thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 3780
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.28 นาที | Online : 2012-04-11  
    วงล้อภาษาสนุก คุณครูสราวุฒิ สุขบัณฑิตย์, คุณครูจิราพร อุ่นเมือง รร.วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)  
    จากวงล้อภาษาสนุก อุปกรณ์สร้างง่ายๆ จากหัวใจของคุณครูสราวุฒิ สุขบัณฑิตย์, คุณครูจิราพร อุ่นเมือง โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้โรงเรียนที่มีปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์กลับมีผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ เป็นที่น่าพอใจ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สนุกกับภาษาไทย อ. รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
แนะเทคนิคการแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายของเด็กๆ ที่มีกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ของ อาจารย์ รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม

อักษรสูงกับการผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
การผันวรรรณยุกต์อักษรกลาง สูง และต่ำ เป็นบทเรียนภาษาไทยที่ค่อนข้างยาก ชมเทคนิคการสอน ด้วยการใช้สื่อ "นิ้วมือวิเศษ" เพิ่มเติม

สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)
การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โดยให้เด็กคิดเป็นภาพ และหยิบแผนภูมิภาพ บัตรคำมาสอนเพื่อ ย้ำและทบทวนความรู้ เพิ่มเติม

ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)
อีกหนึ่งเทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมมากมาย ของ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ประตูสู่คำ , บุฟเฟ่ต์คำ , ขั้นบันได เน้นให้เกิดความสนใจ และ เข้าใจบทเรียนกันง่ายๆ เพิ่มเติม

นิทานสระ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฉบับเต็ม)
เมื่อครูพบว่าการสอนเรื่องสระ ยากกว่าการสอนเรื่องพยัญชนะ จึงคิดค้นสื่อการสอนชุด นิทานสระ และกิจกรรมเสริมอีกมากมาย ทำให้เด็ก ๆ จดจำสระในแบบของพวกเขาได้ เพิ่มเติม

 
 
วงล้อภาษาสนุก ของโรงเรียนวัดสำมะกัน เป็นสื่อที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ใช้ร่วมกับกิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการอ่านจนนักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามลำดับ มีผลเป็นที่น่าพอใจ ส่งผลให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดนักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก อีกทั้งยังได้เผยแพร่สื่อที่สร้างไปยังโรงเรียนต่าง ๆ นับเป็นโรงเรียนที่เป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนที่ประสบผลสำเร็จไ้ด้โรงเรียนหนึ่ง จากการชมรายการโทรทัศน์ครูตอนนี้แล้ว ทำให้เกิดแนวคิดในการสร้างสื่อการสอนอ่านเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนในทุกระดับ
ความสามารถ ขอขอบคุณคณะครูทุกท่าน และรายการโทรทัศน์ครูที่นำเสนอสิ่งดี ๆ มาโดยตลอด
โดย ดรุณี แก้วสุข (2012-04-27 13:45:02) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15:ผมคิดว่า นวัตกรรมสื่อการสอนเป็นอีกหนึ่งที่จะทำให้เด้กมีความรู้สึก สนุกสนานไปกับการเรียนและที่เทคนิคที่สำคัญของครุอีกอย่างหนึ่งก็คือการนำเอาวัสดุที่สามารถหาได้ง่ายและต้นทุนต่ำมาประดิษฐ์เป็นสื่อการสอนได้ และอีกอย่างหนึ่งก็คือ การสอนให้นักเรียนรู้จักการสะกดคำให้เป็นและอ่านออกเสียงได้ เเละถ้าครุสามารถทำให้เขาเป็นคนรักการอ่านได้นักเรียนก็จะเกิดความรู้สึกรักการเรียนรู้และรักาารอ่านทำให้เขาได้พัฒนาตนเองด้วยตัวของเขาเอง
โดย ทนง มาไชยนาม (2012-04-29 14:18:11) [แสดงความคิดเห็น]
วงล้อภาษาสนุก ที่โรงเรียนวัดสำมะกัน สร้างสรรค์ขึ้น เป็นสื่อที่น่าจะช่วยแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ได้เป็นอย่างดีนะคะ จากการชมรายการโทรทัศน์ครูตอนนี้แล้วทำให้เกิดแนวคิดในการสร้างสื่อการสอนอ่านเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนใน ทุกระดับ โดยเฉพาะในโรงเรียนที่ต้องใช้เวลาในแต่ละนาทีให้คุ้มค่า เพราะเป็นการใช้สื่อการเรียนการสอนได้ทุกที่ และนักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมได้ในทุกระดับชั้น เป็นสื่อที่คุ้มค่ากับการลงทุน และน่าจะประหยัด :tv18:
โดย พจนา สว่างแวว (2012-04-30 10:19:51) [แสดงความคิดเห็น]
วงล้อภาษาสนุก ของโรงเรียนวัดสำมะกัน เป็นสื่อนวัตกรรมที่น่าสนใจมาก ทางโรงเรียนมีการวิเคราะห์ปัญหาของนักเรียนและคณะครูร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียน ซึ่งปัญหาที่โรงเรียนประสบอยู่คือนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จนโรงเรียนมีสื่อนวัตกรรมวงล้อ ที่ช่วยส่งเสริมทักษะการอ่าน การสะกดคำของนักเรียน โดยมีการแยกความยากง่ายของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ก็ฝึกให้นักเรียนจำตีวอักษร จำเป็นภาพ นักเรียนประถมต้น ฝึกสะกดแบบมีตัวสะกด ประถมปลายฝึกสะกดแบบผันวรรณยุกต์ นักเรียนเรียนรู้จากวงล้ออย่างสนุกสนาน และมีความสุข ที่สำคัญโรงเรียนประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ และปลอดนักเรียนที่อ่านไม่ได้เลย ขอชื่นชมในความตั้งใจของคณะครูที่ช่วยพัฒนาเด็ก ๆ ชองชาติ ข้าพเจ้าจะนำแนวคิดเหล่านี้ไปปรับใช้ ขอขอบคุณที่ได้นำมาเผยแพร่คะ
โดย ชนินทร์วลัย ธรรมขันธ์ (2012-04-30 13:59:06) [แสดงความคิดเห็น]
วงล้อภาษาสนุกของคุณครูสราวุฒิ สุขบัณฑิตย์และคุณครูจิราพร อุ่นเมือง รร.วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) เป็นสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากครับ และสามารถนำไปใช้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนมีความสนุกกับการเรียน และขอชื่นชมคุณครูที่มองเห็นปัญหาด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการอ่านการเขียนได้เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ขอขอบพระคุณคุณครูที่ได้นำนวัตกรรมนี้มาเผยแพร่นะครับ
โดย ภัชรกฤษฎิ์ สิงห์แก้ว (2012-04-30 16:44:48) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมวงล้อภาษาสนุก คุณครูสราวุฒิ สุขบัณฑิตย์, คุณครูจิราพร อุ่นเมือง รร.วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)
เป็นสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากดิฉันจะนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอนเพราะเห็นว่าเด็กนักเรียนเกิดการกระตือรือล้นในการเรียนการสอนมีความสนุกสนานและมีความสุขในการเรียนช่วยเสริมทักษะในด้านการอ่านการสะกดคำการผันวรรณยุกต์ อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ำ ทำให้นักเรียนจดจำได้ง่ายขึ้นและยัง เป็นสื่อที่น่าจะช่วยแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณมากค่ะที่นำข้อมูลดีๆมาเผยแพร่ให้รับชม
โดย ชนิดาภา ประเสริฐสุข (2012-05-02 15:49:11) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมและชื่นชอบมาก ๆ เลยครับ มีครูแค่คนสองคนเอง ใจสู้มาก ๆ ผมก็เคยอยู่โรงเรียนขนาดเล็กอย่างนี้เหมือนกันครับ มีปัญหาเรื่องการอ่านเช่นกัน งล้อภาษาสนุก ที่โรงเรียนวัดสำมะกัน สร้างสรรค์ขึ้น เป็นสื่อที่น่าจะช่วยแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ได้เป็นอย่างดีเลยครับ
ขอชื่นชม คุณครูสราวุฒิ สุขบัณฑิตย์ เป็นอย่างมาก อยากให้ครูทุกคนได้รับชมตอนนี้มากเลยครับ มีปัญหา แล้วแก้ปัญหา ไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ เพราะครูไทย ยังไงก็เป็นลมหายใจของแผ่นดิน ขอชื่นชมคุณครูอย่างยิ่ง ที่พัฒนารร.วัดสำมะกัน

ขอเสนอแนะครับ วงล้อภาษาสนุก ถ้าตัวอักษรใหญ่กว่านี้ผมว่าจะสุดยอดกว่านี้มาก ๆ :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv03:
โดย วิริยะ อยู่เย็น (2012-05-04 13:50:23) [แสดงความคิดเห็น]
วงล้อภาษาสนุก ของโรงเรียนวัดสำมะกัน เป็นสื่อนวัตกรรมที่น่าสนใจมาก ทางโรงเรียนมีการวิเคราะห์ปัญหาของนักเรียนและคณะครูร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียน ซึ่งปัญหาที่โรงเรียนประสบอยู่คือนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จนโรงเรียนมีสื่อนวัตกรรมวงล้อ ที่ช่วยส่งเสริมทักษะการอ่าน การสะกดคำของนักเรียน โดยมีการแยกความยากง่ายของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ก็ฝึกให้นักเรียนจำตีวอักษร จำเป็นภาพ นักเรียนประถมต้น ฝึกสะกดแบบมีตัวสะกด ประถมปลายฝึกสะกดแบบผันวรรณยุกต์ นักเรียนเรียนรู้จากวงล้ออย่างสนุกสนาน และมีความสุข ที่สำคัญโรงเรียนประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ และปลอดนักเรียนที่อ่านไม่ได้เลย ขอชื่นชมในความตั้งใจของคณะครูที่ช่วยพัฒนาเด็ก ๆ ชองชาติ ข้าพเจ้าจะนำแนวคิดเหล่านี้ไปปรับใช้ ขอขอบคุณที่ได้นำมาเผยแพร่คะ
โดย วราภรณ์ คำธิมา (2012-05-05 14:03:34) [แสดงความคิดเห็น]
ไอเดียดีมากเลยค่ะ ขอคัดลอกความคิดนี้มาใช้ในวิชาเทคโนโลยีสานสนเทศ ป.1 และป.2 นะคะ สงวนลิขสิทธิ์หรือเปล่าค่ะ คิดว่าสื่อนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับเด็กๆ ได้ เด็กๆ ต้องสนุกแน่ๆเลยทีเดียวค่ะ ขอขอบคุณความคิดของครู สราวุฒิ สุขบัญฑิตย์ นะคะ ที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสื่อสอนในครั้งนี้คะ และขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่นำมาเผยแพร่คะ ขอขอบคุณค่ะ
โดย วรรณรัตน์ อ่อนสัมฤทธิ์ (2012-05-06 09:47:32) [แสดงความคิดเห็น]
ในเรือ่งการเรียนโดยวงล้อภาษาสนุกเป้นกระบวนการเรียนที่เป็นนวัตกรรมประเภทหนึ่งที่สร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียนได้ประเภทหนึ่งซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้เป้นอย่างดีซึ่งในด้านการเรียนการสอนพบว่าเป็นสื่อที่ได้รับความสนใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสร้างความสนุกสนานควบคู่ไปกับการได้รับความรู้ไปด้วยเช่นความสนุกในการเรียนด้านอักษรศูง กลาง ต่ำ ทำให้นักเรียนมีการจำที่ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมเป้นการช่วยลดความเบื่อหน่ายในการเรียนให้เกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-08 20:22:25) [แสดงความคิดเห็น]
วงล้อภาษาสนุก ของโรงเรียนวัดสำมะกัน เป็นสื่อนวัตกรรมที่น่าสนใจมาก ทางโรงเรียนมีการวิเคราะห์ปัญหาของนักเรียนและคณะครูร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียน ซึ่งปัญหาที่โรงเรียนประสบอยู่คือนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ซึ่งเป็นปัญหาของทุกโรงเรียน ถ้านักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ก็จะเป็นปัญหาในขั้นที่สูงขึ้น ถ้าโรงเรียนมีสื่อนวัตกรรมวงล้อ ที่ช่วยส่งเสริมทักษะการอ่าน การสะกดคำของนักเรียน โดยมีการแยกความยากง่ายของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ก็ฝึกให้นักเรียนจำตีวอักษร จำเป็นภาพ นักเรียนประถมต้น ฝึกสะกดแบบมีตัวสะกด ประถมปลายฝึกสะกดแบบผันวรรณยุกต์ นักเรียนเรียนรู้จากวงล้ออย่างสนุกสนาน และมีความสุข ที่สำคัญโรงเรียนประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ และปลอดนักเรียนที่อ่านไม่ได้เลย ขอชื่นชมในความตั้งใจของคณะครูที่ช่วยพัฒนาเด็ก ๆ ชองชาติ ดิฉันจะนำแนวคิดเหล่านี้ไปปรับใช้เพราะดิฉันสอนฉันประถมศึกษาปีที่ 2 ขอขอบคุณมากค่ะ :tv15: :tv15: :tv18:
โดย นภาพิศ สามาอาพัฒน์ (2012-05-09 11:44:17) [แสดงความคิดเห็น]
วงล้อภาษาสนุก เป็นสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน ช่วยฝึกการอ่านให้กับเด็ก ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่ดีมาก ดิฉันจะขอนำแนวคิดและวิธการนี้ไปใช้กับนักเรียนดิฉันรับผิดชอบ คิดว่าคงจะสามารถแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนได ขอขอบพระคุณคุณครูโรงเรียนวัดสำมะกันเป็นอย่างสูงที่นำสิ่งที่ดมีประโยชน์มาเผยแพร่
โดย สุพรรณี มีภูเวียง (2012-05-09 23:06:53) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมวงล้อภาษาสนุก คุณครูสราวุฒิ สุขบัณฑิตย์, คุณครูจิราพร อุ่นเมือง รร.วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)
เป็นสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากดิฉันจะนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอนเพราะเห็นว่าเด็กนักเรียนเกิดการกระตือรือล้นในการเรียนการสอนมีความสนุกสนานและมีความสุขในการเรียนช่วยเสริมทักษะในด้านการอ่านการสะกดคำการผันวรรณยุกต์ อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ำ ทำให้นักเรียนจดจำได้ง่ายขึ้นและยัง เป็นสื่อที่น่าจะช่วยแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณมากค่ะที่นำข้อมูลดีๆมาเผยแพร่ให้รับชม
โดย พิชญา มาณี (2012-05-16 18:37:59) [แสดงความคิดเห็น]
วงล้อภาษาสนุก เป็นสื่อที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ทำให้เด็กมีความรู้สึก สนุกสนานไปกับการเรียนและเทคนิคที่สำคัญของครุอีกอย่างหนึ่งก็คือการนำเอาวัสดุที่สามารถหาได้ง่ายและต้นทุนต่ำมามีนิสัยรักการอ่านได้นักเรียนก็จะเกิดความรู้สึกรักการเรียนรู้และรักการอ่าน นอกจากนี้วงล้อภาษาสนุกช่วยเสริมทักษะในด้านการอ่านการสะกดคำการผันวรรณยุกต์ อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ำ ทำให้นักเรียนจดจำได้ง่ายขึ้นและยัง เป็นสื่อที่ช่วยแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ได้เป็นอย่างดี
โดย สมจิตร อนะวัชกุล (2012-05-25 14:01:49) [แสดงความคิดเห็น]
ชมโทรทัศน์ครู วงล้อภาษาสนุก คุณครูสราวุฒิ สุขบัณฑิตย์ คุณครูจิราพร อุ่นเมือง โรงเรียนวัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎ์บำรุง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วงล้อมหาสนุก อุปกรณ์สร้างง่ายๆ ฝึกอ่าน ฝึกสะกดคำ ทำให้โรงเรียนที่มีปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ กลับมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นที่น่าพอใจ นักเรียนได้มีส่วนร่วมกิจกรรม สับเปลี่ยนกันเป็นผู้นำ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาการเรียนการสอน จะนำเทคนิคดีๆของคุณครูไปใช้สอนกับนักเรียนในโรงเรียนต่อไป ขอบคุณครับ
โดย วิรุณ วงษ์แหวน (2012-05-29 17:35:29) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อการสอนวงล้อมหาสนุกเป็นสื่อท่ช่วยแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ นักเรียนรู้จักมาตราตัวสะกด ประสมคำ ผันเสียงได้ ทำให้นักเรียนมีความกล้า นักเรียนได้ใช้วงล้อมหาสนุกได้ทุกเวลาก่อนเข้าเรียน เป็นการส่งเสริมการอ่านของเด็ก เป็นสื่อการสอนท่มีประโยชน์กับเด็กมากค่ะ นักเรียนสามารถอ่านหนังสือได้อย่างคล่องแคล่ว สื่อนี้เป็นสือท่ดี ทำง่ายและประหยัด จะนำสื่อและเทคนิคการสอนโดยผ่านสื่อวงล้อภาษาสนุกไปใช้กับการเรียนการสอนคะ
โดย ยุพา วงษ์แหวน (2012-05-30 11:01:44) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมวงล้อภาษาสนุก คุณครูสราวุฒิ สุขบัณฑิตย์, คุณครูจิราพร อุ่นเมือง รร.วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)
เป็นสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากดิฉันจะนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอนเพราะเห็นว่าเด็กนักเรียนเกิดการกระตือรือล้นในการเรียนการสอนมีความสนุกสนานและมีความสุขในการเรียนช่วยเสริมทักษะในด้านการอ่านการสะกดคำการผันวรรณยุกต์ อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ำ ทำให้นักเรียนจดจำได้ง่ายขึ้นและยัง เป็นสื่อที่น่าจะช่วยแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณมากค่ะที่นำข้อมูลดีๆมาเผยแพร่ให้รับชม ดิฉันจะนำวิธีการไปประยุกต์ใช้ต่อไปค่ะ
โดย สำเนียง คำแก้ว (2012-06-23 10:36:39) [แสดงความคิดเห็น]
วงล้อภาษาสนุก ของโรงเรียนวัดสำมะกัน เป็นสื่อที่สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ทุกรกะดับชั้นโดยเฉพาโรงเรียนขนาดเล็กที่ครูมีน้อย และโรงเรียนที่นักเรียนขาดทักษะในการอ่านและเขียน นอกจาจะได้ความรู้แล้วเด็กเกิดความสนุกและกล้าแสดงออก ตลอดจนครูสามารถร็ุพื้นบานการอ่านเป็นรายบุคคล ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในการเผยแพร่นวัตกรรมดังกล่าว
โดย ยุพิน หนุนนาค (2012-06-23 18:16:10) [แสดงความคิดเห็น]
วงล้อภาษษสนุกเป็นสื่อนวัตกรรมที่ดีและน่าสนใจมากช่วยให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสนุกน่าสนใจช่วยพัฒนาทักษะการเขียน การอ่านทักษะทางภาษาของผู้เรียนไดเป็นอย่างดี นักเรียนมีความสนใจและสนุกสนานกับการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี นักเรียนอ่านออก เขียนได้ มีความสุขกับการเรียน มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก ขอขอบคุณครูและรายการโทรทัศน์ครูที่นำสิ่งดี ๆมาเผยแพร่เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เยาวชนไทยให้ดียิ่งขึ้น ขอแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย อุดร วิชัยวงษ์ (2012-06-23 20:55:11) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมวงล้อภาษาสนุก คุณครูสราวุฒิ สุขบัณฑิตย์, คุณครูจิราพร อุ่นเมือง รร.วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)
เป็นสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากดิฉันจะนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอนเพราะเห็นว่าเด็กนักเรียนเกิดการกระตือรือล้นในการเรียนการสอนมีความสนุกสนานและมีความสุขในการเรียนช่วยเสริมทักษะในด้านการอ่านการสะกดคำการผันวรรณยุกต์ อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ำ ทำให้นักเรียนจดจำได้ง่ายขึ้นและยัง เป็นสื่อที่น่าจะช่วยแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ได้เป็นอย่างดี ขอชมเชยเยี่ยมมาก ปรมมือให้ดังๆค่ะ
โดย นวลสวท ไชยช่อฟ้า (2012-06-23 22:56:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่น่าสนใจมาก ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่แต่มีมานานแล้ว จนครูผู้สอนลืมผลิตสื่อดดีๆที่สามารถพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งนักเรียนภูมิใจในตนเองที่สมารถอ่านให้เพื่อนๆฟังได้และทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ขอแสดงความชื่นชมในความุม่งมั่นพัฒนาเด็กไทยค่ะ
โดย ถนอมเพ็ญ ชูบัว (2012-06-24 18:31:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่น่าสนใจมาก ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่แต่มีมานานแล้ว จนครูผู้สอนลืมผลิตสื่อดดีๆที่สามารถพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งนักเรียนภูมิใจในตนเองที่สมารถอ่านให้เพื่อนๆฟังได้และทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ขอแสดงความชื่นชมในความุม่งมั่นพัฒนาเด็กไทยค่ะ ดิฉันสอนภาษาอังกฤษ เยผลิดสื่อลักษณะนี้แล้วแต่เป็นชิ้นเล็กๆ นักเรียนสนุกสนานกับการฝึกอ่านมาก แนวคิดที่ทำเป็นวงล้อภาษาชุดใหญ่เป็นสื่อที่น่าสนใจมาก คิดว่าจะผลิตเป็นภาษาอังกฤษในโอกาสต่อไปค่ะ
โดย ถนอมเพ็ญ ชูบัว (2012-06-24 18:35:43) [แสดงความคิดเห็น]
จิตวิญญาณแห่งความเป็นครูอยู่ในหัวใจ คือการทำหน้าที่สอนอย่างเต็มความสามารถ และทำเพื่อนักเรียน :tv03:
โดย ฮาซัน มอลีลอ (2012-06-27 23:11:45) [แสดงความคิดเห็น]
วงล้อภาษาสนุก คุณครูสราวุฒิ คุณครูจิราพร โรงเรียนวัดสำมะกัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์และสร้างได้ง่าย เป็นนวัตกรรมที่แก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ นักเรียนสนุกสนานในการเรียน ได้สัมผัสสื่อการเรียนด้วยตนเองทำให้จดจำความรู้ได้ดี วงล้อภาษาสนุกสามารถนำไปใช้ได้ทุกระดับชั้น สอนซ่อมนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้มีความรู้ด้านภาษาไม่เหมาะสมกับระดับได้ดี :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์ (2012-07-12 20:02:59) [แสดงความคิดเห็น]
วงล้อภาษาสนุกของคุณครูสราวุฒิ คุณครูจิราพรโรงเรียนวัดสำมะกันจ.พระนครศรีอยุธยาเป้ฯสื่อการสอนที่มีประโยชน์ สร้างได้ง่าย ใช้พัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนได้ดี อีกทั้งทำให้นักเรียน ได้เรียนรู้ความสนุกสนาน และสามารถนำไปปรับใช้ได้ชั้นอื่นๆได นับว่าเป็นสื่อที่ดีและประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย
โดย กัญญา ทองลิ่ม (2012-07-24 11:39:50) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมว่าเป็นสื่อการสอนที่ประหยัดมีประโยชน์และใช้ง่าย ปรับใช้ไดกับทุกระดับชั้น ในวิชาภาษาไทยและสามารถนำไปใช้กับกลุ่มสาระอ่ืนๆได้ ตามเนื้อหาของกลุ่มสาระนั้นๆ
โดย กัญญา ทองลิ่ม (2012-07-24 11:46:20) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันเป็นครูสอนภาษาไทยในระดับมัธยมต้น โรงเรียนที่ดิฉันสอนโรงเรียนขยายโอกาสและเป็นโรงเรียนเรียนร่วม นักเรียนมัธยมส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่สอบเข้าโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอไม่ได้ จึงมีปัญหาเรื่องการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เมื่อดิฉันได้ดูการสอนนักเรียนด้วยวงล้อภาษาพาสนุกแล้ว ดิฉันประทับใจมาก ๆ ที่ครูไทยคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ดี และเยี่ยมมาก ๆ เลยค่ะ ขณะที่ชมการสอนด้วยวงล้อภาษาพาสนุก ดิฉันปลื้มใจ และมีความสุขจริง ๆ ค่ะ ดิฉันจะนำการสอนด้วยวงล้อภาษาพาสนุกไปใช้แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ได้ผลอย่างไรแล้วจะแจ้งให้ทราบ ขอขอบคุณและขอชื่นชมคุณครูโรงเรียนวัดสำมะกันมากนะคะที่ทุ่มเทกำลังกาย กำลังสติปัญญาคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้แก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้กับเด็กไทย และขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่เผยแพร่สิ่งดี ๆ ให้คุณครูทุกท่านได้รับชม
โดย ปรางทอง แก้วเหล่ายูง (2012-07-29 13:22:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่น่าสนใจมาก ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่แต่มีมานานแล้ว จนครูผู้สอนลืมผลิตสื่อดดีๆที่สามารถพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งนักเรียนภูมิใจในตนเองที่สมารถอ่านให้เพื่อนๆฟังได้และทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ขอแสดงความชื่นชมในความุม่งมั่นพัฒนาเด็กไทยค่ะ
โดย วิไล สดใสญาติ (2012-08-03 21:12:12) [แสดงความคิดเห็น]
ได้แนวคิดอุปกรณ์ที่คงทนใหม่แล้วคะ เพราะเคยใช้วงล้อภาษาเหมือนกัน แต่ใช้วัสดุฟิวเจอร์บอร์ด ปรากฏว่าใช้ได้ไม่ถึงเดือน ก็ชำรุด เพราะนักเรียนชอบเล่นบ่อย แต่เมื่อพบการประดิษฐ์ของคุณครู ขอใช้ด้วยคนคะ ขอบคุณคะ
โดย ชลดา มาลาพันธ์ (2012-10-07 20:41:50) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อวงล้อภาษาสนุก เป็นสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากดิฉันจะนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอนเพราะเห็นว่าเด็กนักเรียนเกิดการกระตือรือล้นในการเรียนการสอนมีความสนุกสนานและมีความสุขในการเรียนช่วยเสริมทักษะในด้านการอ่านการสะกดคำการผันวรรณยุกต์ อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ำ ทำให้นักเรียนจดจำได้ง่ายขึ้นและยัง เป็นสื่อที่น่าจะช่วยแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ได้เป็นอย่างดี
โดย อนุสรณ์ คงเจริญเมือง (2012-10-20 16:15:33) [แสดงความคิดเห็น]
วงล้อภาษาสนุก ที่โรงเรียนวัดสำมะกัน สร้างสรรค์ขึ้น เป็นสื่อที่น่าจะช่วยแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ได้เป็นอย่างดี จากการชมรายการโทรทัศน์ครูตอนนี้แล้วทำให้เกิดแนวคิดในการสร้างสื่อการสอนอ่านเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนใน ทุกระดับ โดยเฉพาะในโรงเรียนที่ต้องใช้เวลาในแต่ละนาทีให้คุ้มค่า เพราะเป็นการใช้สื่อการเรียนการสอนได้ทุกที่ และนักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมได้ในทุกระดับชั้น เป็นสื่อที่คุ้มค่ากับการลงทุน และน่าจะประหยัด
โดย ครรชิต ทรงประโคน (2012-10-28 20:55:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อการสอนที่น่าสนใจทำให้นักเรียนมีความสนใจอยากเรียนรู้และจำนำไปเล่าให้ครูภาษาไทยได้ฟังและเปิดตอนนี้ใ้ห้ดูและช่วนกันทำสื่อชิ้นนี้ขึ้นมา
โดย พรศิษฎ์ คำรอด (2012-10-28 23:22:25) [แสดงความคิดเห็น]
วงล้อมหาสนุกเป็นการจดกิจกรรมที่มีความสนใจ ทำให้เด็กที่มีปัญหาในการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการเรียนที่แตกต่างออกไปจากที่เคยเรียน กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและสามารถที่จะเรียนด้วยตนเอง สอนเพื่อนได้ เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและควรส่งเสริม
โดย วนิดา ชีแพง (2012-11-01 15:02:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่น่าสนใจมาก ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่แต่มีมานานแล้ว จนครูผู้สอนลืมผลิตสื่อดดีๆที่สามารถพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งนักเรียนภูมิใจในตนเองที่สมารถอ่านให้เพื่อนๆฟังได้และทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ขอแสดงความชื่นชมในความุม่งมั่นพัฒนาเด็กไทยค่ะ ดิฉันสอนภาษาอังกฤษ เยผลิดสื่อลักษณะนี้แล้วแต่เป็นชิ้นเล็กๆ นักเรียนสนุกสนานกับการฝึกอ่านมาก แนวคิดที่ทำเป็นวงล้อภาษาชุดใหญ่เป็นสื่อที่น่าสนใจมาก คิดว่าจะผลิตเป็นภาษาอังกฤษในโอกาสต่อไปครับ
โดย ยุทธภูมิ ประทุมเมือง (2012-11-24 20:39:06) [แสดงความคิดเห็น]
ได้นำสื่อวงล้อภาษาสนุก ของคุณครูสราวุฒิ สุขบัณฑิตย์, คุณครูจิราพร อุ่นเมือง รร.วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) ไปใช้สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง ปรากฏว่านักเรียนสนุกสนาน ตื่นเต้น ในกิจกรรมการเรียนการสอน เมื่อใช้บ่อยๆ ส่งผลให้นักเรียนสามารถอ่านหนังสือได้ตามมาตรฐานชั้นปี ขอขอบคุณ คุณครูสราวุฒิ สุขบัณฑิตย์, คุณครูจิราพร อุ่นเมือง ที่นำสื่อดีๆพร้อมการจัดทำที่ละเอียดชัดเจน สามารถทำตามได้ง่าย และปรับใช้ได้ทุกระดับชั้น
โดย รัชนีย์ ด้วงมูล (2012-12-04 14:58:38) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้า นางสาวเกศวรินทร์ รักมิตร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ของอาจารย์ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน มีความประทับใจและชื่นชอบวงล้อภาษาสนุกมาก เป็นสื่อที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ทำให้เด็กมีความรู้สึก สนุกสนานไปกับการเรียนทำให้นักเรียนอยากเรียนมากยิ่งขื้น
นักเรียนเกิดการกระตือรือร้นในการเรียน ทำให้นักเรียนจดจำได้ง่ายขึ้นและยัง เป็นสื่อที่น่าจะช่วยแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณมากค่ะที่นำข้อมูลดีๆมาเผยแพร่ให้รับชมและครูผู้อื่นก็สามารถนำไปปรับใช้ได้
โดย เกศวรินทร์ รักมิตร (2013-01-02 13:21:56) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้า นางสาวเกศวรินทร์ รักมิตร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ของอาจารย์ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน มีความประทับใจและชื่นชอบวงล้อภาษาสนุกมาก เป็นสื่อที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ทำให้เด็กมีความรู้สึก สนุกสนานไปกับการเรียนทำให้นักเรียนอยากเรียนมากยิ่งขื้น
นักเรียนเกิดการกระตือรือร้นในการเรียน ทำให้นักเรียนจดจำได้ง่ายขึ้นและยัง เป็นสื่อที่น่าจะช่วยแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณมากค่ะที่นำข้อมูลดีๆมาเผยแพร่ให้รับชมและครูผู้อื่นก็สามารถนำไปปรับใช้ได้
โดย เกศวรินทร์ รักมิตร (2013-01-02 13:22:46) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมวงล้อภาษาสนุก คุณครูสราวุฒิ สุขบัณฑิตย์, คุณครูจิราพร อุ่นเมือง รร.วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)
เป็นสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากดิฉันจะนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอนเพราะเห็นว่าเด็กนักเรียนเกิดการกระตือรือล้นในการเรียนการสอนมีความสนุกสนานและมีความสุขในการเรียนช่วยเสริมทักษะในด้านการอ่านการสะกดคำการผันวรรณยุกต์ อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ำ ทำให้นักเรียนจดจำได้ง่ายขึ้นและยัง เป็นสื่อที่น่าจะช่วยแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณมากค่ะที่นำข้อมูลดีๆมาเผยแพร่ให้รับชม
โดย เจ๊ะอามีนะห์ สาและ (2013-06-14 16:25:26) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณนะคะ เป็นอีกแนวทางหนึ่งจะช่วยให้สามารถเห็นทิศทางในการนำไปใช้สอนนักเรียน เป็นเทคนิคการสอนที่ใช้สื่อได้น่าสนใจมากค่ะ :tv15:
โดย ศศิธร วิจิตรนิมมาน (2013-07-06 20:16:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ที่ดีมาก ขอนำไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่โรงเรียนนะคะ
โดย สุพรรณี มีภูเวียง (2013-07-14 21:01:58) [แสดงความคิดเห็น]
จุดประกายความคิดให้เกิดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเรื่องการอ่านได้ดีมาก
โดย รุจิรา วงศ์ประทุม (2013-08-29 13:36:37) [แสดงความคิดเห็น]
วงล้อภาษาสนุก ของโรงเรียนวัดสำมะกัน เป็นสื่อนวัตกรรมที่น่าสนใจมาก ทางโรงเรียนมีการวิเคราะห์ปัญหาของนักเรียนและคณะครูร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียน ซึ่งปัญหาที่โรงเรียนประสบอยู่คือนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จนโรงเรียนมีสื่อนวัตกรรมวงล้อ ที่ช่วยส่งเสริมทักษะการอ่าน การสะกดคำของนักเรียน โดยมีการแยกความยากง่ายของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ก็ฝึกให้นักเรียนจำตีวอักษร จำเป็นภาพ นักเรียนประถมต้น ฝึกสะกดแบบมีตัวสะกด ประถมปลายฝึกสะกดแบบผันวรรณยุกต์ นักเรียนเรียนรู้จากวงล้ออย่างสนุกสนาน และมีความสุข ที่สำคัญโรงเรียนประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ และปลอดนักเรียนที่อ่านไม่ได้เลย ขอชื่นชมในความตั้งใจของคณะครูที่ช่วยพัฒนาเด็ก ๆ ชองชาติ ข้าพเจ้าจะนำแนวคิดเหล่านี้ไปปรับใช้ ขอขอบคุณที่ได้นำมาเผยแพร่คะ :tv07: :tv15: :tv17:
โดย เหมือนขวัญ มวลน้อย (2014-03-09 22:47:04) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv