thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 329
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.20 นาที | Online : 2012-03-02  
    ทักษะอ่านเขียน ประถมศึกษา : ทักษะการเขียนของเด็กผู้ชาย ตอน 2 - KS2 Literacy : Boys' Writing 2  
    ในรายการตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญจะวิเคราะห์ว่าโรงเรียนอาร์ดเลท์ กรีน จัดการพัฒนาความสามารถในการอ่าน และเขียนของนักเรียนชายได้อย่างไร กุญแจสำคัญก็คือ ทำให้พวกเขาสนใจการอ่าน และเขียน เพื่อส่งเสริมความมั่นใจให้กับพวกเขา ดอกเตอร์อีฟ เบียน กลับไปยังโรงเรียนมัธยมต้นอาร์ดเลท์ กรีน เพื่อหารือเรื่องขีดความสามารถในการสอนแบบผสมผสาน และความสำคัญของการพูด และการฟัง หนึ่งในความสำเร็จก็คือ การเอาชนะทัศนคติในเชิงลบของนักเรียนชาย มีการเน้นย้ำถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ ความภาคภูมิใจ และการได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนความมั่นใจให้กับพวกเขา และการประสบผลสำเร็จ มีการนำเสนอทางเลือกให้กับนักเรียนในการใช้วัสดุเพื่อการอ่าน และส่งเสริมการเรียนอิสระ ผ่านทางการทำงานเป็นกลุ่มและมีการตอบโต้กับคู่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเน้นย้ำแนวทางที่จำเป็นเหล่านี้จะนำไปสู่การจัดการที่ดีทั้งในระดับโรงเรียน และระดับการเรียนในชั้น กุญแจสำคัญ เด็กผู้ชายมักไม่ยอมเปลี่ยน แต่ควรจะมีการปรับปรุงการสอนเรื่องการอ่าน และเขียนให้เข้ากับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง การทำงานเป็นกลุ่ม และการรับผิดชอบต่อคู่ทำงานเป็นแบบฝึกหัดที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง นำเสนอทางเลือกในเรื่องวัสดุการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนแบบเป็นอิสระ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สนุกกับภาษาไทย อ. รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
แนะเทคนิคการแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายของเด็กๆ ที่มีกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ของ อาจารย์ รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม

อักษรสูงกับการผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
การผันวรรรณยุกต์อักษรกลาง สูง และต่ำ เป็นบทเรียนภาษาไทยที่ค่อนข้างยาก ชมเทคนิคการสอน ด้วยการใช้สื่อ "นิ้วมือวิเศษ" เพิ่มเติม

สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)
การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โดยให้เด็กคิดเป็นภาพ และหยิบแผนภูมิภาพ บัตรคำมาสอนเพื่อ ย้ำและทบทวนความรู้ เพิ่มเติม

ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)
อีกหนึ่งเทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมมากมาย ของ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ประตูสู่คำ , บุฟเฟ่ต์คำ , ขั้นบันได เน้นให้เกิดความสนใจ และ เข้าใจบทเรียนกันง่ายๆ เพิ่มเติม

นิทานสระ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฉบับเต็ม)
เมื่อครูพบว่าการสอนเรื่องสระ ยากกว่าการสอนเรื่องพยัญชนะ จึงคิดค้นสื่อการสอนชุด นิทานสระ และกิจกรรมเสริมอีกมากมาย ทำให้เด็ก ๆ จดจำสระในแบบของพวกเขาได้ เพิ่มเติม

 
 
ทักษะอ่านเขียน ประถมศึกษา : ทักษะการเขียนของเด็กผู้ชาย ตอน 2 - KS2 Literacy : Boys' Writing 2 ทักษะพื้นฐานสำคัญของภาษาทั้ง4คือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเป็นสิ่งสำคัญของการเรียนภาษาไทย การที่จะทำให้นักเรียนมีทักษะที่ดี การให้การเสริมแรงด้านบวกเป็นสิ่งที่จำเป็น คำชม การให้กำลังใจ และการฝึกปฏิบัติ การซักถาม การให้เด็กมีเพื่อนคู่คิด จะเป็นการช่วยให้เด็กเกิดความมั่นใจ จากการชมวิดีทัศน์ทำให้เห็นแนวทางที่จะนำไปพัฒนาการอ่านการฟังการดูและการเขียนของนักเรียนที่โรงเรียนของตนเองได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณรายการดีๆ ค่ะ
โดย ธันยภรณ์ ต้านคือ (2012-03-30 09:18:01) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมในตอนนี้เป็นการนำเสนอเนื้อหา ทักษะพื้นฐานสำคัญของภาษาทั้ง4คือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเป็นสิ่งสำคัญของการเรียนภาษาไทย การที่จะทำให้นักเรียนมีทักษะที่ดี การให้การเสริมแรงด้านบวกเป็นสิ่งที่จำเป็น คำชม การให้กำลังใจ และการฝึกปฏิบัติ การซักถาม การให้เด็กมีเพื่อนคู่คิด จะเป็นการช่วยให้เด็กเกิดความมั่นใจ จากการชมวิดีทัศน์ทำให้เห็นแนวทางที่จะนำไปพัฒนาการอ่านการฟังการดูและการเขียนของนักเรียนที่โรงเรียนของตนเองได้เป็นอย่างดี
โดย นางอุทัยวรรณ อินต๊ะ (2012-04-01 07:12:00) [แสดงความคิดเห็น]
ทักษะอ่านเขียน ประถมศึกษา : ทักษะการเขียนของเด็กผู้ชาย ตอน 2 - KS2 Literacy : Boys' Writing 2 เป็นกิจกรรมที่ฝึกความสามารถในการอ่านและเขียนแก่นักเรียนถือว่าเป็นเสริมสร้างพลังให้เด็กเกิดความตระหนักในการเรียนเป็นอย่างดี เป็นกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจดีมาก โดยเฉพาะเกิดการแข่งขัน แรงจูงใจในการเขียนให้เป็นลำดับขั้นตอน
โดย อธิโชค ประสพโชควัฒนา (2012-04-04 12:32:36) [แสดงความคิดเห็น]
ทักษะการเขียนของเด็กผู้ชาย เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาโดยครูนำเสนอกวิดิทัศน์ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับเด็กๆ แล้วให้พูดคุย สนทนา ปรึกษาหารือกับเพื่อน แล้วนำเสนอความคิดหน้าชั้นเรียน การนำเสนอความคิดของเด็กๆ อย่างหลากหลายทำให้เด็กได้เกิดทักษะการคิด และได้เห็นแนวคิดของเพื่อนๆ ซึ่งจะเป็นผลให้เขาเกิดทักษะการเขียนได้ดีขึ้น สามารถเขียนโดยการเชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่กับความรู้ใหม่ได้ดียิ่งขึ้น
โดย กัญญา จันทราภิรมย์ (2012-04-04 14:10:33) [แสดงความคิดเห็น]
ทักษะการเขียนของเด็กผู้ชาย : ทักษะการอ่านเขียนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นและทุกเพศ แต่ในสิ่งที่ได้ชมนั้นจะเน้นที่ทักษะการเขียนของเด็กผู้ชาย ซึ่งเมื่อเราศึกษาแล้วสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้กับนักเรียนทุกคน โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้จะเน้นที่การพูดคุย และ การแข่งขัน ต่างๆการนำเสนอหน้าชั้นเรียน การนำเสนอความคิดของเด็กๆ ทำให้สามารถสังเกตได้ว่านักเรียนเพศชายจะมีความเป็นผู้นำ และตามจิตวิทยา หากมีการแข่งขันเขามามีส่วนเกี่ยวข้องจะทำให้นักเรียน หรือเด็กๆเกิดแรงกระตุ้นที่จะทำในสิ่งต่างๆได้ดี :tv17:
โดย อรัญญา สีปูน (2012-04-04 21:25:34) [แสดงความคิดเห็น]
ทักษะการเขียนของเด็กผู้ชาย เป็นการนำเสนอรูปแบบการสอนการเขียนในเด็กผู้ชายที่มีรูปแบบไม่ต่างจากการสอนในเด็กผู้หญิงเพียงแต่ต้องสร้างทัศนคติที่ไม่ดีออกไปจากใจเขา และให้เขามีทัศนคติที่ดี โดยมีการใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย น่าสนใจ การทำงานเป็นกลุ่ม การสร้างความรับผิดชอบต่องานกลุ่มร่วมกับเพื่อนหรือคู่ทำงานเพื่อความมั่นใจในตนเอง การสอนการสังเกต การเรียนจากประสบการณ์ตรงจะช่วยสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจจากภายในและจากภายนอก การส่งเสริมการอ่านด้วยการแข่งขัน การเสริมแรง ให้กำลังใจ ชมเชยด้วยคำพูด การปรบมือเป็นกำลังใจ คือเทคนิคการสอนที่สำคัญที่จะเอื้อให้การสอนการเขียนในเด็กผู้ชายประสบผลสำเร็จ
โดย ฐานิตา พรหมมา (2012-04-05 08:54:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโครงการที่น่าสนใจ ที่จะนำไปพัฒนาการสอนการเขียนของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจใจตนเอง นักเรียนได้เสนอความคิดเห็นของตนเอง มีวิธีการส่งเสริมอีกหลายวิธีการที่น่าสนใจ เช่น การส่งเสริมกิจกรรมการอ่านโดยผ่านบทบาทสมุติ เป็นต้น นอกจากนี้กิจกรรมการฟังและพูดก็ส่งผลต่อพัฒนางานด้านการเขียนของนักเรียน ถ้าเด็กมีแรงบันดาลใจจะช่วยกระตุ้นให้เด็กทำงานได้ดีขึ้น ครูควรจัดกิจกรรมที่ทำให้เด็กเกิดแรงจูงใจโดยจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน เช่นกิจกรรมกีฬา ชมรมต่าง มีการผสมผสานกิจกรรมการอ่านการเขียนเข้ากับวิชาอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เป็นรายการที่ดีอีกรายการหนึ่งขอขอบคุณมากค่ะ
โดย ปรานอม ไชยเชียงของ (2012-04-05 11:20:04) [แสดงความคิดเห็น]
ทักษะอ่านเขียน ประถมศึกษา : ทักษะการเขียนของเด็กผู้ชาย ตอน 2 - KS2 Literacy : Boys' Writing 2เน้นทักาะทั้ง 4 ด้าน คือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเป็นสิ่งสำคัญของการเรียนภาษาไทย การที่จะทำให้นักเรียนมีทักษะที่ดี การให้การเสริมแรงด้านบวกเป็นสิ่งที่จำเป็น คำชม การให้กำลังใจ และการฝึกปฏิบัติ การซักถาม การให้เด็กมีเพื่อนคู่คิด และได้เห็นแนวคิดของเพื่อนๆ ซึ่งจะเป็นผลให้เขาเกิดทักษะการเขียนได้ดีขึ้น สามารถเขียนโดยการเชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่กับความรู้ใหม่
โดย อมรรัตน์ จิตตะกาล (2012-04-05 12:18:11) [แสดงความคิดเห็น]
ทักษะอ่านเขียน ประถมศึกษา : ทักษะการเขียนของเด็กผู้ชาย ตอน 2 - KS2 Literacy : Boys' Writing 2 ทักษะพื้นฐานสำคัญของภาษาทั้ง 4 คือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งการเขียนเป็นสิ่งสำคัญของการเรียนภาษาไทย เป็นการถ่ายทอดความรู้ สิ่งที่ได้รับ หรือความคิดของนักเรียนจะทำให้เรารับรู้พื้นฐานทักษะต่างๆ ของการเรียนภาษาไทยที่ผ่านการนำเสนอด้วยวิธีการเขียนอยู่ในระดับใด จะทำให้นักเรียนมีทักษะที่ดีึ้ขึ้น และมีความภาคภูมิใจกับในผลงานของตนเองที่สื่ออกมาด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
โดย อาดัม ยูโซะ (2012-04-05 12:52:35) [แสดงความคิดเห็น]
ทักษะอ่านเขียน ประถมศึกษา : ทักษะการเขียนของเด็กผู้ชาย ตอน 2 - KS2 Literacy : Boys' Writing จะเน้นทักษะทั้ง 4 ด้าน คือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเป็นสิ่งสำคัญของการเรียนภาษาไทย การที่จะทำให้นักเรียนมีทักษะที่ดี การให้การเสริมแรงด้านบวกเป็นสิ่งที่จำเป็น คำชม การให้กำลังใจ และการฝึกปฏิบัติ การซักถาม การให้เด็กมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งงกันและกัน และได้เห็นแนวคิดของเพื่อนๆ ซึ่งจะเป็นผลให้เขาเกิดทักษะการเขียนได้ดีขึ้น สามารถเขียนโดยการเชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่กับความรู้ใหม่ ของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น
โดย สันทนีย์ นิยมพงษ์ (2012-04-05 14:55:28) [แสดงความคิดเห็น]
ทักษะอ่านเขียน ประถมศึกษา : ทักษะการเขียนของเด็กผู้ชาย ตอน 2 - KS2 Literacy : Boys' Writing จะเน้นทักษะทั้ง 4 ด้าน คือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เป็นการเรียนการสอนที่ดีอย่างหนึ่งที่คํานึงถึงเรื่องเพศนั้นนั้นมีผลต่อการเรียน โดยเด็กชายอาจมีความคิดที่เเตกต่างไปจากเพศหญิง การที่จะทำให้นักเรียนมีทักษะที่ดีต้องคอยชี้เเนะเด็กเพื่อให้เด็กเห็นความสัาคัญของการเรียน ตลอดให้เเรงบันดาลใจเเก่เด็ก อาจมีการเเข่งขัน ให้รางวัลเพื่อเรียนรู้ได้ดี ตลอดให้กําใจเเละเปลียนรูบเเบบเพื่อให้เด็กมีความสนุกสนาน
โดย บุณยาพร โอสถานนท์ (2012-04-05 22:15:00) [แสดงความคิดเห็น]
ทักษะอ่านเขียน ประถมศึกษา : ทักษะการเขียนของเด็กผู้ชาย ตอน 2 - KS2 Literacy : Boys' Writing 2
ทักษะสำคัญพื้นฐานในการเรียน จะเน้นทักษะ 4 ด้านคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ดังนั้นในการส่งเสริมทักษะสำคัญทั้ง 4 ด้านครูต้องมีการเสริมแรงบวกให้นักเรียนเพิ่มความเชื่อมั่นให้นักเีรียน พร้อมทั้งสร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกล้าในทางที่ถูกต้อง การพัฒนาการเขียนของนักเรียนให้ได้ดีนั้นครูต้องฝึกให้นักเรียนเกิดจินตนาการ ฝึกฝนการอ่านเรื่องต่างๆที่ตนเองสนใจ จากนั้นต้องมีความกล้ากล้าเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้เกิดจนเกิดความมั่นใจในการพูด ไม่ประหม่าจนเกิดความเคยชินกับการแสดงออก และพร้อมกันนั้นต้องเป็นผู้รับฟังที่ดีด้วย เมื่อได้ทักษะ การพูด การฟัง และการอ่านแล้ว จะสร้างเรื่องราวสำหรับการเขียนได้ดี เนื่องจากมีข้อมูลสำหรับการเขียนมากและดีพอแล้ว จะเกิดจินตนาการในการเขียนในที่สุด
โดย orachanok (2012-04-06 13:42:35) [แสดงความคิดเห็น]
ทักษะการอ่านเขียนสำหรับเด็กผุู้ชายในระดับประถมศึกษา : เป็นการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นใตนเอง ประกอบกับมีการเสริมแรงโดยการชมเชยและให้รางวัล กระบวนการสอนเป็นการสอนแบบพหุปัญญา เด้กเกิดทักษะคือได้เคลื่อนไหวทางร่างกายและได้ใช้สมอง ทำให้เราเห็นว่าการสอนให้นักเรียนชอบการฟัง พูด อ่าน เขียนเป็นเรื่องไม่ยากถ้าครูเรามีตั้งใจและมุ่งมั่น
โดย ฉัตรลดา พุ่มทิพย์ (2012-04-06 16:31:57) [แสดงความคิดเห็น]
ทักษะอ่านเขียน ประถมศึกษา : ทักษะการเขียนของเด็กผู้ชาย ตอน 2 - KS2 Literacy : Boys' Writing 2 เป็นการนำทักษะพื้นฐานสำคัญของภาษาทั้ง 4 คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เป็นสิ่งสำคัญของการเรียนภาษาไทย เป็นการถ่ายทอดความรู้ สิ่งที่ได้รับ หรือความคิดของนักเรียน ซึ่งการที่จะทำให้นักเรียนมีทักษะที่ดีนั้น การให้การเสริมแรงด้านบวกก็เป็นสิ่งที่จำเป็น เช่น การกล่าวคำชม การให้กำลังใจ และการฝึกปฏิบัติ การซักถาม การให้เด็กมีเพื่อนคู่คิด จะเป็นการช่วยให้เด็กเกิดความมั่นใจ จากการชมวีดีทัศน์ทำให้เห็นแนวทางที่จะนำไปพัฒนาการอ่านการฟังการดูและการเขียนของนักเรียนที่โรงเรียนของตนเองได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณรายการดีๆ ค่ะ
โดย พันธุ์ทิพย์ สุขแก้ว (2012-04-09 05:53:10) [แสดงความคิดเห็น]
ทักษะการอ่านเขียนสำหรับเด็กผุู้ชายในระดับประถมศึกษา : เป็นการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นใตนเอง จะเน้นทักษะ 4 ด้านคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ดังนั้นในการส่งเสริมทักษะสำคัญทั้ง 4 ด้านครูต้องมีการเสริมแรงบวกให้นักเรียนเพิ่มความเชื่อมั่นให้นักเีรียน พร้อมทั้งสร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกล้าในทางที่ถูกต้อง6409
โดย ธเนศ อนุสรณ์ (2012-04-09 09:22:57) [แสดงความคิดเห็น]
ความสามารถของนักเรียนชายนั้นสามารถฝึกได้จากการจัดกิจกรรมผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ การแข่งขัน แรงจูงใจในชั้นเรียน เรื่องอ่านที่น่าตื่นเต้นสนุกสนาน และมีการวางแผนการเขียนให้เป็นลำดับขั้นตอน มีโครงร่างที่ชัดเจนความสามารถของนักเรียนชายนั้นสามารถฝึกได้จากการจัดกิจกรรมผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ การแข่งขัน แรงจูงใจในชั้นเรียน เรื่องอ่านที่น่าตื่นเต้นสนุกสนาน และมีการวางแผนการเขียนให้เป็นลำดับขั้นตอน มีโครงร่างที่ชัดเจนความสามารถของนักเรียนชายนั้นสามารถฝึกได้จากการจัดกิจกรรมผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ การแข่งขัน แรงจูงใจในชั้นเรียน เรื่องอ่านที่น่าตื่นเต้นสนุกสนาน และมีการวางแผนการเขียนให้เป็นลำดับขั้นตอน มีโครงร่างที่ชัดเจนความสามารถของนักเรียนชายนั้นสามารถฝึกได้จากการจัดกิจกรรมผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ การแข่งขัน แรงจูงใจในชั้นเรียน เรื่องอ่านที่น่าตื่นเต้นสนุกสนาน และมีการวางแผนการเขียนให้เป็นลำดับขั้นตอน มีโครงร่างที่ชัดเจน เราสามารถนำเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมในเรื่องนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทำสื่อให้มีความหมายเหมาะกับบทเรียน ประยุกต์ใช้กิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหาของบทเรียน
โดย นงคราญ ปัญญา (2012-04-17 15:21:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโครงการที่น่าสนใจ ที่จะนำไปพัฒนาการสอนการเขียนของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจใจตนเอง นักเรียนได้เสนอความคิดเห็นของตนเอง มีวิธีการส่งเสริมอีกหลายวิธีการที่น่าสนใจ เช่น การส่งเสริมกิจกรรมการอ่านโดยผ่านบทบาทสมุติ เป็นต้น นอกจากนี้กิจกรรมการฟังและพูดก็ส่งผลต่อพัฒนางานด้านการเขียนของนักเรียน ถ้าเด็กมีแรงบันดาลใจจะช่วยกระตุ้นให้เด็กทำงานได้ดีขึ้น ครูควรจัดกิจกรรมที่ทำให้เด็กเกิดแรงจูงใจโดยจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน เช่นกิจกรรมกีฬา ชมรมต่าง มีการผสมผสานกิจกรรมการอ่านการเขียนเข้ากับวิชาอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เป็นรายการที่ดีอีกรายการหนึ่งขอขอบคุณมากค่ะ
โดย จันทิรา เรืองเนตร (2012-04-17 21:41:52) [แสดงความคิดเห็น]
การพัฒนาการอ่านเขียนของนักเรียนชายในต่างประเทศกับของเรามีปัญหาคล้ายๆกันคือนักเรียนชายมักไม่ค่อยกล้าแสดงออก ไม่กล้าพูด ไม่กล้าเขียน จากรายการที่รับชมพบว่ามีหลากหลายกิจกรรมและวิธีการที่สามารถพัฒนาทักษะการอ่านเขียนของนักเรียนได้ เช่น การพูด การฟัง ซึ่งใช้กระบวนการกลุ่มเข้ามาช่วยให้ผู้เรียนกล้าพูกล้าแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม การแสดงบทบาทสมมุติ การแข่งขัน การสร้างแรงจูงใจทั้งภายนอกและภายใน งานเขียนประเภทการเขียนจากเรื่องจริง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาการอ่านการเขียน นอกจากนี้ยังมีการวางแผนร่วมกันเพื่อสร้างแนวคิดอันหนึ่งอันเดียวกันในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนของผู้เรียนอีกด้วย
โดย อำภานี ศรีราม (2012-04-17 23:54:43) [แสดงความคิดเห็น]
ในการสอนของผมแต่ละครั้ง จากการสังเกต นักเรียนหญิงจะมีความตั้งใจเรียน กว่า นักเรียนชาย เพราะว่า นักเรียนชายมักจะไม่ค่อยแสดงออก ไม่กล้าพูด ไม่กล้าทำตามคำสั่งของครู และจากการรับชมวีดีโอชุดนี้แล้วพบว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้งครูจะต้องฝึกให้นักเรียนรู้ถึงทักษะพื้นฐานที่สำคัญของภาษา นั่นคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนรู้สึกอยากจะเรียน ให้นักเรียนมีทัศนคติในทางบวก ในการเรียนแต่ละครั้ง ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมนักเรียน
โดย ชวลิต สนิทมัจโร (2012-04-21 12:41:21) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนทักษะการเขียนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษานั้นก่อนที่จจะพัฒนาการเขียนได้ ต้องให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในตนเองก่อน นักเขียนต้องมีข้อมูลจึงจะเขียนได้ ดังนั้นจึงมีวิธ๊การที่หลากหลายให้เด็กไดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องหัวข้อที่กำหนดให้ จากนิทาน หรือแสดงบทบาทสมมุติ ส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมการพูด การฟังจะเป็นรากฐานของกิจกรรมการเขียน ครูควรสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนโดยจัดกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน กีฬาที่ชอบ นิทานที่ชอบ และต้องบูรณาการผสมผสานกับวิชาอื่นด้วย การเขียนต้องวางวาง ลำดับขั้นตอน โครงร่างก่อน การเขียนเรื่องจากเรื่องจริงที่เด็กได้ประสบพบเห็น จากเรื่องที่ชอบ จะเป็นการเขียนที่ง่ายสำหรับเด็กค่ะ
โดย ฉวี ธีระแนว (2012-04-23 09:43:57) [แสดงความคิดเห็น]
ทักษะอ่านเขียน ประถมศึกษา : ทักษะการเขียนของเด็กผู้ชายจะเป็นภาษาไทยหรือต่างประเทศก็เช่นเดียวกันอย฿ท่ความตั้งใจเอาใจใส่ของครูผู้สอน เทคนิควิธีการเป็นส่งนหนึ่งที่บ่งบอกให้เห็นความพยายามความตั้งใจที่จะให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเข้าใจชั้ดเจนจำได้อย่างยั่งยืนเทคนิคการสอนเขียนโดยการอ่านให้ฟังก่อนแล้วเร้าใจด้วยคำถามตามไปดูคำตอบอธิบายซำและการเรียนiรู้โดยใช้นิทานเป็นกิจกรรมเสิมในบทเรียนและการจัดการเรียนรู้เป็นกลุ่มก็จะส่งผลการ่วมคิดร่วมทำเกิดความเอื้ออkทรอยากช่วยเหลือเพื่อนเนการพัฒนาทักษะทั้งการพูด อ่าน เขียน และเพิ่มเติมความมีน้ำใจ เยี่ยมมาก
โดย อรไท มะลิแก้ว (2012-04-28 09:06:18) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv