thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 806
Rate :
 4
ความยาว : 14.16 นาที | Online : 2012-01-22  
    สร้างอาชีพกับฮูลาฮูป คุณครูจรัญ ชาวใต้  
    คุณครูจรัญ ชาวใต้ รร.บ้านหนองหมู จ. เพชรบูรณ์ อยากให้มีกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการให้กับนักเรียน จึงได้สอนทำฮูลาฮูบจากท่อประปาเหลือใช้จากการเกษตร มาให้นักเรียนประดิษฐ์ และออกแบบลวดลายตามจินตนาการของนักเรียนเอง เมื่อได้ฮูลาฮูบไว้ประกอบการออกกำลังกายแล้ว นักเรียนยังสามารถดัดแปลงประยุกต์ท่าทางการเล่นฮูลาฮูป จนสามารถนำออกไปโชว์ในงานต่างๆ นักเรียนเองจะเกิดความภูมิใจ และกล้าแสดงออก และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

มาทำ E-BOOK กันเถอะ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการทำ E-BOOK ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองออกมาได้สำเร็จ เพิ่มเติม

กลไกง่าย ๆ ใช้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ คุณครูกฤษขจร ศรีถาวร รร.บ้านสำราญ
เพราะความใกล้ชิด ทำให้รู้ความสนใจเฉพาะด้านของนักเรียน จนเกิดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับมือขึ้น เรื่องรอบตัวสู่การสร้างสรรค์ เพิ่มเติม

ความพอเพียงที่บ้านดงเสลา ผอ.สายัญห์ สุขสำราญ, อ.โชติกา อมรธรรมวุฒิ รร.บ้านดงเสลา
ความทันสมัย และสื่อในโลกปัจจุบันกำลังเข้าสู่วิถีชีวิตของลูกหลานกะเหรี่ยงยุคใหม่ คุณครูและชุมชนร่วมมือกัน ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวิถีชีวิตแบบกะเหรี่ยง ที่รู้จักพึ่งพาตนเอง และธรรมชาติ เพิ่มเติม

ตะกร้าพารวย คุณครูสมหวัง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องการสร้างอาชีพ เรียนรู้จากกระบวนการผลิตไปถึงการเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป ได้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษในภาชนะที่นักเรียนสานเอง เป็นวัสดุสังเคราะห์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม

ดักแด้ดุ๊กดิ๊ก ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประถม
ชมกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กมีทักษะในการปะ ตัด ฉีก ร้อยการฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการดึงเอาหลักการทาง วิทยาศาสตร์คือเรื่อง จุดศูนย์ถ่วง มาใช้สอนอีกด้วย เพิ่มเติม

 
 
กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการให้กับนักเรียน ทำฮูลาฮูบจากท่อประปาเหลือใช้จากการเกษตร นักเรียนประดิษฐ์ และออกแบบลวดลายตามจินตนาการของนักเรียนเอง เมื่อได้ฮูลาฮูบไว้ประกอบการออกกำลังกายแล้ว นักเรียนยังสามารถดัดแปลงประยุกต์ท่าทางการเล่นฮูลาฮูป จนสามารถนำออกไปโชว์ในงานต่างๆ นักเรียนเองจะเกิดความภูมิใจ และกล้าแสดงออก และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ :tv15:
โดย น้ำค้าง เคียงข้าง (2012-01-23 20:06:54) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: เป็นเทคนิคที่ดีมากค่ะ เป็นต้นแบบที่ดีมากค่ะ นักเรียนยังสามารถดัดแปลงประยุกต์ท่าทางการเล่นฮูลาฮูป จนสามารถนำออกไปโชว์ในงานต่างๆ นักเรียนเองจะเกิดความภูมิใจ และกล้าแสดงออก และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย รุจิรา แสนยศบุญเรือง (2012-02-03 10:36:45) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการให้นักเรียน ทำฮูลาฮูบจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น เช่น ท่อประปา ที่เหลือจากงานเกษตร นักเรียนประดิษฐ์และออกแบบตามจินตนาการของนักเรียนเอง แล้วได้ทำการทดลองทำโดยใส่น้ำ ดินและหิน แต่ละกลุ่ม เมื่อได้ทำการปฏิบัติแล้วนำมาสรุปว่าจะนำอะไรมาใช้เมื่อสรุปได้แล้วว่าใช้น้ำ นักเรียนยังสามารถดัดแปลงประยุกต์ของมาตกแต่งให้สวยงาม จนสามารถนำไปโชว์และสามารถมีไว้ใช้ในการออกำลังกายได้ นักเรียนเองจะเกิดความภาคภูมิใจ กล้าแสดงออก และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนอีด้วย ขอชมเชยว่าเป็นเทคนิคที่ดีมาก
โดย กัญญ์ชิสา พานทอง (2012-02-20 21:31:45) [แสดงความคิดเห็น]
นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนใช้ความคิดในการออกแบบ ตกแต่ง แล้วยังสามารถนำไปออกกำลังกายและจำหน่ายได้ :tv18:
โดย มยุรีย์ คำจันทร์ (2012-02-27 20:54:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะ ส่งเสริมนักเรียนด้านพัฒนาการของนักเรียนทำให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและแสดงความคิดของตนเองและได้มีการทดลองให้เด็กได้ใช้ความสามารถของตนเองมีการทำงานเป็นกลุ่มทำให้เด็กมีความสนุกสนาน เมื่อมีการทดลองแล้วยังได้ให้นักเรียนได้สรุปยังได้มีการประดิษฐ์ฮูล่าฮูบเป็นของตนเองด้วย และให้นักเรียนได้ใช้ของที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ และส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายทุกวัน เป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมและสนับสนุนมากค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15:
โดย อังคณา คำศรี (2012-03-10 16:00:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ สมารถส่งเสริมการพัฒนาการด้านร่างการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ และให้เทคนิควิธีง่ายๆแต่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ และยังนำวัสดุจากท้องถิ่นมาใช้เป็นสื่ออุปกรณ์ที่ราคาประหยัดแต่สามารถสอดแทรกการเรียนการสอนที่ทรงคุณค่า ปลูกฝังลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียนอย่างไม่รู้ตัว เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีประโยชน์มากค่ะ เด็กๆดูสนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เป็นอย่างมาก ส่งเสริมสุขภาพให้นักเรียนอีกนะคะดีมากค่ะ
โดย กชพร อินจันทร์ (2012-03-31 08:05:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ สมารถส่งเสริมการพัฒนาการด้านร่างการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ และให้เทคนิควิธีง่ายๆแต่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ และยังนำวัสดุจากท้องถิ่นมาใช้เป็นสื่ออุปกรณ์ที่ราคาประหยัดแต่สามารถสอดแทรกการเรียนการสอนที่ทรงคุณค่า ปลูกฝังลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียนอย่างไม่รู้ตัว เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีประโยชน์มากค่ะ เด็กๆดูสนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เป็นอย่างมาก ส่งเสริมสุขภาพให้นักเรียนอีกนะคะดีมากค่ะ
:tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย กชพร อินจันทร์ (2012-03-31 08:13:08) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีสร้างอาชีพด้วยฮูลาฮูปของคุณครูจรัญ ที่นำท่อประปาเหลือใช้ มาให้นักเรียนทำฮูลาฮูบโดยออกแบบลวดลายเอง เพื่อเก็บไว้ใช้ในการออกกำลังกายจนนักเรียนสามารถเล่นและออกโชว์ได้ จากวิธีการสอนของครูนอกจากนักเรียนเกิดการเรียนรู้เรื่องงานประดิษฐ์แล้วยังทำให้สามารถพัฒนาไปสุ่การทำโครงงานเพื่อต่อยอดความรู้ให้กับนักเรียนกลายเป็นกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการที่เกิดประโยชน์มากมายต่อตัวนักเรียนถือเป็นการจุดประกายแนวคิดในการออกแบบการสอนให้ครูท่านอื่นด้วย
โดย วิไลภรณ์ ผุยพรม (2012-04-01 11:40:37) [แสดงความคิดเห็น]
สร้างอาชีพกับฮูลาฮูป คุณครูจรัญ ชาวใต้
เป็นการสอนที่น่าสนใจ เป้นกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการให้กับนักเรียน ฮูลาฮูบจากท่อประปาเหลือใช้จากการเกษตร มาให้นักเรียนประดิษฐ์ และออกแบบลวดลายตามจินตนาการของนักเรียนเอง เมื่อได้ฮูลาฮูบไว้ประกอบการออกกำลังกายแล้ว นักเรียนยังสามารถดัดแปลงประยุกต์ท่าทางการเล่นฮูลาฮูป จนสามารถนำออกไปโชว์ในงานต่างๆ นักเรียนเองจะเกิดความภูมิใจ และกล้าแสดงออก และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ สามารถนำไปจำหน่ายได้
โดย ชญานิษฐ์ แนวสุภาพ (2012-04-03 17:38:49) [แสดงความคิดเห็น]
ความรู้เต็มตัวจะไปกลัวอะไร ด้วยหนึ่งสมองกับสองมือของเราทุกคน สามารถสร้างงานขึ้นมาในลักษณะใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับมือของเรา
ธุรกิจส่วนตัวในปัจจุบันมีหลากหลายประเภทให้เลือก ตั้งแต่เป็นเจ้าของธุรกิจคนเดียวไปจนถึงมีหุ้นส่วนจำนวนมาก แต่ถ้าชอบอิสระและธุรกิจไม่สลับซับซ้อนมาก ขอแนะนำให้ทำคนเดียว เป็นธุรกิจขนาดเล็กๆ ธุรกิจใดก็ได้ ล้วนสามารถทำเงินได้ทั้งนั้น เพียงแต่ธุรกิจใดจะได้มากหรือน้อย ก็ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยความนิยมของลูกค้าเป็นหลัก การมีธุรกิจส่วนตัว จะไม่มีการกำหนดเพดานรายได้เหมือนกรณีเป็นลูกจ้างทั่วๆไป ประเภทตามเนื้อผ้า คุณทำมาก คุณก็ได้มาก คุณทำน้อย คุณก็ได้น้อยตาม ทั้งนี้เท่ากับว่าการทำธุรกิจส่วนตัวนี้เป็นตัวชี้วัดถึงความสามารถของคุณเอง มันเป็นตัวบอกหลายๆอย่างถึงตัวตนของคุณ บางคนทำธุรกิจส่วนตัวเสริมควบคู่ไปกับทำงานเป็นลูกจ้างประจำ ซึ่งก็สามารถทำได้ แต่ผลลัพธ์ออกมาก็อาจไม่ดีเท่าที่ควร เพราะยังขาดหลายสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจไปได้ดีหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง input เป็นอย่างไร output ก็ออกมาเช่นนั้น
คุณครูจรัญ ชาวใต้ที่สอนตอนนี้ทำได้ดีมาก
โดย มนตรี ศีลคุณ (2012-04-04 07:53:19) [แสดงความคิดเห็น]
สร้างอาชีพกับฮูลาฮูป คุณครูจรัญ ชาวใต้
คุณครูจรัญ ชาวใต้ รร.บ้านหนองหมู จ. เพชรบูรณ์ เป็นอีกตอนที่ต้องขอยกนิ้วให้สำหรับความคิดหรือไอเดียที่บรรเจิดมากๆสิ่งที่อยู่รอบกายหรือข้างตัวเรามีประโยชนืทั้งนั้นเพียงแต่ว่าใครจะสามารถนำมาประยุกต์ได้มากน้อยเพียงใด ยิ่งในยุคปัจจุบัน ธุรกิจ รายได้เป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่กับคนทุกคน นักเรียนมีรายได้จากสิ่งที่ตนเองสามารถเล่นได้ โชว์ได้ คิดท่าเองได้ นักเรียนจึงเกิดความภูมิใจและมีกำลังใจที่จะต่อยอดสืบต่อไป คิดแล้วต้องทำ ทำอย่างที่คิด พิชิตจุดหมายค่ะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ
โดย จุฑามาศ-ชนินทรภิวงศ์ (2012-04-04 15:23:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ โดยใช้เทคนิควิธีง่ายๆแต่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ และยังนำวัสดุจากท้องถิ่นมาใช้เป็นสื่ออุปกรณ์ที่มีราคาประหยัดแต่สามารถสอดแทรกการเรียนการสอนที่ทรงคุณค่า ปลูกฝังลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียนอย่างไม่รู้ตัว เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีประโยชน์มาก เด็ก ๆ ให้ความสนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เป็นอย่างมาก เป็นวิธีสร้างอาชีพด้วยฮูลาฮูปของคุณครูจรัญ ที่นำท่อประปาเหลือใช้ มาให้นักเรียนทำฮูลาฮูบโดยออกแบบลวดลายเอง เพื่อเก็บไว้ใช้ในการออกกำลังกายจนนักเรียนสามารถเล่นและออกโชว์ได้ จากวิธีการสอนของครูนอกจากนักเรียนเกิดการเรียนรู้เรื่องงานประดิษฐ์แล้วยังทำให้สามารถพัฒนาไปสุ่การทำโครงงานเพื่อต่อยอดความรู้ให้กับนักเรียนกลายเป็นกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการที่เกิดประโยชน์มากมายต่อตัวนักเรียน
โดย ลักขณา เหง้าละคร (2012-04-04 22:32:48) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: เป็นการสอนที่ดีค่ะมีการบูรณาการนำสิ่งที่สอน สิ่งที่ได้พบเจอสิ่งใหม่ๆ นำมาประยุกต์ในการเรียนการสอน นำมาประยุกต์สอนเป็นแบบโครงงานให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแสดงความคิดเห็น ได้ทดลองในสิ่งที่สงสัย และได้เปรียบเทียบผลที่ออกมาว่าผลลัพธ์ความคิดแต่ละโครงงานมีผลออกมาแตกต่างกันอย่างไร แล้วก็สรุปสิ่งที่ดีที่สุด จากผลของการเรียนก็ยังส่งผลให้มีการขยายผลไปสู่การสร้างอาชีพให้กับนักเรียนและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้อีกด้วย เป็นการสอนที่เยี่ยมมากค่ะ ดิฉันจะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนที่โรงเรียนบ้างค่ะ
โดย ครูดอกแก้ว มีระหารนอก (2012-04-05 09:58:59) [แสดงความคิดเห็น]
สร้างอาชีพกับฮูลาฮูป คุณครูจรัญ ชาวใต้ ร.ร.บ้านหนองหมู จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นการสอนที่น่าสนใจ เป็นกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการให้กับนักเรียน ฮูลาฮูบจากท่อประปาเหลือใช้จากการเกษตร มาให้นักเรียนประดิษฐ์ และออกแบบลวดลายตามจินตนาการของนักเรียนเอง เมื่อได้ฮูลาฮูบไว้ประกอบการออกกำลังกายแล้ว นักเรียนยังสามารถดัดแปลงประยุกต์ท่าทางการเล่นฮูลาฮูป จนสามารถนำออกไปโชว์ในงานต่างๆ นักเรียนเองจะเกิดความภูมิใจ และกล้าแสดงออก และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ สามารถนำไปจำหน่ายได้ และนำชื่อเสียงมาให้โรงเรียนได้อีกด้วย
โดย ประกาย ช้างคง (2012-04-06 06:30:36) [แสดงความคิดเห็น]
สร้างอาชีพกับฮูลาฮูป คุณครูจรัญ ชาวใต้
คุณครูจรัญ ชาวใต้ รร.บ้านหนองหมู จ. เพชรบูรณ์ อยากให้มีกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการให้กับนักเรียน จึงได้สอนทำฮูลาฮูบจากท่อประปาเหลือใช้จากการเกษตร มาให้นักเรียนประดิษฐ์ และออกแบบลวดลายตามจินตนาการของนักเรียนเอง เมื่อได้ฮูลาฮูบไว้ประกอบการออกกำลังกายแล้ว นักเรียนยังสามารถดัดแปลงประยุกต์ท่าทางการเล่นฮูลาฮูป จนสามารถนำออกไปโชว์ในงานต่างๆ นักเรียนเองจะเกิดความภูมิใจ และกล้าแสดงออก และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการให้นักเรียน ทำฮูลาฮูบจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น เช่น ท่อประปา ที่เหลือจากงานเกษตร นักเรียนประดิษฐ์และออกแบบตามจินตนาการของนักเรียนเอง แล้วได้ทำการทดลองทำโดยใส่น้ำ ดินและหิน แต่ละกลุ่ม เมื่อได้ทำการปฏิบัติแล้วนำมาสรุปว่าจะนำอะไรมาใช้เมื่อสรุปได้แล้วว่าใช้น้ำ นักเรียนยังสามารถดัดแปลงประยุกต์ของมาตกแต่งให้สวยงาม จนสามารถนำไปโชว์และสามารถมีไว้ใช้ในการออกำลังกายได้ นักเรียนเองจะเกิดความภาคภูมิใจ กล้าแสดงออก และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนอีด้วย ขอชมเชยว่าเป็นเทคนิคที่ดีมาก :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย อดิเรก เสมามอญ (2012-04-06 15:12:55) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันเป็นคนที่ชอบการเล่นฮูลาฮูปอยู่แล้ว ก็เลยลองเข้ามาชมวิดีโอชุดนี้ จากที่ได้รับชมนั้นทำให้เห็นความตั้งใจจริงของครูผู้สอนที่ได้นำความรู้จากสิ่งที่ได้ไปศึกษาดูงานมา แล้วนำมาพัฒนาให้กับผู้เรียน เป็นวิธีการสอนในการประดิษฐ์ ออกแบบลวดลายตามจินตนาการ ในการสร้างฮูลาฮูปด้วยตนเอง กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ทำให้เด็ก ๆ ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง มีโอกาสได้ทำงานเป็นทีมกับเพื่อนๆ พร้อมทั้งได้ความสนุกสนานจากสิ่งประดิษฐ์ที่เด็ก ๆ ได้สร้างขึ้นมาด้วยตนเอง
โดย สาวิตรี (2012-04-06 23:05:39) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูจรัญ ชาวใต้ รร.บ้านหนองหมู จ. เพชรบูรณ์ อยากให้มีกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการให้กับนักเรียน จึงได้สอนทำฮูลาฮูบจากท่อประปาเหลือใช้จากการเกษตร มาให้นักเรียนประดิษฐ์ และออกแบบลวดลายตามจินตนาการของนักเรียนเอง เมื่อได้ฮูลาฮูบไว้ประกอบการออกกำลังกายแล้ว นักเรียนยังสามารถดัดแปลงประยุกต์ท่าทางการเล่นฮูลาฮูป จนสามารถนำออกไปโชว์ในงานต่างๆ นักเรียนเองจะเกิดความภูมิใจ และกล้าแสดงออก และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
โดย สุภารัตน์ ชาวใต้ (2012-04-08 19:49:46) [แสดงความคิดเห็น]
ฮูลาฮูบจากท่อประปาเหลือใช้จากการเกษตร คุณครูจรัญ เป็นแนวทางที่ดีเลยค่ะ ให้นักเรียนช่วยกันคิด วิเคระห์ ทดลอง จนสามารถประดิษฐ์ฮูลาฮูบอย่างสร้างสรรค์ เมื่อกระบวนการประดิษฐ์สำเร็จ ส่งเสริมให้นักเรียนคิดให้ด้านการสร้างสิ่งที่สวยงาม ต่างเป็นนักศิลปะตัวน้อย ตามแบบที่ออกแบบกันเองเมื่อได้ฮูลาฮูบนักเรียนได้มีการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูบของตนเอง สิ่งที่สุดยอดตรงวัตถุประสงค์สามารถนำมาจำหน่ายได้ด้วย นักเรียนได้เรียนร้งานประดิษบ์ คิดสร้างสรรค์ งานศิลปะ การคิดหาต้นทุน กำไร รู้จักหารายได้เข้าบ้านแล้วยังได้ออกกำลังกายแข็งแรงทั้งสมองและร่างกายค่ะ เป็นกำลังใจให้คุณครูคนเก่งค่่ะ ขอบคุณค่ะ ที่จุดประกายดีดีค่ะ
โดย กานณภา ทองเกิด (2012-04-09 15:12:29) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมสามารถพัฒนาผู้เรียน มีการตั้งปัญหาก่อนแล้วให้เด็กวิเคราะห์วัสดุการทำ แล้วออกแบบชิ้นงาน มีการบูรณาการความรู้กับวิทยาศาสตร์ น่าสนใจมาก และไม่ปิดกันความคิดของเด็ก และยังส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนช่างสังเกตุ เป็นกิจกรรมน่าสนใจมาก และเด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการทำชิ้นงาน และยังสามารถนำไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเด็กละต่อยอดเป็นอาชีพได้ น่าสนใจมาก
โดย อดิศักดิ์ อินทนุ (2012-04-10 00:22:48) [แสดงความคิดเห็น]
การประยุกต์การเรียนการสอนสู่กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน การตั้งปัญหา เด็กคิดวิเคราะห์ ออกแบบชิ้นงาน เด็กทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ สร้างงานสร้างอาชีพ ออกร้านสิ้นค้า โดยเด็กได้ดำเนินกิจกรรมทำด้วยตนเอง เด็กเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ครูสนุกกับการเรียนการสอน ที่เห็นผลจริงจากการจัดการเรียนการสอน และการทำงานจริง โรงเรียนมีความภาคภูมิใจในกิจกรรมที่ทำและเกิดผลรายได้ต่อเด็กนักเรียน การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการทำกิจกรรมการเรียนและการทำโครงงานให้สำเร็จ
ครูต้องให้เด็กได้มีจิตนาการและคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง
ให้เด็กได้ศึกษาวิเคราะห์และทดลองด้วยตนเอง
โดย อดิศักดิ์ อินทนุ (2012-04-10 09:52:31) [แสดงความคิดเห็น]
สร้างอาชีพกับฮูลาฮูป คุณครูจรัญ ชาวใต้

คุณครูจรัญ ชาวใต้ รร.บ้านหนองหมู จ. เพชรบูรณ์ อยากให้มีกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการให้กับนักเรียน จึงได้สอนทำฮูลาฮูบจากท่อประปาเหลือใช้จากการเกษตร มาให้นักเรียนประดิษฐ์ และออกแบบลวดลายตามจินตนาการของนักเรียนเอง เมื่อได้ฮูลาฮูบไว้ประกอบการออกกำลังกายแล้ว นักเรียนยังสามารถดัดแปลงประยุกต์ท่าทางการเล่นฮูลาฮูป จนสามารถนำออกไปโชว์ในงานต่างๆ นักเรียนเองจะเกิดความภูมิใจ และกล้าแสดงออก และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
โดย พชร พิมพ์วาปี (2012-04-17 20:31:45) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากรับชม การสร้างอาชีพกับฮูลาฮูบ ของคุณครูจรัญ ชาวใต้ ได้กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการให้กับนักเรียน โดยสอนทำฮูลาฮูบจากท่อประปาเหลือใช้จากการเกษตรไว้ประกอบการออกกำลังกาย โดยฝึกให้ประดิษฐ์ และออกแบบสร้างสรรค์ลวดลายตามจินตนาการ ทำให้ได้แนวคิดและเทคนิคการจัดกิจกรรมการรู้ที่น่าสนใจ และจะนำเทคนิคการจัดกิจกรมการเรียนรู้ไปประยุกต์ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนต่อไปค่ะ ขอบคุณมาก ๆ :tv15:
โดย รอบียะ มงอาหลี (2012-04-19 01:03:24) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมนี้เป็นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ โดยใช้เทคนิควิธีง่ายๆแต่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ และยังนำวัสดุจากท้องถิ่นมาใช้เป็นสื่ออุปกรณ์ที่มีราคาประหยัดแต่สามารถสอดแทรกการเรียนการสอนที่ทรงคุณค่า ปลูกฝังลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียนอย่างไม่รู้ตัว เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีประโยชน์มาก เด็ก ๆ ให้ความสนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เป็นอย่างมาก เป็นวิธีสร้างอาชีพด้วยฮูลาฮูปของคุณครูจรัญ ที่นำท่อประปาเหลือใช้ มาให้นักเรียนทำฮูลาฮูบโดยออกแบบลวดลายเอง เพื่อเก็บไว้ใช้ในการออกกำลังกายจนนักเรียนสามารถเล่นและออกโชว์ได้ จากวิธีการสอนของครูนอกจากนักเรียนเกิดการเรียนรู้เรื่องงานประดิษฐ์แล้วยังทำให้สามารถพัฒนาไปสุ่การทำโครงงานเพื่อต่อยอดความรู้ให้กับนักเรียนกลายเป็นกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการที่เกิดประโยชน์มากมายต่อตัวนักเรียน จะลองเอไปทำดูแน่นอน
โดย สมชาย พรหมมลมาศ (2012-05-13 07:07:23) [แสดงความคิดเห็น]
สร้างอาชีพกับฮูลาฮูป คุณครูอรัญ ชาวใต้ โรงเรียนบ้านหนองหมู จังหวัดเพชรบูรณ์ อยากให้มีกิจกรรมสร้างเสริมพัฒนาการให้กับนักเรียน จึงได้สอนทำฮูลาฮูป จากท่อน้ำประปาเหลือใช้จากการเกษตร มาให้นักเรียนประดิษฐ์ และออกแบบลวดลาย ตามจินตนาการของนักเรียนเอง เมื่อได้ฮูลาฮูปไว้ประกอบการออกกำลังกาย นักเรียนยังสามารถดัดแปลงประยุกต์ท่าทางการเล่นฮูลาฮูป จนสามารถออกไปโชว์ในงานต่างๆ และออกจำหน่ายหารายได้ให้กับครอบครัวด้วย นักเรียนก็จะเกิดความภูมิใจและกล้าแสดงออก และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จะนำแนวคิดการจัดการเรียนรู้ไปประยุกต์สอนในห้องเรียนต่อไป ขอชื่นชมคุณครูมากๆค่ะ
โดย ยุพา วงษ์แหวน (2012-05-18 20:43:39) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบพระคุณมาก นำไปให้เด็ก ๆ ที่โรงเรียนชม จุดประกายให้เด็ก ๆ อยากออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูป
โดย สุภารัตน์ ชาวใต้ (2012-09-27 20:04:30) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบพระคุณมาก นำไปให้เด็ก ๆ ที่โรงเรียนชม จุดประกายให้เด็ก ๆ อยากออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูป
โดย สุภารัตน์ ชาวใต้ (2012-09-27 20:04:35) [แสดงความคิดเห็น]
สร้างอาชีพกับฮูลาฮูป คุณครูจรัญ ชาวใต้
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและความคิด สร้างสรรค์ของเด็กๆ โดยการนำท่อประปาเหลือใช้จากการเกษตร มาให้นักเรียนประดิษฐ์ฮูลาฮูป เพื่อเก็บไว้ใช้ในการออกกำลังกายจนนักเรียนสามารถเล่นและออกโชว์ได้ นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำไปจำหน่ายได้

:tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย อานีตา มะยา (2012-10-01 22:44:37) [แสดงความคิดเห็น]
สร้างอาชีพกับฮูลาฮูป คุณครูจรัญ ชาวใต้
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและความคิด สร้างสรรค์ของเด็กๆ โดยการนำท่อประปาเหลือใช้จากการเกษตร มาให้นักเรียนประดิษฐ์ฮูลาฮูป เพื่อเก็บไว้ใช้ในการออกกำลังกายจนนักเรียนสามารถเล่นและออกโชว์ได้ นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำไปจำหน่ายได้

:tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย อานีตา มะยา (2012-10-01 22:44:52) [แสดงความคิดเห็น]
สร้างอาชีพกับฮูลาฮูป เป็นการสอนให้เด็กได้เรียนรู้และทดลองจากของจริงทำให้เด็กเกินกระบวนการคิด จิตนาการ โดยการสร้างสรรผลงานจากการที่ให้เด็กคิด ทดลองว่า จะใช้อุปกรณ์ใด ใช้วัสดุใดให้เกิดการถ่วง เพื่อให้เด็กได้ลองผิดลองถูก เกิดประสบการณ์ ใด้เด็กประดิษฮูลาฮูปเองทำให้เกิดความคิดสร้างสรร และผลผลิตที่ได้สามารถจำหน่ายเป็นรายได้ ทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ ส่งผลให้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
โดย ธรรมรัตน์ บุญประกอบ (2014-02-17 05:35:51) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv