thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2384
Rate :
 4
ความยาว : 14.55 นาที | Online : 2012-01-21  
    แกะร่อง ท่องรอย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คุณครูสุคนธ์ เทพณรงค์  
    ครูมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย การเรียนประวัติศาสตร์เสมือนเป็นมรดกสืบทอดกันเป็นรุ่นๆ แล้วยังได้สำนึกในความดีของบรรพบุรุษ ถ่ายทอดออกมาสู่ตัวละคร เป็นการให้นักเรียนมองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น และเกิดความภูมิใจในประวัติศาสตร์ของตนเอง  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์
ชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้คิด วิเคราะห์ แล้วทำลงในสื่อการสอน แผ่นพับ 9 ช่อง เพิ่มเติม

เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
การเรียนสังคมฯ นักเรียนมักคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ แต่เทคนิคการสอน ผ่านกิจกรรมการสอน เกมนักสืบน้อย จะทำให้เด็กๆสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงความคิดได้ เพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (สังคมฯและบูรณาการ) อ.พิชชาภรณ์ อุ่นศิริ รร.เพิ่มวิทยา (ฉบับเต็ม)
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ เพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง
การสอนเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงปฏิบัติ โดยขอข้อมูลจริง จากหน่วยงานของรัฐ ทำให้เด็กเห็นภาพของการทำงานจริง และเข้าใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ชมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาด้วยความคิด เพิ่มเติม

 
 
วีดีโอเรื่องแกะร่องท่องรอยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของคุณครูสุคนธ์ เทพณรงค์ เน้นให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยโดยการศึกษาแบบเป็นขั้นตอนศึกษาทางวิทยาศาตร์ สอนให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ตาม ประวัติศาสตร์บรรพบุรุษและค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รู้หรืออินเทอร์เน็ท และนำข้อมูลทั้งหมดมาประเมินผลเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจ แล้วนำมาเรียบเรียงเพื่อจะให้นักเรียนได้มองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น วิดีโอนี้ดีมากค่ะ :tv15:
โดย สุภาภรณ์ สุขชัยปราการ (2012-01-22 22:53:15) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ มีการศึกษาตามขั้นตอนประวัติศาสตร์ นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจริง มีการค้นคว้า ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ ประเมินผล เกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจ เป็นแบบอย่างที่ดี ขอบคุณคุณครูสุคนธ์
โดย รัชนี ภาเข็ม (2012-01-23 21:06:35) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย ศุภวัฒน์ แย้มฉวาก (2012-01-24 09:26:33) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย ศุภวัฒน์ แย้มฉวาก (2012-01-24 09:26:33) [แสดงความคิดเห็น]
"แกะร่อง ท่องรอย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น" ของคุณครูสุคนธ์ เทพณรงค์ เน้นให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย ได้สำนึกในความดีของบรรพบุรุษ ถ่ายทอดออกมาสู่ตัวละคร เป็นการให้นักเรียนมองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น และเกิดความภูมิใจในประวัติศาสตร์ของตนเอง สิ่งที่น่าจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ วิธีการทางประวัติศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่หลายสำนักมีขั้นตอนที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะขั้นการวิพากษ์หลักฐาน ซึ่งสำคัญมาก หากวิพากษ์ผิดพลาดแล้วละก็ เรื่องจะเพี้่ยนไปจากความจริงมาก ส่วนการเรียบเรียงนั้น ดูเหมือนง่าย แต่ยากที่จะตัดความคิดเห็นของตน หรือความรู้สึกออกจากงานเรียบเรียง ยากเหมือนกัน ดังนั้น วิธีการทางประวัติศาสตร์ต้องสอนให้นักเรียนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งก่อนการลงปฏิบัติงานจริง แต่เห็นนักเรียนมีความตั้งใจมาก จึงสำเร็จผลด้วยดี พัฒนาเขาต่อไปเรื่อยๆ นะครับ
โดย สมชาย วิริจินดา (2012-01-24 21:21:35) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วย......... :tv15:
โดย วีระพร วงษ์พานิช (2012-02-04 22:16:47)
แกะร่อง ท่องรอยประวัติศาศตร์ การเรียนการสอน ดีมากเลยค่ะ ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษในท้องถิ่น การเรียนรู้ ค้นคว้า มาจากผู้รู้ที่เป็นปราญ ศึกษาในอินเทอร์เน็ต ได้นำเรื่องที่เรียนรู้มาวิเคราะห์ เป็นการเรียนที่ไท้ได้ฟังอย่างเดียว มีการให้ไปค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นเหตุการณืที่เกิดขึ้นมาแล้วนำมาศึกษาหาข้อมูล ได้สำนึกในความดี ของพรรบุรุษ รักในท้องถิ่นของตนเองมากยิ่งขึ้น เป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์มากเลยค่ะ
โดย มนัสนันท์ เครือผือ (2012-01-24 22:29:29) [แสดงความคิดเห็น]
แกะร่อง ท่องรอยประวัติศาศตร์ การเรียนการสอน ดีมากเลยค่ะ ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษในท้องถิ่น การเรียนรู้ ค้นคว้า มาจากผู้รู้ที่เป็นปราญ ศึกษาในอินเทอร์เน็ต ได้นำเรื่องที่เรียนรู้มาวิเคราะห์ เป็นการเรียนที่ไท้ได้ฟังอย่างเดียว มีการให้ไปค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นเหตุการณืที่เกิดขึ้นมาแล้วนำมาศึกษาหาข้อมูล ได้สำนึกในความดี ของพรรบุรุษ รักในท้องถิ่นของตนเองมากยิ่งขึ้น เป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์มากเลยค่ะ
โดย มนัสนันท์ เครือผือ (2012-01-24 22:30:35) [แสดงความคิดเห็น]
แกะร่อง ท่องรอยประวัติศาศตร์ การเรียนการสอน ดีมากเลยค่ะ ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษในท้องถิ่น การเรียนรู้ ค้นคว้า มาจากผู้รู้ที่เป็นปราญ ศึกษาในอินเทอร์เน็ต ได้นำเรื่องที่เรียนรู้มาวิเคราะห์ เป็นการเรียนที่ไท้ได้ฟังอย่างเดียว มีการให้ไปค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นเหตุการณืที่เกิดขึ้นมาแล้วนำมาศึกษาหาข้อมูล ได้สำนึกในความดี ของพรรบุรุษ รักในท้องถิ่นของตนเองมากยิ่งขึ้น เป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์มากเลยค่ะ
โดย มนัสนันท์ เครือผือ (2012-01-24 22:30:35) [แสดงความคิดเห็น]
แกะร่อง ท่องรอยประวัติศาศตร์ การเรียนการสอน ดีมากเลยค่ะ ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษในท้องถิ่น การเรียนรู้ ค้นคว้า มาจากผู้รู้ที่เป็นปราญ ศึกษาในอินเทอร์เน็ต ได้นำเรื่องที่เรียนรู้มาวิเคราะห์ เป็นการเรียนที่ไท้ได้ฟังอย่างเดียว มีการให้ไปค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นเหตุการณืที่เกิดขึ้นมาแล้วนำมาศึกษาหาข้อมูล ได้สำนึกในความดี ของพรรบุรุษ รักในท้องถิ่นของตนเองมากยิ่งขึ้น เป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์มากเลยค่ะ
โดย มนัสนันท์ เครือผือ (2012-01-24 22:30:35) [แสดงความคิดเห็น]
แกะร่อง ท่องรอยประวัติศาศตร์ การเรียนการสอน ดีมากเลยค่ะ ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษในท้องถิ่น การเรียนรู้ ค้นคว้า มาจากผู้รู้ที่เป็นปราญ ศึกษาในอินเทอร์เน็ต ได้นำเรื่องที่เรียนรู้มาวิเคราะห์ เป็นการเรียนที่ไท้ได้ฟังอย่างเดียว มีการให้ไปค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นเหตุการณืที่เกิดขึ้นมาแล้วนำมาศึกษาหาข้อมูล ได้สำนึกในความดี ของพรรบุรุษ รักในท้องถิ่นของตนเองมากยิ่งขึ้น เป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์มากเลยค่ะ
โดย มนัสนันท์ เครือผือ (2012-01-24 22:30:35) [แสดงความคิดเห็น]
แกะร่อง ท่องรอยประวัติศาศตร์ การเรียนการสอน ดีมากเลยค่ะ ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษในท้องถิ่น การเรียนรู้ ค้นคว้า มาจากผู้รู้ที่เป็นปราญ ศึกษาในอินเทอร์เน็ต ได้นำเรื่องที่เรียนรู้มาวิเคราะห์ เป็นการเรียนที่ไท้ได้ฟังอย่างเดียว มีการให้ไปค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นเหตุการณืที่เกิดขึ้นมาแล้วนำมาศึกษาหาข้อมูล ได้สำนึกในความดี ของพรรบุรุษ รักในท้องถิ่นของตนเองมากยิ่งขึ้น เป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์มากเลยค่ะ
โดย มนัสนันท์ เครือผือ (2012-01-24 22:30:35) [แสดงความคิดเห็น]
แกะร่อง ท่องรอยประวัติศาศตร์ การเรียนการสอน ดีมากเลยค่ะ ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษในท้องถิ่น การเรียนรู้ ค้นคว้า มาจากผู้รู้ที่เป็นปราญ ศึกษาในอินเทอร์เน็ต ได้นำเรื่องที่เรียนรู้มาวิเคราะห์ เป็นการเรียนที่ไท้ได้ฟังอย่างเดียว มีการให้ไปค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นเหตุการณืที่เกิดขึ้นมาแล้วนำมาศึกษาหาข้อมูล ได้สำนึกในความดี ของพรรบุรุษ รักในท้องถิ่นของตนเองมากยิ่งขึ้น เป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์มากเลยค่ะ
โดย มนัสนันท์ เครือผือ (2012-01-24 22:30:35) [แสดงความคิดเห็น]
แกะร่อง ท่องรอยประวัติศาศตร์ การเรียนการสอน ดีมากเลยค่ะ ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษในท้องถิ่น การเรียนรู้ ค้นคว้า มาจากผู้รู้ที่เป็นปราญ ศึกษาในอินเทอร์เน็ต ได้นำเรื่องที่เรียนรู้มาวิเคราะห์ เป็นการเรียนที่ไท้ได้ฟังอย่างเดียว มีการให้ไปค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นเหตุการณืที่เกิดขึ้นมาแล้วนำมาศึกษาหาข้อมูล ได้สำนึกในความดี ของพรรบุรุษ รักในท้องถิ่นของตนเองมากยิ่งขึ้น เป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์มากเลยค่ะ
โดย มนัสนันท์ เครือผือ (2012-01-24 22:30:35) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ดูวีดีโอนี้แล้ว ทำให้มีความรู้สึกว่าการศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่น หรือประวัติศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ มันไม่ยากและไม่สับซ้อนอย่างที่เคยเข้าใจ เริ่มจาก 1.ตั้งประเด็น 2.หาแหล่งข้อมูล 3.นำข้อมูลมาประเมินผล 4.วิเคราะห์ข้อมูล 5.เรียบเรียงข้อมูล แค่ 5 ขั้นตอนเท่านั้นก็ทำให้เราทราบถึงประวัติศาสตร์ที่เราต้องการจะศึกษา การสอนผ่านทางอินเทอร์เน็ทนั้น สามารถทำให้นักเรีัยนจังหวัดอื่น ๆ และโรงเรียนอื่น ๆ ได้ศึกษาวิธีที่ดีนี้ด้วย
โดย จรีรัตน์ สุทธิสุคนธ์ (2012-01-24 23:44:45) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่อง แกะร่อง ท่องรอย ประวัติสาสตร์ท้องถิ่น ของ คุณครูสุคนธ์ เทพณรงค์ ครูสอนดีมากมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำ ครูสามารถแนะนำสิ่งต่าๆงให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี มีการออกไปหาข้อมูลในสถานที่จริง เลยทำให้นักเรียนสนใจและสนุกกับการที่จะเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ครูมีการให้นักเรียนออกมาแสดงความคิดเห็น และนำเสนอหน้าห้องเรียน ทำให้เด็ก กล้าแสดงออกอีกด้วย อยากให้มีการสอนแบบนี้ออกเรื่อยๆ และตลอดไป
โดย ระพีพรรณ กำเนิดพรม (2012-01-25 08:40:46) [แสดงความคิดเห็น]
วีดีโอเรื่องนี้ดีมากครับ แกะร่อง ท่องรอย ประวัติสาสตร์ท้องถิ่น ของ คุณครูสุคนธ์ เทพณรงค์ ครูสอนดีมากมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำ ทำให้นักเรียนสนใจในประวัติศาสตร์ และมีกาออกไปหาข้อมูลในสถานที่จริง ทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนประวัติศาสตร์ และมีการให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่างๆ เพื่อนำเสนอหน้าชั้นเรียน ทำให้นักเรียนได้รู้จักประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษของประเทศไทยที่ภาคภูมิใจของพวกเราชาวไทย
โดย นิพันธ์ มีเดชชัย (2012-01-25 10:03:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนวิชาประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดอีกรูปแบบหนึ่ง ก็คือ เป็นการสอนที่ให้นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง นอกเหนือจากในหนังสือและตำราเรียน และทำให้เป็นการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไม่น่าเบื่อ เพราะ การเรียนที่สนุกสนาน ก็คือ การเรียนที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง และทำให้นักเรียนอยากจะเรียนวิชาประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกด้วยและครูผู้สอนยังเปิดโอกาสให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นด้วย
โดย กันตพงษ์ คำกอนแก้ว (2012-01-25 10:24:37) [แสดงความคิดเห็น]
"แกะร่อง ท่องรอย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น" ของคุณครูสุคนธ์ เทพณรงค์ เป็นการสอนที่เน้นให้นักเรียน ได้หา ความรู้จากสือต่างๆ และทำให้นักเรียนสนใจในประวัติศาสตร์ และมีกาออกไปหาข้อมูลในสถานที่จริง เรื่องจะเพี้่ยนไปจากความจริงมาก ส่วนการเรียบเรียงนั้น ดูเหมือนง่าย แต่ยากที่จะตัดความคิดเห็นของตน หรือความรู้สึกออกจากงานเรียบเรียง ยากเหมือนกัน
ประวัติศาสตร์ต้องสอนให้นักเรียนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งก่อนการลงปฏิบัติงานจริง แต่เห็นนักเรียนมีความตั้งใจมาก จึงสำเร็จผลด้วยดี :tv15: :tv15:
โดย วรพล ทองศิริ (2012-01-29 12:15:00) [แสดงความคิดเห็น]
แกะร่อง ท่องรอยประวัติศาศตร์ การเรียนการสอน คุณครูสุคนธ์ เทพณรงค์ ครูสอนดีมากมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำ
ก็คือ การแบ่งกลุ่ม ทำงานเพื่อให้นักเรียนไปศึกษาของาประวัติศาสตร์ ค้นคว้า มาจากผู้รู้ที่เป็นปราญ ศึกษาในอินเทอร์เน็ต ได้นำเรื่องที่เรียนรู้มาวิเคราะห์ เป็นการเรียนที่ไท้ได้ฟังอย่างเดียว มีการให้ไปค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ครูมีการให้นักเรียนออกมาแสดงความคิดเห็น และนำเสนอหน้าห้องเรียน ทำให้เด็ก กล้าแสดงออกอีกด้วย และเห็นนักเรียนมีความตั้งใจมาก จึงสำเร็จผลด้วยดี
โดย ศรารัฐ คืนมาเมือง (2012-01-30 15:13:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนวิชาประวัติศาสตร์ที่ดีให้นักเรียน ได้หา ความรู้จากสือต่างๆ และทำให้นักเรียนสนใจในประวัติศาสตร์ และมีกาออกไปหาข้อมูลในสถานที่จริงการแบ่งกลุ่ม ทำงานเพื่อให้นักเรียนไปศึกษาของาประวัติศาสตร์ ค้นคว้า มาจากผู้รู้ที่เป็นปราญ ศึกษาในอินเทอร์เน็ต ได้นำเรื่องที่เรียนรู้มาวิเคราะห์ เป็นการเรียนที่ไท้ได้ฟังอย่างเดียว มีการให้ไปค้นหาข้อมูลต่าง ๆทำให้เด็ก กล้าแสดงออกอีกด้วย และเห็นนักเรียนมีความตั้งใจมากในการเรียน
โดย ฐิติวุฒิ บุญปาละ (2012-01-31 14:42:23) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีโอเรื่องนี้ให้ความรู้ดี และสนุกมากค่ะ คุณครูสุคนธ์ได้บอกหลักการในการศึกษาประวัติศาสคร์ของไทยว่าต้องใช้หลักการอะไรบ้าง โดยที่ให้นักเรียนจับกลุ่มออกไปสืบค้น ขวนขวายข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และนำข้อมูลที่ได้มารวบรวมและออกมานำเสนอคุณครู โดยการเทคนิคการเรียนการสอนนี้ทำให้นักเรียน มีการค้นหาข้อมูล ได้แสดงความคิดเห็น และได้แสดงออกมาทางการพูดหน้าชั้นเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่แก่ตัวเด็กนักเรียนด้วย
โดย ดวงรัตน์ สิงหเสนี (2012-01-31 22:35:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนวิชาประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดอีกรูปแบบหนึ่ง ก็คือ เป็นการสอนที่ให้นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง นอกเหนือจากในหนังสือและตำราเรียน และทำให้เป็นการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไม่น่าเบื่อ เพราะ การเรียนที่สนุกสนาน ก็คือ การเรียนที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง และทำให้นักเรียนอยากจะเรียนวิชาประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกด้วยและครูผู้สอนยังเปิดโอกาสให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นด้วย
โดย วิสุทธิ์ สุภาพรขจรกิจ (2012-02-02 11:11:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไม่น่าเบื่อ เพราะ การเรียนที่สนุกสนาน ก็คือ การเรียนที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง และทำให้นักเรียนอยากจะเรียนวิชาประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกด้วยและครูผู้สอนยังเปิดโอกาสให้นักเรียนมีความกล้า
โดย บุษผา อ้นทอง (2012-02-07 20:43:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนวิชาประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดอีกรูปแบบหนึ่ง ก็คือ เป็นการสอนที่ให้นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง นอกเหนือจากในหนังสือและตำราเรียน และทำให้เป็นการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไม่น่าเบื่อ เพราะ การเรียนที่สนุกสนาน ก็คือ การเรียนที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง และทำให้นักเรียนอยากจะเรียนวิชาประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกด้วยและครูผู้สอนยังเปิดโอกาสให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นด้วย
โดย ลิขิต หลิ่มเทศ (2012-02-09 11:50:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนวิชาประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดอีกรูปแบบหนึ่ง ก็คือ เป็นการสอนที่ให้นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง นอกเหนือจากในหนังสือและตำราเรียน และทำให้เป็นการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไม่น่าเบื่อ เพราะ การเรียนที่สนุกสนาน ก็คือ การเรียนที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง และทำให้นักเรียนอยากจะเรียนวิชาประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกด้วยและครูผู้สอนยังเปิดโอกาสให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นด้วย
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:05:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนวิชาประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดอีกรูปแบบหนึ่ง ก็คือ เป็นการสอนที่ให้นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง นอกเหนือจากในหนังสือและตำราเรียน และทำให้เป็นการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไม่น่าเบื่อ เพราะ การเรียนที่สนุกสนาน ก็คือ การเรียนที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง และทำให้นักเรียนอยากจะเรียนวิชาประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกด้วยและครูผู้สอนยังเปิดโอกาสให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นด้วย
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:05:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไม่น่าเบื่อ เพราะ การเรียนที่สนุกสนาน
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:06:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไม่น่าเบื่อ เพราะ การเรียน
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:06:26) [แสดงความคิดเห็น]
สอนไดั้ดีมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:07:58) [แสดงความคิดเห็น]
สอนไดั้ดีมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:07:58) [แสดงความคิดเห็น]
สอนไดั้ดีมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:07:58) [แสดงความคิดเห็น]
สอนไดั้ดีมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:07:58) [แสดงความคิดเห็น]
สอนไดั้ดีมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:07:59) [แสดงความคิดเห็น]
สอนไดั้ดีมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:07:59) [แสดงความคิดเห็น]
สอนไดั้ดีมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:07:59) [แสดงความคิดเห็น]
สอนไดั้ดีมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:07:59) [แสดงความคิดเห็น]
แกะร่อง ท่องรอยประวัติศาศตร์ เป็นการเรียนการสอนที่ดีมาก สอนที่ให้นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง นอกเหนือจากในหนังสือและตำราเรียน และทำให้เป็นการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไม่น่าเบื่อ เพราะ การเรียนที่สนุกสนาน ก็คือ การเรียนที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง และทำให้นักเรียนอยากจะเรียนวิชาประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกด้วยและครูผู้สอนยังเปิดโอกาสให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นด้วย ดังนั้น วิธีการทางประวัติศาสตร์ต้องสอนให้นักเรียนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งก่อนการลงปฏิบัติงานจริง แต่เห็นนักเรียนมีความตั้งใจมาก จึงสำเร็จผลด้วยดี พัฒนาเขาต่อไปเรื่อยๆ นะครับ
โดย ดนุภัทร ชื่นสำราญ (2012-02-15 17:23:47) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้มีความรู้สึกว่าการศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่น หรือประวัติศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ มันไม่ยากและไม่สับซ้อนอย่างที่เคยเข้าใจ ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง และทำให้นักเรียนอยากจะเรียนวิชาประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกด้วยและครูผู้สอนยังเปิดโอกาสให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นด้วย
โดย บุรพล มีศีล (2012-02-15 18:04:44) [แสดงความคิดเห็น]
แกะร่อง ท่องรอยประวัติศาศตร์ การเรียนการสอน คุณครูสุคนธ์ เทพณรงค์ ครูสอนดีมากมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำ
ก็คือ การแบ่งกลุ่ม ทำงานเพื่อให้นักเรียนไปศึกษาของาประวัติศาสตร์ ค้นคว้า มาจากผู้รู้ที่เป็นปราญ ศึกษาในอินเทอร์เน็ต ได้นำเรื่องที่เรียนรู้มาวิเคราะห์ เป็นการเรียนที่ไท้ได้ฟังอย่างเดียว มีการให้ไปค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ครูมีการให้นักเรียนออกมาแสดงความคิดเห็น และนำเสนอหน้าห้องเรียน ทำให้เด็ก กล้าแสดงออกอีกด้วย และเห็นนักเรียนมีความตั้งใจมาก จึงสำเร็จผลด้วยดี
โดย เกรียงไกร คล้ายจินดา (2012-02-23 13:38:19) [แสดงความคิดเห็น]
ด้านกระบวนการเรียนการสอน คือ การสอนของครูสุคนธ์มีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยกระบวนการกลุ่ม โดยกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด และมีบทบาทในการเรียนร่วมกันในชั้นเรียน ได้ออกไปศึกษาข้อมูลนอกสถานที่ตามประเด็นการศึกษาประวัติศาสตร์ 5 ขั้นตอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจทำให้นักเรียนสนใจเรียน และการมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย เห็นความสำคัญของบรรพบุรุษ ซึ่งครูสุคนธ์จะเป็นผู้คอยให้แนวทาง สนับสนุนการทำกิจกรรมกลุ่มจนกระทั่งจบการสอนที่นักเรียนได้รับ ความรู้ จากการไปศึกษาตามประเด็น จนถึงขั้นตอนนำเสนอข้อมูลที่นักเรียนไปศึกษาค้นคว้ามา

ด้านคุณธรรม/จริยธรรม คือ เป็นการฝึกให้นักเรียนทำงานร่วมกันในกลุ่มด้วยความเสมอภาคตามวิถีประชาธิปไตยซึ่งต้องฟังความคิดเห็นซึ่งกันในกลุ่ม รวมทั้งความสามัคคีกันภายในกลุ่มตั้งแต่เริ่มต้นบทเรียนจนจบบทเรียน และความซื่อสัตย์ในการนำเสนอข้อมูลจริงที่ได้มาจากสถานที่จริงโดยมิได้แอบอ้าง เป็นต้น
สิ่งที่ประทับใจครูสุคนธ์ คือ ครูเสียงดังฟังชัด สอนแล้วเข้าใจง่าย น้ำเสียงน่าฟัง ฟังแล้วชวนให้อยากฟังอีก มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับความเป็นครู ดูแล้วน่านับถือ มีเอกลักษณ์ในตัวเอง เนื่องจากในเทอมหน้าข้าพเจ้าจะต้องออกไปฝึกสอน ข้าพเจ้าก็จะนำแนวทางและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในความเป็นครูของสุคนธ์ไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานต่อไป
โดย สาวิตรี รอดแก้ว (2012-02-29 14:31:09) [แสดงความคิดเห็น]
ด้านความรู้ที่นักเรียนได้รับ คือ ได้จากการบรรยายกระบวนการศึกษาทางประวัติศาสตร์จากครูพร้อมตัวอย่าง และการได้ไปศึกษาความรู้นอกสถานที่จริง เช่น ห้องสมุด ชุมชน และศูนย์วัฒนธรรม รวมทั้งการนำเสนองานของเพื่อนต่างกลุ่มก็ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ได้เช่นกัน

ด้านทักษะกระบวนการเรียนการสอน คือ การสอนของครูสุคนธ์มีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยกระบวนการกลุ่ม โดยกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด และมีบทบาทในการเรียนร่วมกันในชั้นเรียน ได้ออกไปศึกษาข้อมูลนอกสถานที่ตามประเด็นการศึกษาประวัติศาสตร์ 5 ขั้นตอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจทำให้นักเรียนสนใจเรียน และการมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย เห็นความสำคัญของบรรพบุรุษ ซึ่งครูสุคนธ์จะเป็นผู้คอยให้แนวทาง สนับสนุนการทำกิจกรรมกลุ่มจนกระทั่งจบการสอนที่นักเรียนได้รับ ความรู้ จากการไปศึกษาตามประเด็น จนถึงขั้นตอนนำเสนอข้อมูลที่นักเรียนไปศึกษาค้นคว้ามา

ด้านคุณธรรม/จริยธรรม คือ เป็นการฝึกให้นักเรียนทำงานร่วมกันในกลุ่มด้วยความเสมอภาคตามวิถีประชาธิปไตยซึ่งต้องฟังความคิดเห็นซึ่งกันในกลุ่ม รวมทั้งความสามัคคีกันภายในกลุ่มตั้งแต่เริ่มต้นบทเรียนจนจบบทเรียน และความซื่อสัตย์ในการนำเสนอข้อมูลจริงที่ได้มาจากสถานที่จริงโดยมิได้แอบอ้าง เป็นต้น

สิ่งที่ประทับใจครูสุคนธ์ คือ ครูเสียงดังฟังชัด สอนแล้วเข้าใจง่าย น้ำเสียงน่าฟัง ฟังแล้วชวนให้อยากฟังอีก มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับความเป็นครู ดูแล้วน่านับถือ มีเอกลักษณ์ในตัวเอง เนื่องจากในเทอมหน้าข้าพเจ้าจะต้องออกไปฝึกสอน ข้าพเจ้าก็จะนำแนวทางและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในความเป็นครูของสุคนธ์ไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานต่อไป
โดย สาวิตรี รอดแก้ว (2012-02-29 14:50:51) [แสดงความคิดเห็น]
"แกะร่อง ท่องรอย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น" เน้นให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย ได้สำนึกในความดีของบรรพบุรุษ ถ่ายทอดออกมาสู่ตัวละคร เป็นการให้นักเรียนมองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น และเกิดความภูมิใจในประวัติศาสตร์ของตนเอง ทำให้นักเรียนมีความรักษ์ท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น เข้าใจในบรรพบุรุษรวมถึงเรื่องราวและความเชื่อต่างๆ คุณครูสุคนธ์ เทพณรงค์ ครูสอนดีมากมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำ ครูสามารถแนะนำสิ่งต่าๆงให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี มีการออกไปหาข้อมูลในสถานที่จริง เลยทำให้นักเรียนสนใจและสนุกกับการที่จะเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ทำให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น
โดย สุรีพร อารีรักษ์ (2012-03-09 18:28:35) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสุคนธ์ เทพณรงค์ เน้นให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย ได้สำนึกในความดีของบรรพบุรุษ ถ่ายทอดออกมาสู่ตัวละคร เป็นการให้นักเรียนมองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น และเกิดความภูมิใจในประวัติศาสตร์ของตนเอง สิ่งที่น่าจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ วิธีการทางประวัติศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่หลายสำนักมีขั้นตอนที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะขั้นการวิพากษ์หลักฐาน ซึ่งสำคัญมาก หากวิพากษ์ผิดพลาดแล้วละก็ เรื่องจะเพี้่ยนไปจากความจริงมาก ส่วนการเรียบเรียงนั้น ดูเหมือนง่าย แต่ยากที่จะตัดความคิดเห็นของตน หรือความรู้สึกออกจากงานเรียบเรียง ยากเหมือนกัน ดังนั้น วิธีการทางประวัติศาสตร์ต้องสอนให้นักเรียนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งก่อนการลงปฏิบัติงานจริง แต่เห็นนักเรียนมีความตั้งใจมาก จึงสำเร็จผลด้วยดี พัฒนาเขาต่อไปเรื่อยๆ จะทำให้นักเรียนสนใจและสนุกกับการที่จะเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ทำให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น :tv15:
โดย ทศพล พันธุ์เกตุ (2012-03-12 10:04:51) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนประวัติศาสตร์ของแต่ละเรื่องราว หากได้ให้นักเรียนได้ไปหาเกร็ดขององค์ความรู้เองจะดี และเข้าใจเรื่องราวของประวัติของสิ่งที่ต้องการค้นหาได้เอง โดยมีคุณครูสุคนธ์ เทพณรงค์ ได้ใช้เป็นห้องสอนให้นักเรียนได้คิดและขั้นตอนการค้นหา โดยใช้โจทย์จากสิ่งใกล้ตัวซึ้งต่อไปนักเรียนที่ได้รับการฝึกให้คิดเป็นต่อไป นักเรียนน่าจะได้ประโยชน์อย่างมากนะครับ ขอคุณครูทุก ๆคนพยายามต่อไปเพื่ออนาคตที่ดีของชาติไทย ร่วมกันสร้างผู้ใหญ่ที่ดีให้สังคมไทย เป็นคลิปที่ดี และมีประโยชน์อย่างยิ่งครับผม :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พรสิน สินสมบูรณ์ (2012-03-13 13:13:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่เน้นเพื่อการเรียนรู้จริง ๆ ขอชมเชยคุณครูที่ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะหื ทำให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ดีมากค่ะ
โดย พิกุลทอง เปล่งศิริ (2012-03-21 23:03:24) [แสดงความคิดเห็น]
หลายครั้งที่ออกไปจัดค่ายโรงเรียนต่างๆชอบเรียนประวัติศาสตร์ไหม ตอนแรกๆเด็กก็ตอบว่าไม่ชอบเลย
ก็รู้สึกว่าทำไมและทำไม แต่เมื่อได้ดูวีดีโอเรื่องนี้ทำให้เปลี่ยนความคิดว่าบางครั้งสิ่งใกล้ตัวเราก็มอง ข้าม การจัดการเรียนการสอนของ คุณครูสุคนธ์ เทพณรงค์ มันไม่ได้มีแค่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แต่ได้ทั้งการค้นคว้าการได้เห็นสถานที่จริง ทำให้นักเรียนไม่เบื่อกับการเรียนประวัติศาสตร์ แถมยังปลูกฝังการสำนึกรักท้องถิ่นหวงแหนสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างไว้ตั้งแต่อดีต :tv03:
โดย ศิริศักดิ์ แสนปัญญา (2012-03-30 05:39:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แสดงถึงการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ รู้จักสังเคราะห์ เรียบเรียง ประเมินข้อมูลจนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ ผู้เรียนมีความสุข สนุกในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ไม่น่าเบื่อ ใช้แหล่งเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลต่างแหล่งต่างๆและสิ่งสำคัญ ยังฝึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ร่วมแรงร่วมใจ รู้จักใช้เหตุและผล สามัคคี ช่วยเหลือแบ่งปัน กล้าแสดงออก มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง
โดย วรรณา ประชานันท์ (2012-03-30 19:56:30) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสาระประวัติศาสตร์ เรื่องที่ยากที่สุดของครู ก็คือการสอนวิธีการทางประวัติศาสตร์นี่แหละ "แกะร่อง ท่องรอย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น" ของคุณครูสุคนธ์ เทพณรงค์ ได้แสดงให้เห็นวิธีการสอนที่เน้นวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้ดีเยี่ยม นอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายแง่มุมที่น่าชื่นชมเช่น การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยกระบวนการกลุ่ม โดยกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด และมีบทบาทในการเรียนร่วมกันในชั้นเรียน ได้ออกไปศึกษาข้อมูลนอกสถานที่ตามประเด็นการศึกษาประวัติศาสตร์ 5 ขั้นตอน การมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย เห็นความสำคัญของบรรพบุรุษ สนับสนุนการทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ จนถึงขั้นตอนนำเสนอข้อมูลที่นักเรียนไปศึกษาค้นคว้ามา
โดย นายสุธีร์ วิชาพร (2012-03-31 21:45:19) [แสดงความคิดเห็น]
แกะร่อง ท่องรอย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คุณครูสุคนธ์ เทพณรงค์ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย การเรียนประวัติศาสตร์เสมือนเป็นมรดกสืบทอดกันเป็นรุ่นๆ แล้วยังได้สำนึกในความดีของบรรพบุรุษ ถ่ายทอดออกมาสู่ตัวละคร เป็นการให้นักเรียนมองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น และเกิดความภูมิใจในประวัติศาสตร์ของตนเอง ซึ่งมีความน่าสนใจมากค่ะ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในแง่มุมต่าง ๆ ต่อไปได้ค่ะ
โดย อรุณี จำปานิล (2012-04-01 08:07:20) [แสดงความคิดเห็น]
แกะร่อง ท่องรอย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ใช้ทักษะการสอนที่เน้นการเรียนการสอนแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สังเคราะห์ ร่วมกัน และประเมินผล ข้อมูลร่วมกัน ก่อนนำเสนอข้อมูลให้เพื่อนร่วมชั้น ได้เรียนรู้ร่วมกัน
โดย เยาวลักษณ์ ใจอ่อน (2012-04-02 13:09:19) [แสดงความคิดเห็น]
แกะร่อง ท่องรอย ประวัติศาสตร์ มุ่งเน้นการสอนที่ให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์เราสามารถนำวิธีการมาประยุกต์ใช้ เช่น การตั้งคำถามให้นักเรียนอยากค้นคว้าหาสิ่งที่นักเรียนต้องกาารู้ และต้องเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้นักเรียนเช่น การไปค้นคว้าหาแหล่งเรียนรู้ การนำมาอภิปรายร่วมกัน การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำข้อมูลมาเรียบเรียง แล้วนำเสนอให้เพื่อนในชั้นเรียนได้รู้
โดย เยาวลักษณ์ ใจอ่อน (2012-04-02 17:51:49) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ทั้ง 5 ขั้น นอกจากจะทำให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองแล้ว ยังส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในประเด็นและผลงานที่ตนตั้งใจสืบค้น เพื่อนำเสนอให้คุณครูและเพื่อนร่วมชั้นได้รับทราบ การเรียนการสอนแบบนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังชื่นชอบประวัติศาสตร์มากขึ้น เพราะเป็นการเปลี่ยนแนวคิดการเรียนที่น่าเบื่อ ให้สนุกสนานได้โดยตัวผู้เรียนเองเป็นผู้จุดประกายการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ในลักษณะนี้เป็นการส่งเสริมกระบวนการทำงานกลุ่ม และยังช่วยให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย เพราะต่อไปในภายภาคหน้า เด็กเหล่านี้ก็จะคือผู้ใหญ่ที่คอยเล่าเรื่องราวในอดีตที่ตนได้รับรู้ในวันนี้ให้แก่รุ่นลูก รุ่นหลานฟังต่อไปเรื่อย ๆ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นก็จะไม่เลือนหายไปจากความทรงจำของคนในท้องถิ่นนั้น ขอชื่นชมในความตั้งใจจริงของครูผู้สอน และความพยายามของนักเรียนที่จะต่อยอดองค์ความรู้ในท้องถิ่นของตนค่ะ :tv18:
โดย จันทนี พวงแก้ว (2012-04-03 18:05:20) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องราวและวิธีการทางประวัติศาสตร์ ทำให้เห็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อจะได้นำแนวทางนี้ไปใช้ในการสอนของตัวเองบ้าง การสอนของครูให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีการค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ หาแนวทางในการสรุปความคิดเห็นร่วมกัน แต่การจัดกิจกรรมถ้าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในตัวจังหวัด ไม่รู้ว่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องของ สถานที่ แหล่งเรียนรู้ที่กระจาย การเดินทาง และเวลา หรือไม่ การสอนของครูทำให้เห็นแนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น นับเป็นตัวอย่างในกการจัดการเรียนการสอนที่มีประโยชน์ น่าสนใจของครุในสาระเดียวกันเป็นอย่างดี ขอบคุณที่แบ่งปันความรู้สู่กันครับ
โดย สนธยา ตั้งจินตวิวัฒน์ (2012-04-03 18:55:02) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาประวัติศาสตร์ที่จะทำให้เกิดความอยากรู้ อยากเรียน และสนใจที่จะเรียนรู้ จะต้องเป็นกิจกรรมที่เกิดจากการที่นักเรียนมีใจพร้อมที่จะศึกษา เพราะเรื่องประวัติศาสตร์เป็นเรื่องเก่า เป็นเรื่องในอดีต เป็นเรื่องที่อาจจะน่าเบื่อเวลาเรียน แต่จากบทเรียนที่ได้ชมนี้ พบว่า คุณครูสามารถนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นขั้นตอนในการศึกษามาจัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถทำให้นักเรียนเกิดความอยากรู้ อยากเห็น สนใจที่จะเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง นักเรียนเป็นผู้กำหนดหัวข้อในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กลุ่ม) หาวิธีการเรียนรู้ให้ได้มาซึ่งข้อมูล เป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียนได้พบ ได้เห็น ได้เรียนรู้ ผ่านแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ร่วมกันของมวลสมาชิก จนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ สามารถถ่ายทอดความรู้นั้นได้อย่างมั่นใจ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง ทำให้นักเรียนมีความรู้สึกได้ถึงว่าความรู้นั้นมิได้อยู่ห่างไกลตัวเลย เพียงแต่รู้จักวิธีการหาและนำมาใช้เท่านั้นเอง ครูเป็นผู้กระตุ้น ผู้แนะนำ ผู้เสนอวิธี นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ น่าสนใจมาก ชื่นชมจริงๆ
โดย วรวุฒิ สินบำรุง (2012-04-05 09:31:46) [แสดงความคิดเห็น]
"แกะร่อง ท่องรอย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น" มีการตั้งประเด็นขึ้นก่อน หาแหล่งข้อมูล นำข้อมูลมาประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล นำมาเรียบเรียง นี่คือการศึกษาประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ยิ่งนักเรียนเขาได้สืบค้นประวัติศษสตร์ท้องถิ่นของเขาเอง เกิดความภูมิใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ของตนเอง เข้าใจในบรรพบุรุษรวมถึงเรื่องราวและความเชื่อต่างๆ ทำให้นักเรียนมีความรักษ์ท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น และพร้อมที่จะช่วยกันดูแลรักษาไว้ สืบทอดไว้เป็นมรดกของชาติต่อไป ขอบคุณสำหรับเทคนิคและวิธีการ ขอบคุณคะ :tv15: :tv17: :tv18:
โดย กัลยาณี ประดับศรี (2012-04-06 11:24:28) [แสดงความคิดเห็น]
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ผู้เรียนไม่ค่อยทราบมากนัก เพราะมันอาจโดนเบียดบังจากททางโรงเรียน หรือเลี่ยงที่จะไม่สอน อันนี้ไม่ทราบ แต่ถ้าผู้เรียนไม่ทราบถึงเรื่องราวในท้องถิ่นแล้ว เหมือนกับผู้เรียนลืมในกำพืชของตน อาจจะไม่สำนึกรักในท้องถิ่นได้ การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนั้นจะได้ส่งเสริมผู้เรียนรัก และหวงแหนในท้องถิ่น รัก และภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น ถึงแม้ไม่มากก็ตามแต่ผุ้เรียนจะไม่ได้ลืมในรากของตน และความเป็นตังตนของผู้เรียน ถึงแม้โลกจะเปลี่ยนไป แต่สิ่งที่ไม่ควรหายไปคือรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ และความเป็นท้องถิ่น :tv15: :tv18: :tv17:
โดย คมสันต์ เรืองฤทธิ์ (2012-04-08 23:28:58) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชมเชยคุณครูที่มีวิธีการพูดที่น่าสนใจสามารถควบคุมชั้นเรียนได้ดี ส่วนวิธีการสอนน่าสนใจนักเรียนมีส่วนร่วมยิ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติสาสตร์ในท้องถิ่นของนักเรียนเองก็ยิ่งเพิ่มความกระตือรือร้นแก่นักเรียน และที่สำคัญเป็นกระบวนการจัดการเรียนรุ้ที่เน้นกระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่แท้จริงนักเรียนลงมือสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง นักเรียนให้ความร่วมมือการทำงานกลุ่มเป็นอย่างดี อย่างนี้จึงเป็นวิธีการที่สามารถให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและเป็นการสร้างความรักในท้องถิ่นและเข้าใจอย่างยั่งยืน อย่างน้อยนักเรียนก็มีทุนความรู้ของท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานเปิดใจรับวัฒนธรรมเพื่อนบ้านได้อย่างเข้าใจ
โดย ศิริพร วงศ์หล้า (2012-04-09 19:57:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อการสอนที่มีประโยชน์มากครับ คุณครู สอนได้เข้าใจมากครับ การยกตัวอย่างและการสื่อสาร มีความกระชับและชัดแจนมากครับ คุณครูพูดจาจัดแจน เสียงดังฟังชัด และมองภาพในอดีตได้ครับ เป็นการอธิบายที่่ชัดเจน มีการสร้างหรือหาข้อกังขา หรือข้อสงสัยต่างๆ มีการถามตบกับผู้เรียนมีการส่งเสริมการสร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่ขึ้้น โดยคุณครูมีการส่งเสริมการหาข้อมูลเพิ่มเติมและสร้างรูปแบบการเรียนรู้แบบองค์รวมซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีการสนุกกับการเรียนรู้ครับ เป็นประโยชน์มากครับ
โดย เอกชัย วงษ์แสงทอง (2012-04-14 10:40:33) [แสดงความคิดเห็น]
หลังที่มีโอกาสได้รับชมวีดีโอ แกะร่อง ท่องรอย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดย คุณครูสุคนธ์ เทพณรงค์ ก่อนอื่นขอกล่าวชื่มชมในตัวคุณครู ดีมากเลยครับ ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษในท้องถิ่น การเรียนรู้ ค้นคว้า มาจากผู้รู้ที่เป็นปราญ ศึกษาในอินเทอร์เน็ต ได้นำเรื่องที่เรียนรู้มาวิเคราะห์ เป็นการเรียนที่ไท้ได้ฟังอย่างเดียว มีการให้ไปค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นเหตุการณืที่เกิดขึ้นมาแล้วนำมาศึกษาหาข้อมูล ได้สำนึกในความดี ของพรรบุรุษ รักในท้องถิ่นของตนเองมากยิ่งขึ้น เป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ เป็นตัวอย่างในการนำไประยุกต์ใช้ในการสอนดีมากครับ
โดย อรรถโกวิท จันทร์ทอง (2012-04-17 09:19:17) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่อง แกะร่อง ท่องรอย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ของ คุณครูสุคนธ์ เทพณรงค์ ครูสอนดีมากมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำ ครูสามารถแนะนำสิ่งต่าง ๆ ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี มีการออกไปหาข้อมูลในสถานที่จริง จึงทำให้นักเรียนสนใจและสนุกกับการที่จะเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ครูมีการให้นักเรียนออกมาแสดงความคิดเห็น และนำเสนอหน้าห้องเรียน ทำให้นักเรียน กล้าแสดงออกอีกด้วย อยากให้มีการสอนแบบนี้ออกเรื่อย ๆ และตลอดไป เป็นวิธีการที่สามารถให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและเป็นการสร้างความรักในท้องถิ่นและเข้าใจอย่างยั่งยืน อย่างน้อยนักเรียนก็มีทุนความรู้ของท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานเปิดใจรับวัฒนธรรมเพื่อนบ้านได้อย่างเข้าใจ
โดย อารี แก้วน้อย (2012-04-20 21:18:03) [แสดงความคิดเห็น]
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนเรื่องนี้น่าสนใจดี โดยครูได้แนะแนววิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ 5 ขั้นตอน แล้วหลังจากนั้นให้นักเรียนไปศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเป็นงานกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง ซึ่งครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะ หรือแนะแนวทางเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการเีรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรมคือนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ตนเองสนใจ เรียนรู้ขั้นตอนของการศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านกระบวนการปฏิบัติทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ ได้มีโอกาสฝึกทักษะการทำงานกลุ่มและการนำเสนองาน แต่ครูควรเพิ่มเติมให้เด็กนักเรียนมีโอกาสสักถามข้อสงสัยในการนำเสนองานกลุ่มด้วย หรือมีการเล่นเกมเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม
โดย วรัญญู อติศักดิ์กุล (2012-04-29 01:40:48) [แสดงความคิดเห็น]
ประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ไม่หยุดนิ่ง ต้องมีการสืบค้นข้อมูลเพื่อหาความจริงอยู่ตลอดเวลา จากการชมวีดีทัศน์เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดี มีการจัดขบวนการกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก ตั้งคำถาม คิดวิเคราะห์ เลือกข้อมูล โดยสวมบทบาทเป็นนักประวัติศาสตร์น้อย ผู้เรียนได้มีโอกาสในการสืบค้นข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบทั้งจากสถานที่จริง จากบุคคล จากคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ฝังลึกอย่างยั้งยืน ในความคิดของผู้เรียน มีทั้งข้อมูลที่จริงและไม่จริง มีการลองผิดลองถูกและเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ผู้เรียนกล้าแสดงออกในการนำเสนอ และเกิดประโยชน์ในการรักท้องถิ่นและรักความเป็นคนไทย
โดย ช่อทิพย์ สุวรรณศรี (2012-05-05 21:19:16) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนประวัติศาสตร์ดังกล่าวทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการจัดกากรสอน โดยนักเรียนใช้วิธีการวางแผนในการสืบค้นข้อมูล วิเคราะหืข้อมูลที่ค้นพบ ตีความ แปลความ โดยการศึกษาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น เกี่ยวกับหลักฐานขั้นต้น หลักฐานขั้นรอง การมีส่วนร่วมของนักเรียนดังกล่าวทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ รู้วีทำงานอย่างเป็นระบบ และมีวิธีการศึกษาที่นำไปปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้ ประวัติศาสตร์จึงเป็นวิชาที่น่าสนใจ ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
โดย ทศพร มูลหงษ์ (2012-05-15 16:26:14) [แสดงความคิดเห็น]
เนื้อหาประวัติศาสตร์ไทยและท้องถิ่นก็เป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้ จึงควรศึกษาเป็นขั้นตอนโดยศึกษาเรื่องเวลาเพื่อสืบค้นความน่าจะเป็น เมื่อเราสนใจจึงไปยังแหล่งข้อมูลที่ห้องสมุด หรือผู้รู้ สถานที่จริง ดังนั้นนักเรียนจะเข้าสู่วิธีการทางประวัติศาสตร์ รู้จักคิด ระดมสมอง แสดงความคิดร่วมกัน นักเรียนจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จากการกระตุ้นของครู แต่ละกลุ่มจึงรู้จักคิด แสดงความคิดเห็น หาความรู้ใหม่ เรียบเรียง และรู้จักการเผยแพร่ความรู้โดยการนำเสนอ
โดย ชลธิชา ณ เชียงใหม่ (2012-05-22 19:22:28) [แสดงความคิดเห็น]
ในการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์นั้นจะขอกล่าวในเรื่องแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนโดยในเรื่องเป็นเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลปัญหาที่พบ ตีความ แปลความโดยในเรื่องราวในการศึกษาเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ในเรื่องของท้องถิ่นการสืบค้นข้อมูลก็อาจจะมีการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลในหลายสถานที่เช่นในห้องสมุดผู้รู้หรือจากแหล่งของสถานที่จริงดังนั้นนักเรียนที่เรียนเรื่องราวของประวัติศาสตร์ก็จะต้องมีการรับรู้เรื่องราวได้จากกระบวนการแห่งความเป็นจริงได้
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-23 15:51:49) [แสดงความคิดเห็น]
"แกะร่อง ท่องรอย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น" ของคุณครูสุคนธ์ เทพณรงค์ เป็นการใช้กิจกรรมการสอนโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้ผูเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงรู้จักระดมความคิด ระดมสมองการออกไปสืบค้นข้อมูลยังแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลักฐานที่ปรากฎในท้องถิ่นซึ่งได้ความรู้ที่หลากหลายและยังนำหลักฐานต่าง ๆ มาวิเคราะ์หาข้อเท็จจริงและมีการนำสเนอข้อมูลก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เป็นวิธีการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ได้ข้อมูลชัดเจนมาก เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเอง
โดย เพ็ญศรี เกียรติสุดาเกื้อกูล (2012-05-23 19:19:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อการสอนที่มีประโยชน์มากครับ คุณครูสอนได้เข้าใจมากเสียงดังฟังชัด การจัดการเรียนรู้ที่ดี มีการจัดขบวนการกลุ่ม ผู้เรียนได้มีโอกาสในการสืบค้นข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบทั้งจากสถานที่จริง จากบุคคล ระดมสมองการออกไปสืบค้นข้อมูลยังแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลักฐานที่ปรากฎในท้องถิ่นซึ่งได้ความรู้ที่หลากหลายและเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเอง
โดย ประพวน สุ่มเมือง (2012-09-17 14:10:47) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรม แกะร่อง ท่องรอย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เริ่มตั้งแต่การตั้งคำถามให้กับนักเรียนได้คิดคำตอบ ไม่จำเป็นต้องใช้เนื้อหาในใบงาน เป็นการสะท้อนคิดผ่านการพูดคุย ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ในเนื้อกิจกรรมการแกะรอยนั้น เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ทำให้เข้าใจแก่นแท้ ของการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนสนุกสนาน การเรียนรู้จึงไม่ได้อยู่เฉพาะในห้องเรียนจริงๆ เยี่ยมจริงๆครับ
โดย มโนธรรม ทองมหา (2012-10-12 20:50:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เริ่มตั้งแต่การตั้งคำถามให้กับนักเรียนได้คิดคำตอบ ไม่จำเป็นต้องใช้เนื้อหาในใบงาน เป็นการสะท้อนคิดผ่านการพูดคุย ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ในเนื้อกิจกรรมการแกะรอยนั้น เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ทำให้เข้าใจแก่นแท้ ของการเรียนวิชาประวัติศาสตร์
โดย สมัคร์ ภูมิประเสริฐ (2013-02-05 09:22:24) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูสุคนธ์ เทพณรงค์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา ทำให้ทราบถึงแนวทางการใช้วิธีการสอนของครูที่นำไปช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ โดยครูสุคนธ์นำเสนอวิธีการสอนแบบให้นักเรียนออกไปค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งเป็นวิธีสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะ ความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย ทั้งด้านทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทำให้เด็กรู้จักการทำงานร่วมกัน และมีการวางแผนในการทำงาน ให้นักเรียนออกไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มีการลงศึกษาพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลจากหลักฐานต่างๆ รวมทั้งการสอบถามจากผู้นำชุมชน คนในชุมชน หรือจากผู้รู้อื่นๆ ทำให้ได้รับความรู้โดยการลงมือศึกษาของเด็กเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าการสอนของครูสุคนธ์ นั้นเป็นการทำให้นักเรียนเห็นความสำคัญ ของสถานที่ต่างๆ ในท้องถิ่นของตนมากขึ้น และทำให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆในเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นกระบวนการของการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ตามที่นักเรียนสนใจศึกษา และเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและสถานที่ที่ตนเองได้ลงไป ศึกษา
โดย ศักดิ์รพี แสนสุข (2015-04-01 09:19:46) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูสุคนธ์ เทพณรงค์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา ทำให้ทราบถึงแนวทางการใช้วิธีการสอนของครูที่นำไปช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ โดยครูสุคนธ์นำเสนอวิธีการสอนแบบให้นักเรียนออกไปค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งเป็นวิธีสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะ ความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย ทั้งด้านทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทำให้เด็กรู้จักการทำงานร่วมกัน และมีการวางแผนในการทำงาน ให้นักเรียนออกไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มีการลงศึกษาพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลจากหลักฐานต่างๆ รวมทั้งการสอบถามจากผู้นำชุมชน คนในชุมชน หรือจากผู้รู้อื่นๆ ทำให้ได้รับความรู้โดยการลงมือศึกษาของเด็กเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าการสอนของครูสุคนธ์ นั้นเป็นการทำให้นักเรียนเห็นความสำคัญ ของสถานที่ต่างๆ ในท้องถิ่นของตนมากขึ้น และทำให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆในเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นกระบวนการของการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ตามที่นักเรียนสนใจศึกษา และเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและสถานที่ที่ตนเองได้ลงไป ศึกษา
โดย ศักดิ์รพี แสนสุข (2015-04-01 09:20:44) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูสุคนธ์ เทพณรงค์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา ทำให้ทราบถึงแนวทางการใช้วิธีการสอนของครูที่นำไปช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ โดยครูสุคนธ์นำเสนอวิธีการสอนแบบให้นักเรียนออกไปค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งเป็นวิธีสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะ ความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย ทั้งด้านทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทำให้เด็กรู้จักการทำงานร่วมกัน และมี ให้นักเรียนออกไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มีการลงศึกษาพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลจากหลักฐานต่างๆ รวมทั้งการสอบถามจากผู้นำชุมชน คนในชุมชน หรือจากผู้รู้อื่นๆ ทำให้ได้รับความรู้โดยการลงมือศึกษาของเด็กเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าการสอนของครูสุคนธ์ นั้นเป็นการทำให้นักเรียนเห็นความสำคัญ ของสถานที่ต่างๆ ในท้องถิ่นของตนมากขึ้น และทำให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆในเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นกระบวนการของการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ตามที่นักเรียนสนใจศึกษา และเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและสถานที่ที่ตนเองได้ลงไป ศึกษา :tv15: :tv15:
โดย ศักดิ์รพี แสนสุข (2015-04-01 09:20:45) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูสุคนธ์ เทพณรงค์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา ทำให้ทราบถึงแนวทางการใช้วิธีการสอนของครูที่นำไปช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ โดยครูสุคนธ์นำเสนอวิธีการสอนแบบให้นักเรียนออกไปค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งเป็นวิธีสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะ ความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย ทั้งด้านทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทำให้เด็กรู้จักการทำงานร่วมกัน และมี ให้นักเรียนออกไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มีการลงศึกษาพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลจากหลักฐานต่างๆ รวมทั้งการสอบถามจากผู้นำชุมชน คนในชุมชน หรือจากผู้รู้อื่นๆ ทำให้ได้รับความรู้โดยการลงมือศึกษาของเด็กเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าการสอนของครูสุคนธ์ นั้นเป็นการทำให้นักเรียนเห็นความสำคัญ ของสถานที่ต่างๆ ในท้องถิ่นของตนมากขึ้น และทำให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆในเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นกระบวนการของการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ตามที่นักเรียนสนใจศึกษา และเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและสถานที่ที่ตนเองได้ลงไป ศึกษา
โดย ศักดิ์รพี แสนสุข (2015-04-01 09:20:46) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูสุคนธ์ เทพณรงค์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา ทำให้ทราบถึงแนวทางการใช้วิธีการสอนของครูที่นำไปช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ โดยครูสุคนธ์นำเสนอวิธีการสอนแบบให้นักเรียนออกไปค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งเป็นวิธีสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะ ความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย ทั้งด้านทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทำให้เด็กรู้จักการทำงานร่วมกัน และมี ให้นักเรียนออกไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มีการลงศึกษาพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลจากหลักฐานต่างๆ รวมทั้งการสอบถามจากผู้นำชุมชน คนในชุมชน หรือจากผู้รู้อื่นๆ ทำให้ได้รับความรู้โดยการลงมือศึกษาของเด็กเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าการสอนของครูสุคนธ์ นั้นเป็นการทำให้นักเรียนเห็นความสำคัญ ของสถานที่ต่างๆ ในท้องถิ่นของตนมากขึ้น และทำให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆในเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นกระบวนการของการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ตามที่นักเรียนสนใจศึกษา และเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและสถานที่ที่ตนเองได้ลงไป ศึกษา
โดย ศักดิ์รพี แสนสุข (2015-04-01 09:20:49) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูสุคนธ์ เทพณรงค์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา ทำให้ทราบถึงแนวทางการใช้วิธีการสอนของครูที่นำไปช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ โดยครูสุคนธ์นำเสนอวิธีการสอนแบบให้นักเรียนออกไปค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งเป็นวิธีสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะ ความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย ทั้งด้านทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทำให้เด็กรู้จักการทำงานร่วมกัน และมี ให้นักเรียนออกไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มีการลงศึกษาพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลจากหลักฐานต่างๆ รวมทั้งการสอบถามจากผู้นำชุมชน คนในชุมชน หรือจากผู้รู้อื่นๆ ทำให้ได้รับความรู้โดยการลงมือศึกษาของเด็กเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าการสอนของครูสุคนธ์ นั้นเป็นการทำให้นักเรียนเห็นความสำคัญ ของสถานที่ต่างๆ ในท้องถิ่นของตนมากขึ้น และทำให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆในเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นกระบวนการของการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ตามที่นักเรียนสนใจศึกษา และเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและสถานที่ที่ตนเองได้ลงไป ศึกษา :tv15: :tv15:
โดย ศักดิ์รพี แสนสุข (2015-04-01 09:20:49) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูสุคนธ์ เทพณรงค์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา ทำให้ทราบถึงแนวทางการใช้วิธีการสอนของครูที่นำไปช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ โดยครูสุคนธ์นำเสนอวิธีการสอนแบบให้นักเรียนออกไปค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งเป็นวิธีสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะ ความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย ทั้งด้านทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทำให้เด็กรู้จักการทำงานร่วมกัน และมี ให้นักเรียนออกไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มีการลงศึกษาพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลจากหลักฐานต่างๆ รวมทั้งการสอบถามจากผู้นำชุมชน คนในชุมชน หรือจากผู้รู้อื่นๆ ทำให้ได้รับความรู้โดยการลงมือศึกษาของเด็กเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าการสอนของครูสุคนธ์ นั้นเป็นการทำให้นักเรียนเห็นความสำคัญ ของสถานที่ต่างๆ ในท้องถิ่นของตนมากขึ้น และทำให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆในเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นกระบวนการของการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ตามที่นักเรียนสนใจศึกษา และเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและสถานที่ที่ตนเองได้ลงไป ศึกษา
โดย ศักดิ์รพี แสนสุข (2015-04-01 09:20:49) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูสุคนธ์ เทพณรงค์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา ทำให้ทราบถึงแนวทางการใช้วิธีการสอนของครูที่นำไปช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ โดยครูสุคนธ์นำเสนอวิธีการสอนแบบให้นักเรียนออกไปค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งเป็นวิธีสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะ ความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย ทั้งด้านทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทำให้เด็กรู้จักการทำงานร่วมกัน และมี ให้นักเรียนออกไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มีการลงศึกษาพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลจากหลักฐานต่างๆ รวมทั้งการสอบถามจากผู้นำชุมชน คนในชุมชน หรือจากผู้รู้อื่นๆ ทำให้ได้รับความรู้โดยการลงมือศึกษาของเด็กเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าการสอนของครูสุคนธ์ นั้นเป็นการทำให้นักเรียนเห็นความสำคัญ ของสถานที่ต่างๆ ในท้องถิ่นของตนมากขึ้น และทำให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆในเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นกระบวนการของการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ตามที่นักเรียนสนใจศึกษา และเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและสถานที่ที่ตนเองได้ลงไป ศึกษา
โดย ศักดิ์รพี แสนสุข (2015-04-01 09:20:50) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv