan many kinds of trees such durians, mangoes, potatoes, etc, that can make us having much incomes, too. Moreover, she can manage the class and the wisdom into the correct way and her students can follow happily and funnily this theme. I really hope she can do the activity as like this one again for developing her students and villages in the future.
โดย Asst. Prof. Suphawatthananon Banchuen (2012-06-11 17:24:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายยการที่ดีมากเลยเนื่องมาจากการที่ต้องมีการเลียนแบบการแบบของคุณครูณัฐดน โรงเรียนบ้านต้นขนุนเพราะในเรื่องเป็สิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าการมีที่ดินติดอยู่กับแปลงนาและอยู่ใกล้กับโรงเรียนซึ่งสามารถนำนักเรียนมาปฏิบัติได้ตามหลักการแห่งความเป็นจริงเป็นนเรื่องของการที่มีส่วนร่วมในการบูรณาการในรายวิชาต่างๆให้เด็กได้มีการเรียนรู้ตามหลักการแห่งความเป็นจริงเป็นการสอนในเรื่องของการได้มีการประกอบอาชีกทำให้เด็กไม่เบื่อในเรื่องของการเรียน
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-06-12 14:21:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนหรือรูปแบบการสอนที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน และมีความสุขได้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนเช่นกัน แก้ปัญหาในด้านครูไม่ครบชั้นได้เป็นอย่างดี มีสิ่งแวดล้อมเป็นห้องเรียน เรียนได้จากบริบทของตนเอง ในพื้นที่ภาคเหนือ มีโรงเรียนหลาย ๆ โรงเรียนที่ประสบปัญหาเรื่องของครูผู้สอนไม่ครบชั้นเรียน แล้วไม่มีครูท่านอื่นเข้ามาทำการสอนแทน รูปแบบการเรียนจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยบูรณาการหลายกระบวนวิชาเข้าด้วยกัน จึงน่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของแต่ละวิชาด้วย ไม่บูรณาการมั่วเหมือนที่อาจารย์ณัฐดนได้พูดไว้ เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ ทั้งด้านการเรียนการสอน และการบริหารบุคลากร
โดย นวลสวท ไชยช่อฟ้า (2012-06-12 21:40:51) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันเป็นอีกคนหนึ่งที่สนใจการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และได้สร้างหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการแล้วหนึ่งหน่วย เมื่อได้มาชมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของคุณครูณัฐดน รู้สึกประทับใจมาก คุณครูได้สอนแบบปฏิบัติจริงๆและทำจริง เห็นจริง โดยไม่ต้องคำนึงถึงแผนการจัดการเรียนการสอนและทฤษฎีมากนัก แต่ทุกสิ่งที่คุณครูได้ถ่ายทอดมันทำให้รู้ว่าการจัดการเรียนการสอนเด็กได้ลงมือปฏิบัตืจริง และได้จริง นอกจากนี้การนำปราชญ์ชาวบ้านมายังเป็นการส่งเสริมความรักความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับท้องถิ่น นักเรียนได้รักและภูมิใจในท้องถิ่นของตน ขอชื่นชมกับความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนของคุณครู และเป็นกำลังใจให้ในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆและเผยแพร่เป็นวิทยทานให้กับคุณครูผู้สนใจได้นำไปเป็นแนวทางต่อไป ชื่นชมค่ะ
โดย ลัดดา ธนะภูมิชัย (2012-06-13 17:49:57) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการจัดการเรียนรู้ เรื่องแปลงนาสาธิต การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ วิชาภาษาไทย ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่3 คุณครูณัฐดน ขัติสะ โรงเรียนบ้านต้นหนุน (หนุนราษฎร์สามัคคี) การบูรณาการโดยนำวิชาชีพในท้องถิ่น เข้ามาเพื่อสอนทั้งในเรื่องของอาชีพ และการดำเนินชีวิต นักเรียนได้ปฏิบัติจริง มีส่วนร่วมในกิจกรรม นำปร่าชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้กับเด็ก และสรุปองค์ความรู้ ขอชื่นชมคุณครูที่มีความตั้งใจและออกแบบการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้บรรลุเป้าหมายได้อย่างดีเยี่ยม แล้วจะนำเทคนิคดีๆๆของคุณครูไปใช้ได้ครับ
โดย ขจรศักดิ์ ธังดิน (2012-06-14 07:26:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนหรือรูปแบบการสอนที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน และมีความสุขได้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนเช่นกัน แก้ปัญหาในด้านครูไม่ครบชั้นได้เป็นอย่างดี มีสิ่งแวดล้อมเป็นห้องเรียน เรียนได้จากบริบทของตนเอง ในพื้นที่ภาคเหนือ มีโรงเรียนหลาย ๆ โรงเรียนที่ประสบปัญหาเรื่องของครูผู้สอนไม่ครบชั้นเรียน แล้วไม่มีครูท่านอื่นเข้ามาทำการสอนแทน รูปแบบการเรียนจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยบูรณาการหลายกระบวนวิชาเข้าด้วยกัน จึงน่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของแต่ละวิชาด้วย ไม่บูรณาการมั่วเหมือนที่อาจารย์ณัฐดนได้พูดไว้ เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ ทั้งด้านการเรียนการสอน และการบริหารบุคลากร
โดย สมจิตร์ ขุนศรีอุเชนทร์ (2012-06-14 21:37:09) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ข้าพเจ้าติดตามชมตัวอย่าง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ป.3 คุณครูณัฐดน ขัติสะ รร.บ้านต้นหนุน (หนุนราษฎร์สามัคคี) เป็นวิธีการสอนหรือรูปแบบการสอนที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน และมีความสุขได้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนเช่นกัน แก้ปัญหาในด้านครูไม่ครบชั้นได้เป็นอย่างดี มีสิ่งแวดล้อมเป็นห้องเรียน เรียนได้จากบริบทของตนเอง ในพื้นที่ภาคเหนือ มีโรงเรียนหลาย ๆ โรงเรียนที่ประสบปัญหาเรื่องของครูผู้สอนไม่ครบชั้นเรียน แล้วไม่มีครูท่านอื่นเข้ามาทำการสอนแทน รูปแบบการเรียนจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยบูรณาการหลายกระบวนวิชาเข้าด้วยกัน จึงน่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของแต่ละวิชาด้วย ไม่บูรณาการมั่วเหมือนที่อาจารย์ณัฐดนได้พูดไว้ เป็นประโยชน์มากเลยทั้งด้านการสอนและในด้านต่างๆ นับว่าได้ประโยชน์อย่างมากเลยค่ะ :tv18:
โดย จิรภา บุญชูวงศ์ (2012-06-15 12:57:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนหรือรูปแบบการสอนที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน เป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังสามารถแก้ปัญหาในด้านครูไม่ครบชั้นได้เป็นอย่างดี มีสิ่งแวดล้อมเป็นห้องเรียน เรียนได้จากบริบทของตนเอง ยังมีโรงเรียนหลาย ๆ โรงเรียนที่ประสบปัญหาเรื่องของครูผู้สอนไม่ครบชั้นเรียน แล้วไม่มีครูท่านอื่นเข้ามาทำการสอนแทน รูปแบบการเรียนจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยบูรณาการหลายกระบวนวิชาเข้าด้วยกัน จึงน่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ การบูรณาการโดยนำวิชาชีพในท้องถิ่น เข้ามาเพื่อสอนทั้งในเรื่องของอาชีพ และการดำเนินชีวิต นักเรียนได้ปฏิบัติจริง มีส่วนร่วมในกิจกรรม นำปร่าชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้กับเด็ก และสามรถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ขอชื่นชมในตัวคุณครูมากค่ะ
โดย กัญญา พิชยานนท์ (2012-06-15 20:07:08) [แสดงความคิดเห็น]
การบูรณาการโดยนำวิชาชีพในท้องถิ่น เรื่องนี้มีจุดเริ่มต้นที่ปัญหา ครูไม่ครบชั้น ครูหนึ่งคนต้องสอนทั้ง8กลุ่มสาระ จึงเลือกเอารูปแบบของวิถีชีวิตเข้ามาช่วยด้วย โดยเลือกเอาแปลงนาเข้ามาช่วยเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ชุมชนมีแนวคิดมุมมองที่แตกต่างจากโรงเรียน การเริ่มต้นจากในห้องด้วยทฤษฎี บูรณาการวิชาต่างๆเข้าด้วยกัน เริ่มจากเรียนภาษาไทย(ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยใช้คำที่เกี่ยวข้องกับแปลงนามาใช้ เช่น นาหยอด นาหว่าน แล้วใช้การอธิบายและสาธิตประกอบการเรียนรู้ ต่อด้วยศิลปะ เช่น ในแปลงนามีสีอะไรบ้าง ชวนคุยเพื่อกระตุ้นในเกิดสิ่งจูงใจ แล้วให้วาดภาพที่เกี่ยวกับแปลงนา ตามด้วยวิชาวิทยาศาสตร์ โดยให้นักเรียนมี่สวนร่วมตลอด มีใบงานให้ทำ และสุดท้ายเป็นวิชาการงานอาชีพฯ โดยคุณครูเสนอว่าควรบูรณาการทีละวิชา แยกเป็นสัดส่วนเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้ที่สอดคล้องกับตัวนักเรียน ต้องมีตัวชี้วัด และประเด็นสำคัญคือจุดมุ่งหมายที่จะให้เกิดขึ้น เมื่อจบทฤษฎีก็ลงปฏิบัติจริงกับแปลงนาโดยใช้ความรู้จากที่เรียนมา นอกจากนี้ครูยังได้รับความร่วมมือจากปราชญ์ชาวบ้านช่วยถ่ายทอดภูมิปัญญาด้วย แล้วนำมาสรุปองค์ความรู้ใหม่จากสี่วิชาที่บูรณาการ ขอบคุณคุณครูณัฐดน ขัติสะ และนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นหนุน (หนุนราษฎร์สามัคคี) จังหวัด แพร่ ที่ให้ความรู้เรื่องการบูรณาการได้ชัดเจนครับ
:tv18: :tv18: :tv18:
โดย ชยานนท์ มูลพิมพ์ (2012-06-17 03:04:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดี ให้เด็กนักเรียนได้เห็นบรรยายกาศที่จริงไม่ใช่แค่อยู่ในห้องเรียน เพราะเด็กมักชอบการที่ได้ออกมาจากห้องเรียนได้เห็นสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองทำให้เด็กนักเรียนเกิดความสุข และสนใจที่จะเรียน การสอนในรูปแบบนี้ยังสามารถที่จะนำไปใช้ได้กับโรงเรียนที่มีปัญหาขาดแคลนคุณครูในการสอนนักเรียนได้ คุณครูได้บูรณาการนำวิชาต่างๆมาสอนให้สัมพันธ์กันได้อย่างดีโดยที่ไม่ต้องใช้คุณครูประจำวิชาครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการโดยนำวิชาชีพในท้องถิ่น เข้ามาเพื่อสอนทั้งในเรื่องของอาชีพ และการดำเนินชีวิต ของคุณครูณัฐดน ขัติสะ โรงเรียนบ้านต้นหนุน นับว่าเป็นรูปแบบการสอนที่ดีมากเลยคะ :tv15:
โดย พารุณี หอมทวนลม (2012-06-17 11:04:51) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมตัวอย่าง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ป.3 คุณครูณัฐดน ขัติสะ รร.บ้านต้นหนุน (หนุนราษฎร์สามัคคี) การบูรณาการโดยนำวิชาชีพในท้องถิ่น เข้ามาเพื่อสอนทั้งในเรื่องของอาชีพ และการดำเนินชีวิต นั้น เหมาะสมอย่างมากในการที่ครูส่วนใหญ่น่าจะนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของตนเอง เพราะสื่อการเรียนการสอนบางอย่างครูจะเน้นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราที่นักเรียน พบเจอ คุ้น้คยซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อนำมาบูรณาการในกาารเรียนการสอนแล้วอาจจะทำให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการ มีความเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น เด็กนักเรียนกล้าแสดงออก มั่นใจที่จะตอบคำถาม นอกจากนี้ยังช่วยแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นได้อีกด้วย ดีใจกับนักเรียนของคุณครูด้วยที่ได้ครูที่มีความตั้งใจสอน มุ่งมั่น ทุ่มเทให้กับเด็กๆ
โดย วันเพ็ญ บำรุงธรรม (2012-06-17 16:32:40) [แสดงความคิดเห็น]
การบูรณาการโดยนำวิชาชีพในท้องถิ่น เป็นเทคนิคการสอนที่ดี ให้เด็กนักเรียนได้เห็นบรรยากาศที่เป็นจริงไม่ใช่แคเรียนอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวเพราะเด็กมักชอบการเรียนที่ออกมาจากห้องเรียนได้เห็นสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองทำให้เด็กนักเรียนเกิดความสุขและสนใจที่จะเรียน การสอนในรูปแบบนี้ยังสามารถที่จะนำไปใช้ได้กับโรงเรียนที่มีปัญหาขาดแคลนครุูในการสอนนักเรียนได้ คุณครูได้บูรณาการนำวิชาต่าง ไ มาสอนให้สัมพันธ์กันได้อย่างดีโดยที่ไม่ต้องใช้คุณครูประจำวิชาครบทุกสาระการเรียนรู้ การบูรณาการโดยการนำวิชาชีพในท้องถิ่น เข้ามาเพื่อสอนทั้งในเรื่องของอาชีพและการดำเนินชีวิต เด็กนักเรียนกล้าแสดงออกมั่นใจที่จะตอบคำถาม นอกจากนี้ยังช่วยแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นได้อีกด้วย ดีใจกับนักเรียนที่ได้ครูที่มีความตั้งใจสอนมุ่งมั่น ทุ่มเทให้กับเด็ก ๆ ทุกคน
โดย วันทนา วรรณธงชัย (2012-06-17 17:45:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนหรือรูปแบบการสอนที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน และมีความสุขได้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนเช่นกัน แก้ปัญหาในด้านครูไม่ครบชั้นได้เป็นอย่างดี มีสิ่งแวดล้อมเป็นห้องเรียน เรียนได้จากบริบทของตนเอง ในพื้นที่ภาคเหนือ มีโรงเรียนหลาย ๆ โรงเรียนที่ประสบปัญหาเรื่องของครูผู้สอนไม่ครบชั้นเรียน แล้วไม่มีครูท่านอื่นเข้ามาทำการสอนแทน รูปแบบการเรียนจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยบูรณาการหลายกระบวนวิชาเข้าด้วยกัน จึงน่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของแต่ละวิชาด้วย ไม่บูรณาการมั่วเหมือนที่อาจารย์ณัฐดนได้พูดไว้ เป็นประโยชน์มากเลยครับ ทั้งด้านการเรียนการสอน และการบริหารบุคลากร
โดย ลำใย ขันโสดา (2012-06-17 20:04:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนหรือรูปแบบการสอนที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน และมีความสุขได้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนเช่นกัน แก้ปัญหาในด้านครูไม่ครบชั้นได้เป็นอย่างดี มีสิ่งแวดล้อมเป็นห้องเรียน เรียนได้จากบริบทของตนเอง ในพื้นที่ภาคเหนือ มีโรงเรียนหลาย ๆ โรงเรียนที่ประสบปัญหาเรื่องของครูผู้สอนไม่ครบชั้นเรียน แล้วไม่มีครูท่านอื่นเข้ามาทำการสอนแทน รูปแบบการเรียนจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยบูรณาการหลายกระบวนวิชาเข้าด้วยกัน จึงน่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของแต่ละวิชาด้วย ไม่บูรณาการมั่วเหมือนที่อาจารย์ณัฐดนได้พูดไว้ เป็นประโยชน์มากเลยครับ ทั้งด้านการเรียนการสอน และการบริหารบุคลากร
โดย ลำใย ขันโสดา (2012-06-17 20:04:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนหรือรูปแบบการสอนที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน และมีความสุขได้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนเช่นกัน แก้ปัญหาในด้านครูไม่ครบชั้นได้เป็นอย่างดี มีสิ่งแวดล้อมเป็นห้องเรียน เรียนได้จากบริบทของตนเอง ในพื้นที่ภาคเหนือ มีโรงเรียนหลาย ๆ โรงเรียนที่ประสบปัญหาเรื่องของครูผู้สอนไม่ครบชั้นเรียน แล้วไม่มีครูท่านอื่นเข้ามาทำการสอนแทน รูปแบบการเรียนจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยบูรณาการหลายกระบวนวิชาเข้าด้วยกัน จึงน่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของแต่ละวิชาด้วย ไม่บูรณาการมั่วเหมือนที่อาจารย์ณัฐดนได้พูดไว้ เป็นประโยชน์มากเลยครับ ทั้งด้านการเรียนการสอน และการบริหารบุคลากร
โดย ลำใย ขันโสดา (2012-06-17 20:04:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนหรือรูปแบบการสอนที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน และมีความสุขได้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนเช่นกัน แก้ปัญหาในด้านครูไม่ครบชั้นได้เป็นอย่างดี มีสิ่งแวดล้อมเป็นห้องเรียน เรียนได้จากบริบทของตนเอง ในพื้นที่ภาคเหนือ มีโรงเรียนหลาย ๆ โรงเรียนที่ประสบปัญหาเรื่องของครูผู้สอนไม่ครบชั้นเรียน แล้วไม่มีครูท่านอื่นเข้ามาทำการสอนแทน รูปแบบการเรียนจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยบูรณาการหลายกระบวนวิชาเข้าด้วยกัน จึงน่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของแต่ละวิชาด้วย ไม่บูรณาการมั่วเหมือนที่อาจารย์ณัฐดนได้พูดไว้ เป็นประโยชน์มากเลยครับ ทั้งด้านการเรียนการสอน และการบริหารบุคลากร
โดย ลำใย ขันโสดา (2012-06-17 20:04:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนหรือรูปแบบการสอนที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน และมีความสุขได้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนเช่นกัน แก้ปัญหาในด้านครูไม่ครบชั้นได้เป็นอย่างดี มีสิ่งแวดล้อมเป็นห้องเรียน เรียนได้จากบริบทของตนเอง ในพื้นที่ภาคเหนือ มีโรงเรียนหลาย ๆ โรงเรียนที่ประสบปัญหาเรื่องของครูผู้สอนไม่ครบชั้นเรียน แล้วไม่มีครูท่านอื่นเข้ามาทำการสอนแทน รูปแบบการเรียนจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยบูรณาการหลายกระบวนวิชาเข้าด้วยกัน จึงน่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของแต่ละวิชาด้วย ไม่บูรณาการมั่วเหมือนที่อาจารย์ณัฐดนได้พูดไว้ เป็นประโยชน์มากเลยครับ ทั้งด้านการเรียนการสอน และการบริหารบุคลากรโดยได้บูรณาการได้หลากหลายวิชา ขอชมว่าเยี่ยมมาก
โดย ณัฐกานต์ คำภีระ (2012-06-18 20:34:04) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมตัวอย่าง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ป.3 คุณครูณัฐดน ขัติสะ รร.บ้านต้นหนุน (หนุนราษฎร์สามัคคี) การบูรณาการโดยนำวิชาชีพในท้องถิ่น เข้ามาเพื่อสอนทั้งในเรื่องของอาชีพ และการดำเนินชีวิต นั้น นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมาก คุณครูได้นำสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด เป็นประเด็นหลักแล้ววิเคราะห์ตัวชี้วัด ให้เข้ากับเนื้อหา เพื่อจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนบรรลุตัวชี้วัดนั้นได้อย่างสมบูรณ์ เป็นการเรียนรู้คู่กับธรรมชาติ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้สังเกตต้นไม้ที่เป็นของจริง ทำให้นักเรียนได้เห็นส่วนประกอบได้ชัดเจนมากขึ้น ดีกว่าเรียนในหนังสือเพียงอย่างเดียว ขอชื่นชมคุณครูชั้นป.3 ท่านนี้นะคะ ที่มีความตั้งใจและออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายได้อย่างดีเยี่ยม8667
โดย วิไล สดใสญาติ (2012-08-03 21:41:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการบูรณาการที่เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ แก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา ทั้งเด็กยังได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีพื้นฐานในการดำรงชีวิต ซึ่งเด็กในโรงเรียนที่ขลาดแคลนแบบนี้อาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนในห้องแอร์เย็นๆ มีคอมพิวเตอร์ มีเทคโนโลยีทันสมัยใช้ แต่พวกเค้าจะได้เปรียบในเรื่องการดำเนินชีวิต ได้ใกล้ชิดสิ่งแวดล้อมบริบทใกล้ตัว เด็กจะมีคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ที่จะรักษา หวงแหนสิ่งแวดล้อมใกล้ๆตัวโดยที่ผู้ใหญ่อย่างเราอาจจะไม่ต้องบอกเลยก็ได้ เพราะพวกเค้าโต และเรียนรู้มากับธรรมชาติทีี่เติบโตมาด้วยกัน :tv03:
โดย ธิดาพร เอี่ยมสำอางค์ (2012-08-08 22:20:59) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูวิด๊โอนี้ทำให้เห็นถึงความสามารถของคุณครู รวมถึงความตั้งใจของคุณครูทุกท่านที่ต้องการให้ศิษย์ของตนได้เล่าเรียนเหมือนเด็กนักเรียนคนอื่น ถึงแม้การเรียนการสอนของโรงเรียนนั้นไม่อำนวยความสะดวกต่อการเรียนของเด็กในการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุปกรณ์การเรียน สื่อการสอน แต่คุณครูสามารถเอาสื่อการสอนมาบูรณาการในการสอน โดยการเอาสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาเป็นสื่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นที่น่ายกย่องและน่าชื่นชมสำหรับครูที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำธรรมชาติมาบูรณาการกับหลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียน วิดีโอนี้นอกจากจะให้ข้อคิดถึงรูปแบบการเรียนการสอนแล้วยังแสดงถึงความตั้งใจจริงของครูในการสอนเด็กให้เรียนเท่าทันเหมือนคนอื่นๆ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่มีคุณครูเหล่านี้อยู่ ที่พร้อมอุทิศตนเพื่อพัฒนาบุคคลากรในประเทศชาติให้มีประสิทธิภาพ
โดย ดารีซะห์ หะยีอาแว (2012-09-18 19:55:07) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูวิด๊โอนี้ทำให้เห็นถึงความสามารถของคุณครู รวมถึงความตั้งใจของคุณครูทุกท่านที่ต้องการให้ศิษย์ของตนได้เล่าเรียนเหมือนเด็กนักเรียนคนอื่น ถึงแม้การเรียนการสอนของโรงเรียนนั้นไม่อำนวยความสะดวกต่อการเรียนของเด็กในการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุปกรณ์การเรียน สื่อการสอน แต่คุณครูสามารถเอาสื่อการสอนมาบูรณาการในการสอน โดยการเอาสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาเป็นสื่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นที่น่ายกย่องและน่าชื่นชมสำหรับครูที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำธรรมชาติมาบูรณาการกับหลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียน วิดีโอนี้นอกจากจะให้ข้อคิดถึงรูปแบบการเรียนการสอนแล้วยังแสดงถึงความตั้งใจจริงของครูในการสอนเด็กให้เรียนเท่าทันเหมือนคนอื่นๆ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่มีคุณครูเหล่านี้อยู่ ที่พร้อมอุทิศตนเพื่อพัฒนาบุคคลากรในประเทศชาติให้มีประสิทธิภาพ :tv15:
โดย ดารีซะห์ หะยีอาแว (2012-09-18 19:55:26) [แสดงความคิดเห็น]
ยอดเยี่ยมค่ะ
โดย สุดใจ สมสา (2012-09-23 23:30:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดีมากๆ ค่ะ เพราะสามารถนำไปใช้และบูรณาการได้กับทุกสาระวิชา อีกทั้งยังสามารถแก้ปัญหาครูขาดแคลนเฉพาะบางโรงเรียนด้วย ยอนดีด้วยนะค่ะ คุณประสบความสำเร็จในความเป็นครูอย่างสูงสุด :tv15:
โดย นูรีดา ยูโซะ (2012-09-29 20:56:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมีการสร้างความรู้ด้วยตนเองและเป้นการจัดการเรียนรู้ของครูครูไม่ลืมมาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลักสูตรกำหนดเพราะครูเชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นคือจุดหมายที่ครูต้องสอนเด็กให้ไปให้ถึงขอชื่นชมความพยายามของครูในการออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียนเยี่ยมมากค่ะ
โดย นงนุช ศรีละออ (2012-10-11 13:39:03) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นการแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นและไม่ครบวิชา
- การแก้ปัญหาความขาดแคลนทรัพยากรของสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาต้องช่วยตนเอง
- การจัดการเรียนในสถานศึกษาขนาดเล็ก
- การให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
- การจัดการเรียนรู้ของครูครูไม่ลืมมาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลักสูตรกำหนดเพราะครูเชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นคือจุดหมายที่ครูต้องสอนเด็กให้ไปให้ถึง
- ความพยายามของครูในการออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียน
โดย สมสนิท สารรัมย์ (2012-10-22 08:37:23) [แสดงความคิดเห็น]
การบูรณาการโดยนำวิชาชีพในท้องถิ่น เรื่องนี้มีจุดเริ่มต้นที่ปัญหา ครูไม่ครบชั้น ครูหนึ่งคนต้องสอนทั้ง8กลุ่มสาระ จึงเลือกเอารูปแบบของวิถีชีวิตเข้ามาช่วยด้วย โดยเลือกเอาแปลงนาเข้ามาช่วยเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ชุมชนมีแนวคิดมุมมองที่แตกต่างจากโรงเรียน การเริ่มต้นจากในห้องด้วยทฤษฎี บูรณาการวิชาต่างๆเข้าด้วยกัน เริ่มจากเรียนภาษาไทย(ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยใช้คำที่เกี่ยวข้องกับแปลงนามาใช้ เช่น นาหยอด นาหว่าน แล้วใช้การอธิบายและสาธิตประกอบการเรียนรู้ ต่อด้วยศิลปะ เช่น ในแปลงนามีสีอะไรบ้าง ชวนคุยเพื่อกระตุ้นในเกิดสิ่งจูงใจ แล้วให้วาดภาพที่เกี่ยวกับแปลงนา ตามด้วยวิชาวิทยาศาสตร์ โดยให้นักเรียนมี่สวนร่วมตลอด มีใบงานให้ทำ และสุดท้ายเป็นวิชาการงานอาชีพฯ โดยคุณครูเสนอว่าควรบูรณาการทีละวิชา แยกเป็นสัดส่วนเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้ที่สอดคล้องกับตัวนักเรียน ต้องมีตัวชี้วัด และประเด็นสำคัญคือจุดมุ่งหมายที่จะให้เกิดขึ้น เมื่อจบทฤษฎีก็ลงปฏิบัติจริงกับแปลงนาโดยใช้ความรู้จากที่เรียนมา นอกจากนี้ครูยังได้รับความร่วมมือจากปราชญ์ชาวบ้านช่วยถ่ายทอดภูมิปัญญาด้วย แล้วนำมาสรุปองค์ความรู้ใหม่จากสี่วิชาที่บูรณาการ ขอบคุณคุณครูณัฐดน ขัติสะ และนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นหนุน (หนุนราษฎร์สามัคคี) จังหวัด แพร่ ที่ให้ความรู้เรื่องการบูรณาการได้ชัดเจนครับ
โดย สมสนิท สารรัมย์ (2012-10-22 08:38:43) [แสดงความคิดเห็น]
การบูรณาการโดยนำวิชาชีพในท้องถิ่น เรื่องนี้มีจุดเริ่มต้นที่ปัญหา ครูไม่ครบชั้น ครูหนึ่งคนต้องสอนทั้ง8กลุ่มสาระ จึงเลือกเอารูปแบบของวิถีชีวิตเข้ามาช่วยด้วย โดยเลือกเอาแปลงนาเข้ามาช่วยเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ชุมชนมีแนวคิดมุมมองที่แตกต่างจากโรงเรียน การเริ่มต้นจากในห้องด้วยทฤษฎี บูรณาการวิชาต่างๆเข้าด้วยกัน เริ่มจากเรียนภาษาไทย(ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยใช้คำที่เกี่ยวข้องกับแปลงนามาใช้ เช่น นาหยอด นาหว่าน แล้วใช้การอธิบายและสาธิตประกอบการเรียนรู้ ต่อด้วยศิลปะ เช่น ในแปลงนามีสีอะไรบ้าง ชวนคุยเพื่อกระตุ้นในเกิดสิ่งจูงใจ แล้วให้วาดภาพที่เกี่ยวกับแปลงนา ตามด้วยวิชาวิทยาศาสตร์ โดยให้นักเรียนมี่สวนร่วมตลอด มีใบงานให้ทำ และสุดท้ายเป็นวิชาการงานอาชีพฯ โดยคุณครูเสนอว่าควรบูรณาการทีละวิชา แยกเป็นสัดส่วนเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้ที่สอดคล้องกับตัวนักเรียน ต้องมีตัวชี้วัด และประเด็นสำคัญคือจุดมุ่งหมายที่จะให้เกิดขึ้น เมื่อจบทฤษฎีก็ลงปฏิบัติจริงกับแปลงนาโดยใช้ความรู้จากที่เรียนมา นอกจากนี้ครูยังได้รับความร่วมมือจากปราชญ์ชาวบ้านช่วยถ่ายทอดภูมิปัญญาด้วย แล้วนำมาสรุปองค์ความรู้ใหม่จากสี่วิชาที่บูรณาการ ขอบคุณคุณครูณัฐดน ขัติสะ และนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นหนุน (หนุนราษฎร์สามัคคี) จังหวัด แพร่ ที่ให้ความรู้เรื่องการบูรณาการได้ชัดเจน
โดย สมสนิท สารรัมย์ (2012-10-22 10:20:02) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวรัชนีกร พัฒนพงศ์ศา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาไทย เรียนวิชาหลักจัดการเรียนรู้ กับอาจารย์ ดร. ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ที่ดิฉันชื่นชอบคุณครูคุณคุณครูณัฐดน ขัติสะ เพราะคุณครูสร้างสามารถบูรณาการวิชาต่างๆเข้าด้วยมีการเรียนรู้นอกห้องเรียน มีการให้นักเรียนเรียนรู้โดยการวาดภาพสิ่งที่มีชีวิตตามจิตนาการของเด็กและยังมีการนำวิชาชีพในท้องถิ่นเข้ามาสอดแทรกให้เข้ากับวิชาที่เรียนทำให้เด็กๆสามารถนำวิชาต่างๆที่คุณครูสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดิฉันขอขอบคุณ คุณครูณัฐดน ขัติสะที่ให้ความรู้ในเรื่องการบูรณาการได้อย่างคบถ้วน :tv02:
โดย รัชนีกร พัฒนพงศ์ศา (2012-12-06 11:50:53) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวรัชนีกร พัฒนพงศ์ศา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาไทย เรียนวิชาหลักจัดการเรียนรู้ กับอาจารย์ ดร. ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ที่ดิฉันชื่นชอบคุณครูคุณคุณครูณัฐดน ขัติสะ เพราะคุณครูสร้างสามารถบูรณาการวิชาต่างๆเข้าด้วยมีการเรียนรู้นอกห้องเรียน มีการให้นักเรียนเรียนรู้โดยการวาดภาพสิ่งที่มีชีวิตตามจิตนาการของเด็กและยังมีการนำวิชาชีพในท้องถิ่นเข้ามาสอดแทรกให้เข้ากับวิชาที่เรียนทำให้เด็กๆสามารถนำวิชาต่างๆที่คุณครูสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดิฉันขอขอบคุณ คุณครูณัฐดน ขัติสะที่ให้ความรู้ในเรื่องการบูรณาการได้อย่างคบถ้วน :tv02:
โดย รัชนีกร พัฒนพงศ์ศา (2012-12-06 11:51:17) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาว วนาลี ชาวไร่ปราณ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 รหัสนักศึกษา 544101083 ห้อง 5441-01/6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ของ อาจารย์ ชนสิทธิื สิทธิ์สูงเนิน ดิฉันได้ดูวิดิโอ ของ คุณครู ณัฐดน ขัติสะ เป็นวิธีการสอนหรือรูปแบบการสอนที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน และมีความสุขได้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนเช่นกัน แก้ปัญหาในด้านครูไม่ครบชั้นได้เป็นอย่างดี มีสิ่งแวดล้อมเป็นห้องเรียน เรียนได้จากบริบทของตนเอง ในพื้นที่ภาคเหนือ มีโรงเรียนหลาย ๆ โรงเรียนที่ประสบปัญหาเรื่องของครูผู้สอนไม่ครบชั้นเรียน แล้วไม่มีครูท่านอื่นเข้ามาทำการสอนแทน รูปแบบการเรียนจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยบูรณาการหลายกระบวนวิชาเข้าด้วยกัน จึงน่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของแต่ละวิชาด้วย ไม่บูรณาการมั่วเหมือนที่อาจารย์ณัฐดนได้พูดไว้ เป็นประโยชน์มากเลยครับ ทั้งด้านการเรียนการสอน และการบริหารบุคลากรโดยได้บูรณาการได้หลากหลายวิชา
โดย ธัญญามาศ จันทร์แจ่ม (2012-12-11 20:50:59) [แสดงความคิดเห็น]
บริบทเหมือนที่โรงเรียนเลยค่ะ ได้รับประโยชน์มากๆ เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจอีกแบบหนึ่ง การให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ประสบการณ์จริง บุรณาการได้หลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ยึดตัวชี้วัดของแต่ละวิชาเป็นหลัก สามารถทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อย่างดี โดยที่นักเรียนอาจจะไม่คิดว่าการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละครั้งๆ นักเรียนได้เรียนวิชาที่แตกต่างกัน แต่นักเรียนจะคิดว่าตนเองได้เรียนรู้ในเรื่องเดียวกัน วิธีสอนแบบนี้ทำให้นักเรียนได้ฝึกเป็นคนช่างสังเกต เพราะครูถามในแต่ละคำถาม นักเรียนจะตอบได้ทันที เพราะเป็นสิ่งใกล้ตัว ขอบคุณเทคนิคดีดีค่ะ จะลองนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดค่ะ
โดย หฤทัย ภูผา (2012-12-16 21:33:31) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv