thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1284
Rate :
 5
ความยาว : 14.34 นาที | Online : 2012-01-21  
    ความสุขศึกษา คุณครูบรรเจิด นิจอภัย  
    ชมเทคนิคการสอนของ คุณครูบรรเจิด นิจอภัย รร.ดีบุกพังงาวิทยายน จ. พังงา เป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เพศศึกษา ตอนที่ 1 QQR ไขความรู้เรื่องเอดส์ อ.สมหมาย สำราญบำรุง รร. พิบูลย์รักษ์พิทยา
การเรียนการสอนเพศศึกษา โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สอนผ่านกิจกรรม การแลกน้ำ มาสอนเรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อเอดส์ เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 1
ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 2
(ตอนต่อ) ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : "เรื่องเพศ" การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอน 1 คุณครูอนุธิดา สุวรรณรัตน์, คุณครูเอื้อมพร บัวถนอม, คุณครูสุมาลี เวียงเตา รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ชมว่าการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศ สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ ระดับอนุบาล โดยการนำเพลง และกิจกรรมสนุกๆ มาสร้างสรรค์ในการสอน ส่วนชั้น ป.1 – ป. 6 เป็นการนำแผนการสอนระดับมัธยมมาประยุกต์เพื่อให้เหมาะกับวัยของนักเรียน เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : วัยใสรู้ทันสื่อ คุณครูธีระวัฒน์ หนูขาว รร.พิบูลอุปถัมภ์
หลังการอบรม ชมการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน โดยเปิดเป็นวิชาเพิ่มเติมในชื่อวิชา "สุขภาพวัยใส" โดยการใช้เกม และกิจกรรมนันทนาการเข้ามาประยุกต์ให้แผนการสอนสนุก และมีสีสันมากขึ้น เพิ่มเติม

 
 
สุขภาพเราเป็นสิ่งสำคัญ เพราะฉะนั้นจงดูเเลให้ดี
โดย สกรี เล๊าะมาอะ (2012-01-23 15:17:41) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากคับ :tv15:
โดย สกรี เล๊าะมาอะ (2012-01-23 15:18:05) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รู้ถึงความสำคัญของสุขภาพของตนเองและผู้อื่นแถมได้รู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น :tv02: :tv15: :tv10:
โดย อับดุลฮาเล็ม หะยะ (2012-01-23 17:08:45) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้นักเรียนรัในสุขภาพมากขึ้น
โดย ฮูเซ็น วาจิ (2012-01-23 19:03:03) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถดูแลตัวเองได้ ได้รู้จักการบริหารร่างกายที่ถูกต้อง
โดย นูรฮาซัน ยูโซ๊ะบลูกา (2012-01-23 19:19:37) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้นักเรียนได้ดูแลสุขภาพมากขึ้น :tv18:
โดย มะซำรี ปอเง๊าะ (2012-01-23 21:07:46) [แสดงความคิดเห็น]
ความสุขศึกษาเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการออกกำลังกายและส่วนร่วมกับครอบครัวอย่างชัดเจน
โดย สุฟเฟียน มะลี (2012-01-23 23:13:45) [แสดงความคิดเห็น]
การออกกำลังกายสามารถสร้างสมรรภาคที่ดีต่อร่างกายสามารถต้านโรคได้ดี
โดย อุสมาน อาเร๊ะ (2012-01-24 01:46:51) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้นักเรียนรู้ดูแลตนเองได้และมีสุขภาพแข็งแรงดว้ยครับ
โดย มะนูซี แซะนุง (2012-01-25 09:33:31) [แสดงความคิดเห็น]
ครูต้องชี้แนะแนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงงานให้ชัดเจน
โดย รอมลี ดือเระ (2012-01-25 12:05:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นส่งเสริมในเรื่องสุขภาพที่ดีมาก และเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬา ร่วมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวและผู้อื่น
โดย ซัดดัม บือราเฮ็ง (2012-01-26 20:43:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรง
และทำให้คนในจ.พังงาหันมาออกกำลังกายมากขึ้น
โดย บุญรอด จำเริญกิจ (2012-01-26 22:26:56) [แสดงความคิดเห็น]
ดีครับครู แต่คุณครูต้องดูแลตนเองให้เป็นตัวอย่างด้วยครับ
โดย วัฒนา (2012-01-29 19:56:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีทำให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพตัวเองและยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปบอกกับครอบครัวและคนอื่นๆอีก
โดย ปิยะบุตร สีแดง (2012-01-30 10:23:03) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น สุขภาพเราเป็นสิ่งสำคัญต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างถูกต้อง เหมาะสมเพื่อให้เป็นคนที่สุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปบอกกับบุคคลในครอบครัวได้ด้วย
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-03-30 19:07:36) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนในกิจกรรมที่ครูสอนแบบนี้จะทำให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้โดยการปฎิบัติและเกิดประสบการณ์จริงทำให้นักเรียนได้ถูกกระตุ้นในการได้มีส่วนร่วม และการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มการให้ทุกๆคนได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและรายงานผลของกลุ่มตัวเองให้เพื่อนๆได้ทราบและเชื่อมโยงกับความคิดเห็นของกลุ่มอื่นๆ การเรียนรู้ก็เกิดขึ้นโดยถาวร
โดย นายคริสเตียน มาริโอ จิตรมั่น (2012-04-01 07:53:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น สุขภาพเราเป็นสิ่งสำคัญต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างถูกต้อง เหมาะสมเพื่อให้เป็นคนที่สุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปบอกกับบุคคลในครอบครัวได้ด้วย
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-04-01 20:37:42) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากคับ เป็นสื่อที่ดี ทำให้นักเรียนรู้ดูแลตนเองได้และมีสุขภาพแข็งแรงการเรียนในกิจกรรมที่ครูสอนแบบนี้จะทำให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้โดยการปฎิบัติและเกิดประสบการณ์จริงทำให้นักเรียนได้ถูกกระตุ้นในการได้มีส่วนร่วมต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น สุขภาพเราเป็นสิ่งสำคัญต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างถูกต้อง เหมาะสมเพื่อให้เป็นคนที่สุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปบอกกับบุคคลในครอบครัวได้ด้วย
โดย นายอลงกรณ์ เขตสกุล (2012-04-03 15:48:26) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบตรงความสุขของชีวิต คือ การไม่มีโรค ซึ่งเป็นหารเชื่อมโยงเนื้อหาการสอนให้กับนักเรียน มีการสอนที่ทำให้เด็กฝึกทำโครงการสุขภาพในโรงเรียนเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ ให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น และยังเป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น
โดย มนัสนันท์ คำตัน (2012-04-03 21:11:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น สุขภาพเราเป็นสิ่งสำคัญต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างถูกต้อง เหมาะสมเพื่อให้เป็นคนที่สุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปบอกกับบุคคลในครอบครัวได้เป็นสื่อที่ดี ทำให้นักเรียนรู้ดูแลตนเองได้และมีสุขภาพแข็งแรงการเรียนในกิจกรรมที่ครูสอนแบบนี้จะทำให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้โดยการปฎิบัติและเกิดประสบการณ์จริงทำให้นักเรียนได้ถูกกระตุ้นในการได้มีส่วนร่วมต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น สุขภาพเราเป็นสิ่งสำคัญต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างถูกต้อง เหมาะสมเพื่อให้เป็นคนที่สุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปบอกกับบุคคลในครอบครัวได้ด้วย
โดย ทัศนีย์ มุสิกสวัสดิ์ (2012-04-20 08:29:44) [แสดงความคิดเห็น]
ในเรื่องการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นัเรียนเล็งเห็นความสำคัญขอการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีเพราะในเรื่องของสุขภาพมีความสำคัญและมีความจำเป็นที่ต้องการการเอาใจใส่ต่อสุขภาพมากที่สุดซชึ่งในการดูแลสุขภาพของตนเองแล้วนั้นก็ควรดูแลเผื่อไปยังสมาชิกของครอบครัวให้แข็งแรงเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยโดยการมีปฏิสัมพันธ์กันภายในครอบครัวให้มีสุขภาพดีเช่นกันการดูแลเอาใจใส่จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งการเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติจากความเป็นจริงจึงมีความสำญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้มีสุขภาพทั้งทางกายและทางใจ
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-04-23 10:07:32) [แสดงความคิดเห็น]
โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ เรารู้จักวิธีป้องกันว่าดีว่าการแก้ไข เรื่องของสุขภาพเช่นกัน กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ใช้การดูแลสุขภาพให้ดีปลอดโรค มากกว่าการรักษาพยาบาล โรงเรียนจึงต้องเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้นักเรียนและผู้ปกครองมีสุขภาพที่ดี วิชาที่จะเป็นผู้นำในเรื่องสุขภาพก็คือ วิชาสุขศึกษา ดังที่คุณครูบรรเจิด นิจอภัย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จ.พังงา คุณครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี น่าสนใจ ให้นักเรียนตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดีของตนเองและครอบครัว โดยการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการนำการเรียนวิชาสุขศึกษาในโรงเรียนไปใช้ร่วมกับบุคคลในครอบครัวเพื่อสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า สิ่งที่ได้ตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว นับเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ควรนำไปใช้ทุกโรงเรียน
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-04-23 14:36:18) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมวีดีโอข้างต้นเป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญและการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพ โดยผ่านการทำใบงานและจากประสบการณ์จริงในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการรับประทานและการออกกำลังกาย โดยให้นักเรียนมีการทำงานเป็นกลุ่มมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ทำให้นักเรียนสามาถไปเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคคลอื่นด้วย ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือพี่น้อง อีกทั้งนักเรียนเองก็มีัความสัมพันธ์และใกล้กันมากขึ้น
โดย เฟาซียะห์ บือแน (2012-04-29 20:34:24) [แสดงความคิดเห็น]
ความสุขศึกษา คุณครูบรรเจิด นิจอภัย
ชมเทคนิคการสอนของ คุณครูบรรเจิด นิจอภัย รร.ดีบุกพังงาวิทยายน จ. พังงา เป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการทำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยรวมถึงให้เด็กคิดเป็นโครงการเป็นด้วยค่ะ
โดย นิรมล รอดไพ (2012-05-07 06:43:09) [แสดงความคิดเห็น]
การออกกำลังกายสามารถสร้างสมรรภาคที่ดีต่อร่างกายสามารถต้านโรคได้ดี
:tv15:
โดย มาลดีนี กาเดร์ (2012-12-01 16:19:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเน้นความสำคัญของสุขภาพของตนเองมากขึ้นเป็นส่งเสริมในเรื่องสุขภาพที่ดี และเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีต่อตนเอง
โดย มูรนี อาบู (2012-12-02 15:45:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนให้เด็กรู้จักกล้าแสดงออกกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำทุกสิ่ทุกอย่างด้วยตนเองและการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มการให้ทุกๆคนได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและรายงานผลของกลุ่มตัวเองโดยให้เพื่อนๆได้ทราบถึงข้อคิดเห็นของแต่ละกลุ่มที่ออกมานำเสนอและเชื่อมโยงกับความคิดเห็นอีกด้วยและมีการทำโครงการออกกำลังกาย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น สุขภาพเราเป็นสิ่งสำคัญต้องการดูแลเอาใจใส่อย่างสมำเสมอภายในครอบครัวอีกด้วยมีการชวนยายและน้องภายในบ้านทำให้เด็กนักเรียนรู้จักที่จะดูแลสุขภาพเป็นการเน้นความสำคัญของสุขภาพของตนเองและเด็กนักเรียนมมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นเป็นส่งเสริมในเรื่องสุขภาพที่ดี และเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีต่อตนเองถ้าจะมีสุขภาพดีไม่มีขายแต่อยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะมั่นดูแลรักษาแค่ใน :tv15:
:tv15: :tv15:
โดย มูรนี อาบู (2012-12-03 21:29:16) [แสดงความคิดเห็น]
ความสุขภาพเป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น สุขภาพเราเป็นสิ่งสำคัญต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างถูกต้อง เหมาะสมเพื่อให้เป็นคนที่สุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปบอกกับบุคคลในครอบครัวได้ด้วย
:tv13: :tv18:
โดย ซูรียานี และ (2012-12-05 12:21:32) [แสดงความคิดเห็น]
ความสุขภาพเป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น สุขภาพเราเป็นสิ่งสำคัญต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างถูกต้อง เหมาะสมเพื่อให้เป็นคนที่สุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปบอกกับบุคคลในครอบครัวได้ด้วย
:tv13: :tv18:
โดย ซูรียานี และ (2012-12-05 12:22:45) [แสดงความคิดเห็น]
ความสุขภาพเป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น สุขภาพเราเป็นสิ่งสำคัญต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างถูกต้อง เหมาะสมเพื่อให้เป็นคนที่สุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปบอกกับบุคคลในครอบครัวได้ด้วย
:tv13: :tv18:
โดย ซูรียานี และ (2012-12-05 12:22:46) [แสดงความคิดเห็น]
ความสุขภาพเป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น สุขภาพเราเป็นสิ่งสำคัญต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างถูกต้อง เหมาะสมเพื่อให้เป็นคนที่สุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปบอกกับบุคคลในครอบครัวได้ด้วย
:tv13: :tv18:
โดย ซูรียานี และ (2012-12-05 12:22:47) [แสดงความคิดเห็น]
ความสุขภาพเป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น สุขภาพเราเป็นสิ่งสำคัญต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างถูกต้อง เหมาะสมเพื่อให้เป็นคนที่สุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปบอกกับบุคคลในครอบครัวได้ด้วย
:tv13: :tv18:
โดย ซูรียานี และ (2012-12-05 12:22:47) [แสดงความคิดเห็น]
ความสุขภาพเป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น สุขภาพเราเป็นสิ่งสำคัญต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างถูกต้อง เหมาะสมเพื่อให้เป็นคนที่สุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปบอกกับบุคคลในครอบครัวได้ด้วย
:tv13: :tv18:
โดย ซูรียานี และ (2012-12-05 12:22:48) [แสดงความคิดเห็น]
ความสุขภาพเป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น สุขภาพเราเป็นสิ่งสำคัญต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างถูกต้อง เหมาะสมเพื่อให้เป็นคนที่สุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปบอกกับบุคคลในครอบครัวได้ด้วย
:tv13: :tv18:
โดย ซูรียานี และ (2012-12-05 12:22:51) [แสดงความคิดเห็น]
ความสุขภาพเป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น สุขภาพเราเป็นสิ่งสำคัญต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างถูกต้อง เหมาะสมเพื่อให้เป็นคนที่สุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปบอกกับบุคคลในครอบครัวได้ด้วย
:tv13: :tv18:
โดย ซูรียานี และ (2012-12-05 12:22:52) [แสดงความคิดเห็น]
ความสุขภาพเป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น สุขภาพเราเป็นสิ่งสำคัญต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างถูกต้อง เหมาะสมเพื่อให้เป็นคนที่สุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปบอกกับบุคคลในครอบครัวได้ด้วย
:tv13: :tv18:
โดย ซูรียานี และ (2012-12-05 12:22:53) [แสดงความคิดเห็น]
ความสุขภาพเป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น สุขภาพเราเป็นสิ่งสำคัญต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างถูกต้อง เหมาะสมเพื่อให้เป็นคนที่สุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปบอกกับบุคคลในครอบครัวได้ด้วย
:tv13: :tv18:
โดย ซูรียานี และ (2012-12-05 12:22:54) [แสดงความคิดเห็น]
ความสุขภาพเป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น สุขภาพเราเป็นสิ่งสำคัญต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างถูกต้อง เหมาะสมเพื่อให้เป็นคนที่สุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปบอกกับบุคคลในครอบครัวได้ด้วย
:tv13: :tv18:
โดย ซูรียานี และ (2012-12-05 12:22:55) [แสดงความคิดเห็น]
ความสุขภาพเป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น สุขภาพเราเป็นสิ่งสำคัญต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างถูกต้อง เหมาะสมเพื่อให้เป็นคนที่สุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปบอกกับบุคคลในครอบครัวได้ด้วย
:tv13: :tv18:
โดย ซูรียานี และ (2012-12-05 12:22:56) [แสดงความคิดเห็น]
ความสุขภาพเป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น สุขภาพเราเป็นสิ่งสำคัญต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างถูกต้อง เหมาะสมเพื่อให้เป็นคนที่สุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปบอกกับบุคคลในครอบครัวได้ด้วย
:tv13: :tv18:
โดย ซูรียานี และ (2012-12-05 12:22:57) [แสดงความคิดเห็น]
ความสุขภาพเป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น สุขภาพเราเป็นสิ่งสำคัญต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างถูกต้อง เหมาะสมเพื่อให้เป็นคนที่สุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปบอกกับบุคคลในครอบครัวได้ด้วย
:tv13: :tv18:
โดย ซูรียานี และ (2012-12-05 12:22:58) [แสดงความคิดเห็น]
ความสุขภาพเป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น สุขภาพเราเป็นสิ่งสำคัญต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างถูกต้อง เหมาะสมเพื่อให้เป็นคนที่สุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปบอกกับบุคคลในครอบครัวได้ด้วย
:tv13: :tv18:
โดย ซูรียานี และ (2012-12-05 12:22:59) [แสดงความคิดเห็น]
ความสุขภาพเป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น สุขภาพเราเป็นสิ่งสำคัญต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างถูกต้อง เหมาะสมเพื่อให้เป็นคนที่สุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปบอกกับบุคคลในครอบครัวได้ด้วย
:tv13: :tv18:
โดย ซูรียานี และ (2012-12-05 12:23:01) [แสดงความคิดเห็น]
ความสุขภาพเป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น สุขภาพเราเป็นสิ่งสำคัญต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างถูกต้อง เหมาะสมเพื่อให้เป็นคนที่สุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปบอกกับบุคคลในครอบครัวได้ด้วย
:tv13: :tv18:
โดย ซูรียานี และ (2012-12-05 12:23:02) [แสดงความคิดเห็น]
ความสุขภาพเป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น สุขภาพเราเป็นสิ่งสำคัญต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างถูกต้อง เหมาะสมเพื่อให้เป็นคนที่สุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปบอกกับบุคคลในครอบครัวได้ด้วย
:tv13: :tv18:
โดย ซูรียานี และ (2012-12-05 12:23:03) [แสดงความคิดเห็น]
ความสุขภาพเป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น สุขภาพเราเป็นสิ่งสำคัญต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างถูกต้อง เหมาะสมเพื่อให้เป็นคนที่สุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปบอกกับบุคคลในครอบครัวได้ด้วย
:tv13: :tv18:
โดย ซูรียานี และ (2012-12-05 12:23:04) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนดีมาก
โดย ซู เจ๊ะกา (2012-12-05 13:02:14) [แสดงความคิดเห็น]
อิอิอิอิ
โดย อิสมาแอ (2012-12-05 13:03:27)
ชมเทคนิคการสอนของ คุณครูบรรเจิด นิจอภัย รร.ดีบุกพังงาวิทยายน จ. พังงา เป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นได้รู้ถึงความสำคัญของสุขภาพของตนเองและผู้อื่นแถมได้รู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนสามารถดูแลตัวเองได้ ได้รู้จักการบริหารร่างกายที่ถูกต้อง ความสุขศึกษาเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการออกกำลังกายและส่วนร่วมกับครอบครัวอย่างชัดเจน การออกกำลังกายสามารถสร้างสมรรภาคที่ดีต่อร่างกายสามารถต้านโรคได้ดี เป็นส่งเสริมในเรื่องสุขภาพที่ดีมาก และเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬา ร่วมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวและผู้อื่น
โดย ฮิลมี เลาะยะผา (2012-12-07 11:26:38) [แสดงความคิดเห็น]
ชมเทคนิคการสอนของ คุณครูบรรเจิด นิจอภัย รร.ดีบุกพังงาวิทยายน จ. พังงา เป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นได้รู้ถึงความสำคัญของสุขภาพของตนเองและผู้อื่นแถมได้รู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนสามารถดูแลตัวเองได้ ได้รู้จักการบริหารร่างกายที่ถูกต้อง ความสุขศึกษาเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการออกกำลังกายและส่วนร่วมกับครอบครัวอย่างชัดเจน การออกกำลังกายสามารถสร้างสมรรภาคที่ดีต่อร่างกายสามารถต้านโรคได้ดี เป็นส่งเสริมในเรื่องสุขภาพที่ดีมาก และเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬา ร่วมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวและผู้อื่น
โดย ฮิลมี เลาะยะผา (2012-12-07 11:27:14) [แสดงความคิดเห็น]
ชมเทคนิคการสอนของ คุณครูบรรเจิด นิจอภัย รร.ดีบุกพังงาวิทยายน จ. พังงา เป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นได้รู้ถึงความสำคัญของสุขภาพของตนเองและผู้อื่นแถมได้รู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนสามารถดูแลตัวเองได้ ได้รู้จักการบริหารร่างกายที่ถูกต้อง ความสุขศึกษาเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการออกกำลังกายและส่วนร่วมกับครอบครัวอย่างชัดเจน การออกกำลังกายสามารถสร้างสมรรภาคที่ดีต่อร่างกายสามารถต้านโรคได้ดี เป็นส่งเสริมในเรื่องสุขภาพที่ดีมาก และเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬา ร่วมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวและผู้อื่น
โดย ฮิลมี เลาะยะผา (2012-12-07 11:27:15) [แสดงความคิดเห็น]
ชมเทคนิคการสอนของ คุณครูบรรเจิด นิจอภัย รร.ดีบุกพังงาวิทยายน จ. พังงา เป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นได้รู้ถึงความสำคัญของสุขภาพของตนเองและผู้อื่นแถมได้รู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนสามารถดูแลตัวเองได้ ได้รู้จักการบริหารร่างกายที่ถูกต้อง ความสุขศึกษาเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการออกกำลังกายและส่วนร่วมกับครอบครัวอย่างชัดเจน การออกกำลังกายสามารถสร้างสมรรภาคที่ดีต่อร่างกายสามารถต้านโรคได้ดี เป็นส่งเสริมในเรื่องสุขภาพที่ดีมาก และเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬา ร่วมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวและผู้อื่น
โดย ฮิลมี เลาะยะผา (2012-12-07 11:27:15) [แสดงความคิดเห็น]
ชมเทคนิคการสอนของ คุณครูบรรเจิด นิจอภัย รร.ดีบุกพังงาวิทยายน จ. พังงา เป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นได้รู้ถึงความสำคัญของสุขภาพของตนเองและผู้อื่นแถมได้รู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนสามารถดูแลตัวเองได้ ได้รู้จักการบริหารร่างกายที่ถูกต้อง ความสุขศึกษาเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการออกกำลังกายและส่วนร่วมกับครอบครัวอย่างชัดเจน การออกกำลังกายสามารถสร้างสมรรภาคที่ดีต่อร่างกายสามารถต้านโรคได้ดี เป็นส่งเสริมในเรื่องสุขภาพที่ดีมาก และเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬา ร่วมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวและผู้อื่น
โดย ฮิลมี เลาะยะผา (2012-12-07 11:27:15) [แสดงความคิดเห็น]
ชมเทคนิคการสอนของ คุณครูบรรเจิด นิจอภัย รร.ดีบุกพังงาวิทยายน จ. พังงา เป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นได้รู้ถึงความสำคัญของสุขภาพของตนเองและผู้อื่นแถมได้รู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนสามารถดูแลตัวเองได้ ได้รู้จักการบริหารร่างกายที่ถูกต้อง ความสุขศึกษาเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการออกกำลังกายและส่วนร่วมกับครอบครัวอย่างชัดเจน การออกกำลังกายสามารถสร้างสมรรภาคที่ดีต่อร่างกายสามารถต้านโรคได้ดี เป็นส่งเสริมในเรื่องสุขภาพที่ดีมาก และเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬา ร่วมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวและผู้อื่น
โดย ฮิลมี เลาะยะผา (2012-12-07 11:27:16) [แสดงความคิดเห็น]
ชมเทคนิคการสอนของ คุณครูบรรเจิด นิจอภัย รร.ดีบุกพังงาวิทยายน จ. พังงา เป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นได้รู้ถึงความสำคัญของสุขภาพของตนเองและผู้อื่นแถมได้รู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนสามารถดูแลตัวเองได้ ได้รู้จักการบริหารร่างกายที่ถูกต้อง ความสุขศึกษาเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการออกกำลังกายและส่วนร่วมกับครอบครัวอย่างชัดเจน การออกกำลังกายสามารถสร้างสมรรภาคที่ดีต่อร่างกายสามารถต้านโรคได้ดี เป็นส่งเสริมในเรื่องสุขภาพที่ดีมาก และเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬา ร่วมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวและผู้อื่น
โดย ฮิลมี เลาะยะผา (2012-12-07 11:27:16) [แสดงความคิดเห็น]
ชมเทคนิคการสอนของ คุณครูบรรเจิด นิจอภัย รร.ดีบุกพังงาวิทยายน จ. พังงา เป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นได้รู้ถึงความสำคัญของสุขภาพของตนเองและผู้อื่นแถมได้รู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนสามารถดูแลตัวเองได้ ได้รู้จักการบริหารร่างกายที่ถูกต้อง ความสุขศึกษาเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการออกกำลังกายและส่วนร่วมกับครอบครัวอย่างชัดเจน การออกกำลังกายสามารถสร้างสมรรภาคที่ดีต่อร่างกายสามารถต้านโรคได้ดี เป็นส่งเสริมในเรื่องสุขภาพที่ดีมาก และเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬา ร่วมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวและผู้อื่น
โดย ฮิลมี เลาะยะผา (2012-12-07 11:27:16) [แสดงความคิดเห็น]
ชมเทคนิคการสอนของ คุณครูบรรเจิด นิจอภัย รร.ดีบุกพังงาวิทยายน จ. พังงา เป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นได้รู้ถึงความสำคัญของสุขภาพของตนเองและผู้อื่นแถมได้รู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนสามารถดูแลตัวเองได้ ได้รู้จักการบริหารร่างกายที่ถูกต้อง ความสุขศึกษาเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการออกกำลังกายและส่วนร่วมกับครอบครัวอย่างชัดเจน การออกกำลังกายสามารถสร้างสมรรภาคที่ดีต่อร่างกายสามารถต้านโรคได้ดี เป็นส่งเสริมในเรื่องสุขภาพที่ดีมาก และเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬา ร่วมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวและผู้อื่น
โดย ฮิลมี เลาะยะผา (2012-12-07 11:27:17) [แสดงความคิดเห็น]
ชมเทคนิคการสอนของ คุณครูบรรเจิด นิจอภัย รร.ดีบุกพังงาวิทยายน จ. พังงา เป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นได้รู้ถึงความสำคัญของสุขภาพของตนเองและผู้อื่นแถมได้รู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนสามารถดูแลตัวเองได้ ได้รู้จักการบริหารร่างกายที่ถูกต้อง ความสุขศึกษาเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการออกกำลังกายและส่วนร่วมกับครอบครัวอย่างชัดเจน การออกกำลังกายสามารถสร้างสมรรภาคที่ดีต่อร่างกายสามารถต้านโรคได้ดี เป็นส่งเสริมในเรื่องสุขภาพที่ดีมาก และเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬา ร่วมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวและผู้อื่น
โดย ฮิลมี เลาะยะผา (2012-12-07 11:27:17) [แสดงความคิดเห็น]
ชมเทคนิคการสอนของ คุณครูบรรเจิด นิจอภัย รร.ดีบุกพังงาวิทยายน จ. พังงา เป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นได้รู้ถึงความสำคัญของสุขภาพของตนเองและผู้อื่นแถมได้รู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนสามารถดูแลตัวเองได้ ได้รู้จักการบริหารร่างกายที่ถูกต้อง ความสุขศึกษาเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการออกกำลังกายและส่วนร่วมกับครอบครัวอย่างชัดเจน การออกกำลังกายสามารถสร้างสมรรภาคที่ดีต่อร่างกายสามารถต้านโรคได้ดี เป็นส่งเสริมในเรื่องสุขภาพที่ดีมาก และเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬา ร่วมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวและผู้อื่น
โดย ฮิลมี เลาะยะผา (2012-12-07 11:27:17) [แสดงความคิดเห็น]
ชมเทคนิคการสอนของ คุณครูบรรเจิด นิจอภัย รร.ดีบุกพังงาวิทยายน จ. พังงา เป็นการเน้นให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแล แล้วยังส่งเสริมสุขภาพตัวเอง และก็ได้เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย และต้องการให้มีความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นได้รู้ถึงความสำคัญของสุขภาพของตนเองและผู้อื่นแถมได้รู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนสามารถดูแลตัวเองได้ ได้รู้จักการบริหารร่างกายที่ถูกต้อง ความสุขศึกษาเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการออกกำลังกายและส่วนร่วมกับครอบครัวอย่างชัดเจน การออกกำลังกายสามารถสร้างสมรรภาคที่ดีต่อร่างกายสามารถต้านโรคได้ดี เป็นส่งเสริมในเรื่องสุขภาพที่ดีมาก และเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬา ร่วมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวและผู้อื่น
โดย ฮิลมี เลาะยะผา (2012-12-07 11:27:18) [แสดงความคิดเห็น]
โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ เรารู้จักวิธีป้องกันว่าดีว่าการแก้ไข เรื่องของสุขภาพเช่นกัน กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ใช้การดูแลสุขภาพให้ดีปลอดโรค มากกว่าการรักษาพยาบาล โรงเรียนจึงต้องเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้นักเรียนและผู้ปกครองมีสุขภาพที่ดี วิชาที่จะเป็นผู้นำในเรื่องสุขภาพก็คือ วิชาสุขศึกษา ดังที่คุณครูบรรเจิด นิจอภัย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จ.พังงา คุณครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี น่าสนใจ ให้นักเรียนตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดีของตนเองและครอบครัว โดยการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการนำการเรียนวิชาสุขศึกษาในโรงเรียนไปใช้ร่วมกับบุคคลในครอบครัวเพื่อสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า สิ่งที่ได้ตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว นับเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ควรนำไปใช้ทุกโรงเรียน
โดย ชาฝีอี บังสา (2012-12-07 12:49:01) [แสดงความคิดเห็น]
โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ เรารู้จักวิธีป้องกันว่าดีว่าการแก้ไข เรื่องของสุขภาพเช่นกัน กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ใช้การดูแลสุขภาพให้ดีปลอดโรค มากกว่าการรักษาพยาบาล โรงเรียนจึงต้องเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้นักเรียนและผู้ปกครองมีสุขภาพที่ดี วิชาที่จะเป็นผู้นำในเรื่องสุขภาพก็คือ วิชาสุขศึกษา ดังที่คุณครูบรรเจิด นิจอภัย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จ.พังงา คุณครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี น่าสนใจ ให้นักเรียนตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดีของตนเองและครอบครัว โดยการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการนำการเรียนวิชาสุขศึกษาในโรงเรียนไปใช้ร่วมกับบุคคลในครอบครัวเพื่อสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า สิ่งที่ได้ตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว นับเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ควรนำไปใช้ทุกโรงเรียน
โดย ชาฝีอี บังสา (2012-12-07 12:49:25) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv