thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 308
Rate :
 1.5
ความยาว : 28.59 นาที | Online : 2012-01-23  
    คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครู : Messy Art (ศิลเปรอะ) รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  
    การวิเคราะห์จาก รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ เพื่อให้เพื่อนครูได้เห็นวิธีออกแบบและวางแผนการสอน เพื่อเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้จากการสอนเด็กๆ วาดรูปวัตถุที่แสงตกกระทบด้วยสีชอล์ค และสีถ่าน (charcoal)  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สอน 15 ปีไม่มีเบื่อ สำคัญที่เตรียมการสอน ดร.ศศิธร เขียวกอ
ถ้าหากคุณสอนหนังสือมา 10 กว่าปีแล้ว ทำยังไง ความกระตือรือร้น และ พลังจะมีเหมือนเดิม ลองฟังแนวคิด เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : การตั้งกฎในห้องเรียน รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาล รร.สาธิตพัฒนา
หลังจากรับชมรายการโทรทัศน์ครู ชมการประยุกต์ใช้จัดการชั้นเรียนในบริบทของตนเอง แบ่งปันประสบการณ์การจัดการชั้นเรียนเรื่องการตั้งกฏในห้องเรียนให้ได้ผล เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : เด็กเบื่อเรียน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นักเรียนไม่สนใจฟังครู นั่งคุยกัน เล่นในห้องเรียน เป็นปัญหาที่ครูหลายคนพบเจอ ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ มีวิธีแนะนำเพื่อนครูในการจัดการชั้นเรียน เพื่อดึงให้นักเรียนหันกลับมาสนใจบทเรียน เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : วิธีปฏิบัติต่อนักเรียนที่ทำผิด รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาล รร.สาธิตพัฒนา
รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม วิเคราะห์รายการ "Primary Management : Transactional Analysis การจัดการชั้นเรียน ประถมศึกษา : การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล" เพื่อให้เห็นวิธีการจัดการชั้นเรียนเมื่อมีนักเรียนทำผิด และแนะนำเพิ่มเติมถึงวิธีแก้ปัญหาระยะยาว เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : บทสรุปการจัดการชั้นเรียน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ วิเคราะห์ถึงเปลือก เนื้อ และแก่นของการจัดการชั้นเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูในการจัดการชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มเติม

 
 
เมื่อได้ชมการสอนในกิจกรรมนี้ เกิดความสนใจเป็นอย่างมาก ไม่คิดว่าเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมนักเรียนจะเกิดความเข้าใจในหัวใจหลักของเนื้อหาที่ครูต้องการสอน ซึ่งครูใช้วิธีการสอนที่ง่าย และสนุกสนาน ส่วนเนื้อหาครูสามารถจัดกิจกรรมให้ออกมมาในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมมาก นักเรียนเกิดความเข้าใจ สามารถสร้างสรรผลงานออกมาได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ไม่ได้สวยงามสมบูรณ์แบบแต่ทุกผลงานสามารถถ่ายทอดหัวใจหลักของเนื้อหาได้เป็นอย่างดี ในขณะที่รับชมตัวดิฉันเองก็เกิดความตื่นเต้นและสนุกสนานร่วมไปกับนักเรียนด้วย จัดได้ว่าเป็นการสอนที่น่าสนใจ และคิดว่าจะทดลองนำไปใช้ดูบ้าง หากได้ทดลองจัดการเรียนการสอนแล้วก็จะนำรูปแบบกิจกรรมนี้ไปบอกต่อเพื่อนครูเพื่อเป็นการส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับเพื่อนครูด้วยกันค่ะ
โดย อชิณณา จงพิสุทธิ์สัตย์ (2012-02-13 14:18:57) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนที่จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เราสอนได้นั้น ต้องอาศัยวิธีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมากที่สุด การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้นั้นสำคัญมากสำหรับครูทุกคนที่ต้องเตรียมความพร้อมในเนื้อหาที่ต้องให้เด็กนักเรียนได้เรียนได้เรียนรู้ ข้าพเจ้าชอบมากเมื่อได้ดูวิดีโอชุดนี้ เนื่องจากว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูนั้นมีความสนุก ตื่นเต้น และน่าสนใจเป็นอย่างมาก คาดว่าในอนาคตจะนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตัวเองเป็นลำดับต่อไป :tv15:
โดย ยงยุทธ์ จันทิมา (2012-03-09 10:24:52) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบนี้สามารถตอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้ครบถ้วนจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความรู้(ความเข้าใจเรื่องแสงเงา) ความสามารถ(ทักษะในการวาดภาพวัตถุที่มีแสงเงาโดยใช้เทคนิคทางทัศนศิลป์) สร้างคุณสมบัติที่พึงประสงค์ (เกิดความรักและชื่นชมผลงานที่ตนสร้างสรรค์) และยังเอื้อให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดอย่างวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการนำเสนองานและการเป็นผู้ฟังที่ดี อีกด้วย หลังจากการรับชมแล้วมีแนวคิดที่ว่าครูเราสามารถนำกิจกรรมนี้ไปบูรณาการเข้ากับวิชาอื่นได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แต่ก็ต้องประยุกต์ใช้สื่อให้เอื้อต่อรายวิชานั้นๆไปคะ จะลองนำไปเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมนะคะ ขอบคุณคะที่แนะนำแนวทาง :tv15:
โดย สุพรรณษา อินทพงค์ (2012-03-30 23:17:33) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ทำการดูการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะดังกล่าวนั้นเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ สามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และยังสามารถเชืื่อมโยงการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆนำมาประยุกต์ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตรงจุดนี้หากผู้สอนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตัวเองได้ก็จะเป็นผลดีทั้งต่อตัวนักเรียนและตัวผู้สอนเอง เพราะจะทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน อยากรู้ อยากลอง ทำให้นักเรียนได้เกิดพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญา ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีมีการคิด การปฏิบัติทำให้การจัดการเรียนสอนที่ครูได้จัดขึ้นมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตรงตามจุดประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ที่ครูได้ตั้งไว้ เป็นผลดีอย่างยิ่งหากได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริงๆ :tv03:
โดย เรวดี โพธิ์มูล (2012-04-03 22:53:18) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv