thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1528
Rate :
 4
ความยาว : 14.27 นาที | Online : 2012-01-21  
    6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์  
    การจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ก็คือวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนว่าจะทำอย่างไรให้นักเรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู้ เพราะฉะนั้นครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์ โรงเรียนวัดมหาบุศย์ จึงผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษา เรื่อง 6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจ และความสนุกในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 1 อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม
เทคนิคการสอนไม่ให้น่าเบื่อ การสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ ผ่านกิจกรรมเกมฝ่าด่านต่าง ๆ สนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม

สุขศึกษา ขาแดนซ์ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ตอน 1
เทคนิคการสอนเรื่องอวัยวะภายใน โดยใช้เพลงสมัยใหม่ ของ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ร.ร.พิชญศึกษา เพิ่มเติม

สุขศึกษา รูปแบบจิกซอว์ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ตอน 2
หลังจากที่นำเข้าสู่บทเรียนอย่างสนุกสนานแล้ว ครูจะสอนเรื่องอวัยวะภายใน ให้ช่วยกันคิด หาข้อมูล แล้วนำมาเสนอหน้าห้อง เพิ่มเติม

สร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม
การจัดชั้นเรียนโดยใช้ บทบาทสมมติ เกม เพลง ผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก สามารถแก้ปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษาได้ เพิ่มเติม

กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม
(ตอนต่อ) การเรียนการสอนเรื่องการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ สามารถดัดแปลงเป็นกิจกรรม "เกมทักษะการทรงตัว" และ "เกมทักษะการเปลี่ยนป้าย" โดยมีรางวัลเป็นตัวกระตุ้น เพิ่มเติม

 
 
เป็นกาารสอนที่นำสื่อคอมพิวเตอร์มาประกอบการเรียนการสอนและเป็นตัวที่ทำให้เด็กมีความสนใจมากยิ่งขึ้น
โดย ซุลกิฟลี สาแม (2012-01-21 01:34:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่าสนใจมากเพราะครูใช้สื่อคอมพิวเตอร์มาประกอบการเรียนการสอนและใช้เกมมาแทรกในในเวลาเรียนทำให้เด็กไม่เบื่อที่จะเรียนต่อ
โดย มาโซ สาและ (2012-01-21 12:14:41) [แสดงความคิดเห็น]
ครูมีเทคนิคการสอนดีมากครับ สามารถนำสื่อคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างดีเยี่ยม :tv02:
โดย อับดุลฮาเล็ม หะยะ (2012-01-21 18:29:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนที่ใช้คอมพิวเตอร์จะทำให้เด็กมีประสบการณ์แบบปัจจุบัน :tv02:
โดย มะซำรี ปอเง๊าะ (2012-01-21 20:48:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกาารสอนที่ครูใช้สื่อคอมพิวเตอร์มาประกอบการเรียนการสอนได้อย่างดี
โดย ซันนูซี แซ่ฉิน (2012-01-21 22:13:35) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้สื่อคอมพิวเตอร์มาประกอบการเรียนการสอนและใช้เกมมาแทรกในในเวลาเรียนทำให้เด็กไม่เบื่อ :tv15: :tv15:
โดย นิโซ๊ะ สาเมาะ (2012-01-22 20:11:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ และยังมีกิจกรรมให้นักเรียนเล่น
โดย ฮาฟีซี รอนิง (2012-01-23 00:19:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนทีดีมากเลยครับ สามารถนำสือคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนทำให้เด็กมีความสนใจเพี่มขึ้น
โดย บัยฮากิม รอนิ (2012-01-23 07:44:17) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยครับ เด็กสมัยนี้ชอบเล่นเกม ทำอย่างนี้ยิ่งทำให้เด็กอยากจะเรียนมากขึ้น
โดย สกรี เล๊าะมาอะ (2012-01-23 14:19:32) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เข้ากับยุคสมัยในตอนนี้ ทำให้เด็กรู้จักการใช้สือคอมพิวเตอร์อย่างเป็นประโยชน์ดีมากครับ
โดย อุสมาน ตาเละ (2012-01-23 15:19:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากทำให้เด็กนั้นทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
โดย มูฮัมหมัดไซดี ลงยะระ (2012-01-23 15:44:11) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยครับ เด็กสมัยนี้ชอบเล่นเกม ทำอย่างนี้ยิ่งทำให้เด็กอยากจะเรียนมากขึ้น
โดย อดินันท์ สูโร (2012-01-23 16:13:03) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้สื่อคอมพิวเตอร์มาประกอบการเรียนการสอนและใช้เกมมาแทรกในในเวลาเรียนทำให้เด็กไม่เบื่อสนุกสนานมีประโยชน์และเป้นเทคนิดที่ดี
โดย ซารูวี เจะฮี (2012-01-23 16:55:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนที่ทันสมัย ทำให้เด็กนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน และมีความสนุก โดยการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการสอนสุขศึกษา :tv06:
โดย อับดุลเลาะ เจ๊ะอาแว (2012-01-23 20:43:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่าสนใจมากเพราะครูใช้สื่อคอมพิวเตอร์มาประกอบการเรียนการสอนเด็กไม่เบื่อทำอย่างนี้ยิ่งทำให้เด็กอยากจะเรียนมากขึ้น
โดย กัมรี อาลี (2012-01-23 20:53:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมาก ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
โดย อามีร ยูโซ๊ะ (2012-01-23 21:35:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกาารสอนที่ครูใช้สื่อคอมพิวเตอร์มาประกอบการเรียนการสอนได้อย่างดี
โดย แพนดี ซาเบะ (2012-01-23 21:48:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกาารสอนที่ครูใช้สื่อคอมพิวเตอร์มาประกอบการเรียนการสอนได้อย่างดี
โดย บดินทร์ เบนดาโอะ (2012-01-23 21:50:16) [แสดงความคิดเห็น]
good ให้เด็กเกิดความสนใจ ในการเรียนด้วย
โดย รอมลี ดือเระ (2012-01-23 21:59:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีในการใช้สื่อมาผสมรวมกัน ดีมากน่าชื่นชม
โดย อานันต์ สะแตมาแง (2012-01-23 23:04:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนที่ใช้คอมพิวเตอร์ทันสมัย ให้เด็กเกิดความสนใจ อยากจะเรียนมากขึ้น
โดย รุสดี สาแม (2012-01-25 11:21:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนได้ดีมาก และทำให้มีสุขภาพดีอีกด้วย
เป็นการสอนได้ดีมาก และทำให้มีสุขภาพดีอีกด้วย
โดย มะนูซี แซะนุง (2012-01-25 11:40:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดี ทำให้เด็กน่าสนใจในการเรียนมากขึ้นเพราะครูใช้เทคโนโลยีประกอบในการสอนด้วย :tv15: :tv15:
โดย มูฮามัดอดินันท์ อาลี (2012-01-25 14:06:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่าสนใจมากเพราะครูใช้สื่อคอมพิวเตอร์มาประกอบการเรียนการสอนและใช้เกมมาแทรกในในเวลาเรียน ทำให้เด็กไม่เบื่อ
โดย นัสรี บินบือราเฮง (2012-01-26 14:10:22) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สือในการสอนเป็นการดึงดูดที่จะให้ผู้เรียนเกิดยากที่จะเรียนรู้
โดย ซัดดัม บือราเฮ็ง (2012-01-26 19:16:21) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เข้ากับยุคสมัยในตอนนี้ ทำให้เด็กรู้จักการใช้สือคอมพิวเตอร์อย่างเป็นประโยชน์ดีมากครับ :tv15:
โดย อารง สาอุ (2012-01-26 21:12:52) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เข้ากับยุคสมัยในตอนนี้ ทำให้เด็กรู้จักการใช้สือคอมพิวเตอร์อย่างเป็นประโยชน์ดีมากครับ :tv15:
โดย อารง สาอุ (2012-01-26 21:12:53) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เป็วิธีที่เหมาะสมต่อการเรียนของเด็กชั้นประถม และดีกว่าการใช้หนังสือประกอบการเรียนการสอนอย่างเดียว
โดย บุญรอด จำเริญกิจ (2012-01-26 22:40:10) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เข้ากับยุคสมัยในตอนนี้ ทำให้เด็กรู้จักการใช้สือคอมพิวเตอร์อย่างเป็นประโยชน์ดีมากครับ
โดย อีดิลฟิตรี มะมิง (2012-01-26 23:25:08) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนงานศิลปะของอาจารย์อภิชาติดีมากได้นำเทคนิคและวิธีการทำไปใช้กับนักเรียนนักเรียนสนใจตั้งใจทำงานดีมากเวลาว่างจะมาทำงานแข่งกันและจะช่วยเพื่อนที่ช้าให้ทำให้สำเร็จแบ่งปันของใช้แก่กัน
โดย นางสาวลัดดา ก้อนทอง (2012-02-02 17:57:16) [แสดงความคิดเห็น]
6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์ โดยการเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษา เรื่อง 6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจ และความสนุกในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และเพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่ดี เด็กสามารถรู้ได้ทันทีว่าตัวเองได้คะแนนเท่าไรในการตอบคำถามด้วยเหตุนี้เด็กจึงมีความสนใจกับการเรียน ซึ่งได้นำไปบูรณากับคอมพิวเตอร์ได้ และวิธีการสอนนี้ดิฉันจะนำได้ประยุกต์กับการเรียนการสอนในครั้งต่อไป ขอบคุณ ค่ะ
โดย วรารัตน์ นิมิตรภูวดล (2012-03-09 15:01:02) [แสดงความคิดเห็น]
6 อ.พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี โดยคุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์ โรงเรียนวัดมหาบุศย์ การเรียนการสอนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษา จากการชมการสอนของคุณครูแล้ว เป็นสื่อการสอนที่ดีมากนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นรายบุคคล นักเรียนสามารถวัดความรู้ของตนเองได้ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน และมีความสนุกกับบทเรียนที่มีทั้งการเล่มเกม และความรู้ในเนื้อหาที่ครอบคลุมในเนื้อเรื่องที่เรียน นักเรียนมีความกระตือรื้อล้นในการเรียน ดิฉันคิดว่าเป็นสื่อการสอนที่ดีและสามารถนำไปใช้กับวิชาอื่นๆได้
โดย ประกาย ช้างคง (2012-03-31 19:50:19) [แสดงความคิดเห็น]
ครูพรพรรณกลม ผู้ปราถนาสิทธิ์ โรงเรียนวัดมหาบุษย์ กรุงเทพ
การเรียนการสอนของครูใช้เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI โดยการตั้งข้อสังเกตจากากรเรียนการสอนที่ได้สอนที่ผ่านมาหลายปีและได้ใช้วิธีการที่หลากหลายแบบวิธีสอนและพบว่า วีธีการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เป็วิธีที่เหมาะสมต่อการเรียนของเด็กชั้นประถม และดีกว่าการใช้หนังสือประกอบการเรียนการสอนอย่างเดียว การเรียนการสอนต้องมีการเตรียม สื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมและมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ นักเรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ควบคุมตนเองในการเรียน ยอมรับค่ะ
โดย สุภารัตน์ ชาวใต้ (2012-04-01 21:54:21) [แสดงความคิดเห็น]
6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์ โดยการเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษา เรื่อง 6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจ และความสนุกในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และเพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่ดี เด็กสามารถรู้ได้ทันทีว่าตัวเองได้คะแนนเท่าไรในการตอบคำถามด้วยเหตุนี้เด็กจึงมีความสนใจกับการเรียน ซึ่งได้นำไปบูรณากับคอมพิวเตอร์ได้
โดย ธีรศักดิ์ เอียดทุ่งคา (2012-04-01 23:40:16) [แสดงความคิดเห็น]
6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์
การจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ก็คือวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนว่าจะทำอย่างไรให้นักเรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู้ เพราะฉะนั้นครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์ โรงเรียนวัดมหาบุศย์ จึงผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษา เรื่อง 6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจ และความสนุกในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี โดยการเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษา เรื่อง 6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจ และความสนุกในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และเพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่ดี เด็กสามารถรู้ได้ทันทีว่าตัวเองได้คะแนนเท่าไรในการตอบคำถามด้วยเหตุนี้เด็กจึงมีความสนใจกับการเรียน ซึ่งได้นำไปบูรณากับคอมพิวเตอร์ได้ และวิธีการสอนนี้ดิฉันจะนำได้ประยุกต์กับการเรียนการสอน
:tv15: :tv15: :tv15: :tv18:
โดย อดิเรก เสมามอญ (2012-04-06 15:02:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่สร้างสรรค์อีกชิ้นหนึ่ง ที่จะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ อยากเรียนรู้ผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ที่จะทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไปพร้อมๆกับการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากสื่อนี้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในด้านกระบวนการเรียนการสอน ทั้งนี้ครูยังคงมีความสำคัญต่อการให้คำแนะนำต่อเด็กให้การเรียนการสอน การอภิปราย การสรุป การเพิ่มองค์ความรู้ที่มากขึ้น ชี้นำประเด็นและช่วยเด็กให้แก้ปัญหาได้ การเรียนการสอนต้องมีการเตรียม สื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมและมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน และนักเรียนเองต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ควบคุมตนเองในการเรียนไปพร้อมๆกับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน :tv15: :tv15:
โดย จุฬาลักษณ์ อิ่นแก้ว (2012-04-07 00:40:19) [แสดงความคิดเห็น]
การมีสุขภาพดี โดยการเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษา เรื่อง 6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจ และความสนุกในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และเพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่ดี เด็กสามารถรู้ได้ทันทีว่าตัวเองได้คะแนนเท่าไรในการตอบคำถามด้วยเหตุนี้เด็กจึงมีความสนใจกับการเรียน ซึ่งได้นำไปบูรณากับคอมพิวเตอร์ได้ และวิธีการสอนนี้ดิฉันจะนำได้ประยุกต์กับการเรียนการสอนในครั้งต่อไป ขอบคุณ ค่ะ
โดย ชไมพร ผากา (2012-04-09 15:54:59) [แสดงความคิดเห็น]
ใฃ้เทคโนโลยี มาช่วยสอนได้ดีมากเลยครับ
โดย ณัฐพงษ์ แหลมหลัก (2012-04-09 16:20:03) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูท่านใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อช่วยการสอนเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้นักเรียนสนใจ สอดแทรกด้วยเกมที่ทำให้นักเรียนสนุกสนาน นักเรียนมีความกระตือรือร้น นักเรียนทดสอบก่อนเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้ความรู้พื้นฐาน นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งนับว่าเป็นการเรียนเน้นย้ำที่ถุกต้อง เมื่อนักเรียนเข้าใจ จึงทดสอบหลังเรียนซึ่งนักเรียนมั่นใจตนเองแล้วตนเองมีความรู้ยั่งยืน นับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ
โดย นางสาวแสงจันทร์ การิยา (2012-04-11 00:03:27) [แสดงความคิดเห็น]
6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์ โดยการเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษา ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าคุณครูให้ความสำคัญกับการก้าวให้ทันกับสังคมโลก เป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นครูสมัยใหม่อย่างแท้จริง จากการสังเกตจะพบว่านักเรียนทุกคนมีความกระตือรือร้นในการเรียนการสอนอย่างมาก ครูผู้สอนมีการให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน มีการแจ้งจุดประสงค์การเรียน มีการเล่นเกมที่สอดแทรกเนื้อหาเพื่อให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับ 6อ. สุดยอดครูจริง ๆ ค่ะ
โดย สายทิพย์ เม่นแต้ม (2012-04-20 16:32:44) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิควิธีการสอนของคุณครูพรพรรณกมลมาก เพราะว่า เป็นการสอนที่สนุกและนำเกมเข้าไปใช้ในการเรียนการสอนและสามารถทำให้เด้กนักเรียนเข้าใจง่ายยิ่งและไม่เบื่อหน่ายที่จะเรียนและเป็นการให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของคุณครูและเราสามารถเข้าใจธรรมชาติของเด็กว่าต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรและการนำกิจกรรมอันหลากหลายเข้ามาประกอบการสอน ทำให้นักเรียนซึบซับเนื้อหาความรู้้ ด้วยความเข้าใจ ก่อให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืน และฝังลึก การนำกลองเข้ามาใช้เพื่อเรียกสมาธิของนักเรียนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคุณครูก็น่าจะนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีได้และสามารถเป็นตัวอย่างที่ในกับคุณครูทุกท่านอีกด้วย
โดย พีรยุ อินทรธุ (2012-04-20 16:45:40) [แสดงความคิดเห็น]
6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี โดยคุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์ โรงเรียนวัดมหาบุศย์ เป็นการสอนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษา เป็นสื่อการสอนที่ดีมาก ทันสมัย มีการวัดความรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียน มีการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ มีกิจกรรมที่หลากหลาย ทันสมัย ให้นักเรียนได้เล่นสนุกสนาน มีความสุขกับการเรียน ดิฉันจะนำไปประยุคใช้ กับวิชาอื่น ๆ ต่อไป ขอบคุณค่ะ
โดย ทวีพร วงษ์แหวน (2012-04-24 15:05:41) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสุขศึกษา คิดว่าไม่สามารถผลิตสื่อได้ แต่เทคนิค6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์
การจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ก็คือวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนว่าจะทำอย่างไรให้นักเรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู้ เพราะฉะนั้นครูพรพรรณกมล จึงผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษา เรื่อง 6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจ และความสนุกในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์ โดยการเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษา เรื่อง 6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจ และความสนุกในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และเพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่ดี เด็กสามารถรู้ได้ทันทีว่าตัวเองได้คะแนนเท่าไรในการตอบคำถามด้วยเหตุนี้เด็กจึงมีความสนใจกับการเรียน ซึ่งได้นำไปบูรณากับคอมพิวเตอร์ได้ และวิธีการสอนนี้ดิฉันจะนำได้ประยุกต์กับการเรียนการสอนในครั้งต่อไป ขอบคุณ
โดย ยศพล (2012-04-26 16:24:19) [แสดงความคิดเห็น]
รายการ 6 อ พอเพียงเพื่อการมีสุขภาพดี วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษา
โดยครูพรพรรณกลม ผู้ปราถนาสิทธิ์ โรงเรียนวัดมหาบุษย์ กรุงเทพ
การเรียนการสอนของครูใช้เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เป็นวีธีการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เป็วิธีที่เหมาะสมต่อการเรียนของเด็กชั้นประถม และดีกว่าการใช้หนังสือประกอบการเรียนการสอนอย่างเดียว และส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ สนุกในการเรียนรู้ได้ มีความสุขกับการเรียน สามารถนำไปประยุกต์ใข้กับสาระอื่นๆได้
:tv18: :tv18: :tv18:
โดย อดิกานต์ พิพุธวัฒน์ (2012-05-10 17:14:19) [แสดงความคิดเห็น]
6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์
เป็นการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ก็คือวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนว่าจะทำอย่างไรให้นักเรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู้ เพราะฉะนั้นครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์ โรงเรียนวัดมหาบุศย์ จึงได้ผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษา เรื่อง 6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจ และความสนุกในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เป็นวิธีสอนที่น่าสนใจมาก ดิฉันจะนำได้ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในครั้งต่อไป ขอบพระคุณมากนะคะ
โดย ธิดารัตน์ ประสมสุข (2012-05-17 20:42:38) [แสดงความคิดเห็น]
6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์เมื่อได้รับชมจนจบก็รู้สึกว่าดีเพราะเป็นสื่อช่วยการสอนเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้นักเรียนสนใจ เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็จะเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจ และความสนุกในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และเพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่ดีแล้วเด็กยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับนี้ไปปรับใช้กับวิชาอื่นๆได้อีกด้วย ข้าพเจ้าคงนำแนวการสอนนี้ไปใช้กับเด็กที่โรงเรียนบ้างถึงแม้ว่าจะได้ผลหรือไม่ก็คาม :tv15:
โดย ฉลวย เนียมทอง (2012-05-23 21:20:41) [แสดงความคิดเห็น]
6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์ เป็นการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษา เรื่อง 6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจ และความสนุกในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เป็นวิธีการสอนที่สามารถสร้างความสนใจแก่นักเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เร้าความสนใจแก่ผู้เรียน ทำให้นักเรียนอยากรู้ อยากเรียน อยากทำกิจกรรมมากยิ่งขึ้น :tv03:
โดย สุธีรา สุกใส (2012-05-28 20:13:46) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สื่อการเรียนการสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ ทำให้นักเรียนสนุก ชอบอยากเรียนถึงแม้จะทำได้ยากต้องใช้เวลา แต่ก็ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้คุ้มค่าโดยเฉพาะเด็กนักเรียนสมัยใหม่ที่ชอบใช้คอมพิวเตอร์อยู่แล้ว เป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาก สมควรที่นำมาประยุกต์ใช้กับกลุ่มสาระวิชาอื่นๆได้อีกด้วย
โดย อาเรฟ หะยีหามะ (2012-05-29 21:47:36) [แสดงความคิดเห็น]
6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์ โดยการเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษา เรื่อง 6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจ และความสนุกในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และเพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่ดี เด็กสามารถรู้ได้ทันทีว่าตัวเองได้คะแนนเท่าไรในการตอบคำถามด้วยเหตุนี้เด็กจึงมีความสนใจกับการเรียน ซึ่งได้นำไปบูรณากับคอมพิวเตอร์ได้
โดย บุญมา ชุษณะวัคคีย์ (2012-06-09 12:14:14) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้เทคนิคการสอนที่ดีมากครับ ทำให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียน ให้เด็กเปลี่ยนบรรยกกาศในการเรียน เด็กได้ทำสิ่งที่เขาชอบเขาจเกิดการเรียนรู้ไดดี :tv15:
โดย อัฐพล ภักดี (2012-06-13 08:09:46) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ cai ประกอบการจัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ตั้งใจเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียน สามารถเข้าใจเนื้อหาความรู้มากขึ้น
โดย ธนวัฒน์ สนธิยา (2012-07-20 21:54:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเลยค่ะ ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน มีความสนใจที่อยากจะเรียนเเละเกิดความรู้สึกไม่เบื่อ :tv15:
โดย สาวานี ลิแจ (2012-08-26 18:30:18) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสุขศึกษา คิดว่าไม่สามารถผลิตสื่อได้ แต่เทคนิค6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์
การจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ก็คือวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนว่าจะทำอย่างไรให้นักเรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู้ เพราะฉะนั้นครูพรพรรณกมล จึงผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษา เรื่อง 6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจ และความสนุกในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
:tv15: :tv15: :tv10: :tv02: :tv15:
โดย มาลดีนี กาเดร์ (2012-12-01 16:27:25) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสุขศึกษา คิดว่าไม่สามารถผลิตสื่อได้ แต่เทคนิค6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์
การจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ก็คือวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนว่าจะทำอย่างไรให้นักเรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู้ เพราะฉะนั้นครูพรพรรณกมล จึงผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษา เรื่อง 6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจ และความสนุกในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี :tv15: :tv15: :tv10: :tv04: :tv02: :tv15: :tv15:
โดย มาลดีนี กาเดร์ (2012-12-01 16:28:08) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูพรพรรณกมล ได้นำเทคนิค 6อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี ใช้สอนเด็กประถมศึกษา ทำให้การเรียนเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อสำหรับเด็กประถมศึกษา เเละเเต่ละ อ. จะมีบททดสอบทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจมากกว่าเดิม หลังจากทำการเรียนการสอนเสร็จเรียบร้อยเเล้ว คุณครูพรพรรณกมล ได้สรุปไปพร้อมๆ กับการทบทวนความรู้ที่เรียนในวันนี้ด้วย คุณครูพรพรรณกมล สอนได้สนุกมากค่ะ เเละเนื้อหาสาระก็ไม่น่าเบื่อด้วยค่ะ
โดย ฟาลีฮะ อามิง (2012-12-03 20:13:13) [แสดงความคิดเห็น]
ครูพรพรรณได้นำเทคนิคการสอนเกี่ยวกับ พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี โดยการเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษา อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจ ความสนุกในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และเพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่ดี เด็กสามารถรู้ได้ทันทีว่าตัวเองได้คะแนนเท่าไรในการตอบคำถามด้วยเหตุนี้เด็กจึงมีความสนใจกับการเรียนเป็นอย่างยิ่งและเนื้อสาระก็ไม่ทำให้นักเรียนน่าเบื่อด้วยคะ
โดย สีตีวายาเปาะสา (2012-12-03 20:36:35) [แสดงความคิดเห็น]
6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์
เป็นการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ก็คือวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนว่าจะทำอย่างไรให้นักเรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู้ เพราะฉะนั้นครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์ โรงเรียนวัดมหาบุศย์ จึงได้ผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษา เรื่อง 6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจ และความสนุกในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีทำให้เราสามารถนำทิคนิคนี้ไปใช้ในการฝึกสอนในอนาคตได้ :tv15: :tv15:
โดย ซอพียะ ดอเล๊าะ (2012-12-05 14:57:27) [แสดงความคิดเห็น]
ครูมีเทคนิคการสอนดีมากครับ สามารถนำสื่อคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างดีเยี่ยมและทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน มีความสนใจที่อยากจะเรียนเเละเกิดความรู้สึกไม่เบื่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ cai ประกอบการจัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ตั้งใจเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียน สามารถเข้าใจเนื้อหาความรู้มากขึ้น การสอน6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์ โดยการเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษา เรื่อง 6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจ
ในการเรียนมากยิ่งขึ้น
โดย รอมลี ดือเระ (2012-12-06 10:13:40) [แสดงความคิดเห็น]
ครูมีเทคนิคการสอนดีมากครับ สามารถนำสื่อคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างดีเยี่ยมและทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน มีความสนใจที่อยากจะเรียนเเละเกิดความรู้สึกไม่เบื่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ cai ประกอบการจัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ตั้งใจเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียน สามารถเข้าใจเนื้อหาความรู้มากขึ้น การสอน6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์ โดยการเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษา เรื่อง 6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจ
ในการเรียนมากยิ่งขึ้น :tv12:
โดย รอมลี ดือเระ (2012-12-06 10:14:08) [แสดงความคิดเห็น]
ครูมีเทคนิคการสอนดีมากครับ สามารถนำสื่อคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างดีเยี่ยมและทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน มีความสนใจที่อยากจะเรียนเเละเกิดความรู้สึกไม่เบื่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ cai ประกอบการจัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ตั้งใจเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียน สามารถเข้าใจเนื้อหาความรู้มากขึ้น การสอน6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์ โดยการเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษา เรื่อง 6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจ
ในการเรียนมากยิ่งขึ้น :tv12:
โดย รอมลี ดือเระ (2012-12-06 10:14:09) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสุขศึกษา คิดว่าไม่สามารถผลิตสื่อได้ แต่เทคนิค6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์
การจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ก็คือวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนว่าจะทำอย่างไรให้นักเรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู้ เพราะฉะนั้นครูพรพรรณกมล จึงผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษา เรื่อง 6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจ และความสนุกในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และเป็นสื่อที่สร้างสรรค์อีกชิ้นหนึ่ง ที่จะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ อยากเรียนรู้ผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ที่จะทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไปพร้อมๆกับการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากสื่อนี้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในด้านกระบวนการเรียนการสอน ทั้งนี้ครูยังคงมีความสำคัญต่อการให้คำแนะนำต่อเด็กให้การเรียนการสอน การอภิปราย การสรุป การเพิ่มองค์ความรู้ที่มากขึ้น ชี้นำประเด็นและช่วยเด็กให้แก้ปัญหาได้ การเรียนการสอนต้องมีการเตรียม สื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมและมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน และนักเรียนเองต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ควบคุมตนเองในการเรียนไปพร้อมๆกับความสนุกไปด้วย
โดย มาโซ สาและ (2012-12-06 10:21:30) [แสดงความคิดเห็น]
6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์
การจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ก็คือวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนว่าจะทำอย่างไรให้นักเรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู้ เพราะฉะนั้นครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์ โรงเรียนวัดมหาบุศย์ จึงผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษา เรื่อง 6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจ และความสนุกในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี โดยการเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษา เรื่อง 6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจ และความสนุกในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และเพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่ดี เด็กสามารถรู้ได้ทันทีว่าตัวเองได้คะแนนเท่าไรในการตอบคำถามด้วยเหตุนี้เด็กจึงมีความสนใจกับการเรียน ซึ่งได้นำไปบูรณากับคอมพิวเตอร์ได้ และวิธีการสอนนี้จะนำได้ประยุกต์กับการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจ และความสนุกในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และเพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่ดี เด็กสามารถรู้ได้ทันทีว่าตัวเองได้ตอบคำถามด้วยเหตุนี้เด็กจึงมีความสนใจกับการเรียน ซึ่งได้นำไปบูรณากับคอมพิวเตอร์ได้ และวิธีการสอนนี้จะนำได้ประยุกต์กับการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
โดย อาสมิง แมแล (2012-12-06 10:28:13) [แสดงความคิดเห็น]
ครูมีเทคนิคการสอนดีมากครับ สามารถนำสื่อคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างดีเยี่ยมและทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน มีความสนใจที่อยากจะเรียนเเละเกิดความรู้สึกไม่เบื่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ cai ประกอบการจัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ตั้งใจเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียน สามารถเข้าใจเนื้อหาความรู้มากขึ้น การสอน6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์ โดยการเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษา เรื่อง 6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจ
ในการเรียนมากยิ่งขึ้นรายการ 6 อ พอเพียงเพื่อการมีสุขภาพดี วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษา
โดยครูพรพรรณกลม ผู้ปราถนาสิทธิ์ โรงเรียนวัดมหาบุษย์ กรุงเทพ
การเรียนการสอนของครูใช้เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI โดยการตั้งข้อสังเกตจากากรเรียนการสอนที่ได้สอนที่ผ่านมาหลายปีและได้ใช้วิธีการที่หลากหลายแบบวิธีสอนและพบว่า วีธีการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เป็วิธีที่เหมาะสมต่อการเรียนของเด็กชั้นประถม และดีกว่าการใช้หนังสือประกอบการเรียนการสอนอย่างเดียว ครูใช้กระบวนการถามตอบ เพื่อทดสอบความรู้ผู้เรียนและอภิปรายเพิ่มเติม
ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน สิ่งที่ยังไม่เข้าใจสามารถ ขอศึกษาข้อมูลความรู้จากบทเรียนเพิ่มเติมได้
ครูยังคงมีความสำคัญต่อการให้คำแนะนำต่อเด็กให้กาเรียนการสอน การอภิปราย การสรุป การเพิ่มองค์ความรู้ที่มากขึ้น ชี้นำประเด็นและช่วยเด็กให้แก้ปัญหาได้ :tv17: :tv16: :tv16: :tv16:
โดย รอมลี ดือเระ (2012-12-06 10:49:44) [แสดงความคิดเห็น]
6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์
เป็นการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ก็คือวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนว่าจะทำอย่างไรให้นักเรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู้ เพราะฉะนั้นครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์ โรงเรียนวัดมหาบุศย์ จึงได้ผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษา เรื่อง 6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจ และความสนุกในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เป็นวิธีสอนที่น่าสนใจมาก กระผมจะนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในครั้งต่อไป ครูพรพรรณได้นำเทคนิคการสอนเกี่ยวกับ พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี โดยการเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษา อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจ ความสนุกในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และเพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่ดี เด็กสามารถรู้ได้ทันทีว่าตัวเองได้คะแนนเท่าไรในการตอบคำถามด้วยเหตุนี้เด็กจึงมีความสนใจกับการเรียนเป็นอย่างยิ่งและเนื้อสาระก็ไม่ทำให้นักเรียนน่าเบื่อด้วยคับ
โดย กัมรี อาลี (2012-12-06 11:47:07) [แสดงความคิดเห็น]
ครูพรพรรณกลม ผู้ปราถนาสิทธิ์ โรงเรียนวัดมหาบุษย์ กรุงเทพ
การเรียนการสอนของครูใช้เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI โดยการตั้งข้อสังเกตจากากรเรียนการสอนที่ได้สอนที่ผ่านมาหลายปีและได้ใช้วิธีการที่หลากหลายแบบวิธีสอนและพบว่า วีธีการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เป็วิธีที่เหมาะสมต่อการเรียนของเด็กชั้นประถม และดีกว่าการใช้หนังสือประกอบการเรียนการสอนอย่างเดียว การเรียนการสอนต้องมีการเตรียม สื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมและมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ นักเรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ควบคุมตนเองในการเรียน ยอมรับคับ
โดย แพนดี ซาเบะ (2012-12-06 13:52:53) [แสดงความคิดเห็น]
ครูพรพรรณกลม ผู้ปราถนาสิทธิ์ โรงเรียนวัดมหาบุษย์ กรุงเทพ
การเรียนการสอนของครูใช้เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI โดยการตั้งข้อสังเกตจากากรเรียนการสอนที่ได้สอนที่ผ่านมาหลายปีและได้ใช้วิธีการที่หลากหลายแบบวิธีสอนและพบว่า วีธีการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เป็วิธีที่เหมาะสมต่อการเรียนของเด็กชั้นประถม และดีกว่าการใช้หนังสือประกอบการเรียนการสอนอย่างเดียว การเรียนการสอนต้องมีการเตรียม สื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมและมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ นักเรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ควบคุมตนเองในการเรียน ยอมรับคับ
โดย แพนดี ซาเบะ (2012-12-06 13:54:01) [แสดงความคิดเห็น]
ครูพรพรรณกลม ผู้ปราถนาสิทธิ์ โรงเรียนวัดมหาบุษย์ กรุงเทพ
การเรียนการสอนของครูใช้เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI โดยการตั้งข้อสังเกตจากากรเรียนการสอนที่ได้สอนที่ผ่านมาหลายปีและได้ใช้วิธีการที่หลากหลายแบบวิธีสอนและพบว่า วีธีการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เป็วิธีที่เหมาะสมต่อการเรียนของเด็กชั้นประถม และดีกว่าการใช้หนังสือประกอบการเรียนการสอนอย่างเดียว การเรียนการสอนต้องมีการเตรียม สื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมและมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ นักเรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ควบคุมตนเองในการเรียน ยอมรับคับ
โดย แพนดี ซาเบะ (2012-12-06 13:54:08) [แสดงความคิดเห็น]
ครูพรพรรณกลม ผู้ปราถนาสิทธิ์ โรงเรียนวัดมหาบุษย์ กรุงเทพ
การเรียนการสอนของครูใช้เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI โดยการตั้งข้อสังเกตจากากรเรียนการสอนที่ได้สอนที่ผ่านมาหลายปีและได้ใช้วิธีการที่หลากหลายแบบวิธีสอนและพบว่า วีธีการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เป็วิธีที่เหมาะสมต่อการเรียนของเด็กชั้นประถม และดีกว่าการใช้หนังสือประกอบการเรียนการสอนอย่างเดียว การเรียนการสอนต้องมีการเตรียม สื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมและมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ นักเรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ควบคุมตนเองในการเรียน ยอมรับคับ
โดย แพนดี ซาเบะ (2012-12-06 13:54:12) [แสดงความคิดเห็น]
ครูพรพรรณกลม ผู้ปราถนาสิทธิ์ โรงเรียนวัดมหาบุษย์ กรุงเทพ
การเรียนการสอนของครูใช้เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI โดยการตั้งข้อสังเกตจากากรเรียนการสอนที่ได้สอนที่ผ่านมาหลายปีและได้ใช้วิธีการที่หลากหลายแบบวิธีสอนและพบว่า วีธีการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เป็วิธีที่เหมาะสมต่อการเรียนของเด็กชั้นประถม และดีกว่าการใช้หนังสือประกอบการเรียนการสอนอย่างเดียว การเรียนการสอนต้องมีการเตรียม สื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมและมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ นักเรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ควบคุมตนเองในการเรียน ยอมรับคับ
โดย แพนดี ซาเบะ (2012-12-06 13:54:13) [แสดงความคิดเห็น]
6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี โดยคุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์ โรงเรียนวัดมหาบุศย์ เป็นการสอนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษา เป็นสื่อการสอนที่ดีมาก ทันสมัย มีการวัดความรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียน มีการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ มีกิจกรรมที่หลากหลาย ทันสมัย ให้นักเรียนได้เล่นสนุกสนาน มีความสุขกับการเรียน ดิฉันจะนำไปประยุคใช้ กับวิชาอื่น ๆ ต่อไป ขอบคุณค่ะ
โดย อัมน๊ะห์ นิสาแย (2012-12-07 09:40:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่มีประโยชน์ต่อการสอนวิชาสุขศึกษามากๆ
โดย ธนกฤต หอมชื่น (2012-12-19 10:05:52) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv