thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 729
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.21 นาที | Online : 2012-04-11  
    Uncut Classrooms : เกมพิชิตมาตราตัวสะกด ตอน 2 ผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  
    (ตอนต่อ) ชมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นสร้างความสนใจ (2) ขั้นสำรวจและค้นหา (3) ขั้นอธิบายและสรุป (4) ขั้นขยายความรู้ และ (5) ขั้นประเมิน แบบไม่ตัดต่อของผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สนุกกับภาษาไทย อ. รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
แนะเทคนิคการแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายของเด็กๆ ที่มีกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ของ อาจารย์ รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม

อักษรสูงกับการผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
การผันวรรรณยุกต์อักษรกลาง สูง และต่ำ เป็นบทเรียนภาษาไทยที่ค่อนข้างยาก ชมเทคนิคการสอน ด้วยการใช้สื่อ "นิ้วมือวิเศษ" เพิ่มเติม

สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)
การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โดยให้เด็กคิดเป็นภาพ และหยิบแผนภูมิภาพ บัตรคำมาสอนเพื่อ ย้ำและทบทวนความรู้ เพิ่มเติม

ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)
อีกหนึ่งเทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมมากมาย ของ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ประตูสู่คำ , บุฟเฟ่ต์คำ , ขั้นบันได เน้นให้เกิดความสนใจ และ เข้าใจบทเรียนกันง่ายๆ เพิ่มเติม

นิทานสระ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฉบับเต็ม)
เมื่อครูพบว่าการสอนเรื่องสระ ยากกว่าการสอนเรื่องพยัญชนะ จึงคิดค้นสื่อการสอนชุด นิทานสระ และกิจกรรมเสริมอีกมากมาย ทำให้เด็ก ๆ จดจำสระในแบบของพวกเขาได้ เพิ่มเติม

 
 
การสอนที่นำกระบวนการเรียนรุ้เกี่ยวกับเกมพิชิตมาตราตัวสะกดตอนที่2ของผศซ่อนกลิ่นวิรัตน์โยสินทร์ณโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมซึ่งเป็นการเรียนการสอนในนเรื่องเทคนิคการสอนภาษาไทยในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ใน5ขั้นตอนคคือ1ขั้นสร้างความสนใจ2ขั้นสำรวจและค้นหา3ขั้นอธิบายและสรุป4ขั้นขยายความรู้และ5ขั้นปรระเมินแบบไม่ตัดต่อของผศซ่อนกลิ่นวิรัน์โยสินทร์โรงงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมก้สามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการเรียนการสอนได้เช่นเดียวกัน
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-08 20:52:16) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับมาตราตัวสะกดของผศ.ซ่อนกลิ่น จะเห็นได้ว่า อาจารย์มีการเตรียมตัวมาอย่างดี สื่อวัสดุอุปกรณืการสอนมากมาย ทำให้การสอนไหลรื่นไม่เสียเวลา อีกทั้งอาจารย์มีเทคนิคการพูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทั้ง 5 ขั้นตอน เป็นกระบวนที่สมบูรณ์ครบถ้วน เริ่มจากการสร้างความสนใจ โดยการดูภาพเรื่องราวใกล้ตัว เรื่องท่อยู่ในความสนใจของทุกคนในเหตุการณืปัจจุบันคือน้ำท่วม แล้วให้นักเรียนสำรวจค้นหาคำในมาตราตัวสะกดที่ครูจะสอน นักเรียนและครูร่วมกิจกรรมกัน ครูคอยสังเกตพฤติกรรมนักเรียน กระตุ้นด้วยคำถามบ้าง นักเรียนจะกล้าคิด อธิบายสรุปจนเด็กเกิดความคิดรวบยอด สามารถนำไปใช้ได้
โดย สุภาณี อรรถสุภาพงศ์ (2012-05-17 22:09:21) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอน เยี่ยมมากค่ะ ดูแล้วเหมือนจะง่าย จะพยายามทำให้ได้เหมือนอาจารย์ค่ะ เด็กๆก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ครูก็จะต้องเตรียมตัวให้พร้อม อาจารย์ใจเย็นและใจดีมากๆเลย ขอบคุณมากค่ะ
โดย กฤษณา อรัญศรี (2012-06-02 21:52:33) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเกมพิชิตมาตราตัวสะกดทั้ง2คอรของผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยธืนคืออาจารย์ใช้กระบวนการเรียนการสอน 5ขั้นตอน เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งสร้างให้เด็กเกิดการเรียนอย่างแท้จริง คือขั้น1คือสร้างความสนใจโดยอาจารย์หาภาพมาให้เด็กดู ขั้นที่2 คือให้เด็กสำรวจและค้นหาด้วยตัวเองจากภาพ ขั้นที่3 ขั้นอธิบายและสรุปโดยครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันสรุปซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ขั้นที่4คือขยายความรู้คือครูเชื่อมโยงจากคำที่ครูให้ดูเป็นตัวอย่างและให้นักเรียนโยงไปสู่คำอื่น ๆที่่นักเรียนคุ้นเคยหรือพบเห็นมาส่วนขั้นที่5 คือขั้นประเมิน และผลสุดท้ายนักเรียนทุกคนทำได้ทุกคนเยี่ยมจริง ๆ ค่ะ ดิฉันต้องขอขอบพระคุณรายการโทรทัศน์ครูและเจ้าหน้าที่ีที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ช่วยนำทางนำแสงสว่างมาให้กับครูผู้สอนทุกคนได้เกิดการเรียนรู้ในส่ิงที่บางเรื่องคิดไม่ออกหรือคิดไม่ถึงให้เกิดการเรียนรู้และนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ในห้องเรียนที่ครูสอนได้จริง ๆค่ะ
โดย สายญา เอี่ยมใย (2012-07-02 20:09:53) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเกมพิชิตมาตราตัวสะกดทั้ง2คอรของผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยธืนคืออาจารย์ใช้กระบวนการเรียนการสอน 5ขั้นตอน เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งสร้างให้เด็กเกิดการเรียนอย่างแท้จริง อาจารย์มีการเตรียมตัวมาอย่างดี สื่อวัสดุอุปกรณ์การสอนมากมาย ทำให้การสอนไหลรื่นไม่เสียเวลา อีกทั้งอาจารย์มีเทคนิคการพูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง :tv17: :tv15: :tv18: :tv02:
โดย พิสมัย พวงศรี (2012-08-15 07:49:01) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv