thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 409
Rate :
 3.5
ความยาว : 15.05 นาที | Online : 2012-01-21  
    Uncut Classrooms : สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ตอน 7 คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์  
    (ตอนต่อ) คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์ คุณครูศิลปะ จากโรงเรียนสุพรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี จัดการอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณครูเปิดใจให้กว้าง เพราะ ศิลปะสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในการสอนได้ทุกกลุ่มสาระ และ ศิลปะสามารถเข้าถึงเด็กได้ง่าย ทำให้การนำเสนอของคุณครูเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ชิ้นงานที่ให้คุณครูได้เรียนรมีหลายรูปแบบ เช่น “ปากขยับ" “สี่เหลี่ยมแปลงกาย” “หน้ากากกับบทบาทสมมติ” “นิทานพับกระดาษ”  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์
ชมการอบรม "หน้ากากกับบทบาทสมมติ" "นิทานพับกระดาษ” โดยการพูดถึงการใช้ศิลปะ ผลิตสื่อ และบูรณาการได้หลากหลาย เหมาะกับเด็กนักเรียน เพิ่มเติม

ดนตรีนาฏศิลป์ กับความคิดสร้างสรรค์ อ.เสาวพร บุญช่วย รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (ฉบับเต็ม)
การสอนนาฏศิลป์ในเด็กประถมคือ การที่เด็กมักจะเกิดความเบื่อหน่าย เด็กผู้ชายก็ไม่อยากเรียนเพราะไม่อยากรำ เด็กผู้หญิงบางคนก็รำไม่ได้ ชมวิธีแก้ปัญหาให้เด็กเกิดความสนใจ สนุกกับการเรียน เพิ่มเติม

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 1 ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ รร.สุพรรณภูมิ
การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

รวมศิลป์สร้างสรรค์นิทานคุณธรรม คุณครูรังสรรค์ ไชยมาตย์
เมื่อถูกปลูกฝังว่าศิลปะ ไม่มีความสำคัญในการเอาคะแนนไปแข่งขัน ชมการนำเอาส่วนของวิชาการมาผสานกับศิลปะ เพื่อให้เด็กได้ทั้งความรู้ในส่วนของวิชาการ และยังทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย เพิ่มเติม

Uncut Classrooms : สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ตอน 5 คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์
(ตอนต่อ) การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

 
 
คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์ มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยการใช้เทคนิคในการสร้างกิจกรรมก่อนการเข้าสู่บทเรียนดดยการให้นักเรียนร้องเพลงก่อนเริ่มการเรียนการสอน และเสริมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนใช้บทบาทสมมุติในการแสดงเป้นสัตว์ต่างๆดดยการออกมาแสดงหน้าห้องให้ผู้เรียนได้ผ่อนคลายและสนุกสนานเพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ่นในการเตรียมความพร้อมในการเรียนและทำให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการในบทบาทของที่ตัวเองเป็นอยู่และทำให้บรรยายกาศในห้องเรียนสนุกแลเป็นการทลายพฤติกรรมของผู้เรียนอีกด้วย
โดย จิราพร ขำสุด (2012-03-30 19:17:52) [แสดงความคิดเห็น]
ผมคิดว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ของ ครูอภิชาตินี้นะครับ มันสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากอีกนอกเหนือวิชาศิลปะนี้นะครับ ซึ่งจะว่าไปมันก็คือสื่อในการจัดการเรียนการสอนนี่เอง ซึ่งผมมีโอกาสชมวีดีทัศน์เรื่องการแสดงละครสอนประวัติศาสตร์ ของวิชาสังคมมา ในฐานะที่ผมสอนภาษาไทยนะครับ ผมว่ามันนำมารวบยอดให้เป็นชิ้นเดียวกันได้เลยของการจัดการเรียนการสอนของผมครั้งต่อไป คือการนำสื่อจากงานศิลปะพวกนี้มาเป็นองค์ประกอบในการแสดงละคร ที่มาจากวรรณคดีได้ ซึ่งจะทำให้กระบวนการคิดของเด็กเพิ่มมากขึ้น เนื่องด้วยเห็นจากสิ่งที่เป็นรูปธรรม
โดย ภัทรธียศ รอดเหล็ง (2012-04-03 00:32:30) [แสดงความคิดเห็น]
เหมาะที่จะนำไปประยุกต์กับการศึกษาไทยในระดับประถมศึกษา ควรมีกาารทดลองนำไปประยุกต์กับการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แล้วนำตัวอย่างการประยุกต์เหล่านั้นมาเผยแพร่ให้ครูได้รับรู้ ศึกษาโดยทั่วกัน มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ควรให้ครูผู้เข้าอบรมได้เห็นตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้สื่อฯในลักษณะต่างๆ สำหรับวิชาหลากหลายที่ได้นำไปทดลองใช้จริงแล้วด้วย เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์ คุณครูศิลปะ จากโรงเรียนสุพรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี สุดยอดค่ะ
โดย สุภารัตน์ ชาวใต้ (2012-04-03 10:50:03) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อที่สร้างสรรค์นำมาใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ทุกชั้น หลายสาระ โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ผู้เรียนน่าจะเรียนได้อย่างมีความสุข ครูผู้สอนนำไปปรับใช้ได้ สามารถสอดแทรกจริยธรรมทั้งในระหว่างการจัดทำสื่อ การเล่าเรื่องอย่างสอดคล้องต่อเนื่องและอย่างมีมารยาท กระตุ้นความกล้าแสดงออกของเด็กๆได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับ จะเป็นการสร้างมุมมองที่ดีต่อการเรียน อันจะช่วยให้นักเรียนอยากจะเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆ
โดย ปราณสมร ทิพย์แดง (2012-04-16 14:35:03) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมการทำสื่อสร้างสรรค์จาก คุณครูอภิชาติ สอนให้ปฏิบัติได้จริง มีขั้นตอนของการทำแต่ละชื้นไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน ประหยัด วัสดุอุปกรณืหาง่าย สีสันที่ทำสำเร็จแล้วสวยงาม น่าสนใจ เราสามารถนำไปปรับใช้กับรายวิชาที่เราสอนได้ ถ้าให้นักเรียนลงมือปฏิบัติเองยิ่งเป็นผลดีกับนักเรียนเพราะนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ที่บางครั้งเราอาจคาดไม่ถึง ประการสำคัญนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ รักและเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนเองลงมือปฏิบัติ ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนดีมาก ของคุณสิ่งดีๆที่ได้รับจากคุณครูอภิชาติและโทรททัศน์ครูคะ :tv02: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18:
โดย รุ่งทิวา โคตรชุม (2012-04-16 20:38:46) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำไปประยุกต์กับการเรียนการสอน การศึกษาไทยในระดับประถมศึกษา ควรมีกาารทดลองนำไปประยุกต์กับการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แล้วนำตัวอย่างการประยุกต์เหล่านั้นมาเผยแพร่ให้ครูได้รับรู้ ศึกษาโดยทั่วกัน มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ควรให้ครูผู้เข้าอบรมได้เห็นตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้สื่อฯในลักษณะต่างๆ สำหรับวิชาหลากหลายที่ได้นำไปทดลองใช้จริงแล้วด้วย เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
โดย ณัฐกฤช ชัยชนะ (2012-04-19 21:53:21) [แสดงความคิดเห็น]
จะนำสื่อสร้างสรรค์นี้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่น เช่น ภาษาไทย นักเรียนคงจะสนุกสนานมากและได้ความรู้ด้วย
โดย สมจิตร อุ่นยา (2012-04-21 16:45:20) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15:ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะ วันนี้ได้นำความรู้ในตอนแรกๆนั้นมาต่อกันทำให้ได้สื่อหลายๆชิ้นนั้นมาประกอบการเรียนการสอนเด็กๆได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานความภาคภูมิใจในงานของเขาอีกด้วยและยังได้งานศิลปะไปด้วยสื่อที่สร้างสรรค์นำมาใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ทุกชั้น หลายสาระ โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ผู้เรียนน่าจะเรียนได้อย่างมีความสุข ครูผู้สอนนำไปปรับใช้ได้ สามารถสอดแทรกจริยธรรมทั้งในระหว่างการจัดทำสื่อ การเล่าเรื่องอย่างสอดคล้องต่อเนื่องและอย่างมีมารยาท กระตุ้นความกล้าแสดงออกของเด็กๆได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับ จะเป็นการสร้างมุมมองที่ดีต่อการเรียน อันจะช่วยให้นักเรียนอยากจะเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆ
:tv18:
โดย ฉลวย เนียมทอง (2012-04-23 14:28:05) [แสดงความคิดเห็น]
ชึ่นชม และชื่นชอบคุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์ เป็นส่วนตัวอยู่แล้ว ท่านเป็นคุณครูศิลปะ จากโรงเรียนสุพรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี จัดการอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณครูเปิดใจให้กว้าง เพราะ ศิลปะสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในการสอนได้ทุกกลุ่มสาระ และ ศิลปะสามารถเข้าถึงเด็กได้ง่าย ทำให้การนำเสนอของคุณครูเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ชิ้นงานที่ให้คุณครูได้เรียนรมีหลายรูปแบบ เช่น œปากขยับ" สี่เหลี่ยมแปลงกาย หน้ากากกับบทบาทสมมติ นิทานพับกระดาษ ยอมรับความสามารถครับ
โดย วิทยา อยู่เย็น (2012-04-25 15:41:32) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชม ท่านอาจารย์อภิชาติ สื่อสร้างสรรค์นี้ยอดเยี่ยมและจะนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆต่อไป เช่นคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ค่ะ
โดย สุภีร์ เย็นจิต (2012-04-26 22:48:44) [แสดงความคิดเห็น]
ในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาศิลปะของคุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์จากโรงเรียนสุพรรณภูมิจังหวัดสุพรรณบุรีมีการจัดอบรมในการสร้างสื่อการสอนในการใช้ศิลปะเป็นแกนนำเพื่อใช้ในการสอนรายวิชากลุ่มสาระได้มีการเรียนรู้ในเรื่องของสื่อที่มีการสร้างสรรค์ในเรื่องของงานศิลป์การสอนไม่ไช่เรื่องที่ยากในเรื่องคุณครูต้องมีการเปิดใจให้กว้างเพราะศิลปะสามารถมีการเชื่อมโยงไปใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คุณครูต้องเปิดใจให้กว้างเพราะศิลปะสามารถเชื่อมโยงไปได้หลายรูปแบบ
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-09 13:30:58) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมกับคุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์ คุณครูศิลปะ จากโรงเรียนสุพรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี ที่ทำให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ว่าไม่ใช่เรื่องยาก ทุกคนสามารถทำได้ ได้ติดตามการทำสื่อการสอนผ่านงานศิลปะ มีความรู้สึกว่าสนุกพร้อมทั้งสามารถคิดต่อยอดได้จากการเรียนรู้จากคุณครูอภิชาติ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังสาระการเรียนรู้อื่นๆได้อีกมากมาย อุปกรณ์ก็หาง่าย ขอบคุณค่ะ
โดย สุภาพร ปานทรัพย์ (2012-05-24 09:42:39) [แสดงความคิดเห็น]
เหมาะที่จะนำไปประยุกต์กับการศึกษาไทยในระดับประถมศึกษา ควรมีกาารทดลองนำไปประยุกต์กับการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แล้วนำตัวอย่างการประยุกต์เหล่านั้นมาเผยแพร่ให้ครูได้รับรู้ ศึกษาโดยทั่วกัน มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ควรให้ครูผู้เข้าอบรมได้เห็นตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้สื่อฯในลักษณะต่างๆ สำหรับวิชาหลากหลายที่ได้นำไปทดลองใช้จริงแล้วด้วย เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์ คุณครูศิลปะ จากโรงเรียนสุพรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี สุดยอดครับ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ภาณุพงศ์ มณีวรรณ์ (2012-07-21 12:31:40) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อการสอนนี้สามารถนำไปประยุกต์ได้กันอีกหลายหลายวิชา ดิฉันจะนำไปเพิ่มเติมในรายวิชาที่ตนเองสอน ให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดย ปิ่นแก้ว จิตคง (2013-01-04 11:42:05) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีคร๊ดิฉันเรียนคณะครุศาสตร์ ดิฉันคิดว่าคุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์ มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยการใช้เทคนิคในการสร้างกิจกรรมก่อนการเข้าสู่บทเรียนโดยการให้นักเรียนร้องเพลงก่อนเริ่มการเรียนการสอน และเสริมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนใช้บทบาทสมมุติในการแสดงเป็นสัตว์ต่างๆโดยการออกมาแสดงหน้าห้องให้ผู้เรียนได้ผ่อนคลายและสนุกสนานเพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ่นในการเตรียมความพร้อมในการเรียนและทำให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการในบทบาทของที่ตัวเองเป็นอยู่และทำให้บรรยายกาศในห้องเรียนสนุกแลเป็นการทลายพฤติกรรมของผู้เรียนอีกด้วย :tv02: :tv02: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18:
โดย เอมวดี เพชรคง (2014-03-04 22:27:28) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv