thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2083
Rate :
 3
ความยาว : 14.25 นาที | Online : 2012-01-22  
    เพศศึกษา 360 องศา : สอนเพศศึกษาด้วยเทคนิค "บูรณาการ" คุณครูณิชาอร บุญบุตร  
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ หนึ่งในโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน เป็นโรงเรียนหนึ่งเดียวที่ใช้การสอนบูรณาการเข้ากับรายวิชา 7 กลุ่มสาระของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาทุกชั้นปี ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนมากว่า 4 ปีแล้ว มีระบบการติดตามการเรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ โดยในการสอนจะมีทีม Coach ของวิชาเพศศึกษารอบด้าน ตัวแทนจากฝ่ายวิชาการ ตัวแทนคุณครูจากกลุ่มสาระนั้น ๆ เป็นผู้ประเมิน และพัฒนาการเรียนการสอนของคุณครูในชั้นเรียน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

คีรีวง ดินแดนสหวิชา รร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวงษ์)
ชมการวางแผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ของรร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) เน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของนักเรียน กับธรรมชาติของท้องถิ่น เพิ่มเติม

สอนคหกรรมโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เมล็ดพันธุ์ครู)
การสอนวิชา “คหกรรม” มักเป็นการสอนทำอาหารแบบท่องจำ แต่เราสามารถนำมาบูรณาการกับการเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างดี ส่งผลให้เด็กเกิดการคิด วิเคราะห์ และนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้มากมาย เพิ่มเติม

ส้มตำบูรณาการ อ.นงนุช ศรีละออ รร.ประชาสามัคคี
ชมการวิเคราะห์ และปรับเนื้อหาที่ใช้เรียนกันปกติ ให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีทักษะ และความรู้ที่ไม่เท่าเทียมกัน การบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษกับการงานอาชีพพื้นฐาน ด้วยการทำส้มตำ เพิ่มเติม

เมื่อภาษาไทยเจอกับศิลปะ คุณครูพรทิพย์ มายุศิริ รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
การเรียนการสอนภาษาไทยที่นำศิลปะเข้ามาช่วยในการสอนกลุ่มเด็กพิเศษ ทำให้นักเรียนสนใจ และสนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

เรียนรู้วิทย์และศิลป์จากการทำ "ผ้าบาติก" คุณครูวัลลภา มัจฉากิจ รร.เกาะปันหยี
ผ้าบาติกเป็นสินค้าพื้นเมืองของเกาะปันหยีมาตั้งแต่โบราณ ชมการสอนแบบบูรณาการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี กับวิทยาศาสตร์ และศิลปศึกษาไปในตัว เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ และสามารถผลิตผ้าบาติกได้ เพิ่มเติม

 
 
ถือว่าเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ในเรื่องที่ถือว่าเป็นสิ่งเรียนรู้ใกล้ตัวและแถมยังเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อชีวิตในยุคปัจจุบันอย่างมาก นั้นเอง
โดย ชงคา บริวาท (2012-02-05 02:42:10) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมกับวงการศึกษาของประเทศไทยที่เห็นความสำคัญของผู้เรียน เป็นการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการที่ดีมากครับ สามารถบูรณาการได้กับทุกกลุ่มสาระเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวโดยวิทยากรผู้สอนจากล่มสาระต่างๆ ซึ่งเนื้อหาสาระมีความสำคัญอย่างย่ิงต่อผุู้เรียนในการเรียนรู้ที่จะเข้าใจตนเอง เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เข้าใจสังคม มีเจตคติที่ดีต่อเรื่องเพศในวัยอันสมควร สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนต่างเพศได้อย่างเหมาะสมถูกต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนในห้องเรียน ชุมชนและสังคมต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้ปัญหาเรื่องเพศในสังคมลดลงกระผมในฐานะผู้บริหารโรงเรียนจะนำไปประยุกต์ใช้การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไปครับ ขอบคุณมากครับ
โดย อุดมพร กันทะใจ (2012-04-02 21:14:40)
การที่ครูทุกกลุ่มสาระฯได้นำแผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาไปบูรณาการถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากเลยค่ะ เพราะการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตเป็นเรื่องที่ยาก ดังนั้นการที่ครูณิชาอรได้นำมาจัดการเรียนรู้ในวิชาของท่านถือว่าเป็นประโยฃน์อย่างมาก การจัดการเรียนรู้ในเรื่องนี้ถ้าครูทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน และจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องดิฉันเชื่อว่านักเรียนไทยต้องมีทักษะชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอน ขอเป็นกำลังใจค่ะ
โดย กัญญา สุขะอาคม (2012-03-21 23:21:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นประโยชนืมากคะเพราะเป็นครูประจำชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะนำแนวทางการสอนไปใช้นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพราะจะนำไปใช้สหรับโฮมรูมนักเรียนและจะได้รับทราบปัญหาทางเพศเพื่อตักเเตือนนักเรียนในการดุแลได้เป็นอย่างดี :tv15:
โดย สว่างวรรณ กล่อมบรรจง (2012-03-28 00:49:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นประโยชนืมากคะเพราะเป็นครูประจำชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะนำแนวทางการสอนไปใช้นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพราะจะนำไปใช้สหรับโฮมรูมนักเรียนและจะได้รับทราบปัญหาทางเพศเพื่อตักเเตือนนักเรียนในการดุแลได้เป็นอย่างดี :tv15:
โดย สว่างวรรณ กล่อมบรรจง (2012-03-28 00:49:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นประโยชนืมากคะเพราะเป็นครูประจำชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะนำแนวทางการสอนไปใช้นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพราะจะนำไปใช้สหรับโฮมรูมนักเรียนและจะได้รับทราบปัญหาทางเพศเพื่อตักเเตือนนักเรียนในการดุแลได้เป็นอย่างดี :tv15:
โดย สว่างวรรณ กล่อมบรรจง (2012-03-28 00:50:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นประโยชนืมากคะเพราะเป็นครูประจำชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะนำแนวทางการสอนไปใช้นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพราะจะนำไปใช้สหรับโฮมรูมนักเรียนและจะได้รับทราบปัญหาทางเพศเพื่อตักเเตือนนักเรียนในการดุแลได้เป็นอย่างดี :tv15:
โดย สว่างวรรณ กล่อมบรรจง (2012-03-28 00:50:08) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนนบพิตำวิทยาก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน โดยจัดการเรียนการสอนมากว่า 4 ปีแล้ว มีระบบการติดตามการเรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ แต่จัดได้เฉพาะ ม.2 เท่านั้น ซึ่งถ้าจัดการเรียนรู้ในเรื่องนี้แบบบูรณาการอย่างของครูณิชาอรได้ ดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะครูทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจกัน และจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดิฉันเชื่อว่าเยาวชนไทยต้องมีทักษะชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอน
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-03-30 19:18:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนเพศศึกษาด้วยเทคนิค ที่น่าสนใจทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เพศศึกษาได้อย่างถูกต้องเป็นการเข้าใจเรื่องเพศที่ไม่ยากสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของนักเรียนดูการสอนนี้แล้วรู้สึกว่าครูต้องมีความรู้ทางด้านเพศศึกษาแล้วมีการถ่ายทอดให้กับนักเรียนเมือนักเรียนได้เรียนแล้วเข้าใจและเข้าใจเพศตรงข้ามได้ดียิ่งขึ้นทำให้นักเรียนมีทักษะทางเพศศึกษาที่ดีขึ้นตามวัยของนักเรียนเองและเป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนทุกคนสนใจการเรียนวิชานี้มากขึ้น :tv18:
โดย นิธิบูรณ์ ศรีอุมปา (2012-04-01 11:50:15) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องเพศศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ ต้องสอนให้นักเรียนรู้ เพื่อเป็นการป้องกัน
โดย ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น (2012-04-01 13:59:54) [แสดงความคิดเห็น]
เพศศึกษาเป็นเรื่องของธรรมชาติที่สามารถควบคุมได้ ปรุงแต่งได้ ปรับปรุงได้ ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม และไม่ให้ความต้องการตามธรรมชาติมาอยู่เหนือ หิริโอตัปปะ รวมทั้ง ต้องมีสติยั้งคิด ในการกระทำเพื่อตอบสนองต่อความต้องการตามธรรมชาติ การเรียนรู้เรื่องเพศ จึงเป็นการเรียนรู้ผู้ชาย เข้าใจผู้หญิง เรียนรู้ถึงทางมีความรัก กามารมณ์ ที่ประสานสอดคล้องกัน ด้วยการคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก
การเรียนรู้เรื่องเพศที่ถูกต้องจะทำให้เข้าใจได้ว่า
ถ้าบูรณาการทุกกลุ่มสาระก็จะทำให้นักเรียนได้ฟังได้เห็นคุณเห็นโทษประจำ
โดย มนตรี ศีลคุณ (2012-04-02 11:50:51) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการบูรณาการในการเรียนการสอนเกี่ยวกับเพศศึกษานี้เป็นความสามารถของคณะครูและผู้บริหารของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นการเตรียมภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน และยิ่งเป็นโรงเรียนสตรีล้วน การให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนการสอนโดยคุณครูทุกคนสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียน ก็จะทำให้นักเรียนสามารถกล้าที่จะปรึกษาคุณครูและให้ความไว้วางใจในการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาเกี่ยวกับเพศกับนักเรียน กันดีกว่าแก้ครับ ขอแสดงความชื่นชมครับ
โดย วัฒนา ก้องแดนไพร (2012-04-02 15:54:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนบูรณาการที่ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นได้สอดแทรกเนื้อหาเรื่องเพศศึกษาให้กับนักเรียน ได้รู้เท่าทัน หาทางเลือกที่เหมาะสมให้กับตนเอง เลือกทางออกที่ถูกต้อง กล้าที่จะปรึกษาผู้ใหญ่ และยังเป็นการเรียนที่ใช้ไอซีที เข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนักเรียนจะได้เรียนเรืื่องเพศศึกษาแล้วยังได้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย สามารถใช้เทคโนโลยีในการนำเสนองาน และที่สำคัญการสอนแบบบูรณาการทำให้ครูแต่ละกลุ่มสาระได้ร่วมคิด ร่วมอภิปรายถึงวิธีการสอนและช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน จะทำให้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับเพศศึกษานั้นลดน้อยลงได้อีกทางหนึ่งด้วย
โดย ประภัสสร ผลสินธ์ (2012-04-02 19:13:54) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมการสอนเพศศึกษา 360 องศา : สอนเพศศึกษาด้วยเทคนิค "บูรณาการ" คุณครูณิชาอร บุญบุตร โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ แล้วรู้สึกชื่นชมค่ะ ที่คุณครูและโรงเรียนเห็นความสำคัญ และสอนได้ครบตามที่กำหนด เพราะปัญหาทางเพศในปัจจุบันในกลุ่มเยาวชนมีความรุนแนงมาก หลาย ๆ โรงเรียนก็เป็นโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน แต่ก็ไม่สามารถจัดครบตามกระบวนการเรียนการสอนที่องค์กร PATH กำหนดได้ วีดีโอนี้เป็นประโยชน์มากในเรื่องของการบูรณาการให้เข้ากับทุกกลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อช่วยกันสอนให้ครบตามที่กำหนด 16 ชัวโมง ดีมาก ๆ เลยค่ะ
โดย สมพิศ สะบายแท้ (2012-04-04 08:48:10) [แสดงความคิดเห็น]
เพศศึกษา 360องศา:สอนเพศศึกษาด้วยเทคนิค "บูรณาการ" คุณครูณิชาอร บุญบุตรโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ มีการสอนแบบบูรณาการสอนกับทั้ง 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเรื่องเพศศึกษานั้น เนื่องจากในปัจจุบันเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เด็กวัยรุ่นในสมัยนี้มีพัฒนาการทางร่างกายที่รวดเร็ว ทำให้เด็กเป็นวัยรุ่นและเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เร็วขึ้น กระผมจึงเห็นว่า วิดีโอเรื่องนี้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากและกระผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเรียนปัจจุบันที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ได้รับความรู้ที่ดีและสามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวัน
โดย อนุชา เจริญอภิศักดิ์ (2012-04-05 14:32:09) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย อนุชา เจริญอภิศักดิ์ (2012-04-05 14:32:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์แก่นักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ที่ผ่านมาเพศศึกษารอบด้านถือเป็นงานยากในการบรรจุลงสู่หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในดรงเรียน เนื่องจากมีแรงปะทะรอบด้าน แต่ครูณิชาอรบุญบุตร แห่งโรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ กลับสามารถชักชวนเพื่อนครูร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านแก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ สร้างทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญในชีวิตของตน ขอชื่นชมคุณครูและโรงเรียนด้วยใจจริงค่ะ
โดย หทัยชนก ง๊ะสมัน (2012-04-05 16:37:43) [แสดงความคิดเห็น]
ขอแสดงความชื่นชมคุณครูณิชาอร บุญบุตร และคุณครูทุกท่านในโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสอนเรื่องเพศศึกษา ซึ่งในปัจจุบันนับเป็นปัญหาสำคัญในวัยรุ่น ซึ่งในโรงเรียนของดิฉันได้เกิดปัญหานี้กับนักเรียนมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งครูแต่ละท่านในโรงเรียนของดิฉันก็ได้ตระหนักถึงปัญหานี้และพยายามหาทางแก้ไข ซึ่งเมื่อดิฉันได้ดูการสอน เพศศึกษา แบบบูรณาการ นี้แล้ว ได้เกิดแรงบันดาลใจเป็นอย่างมาก และจะนำไปเผยแพร่ในโรงเรียนต่อไป ขอบคุณมากๆค่ะ :tv02:
โดย ปวีณา คงไชยโย (2012-04-06 12:46:39) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับประโยชน์อย่างมากมาย สามารถนำเป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาได้ เพราะสถานการณ์ในปัจจุบันวัยรุ่น โดยเฉพาะวัยเรียนจำเป็นอย่างมากที่ต้องได้รับความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย การจัดการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนเขมะสิรินุสรณ์ถือเป็นต้นแบบอีกโรงเรียนหนึ่งที่ช่วยให้ครูที่สอนเพศศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับอนามัยวัยเจริญพันธ์ ตามนโยบายของต้นสังกัด โดยมอบหมายให้ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและครูแนะแนวรับผิดชอบ มีการติดตามและตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัดด้วย กระจ่างแล้วกับการจัดการเรียนการสอนเห็นทางข้างหน้า จากการชมวิดีทัศน์เรื่องนี้ ขอบคุณสิ่งดีๆที่โทรทัศน์ครูมอบให้ จะนำประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมคะ :tv02: :tv17: :tv18:
โดย รุ่งทิวา โคตรชุม (2012-04-06 15:44:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการบูรณาการที่ลงตัวมากค่ะ นักเรียนสามารถเรียนรู้ข้ามสาระการเรียนรู้ และเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ส่วนคุณครูผู้สอนก็แสดงให้เห็นถึงการทำงานเป็นทีม ร่วมกันพัฒนานักเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนเห็น ช่วยกันพัฒนานักเรียน ซึ่งดิฉันเองก็มีแนวคิดในการสอนแบบบูรณาการในลักษณะเช่นนี้ จะนำวีดิทัศน์เรื่องนี้ให้เพื่อนครูในโรงเรียนได้ชมร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ได้ผลเป็นอย่างไรจะเล่าสูกันฟังภายหลังค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2012-04-08 10:03:45) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับประโยชน์อย่างมากมาย สามารถนำเป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาได้ เพราะสถานการณ์ในปัจจุบันวัยรุ่น โดยเฉพาะวัยเรียนจำเป็นอย่างมากที่ต้องได้รับความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย เพศศึกษาเป็นเรื่องของธรรมชาติที่สามารถควบคุมได้ ปรุงแต่งได้ ปรับปรุงได้ ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม การที่ครูทุกกลุ่มสาระฯได้นำแผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาไปบูรณาการถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากเลยค่ะ เพราะการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตเป็นเรื่องที่ยาก ดังนั้นการที่ครูณิชาอรได้นำมาจัดการเรียนรู้ในวิชาของท่านถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก การจัดการเรียนรู้ในเรื่องนี้ถ้าครูทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน และจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องดิฉันเชื่อว่านักเรียนไทยต้องมีทักษะชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอน
โดย นางอุทัยวรรณ อินต๊ะ (2012-04-11 21:44:05) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีทัศน์การจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน ทำให้เกิดแนวคิดในการจัดการบูรณาการสอนวิชาเพศศึกษารอบด้านขององค์การแพทกับวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งดิฉันรับผิดชอบสอนอยู่ เพราะจากวิดีทัศน์ทำให้รู้ว่าวิชาเพศศึกษารอบด้านเป็นวิชาที่ผู้สอนทุกกลุ่มสาระควรให้ความสำคัญ เพราะบางครั้งเด็กนักเรียนบางคนที่ยังเด็กมากอาจจะไม่รู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความพลาดพลั้งเพียงครั้งเดียว การร่วมมือร่วมใจกันปปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องจึงควรเป็นหน้าที่ของครูทุกคน ไม่ใช่ครูสาระสุขศึกษาหรือคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว ในปีการศึกษา 2555 นี้ดิฉันจะนำแผนการสอนขององการแพทมาปรับบูรณาการในการเรียนการสอนนักเรียนด้วยค่ะ ขอบคุณที่ทำให้เห็นว่าหลายอย่างไม่ใช่เรื่องไกลตัวอยู่ที่ครูจะมองเรื่องนั้นๆ หรือไม่ :tv15:
โดย หทัยชนก ตระกูลจำลอง (2012-04-12 18:42:17) [แสดงความคิดเห็น]
ทุกศาสตร์ทุกวิชามันสอดคล้อง บูรณาการนนี้มันดีจริงๆเลยครับ :tv15:
โดย ภาณุพงศ์ ลาภเกิน (2012-04-13 22:03:44) [แสดงความคิดเห็น]
การที่ครูทุกกลุ่มสาระฯได้นำแผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาไปบูรณาการถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากเลยค่ะ เพราะการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตเป็นเรื่องที่ยาก ดังนั้นการที่ครูณิชาอรได้นำมาจัดการเรียนรู้ในวิชาของท่านถือว่าเป็นประโยฃน์อย่างมาก การจัดการเรียนรู้ในเรื่องนี้ถ้าครูทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน และจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทำให้เกิดแนวคิดในการจัดการบูรณาการสอนวิชาเพศศึกษารอบด้านขององค์การแพทกับวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งดิฉันรับผิดชอบสอนอยู่ เพราะจากวิดีทัศน์ทำให้รู้ว่าวิชาเพศศึกษารอบด้านเป็นวิชาที่ผู้สอนทุกกลุ่มสาระควรให้ความสำคัญ เพราะบางครั้งเด็กนักเรียนบางคนที่ยังเด็กมากอาจจะไม่รู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความพลาดพลั้งเพียงครั้งเดียว การร่วมมือร่วมใจกันปปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องจึงควรเป็นหน้าที่ของครูทุกคน ไม่ใช่ครูสาระสุขศึกษาหรือคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว ในปีการศึกษา 2555
โดย ทัศนีย์ มุสิกสวัสดิ์ (2012-04-20 08:10:34) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องเพศศึกษาในระดับมัธยมศึกษา นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับนักเรียนที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนแบบบูรณาการ และมีสถานการณ์กำหนดมาให้นักเรียนช่วยกันแก้ปัญหา และการที่นักเรียนได้ช่วยกันและร่วมกันคิดแก้ปัญหานั้น ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างมีสติ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหานั้น ๆ และต่อไปในอนาคตซึ่งนักเรียนอาจจะต้องเผชิญกับเรื่องจริง และต้องคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง นักเรียนก็จะมีภูมิคุ้มกันอยู่ในตัว และเชื่อว่านักเรียนจะสามารถคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองได้อย่างมีสติ :tv15:
โดย ธนวรรณ คงนาค (2012-05-01 20:27:57) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนวิชาเพศศึกษาโดยการใช้เทคนิคแบบบูรณาการของคุณครูณิชาอรนั้น เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สามารคสร้างความสนใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเพศศึกษานั้น ครูผู้สอนต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในการทำการสอนที่ถูกต้อง และต้องเข้าใจผู้เรียนเป็นอย่างมาก เพราะประเด็นเกี่ยวกับเพศศึกษานั้นเป็นประเด็นที่ผู้เรียนหลาย ๆ คนเกิดความรู้สึกอ่อนไหว เขิน อายในการที่จะพูดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ แต่ประเด็นหัวข้อเกี่ยวกับการเรียนเพศศึกษานั้นมีความสำคัญมาก เพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวต่อผู้เรียน
โดย อุไร (2012-05-10 17:42:49) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเรื่องเพศศึกษามาสอนให้ความรู้แก่นักเรียนโดยวิธีการสอนแบบบูรณาการในหลากหลายวิชา ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะทำให้นักเรียนสนใจที่จะเรียนรู้และให้ความสนใจ เพราะเรื่องเพศศึกษาในเมืองไทยค่อนข้างปิด ดังนั่นเมื่อทางโรงเรียนช่วยกันปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาในลักษณะการสอนแบบบูรณาการจะเป็นสิ่งที่ดี ทำให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดีเกี่ยวกับเรื่องเพศเมื่อต้องคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง
โดย พวงเพชร แก้วเกต (2012-05-22 21:32:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการบูรณาการที่ลงตัวมาก นักเรียนสามารถเรียนรู้ข้ามสาระการเรียนรู้ และเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ส่วนคุณครูผู้สอนก็แสดงให้เห็นถึงการทำงานเป็นทีม ร่วมกันพัฒนานักเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนเห็น ช่วยกันพัฒนานักเรียน ซึ่งผมเองก็มีแนวคิดในการสอนแบบบูรณาการในลักษณะเช่นนี้ จะนำวีดิทัศน์เรื่องนี้ให้เพื่อนครูในโรงเรียนได้ชมร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ได้ผลเป็นอย่างไรจะเล่าสูกันฟังภายหลัง
โดย ณัฐกฤช ชัยชนะ (2012-05-24 10:03:44) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเพศศึกษาของคุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างดีและนักเรียนสนุกได้ความรู้และบูรณาการได้หลายสาขาวิชา ดีมากครับจะพยายามทำตาม
โดย เฉลียว ศิริดล (2012-06-19 21:47:34) [แสดงความคิดเห็น]
ในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับว่าเรื่องเพศมิใช่เรื่องที่จะต้องปกปิด หรือน่าอับอาย อีกต่อไปแล้ว ทั้งนี้เพราะในสังคมมีการติดต่อสื่อสารกันหลายรูปแบบ ทั้งสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต มักมีการนำเสนอเรื่องทางเพศร่วมด้วยเสมอ ดังนั้นเพื่อมิให้วัยรุ่นได้รับข้อมูลที่ผิด จึงควรให้ได้รับความรู้ด้านเพศศึกษาในทางที่ถูกต้องโดยเริ่มตั้งแต่ในวัยเด็ก
ซึ่งสถานศึกษาก็ควรจะต้องมีระบบการติดตามการเรียนการสอนเพศศึกษาในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้รับผลสัมฤทธิ์ ได้อย่างเต็มประสิทธิ์ภาพ นั้นเอง
โดย ชงคา บริวาท (2012-06-29 14:04:14) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมรายการ เพศศึกษา 360 องศา : สอนเพศศึกษาด้วยเทคนิค "บูรณาการ" คุณครูณิชาอร บุญบุตร เป็นเรื่องที่ดีมากและน่าสนใจในการขอความร่วมมือจากองค์แพธ (PATH) เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เรื่องเพศศึกษาได้อย่างถูกต้องและหลากหลาย ซึ่งการสอนวิชาเพศศึกษาไม่ใช่จะได้ความรู้แต่จากครูสุขศึกษาเท่านั้น แต่หากครูทุกท่านและทุกรายวิชาได้มีส่วนร่วมในการสอนจะทำให้เกิดมุมมองที่หลากหลายและมีแนวการสอนที่น่าสนใจมากขึ้น การให้ความรู้จากหลากหลายวิชาก็จะทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่หลากมุมมองเช่นกัน เรื่องเพศศึกษาเป็นเรื่องที่จำเป็นมากสำหรับเด็กในยุคปัจจุบัน ดังนั้นจึงเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ทุกรายวิชามีส่วนร่วม :tv18:
โดย จิรัฎฐ์ ชีพนุรัตน์ (2012-08-15 17:19:48) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับประโยชน์อย่างมากมาย สามารถนำเป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาได้ เพราะสถานการณ์ในปัจจุบันวัยรุ่น โดยเฉพาะวัยเรียนจำเป็นอย่างมากที่ต้องได้รับความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย เพศศึกษาเป็นเรื่องของธรรมชาติที่สามารถควบคุมได้ ปรุงแต่งได้ ปรับปรุงได้ ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เรื่องเพศศึกษาได้อย่างถูกต้องและหลากหลายเรื่องเพศศึกษาเป็นเรื่องที่จำเป็นมากสำหรับเด็กในยุคปัจจุบัน ดังนั้นจึงเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ทุกรายวิชามีส่วนร่วม เพื่อมิให้วัยรุ่นได้รับข้อมูลที่ผิด จึงควรให้ได้รับความรู้ด้านเพศศึกษาในทางที่ถูกต้องโดยเริ่มตั้งแต่ในวัยเด็ก
:tv15: :tv03:
โดย ธนพงศ์ ไกรจร (2012-08-23 20:06:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นนำความรู้และบูรณาการเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอน ในการจัดการเรียนการสอนครูนิชาอร บุณบุตร ผู้นำโครงการนี้เข้ามาบูรณาการการเรียนการสอน ในชั้นเรียน โดยแต่ละกลุ่มสาระวิชาจะต้องนำความรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้นำความรู้สู่วิชาของตน
รายการนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ที่องค์กร แพธ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพศศึกษาขึ้น และโรงเรียนสมารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีผ่านการบูรณาการเนื้อหาวิชาต่าง อย่างเหมาะสม
โดย นงนุช ศรีละออ (2012-08-27 20:23:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโครงการที่น่าสนใจมากเลยคะ ในปัจจุบันนี้เด็กไทยมีปัญหาเรื่องนี้มาก การนำเรื่องนี้มาสอน จัดทำเป็นโครงการ ดิฉันคิดว่าจะช่วยให้ปัญหาต่างๆที่จะเกิดกับนักเรียน ก็จะลดน้อยลง ยิ่งใช้การสอนแบบบูรณาการ ก็ได้จะมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิม ที่สำคัญ คุณครูร่วมแรงร่วมใจกันดีจับงเลยคะ ได้คุณๆจากหลายๆกลุ่มสาระการเรียนรู้ เด็กๆ ก็จะได้ ความคิด เรื่องราวที่หลากหลาย คิดว่าจะนำมาใช้ในโรงเรียนบ้าง เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับ นักเรียนทุกคน :tv15:
โดย นางสาวธันย์รดา เนติ (2012-11-14 16:50:57) [แสดงความคิดเห็น]
ดีค่ะ ปัญหาเรื่องเพศในสังคมปัจจุบัน เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายควรร่วมมือกันในการป้องกันให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด เนื่องจากความเติบโตของสื่อเทคโนโลยี การสอนให้นักเรียนได้รู้จักและเตรียมตัวตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจึงเป็นการดีกว่า ปล่อยให้เกิดขึ้นแล้วมาแก้ไข แก้ตัวกันในภายหลัง เพศศึกษาจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เกิดขึ้นและถูกมองข้าม และเป็นปัญหาที่ตามมาใหญ่โตในภายหลัง เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยเรียน คุณแม่วันใส ปัญหาการทำแท้ง ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง และอื่น ๆ การสอนเพศศึกษาในโรงเรียนโดยครูที่เข้าใจและถ่ายทอดอย่างถูกวิธีจึงเป็นเรื่องดีอย่างยิ่ง
โดย เพ็ญประภา ปิ่นอินทร์ (2012-12-02 11:54:16) [แสดงความคิดเห็น]
ดีค่ะ ปัญหาเรื่องเพศในสังคมปัจจุบัน เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายควรร่วมมือกันในการป้องกันให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด เนื่องจากความเติบโตของสื่อเทคโนโลยี การสอนให้นักเรียนได้รู้จักและเตรียมตัวตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจึงเป็นการดีกว่า ปล่อยให้เกิดขึ้นแล้วมาแก้ไข แก้ตัวกันในภายหลัง เพศศึกษาจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เกิดขึ้นและถูกมองข้าม และเป็นปัญหาที่ตามมาใหญ่โตในภายหลัง เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยเรียน คุณแม่วันใส ปัญหาการทำแท้ง ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง และอื่น ๆ การสอนเพศศึกษาในโรงเรียนโดยครูที่เข้าใจและถ่ายทอดอย่างถูกวิธีจึงเป็นเรื่องดีอย่างยิ่ง
โดย เพ็ญประภา ปิ่นอินทร์ (2012-12-02 11:54:26) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv