thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1333
Rate :
 4.5
ความยาว : 13.25 นาที | Online : 2012-01-20  
    พหุปัญญากับฟิสิกส์ คุณครูทัศนาพร กันพรหม  
    คุณครูทัศนาพร กันพรหม สอนวิชาฟิสิกส์ ที่รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และมองเห็นความแตกต่าง และหลากหลายของทักษะต่างๆ ในตัวลูกศิษย์แต่ละคน ดังนั้นจึงศึกษาทฤษฎีพหุปัญญา ของ Howard Gardner และนำมาเป็นแนวทางในการจัดกลุ่มผู้เรียนตามทักษะ ทั้ง 8 คือปัญญาด้านภาษา, ปัญญาด้านดนตรี/จังหวะ, ปัญญาด้านตรรกะ/คณิตศาสตร์, ปัญญาด้านทัศนสัมพันธ์/มิติสัมพันธ์, ปัญญาด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหว, ปัญญาด้านธรรมชาติ, ปัญญาด้านการรู้จักตัวเอง และปัญญาด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยใช้กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเป็นแนวทางในจัดการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนรู้สึกมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น และสามารถค้นหาศักยภาพในตัวเอง และนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนในแบบฉบับของตนเอง ทำให้การเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น แม้จะเป็นวิชาที่เนื้อหายากๆ ก็ตาม  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
เป็นรูปการสอนที่ส่งเสริมความเป็นอัจฉริยภาพของนักเรียนหลายๆด้าน ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาในด้านที่ตัวเองมีความสามารถเพราะ คนทั่วไปจะมองว่าวิชาฟิสิกส์จริงๆแล้วเป็นเรื่องของการคำนวณ แต่หารู้ไม่ว่าวิชาฟิสิกส์นั้นมีทั้งการวาดภาพและการจินตนาการ อย่างการแก้โจทย์ปัญหาในแต่ละข้อนั้น ต้องอ่านภาษาให้เข้าใจ แล้วแปลงภาษาพูดให้เป็นสัญลักษณ์ทางฟิสิกส์แล้วบางครั้งต้องวาดภาพประกอบการแก้ปัญหาแล้วก็ใช้ความสามารถทางการคำนวณอย่างน้อยจะเห็นว่าพัฒนาความเป็นอัจฉริยะอย่างน้อย 4 ด้านขอบคุณคุณครูทัศนาพร ที่ให้แนวทางในการสอนฟิสิกส์ให้พัฒนาได้ทั้ง 8 ด้าน
โดย วราภรณ์ ศรเกตุ (2012-01-24 12:16:24) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกมากๆๆ เลยครับ :tv03:
โดย พีรพล บงค์บุตร (2012-01-26 14:31:00) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูทัศนาพร กันพรหม เป็นครูฟิสิกส์ที่มีความละเอียดอ่อนมากค่ะ คุณครูวิเคราะห์และมองเห็นความแตกต่างระหว่างบุคคลของลูกศิษย์ ทำให้ทราบว่าลูกศิษย์มีความสามารถด้านใด ควรส่งเสริมหรือพัฒนาความสามารถด้านใดให้กับใคร แม้เป็นในรายวิชาฟิสิกส์ที่ใครๆคิดว่ายากและเน้นการคำนวณ แต่คุณครูสามารถส่งเสริมปัญญาให้ครบทั้ง 8 ด้าน คุณครูเป็นแบบอย่างที่ดีมากค่ะในการพัฒนานักเรียนให้เรียนอย่างมีความสุข ตามความถนัด ความสามารถ เป็นแนวทางให้วิชาอื่นๆนำไปใช้ได้เป็นอย่างดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2012-03-03 09:57:55) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมคลิปวิดีโอของคุณครูทัศนาพร กันพรหม สอนวิชาฟิสิกส์ ที่รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ท่านใช้จิตวิทยาของการเป็นครูที่ดีโดยมองเห็นความแตกต่าง และหลากหลายของทักษะต่างๆ ในตัวลูกศิษย์แต่ละคน ดังนั้นจึงศึกษาทฤษฎีพหุปัญญา ของ Howard Gardner และนำมาเป็นแนวทางในการจัดกลุ่มผู้เรียนตามทักษะ ทั้ง 8 คือปัญญาด้านภาษา, ปัญญาด้านดนตรี/จังหวะ, ปัญญาด้านตรรกะ/คณิตศาสตร์, ปัญญาด้านทัศนสัมพันธ์/มิติสัมพันธ์, ปัญญาด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหว, ปัญญาด้านธรรมชาติ, ปัญญาด้านการรู้จักตัวเอง และปัญญาด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยใช้กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเป็นแนวทางในจัดการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนรู้สึกมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น และสามารถค้นหาศักยภาพในตัวเอง และนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนในแบบฉบับของตนเอง ทำให้การเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น แม้จะเป็นวิชาที่เนื้อหายากๆ ก็ตาม ซึ่งการสอนของคุณครูเป็นวิธีการสอนที่ดีมาก และเป็นแนวทางให้ไปสอนประยุกต์ในวิชาอื่นๆได้
โดย สุจิตตรา ลำยอง (2012-03-09 15:14:23) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้า นายจิรพงษ์ ทองทิว นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระผมในฐานะนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผมคิดว่าการสอนของ คุณครูทัศนาพร กันพรหม มีแนวการสอนที่ไม่เหมือนกับคุณครูผู้อื่น ซึ่งคุณครูทัศนาพร กันพรหม ซึ่งการนำเข้าสู่บทเรียนของคุณครูทำแบบทดสอบ ที่วัดทักษะความถนัดของนักเรียน ซึ่งเป็นการสำรวจความถนัดของนักเรียนแต่ละคนตามทักษะการเรียนรู้ทั้ง 8 ด้าน ก่อนที่ครูจะสอนเกี่ยวกับพหุปัญญากับฟิสิกส์ โดยให้เด็กรู้ตัวว่าเด็กนักเรียนแต่ละคนมีความถนัดทางด้านใด ก่อนที่จะให้เด็กทำการทดลองในเรื่องต่างตามความสนใจ แล้วให้เด็กออกมานำเสนอการทดลอง ซึ่งเป็นการเน้นความถนัดของผู้เรียน มาทำให้เด็กมีความรู้สึกว่าเรียน วิชาฟิสิกส์แล้วเกิดความสนุก และก็จะทำให้เด็กนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมาขึ้น
โดย จิรพงษ์ ทองทิว (2012-03-09 16:18:58) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่น ๆ ต้องขอชื่นชมคุณครูทัศนาพร อย่างมากครับที่ใส่ใจในเรื่องรายละเอียดความสามารถของเด็ก ที่แตกต่างกัน แต่ยังสามารถประยุกต์เรื่องของการเรียนการสอนให้กับเด็กกลุ่มต่างๆ เพื่อส่งเสริมในเรื่องของศักยภาพ ความถนัดของผู้เีรียน ได้อย่างลงตัว ผมในฐานะของนักศึกษาสายวิชาชีพครู ก็ได้รับประโยชน์ตรงที่จะประยุกต์แนวการสอนของคุณครูไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนในอนาคตเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้่อย่างเต็มที่ครับ ขอบคุณครับ :tv06:
โดย ปิยะ ไวยานิกรณ์ (2012-03-09 16:46:45) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้า นางสาว วนิดา สิงห์ทอง นักศึกาาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ดิฉัน ต้องขอชื่นชม ในแนว และวิธีการสอนของคุณครู ทัศนาพร กันพรหม คุณครูมีแนวการสอนที่ดี มีการใส่ใจในรายละเอียดของ
เนือหา และของตัวเด็กเองซึ่งเป็นการสำรวจความถนัดของนักเรียนแต่ละคนตามทักษะการเรียนรู้ทั้ง 8 ด้าน ก่อนที่ครูจะสอนเกี่ยวกับพหุปัญญากับฟิสิกส์ โดยให้เด็กรู้ตัวว่าเด็กนักเรียนแต่ละคนมีความถนัดทางด้านใด ก่อนที่จะให้เด็กทำการทดลองในเรื่องต่างตามความสนใจ แล้วให้เด็กออกมานำเสนอการทดลอง ซึ่งเป็นการเน้นความถนัดของผู้เรียน มาทำให้เด็กมีความรู้สึกว่าเรียน วิชาฟิสิกส์แล้วเกิดความสนุก และก็จะทำให้เด็กนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมาขึ้น และ แต่ยังสามารถประยุกต์เรื่องของการเรียนการสอนให้กับเด็กกลุ่มต่างๆ เพื่อส่งเสริมในเรื่องของศักยภาพ ความถนัดของผู้เีรียน ได้อย่างลงตัว ดิฉันในฐานะของนักศึกษาสายวิชาชีพครู ก็ได้รับประโยชน์ตรงที่จะประยุกต์แนวการสอนของคุณครูไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนในอนาคตเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้่อย่างเต็ม และมีประสิทธิภาพ :tv04: :tv02: :tv09: :tv15:
โดย วนิดา สิงห์ทอง (2012-03-10 12:31:56) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมคลิปวิดีโอของคุณครูทัศนาพร กันพรหม สอนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้ทฤษฏีพหุปัญญามาใช้ ครูสามารถมองเห็นความสามารถที่แตกต่างกันในแต่ละด้านของนักเรียน ทำให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถของตนในด้านที่ตนเองถนัดออกมาและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ถึงแม้ว่าวิชาฟิสิกส์จะเป็นวิชาที่ยากแต่จากการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน การจัดการเรียนการสอนแบบพหุปัญญาเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจและตัวดิิฉันเองก็จะนำการเรียนการสอนแบบพหุปัญญาไปประัยุกต์ใช้กับนักเรียนที่สอนอยู่เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด :tv15:
โดย อิมทิรา บำรุงสุข (2012-03-30 22:54:42) [แสดงความคิดเห็น]
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ว่าวิชาใดก็ตามเราก็ต้องทำความเข้าใจว่านักเรียนแต่ละคนในห้องเรียนที่เราสอนนั้นมีความสามารถแต่ละคนต่างกันซึ่งถ้านักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้นักเรียนก็จะพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละคน นักเรียนก็จะมีความสุขกับการเรียนตามที่ตนเองถนัด ถึงแม้ข้าพเจ้าจะไม่ได้สอนวิชาฟิสิกส์โดยตรงแต่ก็เคยนำหลักการพื้นฐานของพหุปัญญา 8 ด้าน มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาอื่นๆเช่นวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิชาสังคม บางเรื่อง ซึ่งการจัดกิจกรรมอาจยังไม่ชัดเจนครอบคลุมมากนักแต่ผลที่ได้เหมือนกันก็คือแต่ละคนมีความสุขกับการเรียนตามที่ตนเองถนัดโดยเฉพาะถ้าเราเลือกสถานการณ์ที่กำลังอยู่ในความสนใจของนักเรียน ณ เวลานั้น จะทำให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพที่สุดค่ะ ซึ่งขออนุญาตนำแนวทางการจัดกิจกรรมของคุณครูทัศนาพร กันพรหม ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตัวเองนะคะ
ขอบพระคุณค่ะ :tv15:
โดย สุพรรณษา อินทพงค์ (2012-03-30 23:36:33) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมคลิปวิดีโอของคุณครูทัศนาพร กันพรหม สอนวิชาฟิสิกส์ ที่รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อาจารย์ใช้การสอนที่ดึงเอาความสามารถของผู้เรียนออกมาใช้จริง ๆ สอนในสิ่งที่ผู้เรียนถนัดอยู่แล้วมันเลยทำให้วิชาที่ยากมันง่ายขึ้นโดยใช้กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเป็นแนวทางในจัดการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนรู้สึกมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น และสามารถค้นหาศักยภาพในตัวเอง และนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนในแบบฉบับของตนเอง ทำให้การเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น แม้จะเป็นวิชาที่เนื้อหายากๆ ก็ตาม นี่คือการบูรณาการที่มองเห็นได้ชัดที่สุด
โดย อนุชา มีภูคำ (2012-03-31 00:38:10) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมคลิปวิดีโอนี้ ทำให้ทราบได้ว่าด้วยกระบวนการแบบพหุปัญญาที่คุณครูทัศนาพร กันพรหม ได้นำเข้าใช้ในการสอนวิชาฟิสิกส์นั้น ส่งผลให้นักเรียนได้มีโอกาสค้นหาความถนัดของตนเองก่อนเป็นเบื้องต้นโดยคุณครูได้นำแบบทดสอบก่อนเรียนมาให้นักเรียนได้ทดสอบเพื่อหาความถนัดของตนเองก่อน นอกจากนี้ด้วยกระบวนที่ให้นักเรียนได้ทดลองจริงด้วยตนเองเป็นส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาด้านการเคลื่อนไหวตนเองอีกทั้งทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน รวมทั้งการนำเสนอถือเป็นการพัฒนาด้านภาษาของนักเรียน ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่าคุณครูได้นำเอาหลักพหุปัญญาเข้ามาใช้ได้อย่างกลมกลืนและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างมากทีเดียว และยังส่งผลให้การเรียนวิชาฟิสิกส์กลายเป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจง่ายขึ้นและเรียนได้อย่างมีความสุข
โดย ศุภโชค พุทธิสารวิมล (2012-03-31 22:37:56) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมคลิปวิดีโอของคุณครูทัศนาพร กันพรหม สอนวิชาฟิสิกส์ ที่รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ท่านใช้จิตวิทยาของการเป็นครูที่ดีโดยมองเห็นความแตกต่าง และหลากหลายของทักษะต่างๆ ในตัวลูกศิษย์แต่ละคน ดังนั้นจึงศึกษาทฤษฎีพหุปัญญา ของ Howard Gardner และนำมาเป็นแนวทางในการจัดกลุ่มผู้เรียนตามทักษะ ทั้ง 8 คือปัญญาด้านภาษา, ปัญญาด้านดนตรี/จังหวะ, ปัญญาด้านตรรกะ/คณิตศาสตร์, ปัญญาด้านทัศนสัมพันธ์/มิติสัมพันธ์, ปัญญาด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหว, ปัญญาด้านธรรมชาติ, ปัญญาด้านการรู้จักตัวเอง และปัญญาด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยใช้กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเป็นแนวทางในจัดการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนรู้สึกมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น และสามารถค้นหาศักยภาพในตัวเอง และนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนในแบบฉบับของตนเอง ทำให้การเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น แม้จะเป็นวิชาที่เนื้อหายากๆ ก็ตาม ซึ่งการสอนของคุณครูเป็นวิธีการสอนที่ดีมาก และเป็นแนวทางให้ไปสอนประยุกต์ในวิชาอื่นๆได้
โดย สุดาทิพย์ นนตระอุดร (2012-04-01 11:46:57) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมคลิปวิดีโอ ครูผู้สอนท่านใช้จิตวิทยาของการเป็นครูที่ดีโดยมองเห็นความแตกต่าง และหลากหลายของทักษะต่างๆ ในตัวลูกศิษย์แต่ละคน ดังนั้นจึงศึกษาทฤษฎีพหุปัญญา ของ Howard Gardner และนำมาเป็นแนวทางในการจัดกลุ่มผู้เรียนตามทักษะ ทั้ง 8 คือปัญญาด้านภาษา, ปัญญาด้านดนตรี/จังหวะ, ปัญญาด้านตรรกะ/คณิตศาสตร์, ปัญญาด้านทัศนสัมพันธ์/มิติสัมพันธ์, ปัญญาด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหว, ปัญญาด้านธรรมชาติ, ปัญญาด้านการรู้จักตัวเอง และปัญญาด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยใช้กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเป็นแนวทางในจัดการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนรู้สึกมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น และสามารถค้นหาศักยภาพในตัวเอง และนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนในแบบฉบับของตนเอง ทำให้การเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น แม้จะเป็นวิชาที่เนื้อหายากๆ ก็ตาม ซึ่งการสอนของคุณครูเป็นวิธีการสอนที่ดีมาก และเป็นแนวทางให้ไปสอนประยุกต์ในวิชาอื่นๆได้
โดย สุดาทิพย์ นนตระอุดร (2012-04-01 12:00:16) [แสดงความคิดเห็น]
การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลด้วยวิธีการตรวจสอบความถนัดด้วยแบบทดสอบพหุปัญญา ถือได้ว่าครูมีความแปลกใหม่ในการรู้จักผู้เรียน การแยกนักเรียนตามกลุ่มปัญญาที่ตนเองถนัดและมอบหมายภารกิจให้ตรงกับปัญญาด้านนั้นๆของแต่ละกลุ่ม ผลงานที่เกิดขึ้นจะดี และความสำเร็จที่จะเกิดกับเด็กในการทำกิจกรรมก็จะดีด้วย ทำให้เด็กมีความมั่นใจมากขึ้น แต่หากลองเปลี่ยนกลุ่มโดยให้ในกลุ่มมีเด็กที่มีปัญญาแต่ละด้านให้ครบทั้ง 8 ด้าน เราอาจจะได้พบความสามารถและกระบวนการกลุ่มแปลกใหม่ก็ได้นะครับนี่ :tv15:
โดย ทวีศักดิ์ ภู่ชัย (2012-04-04 15:34:00) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวีดีโอการสอนของครู ทัศนาพร กันพรหม ชอบครูนะครับที่เอาทฤษฏีพหุปัญญามาจับ ชอบการครีเอทของครู นำเรื่องที่นักเรียนชอบมาใช้ทำให้เกิดการเรียนรู้ วิชาอื่นๆ น่าจะนำไปใช้ได้เป็นอย่างดีเพียงแค่ครูต้องใช้ให้คล่องใช้ให้เก่ง และก็ใช้ให้จริง ผมคิดว่าครูไทยไม่เป็นรองใครเลย และก็เป็นครูที่พยายามเสาะแสวงหาความรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ขอเป็นกำลังใจให้ครูไทยทุกคน และขอชื่นชมครูทัศนาพร กันพรหม ที่เป็นแบบอย่างที่ดีครับ
โดย สิปป์แสง สุขผล (2012-04-04 16:30:50) [แสดงความคิดเห็น]
พหุปัญญากับวิชาฟิสิกส์ คุณครูทัศนาพร กันพรหม
หลังจากชม วีดีโอ ต้องขอชื่นชม ในแนว และวิธีการสอนของคุณครู ทัศนาพร กันพรหม คุณครูมีแนวการสอนที่ดี มีการใส่ใจลงลึกในรายละเอียดของเนื้อหา และความถนัดของนักเรียนแต่ละคนตามทักษะการเรียนรู้ทั้ง 8 ด้าน คือปัญญาด้านภาษา, ปัญญาด้านดนตรี/จังหวะ, ปัญญาด้านตรรกะ/คณิตศาสตร์, ปัญญาด้านทัศนสัมพันธ์/มิติสัมพันธ์, ปัญญาด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหว, ปัญญาด้านธรรมชาติ, ปัญญาด้านการรู้จักตัวเอง และปัญญาด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น ก่อนที่ครูจะสอนเกี่ยวกับพหุปัญญากับฟิสิกส์ โดยรู้ว่านักเรียนแต่ละคนมีความถนัดทางด้านใด ก่อนที่จะให้เด็กทำการทดลองในเรื่องต่างตามความสนใจ ซึ่งเป็นการเน้นความถนัดของผู้เรียน มาทำให้เด็กมีความรู้สึกว่าเรียน วิชาฟิสิกส์แล้วเกิดความสนุก และก็จะทำให้เด็กนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมาขึ้น เพื่อส่งเสริมในเรื่องของศักยภาพ ครูควรนำทักษะดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการสอน
ของคุณครู
โดย นิรมล รอดไพ (2012-04-09 18:41:00) [แสดงความคิดเห็น]
คูณครูทัศนาพรสมารถนำทฤษฏีพหุปัญญามาเชื่่อมโยงกับการสอนวิชาฟิสิกส์ได้ดี ขอชื่นชมค่ะ หลังจากได้ดูวิธีการสอนของคุณครูแล้วได้แนวคิดที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้ การดึงความสามารถของนักเรียนที่มีอยู่ของแต่ละคนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สัมพันธ์กันและสอดคล้องกับการเรียนได้เป็นเรืื่องที่น่าสนใจทำให้นักเรียนได้แสดงออกในสิ่งที่ตนถนัดซึ่งจะทำได้ดี แล้วยังได้มีส่วนร่วมในการเรียน ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ทำให้ฟิสิกส์เป็นเรื่องสนุกและน่าเรียนยิ่งขึ้น
โดย อรพินท์ ชื่นชอบ (2012-04-10 12:49:06) [แสดงความคิดเห็น]
กระผมเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนเสสะเวชวิทยาหลังจากได้รับชมโทรทัศน์ครูตอน พหุปัญญากับฟิสิกส์ โดยคุณครูทัศนาพร กันพรหม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ซึ่งท่านได้นำแนวคิดพหุปัญญาเข้าใช้ในการสอนวิชาฟิสิกส์นั้น ส่งผลให้นักเรียนได้มีโอกาสค้นหาความถนัดของตนเองก่อนเป็นเบื้องต้นโดยคุณครูได้นำแบบทดสอบก่อนเรียนมาให้นักเรียนได้ทดสอบเพื่อหาความถนัดของตนเองก่อน นอกจากนี้ด้วยกระบวนที่ให้นักเรียนได้ทดลองจริงด้วยตนเองเป็นส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาด้านการเคลื่อนไหวตนเองอีกทั้งทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน รวมทั้งการนำเสนอถือเป็นการพัฒนาด้านภาษาของนักเรียน ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่าคุณครูได้นำเอาหลักพหุปัญญาเข้ามาใช้ได้อย่างกลมกลืนและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างมากทีเดียว และยังส่งผลให้การเรียนวิชาฟิสิกส์กลายเป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจง่ายขึ้นและเรียนได้อย่างมีความสุข ทำให้กระผมมีความตั้งใจที่จะนำแนวคิดนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนานักเรียนในชั้นเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล
โดย วิชัย-ลิขิตพรรักษ์ (2012-04-14 00:29:10) [แสดงความคิดเห็น]
ชัดเจนมากค่ะ สำหรับการสอนโดยใช้พหุปัญญา สามารถจำแนกนักเรียนรายคนได้ตามความชอบของตัวผู้เรียน โดยคำนึงถึงความถนัดของนักเรียน ซึ่งก็คือ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียน ครูผู้สอนก็แนะนำนักเรียนได้ดีมาก สอนแบบง่ายๆ แต่เป็นความรู้ที่เชื่อมโยงได้ จากครูสู่ผู้เรียน จากผู้เรียนสู่เพื่อนในห้อง สามารถแยกความถนัดของผู้เรียนออกมาได้ ชอบค่ะ อยากนำไปประยุกต์ให้สอนได้แบบนี้ นักเรียนคงจะได้รับความรู้จากความถนัดของเขาซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่นักเรียนชอบ ทุกคนมีโอกาสได้แสดงออกด้วยตัวนักเรียนเอง และน่าจะเป็น ความรู้ที่คงทนด้วย เพราะเขาได้ปฏิบัติเอง ขอบคุณครูผู้สอนมากค่ะ
โดย จรรยา ชินฝั่น (2012-04-21 15:29:00) [แสดงความคิดเห็น]
ผมรู้สึกว่าเป็นรูปแบบการสอนโดยใช้วิธีพหุปัญญา ในการเรียนการสอนฟิสิกส์นั้น เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวนักเรียน ด้านภาษา , การคำนวณ ,มิติสัมพันธ์ , ดนตรี ทักษะสังคม , ด้านบุคคล ธรรมชาติ ให้มีมากขึ้น ชมจากในรายการจะเห็นได้ว่านักเรียนมีความสุข และสนุกกับการเรียนวิชาฟิสิกส์ซึ่งถือเป็นวิชาที่ยาก นักเรียนรู้จักหน้าที่ในการทำกิจกรรม ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะให้รายการช่วยถ่ายทำการเรียนการสอนของอาจารย์แบบเต็มรูปแบบเพราะยากทราบว่าในแต่ละกลุ่มปัญญานั้นมีส่วนร่วมอย่างไรในการเรียน
โดย พิภัช สุขประเสริฐ (2012-04-22 00:23:49) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องยกให้ครูทัศนาพรเป็นไอดอลดิฉันอีกท่านหนึ่งละค่ะ น่าทึ่งกับความตั้งใจ และพยายามของคุณครูมากๆ เลยค่ะ แรกๆ รู้สึกขัดๆ ว่า ใช่แนวฟิสิกส์หรือ น่าจะเป็นครูแนะแนวมากกว่าไหม แต่พอเห็นเด็กๆที่แบ่งกลุ่มและครูได้อธิบายแต่ละกลุ่ม และเลือกเด็กในกลุ่มนั้นได้ออกมาทำกิจกรรมตามความถนัดของตนเอง น่าทึ่งมาก เด็กๆ ที่เป็นตัวแทนก็รู้สึกว่าแต่ละคนได้ใช้ความสามารถตัวเอง น่าทึ่งมากๆ จะสอนอะไรก็ตามหากได้สอนให้เด็กได้รู้่จักตัวของตัวเองได้นั้น ถือว่าสุดยอดมากๆ เลยค่ะ :tv15:
โดย กิตติยา ประวัง (2012-05-31 23:50:58) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv