thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1004
Rate :
 2
ความยาว : 14.16 นาที | Online : 2012-03-03  
    คุยเฟื่องเรื่องสื่อการสอน : ใช้สื่อการสอนภูมิศาสตร์ ประถมศึกษา - Resource Review : Primary Geography (Claire Benjamin)  
    ในรายการตอนนี้ เราจะได้นำทรัพยากรการสอนที่ได้รับการคัดเลือกมาทดลองใช้ในห้องเรียนจริง ครูแคลร์ เบนจามิน จากโรงเรียนประถมศึกษาเอาว์ เลดี ออฟ วิกทอรีส ในกรุงลอนดอนทดสอบทรัพยากรการสอน 2 รายการนี้ได้แก่ เว็บไซต์ Atmosphere, Climate and Environment จัดทำโดยมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์เมโทรโพลิแทน โดยการสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหารและกิจการชนบท และหนังสือชุด Barnaby Bear จากสำนักพิมพ์บีบีซี คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของรายการชุดตรวจสอบทรัพยากรการสอนซึ่งจะมาถกกันเกี่ยวกับเครื่องมือการสอนในห้องส่งซึ่งตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในกรุงลอนดอนประกอบด้วย เจเรด เบรดิง รองผู้อำนวยการ และผู้เชี่ยวชาญด้านรายวิชา เรย์ บาร์เคอร์ ประธานสมาคมศึกษาภัณฑ์แห่งอังกฤษ อลัน มิลส์ จากมูลนิธิโรงเรียนเครือข่าย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียน การสอน ที่กระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติ เพิ่มเติม

ป๊อปอัพ พุทธประวัติ อ.อุทุมพร มุลพรม รร.วัดทุ่งมน
การทำป๊อปอัพ เป็นการฝึกให้นักเรียนสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง จากนั้นครูก็จะรวบรวมภาพของทุก ๆ คน นำมารวมกันเป็นเล่ม เป็นหนังสือเรียน เรื่อง พุทธประวัติ ที่เด็ก ๆ ทุกคนในห้องช่วยกันทำ 1 เล่ม เพิ่มเติม

สอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ
เยาวชนในสังคมปัจจุบันมักเลือกทางเดินที่ผิด และส่งผลกระทบต่อตนเอง อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ซึ่งสอนสังคมมา 30 ปี เพิ่มเติม

ธรรมะทันสมัย อ.บุญยิน ศรีระวัตร
การสอนเรื่องพุทธศาสนา โดยใช้สื่อการสอนเป็นหนังสือภาพแบบ pop-up เพิ่มเติม

เกมไม้ตีแมลงวัน อ.เบญจา พูลเกษ รร.วัดจันทร์ตะวันออก
ชมวิธีสอนในรูปแบบใหม่ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คิดขึ้น ในวิชาพุทธศาสนาที่มีอยู่มาทำเป็นเกม เรียกว่า “เกมไม้ตีแมลงวัน” เพิ่มเติม

 
 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เปิดอินเตอร์เน็ตใช้ บางครั้งก็เป็นปัญหาสำหรับทั้งครูและนักเรียน เนื่้องจากปัญหาความล่าช้าของอินเตอร์เน็ต แต่ถ้าให้มีสื่อที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ ื จับต้องได้ มีส่วนร่วมในการผลิตกับครู จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วื และเข้าใจได้ง่าย ฉะนั้นในระดับประถมศึกษา การสอนภูมิศาสตร์ ถ้าเป็นสื่อประเภทเป็นหนังสือที่มีู
รูปภาพประกอบจะเหมาะสมมากที่สุด ไม่ทราบว่าในประเทศไทยมีหนังสือที่ครูชาวต่างชาติใช้สอนหรือยัง หรือว่ามีในเว็บไซท์ที่บอกมา เดี๋ยวจะลองเปิดดูคะ
ูปจะเ
โดย วราภรณ์ นาคมุจลินท์ (2012-03-30 14:12:49) [แสดงความคิดเห็น]
การชม การสร้างพิพิธภัณฑ์ที่โรงเรียน จากการชมเห็นว่าดีมาก เด็กได้สัมผัส ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผู้มาใ้ห้ความรู้ก็มีความรู้ความสามารถจริง เด็กได้มีส่วนร่วมในการสร้างพิพิธภัณฑ์ ประเทศไทยเห็นมีแต่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในลักษณะวิทยาศาสตร์สัญจร ส่วนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ยังไม่เห็นมี เห็นมีหน่วยงาน สร้างความเข็มแข็งสังคมมนุษย์ ออกมา ก็มีแต่ให้นักเรียนได้ฝึกไหว้ กราบ ที่ถูกต้อง มีรางวัลให้กับเด็ก เด็กก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งแล้ว ทำอย่างไรประเทศไทยจะมีพิพิธภัณฑ์ที่โรงเรียนบ้าง เด็กไทยคงรักที่จะเรียนสาระสังคมมากขึ้น
โดย วราภรณ์ นาคมุจลินท์ (2012-03-30 14:20:34) [แสดงความคิดเห็น]
การชม การสอนศาสนาและจริยธรรม ประถมศึกษา : เวิร์กชอปการเล่าเรื่อง ในการดูตั้งแต่ ครูผู้มีส่วนร่วมได้ประชุมร่วมกัน มีการบอกจุดประสงค์ของการทำ เิวิร์กชอป การเล่าเรื่องให้สนุก ครูต้องตำเนื้อหาให้ได้ ในการสอนเรื่องศาสนา เช่น การสอนประวัติศาสนาพุทธ บางครั้งครูก็จำชื่อสถานที่ไม่ค่อยถูก ดิฉันจะใช้วิธีเขียนบัตรคำ คำที่อ่านยาก จำยาก เขียนยาก ให้นักเรียนได้ฝึกอ่าน ฝึกเขียนก่อน ก่อนที่จะเล่าเรื่องให้ฟัง บางครั้งก็เปิดภาพทางอินเตอร์เน็ต ฉายขึ้นโปรเจคเตอร์ เล่าเร่ื่ืื่องประกอบ เด็กก็สนใจดี และจำเนื้อหาได้ การสรุปเนื้อเรื่องบางทีให้เด็กทำ Mind Mapping เด็กก็สรุปเรื่องได้ แต่ถ้าให้ครูเล่าเรื่องทั้งชั่วโมงก็ทำได้ แต่ครูต้องใช้น้ำเสียงขึ้ - ลง คอยกระตุ้น ออกท่าทาง และติดตลกนิดๆ เด็กจะจำได้ดีคะ
โดย วราภรณ์ นาคมุจลินท์ (2012-03-30 14:45:59) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชม "คุยเฟื่องเรื่องสื่อการสอน : ใช้สื่อการสอนภูมิศาสตร์ ประถมศึกษา - Resource Review : Primary Geography (Claire Benjamin)" เห็นว่าเป็นแนวคิดในการเลือกใช้หรือสร้างสื่อการสอนสำหรับครู เป็นสิ่งที่สำคัญมากกับนักเรียนในระดับประถมศึกษา การได้เรียนรู้ by doing จะเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจจากเด็กเป็นอย่างมาก เพราะฉะน้ันครูทุกคนควรจะพยายามเลือกสื่อการสอนที่เหมาะสมกับวัย และหัวข้อเรื่องที่สอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท่้จริง
โดย นาตยา แสงวันลอย (2012-04-01 20:26:10) [แสดงความคิดเห็น]
การอภิปราย เรื่องการใช้สื่อการสอนภูมิศาสตร์นี้มีประโยชน์มากค่ะ เพราะแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่จะนำมาเป็นสื่อในการเรียนให้กับนักเรียน ซึ่งครูสามารถเลือกสื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ เวลา อายุของผู้เรียนและความสำคัญได้ ดังนั้นครูจึงควรเลือกสื่อที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน
สำหรับต่างประเทศการใช้สื่อการสอนจากเวบไซต์ทางอินเตอร์เน็ตนั้นมีความคล่องตัวมากกว่าในประเทศไทย แต่ครูไทยก็สามารถประยุกต์ใช้สื่ออย่างอื่นควบคู่กับสื่อทางอินเทอร์เน็ตได้เช่นกันค่ะ
โดย สุพัตรา มาลัย (2012-04-02 10:33:11) [แสดงความคิดเห็น]
คุยเฟื่องเรื่องการสอน
การเลือกใช้หรือสร้างสื่อการสอนสำหรับครู เป็นสิ่งที่สำคัญมากกับนักเรียนในระดับประถมศึกษา การได้เรียนรู้ จะเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจจากเด็กเป็นอย่างมาก เพราะฉะน้ันครูทุกคนควรจะพยายามเลือกสื่อการสอนที่เหมาะสมกับวัยจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็ว และเข้าใจได้ง่าย การสอนให้นักเรียนได้ฝึกไหว้ กราบ ที่ถูกต้อง ควรมีรางวัลให้กับเด็กการนำวิธีการสอนหรือนำหนังสือเหมือนในตัวอย่างมาใช้กับประเทศไทยบ้าง คงเป็นวิธีการที่ดีสำหรับเด็กไทยไม่น้อย :tv17:
โดย สุกัญญา ทำสวน (2012-04-03 21:43:59) [แสดงความคิดเห็น]
คุยเฟื่องเรื่องสื่อการสอน : ใช้สื่อการสอนภูมิศาสตร์ ประถมศึกษา จากการรับชมวีดีทัศน์ชุดนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับสื่อการสอนในกลุ่มสาระสังคม เรื่อง ภูมิศาสตร์เป็นอย่างมากคะ โดยเฉพาะการใช้สื่อกิจกรรมหนังสือรวมกิจกรรมนันทนาการ การเลือกกิจกรรมและเกมที่ช่วยเน้นย้ำความรู้เรื่องของการรีไซเคิล ซึ่งเป็นหนังสือที่เหมาะสมกับการสอนกลุ่มสาระภูมิศาสตร์ในระดับปฐมวัยเป็นอย่างมากคะ ในหนังสือนี้ก็มีเนื้อหาสาระ ข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นในรูปของแบบฝึกหัด การวาดภาพระบายสีให้นักเรียนทำเป็นการบ้า่น หรือเป็นกิจกรรม เป็นงานที่ให้นักเรียนทำเป็นการบ้าน ซึ่งเด็กในวัยนี้ยังไม่พร้อมที่จะป้อนเนื้อหาหรือให้ทำรายงานมากเกินไป เด็กต้องได้รับการส่งเสริมเรื่องกิจกรรมพร้อมกับพัฒนาความรู้ให้สมกับวัยและเป็นการพัฒนาด้านสติปัญญา สังคม และอารมณ์ไปพร้อมกันคะ :tv03:
โดย วิลาวัลย์ พรรณสิงห์ (2012-04-06 13:47:34) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อการสอนของครู ในประเด็นที่ 1 เว็บไซด์นั้นสามารถเป็นครูมือครู คู่มือผู้ปกครอง และเหมาะสำหรับนักเรียนเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนีสื่อเว็บไซด์ดังกล่าวช่วยให้ครูออกแบบกิจกรรมการสอน ช่วยให้พ่อแม่และลูกได้ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว และช่วยให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกและได้ความรู้ไปด้วย ส่วนสื่อการสอนของครูอันที่ 2 สมุดภาพและกิจกรรมทางภูมิศาสตร์ขิงพี่หมีบาร์นาบี เป็นคู่มือครูที่ดี สะดวกสบาย และมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยปฐมศึกษา ช่วยเสริมพัฒนาการ แต่หากใช้ไม่เหมาะสมไม่สอดคล้องกับหลักสูตร อาจทำให้เด็กไม่ได้รับความรู้เรื่อง ภูมิศาสตร์ อย่างไรก็ตาม สื่อทั้งสองชนิดที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำนั้น มีทั้งข้อดีแล้ข้อเสียที่แตกต่างกัน ในฐานะครู ควรเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพจริง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่ตัวเด็ก จะช่วยให้การเรียนการสอนเกิดผลสำเร็จ
โดย วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์ (2012-04-07 22:36:08) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชม "คุยเฟื่องเรื่องสื่อการสอน : ใช้สื่อการสอนภูมิศาสตร์ ประถมศึกษา - Resource Review : Primary Geography (Claire Benjamin)" เป็นแนวคิดและเลือกใช้หรือสร้างสื่อการสอนสำหรับครูวิธีหนึ่ง และเป็นวิธีที่ดีในการใช้เทคโนโลยีช่วยในการค้นหาความรู้ในยุคปัจจุบันนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับครุูผู้สอนที่ใช้กับนักเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ช่วยให้ค้นหาสื่อที่รวดเร็ว แต่ครูต้องศึกษาเนื้อหาสาระที่ตรงกับจุดมุ่งหมายในการเรียนในบทนั้นตลอดจนการออกแบบกิจกรรมตามธรรมชาติสาระวิชาและการพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละระดับ
โดย ชำนาญ บุตรคำโชติ (2012-04-08 09:24:12) [แสดงความคิดเห็น]
การเลือกสื่อ การเรียนการสอนนับว่ามีความสำคัญมาก สื่อการเรียนการสอนมีหลายประเภท หลายชนิด การนำเอามาใช้ต้องเลือกให้เหมาะสมจึงจะเกิดประโยชน์เต็มที่เป็นหน้าที่ของ ผู้สอนที่จะต้องพิจารนาตัดสินใจ การเลือกสื่อมีหลักเกณฑ์คือ ต้องเลือกสื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ ว่าจะนำสื่อไปใช้ในด้านใด เช่น จะนำมาใช้ประกอบคำอธิบาย หรือเพื่อสรุปบทเรียน สื่อแต่ละประเภทที่สร้างขึ้นมา ผู้สร้างจะต้องมีเป้าหมายที่แน่นอน การเลือกสื่อต้องให้สอดคล้องกับเนือ้หา ว่าตัวสื่อนั้นมุ่งให้ข้อมูลในด้านใด ให้เนื้อหาสาระตรงตามเนื้อหาที่จะสอนหรือไม่ ต่อมาต้องเลือกสื่อที่น่าสนใจ ต้องพิจารนาในด้านตัวอักษร และความปราณีต สิ่งเหล่านี้นจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ทำให้การเรียนการสอนดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน ขั้นตอนต่อไปต้องเลือกสื่อให้เหมาะสมกับวัยผู้เรียน เหมาะกับสติปัญญา ความสามารถ ความต้องการ และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน และการเลือกสื่อต้องเหมาะกับการใช้และการเก็บรักษา สื่อที่เหมาะต่อการสอนต้องไม่ยุ่งยากต่อการใช้ ให้ผลคุ้มค่า ไม่เสียเวลา เก็บรักษาง่าย ใช้ทน กะทัดรัด ถ้าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสาธิต หรือการทอลองต้องมีประสิทธิภาพ เวลาใช้งานต้องไม่เกิดข้อผิดพลาด
โดย กิตติพันธุ์ มิตรเจริญ (2012-04-12 15:22:12) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชม "คุยเฟื่องเรื่องสื่อการสอน : ใช้สื่อการสอนภูมิศาสตร์ ประถมศึกษา เป็นแนวคิดและเลือกใช้หรือสร้างสื่อการสอนสำหรับครูวิธีหนึ่ง และเป็นวิธีที่ดีในการใช้เทคโนโลยีช่วยในการค้นหาความรู้ในยุคปัจจุบันนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับครูผู้สอนที่ใช้กับนักเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ช่วยให้ค้นหาสื่อที่รวดเร็ว แต่ครูต้องศึกษาเนื้อหาสาระที่ตรงกับจุดมุ่งหมายในการเรียนในบทนั้นตลอดจนการออกแบบกิจกรรมตามธรรมชาติสาระวิชาและการพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละระดับ
โดย รัชนก สุขประเสริฐ (2012-04-24 09:41:29) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องเลือกสื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ ว่าจะนำสื่อไปใช้ในด้านใด เช่น จะนำมาใช้ประกอบคำอธิบาย หรือเพื่อสรุปบทเรียน สื่อแต่ละประเภทที่สร้างขึ้นมา ผู้สร้างจะต้องมีเป้าหมายที่แน่นอน การเลือกสื่อต้องให้สอดคล้องกับเนือ้หา ว่าตัวสื่อนั้นมุ่งให้ข้อมูลในด้านใด ให้เนื้อหาสาระตรงตามเนื้อหาที่จะสอนหรือไม่ ต่อมาต้องเลือกสื่อที่น่าสนใจ ต้องพิจารนาในด้านตัวอักษร และความปราณีต สิ่งเหล่านี้นจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ทำให้การเรียนการสอนดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน ขั้นตอนต่อไปต้องเลือกสื่อให้เหมาะสมกับวัยผู้เรียน เหมาะกับสติปัญญา ความสามารถ ความต้องการ และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน และการเลือกสื่อต้องเหมาะกับการใช้และการเก็บรักษา สื่อที่เหมาะต่อการสอนต้องไม่ยุ่งยากต่อการใช้
โดย ชูศรี ทองแดง (2012-05-01 20:21:23) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนถือว่าเป็นภาระงานหลักของครู ครูทำหน้าที่สอนได้ดีแค่นั้น ผลที่ออกมานั้นมิได้ปรากฎแก่ตัวครูแต่สะท้อนออกมารในคุณภาพของตัวเด็ก เทคนิควิธีการสอนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ตจากสารคดีจะเห็นว่าเนื้อหาหลักของการเรียนการรอสอนนั้นจะอยู่ที่เว็ยไซด์ ส่วนกิจกรรมเสริมนั้นจะอยู่ที่แบบฝึกหัดหรือใบงาน ซึ่งทั่งสองส่วนมีความสำคัญและเป็นวิธีการที่ครูไทยใสนปัจจุบันนิยมใช้มาก เนื่องจากเนื้อหานั้นหาง่าย ทันสมัย เมื่อนำมาสอนแล้วครูตเองเป็นผู้วัดผลจึงต้องคิดค้นใบงานออกมาให้สอดคล้องกับเนื้อาหาที่ตนนั้นได้ไปค้นคว้าศึกษามา
โดย รณชัย เกตุศิริ (2012-05-02 09:53:24) [แสดงความคิดเห็น]
คุยเฟื่องเรื่องสื่อการสอน : ใช้สื่อการสอนภูมิศาสตร์ ประถมศึกษา จากการรับชมวีดีทัศน์ชุดนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับสื่อการสอนในกลุ่มสาระสังคม เรื่อง ภูมิศาสตร์เป็นอย่างมาก เป็นแนวคิดและเลือกใช้หรือสร้างสื่อการสอนสำหรับครูวิธีหนึ่ง และเป็นวิธีที่ดีในการใช้เทคโนโลยีช่วยในการค้นหาความรู้ในยุคปัจจุบันนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับครุูผู้สอนที่ใช้กับนักเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ช่วยให้ค้นหาสื่อที่รวดเร็ว แต่ครูต้องศึกษาเนื้อหาสาระที่ตรงกับจุดมุ่งหมายในการเรียนในบทนั้นตลอดจนการออกแบบกิจกรรมตามธรรมชาติสาระวิชาและการพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละระดับ
โดย ฮาซือนะ สะมะแอ (2012-05-02 10:03:59) [แสดงความคิดเห็น]
ากการได้ชม "คุยเฟื่องเรื่องสื่อการสอน : ใช้สื่อการสอนภูมิศาสตร์ ประถมศึกษา - Resource Review : Primary Geography (Claire Benjamin)" เป็นแนวคิดและเลือกใช้หรือสร้างสื่อการสอนสำหรับครูวิธีหนึ่ง และเป็นวิธีที่ดีในการใช้เทคโนโลยีช่วยในการค้นหาความรู้ในยุคปัจจุบันนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับครุูผู้สอนที่ใช้กับนักเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ช่วยให้ค้นหาสื่อที่รวดเร็ว แต่ครูต้องศึกษาเนื้อหาสาระที่ตรงกับจุดมุ่งหมายในการเรียนในบทนั้นตลอดจนการออกแบบกิจกรรมตามธรรมชาติสาระวิชาและการพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละระดับสิ่งเหล่านี้นจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ทำให้การเรียนการสอนดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน ขั้นตอนต่อไปต้องเลือกสื่อให้เหมาะสมกับวัยผู้เรียน เหมาะกับสติปัญญา ความสามารถ ความต้องการ และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน และการเลือกสื่อต้องเหมาะกับการใช้และการเก็บรักษา สื่อที่เหมาะต่อการสอนต้องไม่ยุ่งยากต่อการใช้
โดย วารีมาศ รุจิวรรธนะกุล (2012-05-05 15:50:08) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีทัศน์ คุยเฟื่องเรื่องสื่อการสอน : ใช้สื่อการสอนภูมิศาสตร์ ประถมศึกษา - Resource Review : Primary Geography (Claire Benjamin) พบว่า สามารถนำไปใช้ เป็นแนวคิดและเลือกใช้หรือสร้างสื่อการสอนสำหรับครูวิธีหนึ่ง และเป็นวิธีที่ดีในการใช้เทคโนโลยีช่วยในการค้นหาความรู้ในยุคปัจจุบันนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับครุูผู้สอนที่ใช้กับนักเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ช่วยให้ค้นหาสื่อที่รวดเร็ว แต่ครูต้องศึกษาเนื้อหาสาระที่ตรงกับจุดมุ่งหมายในการเรียนในบทนั้นตลอดจนการออกแบบกิจกรรมตามธรรมชาติสาระวิชาและการพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละระดับ
โดย พัชรี แสงทอง (2012-05-31 22:18:53) [แสดงความคิดเห็น]
การสอน : ใช้สื่อการสอนภูมิศาสตร์ ประถมศึกษา - Resource Review : Primary Geography (Claire Benjamin) ได้นำทรัพยากรการสอนที่ได้รับการคัดเลือกมาทดลองใช้ในห้องเรียนจริง ครูแคลร์ เบนจามิน จากโรงเรียนประถมศึกษาเอาว์ เลดี ออฟ วิกทอรีส ในกรุงลอนดอนทดสอบทรัพยากรการสอน เป็นแนวคิดและเลือกใช้หรือสร้างสื่อการสอนสำหรับครูวิธีหนึ่ง และเป็นวิธีที่ดีในการใช้เทคโนโลยีช่วยในการค้นหาความรู้ในยุคปัจจุบันนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับครุูผู้สอนที่ใช้กับนักเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ช่วยให้ค้นหาสื่อที่รวดเร็ว แต่ครูต้องศึกษาเนื้อหาสาระที่ตรงกับจุดมุ่งหมายในการเรียนในบทนั้นตลอดจนการออกแบบกิจกรรมตามธรรมชาติสาระวิชาและการพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละระดับ ครูต้องต้องเลือกสื่อให้เหมาะสมกับวัยผู้เรียน เหมาะกับสติปัญญา ความสามารถ ความต้องการ และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน และการเลือกสื่อต้องเหมาะกับการใช้และการเก็บรักษา
โดย อัญชลินทร์ ใจเที่ยง (2012-07-01 23:17:29) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv