thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1028
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.30 นาที | Online : 2012-01-22  
    สืบสานตำนานเสื่อจันทบูร คุณครูธารา อานามนาถ  
    เนื่องจากการทอเสื่อ เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียง และเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวจังหวัดจันทบุรี และตัวครูได้รับการถ่ายทอดมาจากครอบครัวการทอเสื่อมาโดยตรง เพื่อเป็นการสืบทอดดำรงเอกลักษณ์ คุณครูธารา อานามนาถ รร.สตรีมารดาพิทักษ์ จ. จันทบุรี จึงเลือกตำนานการทอเสื่อ มาเป็นกิจกรรมให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ความเป็นมาของเสื่อจันทบูร ที่นำวัสดุท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะการทอเสื่อไม่ได้เป็นเพียงการฝึกอาชีพเท่านั้น แต่เป็นการให้รู้จักภูมิปัญญาของท้องถิ่น และนำมาประยุกต์ใช้อย่างเกิดประโยชน์  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

มาทำ E-BOOK กันเถอะ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการทำ E-BOOK ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองออกมาได้สำเร็จ เพิ่มเติม

กลไกง่าย ๆ ใช้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ คุณครูกฤษขจร ศรีถาวร รร.บ้านสำราญ
เพราะความใกล้ชิด ทำให้รู้ความสนใจเฉพาะด้านของนักเรียน จนเกิดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับมือขึ้น เรื่องรอบตัวสู่การสร้างสรรค์ เพิ่มเติม

ความพอเพียงที่บ้านดงเสลา ผอ.สายัญห์ สุขสำราญ, อ.โชติกา อมรธรรมวุฒิ รร.บ้านดงเสลา
ความทันสมัย และสื่อในโลกปัจจุบันกำลังเข้าสู่วิถีชีวิตของลูกหลานกะเหรี่ยงยุคใหม่ คุณครูและชุมชนร่วมมือกัน ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวิถีชีวิตแบบกะเหรี่ยง ที่รู้จักพึ่งพาตนเอง และธรรมชาติ เพิ่มเติม

ตะกร้าพารวย คุณครูสมหวัง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องการสร้างอาชีพ เรียนรู้จากกระบวนการผลิตไปถึงการเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป ได้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษในภาชนะที่นักเรียนสานเอง เป็นวัสดุสังเคราะห์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม

ดักแด้ดุ๊กดิ๊ก ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประถม
ชมกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กมีทักษะในการปะ ตัด ฉีก ร้อยการฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการดึงเอาหลักการทาง วิทยาศาสตร์คือเรื่อง จุดศูนย์ถ่วง มาใช้สอนอีกด้วย เพิ่มเติม

 
 
น่าส่งเสริม ณ.ปัจจุบันนี้การทอเสื่อจะไม่ค่อยเป็นที่โด่งดังเท่าที่ควรแล้ว เพราะการทอเสื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยโบราณ
โดย อานันต์ สะแตมาแง (2012-01-23 19:51:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสืบสานส่งเสริมให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ให้สืบต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสืบสานและสร้างอาชีพ ได้ดีเลยที่เดียว
โดย ชงคา บริวาท (2012-02-05 02:44:59) [แสดงความคิดเห็น]
รายการสืบสานตำนานเสื่อจันทบูร วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของครูธารา อานามนาถ โรงเรียนสตรี มารดาพิทักษ์ นอกจากจะแสดงให้เห็นประโยชน์ของการสืบสานตำนานเสื่อจันทบูรแล้ว กระบวนการเรียนการสอน โดยการให้นักเรียนได้เรียนจากของจริง แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและการได้ฝึกปฏิบัติทำให้การเรียนรู้มีความหมายมากขึ้น รายการตอนนี้น่าจะเป็นแรงบัลดาลใจให้คุณครูที่สอนกลุ่ม กอท. ที่ในชุมชนมีอาชีพที่ควรสืบสานและอนุรักษ์ไว้ได้นำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีค่ะ :tv18: :tv17:
โดย เบ็ญจมาศ อินทร์ฤทธิ์ (2012-02-17 21:59:40) [แสดงความคิดเห็น]
รายการสืบสานตำนานเสื่อจันทบูร วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของครูธารา อานามนาถ โรงเรียนสตรี มารดาพิทักษ์ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเกิดขึ้นจากพื้นฐานความเชื่อที่ว่า การจัดการศึกษามีเป้าหมาย
สำคัญที่สุด คือการจัดการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากของจริง นอกจากจะแสดงให้เห็นประโยชน์ของการสืบสานตำนานเสื่อจันทบูรแล้ว ซึ่งเป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน เป็นสิ่งที่ควรสืบสานและอนุรักษ์ไว้ได้นำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
โดย อานีตา มะยา (2012-10-03 14:42:53)
เมื่อได้รับชมแล้ว ได้เกิดแรงบันดาลใจให้นึกถึงว่า นอกจากตำนานเสื่อจันทบูรแล้ว ยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกมากหลาย ที่เป็น OTOP ที่สามารถนำมาสืบสานให้คงอยู่และเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริง..ขอบคุณคุณครูธาราครับ.
โดย ชยานนท์ มูลพิมพ์ (2012-02-18 00:39:19) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้า นางสาว รุ่งศิริ สนพลายรหัสนักศึกษา 534148021 สาขาวิทยาศาสตร์เเละเทคดนโลยี มหาลัยราชภัฎเพชรบุรีเกี่ยวกับตำนานเสื่อจันทรบูร เนื่องจากที่นำเรื่องนี้มาเพราะว่าเพื่อเป็น การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมเก่าเเก่ เพื่อให้นักเรียนได้สืบทอดกันต่อไป นักเรียนจะรู้ความเปนมาของวัสดุของท้องถิ่นที่ที่นำมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ ได้ทั้งในด้านอาชีพ การศึกษา เป็นความรู้ที่ติดตัวคู่ตัวเราไป เราสามารถนำความรู้นี้ไปสืบทอดสู่รุ่นลูก รุ่นหลานเเละสามารถนำความรู้นี้มาสู่ชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้เงินมาเลี้ยงครอบครัว เเละทำให้ตัวเองมีคุณค่าที่สุด
โดย รุ่งศิริ สนพลาย (2012-03-09 16:13:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่าส่งเสริมมากเลยค่ะ ทำให้นักเรียนได้รู้จักการอนุรักษ์และมีการสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านของตนเองด้วยค่ะ เป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมมากเลยค่ะนอกจากนี้ยังทำให้นักเรียนได้เรียนด้วยตนเองและได้ลงมือปฏิบัติเองค้วยและได้ลงพื้นที่จริงและได้รุ้จักวัสดุจริงๆและเป็นการเรียนนอกห้องเรียนที่ทำให้นักเรียนเกิกความสนใจและเป็นการดึงดูดความสนใจเด็กที่ดีมากค่ะ นอกจากนี้ยังเกิดเป้นแรงบันดาลใจให้เราเกิดจิตสำนึกที่ดีต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv16:
โดย ปนัดดา หอมจริง (2012-03-10 17:00:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนที่เด็กได้ฝึกปฎิบัติบัติได้ดีมากเป็นแบบอย่างที่ดีและนำไปปฏิบัติได้
โดย อดุล หมู่มาก (2012-03-28 17:25:05) [แสดงความคิดเห็น]
:tv18: ขอชื่นชมและเป็นกำลังให้ คุณครูธารา อานามนาถ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี จัดการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เห็นความสำคัญของอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอสื่อจันทบูร นำเสนอเรื่อง โ€œสืบสานตำนานเสื่อจันทบูรโ€ เพื่อเป็นการอนุรักษ์อาชีพการทอเสื่อจันทบูรที่กำลังจะสูญหายไปพร้อมกันคนเก่าคนแก่ ที่ยังมีให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นพร้อมผลงานที่มีลวดลายที่สวยงาม การจัดการเรียนการสอนมิจำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียว การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ นักเรียนได้เรียนรู้จากของจริง ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอีกแบบหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนได้เช่นกัน
โดย สุเทพ โตสุวรรณ (2012-04-01 20:48:21) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเกิดขึ้นจากพื้นฐานความเชื่อที่ว่า การจัดการศึกษามีเป้าหมาย
สำคัญที่สุด คือการจัดการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาตนเองสูงสุด ตามกำลังหรือศักยภาพของแต่ละคน แต่เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทั้งด้านความต้องการ ความสนใจ ความถนัดและยังมีทักษะพื้นฐานอันเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้ในการเรียนรู้ อันได้แก่ ความสามารถในการฟัง พูด อ่านเขียน ความสามารถทางสมอง ระดับสติปัญญา และการแสดงผลของการเรียนรู้ออกมาในลักษณะที่ต่างกัน
จากการชมวีดีทัศน์ผู้เรียนทุกคนสนใจดีมากได้ไปศึกษานอกสถานที่และมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญ
โดย มนตรี ศีลคุณ (2012-04-04 06:53:05) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมที่นำสิ่งที่มีอยู่มากในท้องถิ่นมาประดิษฐ์อาจจะไม่ใช่เสื่ออย่างเดียว แต่สามารถนำไปทำอย่างอื่นได้อีก เช่น กระเป๋าซึ่งมีความสวยงามมากเพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาตนเองและเป็นการอนุรักษ์อาชีพการทอเสื่อจันทรบูรที่อาจจะกำลังสูญหายไป และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เด็กได้อนุรักษ์วัฒนธรรมอันเก่แก่ของจังหวัดจันทบุรี สำหรับเด็กเมื่อได้รับความรู้นี้แล้วอาจจะนำความคิดมาทำให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีด้วย
โดย สุกฤตา สุภานิล (2012-04-04 21:34:46) [แสดงความคิดเห็น]
การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นหน้าที่โดยตรงของครูเรา การที่ครูได้นำเรื่องเสื่อจันทบูรมาให้ได้รับชมนี้ขอชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง และยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกมากมายรอการถ่ายทอดแก่เยาวชนรุ่นหลัง และเราจะเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่จะทำเช่นนั้น
โดย ดวงกมล นวกาญจนกุล (2012-04-15 15:08:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมจริงได้เห็นได้ลงมือทำด้วยตนเอง โดยผ่านชุมชนที่ตัวเองอยู่ ผ่านครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพในท้องถิ่นและได้เห็นว่าครูมีแนวทางการสอนที่ให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกๆใหม่ๆออกไปทำให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ในการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งควรส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนแบบนี้และทำต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ผมคิดว่าจะนำแนวความคิดนี้ไปใช้ในการรเรียนการสอนกับทิ้งถิ่นของตนเอง ต้องรีบไปทำแล้วละ
โดย ณัฐภัทร สุขพรรณ์ (2012-04-18 11:09:07) [แสดงความคิดเห็น]
ครูได้เล่าประวัติศาสตร์ขอเสื่อจันทบูร ว่า เกิดมาอย่างไร และปัจจุบัน ขาดหายไปอย่างไร
กระบวนการเรียนการสอนครูพานักเรียนไปดูการทำเสื่อจันทบูร ที่วิทยากร ป้าเรณู จิตสงวน บ้านท่าแฉลม ต บางกระจะ
ได้แนะนำกระบวนการวิธีการทำเสื่อกก ตั้งแต่ การตัดต้นกก การตากกก การต้มย้อยสีกก และตากให้แห้ง
เด้กนักเรียนศึกษาและทดลองทำด้วยตนเอง การทอเสื่อจันทบูร การออกแบบลวดลายเสือให้สวยงาม คุณครูธารา อานามนาถ น่านับถือจริง จริง
โดย จรัญ ชาวใต้ (2012-04-18 22:04:44) [แสดงความคิดเห็น]
สืบสานส่งเสริมให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ให้สืบต่อไป เพื่อเป็น การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมเก่าเเก่ เพื่อให้นักเรียนได้สืบทอดกันต่อไป นักเรียนจะรู้ความเปนมาของวัสดุของท้องถิ่นที่ที่นำมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ ได้ทั้งในด้านอาชีพ การศึกษา เป็นความรู้ที่ติดตัวคู่ตัวเราไป เราสามารถนำความรู้นี้ไปสืบทอดสู่รุ่นลูก รุ่นหลานเเละสามารถนำความรู้นี้มาสู่ชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้เงินมาเลี้ยงครอบครัว เเละทำให้ตัวเองมีคุณค่าที่สุด
โดย นายอลงกรณ์ เขตสกุล (2012-04-22 14:10:45) [แสดงความคิดเห็น]
การให้เด็กได้มาศึกษาการทอเสื่อเป็นการทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากวิทยากรท้องถิ่นที่น่าสนใจมาก การให้เด็กได้เข้าไปดูการตัดวัตถุดิบในการทอเสื่อ การฝึกให้เด็กได้สานเอง การสังเกตต้นกกที่ถูกต้องว่าอันไหนเหมาะสมในการนำมาทอเสื่อ ซึ่งเด็กได้เรียนรู้วิธีการทอเสื่ออย่างละเอียดทุกขั้นตอน รวมทั้งเรียนรู้อุปกรณืที่ใช้ในการทอเสื่อก็จะทำให้เด็กได้เห็นถึงองค์ประกอบหนึ่ง ๆ ในการสร้างเสื่อขึ้นมาหนึ่งผืน ซึ่งเด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นที่ตนเอาศัยอยู่ด้วย
โดย ธิดาพร เครือวงค์ (2012-04-22 15:27:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนที่เด็กได้ฝึกปฎิบัติบัติได้ดีมากเป็นแบบอย่างที่ดีและนำไปปฏิบัติได้ เด็กมสามารถดัดแปลงไปใช้กับวัสดุอื่นได้ ชอบมากครับ
โดย ศราวุธ แสนสำราญ (2012-04-23 09:43:51) [แสดงความคิดเห็น]
สืบสานตำนานเสื่อจันทบูรในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกิจกรรมที่คนไทยควรให้ความสำคัญเพื่อที่จะได้อนุรักษ์เข้าไว้โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ใกล้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของไทย คนไทยเองก็เช่นกันควรช่วยกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของไทย จากการเรียนการสอนของคุณครูธารา คุณครูได้มีการเตรียมการสอนที่พร้อมโดยหาแหล่งเรียนรู้เตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับนักเรียนอย่างพอเพียงนักเรียนได้เรียนรู้จริงเกิดความคิด ความมานะพยายามอดทนช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ปฎิบัติจริงสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อีกทั้งชุมชนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เป็นการเรียนที่เหมาะสมดีมากจะนำไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
โดย ศิวิลัย อ่วมอ่ำ (2012-05-02 17:55:11) [แสดงความคิดเห็น]
การที่ครูได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสู่การจัดการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพที่อยู่ในท้องถิ่น การนำนักเรียนไปเรียนรู้สถารที่จริง เรียนรู่จักวัสดุในท้องถิ่น นักเรียนได้เรียนรู้จริง เรียนรู้กระบวนการทำงานคั้งแต่เริ่มต้น จนถึงเสร็จสิน ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการทำงาน และการให้ความเคารพกับผู้ใหญ่ที่ให้ความรู้ เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ในการแปรูปอย่างอื่น ขอชื่นชมคุรครูที่นำนักเรียนไปเรียนรู้ และขอให้เป็นตัวอย่างกับครูท่านอื่นคะ
โดย กรรณิการ์ บุญประเสริฐ (2012-05-03 08:40:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้นักเรียนได้เรียนรู้ เป็นการนำวัสดุท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ใช้กระบวนการการทำงานอย่างมีระบบ ได้ผลงานเป็นที่น่าภาคภูมิใจ ขอชื่นชมว่าดีมากครับ
โดย สมาน พุกจอน (2012-05-03 17:09:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ เริ่มตั้งแต่ประวัติของเสื่อจันทบูร ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ใครเป็นคนนำเข้ามา แล้วก็จัดกิจกรรมโดยการไปดูการทำเสื่อแบบจริงหรือที่ชาวบ้านเขาทำกันในปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนได้ดูและทดลองทำ เป็นความรู้แก่นักเรียน และเมื่อกลับมา โรงเรียนแล้วก็ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติโดยการออกแบบลายด้วยตนเองแล้วนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน ทำให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ และมีการอนุรักษ์และสืบสานวัฒธรรมพื้นบ้านของตนเอง
โดย มยุรีย์ คำจันทร์ (2012-05-04 08:43:27) [แสดงความคิดเห็น]
ายการสืบสานตำนานเสื่อจันทบูร วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูธารา อานามนาถ โรงเรียนสตรี มารดาพิทักษ์
ครูได้เล่าประวัติศาสตร์ขอเสื่อจันทบูร ว่า เกิดมาอย่างไร และปัจจุบัน ขาดหายไปอย่างไร
กระบวนการเรียนการสอนครูพานักเรียนไปดูการทำเสื่อจันทบูร ที่วิทยากร ป้าเรณู จิตสงวน บ้านท่าแฉลม ต บางกระจะ
ได้แนะนำกระบวนการวิธีการทำเสื่อกก ตั้งแต่ การตัดต้นกก การตากกก การต้มย้อยสีกก และตากให้แห้ง
เด้กนักเรียนศึกษาและทดลองทำด้วยตนเอง การทอเสื่อจันทบูร การออกแบบลวดลายเสือให้สวยงาม
โดย อดิศักดิ์ อินทนุ (2012-05-04 10:11:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดี โดยเริ่มจากประวัติความเป็นมาของเสื่อจันทบูร แล้วนำไปสู่การปฏิบัติจริงโดยนำวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้และนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตัดกก การผ่ากก การย้อมกก อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทอเสื่อ วิธีการทอเสื่อ และนำวิชาอื่นมาบูรณาการในการจัดทำลวดลาย เช่น วิชาเรขาคณิต วิชาวิทยาศาสตร์ ทำให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์อาชีพท้องถิ่นไม่ให้สูญหายได้เป็นอย่างดี
โดย ชิดชม เรืองวัฒนา (2012-05-04 19:32:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการสอนที่ดีเพราะปัจจุบันนั้นการเรียนการสอนในโรงเรียนนอกจากจะเรียนเนื้อหาวิชาการแล้วการเรียนหลักสูตรท้องถิ่นก็มีส่วนสำคัญและจำเป็นมากเพราะได้เรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ถือเป็นการสืบทอดสิ่งที่มีค่า จากตอนนี้ก็จะเห็นว่านอกจากจะช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาการสานเสื่อแล้วยังเป็นการนำความรู้ใหม่เข้ามาใช้ด้วยในเรื่องของการออกแบบที่ทันสมัยให้เด็กฝึกออกแบบเอง และเป็นการฝึกเด็กในตัวในเรื่องสมาธิด้วยเพราะการเสื่อต้องใช้สมาธิผลงานจะออกมาดี
โดย วัชรพงศ์ ละอองรัตน์ (2012-05-04 22:20:57) [แสดงความคิดเห็น]
สืบสานตำนานสื่อจันทบูร รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ทำการศึกษาประวัติความเป็นมาของการทำเสื่อจันทบูร นำไปสู่การเรียนรู้จากวิทยากรท้องถิ่นที่สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงจากการทำเสื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการออกไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นนอกห้องเรียน ได้เรียนรู้การเลือกต้นกกที่สามารถนำมาทำเสื่อได้อย่างเหมาะสม รู้จักอุปกรณ์ต่าง ๆในการทำเสื่อ รู้จักวิธีการผ่าต้นกก การตากเส้นกก การย้อมสี การทอเสื่อกกตามลวดลายต่าง ๆ หลังจากนั้น นักเรียนได้แบ่งกลุ่มร่วมกันออกแบบลวดลายเสื่อตามความชอบของกลุ่ม นำเสนอลวดลายหน้าชั้นเรียน และสาธิตวิธีการทอเสื่อตามลวดลายที่ได้ออกแบบไว้ นับว่านักเรียนได้เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง นักเรียนได้เรียนรู้จากกสิ่งใกล้ตัวที่มีอยู่ในท้องถิ่น เห็นคุณค่าและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีค่าต่อการอนุรักษ์อาชีพท้องถิ่นให้คงอยู่กับชาวจันทบุรีสืบต่ไปตราบนานเท่านาน
โดย มัณฑนา บัวประเสริฐ (2012-05-06 22:52:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าเป็นตัวอย่าง เนื่องจากในปัจจุบันนี้ เสื่อไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนัก และบางคนอาจจะไม่รู้จักวิธีการทำ เมื่อได้มีการนำมาเป็นสื่อการเรียนนั้น จะทำให้เด็กในสมัยนี้ ได้เรียนรู้ขั้นตอน วิธีการทำเสื่อ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทอเสื่อ มีความรู้สึกดีใจที่พวกนักเรียนสนใจ และจะได้อนุรักษ์ ต่อๆไปรุ่นลูกรุ่นหลานไปอีก และยังช่วยในการฝึกสมาธิให้แก่นักเรียน แถมยังมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบลายเสื่อตามจินตนาการของตนเอง
โดย ละม้าย หอมภู่ (2012-05-08 21:35:58) [แสดงความคิดเห็น]
โดยส่วนตัวแล้วดิฉันเป็นคนจังหวัดจันทบุรี ศิษย์เก่าโรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) ซึ่งเสื่อกกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อผลิตภัณฑ์หนึ่งของจังหวัดจันทบุรี เดิมทีมีแต่ผู้ใหญ่ ตายาย ที่ประกอบอาชีพทอเสื่อ วีดิโอนี้ดีมากๆๆค่ะ เพราะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการทอเสื่อแบบดั้งเดิมและสามารถนำมาสอนนักเรียนในห้องเรียนได้เป็นการอนุรักษ์และสามารถสร้างสรรค์ลายจากจินตนาการต่างๆได้ที่สำคัญยังสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้จริงค่ะ :tv15:
โดย สรัญญา ประดิษฐศิลป์ (2012-05-18 17:10:50) [แสดงความคิดเห็น]
โดยส่วนตัวแล้วดิฉันเป็นคนจังหวัดจันทบุรี ศิษย์เก่าโรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) ซึ่งเสื่อกกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อผลิตภัณฑ์หนึ่งของจังหวัดจันทบุรี เดิมทีมีแต่ผู้ใหญ่ ตายาย ที่ประกอบอาชีพทอเสื่อ วีดิโอนี้ดีมากๆๆค่ะ เพราะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการทอเสื่อแบบดั้งเดิมและสามารถนำมาสอนนักเรียนในห้องเรียนได้เป็นการอนุรักษ์และสามารถสร้างสรรค์ลายจากจินตนาการต่างๆได้ที่สำคัญยังสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้จริงค่ะ :tv15: :tv02:
โดย สรัญญา ประดิษฐศิลป์ (2012-05-18 17:11:08) [แสดงความคิดเห็น]
การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นหน้าที่โดยตรงของครูการงานอาชีพอย่างเรา เป็นการจัดการเรียนที่เด็กได้ฝึกปฎิบัติบัติได้ดีมากเป็นแบบอย่างที่ดีและนำไปปฏิบัติได้
โดย อนุชิต ดวงดาว (2012-09-25 14:49:00) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ข้าพเจ้า ได้ศึกษาจากวีดิโอข้างต้นทำให้ได้รู้จักวิธีการ สานเสื่อแบบคนจันทบุรีโดยตรง ทำให้มีความเข้าใจและอยากที่จะศึกษา เกี่ยวกับเสื่อจันทบูรมากยิ่งขึ้น และอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยอนุรักษ์ ภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับการทอเสื่อจันทบูรไว้ ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ต่อไป ทำให้ข้าพเจ้าอยากนำความรู้ในส่วนนี้ไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับรู้ ถึงศิลปะ และ วัฒนธรรม อันดีงามของคนไทย ขขอขอบคุณวีดิโอนี้ที่ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้จากสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่เคยรู้มาก่อน
โดย จอนิเล คงอยู่ (2014-02-13 06:43:34) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv