thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 4742
Rate :
 4
ความยาว : 13.20 นาที | Online : 2012-01-22  
    English of Science สอนอังกฤษด้วยวิทยาศาสตร์ คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์  
    การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่นักเรียนหลายคนรู้สึกยากอยู่แล้ว แต่เมื่อต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ยิ่งยากขึ้นไปอีก คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์ จากรร.สามเสนวิทยาลัย จึงต้องทำให้นักเรียนชั้นม.6 ได้นำความรู้เดิมด้านวิทยาศาสตร์ที่ตนถนัด มาเรียนรู้ในภาษาอังกฤษที่ครูถนัดกว่า ร่วมเรียนรู้ด้วยกันทั้งครู และศิษย์ เริ่มจากการ Pre-test กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

Role Play การใช้บทบาทสมมติในภาษาอังกฤษ อ.ทวิกา สุบินยัง รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
วิธีการสอนที่จะทำให้นักเรียนสนุก และมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้เต็มที่ โดยการนำเรื่อง Role Play การแสดงบทบาทสมมติมาใช้ในภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

แบ่งกลุ่มไม่จำเจ เรียนอังกฤษไม่จำใจ อาจารย์ นิรมล อ้วนไตร (ฉบับเต็ม)
พบเทคนิคการสอน ของอาจารย์ นิรมล อ้วนไตร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยเน้นการให้เด็กนักเรียนได้จับกลุ่มทำกิจกรรมใหม่ๆเสมอ เพิ่มเติม

สมมุติว่าฉันเป็นไกด์ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา (ฉบับเต็ม)
พบทักษะกระบวนการคิด และ กระบวนการแบ่งกลุ่ม ของ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา เพิ่มเติม

การเขียน ESSAY ตอนที่ 1 : การเขียน Intro ดร.โชคศรัณต์ จิตรโชคนิมิตร รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (ฉบับเต็ม)
การเขียน Essay ของเด็กนักเรียน ตามความเข้าใจยังไม่ถูกต้อง การสอนเขียน Essay อย่างง่ายและถูกต้อง เริ่มต้นที่ การเขียน Intro เพิ่มเติม

เริ่ม "เขียนอังกฤษ" ไม่ยากอย่างที่คิด คุณครูรัชฎา ภุชงค์เจริญ รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
ทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ถือได้ว่ายากที่สุดในการเรียนภาษาอังกฤษ ชมเทคนิคการสอนผ่านรูปแบบการเขียน paragraph writing ใช้หลักการสอนแบบ jigsaw เริ่มจากง่ายไปหายาก โดยหวังว่าจะเป็นพื้นฐานให้เด็กทุกคนก้าวขึ้นไปสู่การพัฒนาตนเอง เพิ่มเติม

 
 
การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่นักเรียนหลายคนรู้สึกยากอยู่แล้ว แต่เมื่อต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ยิ่งยากขึ้นไปอีก คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์ จากรร.สามเสนวิทยาลัย จึงต้องทำให้นักเรียนชั้นม.6 ได้นำความรู้เดิมด้านวิทยาศาสตร์ที่ตนถนัด มาเรียนรู้ในภาษาอังกฤษที่ครูถนัดกว่า ร่วมเรียนรู้ด้วยกันทั้งครู และศิษย์ เริ่มจากการ Pre-test กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียน :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย พัชรี คำเกิด (2012-01-23 20:39:43) [แสดงความคิดเห็น]
English of Science สอนอังกฤษด้วยวิทยาศาสตร์ การเปิดภาคเรียนทำให้เด็กลืม อาจารย์ ทำให้เด็กได้ทบทวนความจำ ฝึกการพูด ฝึกการเขียนคำศัพท์อักฤษทางวินทยาศาศสตร์ เด็กได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยและวิชาอักฤษด้วย การที่ให้เด็กมาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนไปทำให้เด็กช่วยทบทวนกัน และให้เด็กออกไปพูดนอกชั้นเรียนทำให้เด็กกล้าแสดงออก ให้เด็กมาอธิบายคำศัพท์ โดยให้พูดเป็นภาษาไทยทำไห้เด็กอยากพูดเพื่อนกล้าที่จะถามเด็กก็ไม่เบื่อกับการเรียน
โดย ขวัญใจ สุขเกษมรัตน์ (2012-01-26 16:45:50) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่นักเรียนหลายคนรู้สึกยากอยู่แล้ว แต่เมื่อต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ยิ่งยากขึ้นไปอีก แล้วยิ่งไปวันแรกของการเปิดเรียนการทำ Pre-test ทำใฃห้อาจาย์ได้รู้มากยิ่งขึ้นว่าเด็กสนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์ไรบ้าง คำศัพท์วิทยาศสาสตร์เป็นคำศัพท์ทีค่อยาก ยิ่งเด็กบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเด็กๆ จะช่วยกันทำช่วยกันคิดช่วยกันตรวจของเพื่อน การที่ให้เด็กมาอะิบายคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ
โดย นางสาววาสนา เสดทำ (2012-01-26 16:54:04) [แสดงความคิดเห็น]
เรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ยิ่งยากขึ้นไปอีก ต้องทำให้นักเรียนชั้นม.6 ได้นำความรู้เดิมด้านวิทยาศาสตร์ที่ตนถนัด มาเรียนรู้ในภาษาอังกฤษที่ครูถนัดกว่า ร่วมเรียนรู้ด้วยกันทั้งครู และศิษย์ เริ่มจากการ Pre-test กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียน
การเรียนวิทยาศาสตร์อย่างมาก การที่ให้เด็กมาอธิบายหน้าชั้นเรียนโดยให้อธิบายเป็นภาษาไทยได้อาจจะเข้าใจมากยิ่งขึ้น
โดย อนุศรา สุกุ (2012-01-26 17:05:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวทางในการรู้ที่แปลกใหม่อีกวิธีหนึ่ง ซึ่งจากที่ผู้เรียนเห็นว่าวิชาภาษาอังกฤษน่าเบื่อเเละคิดว่าเรียนไปแล้วจะไม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ ผู้สอนจึงหาวิธีการเรียนรู้แบบใหม่โดยการนำเอาวิชาวิทย์ยาศาตร์มาควบคู่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนซึ่งเป็นแนวทางในการเรียนเเละการสอนที่สุดยอดมาก โดยแนวความคิดนี้ต้องขอขอบคุณคุณครู ไว้เป็นอย่างมากที่คิดค้นการเรียนการสอบแบบนี้ เป็นอย่างมาก :tv15:
โดย พรพิมล พันธ์ปาน (2012-01-26 19:32:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ทำให้เราได้ศึกษาทั้งสองวิชาไปพร้อม ๆ กัน โดยไม่ต้องเสียเวลามาก และทำให้เราได้ทบทวนการจำ การพูด การฟัง และทำให้เรากล้าแสดงออกกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษได้โดยไม่อายใครๆ ทั้งนั้น Pre-test กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียน
กล้าที่จะทำมากขึ้น
โดย ปวีณา อุทาศรี (2012-01-26 20:40:11) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่นักเรียนหลายคนรู้สึกยากอยู่แล้ว แต่เมื่อต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ยิ่งยากขึ้นไปอีก โดยใช่ พื้น ความรู้เดิม ของ วิชาวิทยาสาสตร์โดยนำวิชาทั้ง 4 แขนงทาง วิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์ดดยใช้หัวข้อเรื่อง English of Science สอนอังกฤษด้วยวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยการทดลองเน้นพื้น ความรู้ของนักเรียนมาแรกเปลี่ยนในการสอน ดดยให้นักเรียนเขียนหัวข้อทางวิทยาศาสตร์ว่าสนใจในเรื่องใด โดยเน้นเรื่อง คำศัทพ์ทางภาษาที่ได้เรียนมา ดดยจะเน้นเรื่องการ เขียน การอ่าน ว่าถูกต้องที่สุดโดย เน้นการเขียนและแปลได้
:tv15: :tv15:
โดย เนตรนภา อินทนิล (2012-01-26 21:11:32) [แสดงความคิดเห็น]
British English of Science and Science Teaching. The semester to make sure I make it a practice to review the practice of writing the words of Kevin Accra November Pattaya degrees in Ice Storm. Children learn science and the essence of Accra. The children talk about what helps children learn to make a review
โดย ฐิติมา กิจประชา (2012-01-26 22:46:22) [แสดงความคิดเห็น]
As a guide to know the new way. According to the students that the English were boring, think about it, it can not be used in real life. Teachers are learning new ways to bring together the Department of Health's Pharmaceutical Sciences as a medium of instruction and guidance in learning and teaching were very great. The idea is to thank a teacher. Is highly developed for this study is considerable.
โดย กนธี มโนพรศิริกุล (2012-01-26 22:57:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวทางในการรู้ที่แปลกใหม่อีกวิธีหนึ่ง ซึ่งจากที่ผู้เรียนเห็นว่าวิชาภาษาอังกฤษน่าเบื่อเเละคิดว่าเรียนไปแล้วจะไม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ ผู้สอนจึงหาวิธีการเรียนรู้แบบใหม่โดยการนำเอาวิชาวิทย์ยาศาตร์มาควบคู่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนซึ่งเป็นแนวทางในการเรียนเเละการสอนที่สุดยอดมาก การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่นักเรียนหลายคนรู้สึกยากอยู่แล้ว แต่เมื่อต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ยิ่งยากขึ้นไปอีก คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์ จากรร.สามเสนวิทยาลัย จึงต้องทำให้นักเรียนชั้นม.6 ได้นำความรู้เดิมด้านวิทยาศาสตร์ที่ตนถนัด มาเรียนรู้ในภาษาอังกฤษที่ครูถนัดกว่า ร่วมเรียนรู้ด้วยกันทั้งครู และศิษย์ เริ่มจากการ Pre-test กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียน :tv15:
โดย ณัฐพล โพธิ์กุล (2012-01-27 11:02:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่แปลกและแตกต่างมากการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนทุกคนว่าอยากและต้องทำความเข้าใจหลายอย่างแค่ความแปลกคือเรียนอังกฤษเนื้อหาเป็นวิชาวิทยาศาสตร์เราอาจคิดว่ายากแต่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่เบื่อและสามารถพูดภาษาไทยในวิชาอังกฤษได้ทำให้ไม่เกรงเรียนไปแล้วเราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้และเป็นศัพท์ที่เราต้องพบเจอค และสามารถได้รับประโยชน์หลายอย่าง และช่วยให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสลดงออก กล้าออกมาอภิปลายรายงาน หน้าห้องจากที่จะได้ศัพท์ภาษาอังกฤษยังทำให้เราได้รู้ศัพท์วิชาอื่นๆเพิ่มมากขึ้น
โดย จุฑามาศ ผลทำมา (2012-01-27 16:07:19) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนวิชาภาษาอังฤษเป็นวิชาที่ยากและนักเรียนทุกคนไม่ชอบวิชาภาษาอังฤษเพราะเราทุกคนคิดว่ายากน่าเบื่อเพราะมีที่แกรมมาร์เเต่เราต้องมาเรียนอังกฤษแต่เนื้อหาวิทยาศาสตร์ยิ่งทำให้ยากยิ่งขึ้นโดยใช้ความรู้เดิมๆทั้ง ทำการทดสอบความรู้ทั้งก่อนเรียนหลังเรียนโดยหากิจกรรมใหม่มาสอนเพื่อทำการรู้จักกั้นโดยมีกระดานไว้บอดมาให้นักเรียนเขียนวิชาที่สนใจเช่นฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เขียนศัพท์ภาษาอังกดฤษ โดยให้เพื่อเป็นคนตรวจเอง ทำให้ได้รับประโยชน์มากขึ้น
โดย ประดิษฐา โสภารัก (2012-01-27 16:18:03) [แสดงความคิดเห็น]
It a plot make a students want to learn English with students know . In this case students very well know speciticial in science . Teacher therefore the two subjects togeter . Result the students funny to learn English . :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พิมณิศา ตันติชุฬา (2012-01-29 20:50:47) [แสดงความคิดเห็น]
It's a new thing because English language is a difficult subject that many students feel it already. But when they must learn it through the content of science. Sure, it's more difficult.
โดย nuttapat hukiaw (2012-01-29 21:49:08) [แสดงความคิดเห็น]
เรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ยิ่งยากขึ้นไปอีก ต้องทำให้นักเรียนชั้นม.6 ได้นำความรู้เดิมด้านวิทยาศาสตร์ที่ตนถนัด มาเรียนรู้ในภาษาอังกฤษที่ครูถนัดกว่า ร่วมเรียนรู้ด้วยกันทั้งครู และศิษย์ เริ่มจากการ Pre-test กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียน
การเรียนวิทยาศาสตร์อย่างมาก การที่ให้เด็กมาอธิบายหน้าชั้นเรียนโดยให้อธิบายเป็นภาษาไทยได้อาจจะเข้าใจมากยิ่งขึ้น
โดย ณรงค์ศักดิ์ ทองสุโชต (2012-01-30 15:43:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการใช้ทรัพยากรต่างๆทางด้านไอซีที การใช้ซอฟแวร์ในการเรียนภาษา เป็นแนวทางในการรู้ที่แปลกใหม่อีกวิธีหนึ่ง ซึ่งจากที่ผู้เรียนเห็นว่าวิชาภาษาอังกฤษน่าเบื่อเเละคิดว่าเรียนไปแล้วจะไม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ ผู้สอนจึงหาวิธีการเรียนรู้แบบใหม่โดยการนำเอาวิชาวิทย์ยาศาตร์มาควบคู่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนซึ่งเป็นแนวทางในการเรียนเเละการสอนที่สุดยอดมาก การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่นักเรียนหลายคนรู้สึกยากอยู่แล้ว แต่เมื่อต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ยิ่งยากขึ้นไปอีก คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์ จากรร.สามเสนวิทยาลัย จึงต้องทำให้นักเรียนชั้นม.6 ได้นำความรู้เดิมด้านวิทยาศาสตร์ที่ตนถนัด มาเรียนรู้ในภาษาอังกฤษที่ครูถนัดกว่า ร่วมเรียนรู้ด้วยกันทั้งครู และศิษย์ เริ่มจากการ Pre-test กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียน ชิมิ
โดย วิโรจน์ คำแหงพล (2012-01-30 15:56:21) [แสดงความคิดเห็น]
It a plot make a students want to learn English with students know . Children learn science and the essence of Accra. The children talk about what helps children learn to make a review
โดย จิรกิตต์ วงษ์ศรี (2012-01-31 16:25:52) [แสดงความคิดเห็น]
this chanel is many vocaba and grammar.After I watchese this I have more knowlrdge about English languge.
โดย พิมพ์ชนก คำตุ่นแก้ว (2012-01-31 16:34:42) [แสดงความคิดเห็น]
I think this video is very well, It's make me happy and it's knowledge for who are want to good at in English,and who are interested in English. It's make English language is not difficult too ability of everybody .I like this video.
โดย พัทธนันท์ รัตตานนท์ (2012-01-31 21:16:10) [แสดงความคิดเห็น]
English of Science สอนอังกฤษด้วยวิทยาศาสตร์ การเปิดภาคเรียนทำให้เด็กลืม อาจารย์ ทำให้เด็กได้ทบทวนความจำ ฝึกการพูด ฝึกการเขียนคำศัพท์อักฤษทางวินทยาศาศสตร์ เด็กได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยและวิชาอักฤษด้วย การที่ให้เด็กมาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนไปทำให้เด็กช่วยทบทวนกัน และให้เด็กออกไปพูดนอกชั้นเรียนทำให้เด็กกล้าแสดงออก ให้เด็กมาอธิบายคำศัพท์ โดยให้พูดเป็นภาษาไทยทำไห้เด็กอยากพูดเพื่อนกล้าที่จะถามเด็กก็ไม่เบื่อกับการเรียน
โดย Tapyotin yodwaree (2012-02-01 09:35:04) [แสดงความคิดเห็น]
English of Science สอนอังกฤษด้วยวิทยาศาสตร์ คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์เป็นวิชาที่นักเรียนหลายคนรู้สึกยากอยู่แล้ว แต่เมื่อต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาสาสตร์โดยนำวิชาทั้ง 4 แขนงทาง วิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์ มาเรียนรู้ในภาษาอังกฤษที่ครูถนัดกว่า ร่วมเรียนรู้ด้วยกันทั้งครู และศิษย์ เริ่มจากการ Pre-test กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียน และเป็นสิ่งที่หน้าเรียนมาก :tv15: :tv15:
โดย ธีรพงษ์ ฤาเทพ (2012-02-02 19:29:22) [แสดงความคิดเห็น]
English of Science สอนอังกฤษด้วยวิทยาศาสตร์ คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์เป็นวิชาที่นักเรียนหลายคนรู้สึกยากอยู่แล้ว แต่เมื่อต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาสาสตร์โดยนำวิชาทั้ง 4 แขนงทาง วิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์ มาเรียนรู้ในภาษาอังกฤษที่ครูถนัดกว่า ร่วมเรียนรู้ด้วยกันทั้งครู และศิษย์ เริ่มจากการ Pre-test กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟน และเป็นสิ่งที่หน้าเรียนมาก :tv02: :tv02:
โดย ธีระพงษ์ เอี่ยอ่ำ (2012-02-02 19:59:58) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่นักเรียนหลายคนรู้สึกยากอยู่แล้ว แต่เมื่อต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ยิ่งยากขึ้นไปอีก ทำให้เด็กได้ทบทวนความจำ ฝึกการพูด ฝึกการเขียนคำศัพท์การที่ให้เด็กมาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนไปทำให้เด็กช่วยทบทวนกัน และให้เด็กออกไปพูดนอกชั้นเรียนทำให้เด็กกล้าแสดงออก ให้เด็กมาอธิบายคำศัพท์ โดยให้พูดเป็นภาษาไทยทำไห้เด็กอยากพูดเพื่อนกล้าที่จะถามเด็กก็ไม่เบื่อกับการเรียน :tv02: :tv17:
โดย วนิดา นาคนิล (2012-02-02 21:07:37) [แสดงความคิดเห็น]
It's very well. Student can learn English and Science together.They are more interested in English. They can explane to each other. I't make them cohere.
โดย อสมา วนินทานนท์ (2012-02-09 22:12:46) [แสดงความคิดเห็น]
I think this video is very well, It's make me happy and it's knowledge for who are want to good at in English,and who are interested in English. It's make English language is not difficult too ability of everybody .I like this video.
โดย Wittawat Buranrat (2012-02-10 15:42:46) [แสดงความคิดเห็น]
I think this video is very well, It's make me happy and it's knowledge for who are want to good at in English,and who are interested in English. It's make English language is not difficult too ability of everybody .I like this video.
โดย วิทวัชร์ บุราณรัตน์ (2012-02-10 15:42:56) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของคุณครูสุภาวี พัฒน์จารี เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก เราสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้กับนักเรียนของเราได้ ตามระดับชั้นที่เราสอน โดยเริ่มจากการพูดคุยกับวิชาที่นักเรียนสนใจจะเรียนควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ เช่น วิทย์กับอังกฤษ หรือคณิตกับอังกฤษ น่าจะดีถ้าได้ลองทำ เพราะอีกไม่นานเราก็ต้องเรียนควบสองภาษา การทำเช่นคุณครูสุภาวี น่าจะทำให้นักเรียนไม่รู้สึกจำเจ สนุกกับการเรียนภาษามากยิ่งขึ้นและจะทำให้เด็กกล้าแสดงออก น่าสนใจค่ะ :tv02:
โดย ฉวี ปิ่นวิเศษ (2012-02-12 16:51:56) [แสดงความคิดเห็น]
I think"English of Science" is new knowledge. How to teaching is creative.It has application with science.This video is very well. It is interested for me.
โดย มัชฌิมา ศิริวัฒน์ (2012-02-13 12:21:04) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่นักเรียนหลายคนรู้สึกยากอยู่แล้ว แต่เมื่อต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ยิ่งยากขึ้นไปอีก แล้วยิ่งไปวันแรกของการเปิดเรียนการทำ Pre-test ทำใฃห้อาจาย์ได้รู้มากยิ่งขึ้นว่าเด็กสนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์ไรบ้าง :tv15:
การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่นักเรียนหลายคนรู้สึกยากอยู่แล้ว แต่เมื่อต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ยิ่งยากขึ้นไปอีก :tv17:
โดย ระวิวรรณ พูลเพิ่ม (2012-02-14 17:53:30) [แสดงความคิดเห็น]
English of Science สอนอังกฤษด้วยวิทยาศาสตร์
โดยผู้สอนมองเห็นว่าตัวผู้เรียนมีความรู้เเละความสามารถในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศศาสตร์อยู่เเล้ว จึงอยากที่จะเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษเข้าไปให้ผู้เรียนโดยเนื้อหาที่ผู้สอนนำมาสอนนั้นก็ยังคงเป็นในเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนมีความถนัดอยู่เเล้วและเรื่องที่นำมาสอนก็เป็นในเรื่องของชีวะ ฟิสิกส์ เคมีและดาราศาสตร์ซึ่งผู้เรียนเองมีพื้นฐานที่ดีอยู่เเล้วจึงทำให้ผู้เรียบนสนุกในการเรียนและง่ายมากยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณ คุณครูสุภาวี พัฒน์จารย์ :tv12: :tv13: :tv14: :tv15: :tv18: :tv17:
โดย นายกรกต ศรีอุทธา (2012-02-14 22:05:28) [แสดงความคิดเห็น]
I think this video for interesting.Are taught in English and science.Student can learn English and Science together.It a plot make a students want to learn English with students know
โดย มณัชยา บุหงารัตน์ (2012-02-16 23:30:15) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กส่วนใหญ่ ชอบพูดว่าไม่ชอบภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษยาก แต่สำหรับดิฉันคิดว่าไม่ยาก แต่ดิฉันคิดว่าวิทยาศาสตร์ยากมากกว่า แต่อาจารย์ท่านนี้เก่งมาก
มีการทดสอบก่อนสอน และหลังสอน ช่วยให้ครูรู้ว่า เด็กแต่ละคนมีความรู้ก่อนเรียนมากน้อยแค่ไหน แต่เปลี่ยนจากการทำในกระดาษข้อสอบมาเป็นการพรีเซนแทน ซึ่งน่าสนใจมาก ดึงดูดความสนใจเด็ก ได้ดียิ่งขึ้น และดิฉันก็ได้นำเอาเทคนิคการสอนของอาจารย์ท่านนี้มาให้ ในรายวิชาทักษะการสอนของดิฉันเอง ผลตอบรับจากเทคนิคนี้ ทำให้เด็กสนใจภาษาอังกฤษมากขึ้น แต่อยากจะขอเสนอแนะนิดนึงก็คือ เปลี่ยนจากการพูดภาษาไทยมาเป็นภาษาอังกฤษโดยให้เด็กใช้คำศัพท์ง่ายๆจะดีมากค่ะ :tv17:
โดย สรัลรัตน์ (2012-02-17 14:23:54) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่นักเรียนหลายคนรู้สึกยากอยู่แล้ว แต่เมื่อต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ยิ่งยากขึ้นไปอีก คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์ จากรร.สามเสนวิทยาลัย จึงต้องทำให้นักเรียนชั้นม.6 ได้นำความรู้เดิมด้านวิทยาศาสตร์ที่ตนถนัด มาเรียนรู้ในภาษาอังกฤษที่ครูถนัดกว่า ร่วมเรียนรู้ด้วยกันทั้งครู และศิษย์ เริ่มจากการ Pre-test กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียน
โดย หทัยกานต์ มาลากุล (2012-02-21 17:52:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นแนวทางการเรียนรู้ที่ดีครับใช้สิ่งที่นักเรียนถนัดมาสอนให้เข้าใจยิ่งขึ้นในภาษาอังกฤษทำให้นักเรียนมีความรู้ด้านภาษามากยิ่งขึ้นและยังช่วยย้ำความจำในการเรียนวิชาวิทยาศสาสตร์อีกด้วย
และการเขียนรายงานเป้นภาษาอังกฤษก็จะช่วยเสริมทักษะให้นักเรียนมากขึ้น
โดย อิศรา ไชยเสนา (2012-02-21 21:15:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ให้สาระและความรู้ทั้งสองวิชา ในเวลาเดียวกัน มันรู้สึกเหมือนเรียนแบบแปลกใหม่มากๆๆๆ น่าสนใจและอยากที่ลองศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก เราสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้กับนักเรียนของเราได้ ตามระดับชั้นที่เราสอน โดยเริ่มจากการพูดคุยกับวิชาที่นักเรียนสนใจจะเรียนควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ เช่น วิทย์กับอังกฤษ หรือคณิตกับอังกฤษ น่าจะดีถ้าได้ลองทำ บางคนเก่งคณิต ก็จะทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้เจ๋งมากกกกคับ
:tv18: :tv18: :tv18:
โดย ไชยวัฒน์ จันธิมา (2012-02-21 23:12:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ให้ความรู้และให้สาระแก่นักเรียน ทำให้รู้สึกว่าเเรียนแล้วไม่เบื่อและไม่ง่วงเป็นการสอนที่ เป็นสิ่งใหม่ๆๆ ที่หน้าสนใจจึงทำให้นักเรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น และทำให้นักเรียนรู้สึกอยากรู้อยากค้นคว้าหาข้อมูลมากขึ้น ทำให้ เก่งได้2 ทาง ในการสอนเดียวกัน :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย วงศธร สุขสุเมฆ (2012-02-22 20:09:45) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของคุณครูสุภาวี พัฒน์จารี เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก เราสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้กับนักเรียนของเราได้ ตามระดับชั้นที่เราสอน โดยเริ่มจากการพูดคุยกับวิชาที่นักเรียนสนใจจะเรียนควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ เช่น วิทย์กับอังกฤษ หรือคณิตกับอังกฤษเป็นแนวทางในการรู้ที่แปลกใหม่อีกวิธีหนึ่ง ซึ่งจากที่ผู้เรียนเห็นว่าวิชาภาษาอังกฤษน่าเบื่อเเละคิดว่าเรียนไปแล้วจะไม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ ผู้สอนจึงหาวิธีการเรียนรู้แบบใหม่กิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนา การอ่าน และการพูดเป็นส่วนใหญ่
โดย อนุวัฒน์ เหรียญทอง (2012-02-22 23:16:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวทางในการรู้ที่แปลกใหม่อีกวิธีหนึ่ง ซึ่งจากที่ผู้เรียนเห็นว่าวิชาภาษาอังกฤษน่าเบื่อเเละคิดว่าเรียนไปแล้วจะไม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่นักเรียนหลายคนรู้สึกยากอยู่แล้ว แต่เมื่อต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ยิ่งยากขึ้นไปอีก การจัดการเรียนการสอนของคุณครูสุภาวี พัฒน์จารี เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก เราสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้กับนักเรียนของเราได้ ตามระดับชั้นที่เราสอน โดยเริ่มจากการพูดคุยกับวิชาที่นักเรียนสนใจ
โดย วราภรณ์ กึกก้อง (2012-02-23 19:23:34) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่นักเรียนหลายคนรู้สึกยากอยู่แล้ว แต่เมื่อต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ยิ่งยากขึ้นไปอีก คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์ จากรร.สามเสนวิทยาลัย จึงต้องทำให้นักเรียนชั้นม.6 ได้นำความรู้เดิมด้านวิทยาศาสตร์ที่ตนถนัด มาเรียนรู้ในภาษาอังกฤษที่ครูถนัดกว่า ร่วมเรียนรู้ด้วยกันทั้งครู และศิษย์ เริ่มจากการ Pre-test กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียน เป็นแนวทางในการรู้ที่แปลกใหม่อีกวิธีหนึ่ง ซึ่งจากที่ผู้เรียนเห็นว่าวิชาภาษาอังกฤษน่าเบื่อเเละคิดว่าเรียนไปแล้วจะไม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่นักเรียนหลายคนรู้สึกยากอยู่แล้ว แต่เมื่อต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ยิ่งยากขึ้นไปอีก การจัดการเรียนการสอนของคุณครูสุภาวี พัฒน์จารี เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก เราสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้กับนักเรียนของเราได้ ตามระดับชั้นที่เราสอน โดยเริ่มจากการพูดคุยกับวิชาที่นักเรียนสนใจ
โดย สุริยา ภาคสุโพธิ์ (2012-02-23 22:13:52) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่นักเรียนหลายคนรู้สึกยากอยู่แล้ว แต่เมื่อต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ยิ่งยากขึ้นไปอีก คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์ จากรร.สามเสนวิทยาลัย จึงต้องทำให้นักเรียนชั้นม.6 ได้นำความรู้เดิมด้านวิทยาศาสตร์ที่ตนถนัด มาเรียนรู้ในภาษาอังกฤษที่ครูถนัดกว่า ร่วมเรียนรู้ด้วยกันทั้งครู และศิษย์ เริ่มจากการ Pre-test กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียน เป็นแนวทางในการรู้ที่แปลกใหม่อีกวิธีหนึ่ง ซึ่งจากที่ผู้เรียนเห็นว่าวิชาภาษาอังกฤษน่าเบื่อเเละคิดว่าเรียนไปแล้วจะไม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่นักเรียนหลายคนรู้สึกยากอยู่แล้ว แต่เมื่อต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ยิ่งยากขึ้นไปอีก การจัดการเรียนการสอนของคุณครูสุภาวี พัฒน์จารี เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก เราสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้กับนักเรียนของเราได้ ตามระดับชั้นที่เราสอน โดยเริ่มจากการพูดคุยกับวิชาที่นักเรียนสนใจ
โดย สุริยา ภาคสุโพธิ์ (2012-02-23 22:13:53) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวภิรมญา เขียวไปรเวศ เป็นนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันเห็นว่านแนวทางในการรู้ของคุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์ จากรร.สามเสนวิทยาลัยเป็นแนวทางในการรู้ที่แปลกใหม่อีกวิธีหนึ่ง ซึ่งนักเรียนหลายคนคิดว่าการเรียนภาษาอังกฤษมันยากและยิ่งต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ยิ่งยากขึ้นไปอีผู้สอนจึงหาวิธีการเรียนรู้แบบใหม่โดยการนำเอาวิชาวิทย์ยาศาตร์มาควบคู่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนซึ่งเป็นแนวทางในการเรียนเเละการสอนที่น่าสนใจมาก เริ่มจากการ Pre-test กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ การที่ให้เด็กมาอธิบายหน้าชั้นเรียนโดยให้อธิบายเป็นภาษาไทยได้อาจจะเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่ให้สาระและความรู้ทั้งสองวิชา ในเวลาเดียวกัน มันรู้สึกเหมือนเรียนแบบแปลกใหม่มาก ทำให้นักเรียนตื่นเต้นและสนใจที่จะเรียน และดิฉันหรือครูท่านอื่นๆสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้กับนักเรียนของเราได้ ตามระดับชั้นที่เราสอน โดยเริ่มจากการพูดคุยกับวิชาที่นักเรียนสนใจ
โดย ภิรมญา เขียวไปรเวศ (2012-03-09 16:51:22) [แสดงความคิดเห็น]
I found this approach interesting. Students, perhaps, may feel like they have the authority--they can share what they know with others and the traditional authoritative figure, the teacher.

However, I would like to see how other classes look like, what happens next. A caveat: Some students may begin to think that they are learning sciences, not English. Also, they may find it boring since they have to teach "their teacher." Unless the teacher makes it explicit to the students that this is a "COLLABORATIVE LEARNING" this approach may backfire.
โดย อิสรชน คุณธรรมดี (2012-03-17 14:43:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ทำให้เด้กได้ทบทวนความรู้เดิมในวิชาวิทยาศาสตร์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้ด้วย พร้อมทั้งทำให้เด้กมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษด้วย ขอชื่นชมนะคะ
โดย เยาวลักษณ์ เขียวเขิน (2012-03-19 17:32:55) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่นักเรียนหลายคนรู้สึกยากอยู่แล้ว แต่เมื่อต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ยิ่งยากขึ้นไปอีก คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์ จากรร.สามเสนวิทยาลัย จึงต้องทำให้นักเรียนชั้นม.6 ได้นำความรู้เดิมด้านวิทยาศาสตร์ที่ตนถนัด มาเรียนรู้ในภาษาอังกฤษที่ครูถนัดกว่า ร่วมเรียนรู้ด้วยกันทั้งครู และศิษย์ เริ่มจากการ Pre-test กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียน เป็นแนวทางในการรู้ที่แปลกใหม่อีกวิธีหนึ่ง ซึ่งจากที่ผู้เรียนเห็นว่าวิชาภาษาอังกฤษน่าเบื่อเเละคิดว่าเรียนไปแล้วจะไม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่นักเรียนหลายคนรู้สึกยากอยู่แล้ว แต่เมื่อต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ยิ่งยากขึ้นไปอีก การจัดการเรียนการสอนของคุณครูสุภาวี พัฒน์จารี เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก เราสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้กับนักเรียนของเราได้ ตามระดับชั้นที่เราสอน โดยเริ่มจากการพูดคุยกับวิชาที่นักเรียนสนใจ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย บุษกร ตองอ่อน (2012-03-30 10:44:42) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณครับสำหรับรูปแบบวิธีการสอนของคุณครู สุภาวี พัฒน์จารีย์

ในฐานะที่ผมก็เป็นครูอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษเหมือนกัน และชอบหาความรู้เทคนิคการสอน ไม่ว่า่จากงานสัมมนาต่างๆ ผมขอแสดงความชื่นชมคุณครูสุภาวี แห่ง ร.ร.สามเสน มากนะครับ
ได้เคล็ดอุปกรณืการสอนที่สร้างได้ง่ายๆจากกระดาษ A4 แผ่นใส และ marker หาง่ายและดูใช้ได้จริงๆ

ผมว่าอุปกรณ์นี้นำมาใช้ช่วย Pretest เหมาะสมดีครับ นอกจากนั้นผมชอบในส่วนที่คุณครูฯ มีการซักถามถึงความรู้ที่นักเรียนได้นำเสนอหน้าชั้นมากครับ คิดว่าตัวนักเรียนเองจะรู้สึกพอใจ มีความสุขกับการนำเสนอความรู้ที่ตัวเองสนใจครับ

อย่างที่คุณครูฯได้กล่าวว่า เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษมีหลากหลายจริงๆ

ผมว่าอาชีพคุณครู อาจารย์ สอนภาษาอังกฤษ เป็นอาชีพที่สนุกและนำความสุขมาสู่ทั้งผู้เรียนและผู้สอนจริงๆครับ :tv18:
โดย ไท สันต (2012-03-30 15:14:17) [แสดงความคิดเห็น]
คุณภาพนักเรียน เกิดจากคุณภาพของครู เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ เหมือนย้อนอดีตนะคะ เคยไปสอบแข่งขันภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสามเสน โรงเรียนมีภาควิชาภาษาอังกฤษมีอาคารที่สวยงามและเป็นเอกเทศ นักเรียนโชคดีที่มีครูที่ให้ความรู้อย่างเต็มที่ และมีความคิดที่นอกกรอบในการสอบก่อนเรียน ซึ่งเป็นการทดสอบที่ทำให้เห็นความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน จาการพูด การเขียนและการแสดงความคิดเห็นจากการอภิปราย ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในห้องเรียนระหว่างนักเรียน เพื่อนร่วมห้อง โดยเราสามารถนำมาประยุกต์กับวิชาอื่นๆ ได้
โดย จารุวรรณ ธรรมสอน (2012-03-30 20:57:05) [แสดงความคิดเห็น]
ในการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่นักเรียนหลายคนรู้สึกยากอยู่แล้ว แต่เมื่อต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ยิ่งทำให้รู้สึกยากขึ้นไปอีก การที่คุณครูสุภาวี ให้นักเรียนชั้นม.6 นำความรู้เดิมด้านวิทยาศาสตร์ที่ตนถนัด มาเรียนรู้ในภาษาอังกฤษที่ครูถนัดกว่า ร่วมเรียนรู้ด้วยกันทั้งครู และศิษย์ เป็นความคิดที่ดีมากเลยค่ะ ตั้งแต่เริ่มจากการ Pre-test กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียนทำให้นักเรียนได้แสดงออกและแสดงให้เห็นการประยุกต์ใช้ความรู้จากทั้ง2สาขาวิชาด้วย ส่วนดิฉันจะลองนำความรู้ที่ได้เห็นในวันนี้ ไปศึกษาเพื่อประยุกใช้ให้เข้ากับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนด้วย ขอบคุณนะคะ
โดย พวงอินทร์ คำพวง (2012-03-31 13:59:10) [แสดงความคิดเห็น]
สำหรับผม รู้สึกครับว่าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบนี้เหมาะสมกับ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบันมากๆครับ เพราะนักเรียนสมัยนี้จะมีความเป็นตัวขอตัวเองสูง สิ่งสำคัญในห้องเรียนคือ การเข้าถึงตัวผู้เรียน และให้โอกาสผู้เรียนได้ทำหน้าที่แสดงศักยภาพของตัวเอง

ผมเห็นด้วยกับคุณครูฯ มากครับ ที่ว่าครูในยุคนี้ ต้องทำหน้าที่เป็น facilitator ซึ่งในความเห็นของผม ถือว่าเป็นหน้าที่ๆท้าทายดี และในระยะยาว จะช่วยให้ครูผู้สอนรู้สึกว่า ภาระการสอนเบาขึ้นครับ :tv15:
โดย ไท สันต (2012-04-01 00:49:02) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ดูรายการโทรทัศน์ครูตอน English of Science สอนอังกฤษด้วยวิทยาศาสตร์ คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์ จบแล้ว ผมมีความรู้สึกชอบมากครับ เพราะผมคิดว่ารูปแบบและเทคนิคแบบนี้น่าจะสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการปรับใช้กับการเรียนการสอนของผมได้ แม้ว่าเราจะอยู่ในประเทศไทย แต่ก็ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ นักเรียนทุกคนแลมีความกระตือลือล้น ในการเรียนการสอนมาก ผมเห็นแล้วคิดว่าถ้านำมาใช้จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนบ้างก็น่าจะให้ผลไม่ต่างกัน โดยภาพรวมแล้วผมชอบรายการโทรทัศน์ครูตอนนี้มาก และสามารถนำไปใช้สอนนักเรียนได้ แม้เด็กในห้องเราจะเยอะ แต่เราจะพยายาม
โดย สิปป์แสง สุขผล (2012-04-01 11:56:31) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของคุณครูสุภาวี พัฒน์จารี เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าท่านอาจารย์ได้มีเทคนิคการสอนที่ดีมากทั้งการทดสอบก่อนเรียนเพื่อให้ได้รู้ข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียน ซึ่งก็จะง่ายกับการจัดการเรียนการสอนของครูนั่นเอง นับว่าเป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่ดีมากอีกวิธีหนึ่ง และเมื่อมีการทดสอบก่อนเรียนแล้วก็ต้องมีการทดสอบหลังเรียนเพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้าเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคล เพื่อนำผลที่ได้มาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป รวมถึงเทคนิคการสอนของท่านก็ดีมากเช่นกัน สามารถทำให้เรื่องที่ยากอย่างวิชาวิทยาศาสตร์มาเป็นเรื่องง่ายๆๆ สำหรับเด็กๆๆ น่านำมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนโดยตรง
โดย วุฒิพงษ์ จันทร์ยิ้ม (2012-04-01 21:43:45) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณนะคะสำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของคุณครู สุภาวี พัฒน์จารีย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยคุณครูใช้วิธีให้นักเรียนใช้ความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร์ในชั่วโมงแรกเพื่อที่ครูจะได้ทราบพื้นความรู้ของนักเรียนและนักเรียนมีความมั่นใจในการเรียนภาษาอังกฤษกับครู ไม่จำเป็นต้องกดดันให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษทั้งชั่วโมงในระยะแรก ๆ และเห็นด้วยกับบทบาทของคุณครูในปัจจุบันว่า คุณครูควรมีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวก กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจ เสริมแรงให้นักเรียน ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้บอกหรือสอนแต่เพียงเท่านั้น
โดย นางเยาวภรณ์ หรูจิตตวิวัฒน์ (2012-04-01 23:54:13) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:เป็นกิจกรรมที่ถือได้ว่าเป็นtrend ใหม่ในการสอนภาษาอังกฤษและรวมถึงภาษาต่างประเทศอื่นถ้าเราพิจารณาจากหลักสูตรภาษาต่างประเทศแล้วจะพบว่ามีkeywordที่นำไปสู่การจัดกิจกรรมลักษณะนี้ได้นั้นคือคำว่าภาษากับความเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอื่นแต่ประเด็นที่เป็นอุปสรรคอยู่ในปัจจุบันคือความคิดของครูภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆนี้เองที่มองว่าทั้งภาษาต่างประเทศและวิทยาศาสตร์ต่างก็ยากหากนำมาบูรณาการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันจะทำให้เป็นภาระแก่ผู้เรียนแต่ถ้าเราพิจารณาให้ดีเมื่อผู้เรียนจบการศึกษาจากเราไปภาษาอังกฤษนี่แหละจะเป็นเครื่องมือชั้นดีในการศึกษาตำราในระดับอุดมศึกษาซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเภทที่เรียกว่าtextbook หรือตำราภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทางด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์นิยมใช้มากถ้านักเรียนได้รับฝึกฝนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะเป็นการวางรากฐานที่ดีมากประเทศหลายประเทศในเอเชียได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนทุกรายวิชาโดยไม่อาศัยครูต่างชาติเลยครูไทยเราความสามารถก็ไม่ด้อยกว่าครูชาติอื่นการที่ครูสุภาวีได้ริเริ่มกิจกรรมการสอนภาษาต่างประเทศบนพื้นฐานเนื้อหาวิทยาศาสตร์จึงเป็นการเริ่มต้นวิถีใหม่ในการสอนภาษา ขอชมเชยและเป็นกำลังใจ
โดย วัชรกร ศิริคริสตธรรม (2012-04-02 07:23:47) [แสดงความคิดเห็น]
สอนอังกฤษด้วยวิทยาศาสตร์ เป็นการบูรณาการได้ดีทีเดียวค่ะ คุณครูสุภาวี นับเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบกิจกรรมการสอนและแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ได้ เพราะ สามารถทำให้นักเรียนนำความสนใจหรือความสามารถที่มี มาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้ เพราะฉนั้นแล้ว ดิฉันจะลองนำเทคนิคนี้ไปใช้กับนักเรียนที่โรงเรียนดู ที่โรงเรียนตอนนี้เห็นสนใจเรื่องดาราเกาหลี เพลงเกาหลี แฟชั่นเกาหลีกันจริงจังเลย จะลองให้ออกมานำเสนอด้วยวิธีเดี่ยวไมโครโฟนดูบ้าง แต่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเพราะเด็กที่โรงเรียนความสามารถด้านภาษายังไม่ดีเท่าที่โรงเรียนคุณครูค่ะ
โดย SUNET B. (2012-04-02 13:17:21) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่นักเรียนหลายคนรู้สึกยากอยู่แล้ว แต่เมื่อต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ยิ่งยากขึ้นไปอีก คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์ จากรร.สามเสนวิทยาลัย จึงต้องทำให้นักเรียนชั้นม.6 ได้นำความรู้เดิมด้านวิทยาศาสตร์ที่ตนถนัด มาเรียนรู้ในภาษาอังกฤษที่ครูถนัดกว่า ร่วมเรียนรู้ด้วยกันทั้งครู และศิษย์ เริ่มจากการ Pre-test กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียน เป็นแนวทางในการรู้ที่แปลกใหม่อีกวิธีหนึ่ง ซึ่งจากที่ผู้เรียนเห็นว่าวิชาภาษาอังกฤษน่าเบื่อเเละคิดว่าเรียนไปแล้วจะไม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่นักเรียนหลายคนรู้สึกยากอยู่แล้ว แต่เมื่อต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ยิ่งยากขึ้นไปอีก การจัดการเรียนการสอนของคุณครูสุภาวี พัฒน์จารี เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก เราสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้กับนักเรียนของเราได้ ตามระดับชั้นที่เราสอน โดยเริ่มจากการพูดคุยกับวิชาที่นักเรียนสนใจ
โดย วิลัย เพ็ญแจ้ง (2012-04-02 22:59:17) [แสดงความคิดเห็น]
ชอมมากค่ะ แนวการสอนของคุณครูสุภาวี ซึ่งตรงกับแนวความคิดของดิฉัน ถ้าเราอยู่โรงเรียนเดียวกัน ดิฉันคงจะร่วมสอนแบบบูรณาการกับคุณครูค่ะ เพราะดิฉันเป็นครูวิทยาศาสตร์และใช้ภาษาอังกฤษมาบูรณาการในการสอน และก็เปิดชุมนุม English for Science ค่ะ โดยส่วนตัวชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้ว เมื่อนำมาใช้กับนักเรียนก็ได้มีโอกาสพัฒนาไปพร้อมกับนักเรียน ดิฉันจะนำแนวทางของคุณครูสุภาวี มาปรึกษากับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อร่วมพัฒนาเด็กๆต่อไป ขอบคุณค่ะ
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2012-04-05 09:41:35) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชม English of Science การสอนภาษาอังกฤษด้วยวิทยาศาสตร์ ของคุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์ จาก รร.สามเสนวิทยาลัย แล้ว ชื่นชมจริง ๆ ค่ะ ปกติการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่นักเรียนหลายคนรู้สึกยากอยู่แล้ว แต่เมื่อต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ยิ่งยากขึ้นไปอีก คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์ จึงต้องทำให้นักเรียนชั้นม.6 ได้นำความรู้เดิมด้านวิทยาศาสตร์ที่ตนถนัด มาเรียนรู้ในภาษาอังกฤษ ซึ่งยังไงครูต้องถนัดกว่า เริ่มจากการ Pre-test กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียน เป็นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจริง ๆ ผู้เรียนเป็นผู้แสดงตามความถนัด โดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก คอยสนับสนุน สร้างแรงจูงใจ ให้คำแนะนำเมื่อเกิดปัญหา หรือเมื่อนักเรียนร้องขอ อีกทั้งเป็นการบูรณาการสองกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าด้วยกัน..ยอดเยี่ยมค่ะ..
โดย รำพึง นฤทุกข์ (2012-04-05 15:07:17) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมคลิปนี้ได้โดยไม่ได้ตั้งใจ เพราะอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แต่ตนเองสอนในสาระวิทยาศาสตร์ ในส่วนตัวได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนให้สอนวิทยาศาสตร์โดยบูรณาการภาษาอังกฤษในชั้นเรียน ยังงงงวยและสับสนอยู่บ้าง เมื่อได้ชมคลิปนี้ทำให้ได้แนวทางในการนำเข้าสู่บทเรียนในเทอมแรกที่จะเปิดขึ้นนี้ จะลองนำเทคนิคการเขียนคำศัพท์ทางชีววิทยาไปใช้ในชั้นเรียน คาดว่านักเรียนจะเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขเช่นเดียวกันกับในคลิปที่ได้ชมนะครับ ขอบคุณโทรทัศน์ครูอีกครั้งครับ
โดย สุริยา บัวหอม (2012-04-06 23:51:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆ เลยครับ
กับกิจกรรมที่คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์ นำมาใช้กับนักเรียน ซึ่งในมุมมองผมคิดว่าเป็นการบูรณาการการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษร่วมกับวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาอื่นๆ ได้อย่างลงตัว
ทั้งยังช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาและเตรียมตนเองในการนำเสนอความรู้และความคิดของตนเองให้กับครูและเพื่อนๆ ได้เข้าใจในสิ่งที่ตนนำเสนอ
ซึ่งก็จะเป็นการฝึกทักษะให้กับนักเรียนในเรื่องการกล้าแสดงออก การมีความคิดสร้างสรรค์ และการนำเสนอสิ่งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม กระชับ และชัดเจน
โดย ธน ธนธำรงกุล (2012-04-09 21:22:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจดีมากเยี่ยมยอดคะ ชอบตรงที่อาจารย์บอกว่า การสอนในหนึ่งคาบ ไม่ได้มีเพียงทฤษฏีการสอนเดียว ครูต้องมีศิลปะในการสอน แต่กับนักเรียนที่อ่อน เขาไม่กล้าที่จะพูดเนื้อหาวิทยาศาสตร์ก็จะยากไปสำหรับเขาครูสามารถประยุกต์เอาสิ่งที่นักเรียนรู้และสนใจ และครูต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการกระตุ้น กับเด็กอ่อนต้องใช้เวลามาก เด็กจะสนุก และไม่เครียดที่จะเรียนหากเขามีความพร้อม แต่วิธีนี้จะสร้างความเครียดให้เด็กถ้าเขาไม่พร้อมแต่ถึงอย่างไรก็เป็นการสอนที่มีประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนที่โรงเรียนได้
โดย กนกพร นวมนาค (2012-04-09 22:41:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ทำให้เราได้ศึกษาทั้งสองวิชาไปพร้อม ๆ กัน โดยไม่ต้องเสียเวลามาก และทำให้เราได้ทบทวนการจำ การพูด การฟัง และทำให้เรากล้าแสดงออกกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษได้โดยไม่อายใครๆ ทั้งนั้น Pre-test กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียนกล้าที่จะทำมากขึ้น เป็นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจริง ๆ ผู้เรียนเป็นผู้แสดงตามความถนัด โดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก คอยสนับสนุน สร้างแรงจูงใจ ให้คำแนะนำเมื่อเกิดปัญหา หรือเมื่อนักเรียนร้องขอ อีกทั้งเป็นการบูรณาการสองกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าด้วยกัน :tv15: :tv15: :tv15:
โดย พรอนงค์ แก้วสีคราม (2012-04-12 22:54:09) [แสดงความคิดเห็น]
รายการตอนนี้เป็นประโยชน์มากสำหรับครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ต้องสอนวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ เป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จะสอนเนื้อหาบูรณาการกับกลุุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ น่าเสียดายที่ได้รับชมเฉพาะการสอนคำศัพท์ทำให้อยากรู้ว่าหากเจาะลึกลงไปสู่เนื้อหาครูสุภาวีจะสอนอย่างไร อย่างไรก็ตามวิธีสอนครั้งนี้ทำให้ได้เห็นนวัตกรรมอีกชิ้น คือ กระดาษไวท์บอร์ด คิดว่าเป็นสื่อที่นักเรียนสนใจอยากใช้ อยากเขียนจ้อความลงใฃไป
โดย ยุพยง ใจกว้าง (2012-04-13 01:08:10) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15: :tv15: ชอบมากๆ เลยค่ะ กำลังศึกษาว่า เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้นักเรียนได้เข้าใจเนื้อหาส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษ น่าจะกลับกันกับท่านอาจารย์สุภาวีค่ะ เพราะนักเรียนเรียนแผนวิทย์ก็จริง แต่นักเรียนจะมีปัญหาด้านภาษาอังกฤษ จำคำศัพท์ไม่ได้ จำเรื่องที่เรียนไม่ได้ แต่ถ้านักเรียนเข้าใจภาษาอังกฤษ ได้ศัพท์ ได้ บริบทที่เป็นภาษาอังกฤษ เวลานักเรียนเรียนสืบค้นข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษจะทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ และได้รับความรู้วิทยาศาสตร์ด้วย ได้ทั้งสองอย่าง นักเรียนจะให้ความสนใจมากขึ้น จะนำไปประยุกต์ใช้ค่ะ ขอบคุณมากๆ ด้วยค่ะ :tv15: :tv15:
โดย จรรยา ชินฝั่น (2012-04-21 15:49:55) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยสนุกน่าสนใจ
โดย พีรวิชญ์ เสือเผือก (2012-04-24 12:24:58) [แสดงความคิดเห็น]
สำหรับการจัดการเรียนร฿้ในตอน English of Science สอนอังกฤษด้วยวิทยาศาสตร์ โดย คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์ ถือได้ว่าการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่นักเรียนหลายคนรู้สึกยากอยู่แล้ว แต่เมื่อต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ยิ่งยากขึ้นไปอีก คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์ จากรร.สามเสนวิทยาลัย ทำให้นักเรียนชั้นม.6 ได้นำความรู้เดิมด้านวิทยาศาสตร์ที่ตนถนัด มาเรียนรู้ในภาษาอังกฤษที่ครูถนัดกว่า ร่วมเรียนรู้ด้วยกันทั้งครู และศิษย์ เริ่มจากการ Pre-test กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดีมากค่ะ
โดย มินตรา มีเฟีย (2012-04-30 00:27:22) [แสดงความคิดเห็น]
แนวการสอนของคุณครู สุภาวี พัฒน์จารีย์ เยี่ยมมากค่ะ ดิฉันเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษเหมือนกันและสอนระดับม ปลาย ดิฉันขอแสดงความชื่นชมคุณครูสุภาวี คุณครูเก่งมากคะ่ โดยเฉพาะ อุปกรณ์ในการให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ได้เคล็ดอุปกรณืการสอนที่สร้างได้ง่าเรียบง่าย ประหยัด และคุ้มค่ามาก เด็กกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการประเมินนักเรียนที่ไม่น่าเบื่อ นักเรียนสามรถนำเสนอความสามรถของตนเองได้ดีจริงๆมีความสุขกับการนำเสนอความรู้ที่ตนเองถนัด การสอนภาษาอังกฤษมีเทคนิค วิธีการที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับฝีมือคุณครู ที่เป็นครูมืออาชีพ การพัฒนาตนเอง เป็นเรื่องสำัญ ถ้าครูพัฒนา นักเรียนก็พัฒนา หมั่นหาวิ๊การ เทคนิคต่างๆ มาใช้กับนักเรียน นักเรียนต้องเก่งแน่นอน การบูรณาการ เนื้อหาสาขาต่างๆ สามรถพัฒนาทักษะทางภาษา ได้โดยไม่น่าเบื่อ ขอบคุณคะ่
โดย สุชัญญา เปมกิตติ (2012-05-12 00:53:14) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เนื้อหาวิทยาศาสตร์เป็นแนวการสอนที่ใช้ภาเนื้อหาเป็นสื่อเพื่อนำไปสู่เป้าหมายปลายทางคือทักษะทางภาษาทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน การใช้เนื้อหาที่นักเรียนมีความสนใจ หรือคุ้นเคยจะช่วยให้นักเรียนมีความสนใจอยากเรียนรู้และร่วมกิจกรรม แม้ว่าในตอนแรกนักเรียนจะรู้สึกกลัวการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ แต่บุคลิกภาพที่เป็นกันเอง มีความมั่นใจและกระตุ้นและเสริมแรงนักเรียนอย่างสม่ำเสมอช่วยให้นักเรียนมีความสุขที่จะเรียนรู้ และนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นด้วยความมั่นใจ
โดย จิรพรรณ นาคแย้ม (2012-05-31 12:56:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการช่วยกันเรียนรู้ เ้รียนรู้ทั้งครูทั้งนักเรียน เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนุก :tv15: :tv17:
โดย จารุรัตน์ ศิริวงศ์พรหม (2012-06-29 22:46:20) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์ มีความคิดว่า การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่นักเรียนส่วนใหญ่มองว่ายากอยู่แล้ว แต่เมื่อต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับวิชาวิทยาศาสตร์ ยิ่งยากขึ้นไปอีก คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์ จึงต้องการให้นักเรียนชั้นม.6 ได้นำความรู้เดิมด้านวิทยาศาสตร์ มาเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ ร่วมเรียนรู้ด้วยกันทั้งคุณครู และนักเรียน เริ่มจากการ Pre-test กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียน ซึ่งเป็นการเน้นให้นักเรียนกล้าแสดงออก
โดย ณัชชา โชติชื่น (2012-07-04 19:21:07) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมากค่ะสำหรับไอเดียดีๆๆ กำลังช่วยครูบูรณาการสอนภาษาอังกฤษกับสาระอื่นๆ โดยเฉพาะหมวดวิทยาศาสตร์ ซึ่งการเข้ามาชมบ่อยๆ ทำให้เรามีเทคนิคและสิ่งใหม่ๆ ไปสอนและแนะนำเพื่อนครูได่มากมายทีเดียว :tv17: :tv17: :tv18: :tv15:
โดย นิยดา ไชยโย (2012-07-05 17:36:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการเรียนที่สนุกแต่ต่างจากการเรียนที่ผ่านมาทำให้เรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นเเละได้เียนรู้สิ่งใหม่ๆ
โดย คณาทิพย์ บุญลาภ (2012-07-05 21:55:57) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนสอนที่บูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งตรงกับสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคยอยู่แล้ว สามารถนำความรู้ดังกล่าวมาต่อยอดและพัฒนาในการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไปในอนาคต :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย วัชรพงษ์ หวันสมาน (2012-07-20 16:33:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมาก สามารถดึงความรู้เดิมที่นักเรียนมีอยู่มากระตุ้นซ้ำย้ำนักเรียนให้มีความรู้จริงในเรื่องนั้นๆ นักเรียนมีความสุขในการเรียนเพื่อนๆได้รับความรู้อย่างหลากหลายเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ัหลากหลายสาระโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาระภาษาอังกฤษทั้งครูและนักเรียนได้รับความรู้ไปพร้อมๆกัน ดีมาก
โดย สมพิศ เพ็ชรอ่อน (2012-07-29 19:39:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้มีความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ่น
โดย ณัฐปภัสร์ ติยะศิริโชคชัย (2012-08-28 20:49:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่าสนใจมากค่ะเพราะใช้ทั้งสองวิชาในเวลาเดียว ได้ความรู้มากมายเลยค่ะ
โดย เก็จมณี เส็งเจริญ (2012-09-02 19:29:27) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสมารถนำวิชาที่นักเรียนถนักมากกว่ามาประยุกต์ใช้ มีการทำการทดสอบเพื่อวัดความสามารถนักเรียน เเละสามารถสอนให้นักเรียนกล้าเเสดงออก เเละมีการค่ะเขียนกระดานไวท์บอร์ทเป็นเรื่องที่สนุกมากค่ะ ขอบคุ :tv15: :tv15: :tv15: :tv02:
โดย ภาวรรณ เเจ้งตามธรรม (2012-09-05 20:04:15) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูได้นำวิชาภาษาอังกฤษมาสอนผสมกับวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นการสอนที่ได้ความรู้ทั้ง 2 วิชาในเวลาเดียวกัน และยังทำให้นักเรียนเรียนแล้วเข้าใจมากขึ้นอีกด้วย
โดย ชญานิศพ์ เจียรสกุลไชย (2012-09-08 18:07:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนที่ดีมาก เพราะสามารถนำความรู้จากที่เรามีเพื่อมาซ้ำให้ไม่ลืมและยังได้เรียนรู้เป็นภาษอังกฤษอีกด้วย เป็นสิ่งที่ดีก่อนร.และครูมากคะ
โดย จิตรรัตน์ วัฒนา (2012-09-08 20:01:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนแบบผสมผสานได้ความรู้ทั้งสองวิชาในเว
าเดียวกันและนอกจากจะได้ความรู็อย่างเเดียวแล้วยังได้ความสนุกอีกด้วย
โดย คณศวัญ เลิศจันทึก (2012-09-09 22:26:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นอีกหนึ่งวิธีหนึ่งที่สนุก ได้ความรู้เเละสามารถให้เด็กนักเรียนกล้าเเสดงออก เเล้วเป็นสิ่งที่ดีด้วยค่ะ
โดย ชนนิกานต์ ดีรอด (2012-09-09 22:27:21) [แสดงความคิดเห็น]
Thanks for a new idea of teaching. I'm pretty happy to learn from you, one of good teachers who help create our country a better one. I'll try your way in my class. :tv15: :tv15: :tv15:
โดย มัตตา อัตตพงษ์ไพบูลย์ (2012-10-26 11:19:12) [แสดงความคิดเห็น]
อืมมม ถือว่าเป้นการบูรณาการไปด้วยนะครับ แต่ผมคิดว่าอาจจะทำให้เนื้อหาที่เด็กต้องเรียนหนักขึ้นไปด้วย แต่การที่เราสอนภาษาอังกฤษอย่างเดียวล้วนๆนั้น ก็อาจจะน่าเบื่อ ถือว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียครับ
โดย พงศธร เชียงสีทอง (2012-11-05 16:47:20) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวอาภาพร กลั่นสกุล และ นางสาวสาวิตรี กลีบอุบล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ชั้นปีที่3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันคิดว่า อาจารย์สามารถบูรณาการการเรียนภาษษอังกฤษได้ดีมาก เพราะเด็กในห้องนี้เป็นเด็กสายคำนวณ ซึ่งไม่ชอบภาษาอังกฤษ ครูจึงใช้พื้นฐานที่เด็กชอบมาปรับให้เข้ากับการเรียนภาษษอังกฤษ คือครูจะนำวิชา วิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ ครูจะใช้้วิธีการสอนแบบร่วมเรียนรู้ด้วยกันทั้งคุณครู และนักเรียน เริ่มจากการ Pre-test กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียน ซึ่งเป็นการเน้นให้นักเรียนกล้าแสดงออก :tv02:
โดย อาภาพร กลั่นสกุล (2012-12-06 07:11:09) [แสดงความคิดเห็น]
กระผม นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระผมคิดว่าการเรียนการสอนแแบบนี้ ถือได้ว่าเป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้อย่างดีเยี่ยมเลยที่เดียวครับ เพราะเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เห็นผมเป็นรูปธรรมชัดเจนมากครับ และเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนจากกระบวนวิชาที่นักเรียนเคยเรียนมาก่อนหน้านี้ หรือกระบวนวิชาในบทที่นักเรียนที่เข้าใจอย่างท่องแท้หรือประทับใจในเนื้อหากระบวนวิชานั้นๆ และจะมีการเรียนรู้ในเรื่องของเนื้อหาคำศัพท์ในวิชานั้นๆให้นักเรียนได้มีความรู้ในเรื่องต่างๆของตัวเราเอง และเรื่องต่างๆของเพื่อนๆที่ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนครับ กระผมขอชื่นชมคุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์ แห่งโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยมากครับในเรื่องของการเรียนการสอบแบบบูรณาการที่เน้นผู้้เรียนเป็นสำคัญ และจะกลับไปพัฒนาตัวเองในการเรียนการสอนของตัวกระผมเองครับ
โดย จักรพันธ์ ณ เชียงใหม่ (2013-03-08 10:02:55) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อดูการสอนของคุณครูสุภาวีแล้ว ได้แนวคิดในการจัดเรียนรู้แบบบูรณาการที่ดีค่ะ เพราะกำลังเตรียมการสอนรายวิชาใหม่ เปิดโลกวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ ขอบพระคุณค่ะ :tv18:
โดย ชไมพร งามยิ่งยวด (2013-04-28 21:27:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนที่น่าสนใจค่ะ ครูมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย และนักเรียนมีความตั้งใจ เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนให้พร้อม
โดย พรฤดี ส่องศรี (2013-07-13 17:19:48) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากเลยครับ ผมได้นำไปใช้เชื่อมโยงกับทฤษฎีการเรียนรู้ในรายงานวิชาจิตวิทยาสำหรับครูด้วยครับ :tv15: :tv15: :tv15: นิสิตครู ม. มหาสารคาม
โดย รุ่งเพชร เพชรชรินพันธ์ (2013-09-14 01:18:24) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของคุณครูเป็นกระบวนการที่ดีมากเลยค่ะ เหมาะแก่การนำไปประยุกต์ใช้ เป็นวิธีที่ทำได้ไม่ยาก และได้ผลดีด้วยค่ะ
โดย ดนุลดา แสนคำ (2013-11-29 21:34:59) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv