thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 305
Rate :
 2
ความยาว : 29.07 นาที | Online : 2012-01-23  
    คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครู : Tackling Drugs (รับมือกับปัญหายาเสพติด) รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  
    การวิเคราะห์จาก รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ เพื่อให้เพื่อนครูได้เห็นวิธีออกแบบและวางแผนการสอน เพื่อเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้จากการสอนของคุณครูที่ประเทศอังกฤษ เรื่องชนิด ประเภท และโทษของยาเสพติด ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมเริ่มต้น คำถามถูก-ผิด เกมจับกลุ่ม เป็นต้น  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สอน 15 ปีไม่มีเบื่อ สำคัญที่เตรียมการสอน ดร.ศศิธร เขียวกอ
ถ้าหากคุณสอนหนังสือมา 10 กว่าปีแล้ว ทำยังไง ความกระตือรือร้น และ พลังจะมีเหมือนเดิม ลองฟังแนวคิด เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : การตั้งกฎในห้องเรียน รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาล รร.สาธิตพัฒนา
หลังจากรับชมรายการโทรทัศน์ครู ชมการประยุกต์ใช้จัดการชั้นเรียนในบริบทของตนเอง แบ่งปันประสบการณ์การจัดการชั้นเรียนเรื่องการตั้งกฏในห้องเรียนให้ได้ผล เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : เด็กเบื่อเรียน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นักเรียนไม่สนใจฟังครู นั่งคุยกัน เล่นในห้องเรียน เป็นปัญหาที่ครูหลายคนพบเจอ ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ มีวิธีแนะนำเพื่อนครูในการจัดการชั้นเรียน เพื่อดึงให้นักเรียนหันกลับมาสนใจบทเรียน เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : วิธีปฏิบัติต่อนักเรียนที่ทำผิด รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาล รร.สาธิตพัฒนา
รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม วิเคราะห์รายการ "Primary Management : Transactional Analysis การจัดการชั้นเรียน ประถมศึกษา : การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล" เพื่อให้เห็นวิธีการจัดการชั้นเรียนเมื่อมีนักเรียนทำผิด และแนะนำเพิ่มเติมถึงวิธีแก้ปัญหาระยะยาว เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : บทสรุปการจัดการชั้นเรียน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ วิเคราะห์ถึงเปลือก เนื้อ และแก่นของการจัดการชั้นเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูในการจัดการชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มเติม

 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆ ค่ะ ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกิจกรรมทุกขั้นตอน โดยเฉพาะนักเรียนให้ความร่วมมือดีมาก กล้าแสดงออก แล้วครุก็เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มที่ โดยบางเรื่องที่ครูไม่รู้ ครูก็บอกนักเรียนอย่างตรงไปตรงมาว่าจะต้องไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม ครูมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็เป็นขั้นตอน ครูมีการวางแผนที่ดีมาก เช่นในข้ันตอนแรก นักเรียนเกิดการคิดเกี่ยวกับเรื่องประเภทของยาเสพติด พัฒนากระบวนการคิดคล่องของนักเรียนจากประสบการณ์เดิม จากเวลาที่ครูกำหนด ขั้นสองคือการตรวจสอบความรู้ของนักเรียน ว่านักเรียนทราบเกี่ยวกับกฏหมายยาเสพติดที่ถูกต้องหรือไม่ ครูต้องมีความแม่นยำในกฏหมายยาเสพติดด้วย ขั้นสอน ครูจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนจัดกลุ่มยาเสพติด โดยทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม นักเรียนต้องใช้ความรู้ที่มีอยู่เพื่อที่จะมาแยกกลุ่ม นักเรียนจะมีการสังเกตจากกลุ่มเพื่อนด้วย แต่คนที่มั่นใจก็สามารถทำกิจกรรมด้วยความมั่นใจ ขั้นต่อไปคือ การเรียนแบบวงกลม เป็นการระดมความคิด หรือการแสดงความคิดเห็นที่เป็นเหตุเป็นผล ทุกขั้นตอนที่ครูสอน ต้องเข้าใจตรงกัน มีการเฉลย มีการให้ความรู้ที่ถูกต้อง ขั้นเพ่ิมเติมความรู้จากเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ครูให้นักเรียนเข้าไปดูเว็บไซต์ต่างๆ และขั้นตอนสุดท้ายคือ ให้ไปทำการบ้าน มันเป็นเรื่องยากที่จะสอนเรื่องยาเสพติด แต่ครูสามารถจัดกิจกรรมได้ชัดเจนได้ สามารถรู้จักนักเรียนรายบุคคล ได้ นักเรียนมีความสุข ทำให้เข้าใจโทษของยาเสพติดได้เป็นอย่างดี
โดย จรรยา ชินฝั่น (2012-03-30 12:52:19) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องยาเสพติดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นั้นได้ชมแล้วสามารถนำไปปรับใช้ได้เป็นอย่างวดีเนื่องจากวัยนี้เป็นวัยอยากรู้อยากลอง การเปิดดอกาสให้นักเรียนได้บอกเล่าประสบการณ์นั้นถือเป็นเทคนิคที่น่าสนใจเพราะการเปิดใจรับฟังนักเรียนก่อนที่จะให้ความรู้นั้นถือเป็นการแสดงความจริงใจระหว่างครูกับเด้กหากเกด้กเคยมีประสบการณ์มาก่อน หรือประสบปัญาอยุ่ครูก้อจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาพร้อมให้เหตุผลในการตัดสินใจของนักเรียนฝึกให้เป็นผู้มีความคิดแบบวิจารณญาณในเรื่องยาเสพติดอีกด้วย :tv03:
โดย สว่างวรรณ กล่อมบรรจง (2012-03-31 01:42:55) [แสดงความคิดเห็น]
ประทับใจในกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนมีส่วนร่วมใกนทุกๆ ขั้นตอนดูสนุกสนาน จึงทำให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เกิดทั้งความรู้ ทักษะในการทำงาน ดูจากพฤติกรรมการเรียนแล้วเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งเชื่อว่าทุกวิชา ทุกกลุ่มสาระถ้าออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้ดีเหมาะสมกับวัยของนักเรียน และมีการเตรียมสื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมจะเกิดประโยชน์กับนักเรียนอย่างมาก และจะยังช่วยแก้ไขปัญหาด้านการหนีเรียนของนักเรียนได้อีกทางหนึ่งด้วย
โดย ประภัสสร ผลสินธ์ (2012-04-02 19:44:11) [แสดงความคิดเห็น]
ยาเสพติดเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อเด็ก เพราะเด็กส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใจเลยว่ายาเสพติดเป็นอย่างไรกันแน่ เพราะขนาดผมเองเคยเรียนโรงเรียนดีๆมาก่อนก็แค่ทำรายงาน จัดบอร์ดเรื่องยาเสพติดที่ไม่เคยแม้แต่จะทำความเข้าใจ แค่ติดให้มันเสร็จๆไป (เอาคะแนน) แต่หากให้นักเรียนได้รับรู้และเข้าใจฤทธิ์ของมันเหมือนอย่างในวิดีโอนี้ เด็กๆก็จะมีภูมิคุ้มกัน กล้าตัดสินใจ ไม่ใช่ทำไปเพราะตามเพื่อนซึ่งส่วนใหญ่ก็ตามกันมาโดยไม่รู้อีกทีนึง และเป็นหน้าที่ของครูทุกคนที่ต้องรู้ด้วยไม่ใช่แค่ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เพราะยาเสพติดมันไม่เคยหายไปจากโลกนี้ :tv15:
โดย ทวีศักดิ์ ภู่ชัย (2012-04-03 21:38:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีสามารถนำมาเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการสอนประยุกต์ใช้ได้ตามบริบทของสถานศึกษานั้นๆ
โดย วิทยา ปรางนิขันธ์ (2012-04-05 21:10:21) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเตรียมการสอนมาเป็นอย่างดี ดูแล้วสามารถนำไปปรับใช้ได้เป็นอย่างดี
โดย ฤชุอร บุญศรไชย (2012-08-23 01:29:49) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv