thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 565
Rate :
 3.5
ความยาว : 28.33 นาที | Online : 2012-01-23  
    คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครู : วรรณกรรมเพลงกับการวิเคราะห์วรรณคดี (คุณครูศรีศุภร มุสิกะพงษ์) รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  
    การวิเคราะห์จาก รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ เพื่อให้เพื่อนครูได้เห็นวิธีออกแบบ และวางแผนการสอน เพื่อเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้จากการจัดการเรียนการสอนของคุณครูศรีศุภร มุสิกะพงษ์ ที่เปลี่ยนบทเรียนแสนยาก และน่าเบื่อสำหรับนักเรียนวัยรุ่นในการเรียนเรื่องวรรณกรรม และวรรณคดี ให้เป็นบทเรียนสนุก และเข้าใจง่าย โดยเริ่มจากการวิเคราะห์เพลงไทยที่วัยรุ่นนิยม ก่อนต่อยอดไปสู่การวิเคราะห์วรรณคดี  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สอน 15 ปีไม่มีเบื่อ สำคัญที่เตรียมการสอน ดร.ศศิธร เขียวกอ
ถ้าหากคุณสอนหนังสือมา 10 กว่าปีแล้ว ทำยังไง ความกระตือรือร้น และ พลังจะมีเหมือนเดิม ลองฟังแนวคิด เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : การตั้งกฎในห้องเรียน รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาล รร.สาธิตพัฒนา
หลังจากรับชมรายการโทรทัศน์ครู ชมการประยุกต์ใช้จัดการชั้นเรียนในบริบทของตนเอง แบ่งปันประสบการณ์การจัดการชั้นเรียนเรื่องการตั้งกฏในห้องเรียนให้ได้ผล เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : เด็กเบื่อเรียน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นักเรียนไม่สนใจฟังครู นั่งคุยกัน เล่นในห้องเรียน เป็นปัญหาที่ครูหลายคนพบเจอ ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ มีวิธีแนะนำเพื่อนครูในการจัดการชั้นเรียน เพื่อดึงให้นักเรียนหันกลับมาสนใจบทเรียน เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : วิธีปฏิบัติต่อนักเรียนที่ทำผิด รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาล รร.สาธิตพัฒนา
รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม วิเคราะห์รายการ "Primary Management : Transactional Analysis การจัดการชั้นเรียน ประถมศึกษา : การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล" เพื่อให้เห็นวิธีการจัดการชั้นเรียนเมื่อมีนักเรียนทำผิด และแนะนำเพิ่มเติมถึงวิธีแก้ปัญหาระยะยาว เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : บทสรุปการจัดการชั้นเรียน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ วิเคราะห์ถึงเปลือก เนื้อ และแก่นของการจัดการชั้นเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูในการจัดการชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มเติม

 
 
วิธีออกแบบ และวางแผนการสอน เพื่อเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้จากการจัดการเรียนการสอนของคุณครูศรีศุภร มุสิกะพงษ์ ที่เปลี่ยนบทเรียนแสนยาก และน่าเบื่อสำหรับนักเรียนวัยรุ่นในการเรียนเรื่องวรรณกรรม และวรรณคดี ให้เป็นบทเรียนสนุก และเข้าใจง่าย โดยเริ่มจากการวิเคราะห์เพลงไทยที่วัยรุ่นนิยม ก่อนต่อยอดไปสู่การวิเคราะห์วรรณคดี เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ผู้ที่ชมรายการ สามารถนำไปปรับปรุงใช้เป็นสื่อได้อย่างดี การนำไปใช้ในการเรียนการสอนมีความเหมาะสมมาก
โดย สุจิตรา พันธนิตย์ (2012-02-12 14:06:52) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีออกแบบ และวางแผนการสอน เพื่อเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้จากการจัดการเรียนการสอนของคุณครูศรีศุภร มุสิกะพงษ์ ที่เปลี่ยนบทเรียนแสนยาก และน่าเบื่อสำหรับนักเรียนวัยรุ่นในการเรียนเรื่องวรรณกรรม และวรรณคดี ให้เป็นบทเรียนสนุก และเข้าใจง่าย โดยเริ่มจากการวิเคราะห์เพลงไทยที่วัยรุ่นนิยม ก่อนต่อยอดไปสู่การวิเคราะห์วรรณคดี เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ผู้ที่ชมรายการ สามารถนำไปปรับปรุงใช้เป็นสื่อได้อย่างดี การนำไปใช้ในการเรียนการสอนมีความเหมาะสมมาก
โดย สุจิตรา พันธนิตย์ (2012-02-12 14:07:01) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนเรื่องวรรณยุกต์เป็นสิ่งที่ยากและเข้าใจยากแต่ครูศรีศุภร มุสิกะพงษ์สามารถสอนให้เด็กเข้าใจได้ง่ายๆโดยการเริ่มจากการวิเคราะห์เพลงไทย และก็มานำเข้าสู่การรวิเคราะห์วรรณคดีที่ดีทำให้เด้ได้เรียนรู้ที่หลากหลาย และสามารถนำไปประยุกต์ในการเรียนการสอนได้
โดย ช่อทิพย์ สงวนให้ (2012-03-15 01:57:57) [แสดงความคิดเห็น]
ในเรื่องการออกแบในวิธีกระบวนการในการสอนของคุณครูศรีศุภร สุสิกะพงษ์ ที่มีการเปลี่ยนบทเรียนที่แสนยากซึ่งดูแล้วเป้นกระบวนการที่น่าเบื่อในเรื่องดารเรียนในเด็กวัยรุ่นเกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรม วรรณคดีให้เป็นเรื่องสนุกและเข้าใจง่ายทำให้การเรียนเป็นการเรียนที่สนุกและเพลดเพลินเริ่มจากการวิเคราะห์เพลงไทยที่วัยรุ่นกำลังนิยมก่อนที่จะมีการศึกษาในเรื่องของวรรณคดีซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมากซึ่งผ้ที่ได้รับชมสามารถนำหลักการไปใช้ได้ป็นอย่างดีทำให้การสอนสอนได้อย่างมีความสุขเหมือนกันกับการเรียนที่เรียนอย่างมีความสุขเช่นกัน
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-04-23 17:57:02) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีออกแบบ และวางแผนการสอน เพื่อเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้จากการจัดการเรียนการสอนของคุณครูศรีศุภร มุสิกะพงษ์ ที่เปลี่ยนบทเรียนแสนยาก และน่าเบื่อสำหรับนักเรียนวัยรุ่นในการเรียนเรื่องวรรณกรรม และวรรณคดี ให้เป็นบทเรียนสนุก และ
เข้าใจง่าย สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆได้อย่างชัดเจนในเรื่องของการวิเคราะห์วิจารณ์ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรม เข้าใจยากสามารถนำสิ่งที่ใกล้ตัวเด็กได้แก่เพลงที่เขาสนใจมาเป็นแนวทางในการเริ่มหัดวิเคราะห์วิจารณ์ในกลุ่มย่อยที่มีจำนวนพอเหมาะ 3 คน ทำให้ทุกคนได้มีโอกาสได้แสดงออกในการลงมือทำงานไม่มีใครอยู่เฉยกินแรงเพื่อน ๆ เหมือนกับที่เราเห็นในการแบ่งกลุ่มถ้าหากมีจำนวนไม่เหมาะสมก็จะมีพวกที่แอบแฝงไม่ยอมทำงาน และก็ไม่เกิดการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น การมีกรอบของงานสามารถทำให้เด็ก ๆทำงานได้สำเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้ เมื่อมีการนำเสนองานทุกคนก็ได้มีส่วนร่วมทั้งผู้นำเสนอและเพื่อนที่คอยฟังเพื่อน สรุปแล้วเป็นวิธีการที่เป็นการะบวนการที่สมบูรณ์ เริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัว สิ่งที่รักไปสู่สิ่งที่คิดว่ายาก ขอชื่นชมค่ะ :tv15: :tv18: :tv15: :tv14:
โดย ประวีณ์นุช วงศ์เพชรอักษร (2012-04-23 19:32:35) [แสดงความคิดเห็น]
การวิเคราะห์วรรณคดีนักเรียนส่วนมากมีความรู้สึกว่ายากและน่าเบื่อต้องอาศัยความเข้าใจมากแต่การจัดการเรียนการสอนของคุณครูศรีศุภร มุสิกะพงษ์ ที่นำเพลงที่นักเรียนวัยรุ่นสมัยนี้ชื่นชอบมากเป็นการแสดงความสามารถ และเป็นสิ่งใกล้ตัว นอกจากนี้การจัดกลุ่มย่อย ๆ 3 คน เหมาะสมดีเพราะนักเรียนจะได้ช่วยกันทำงานทำให้นักเรียนเกิดความสนุกเพลิดเพลินเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจดจำได้ง่ายและเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีได้อย่างแนบเนียนนับเป็นกิจกรรมที่มีความเหมาะสมมาก
โดย เนตรดาว ผ่องใส (2012-04-23 20:12:07) [แสดงความคิดเห็น]
ความสามารถและความถนัดของนักเรียนในด้านต่างๆsหรือเชาวน์ปัญญาของคนประกอบด้วยหลายด้านสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ครูผู้สอนควรเป็นผู้เปิดกว้างพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ พยายามนำสิ่งที่นักเรียนสนใจมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนนำสิ่งที่ใกล้ตัวเด็กได้แก่เพลงที่เขาสนใจมาเป็นแนวทางในการเริ่มหัดวิเคราะห์วิจารณ์ในกลุ่มย่อยที่มีจำนวนพอเหมาะ 3 คน ทำให้ทุกคนได้มีโอกาสได้แสดงออกในการลงมือทำงาน การที่กำหนดกรอบของงานให้ก็จะทำให้นักเรียนทำงานได้สำเร็จเร็วขึ้นตามที่ตั้งเป้าไว้ เมื่อมีการนำเสนองานทุกคนก็ได้มีส่วนร่วมทั้งผู้นำเสนอและเพื่อนที่คอยฟัง..สุดยอดคะที่ทำให้บทเรียนที่ยากๆกลายเป็นเร่ืองกล้วยๆคะ :tv17:
โดย วราภรณ์ สุดดี (2012-04-23 21:55:35) [แสดงความคิดเห็น]
เคยใช้วิธีนี้เหมือนกัน สิ่งที่นักเรียนได้ก็ใกล้เคียงกัน เกิดองค์ความรู้ในตัวนักเรียนตามตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลาง แต่สิ่งที่ครูได้รับคือ ความสุขที่ทำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกสนาน ชีวิตของความเป็นครูก็มีชีวาขึ้น ขอบคุณคุณครูที่เป็นแบบอย่างที่น่าจดจำและนำไปใช้
โดย ขนิษฐา สิงห์ทองลา (2012-04-24 13:14:01) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมโทรทัศน์ครู ตอน คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครู : วรรณกรรมเพลงกับการวิเคราะห์วรรณคดี (คุณครูศรีสุภร มุสิกะพงษ์) รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ แล้วรู้สึกชื่นชมและยกย่องคุณครูศรีสุภร มุสิกะพงษ์ มากเลยค่ะ ที่ท่านได้นำเสนอวิธีการออกแบบและการวางแผนการสอนวรรณคดีได้อย่างน่าสนใจ มีการนำเอาบทเพลงที่วัยรุ่นชื่นชอบมาเป็นสื่อนำไปสุ่การเรียนรู้ การวิเคราะห์วรรณคดีได้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ รู้จักการทำงานร่วมกัน ได้แสดงออกซึ่งความสามารถของตน และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ดวยตนเอง ทำให้วรรณคดีที่นักเรียนส่วนใหญ่เบื่อ ไม่ชอบ เรียนไม่รู้เรื่อง เรียนแล้วง่วงนอน กลับมีชีวิตชีวาขึ้นมา ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน ขออนุญาตนำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่โรงเรียนนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ
โดย วิลาวัลย์ สร้อยสังวาลย์ (2012-04-24 14:06:51) [แสดงความคิดเห็น]
วรรณกรรมเพลงกับการวิเคราะห์วรรณคดีของอาจารย์ศรีศุภร มุสิกะพงษ์ จากการที่ได้ดูวิธีการนำเสนอการจัดการเรียนการสอน ที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ในแสดงความสามารถในแต่ละด้านที่ตนเองถนัด นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม นำเสนอผลงาน รู้สึกว่านักเรียนแต่ละกลุ่มมีความสนใจ กระตือรือร้นในการทำงาน และมีส่วนร่วมกับงานของกลุ่มตนเองเป็นอย่างดี มีความสุขและสนุกสนานกับการเรียน ซึ่งปกติวิชาภาษาไทย นักเรียนจะรู้สึกเบื่อหน่าย แต่วีธีการสอนของอาจารย์ทำให้นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียน สำหรับนักเรียนวัยรุ่นในการเรียนเรื่องวรรณกรรม และวรรณคดี ให้เป็นบทเรียนสนุก และเข้าใจง่าย โดยเริ่มจากการวิเคราะห์เรื่องที่ง่ายใกล้ตัวไปก่อนและโยงไปสู่การวิเคราะห์วรรณคดี ขอบคุณอาจารย์ที่ได้นำเสนอวิธ๊การสอนเป็นแบบอย่างที่ดีและนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
โดย พรทิภา แสงทับทิม (2012-04-24 15:24:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสมกับนักเรียนในระดับชั้น ม.6 มาก ๆ เนื้อหาการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีนักเรียนค่อนข้างเบื่อหน่าย ขอบคุณมาก ๆ สอนนักเรียนม.6 อยู่พอดี จะขอนำไปใช้ด้วยนะค่ะ นักเรียนคงสนุกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับสิ่งที่เขาชื่นชอบ
โดย สุภัชชา รักษาแก้ว (2012-04-24 16:15:06) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูศรีศุภร มุสิกะพงษ์ เป็นคุณครูที่เข้าใจเด็กและเข้าใจจิตวิทยาเด็กที่กำลังเข้าสู่วันรุ่นได้ดีมาก เห็นได้จากการที่คุณครูสามารถนำเอาบทเพลงที่วัยรุ่นกำลังชื่นชอบ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียน นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถพัฒนาตนเองทางด้านอารมณ์ สังคม กระบวนการกลุ่ม ได้เรียนรู้และแสดงออกอย่างสนุกสนาน เป็นบทเรียนที่เร้าใจและไม่น่าเบื่อ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทน และรักในวิชาที่เรียน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าเอไปเป็นแบบอย่าง ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ได้นำเทคนิคและวิธีการสอนดังกล่าวมาเผยแพร่ และเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา
โดย ลัดดา ธนะภูมิชัย (2012-04-24 21:00:53) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากๆๆเลยค่ะ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆได้อย่างชัดเจนในเรื่องของการวิเคราะห์วิจารณ์ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรม เข้าใจยากสามารถนำสิ่งที่ใกล้ตัวเด็กได้แก่เพลงที่เขาสนใจมาเป็นแนวทางในการเริ่มหัดวิเคราะห์วิจารณ์ในกลุ่มย่อย ขอบคุณตัวอย่างที่ดีๆๆน่ค่ะ
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-27 08:38:54) [แสดงความคิดเห็น]
ตอนคู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครู;วรรณกรรมเพลงกับการวิเคราะห์วรรณคดี
ในตอนนี้คุณครูมีการศึกษานักเรียนจนทำให้รู้ว่า
การนำสิ่งที่ใกล้ตัวเของนักเรียนมาจุดประกายในการสอนการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรม เพราะถ้าพูดถึงวรรณกรรมแล้วเป็นอะไรที่ดูแล้วคิดว่าสอนยากมาก ๆ
แต่คุณครูนำเพลงที่นักเรียนชอบมาใช้ประกอบการสอนโดยให้นักเรียนวิเคราะห์ตามรูปแบบที่เตรียมไว้ทำให้นักเรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเองในรูปแบบกระบวนการกลุ่ม ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ในการเรียนรู้นี้จะไปบรรลุในตัวชี้วัดที่ต้องการ และเมื่อต่อไปจะให้นักเรียนวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องอื่น ๆ นักเรียนก็จะสามารถทำได้
โดย สนทยา เทพสงวน (2012-05-01 15:23:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก
ถ้าครูนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนคาดว่า
นักเรียนคงเรียนรู้ได้อย่างดี และมีความสุข อีกทั้งการเรียนรู้ในส่ิงที่ใกล้ตัวเด็กและเป็นสิ่งที่นักเรียนชอบและสนใจ มีความสนใจและตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้นและการ
ได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ได้
ข้อคิดเพิ่มเติมที่จะนำไปปรับใช้สอนได้จริง ถ้าหากครูจัดการเรียนรู้แล้วมีการบันทึกหลังสอนอย่างครบถ้วน
จะทำให้ครูพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย ช่อผกา มะทิตะโน (2012-05-02 14:24:58) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูวิธีการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนวรรณกรรมเพลงกับการวิเคราะห์วรรณคดีของอาจารย์ศรีศุภร มุสิกะพงษ์ ที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ในแสดงความสามารถในแต่ละด้านที่ตนเองถนัด นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม นำเสนอผลงาน รู้สึกว่านักเรียนแต่ละกลุ่มมีความสนใจ กระตือรือร้นในการทำงาน และมีส่วนร่วมกับงานของกลุ่มตนเองเป็นอย่างดี มีความสุขและสนุกสนานกับการเรียน ซึ่งปกติวิชาภาษาไทย นักเรียนจะรู้สึกเบื่อหน่าย แต่วีธีการสอนของอาจารย์ทำให้นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียน สำหรับนักเรียนวัยรุ่นในการเรียนเรื่องวรรณกรรม และวรรณคดี ให้เป็นบทเรียนสนุก และเข้าใจง่าย โดยเริ่มจากการวิเคราะห์เรื่องที่ง่ายใกล้ตัวไปก่อนและโยงไปสู่การวิเคราะห์วรรณคดี ขอบคุณอาจารย์ที่ได้นำเสนอวิธ๊การสอนเป็นแบบอย่างที่ดีและนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
โดย อุทยาน เขตวิจารย์ (2013-01-01 14:08:41) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูวิธีการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนวรรณกรรมเพลงกับการวิเคราะห์วรรณคดีของอาจารย์ศรีศุภร มุสิกะพงษ์ ที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ในแสดงความสามารถในแต่ละด้านที่ตนเองถนัด นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม นำเสนอผลงาน รู้สึกว่านักเรียนแต่ละกลุ่มมีความสนใจ กระตือรือร้นในการทำงาน และมีส่วนร่วมกับงานของกลุ่มตนเองเป็นอย่างดี มีความสุขและสนุกสนานกับการเรียน ซึ่งปกติวิชาภาษาไทย นักเรียนจะรู้สึกเบื่อหน่าย แต่วีธีการสอนของอาจารย์ทำให้นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียน สำหรับนักเรียนวัยรุ่นในการเรียนเรื่องวรรณกรรม และวรรณคดี ให้เป็นบทเรียนสนุก และเข้าใจง่าย โดยเริ่มจากการวิเคราะห์เรื่องที่ง่ายใกล้ตัวไปก่อนและโยงไปสู่การวิเคราะห์วรรณคดี ขอบคุณอาจารย์ที่ได้นำเสนอวิธ๊การสอนเป็นแบบอย่างที่ดีและนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
โดย อุทยาน เขตวิจารย์ (2013-01-01 14:09:02) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv