thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1574
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.31 นาที | Online : 2012-04-11  
    เกมพิชิตมาตราตัวสะกด ผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  
    ชมเทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นสร้างความสนใจ (2) ขั้นสำรวจ และค้นหา (3) ขั้นอธิบายและสรุป (4) ขั้นขยายความรู้ และ (5) ขั้นประเมิน ของผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สนุกกับภาษาไทย อ. รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
แนะเทคนิคการแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายของเด็กๆ ที่มีกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ของ อาจารย์ รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม

อักษรสูงกับการผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
การผันวรรรณยุกต์อักษรกลาง สูง และต่ำ เป็นบทเรียนภาษาไทยที่ค่อนข้างยาก ชมเทคนิคการสอน ด้วยการใช้สื่อ "นิ้วมือวิเศษ" เพิ่มเติม

สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)
การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โดยให้เด็กคิดเป็นภาพ และหยิบแผนภูมิภาพ บัตรคำมาสอนเพื่อ ย้ำและทบทวนความรู้ เพิ่มเติม

ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)
อีกหนึ่งเทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมมากมาย ของ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ประตูสู่คำ , บุฟเฟ่ต์คำ , ขั้นบันได เน้นให้เกิดความสนใจ และ เข้าใจบทเรียนกันง่ายๆ เพิ่มเติม

นิทานสระ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฉบับเต็ม)
เมื่อครูพบว่าการสอนเรื่องสระ ยากกว่าการสอนเรื่องพยัญชนะ จึงคิดค้นสื่อการสอนชุด นิทานสระ และกิจกรรมเสริมอีกมากมาย ทำให้เด็ก ๆ จดจำสระในแบบของพวกเขาได้ เพิ่มเติม

 
 
เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจมากและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลาย ๆเรื่องขอชื่นชมคุณครูที่นำวิธีการดี ๆมาใช้สอนนักเรียน สำหรับผู้แสดงความคิดเห็นในฐานะที่เป็นครูประถมและสอนทุกวิชาจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะนำวิธีการสอนนี้รวมทั้งสื่อที่คุณครูนำมาใช้นำไปประยุกต์ใช้ในการสอนมาตราตัวสะกดทุกมาตรา ถือว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ไม่ยุ่งยากในการจัดทำหรือจัดหาจนเกินไป ครูและนักเรียนก็สามารถทำได้ ขอขอบคุณคุณครูที่นำวิธีการสอนและสื่อดีๆเป็นแนวทางให้ครูผู้ร่วมวิชาชีพไปใช้เพื่อพัฒนานักเรียน
โดย อัญชนา โภคสวัสดิ์ (2012-05-09 10:09:33) [แสดงความคิดเห็น]
เกมพิชิตมาตราตัวสะกด เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ไม่ยุ่งยากในการจัดทำ หลังจากที่ได้รับชมรายการชมเทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ของท่านแล้วยอมรับว่าท่านมากไปด้วยกลยุทธจริงๆท่านสร้างความสนใจได้ดีมากเด็กได้สำรวจค้นหา และมีการเสริมแรง ในขั้นอธิบาย สรุปเด็กก็ได้มีส่วนร่วม มีการขยายความรู้ทุกขั้นตอนนั้นเด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมตลอด มีการนำภาพจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็กมาเป็นสื่อในกิจกรรมการเรียนการสอน ครบทั้ง 5 ขั้นตอน เด็กสนุกไปพร้อมๆกับการเรียนรู้ ดีมากคะ...ครูอ้อย
โดย นิตยา ทองหน้าศาล (2012-05-28 23:53:15) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้รับชมรายการชมเทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ของท่านแล้วยอมรับว่าท่านมากไปด้วยกลยุทธจริงๆท่านสร้างความสนใจได้ดีมากเด็กได้สำรวจค้นหา เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจมากและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลาย ๆเรื่อง ขอชื่นชมคุณครูที่นำวิธีการดี ๆมาใช้สอนนักเรียน คิดว่าว่าจะนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนต่อไปค่ะ
โดย นวลสวท ไชยช่อฟ้า (2012-07-10 22:31:27) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้รับชมรายการชมเทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนเป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจมากและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลาย ๆเรื่องด็กก็ได้มีส่วนร่วม มีการขยายความรู้ทุกขั้นตอนนั้นเด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมตลอดขอขอบคุณคุณครูที่นำวิธีการสอนและสื่อดีๆเป็นแนวทางให้ครูผู้ร่วมวิชาชีพไปใช้เพื่อพัฒนานักเรียน
:tv18: :tv15: :tv15:
โดย พิสมัย พวงศรี (2012-08-15 10:45:28) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้สอนใช้วิธีการสอนตามการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method) ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการเสริมสร้างความรู้ (Constructivism) ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกสังเกตลักษณะการใช้ภาษาและฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและให้เหตุผล เพื่อที่จะหาข้อสรุปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้ ซึ่งทำให้ผู้เรียนเรียนกฎหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิด มากกว่าที่จะบอกกฎโดยตรงทำให้ผู้เรียนจดจำกฎเกณฑ์ต่างๆ ได้ในระยะยาว อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนสังเกตการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ทำให้เป็นผู้เรียนที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
โดย สมจิตต์ ตุนา (2012-10-03 10:53:33) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15:
โดย มนัชญา แหลมทองหลาง (2013-01-29 21:20:31) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15:
โดย มนัชญา แหลมทองหลาง (2013-01-29 21:20:48) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15:
โดย มนัชญา แหลมทองหลาง (2013-01-29 21:20:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแบบอย่างในการสอนที่ดีมากเลยค่ะ
โดย จันทร์เพ็ญ ศรีวิไล (2013-01-31 10:21:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจมากและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลาย ๆเรื่องขอชื่นชมคุณครูที่นำวิธีการดี ๆมาใช้สอนนักเรียน จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะนำวิธีการสอนนี้รวมทั้งสื่อที่คุณครู นำไปประยุกต์ใช้ในการสอนมาตราตัวสะกดทุกมาตรา ถือว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ไม่ยุ่งยากในการจัดทำหรือจัดหาจนเกินไป ครูและนักเรียนก็สามารถทำได้ ขอขอบคุณคุณครูที่นำวิธีการสอนและสื่อดีๆเป็นแนวทาง
โดย อังคณา สุดดี (2014-03-07 06:45:26) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv