thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 494
Rate :
 4
ความยาว : 14.30 นาที | Online : 2012-04-11  
    Uncut Classrooms : เกมพิชิตมาตราตัวสะกด ตอน 3 ผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  
    (ตอนต่อ) ชมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นสร้างความสนใจ (2) ขั้นสำรวจและค้นหา (3) ขั้นอธิบายและสรุป (4) ขั้นขยายความรู้ และ (5) ขั้นประเมิน แบบไม่ตัดต่อของผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สนุกกับภาษาไทย อ. รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
แนะเทคนิคการแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายของเด็กๆ ที่มีกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ของ อาจารย์ รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม

อักษรสูงกับการผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
การผันวรรรณยุกต์อักษรกลาง สูง และต่ำ เป็นบทเรียนภาษาไทยที่ค่อนข้างยาก ชมเทคนิคการสอน ด้วยการใช้สื่อ "นิ้วมือวิเศษ" เพิ่มเติม

สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)
การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โดยให้เด็กคิดเป็นภาพ และหยิบแผนภูมิภาพ บัตรคำมาสอนเพื่อ ย้ำและทบทวนความรู้ เพิ่มเติม

ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)
อีกหนึ่งเทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมมากมาย ของ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ประตูสู่คำ , บุฟเฟ่ต์คำ , ขั้นบันได เน้นให้เกิดความสนใจ และ เข้าใจบทเรียนกันง่ายๆ เพิ่มเติม

นิทานสระ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฉบับเต็ม)
เมื่อครูพบว่าการสอนเรื่องสระ ยากกว่าการสอนเรื่องพยัญชนะ จึงคิดค้นสื่อการสอนชุด นิทานสระ และกิจกรรมเสริมอีกมากมาย ทำให้เด็ก ๆ จดจำสระในแบบของพวกเขาได้ เพิ่มเติม

 
 
ในเรื่องเกมพิชิตมาตราตัวสะกดของผศซ่อนกลิ่นวิรัตน์โยสินทร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยฝ่ายประถมเมื่อชมมรายการจากการจัการเรียนการสอนที่ผ่านมาแล้วเป็นการสอนโดยกระบวนการใช้เทคนิคกระบวนการสืบเสาะในการแสวงหาความรู้ใน5ขั้นตอนคือ1ขั้นการสร้างความสนใจ2ขั้นสำรวจและในการค้นหา3ขั้นอธิบายและสรุป4ขั้นขยายความรู้และ5ขั้นประเมินผลแบบไม่ตัดต่อของผศซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณืมกาวิทยาลัยฝ่ายประถมซึ่งก็สามานำไปเป็นแบบอย่างการสอนได้เช่นกัน
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-08 20:59:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่าสนใจ โดยการนำเอาเกมส์เข้ามาประยุกต์กับการสอน เพื่อให้มีความสนใจมากยิ่งขึ้น ไม่น่าเบื่อ :tv15:
โดย เสาวลักษณ์ คงเมือง (2013-03-03 00:08:09) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนที่ดีมีขั้นตอนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างมาก
โดย รุจิรา วงศ์ประทุม (2013-08-29 12:46:35) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv