thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 4140
Rate :
 5
ความยาว : 14.01 นาที | Online : 2012-01-22  
    น้ำเต้าประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ คุณครูอนัญญา สมฤทธิ์  
    ชมเทคนิคการสอนของคุณครูอนัญญา สมฤทธิ์ รร.ภูซางวิทยาคม จ. พะเยา เพื่อเกิดงานประดิษฐ์ที่นำวัสดุท้องถิ่นที่ได้จากธรรมชาติ มาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของตกแต่ง และเป็นการรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ และคุ้มค่า ยกตัวอย่าง เช่น โคมไฟฟ้าจากน้ำเต้า กรอบรูปเมล็ดน้ำเต้า เข็มกลัดตุ๊กตาน้ำเต้า และนาฬิกาตกแต่งด้วยน้ำเต้า เป็นต้น  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เวบไซต์ อ.สมปอง ตรุวรรณ์
ชมวิธีการของอ.สมปอง ที่ทำให้นักเรียนเข้าใจและสนุกกับการเรียนคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม

ผู้ค้ารุ่นเยาว์ อ.นวลจันทร์ ศรีโสธร รร.วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพ (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการวางแผนการสอนวิชาคหกรรม โดยฝึกให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น จำหน่ายเป็น สร้างรายได้ให้ตัวเอง เพิ่มเติม

หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21
การสอนเน้นให้นักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และมีอาชีพติดตัว โดยให้เด็กได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง เพิ่มเติม

ปรับตัววิถีเกษตรหลังประสบเหตุอุทกภัย คุณครูสายันต์ ขันธนิยม รร.อยุธยานุสรณ์
ชมบทเรียนที่ประยุกต์ปรับให้ใช้ได้จริงกับชีวิตหลังน้ำท่วม สอนให้นักเรียนได้รู้จักการปลูกพืชผักสวนครัวเร่งด่วนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วม เพิ่มเติม

เสน่ห์ไม้ อ.เสกสรรค์ กาวินชัย
เทคนิคการสอนให้นักเรียนทำชิ้นงาน ฝึกทักษะต่างๆจากเศษไม้ ทั้งกระบวนการคิด ออกแบบ แก้ปัญหา จนกระทั่งได้ชิ้นงาน เพิ่มเติม

 
 
ต้องยกนิ้วให้ครูอนัญญา สอนวิชางานอาชีพ ได้ตรงตามตัวชี้วัดเลยครับ การสอนเริ่มตั้งแต่ให้นักเรียนทำงานร่วมกัน มีกระบวนการทำงาน ตั้งแต่ออกแบบชิ้นงาน การวางแผน ทำงานตามแผน และชื่นชมผลงาน ครูก็เป็นคนที่ช่างคิดที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน มองเห็นอะไรก็คิดถึงกิจกรรมการเรียน ใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน และยังเห็นผลงานอื่น ๆ แสดงให้เห็นถึงความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การทุ่มเท เอาใจใส่ การจัดบรรยากาศของห้องก็ดีมาก บรรยากาศของห้อง เรียนดีมากเหมาะที่จะเรียนงานปฏิบัติ ต้องชื่นชมโรงเรียนที่มีห้องปฏิบัติงานให้ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บรรยากาศห้องเรียน แสดงถึงคุณภาพของครูอนัญญา ขอเป็นแรงใจให้ครับ ในฐานะครูการงานอาชีพด้วยกัน
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2012-01-31 23:00:14) [แสดงความคิดเห็น]
It's very nice idea.Teacher Ananya can teach her students creative and design the product.I think it is very hard for be a teacher.After learning,Her students will have teamwork skill,creative skill and design skill.
โดย ปริชญา ประตาทะยัง (2012-02-01 21:30:34) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์มีความคิดสร้างสรรค์มากเลยครับ สามรถเอาน้ำเต้าที่ทางท้องถิ่นมองไม่เห็นคุณค่าของมัน แต่อาจารย์จากกับมองเห็นที่จะสามารถจะเอามาประดิษฐ์อะไรได้อย่างหลากหลาย และสามารถเอาการประดิษฐ์ไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้ และเด็กสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปประกอบอาชีพได้ เป็นการสอนที่ดีมากเลยอะครับ
โดย สุภาพ เชียงรอด (2012-02-03 00:23:44) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมโรงเรียนภูซางวิทยาคมที่สามารถบูรณาการการเรียนการสอนภายในกลุ่มสาระได้แก่การนำเอาวัถุดิบจากงานเกษตรมาแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นงานประดิษฐ์และผู้เรียนก็ยังสามารถบูรณาการข้ามกลุ่มสาระได้จากการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ศิลปศึกษานำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ในลักษณะโครงงานคือมีกระบวนการกลุ่ม กระบวนการทำงาน มีการวางแผน การแสดงความคิดเห็น มีการยอมรับซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี มีความร่วมมือในการทำงานและยังนำเสนอแนวความคิดกลุ่มให้ผู้อื่นได้รับทราบ และมีการแสดงผลงานที่ทำสำเร็จแล้ว ทำให้ผู้เรียนได้เกิดความชื่นชม ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ซึ่งนักเรียนสามารถนำประสบการณ์นี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองต่อไป
โดย สมศักดิ์ จีปราบนันท์ (2012-02-05 16:28:09) [แสดงความคิดเห็น]
ชมรายการคุณครุอนัญญา สมฤทธิ์ ทำงานจากน้ำเต้าสิ่งประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ นักรียนได้เรียนรู้กระบวนการกลุ่ม และทุกร่วมกันแสดงความคิดสร้างสรรค์ ในชิ้นงานท่ี เข็มกลัด ดอกไม้ โคมไฟกระพริบ และให้นำเสนอชิ้นงานแต่ละกลุ่ม มีการวางแผน มีการเตรียมอุปกรณ์ กระบวนการทำงาน การแบ่งหน้าท่ีการทำงานแต่ละคนความสามัคคี การร่วมมมือการทำงาน คุณครูก้ได้เรียนรู้จากวิทยากรท้องถ่ิน และบรรยากาศในการทำของห้องเรียนดีมาก เหมาะสมในการปฏิิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของครูอนัญญามีคุณภาพดีมาก สามารถประยุกต์ใช้ในชืิีวีิตประจำวันและสามารถนำมาเป็นสินค้าโอท็อปหรือเป็นของฝากผู้มาเยี่ยมโรงเรียนและดูงานด่้วย :tv17: :tv18: :tv04: :tv04:
โดย ประภารัตน์ เกื้อธวัชเกียรติ (2012-03-06 10:41:42) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมกับความตั้งใจของคุณครูอนัญญา สมฤทธิ์ที่มีความพยายามในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้หลาย ๆ เรื่อง เช่น หลักความเป็นประชาธิปไตย , ใช้กระบวนการ PDCA เป็นต้น จึงเป็นแบบอย่างในการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับยุคสมัยที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญจริง ๆ คะ
โดย พชร โหจินดารัตน์ (2012-03-30 14:36:56) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมครับสำหรับการนำวัตถุในท้องถิ่นมาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นการนำเอาวัสดุเหลือใช้มาทำให้เปนประโยชน์ ทำให้เด็กมีความคิดิเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักคิด หรือแม้แต่ฝึกในคุณลักษณะอันพึงประสงค์อีกด้วย เป็นกำลังใจให้ครับ
โดย บุญนำ อรรคฮาต (2012-03-30 21:33:51) [แสดงความคิดเห็น]
น้ำเต้าประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ คุณครูอนัญญา สมฤทธิ์ ขอชื่นชมคุณครูในการนำเศษวัสดุในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นของใช้ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัวเรา ถ้าเรารู้จักคิด ก็จะทำให้ของสิ่งนั้นมีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตัวเราและครอบครัว ทำให้นักเรียนรู้จักคิด ประดิษฐ์ วางแผนการทำงานและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การจัดการเรียนการสอนของคุณครูบรรยากาศในห้องเรียนน่าสนใจมาก ทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน
โดย ชุติมา จุ้ยบุตร (2012-03-30 22:12:43) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชม คุณครูอนัญญา สมฤทธิ์ โรงเรียนภูชาง วิทยาคม จ.พะเยา ที่นำวัสดุที่มีในท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ประกอบการเรียนการสอน ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ "น้ำเต้าประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์" และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของวัสดุที่มีในท้องถิ่น เป็นการให้นักเรียนมีการวางแผนการปฏิบัติงาน การออกแบบ การตกแต่งชิ้นงาน การคัดเลือกวัสดุที่จะนำมาใช้กับงานให้เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการทำงาน เช่น กระบวนการทำงาน การทำงานกลุ่ม การยอมรับและการแสดงออกของเพื่อนในกลุ่ม ตลอดจนสมรรถนุะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด การปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน ได้ผลิตภัณฑ์ชิ้นที่มีคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่ม และยังบ่งบอกวัฒนธรรมของท้องถิ่น และที่สำคัญนักเรียนได้รู้จักคิด รู้จักทำ นำผลิตภัณฑ์ไปใช้งาน สร้างอาชีพและรายได้ระหว่างเรียน นักเรียนมีความสุขกับผลงานที่ประดิษฐ์ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑ สมควรจัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนด้วยครับ น่ายกย่อง
โดย สุเทพ โตสุวรรณ (2012-04-01 17:17:58) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบแนวคิดของครูมาก ครูคิดที่จะมองสิ่งรอบๆ ข้าง มากกว่านอกเหนือจากชุมชนของตนเอง การนำอุปกรณ์ที่มีในชุมชนมาผลิตสามารถทำได้ดีมาก และสามารถมองเห็นภาพจริงได้ชัดเจน จากของจริง และยังเปิดโอกาสให้นักเรียนออกแบบตามความสนใจของนักเรียนเอง เป็นการไม่กำจัดแนวคิดของเด็ก เพราะเด็กแต่ละคนจะมีความคิดไม่เหมือนกัน ,,,การนำของที่สิ้นประโยชน์หรือเหลือใช้มาทำให้มีคุณภาพหรือราคาเพิ่ม ย่อมมีประโยชน์อยู่เสมอ แต่ความคิดของครูนั้นดีมาก ที่หยิบนำสิ่งที่คิดว่าไม่มีประโยชน์มาใช้ได้อย่างสวยงามและเหมาะสมดี
โดย วัชระ กรรณิกา (2012-04-01 21:49:18) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมที่ท่านสามารถบูรณาการการเรียนการสอนภายในกลุ่มสาระได้แก่การนำเอาวัถุดิบจากงานเกษตรมาแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นงานประดิษฐ์และผู้เรียนก็ยังสามารถบูรณาการข้ามกลุ่มสาระได้จากการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ศิลปศึกษานำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ในลักษณะโครงงานคือมีกระบวนการกลุ่ม กระบวนการทำงาน มีการวางแผน การแสดงความคิดเห็น มีการยอมรับซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี มีความร่วมมือในการทำงานและยังนำเสนอแนวความคิดกลุ่มให้ผู้อื่นได้รับทราบ และมีการแสดงผลงานที่ทำสำเร็จแล้ว ทำให้ผู้เรียนได้เกิดความชื่นชม ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ซึ่งนักเรียนสามารถนำประสบการณ์นี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองต่อไป
โดย นายอลงกรณ์ เขตสกุล (2012-04-02 15:10:34) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ดูคลิปการสอนของ รใร.ภูซางวิทยาคม จ. พะเยา เพื่อเกิดงานประดิษฐ์ที่นำวัสดุท้องถิ่นที่ได้จากธรรมชาติ มาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของตกแต่ง และเป็นการรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ และคุ้มค่า ยกตัวอย่าง เช่น โคมไฟฟ้าจากน้ำเต้า กรอบรูปเมล็ดน้ำเต้า เข็มกลัดตุ๊กตาน้ำเต้า และนาฬิกาตกแต่งด้วยน้ำเต้า ดีมาก ๆ อยากจะนำไปประยุกต์สอนในโรงเรียนบ้างเพราะว่าแต่ละท้องถิ่นจะมีทรัพยากรแตกต่างกัน ดิฉันจะหาและประยุกต์ใช้ในการสอนบ้างค่ะ ขอบคุณโทรทัศน์ครูนะคะ :tv18:
โดย ครูดอกแก้ว มีระหารนอก (2012-04-05 13:09:48) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูอนัญญา เป็นการสอนที่ให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่จะช่วยให้นักเีัรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองเกิดความรู้ที่มีความคงทนเพราะเรียนรู้จากประสบการณ์จริง..น่าชื่นชมจริงๆ ค่ะ ...การสอนของครูอนัญญาจะเป็นแรงบันดาลใจแะกำลังใจให้เพื่อนครูในการพัฒนาเด็กไทยต่อไป...
โดย กนกวรรณ แสงศรีจันทร์ (2012-04-08 12:35:06) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมที่มาก ครับบูรณาการการเรียนการสอนภายในกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ได้แก่การนำเอาวัถุดิบจากงานเกษตรมาแปรรูปเป็น งานประดิษฐ์และนักเรียนก็ยังสามารถบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการงานอาชีพฯได้จากการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณพื้นของที่เราจะทำ ศิลปศึกษาได้ออกแบบรูปแบบลักษระที่เราจะทำผลงานชิ้นนั้น นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ในลักษณะโครงงาน และฝึกให้นักเรียนมีกระบวนการทำงานกลุ่ม ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
โดย พิเชษฐไชย โพธิจันทร์ (2012-04-11 23:22:13) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้รับชมการเรียนการสอนของคุณครูอนัญญาแล้วรู้สึกชื่นชมครูที่สามารถนำของที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาบูรณาการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียนที่สามารถคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปต่อยอดในการทำเป็นของที่ระลึกและสินค้าเพื่อจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวได้ นอกจากที่นักเรียนจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง ได้มีการคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นกลุ่ม และบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆด้วย นักเรียนก็ยังมีเจตคติต่อการประกอบอาชีพอิสระด้วย
โดย ณัฐภัทร สุขพรรณ์ (2012-04-18 11:25:42) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการครูมืออาชีพ ตอนน้ำเต้าประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ ของคุณครูอนัญญา สมฤทธิ์ เมื่อได้รับชมเทคนิคการสอนของคุณครูอนัญญา สมฤทธิ์ รร.ภูซางวิทยาคม จ. พะเยา เพื่อเกิดงานประดิษฐ์ที่นำวัสดุท้องถิ่นที่ได้จากธรรมชาติ มาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของตกแต่ง และเป็นการรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ และคุ้มค่า เช่น โคมไฟฟ้าจากน้ำเต้า กรอบรูปเมล็ดน้ำเต้า เข็มกลัดตุ๊กตาน้ำเต้า และนาฬิกาตกแต่งด้วยน้ำเต้า เป็นต้น เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์โดยนำเอาสิ่งที่มีในท้องถิ่นมาบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยเปิดได้โอกาสให้นักเรียนได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความชอบโดยไม่ปิดกั้น ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้แนะ สังเกต และคอยช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนได้ฝึกกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม นักเรียนได้รู้คิด รู้ทำ และรู้จักการนำไปใช้ สุดยอดการสอนจริง ๆ ค่ะ
:tv15:
โดย สายทิพย์ เม่นแต้ม (2012-04-20 16:52:46) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมครับสำหรับการนำวัตถุในท้องถิ่นมาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นการนำเอาวัสดุเหลือใช้มาทำให้เปนประโยชน์ ทำให้เด็กมีความคิดิเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักคิด หรือแม้แต่ฝึกในคุณลักษณะอันพึงประสงค์อีกด้วย เป็นกำลังใจให้ครับ
โดย ศราวุธ แสนสำราญ (2012-04-23 09:37:12) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชม คุณครูอนัญญา สมฤทธิ์ ที่นำวัสดุที่มีในท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ประกอบการเรียนการสอน ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของวัสดุที่มีในท้องถิ่น ทำให้นักเรียนมีการวางแผนการปฏิบัติงาน การออกแบบ การตกแต่งชิ้นงาน การคัดเลือกวัสดุที่จะนำมาใช้กับงานให้เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการทำงาน เช่น กระบวนการทำงาน การทำงานกลุ่ม การยอมรับและการแสดงออกของเพื่อนในกลุ่ม ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ได้ผลิตภัณฑ์ชิ้นที่มีคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่ม และบ่งบอกวัฒนธรรมของท้องถิ่น ที่สำคัญนักเรียนได้รู้จักคิด รู้จักทำ นำผลิตภัณฑ์ไปใช้งาน สร้างอาชีพและรายได้ระหว่างเรียน นักเรียนมีความสุขกับผลงานที่ประดิษฐ์
ผมเป็นครูโรงเรียนวัดถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เป็นอีกคนหนึ่งที่เก็บภูมิปัญญาเรื่องตาลไว้ด้วยกลัวว่า "ตาล..เคยเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรี" กลัวคำว่า "..เคยเป็น" จึงได้จัดทำเป็น e-book ไว้ ชื่อ "ตาล : ต้นไม้สารพัดประโยชน์" นำเสนอในเนื้อหา ราก ลำต้น ผล ดอก ใน แล้วเจาะลึกไปที่ การใช้ใบตาลในการสร้างสรรค์งานสาน และได้ทำเนื้อหาเสนอไว้ใน "ตาล - วิกิพีเดีย" และ "ตาล - คลังปัญญาไทย" นำเสนอเนื้อหาและใส่ภาพประกอบไว้ แต่มีคนช่วยแต่ง ลบรูปประกอบออกไปหลายรูป ก็ไม่เป็นไร เพราะเนื้อหายังอยู่ เป็นต้นตาลในชุมชนบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (เมืองต้นตาล) เข้าไปดูได้เลย ยินดีเผยแพร่สำหรับผู้สนใจ e-book ขอได้ที่ wit335877@gmail.com จะจัดส่่งให้ครับ
โดย วิทยา อยู่เย็น (2012-04-26 12:12:38) [แสดงความคิดเห็น]
ชมรายการคุณครุอนัญญา สมฤทธิ์ ทำงานจากน้ำเต้ามาเป็นสิ่งประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ ให้นักรียนได้เรียนรู้กระบวนการกลุ่ม สร้างความคิดสร้างสรรค์ ในชิ้นงานทำ เข็มกลัด ดอกไม้ โคมไฟกระพริบ และให้นำเสนอชิ้นงานแต่ละกลุ่ม มีการวางแผน มีการเตรียมอุปกรณ์ กระบวนการทำงาน การแบ่งหน้าที่การทำงานแต่ละคนความสามัคคี การร่วมมมือการทำงาน คุณครูก็ได้เรียนรู้จากวิทยากรท้องถ่ิน และบรรยากาศในการทำของห้องเรียนดีมาก เหมาะสมในการปฏิิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของครูอนัญญา มีคุณภาพดีมาก สามารถประยุกต์ใช้ในชืิีวีิตประจำวันและสามารถนำมาเป็นสินค้าโอท็อปหรือเป็นของฝากผู้มาเยี่ยมโรงเรียน :tv15: :tv15:
โดย ธเนศ อนุสรณ์ (2012-05-07 17:16:49) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของคุณครูอนัญญา สมฤทธิ์ รร.ภูซางวิทยาคม จ. พะเยา ที่นำวัสดุที่มีในท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ประกอบการเรียนการสอน ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของวัสดุที่มีในท้องถิ่น ทำให้นักเรียนมีการวางแผนการปฏิบัติงาน การออกแบบ การตกแต่งชิ้นงาน การคัดเลือกวัสดุที่จะนำมาใช้กับงานให้เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการทำงาน เช่น กระบวนการทำงาน การทำงานกลุ่ม การยอมรับและการแสดงออกของเพื่อนในกลุ่ม ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ได้ผลิตภัณฑ์ชิ้นที่มีคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่ม และบ่งบอกวัฒนธรรมของท้องถิ่น ที่สำคัญนักเรียนได้รู้จักคิด รู้จักทำ นำผลิตภัณฑ์ไปใช้งาน สร้างอาชีพและรายได้ระหว่างเรียน นักเรียนมีความสุขกับผลงานที่ประดิษฐ์ และ ทำให้เด็กมีความคิดิเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักคิด หรือแม้แต่ฝึกในคุณลักษณะอันพึงประสงค์อีกด้วย เป็นกำลังใจให้ค่ะ
โดย กรรณิกา ใจอินทร์ (2012-05-31 13:35:58) [แสดงความคิดเห็น]
น้ำเต้าประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ คุณครูอนัญญา สมฤทธิ์ เป็นสื่อการสอนที่เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างดี คุณครูเป็นเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล กล้าคิด กล้าที่จะลงมือทำให้เห็นเป็นรูปธรรม รวมถึงเป็นผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดไปถึงผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนสามารถรู้คิด รู้ทำ รู้นำไปใช้ ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทศโนโลยีได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการช่วยฝึกให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกัน โดยมีการปรึกษาหารือกัน แบ่งปันความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็น และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และยังได้ฝึกความรักความสามัคคีภายในกลุ่ม ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติจริงอีกด้วย ทั้งยังเป็นการฝึกอาชีพจำลองให้กับนักเรียนเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่นำเอาวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาสร้างประโยชน์ สร้างมูลค่าได้ ซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของท้องถิ่นของแต่ที่ได้ค่ะ
โดย ปริญญาภรณ์ นุ่นงาม (2012-06-24 20:53:20) [แสดงความคิดเห็น]
ขอแสดงความชื่นชมครับสำหรับวิธีการสอนงานประดิษฐ์ ที่สามารถนำวัตถุในท้องถิ่นมาประดิษฐ์ เป็นการนำเอาวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ ทำให้เด็กมีความคิดิเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักคิด ขอเป็นกำลังใจให้ครับ
โดย อดิศร ศิริพันธ์ุุ (2012-06-24 21:17:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแรงบัดดาลใจให้กับครูที่รวมอาชีพเดียวกันที่มีผลงานอีกมากมายของคนไทยที่จะสามารถมาร่วมแบ่งบันความรู้ ครูอีกหลายพื้นที่ที่มีวัสดุในท้องถิ่นของตนเองจะได้นำสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการสอน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุในการทำงาน อีกทั้งต่อยอดเป็นสินค้า หรือฝึกให้นักเรียนได้คิดและแก้ปัญหาในการทำงานรวมถึงการทำงานกลุ่ม อยากให้ครูไทยอีกหลาย ๆ คนรวมถึงผมด้วย ส่งผลงานเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ไม่ต้องนำวีดีทัศน์ของต่างประเทศที่มีความแตกต่างกันด้านสังคม วัฒนธรรมหรือบริบทต่าง ๆ มาเป็นสื่อในการเรียนรู้ ครูไทยหรือหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนของไทยก็ทำได้แค่เราเริ่มกันเท่านั้น
โดย อรรณพ ทรัพย์วิริยา (2012-09-12 05:54:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสิ่งที่ดีมากครับกับการประยุกต์ใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติ ทำให้เด็กได้ให้ความสำคัญต่อทรัพยากรที่อยู่รอบๆตัวมาใช้ ครับผมเป็นคนหนึ่งที่สอนเกี่ยวกับการงานอาชีพซึ่งต้องอนุญาตเอาความรู้จากวีดีโอการสอนไปประยกต์ใช้ในโรงเรียน ขอเป็นกำลังใจให้ครับ
โดย บูดีหมาน ดาหายอ (2012-09-22 11:42:07) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:ขอชื่นชม ดีมากเลยเพราะนำเอาวัสดุท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์มีคุณค่า
โดย สุรพล อินทรุจิกุล (2012-10-18 19:23:28) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเก่งมาก ถ้าครูไม่เก่งนักเรียนก็จะทำไม่ได้ เน้นการปฏิบัติจริง และใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นมาประดิษฐ์ได้หลากหลายรูปแบบน่าทึ่งจริงๆคะ่
โดย เพียรใจ ชำนาญกิจ (2012-10-18 20:49:38) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเก่งมากเลยคะ :tv15: :tv15: ทำให้นักเรียนรู้จักมีความคิดสร้างสรรค์ ใช้การบูรณาการ นำอุปกรณ์ต่างๆมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เหลือให้ ต่างๆ ทำให้นักเรียนเรียนรู้การนำไปใช้ และ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ด้วย เป็นการสอนที่ได้ประโยชน์มากเลยคะ ถ้านักเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันก็ สามารถสร้างรายได้ให้นักเรียนได้เลย เด็กๆได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นกลุ่ม ความร่วมมือ ได้อะไรหลายๆอย่างเลย สุดได้ดิฉันคิดว่า นักเรียนที่เรียนกับ คุณครูน่าจะสนุกสนาน และ ความความสุขกับการประดิษฐแน่ๆเลยคะ
โดย นางสาวธันย์รดา เนติ (2012-11-14 16:44:04) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชม ดีมากครับ เพราะนำเอาวัสดุท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์มีคุณค่า ผมจำนำเอาไปปรับใข้
โดย วิวัฒน์ อนุแสน (2012-11-18 12:04:06) [แสดงความคิดเห็น]
การนำวัตถุในท้องถิ่นมาประดิษฐ์ ให้เป็นประโยชน์ ทำให้เด็กมีความคิดิเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักคิด รู้จักดัดแปลงชิ้นงาน เป็นการเพิ่มค่า สร้างรายได้เพื่ออาชีพได้
โดย วิไล พันธ์คำ (2012-12-02 23:51:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเมือดูแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวัสดุท้องถิ่นอื่นได้เป็นอย่างดี นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้เพราะได้แสดงความคิสร้างสรรค์ของตนเองมีการยอมรับฟังควาคิดเห็นของผู้อื่น
โดย ราชัญ ยศปัญญา (2013-04-27 15:07:35) [แสดงความคิดเห็น]
ครูอนัญญา สมฤทธิ์ รร.ภูซางวิทยาคม จ. พะเยา คิดประดิษฐ์ท้องถิ่นที่ได้จากธรรมชาติ มาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของตกแต่ง และเป็นการรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ และคุ้มค่า สามารถผลิตเป็นสินค้าจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ในระหว่างเรียนได้...เยี่ยมเลย :tv17:
โดย วิรัตน์ ค้ำมา (2013-10-13 02:59:43) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเก่งมากเลยค่ะที่สามารถนำน้ำเต้าที่ในท้องถิ่นมองไม่เห็นคุณค่า บ้างก็ทิ้ง นำมาใช้จนเกิดประโยชน์เเละเพิ่มคุณค่าให้กับน้ำเต้าที่ไม่มีใครสนใจ ทำให้เด็กๆเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่มที่จะทำ สิ่งใหม่ๆเเละค้นคว้าออกเเบบอยู่ตลอดเวลา นอกจากที่ได้ผลงานอันทรงคุณค่าเเล้วยังได้มีการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มมยอมรับฟังความคิดเห็นของคนหมู่มาก นอกจากได้ความรู้ที่ดีเหล่านี้เเล้ว ยังสามารถนำไปต่อยอดได้เเละยังเป็นอาชีพที่ดีได้อีกด้วยในอนาคต ครูสุดยอดมากค่ะ :tv15:
โดย กาญจนา สดใส (2014-02-11 04:49:35) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเก่งมากเลยค่ะที่สามารถนำน้ำเต้าที่ในท้องถิ่นมองไม่เห็นคุณค่า บ้างก็ทิ้ง นำมาใช้จนเกิดประโยชน์เเละเพิ่มคุณค่าให้กับน้ำเต้าที่ไม่มีใครสนใจ ทำให้เด็กๆเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่มที่จะทำ สิ่งใหม่ๆเเละค้นคว้าออกเเบบอยู่ตลอดเวลา นอกจากที่ได้ผลงานอันทรงคุณค่าเเล้วยังได้มีการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มมยอมรับฟังความคิดเห็นของคนหมู่มาก นอกจากได้ความรู้ที่ดีเหล่านี้เเล้ว ยังสามารถนำไปต่อยอดได้เเละยังเป็นอาชีพที่ดีได้อีกด้วยในอนาคต ครูสุดยอดมากค่ะ :tv15:
โดย กาญจนา สดใส (2014-02-11 04:50:51) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเก่งมากเลยค่ะที่สามารถนำน้ำเต้าที่ในท้องถิ่นมองไม่เห็นคุณค่า บ้างก็ทิ้ง นำมาใช้จนเกิดประโยชน์เเละเพิ่มคุณค่าให้กับน้ำเต้าที่ไม่มีใครสนใจ ทำให้เด็กๆเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่มที่จะทำ สิ่งใหม่ๆเเละค้นคว้าออกเเบบอยู่ตลอดเวลา นอกจากที่ได้ผลงานอันทรงคุณค่าเเล้วยังได้มีการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มมยอมรับฟังความคิดเห็นของคนหมู่มาก นอกจากได้ความรู้ที่ดีเหล่านี้เเล้ว ยังสามารถนำไปต่อยอดได้เเละยังเป็นอาชีพที่ดีได้อีกด้วยในอนาคต ครูสุดยอดมากค่ะ :tv15:
โดย กาญจนา สดใส (2014-02-11 04:50:51) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเก่งมากเลยค่ะที่สามารถนำน้ำเต้าที่ในท้องถิ่นมองไม่เห็นคุณค่า บ้างก็ทิ้ง นำมาใช้จนเกิดประโยชน์เเละเพิ่มคุณค่าให้กับน้ำเต้าที่ไม่มีใครสนใจ ทำให้เด็กๆเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่มที่จะทำ สิ่งใหม่ๆเเละค้นคว้าออกเเบบอยู่ตลอดเวลา นอกจากที่ได้ผลงานอันทรงคุณค่าเเล้วยังได้มีการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มมยอมรับฟังความคิดเห็นของคนหมู่มาก นอกจากได้ความรู้ที่ดีเหล่านี้เเล้ว ยังสามารถนำไปต่อยอดได้เเละยังเป็นอาชีพที่ดีได้อีกด้วยในอนาคต ครูสุดยอดมากค่ะ :tv15:
โดย กาญจนา สดใส (2014-02-11 04:50:51) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเก่งมากเลยค่ะที่สามารถนำน้ำเต้าที่ในท้องถิ่นมองไม่เห็นคุณค่า บ้างก็ทิ้ง นำมาใช้จนเกิดประโยชน์เเละเพิ่มคุณค่าให้กับน้ำเต้าที่ไม่มีใครสนใจ ทำให้เด็กๆเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่มที่จะทำ สิ่งใหม่ๆเเละค้นคว้าออกเเบบอยู่ตลอดเวลา นอกจากที่ได้ผลงานอันทรงคุณค่าเเล้วยังได้มีการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มมยอมรับฟังความคิดเห็นของคนหมู่มาก นอกจากได้ความรู้ที่ดีเหล่านี้เเล้ว ยังสามารถนำไปต่อยอดได้เเละยังเป็นอาชีพที่ดีได้อีกด้วยในอนาคต ครูสุดยอดมากค่ะ :tv15:
โดย กาญจนา สดใส (2014-02-11 04:50:51) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเก่งมากเลยค่ะที่สามารถนำน้ำเต้าที่ในท้องถิ่นมองไม่เห็นคุณค่า บ้างก็ทิ้ง นำมาใช้จนเกิดประโยชน์เเละเพิ่มคุณค่าให้กับน้ำเต้าที่ไม่มีใครสนใจ ทำให้เด็กๆเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่มที่จะทำ สิ่งใหม่ๆเเละค้นคว้าออกเเบบอยู่ตลอดเวลา นอกจากที่ได้ผลงานอันทรงคุณค่าเเล้วยังได้มีการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มมยอมรับฟังความคิดเห็นของคนหมู่มาก นอกจากได้ความรู้ที่ดีเหล่านี้เเล้ว ยังสามารถนำไปต่อยอดได้เเละยังเป็นอาชีพที่ดีได้อีกด้วยในอนาคต ครูสุดยอดมากค่ะ :tv15:
โดย กาญจนา สดใส (2014-02-11 04:50:51) [แสดงความคิดเห็น]
น้ำเต้าประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ คุณครูอนัญญา สมฤทธิ์ เป็นสื่อการสอนที่เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างดี คุณครูเป็นเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล กล้าคิด กล้าที่จะลงมือทำให้เห็นเป็นรูปธรรม รวมถึงเป็นผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดไปถึงผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนสามารถรู้คิด รู้ทำ รู้นำไปใช้ ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทศโนโลยีได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการช่วยฝึกให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกัน โดยมีการปรึกษาหารือกัน แบ่งปันความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็น และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และยังได้ฝึกความรักความสามัคคีภายในกลุ่ม ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติจริงอีกด้วย ทั้งยังเป็นการฝึกอาชีพจำลองให้กับนักเรียนเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่นำเอาวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาสร้างประโยชน์ สร้างมูลค่าได้ ซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของท้องถิ่นของแต่ที่ได้ค่ะ ขขอชื่นชมกับวิธีการสอนของคุณครูอนัญญา สมฤทธิ์ :tv15:
โดย สำเนียง คำแก้ว (2014-05-21 06:46:22) [แสดงความคิดเห็น]
น้ำเต้าประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ ของคุณครูอนัญญา สมฤทธิ์นี้ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในสังคมปัจจุบันเพราะเด็กได้ปฏิบัติ และเกิดการทำงานกระบวนการกลุ่ม จึงทำให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนและคิดถึงประโยชน์ของการนำสิ่งของเหลือใช้ในท้องถิ่นตนเองมาทำให้เกิดคุณค่า และเป็นมูลค่าเพิ่มส่งผลลต่อการประกอบอาชีพในภายภาคหน้าได้
โดย สิทธิรันดร มากช่วย (2014-07-20 01:38:56) [แสดงความคิดเห็น]
น้ำเต้าประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ ของคุณครูอนัญญา สมฤทธิ์นี้ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในสังคมปัจจุบันเพราะเด็กได้ปฏิบัติ และเกิดการทำงานกระบวนการกลุ่ม จึงทำให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนและคิดถึงประโยชน์ของการนำสิ่งของเหลือใช้ในท้องถิ่นตนเองมาทำให้เกิดคุณค่า และเป็นมูลค่าเพิ่มส่งผลลต่อการประกอบอาชีพในภายภาคหน้าได้ และสิ่งสำคัญเป็นการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนักเรียนเกิดความต้องการในสิ่งที่เรียนรู้ทำให้การจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนั้นบรรลุวัตถุประสงค์...ขอชื่นชมความรู้ ความสามารถ และความรักที่คุณครูมีให้แก่นักเรียนมากๆค่ะ**..
โดย สิทธิรันดร มากช่วย (2014-07-20 01:47:48) [แสดงความคิดเห็น]
น้ำเต้าประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ ของคุณครูอนัญญา สมฤทธิ์นี้ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในสังคมปัจจุบันเพราะเด็กได้ปฏิบัติ และเกิดการทำงานกระบวนการกลุ่ม จึงทำให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนและคิดถึงประโยชน์ของการนำสิ่งของเหลือใช้ในท้องถิ่นตนเองมาทำให้เกิดคุณค่า และเป็นมูลค่าเพิ่มส่งผลลต่อการประกอบอาชีพในภายภาคหน้าได้ และสิ่งสำคัญเป็นการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนักเรียนเกิดความต้องการในสิ่งที่เรียนรู้ทำให้การจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนั้นบรรลุวัตถุประสงค์...ขอชื่นชมความรู้ ความสามารถ และความรักที่คุณครูมีให้แก่นักเรียนมากๆค่ะ**..
โดย สิทธิรันดร มากช่วย (2014-07-20 01:48:53) [แสดงความคิดเห็น]
น้ำเต้าประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ ของคุณครูอนัญญา สมฤทธิ์นี้ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในสังคมปัจจุบันเพราะเด็กได้ปฏิบัติ และเกิดการทำงานกระบวนการกลุ่ม จึงทำให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนและคิดถึงประโยชน์ของการนำสิ่งของเหลือใช้ในท้องถิ่นตนเองมาทำให้เกิดคุณค่า และเป็นมูลค่าเพิ่มส่งผลลต่อการประกอบอาชีพในภายภาคหน้าได้ และสิ่งสำคัญเป็นการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนักเรียนเกิดความต้องการในสิ่งที่เรียนรู้ทำให้การจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนั้นบรรลุวัตถุประสงค์...ขอชื่นชมความรู้ ความสามารถ และความรักที่คุณครูมีให้แก่นักเรียนมากๆค่ะ**..
โดย สิทธิรันดร มากช่วย (2014-07-20 01:48:53) [แสดงความคิดเห็น]
น้ำเต้าประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ ของคุณครูอนัญญา สมฤทธิ์นี้ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในสังคมปัจจุบันเพราะเด็กได้ปฏิบัติ และเกิดการทำงานกระบวนการกลุ่ม จึงทำให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนและคิดถึงประโยชน์ของการนำสิ่งของเหลือใช้ในท้องถิ่นตนเองมาทำให้เกิดคุณค่า และเป็นมูลค่าเพิ่มส่งผลลต่อการประกอบอาชีพในภายภาคหน้าได้ และสิ่งสำคัญเป็นการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนักเรียนเกิดความต้องการในสิ่งที่เรียนรู้ทำให้การจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนั้นบรรลุวัตถุประสงค์...ขอชื่นชมความรู้ ความสามารถ และความรักที่คุณครูมีให้แก่นักเรียนมากๆค่ะ**..
โดย สิทธิรันดร มากช่วย (2014-07-20 01:48:53) [แสดงความคิดเห็น]
น้ำเต้าประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ ของคุณครูอนัญญา สมฤทธิ์นี้ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในสังคมปัจจุบันเพราะเด็กได้ปฏิบัติ และเกิดการทำงานกระบวนการกลุ่ม จึงทำให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนและคิดถึงประโยชน์ของการนำสิ่งของเหลือใช้ในท้องถิ่นตนเองมาทำให้เกิดคุณค่า และเป็นมูลค่าเพิ่มส่งผลลต่อการประกอบอาชีพในภายภาคหน้าได้ และสิ่งสำคัญเป็นการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนักเรียนเกิดความต้องการในสิ่งที่เรียนรู้ทำให้การจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนั้นบรรลุวัตถุประสงค์...ขอชื่นชมความรู้ ความสามารถ และความรักที่คุณครูมีให้แก่นักเรียนมากๆค่ะ**..
โดย สิทธิรันดร มากช่วย (2014-07-20 01:49:06) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv