thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 792
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.20 นาที | Online : 2012-01-20  
    ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 2 คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร  
    (ตอนต่อ) กระบวนการสังเกตเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร รร.หมู่บ้านเศรษฐกิจ จึงใช้การทอดไข่ มาฝึกพัฒนาทักษะการสังเกต ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการสังเกตในวิชาวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนเริ่มตั้งแต่สังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน ความแตกต่างของกะทะ และรสชาดของไข่ต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกต คิดวิเคราะห์ ประเมินผล  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม
เทคนิคสอนวิทย์ให้สนุก ได้สาระ ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และรักในวิชา วิทยาศาสตร์ ของ กับอ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม เพิ่มเติม

สนุกวิทย์ คิดทดลอง อ. สง่า ทรัพย์เฮง รร.ดาราคาม ตอนที่ 1 (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และสนุก กับ อ.สง่า ทรัพย์เฮง เรื่องการกำเนิดของเสียง และสุริยุปราคา เพิ่มเติม

เรียนวิทย์ผ่านขนม อ.นิตยา คงพันธุ์ (ฉบับเต็ม)
สอนวิทยาศาสตร์เรื่อง สาร และสมบัติของสาร โดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบท้องถิ่น ผ่านขนมฝรั่งกุฎีจีน เพิ่มเติม

ชีวิตทดลองได้ : อากาศ (ป.3) ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
จัดการเรียนการสอนแบบ 5E ในการสอนเรื่องอากาศ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ทำให้เด็กๆเข้าใจได้วิธีการสอน เพิ่มเติม

สื่อแสงแสนสนุก ตอนที่ 1 อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต
ชมกระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ ให้เข้าใจง่ายและจดจำไปได้ตลอด เรื่อง ตัวกลางของแสง การหักเหของแสง และการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานอื่น เพิ่มเติม

 
 
การสอนของคุณครูมีการโต้ตอบกับนักเรียนอยู่ตลอด คุณครูมักจะถามคำแล้วให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเองโดยจะมีเหตุผลประกอบ คุณครูยังมีการสอนโดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้นักเรียนได้เห็นภาพและเข้าใจในเนื้อหานั้นๆมากขึ้น
โดย ฮุซนา กาซอ (2012-01-28 18:42:23) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกจริงจังจริงใจครับ
โดย ธนาณัติ เกื้อหนุน (2012-02-11 16:52:29) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกจริงจังจริงใจครับ
โดย ธนาณัติ เกื้อหนุน (2012-02-11 16:52:29) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย ธนาณัติ เกื้อหนุน (2012-02-11 16:52:45) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนดีมากคับกด :tv15:ให้เลย
โดย ธนพล ปวนสุข (2012-02-15 19:34:57) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสอนดี ให้ความรู้ให้เหตุผล ทำให้นักเรียนเข้าใจง่ายสอนให้กระบวนการและให้ทดลองต่างๆ ดีมากค่ะ :tv15:
โดย ด.ญ. ปานิดา จุลระศร (2012-02-16 20:59:37) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบวีดีโอนี้มากเลยค่ะ เป็นตัวอย่างที่ดีและวิธีการสอนที่ดีมาก ครูสอนเข้าใจง่ายแล้วก็มีการถามคำถามกระตุ้นให้นักเรียนมีกระบวนการคิดอยู่ตลอดเวลา :tv15:
โดย มลิวัลย์ ขวัญทอง (2012-03-18 14:48:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่พัฒนาทักษะการสังเกตให้กับนักเรียน และช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนาความคิดกระตุ้นความคิดของนักเรียนแต่ละบุคคล และสามารถดึงเอาความรู้เดิมจากนักเรียนแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันและส่งเสริมและบูรณาการการทดลองจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวนักเรียนมาฝึกการเรียนรู้จริง ทดลองจริง อภิปรายและสรุปร่วมกัน พร้อมกับสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิวัฒนาการในการทอดไข่ มีการกระตุ้นความคิดของนักเรียนตลอดเวลา :tv02:
โดย ณัฐฐ์ธมล สอโส (2012-03-29 23:33:32) [แสดงความคิดเห็น]
จากกิจกรรมคราวที่แล้วที่ได้ฝึกและพัฒนาทักษะการสังเกตของนักเรียน ในครั้งนี้ก็ได้มีการพัฒนาต่อไปอีกขั้น โดยจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักเรียนได้ร่วมคิดวิเคราะห์และวางแผนกิจกรรม
ทั้งนี้กิจกรรมนี้ยังสามารถนำมาประยุกต์เป็น mini science project ได้ ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้การวางแผนการทดลอง การออกแบบการทดลอง และการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อเปรียบเทียบวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการทอดไข่ ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาอื่นๆ ต่อไปได้ด้วย
โดย ธน ธนธำรงกุล (2012-04-03 07:44:38) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชม เป็นกิจกรรมการสอนที่มาก ให้นักเรียนได้ฝึกการสังเกตในสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนที่บ้าน มีการใช้เทคนิคคำถามในการสอนนักเรียน ให้นักเรียนได้คิดได้ตอบคำถามได้หลากหลาย คำตอบของนักเรียนบางคนเปนคำตอบที่นักเรียนบางคนไม่เคยรู้จักมาก่อน ทำให้นักเรียนได้รู้จักประสบการณ์จากเพื่อนๆ ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ ไม่เรียนจากตำราอย่างเดียว มีการสอนติดเตาถ่านซึ่งบางคนไม่เคยรู้จัก ทั้งยังมีการสอนบูรณาการโยงไปถึงการรักาษาสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน จะนำไปปรับใช้กับการเรียนการอสนค่ะ
โดย นางศิริพร นาคทั่ง (2012-04-03 18:29:35) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูรายการโทรทัศน์ครู ตอน ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 2 ของคุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร เป็นการฝึกกระบวนการสังเกตซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การทอดไข่ มาฝึกพัฒนาทักษะการสังเกต ทำให้ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง โดยเริ่มจากการกระตุ้นผู้เรียนเพื่อให้เกิดความพร้อมก่อนเริ่มเรียนโดยครูผู้สอนทบทวนความรู้เดิม พื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียนเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ การใช้กิจกรรมที่สนุกสนาน สอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียน ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรมการเรียนการสอน เป็นอีกตอนหนึ่งของโทรทัศน์ครูที่ดีมาก ๆ :tv18: :tv18: :tv17: :tv17:
โดย สวาสดิ์ ปานเพ็ง (2012-04-09 10:11:42) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนที่ดีมากครับ :tv15:
โดย หล่ม วิชัย (2012-04-11 10:47:58) [แสดงความคิดเห็น]
จาการชมวิดีโอการจัดการเรียนการสอนของคุณครูตอนที่ 2 ซึ่งต่อเนื่องจากตอนที่ 1 นั้น การเรียนการสอนของคุณครูสังเกตได้อย่างชัดเจนว่า เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และคุณครูได้ใช้คำถามในการกระตุ้นความคิดของนักเรียนตลอดเวลา ซึ่งทำให้นักเรียนต้องใช้ทักษะการสังเกต การคิดวิเคราะห์ ตลอดเวลาเพื่อเตรียมตอบคำถามของครู จากการจัดกกิจกรรมนอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆแล้ว ยังได้รับความสนุกสนาน และเป็นความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย
โดย พรรณพัชร ธรรมเนียมดี (2012-04-13 23:17:29) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเทคนิคการสอนทอดไข่พัฒนาการสังเกตกระบวนการสังเกตเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร รร.หมู่บ้านเศรษฐกิจ จึงใช้การทอดไข่ มาฝึกพัฒนาทักษะการสังเกต ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการสังเกตในวิชาวิทยาศาสตร์โดยให้นัก เรียนเริ่มตั้งแต่สังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน ความแตกต่างของกะทะ และรสชาดของไข่ต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกต คิดวิเคราะห์ ประเมินผลทำให้นักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆแล้ว ยังได้รับความสนุกสนาน และเป็นความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย ปรานอม นาวิก (2012-04-19 16:37:58) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้เทคนิคการทอดไข่นั้นเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองโดยที่ครูนั้นเป็นเพียงแค่การกระตุ้นให้นักเรียนได้ตอบคำถามจากการสังเกตว่าผลเป็นอย่างไรบ้างซึ่งการสอนเน้นนักเรียนเป็นสำคัญทำให้นักเรียนได้ฝึกการสังเกตถึงความแตกต่างระหว่างชนิดของไข่และชนิดขิงน้ำมันที่นำมาทอดซึ่งมีความแตกต่างกัน นักเรียนจะกล้าที่จะตอบคำถามมากขึ้นเนื่องจากพวกเขาได้ทดลองปฏิบัติได้ด้วยตนเองเกิดเป็นความรู้ที่ฝังติดตัวไปตลอด
โดย ธิดาพร เครือวงค์ (2012-04-22 14:17:19) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูรายการโทรทัศน์ครู ตอน ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 2 ของคุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร เป็นการฝึกกระบวนการสังเกตซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การทอดไข่ มาฝึกพัฒนาทักษะการสังเกต ทำให้ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง โดยเริ่มจากการกระตุ้นผู้เรียนเพื่อให้เกิดความพร้อมก่อนเริ่มเรียนโดยครูผู้สอนทบทวนความรู้เดิม พื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียนเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ การใช้กิจกรรมที่สนุกสนาน สอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียน ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรมการเรียนการสอน อนุญาตนำมาเป็นตัวอย่างในการสอนนักเรียนที่โรงเรียน นักเรียนน่าจะมีผลสัมฤทธิ์วิชิวิทยาศาสตร์ มากขึ้น
โดย ศิลา อริยพฤกษ์ (2012-04-23 05:30:53) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนทักษะการสังเกตโดยใช้การปฏิบัติจริงทำให้นักเรียนได้ประสบการณ์ตรงนักเรียนจะมีความรู้ที่คงทน การสอนของคุณครูทำให้นักเรียนกล้าคิดกล้าทำ เยี่ยมจริง:tv15: :tv15: :tv15:
โดย บุญยิ่ง เจียระนัยปรีดา (2012-04-23 14:57:18) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ดูวิธีการสอนแล้วทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของเรานั้นหากเราหาความเชื่อมโยงกสามารถนำมาสอนเพื่อให้นักเรียนให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้เพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาจากการนำสิ่งที่อยู่รอบตัวพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ในการสอนตัวครูนั้นจะเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนนั้นได้เกิดความรู้ความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่พบเห็นในปัจจุบันแล้วสามารถอธิบายได้และสามารถจดจำนำไปใช้ได้ในอนาคต
โดย วนิดา ชนะเคราะห์ (2012-04-23 16:35:20) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเทคนิคการสอนทอดไข่พัฒนาการสังเกตกระบวนการสังเกตเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร รร.หมู่บ้านเศรษฐกิจ จึงใช้การทอดไข่ มาฝึกพัฒนาทักษะการสังเกต ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการสังเกตในวิชาวิทยาศาสตร์โดยให้นัก เรียนเริ่มตั้งแต่สังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน ความแตกต่างของกะทะ และรสชาดของไข่ต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกต คิดวิเคราะห์ ประเมินผลทำให้นักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆแล้ว ยังได้รับความสนุกสนาน และเป็นความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน :tv18: :tv18:
โดย จินดาพร ขุนศรีอุเชนทร์ (2012-04-24 21:20:20) [แสดงความคิดเห็น]
สอนได้ดีทีเดียวค่ะ
โดย สุจิราภรณ์ อิทธิมะระ (2012-04-25 14:14:16) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิคการสอน ให้นักเรียนสังเกต ชุดนี้มากเลยค่ะ สอนจากเรื่องใกล้ตัว สอดแทรกและบูรณาการกับสาระอื่น ๆ เชื่อมโยงประสบการณ์เดิม กับ ความรู้ใหม่ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น ไม่มีการสะกัดกั้น มีคำถามที่ท้าทายตลอดเวลา นักเรียนอยากรู้อยากเห็น มีการสังเกต มีการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขอชื่นชมการสอนของครูมาก และ ขอขอบคุณรายการดี ๆ ที่ทำให้ครูไทยมีโอกาสได้รับประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน :tv15: :tv03:
โดย วันเพ็ญ พานพิกุล (2012-04-25 15:27:16) [แสดงความคิดเห็น]
ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องของไข่ๆจะสามารถนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถทำให้นักเรียนเรียนได้อย่างสนุกสนาน มีส่วนร่วม ได้ใช้กระบวนการติดอย่างหลากหลาย และใช้ประสบการณ์หรือความรู้เดิมที่นักเรียนแต่ละคนอาจมีแตกต่างกัน คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้น่าสนใจ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมลงมือทำ ให้โอกาสนักเรียนคิด พูด เสนอความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหา ตั้งคำถามที่ส่งเสริมการคิดอยู่เสมอ โดยถามว่าทำไม อย่างไร เป็นต้น ขอขอบคุณที่เผบแพร่ค่ะ
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2012-04-25 19:58:33) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูรายการโทรทัศน์ครู ตอน ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 2 ของคุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร เป็นการฝึกกระบวนการสังเกตซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การทอดไข่ มาฝึกพัฒนาทักษะการสังเกต ทำให้ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง โดยเริ่มจากการกระตุ้นผู้เรียนเพื่อให้เกิดความพร้อมก่อนเริ่มเรียนโดยครูผู้สอนทบทวนความรู้เดิม พื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียนเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ การใช้กิจกรรมที่สนุกสนาน สอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียน ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรมการเรียนการสอน เป็นอีกตอนหนึ่งของโทรทัศน์ครูที่ดีมาก ๆ :tv17:
โดย สุมาลี โพธิ์กุล (2012-04-26 10:45:27) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ดิฉันได้ชมการสอนของคุณครูนัชพงศ์ โพธิ์เพชร รร.หมู่บ้านเศรษฐกิจ ดิฉันชอบเทคนิคการสอนของคุณครูมากเลยค่ะ เพราะให้นักเรียนได้รู้จดการคิดและสังเกต และให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ให้นักเรียนได้ลองทำเองทำให้เกิดประสบการณ์ที่ดี และเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ และชอบที่คุณครูให้นักเรียนทอดไข่เองและใช้น้ำมนที่แตต่าทำให้นักเรียนได้กระบวนการสังเกต โดยที่ใช้น้ำมันพืช แลน้ำมันพืชผสมกันกับน้ำมันหมูว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไร เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัยและเกิดคำถาม ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้คิด
โดย หายา โต๊ะประดู่ (2012-04-26 15:20:21) [แสดงความคิดเห็น]
มีการเพิ่มเติมความรู้ได้ดีและสามารถนำไปประกอบการสอนได้ในรายวิชาอื่นๆ
โดย สุทัศพันธ์ ปิ่นสุวรรณบุตร (2012-04-28 11:51:29) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากการลงมือปฏิบัติเอง ซึ่งถือเป็นประสบการณ์โดยตรง ด้วยทักษะกระบวนการเรียนการสอน ที่ฝึกให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจกรรมของครูทำให้รู้สึกว่าการนำสิ่งใกล้ตัวมาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะส่งผลที่ดีต่อการเรียนการสอน โดยสังเกตจากความร่วมมือของนักเรียน ส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงการตอบคำถาม การแสดงความคิดเห็นต่างๆ
ทำให้เราได้รู้ว่า สิ่งใกล้ตัว ก็เป็นบทเรียนที่ดีได้
โดย ชูศรี ทองแดง (2012-05-01 20:11:31) [แสดงความคิดเห็น]
จากเทคนิคการสอนของคุณครูเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักวิธีการสังเกตและฝึกกระบวนการคิดอย่างมีขั้นตอน และนักเรียนมีการแสดงความคิดเห็นของตนเองจากประสบการณ์การทอดไข่เพื่อให้เพื่อนได้รู้ เป็นการสอนที่ดีค่ะ
โดย จันทิมา อาญาเมือง (2012-05-03 09:57:22) [แสดงความคิดเห็น]
ชมตอนต่อจากตอนที่ 1 เป้นตอนทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 2 ของคุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร(ตอนต่อ) เป็นการสอนที่เน้นทักาะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนักเรียนจะเข้าใจง่ายแล้วยังทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนอีกด้วยซึ่งการสอนด้วย กระบวนการสังเกตเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการสังเกตในวิชาวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนเริ่มตั้งแต่สังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน ความแตกต่างของกะทะ และรสชาดของไข่ต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกต คิดวิเคราะห์ ประเมินผล
โดย นิภาพร เรือนแก้ว (2012-05-08 15:20:52) [แสดงความคิดเห็น]
ชมตอนต่อจากตอนที่ 1 เป้นตอนทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 2 ของคุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร(ตอนต่อ) เป็นการสอนที่เน้นทักาะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนักเรียนจะเข้าใจง่ายแล้วยังทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนอีกด้วยซึ่งการสอนด้วย กระบวนการสังเกตเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการสังเกตในวิชาวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนเริ่มตั้งแต่สังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน ความแตกต่างของกะทะ และรสชาดของไข่ต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกต คิดวิเคราะห์ ประเมินผล
โดย นิภาพร เรือนแก้ว (2012-05-08 15:21:07) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการสังเกตเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร รร.หมู่บ้านเศรษฐกิจ จึงใช้การทอดไข่ มาฝึกพัฒนาทักษะการสังเกต ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการสังเกตในวิชาวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนเริ่มตั้งแต่สังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน ความแตกต่างของกะทะ และรสชาดของไข่ต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกต คิดวิเคราะห์ ประเมินผล โรงเรียนใดมีวัสดุท้องถิ่นอะไรก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสภาพของโรงเรียนของตน ครูช่วยในการชี้แนะและให้คำปรึกษาแก่นักเรียน การเรียนรู้ด้วยการทดลองปฏิบัตินี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนทุกวิชาและทุกระดับชั้น
โดย ศิริวัฒน์ พุดทอง (2012-05-13 22:55:38) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูรายการโทรทัศน์ครู ตอน ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 2 ของคุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร เป็นการฝึกกระบวนการสังเกตซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การทอดไข่ มาฝึกพัฒนาทักษะการสังเกต ทำให้ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง โดยเริ่มจากการกระตุ้นผู้เรียนเพื่อให้เกิดความพร้อมก่อนเริ่มเรียนโดยครูผู้สอนทบทวนความรู้เดิม พื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียนเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ การใช้กิจกรรมที่สนุกสนาน สอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียน ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรมการเรียนการสอน เป็นอีกตอนหนึ่งของโทรทัศน์ครูที่ดีมาก ๆ
โดย ประดับ เอี่ยมละมัย (2012-05-14 14:18:32) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย ครูเมืองเกินร้อย (2012-07-03 22:11:22) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องของไข่สามารถนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถทำให้นักเรียนเรียนได้อย่างสนุกสนาน มีส่วนร่วม ได้ใช้กระบวนการติดอย่างหลากหลาย และใช้ประสบการณ์หรือความรู้เดิมที่นักเรียนแต่ละคนอาจมีแตกต่างกัน คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้น่าสนใจ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมลงมือทำ ให้โอกาสนักเรียนคิด พูด เสนอความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหา ตั้งคำถามที่ส่งเสริมการคิดอยู่เสมอ โดยถามว่าทำไม อย่างไร เป็นต้น ขอขอบคุณที่เผยแพร่ครับ :tv18:
โดย สมโพธิ โพธิรังสิยากร (2012-07-09 15:40:38) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ดูวิธีการสอนแล้วทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนั้น เราสามารถนำมาบูรณาการได้หลายสาระ เพื่อให้นักเรียนให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา และสนุกสนานกับการได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วย จากการนำสิ่งที่อยู่รอบตัวพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ในการสอนตัวครูนั้นจะเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนนั้นได้เกิดความรู้ความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่พบเห็นในปัจจุบันแล้วสามารถอธิบายได้และสามารถจดจำนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขอบคุณที่เผยแพร่ค่ะ
โดย หฤทัย ภูผา (2012-12-16 21:42:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่นำเข้าสู่หลักการได้ดีมาก
โดย วิศิษฏ์ ราชเนตร (2013-05-06 16:33:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการสอนที่นำเอาความรู้เดิมของนักเรียนมาต่อยอดในการเรียนรู้ได้ดีมาก เพราะเด็กๆทุกคนรู้จักไข่ทอด มีความรู้เรื่องไข่ทอดเป๋นพื้นฐาน แต่มีหลากหลายในเรื่องของกระบวนการ มีการดึงความสนใจให้กับนักเรียนตลอดเวลาโดยใช้กิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ให้นักเรียนมีการสังเกต และพัฒนาความคิดของนักเรียน
โดย นเรศ นวะมะรัตน (2013-11-28 10:02:15) [แสดงความคิดเห็น]
ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 2 คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร (ตอนต่อ) เป็นเทคนิคการสอนที่ใช้สิ่งที่มีในชีวิตประจำวันมาใช้ในการเรียนการสอน นักเรียนรู้จักการสังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากลงมือทดลองจริง มีการกระตุ้นความคิดนักเรียนตลอดเวลาที่สอน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมลงมือทำ ให้โอกาสนักเรียนคิด พูด เสนอความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหา พัฒนาความคิดของนักเรียน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย กันทิมา รูมิง (2014-07-18 00:05:53) [แสดงความคิดเห็น]
ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 2 คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร (ตอนต่อ) เป็นเทคนิคการสอนที่ใช้สิ่งที่มีในชีวิตประจำวันมาใช้ในการเรียนการสอน นักเรียนรู้จักการสังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากลงมือทดลองจริง มีการกระตุ้นความคิดนักเรียนตลอดเวลาที่สอน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมลงมือทำ ให้โอกาสนักเรียนคิด พูด เสนอความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหา พัฒนาความคิดของนักเรียน รู้จักการสังเกตและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย กันทิมา รูมิง (2014-07-18 00:06:59) [แสดงความคิดเห็น]
ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 2 คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร (ตอนต่อ) เป็นเทคนิคการสอนที่ใช้สิ่งที่มีในชีวิตประจำวันมาใช้ในการเรียนการสอน นักเรียนรู้จักการสังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากลงมือทดลองจริง มีการกระตุ้นความคิดนักเรียนตลอดเวลาที่สอน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมลงมือทำ ให้โอกาสนักเรียนคิด พูด เสนอความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหา พัฒนาความคิดของนักเรียน รู้จักการสังเกตและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย กันทิมา รูมิง (2014-07-18 00:06:59) [แสดงความคิดเห็น]
ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 2 คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร (ตอนต่อ) เป็นเทคนิคการสอนที่ใช้สิ่งที่มีในชีวิตประจำวันมาใช้ในการเรียนการสอน นักเรียนรู้จักการสังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากลงมือทดลองจริง มีการกระตุ้นความคิดนักเรียนตลอดเวลาที่สอน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมลงมือทำ ให้โอกาสนักเรียนคิด พูด เสนอความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหา พัฒนาความคิดของนักเรียน รู้จักการสังเกตและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย กันทิมา รูมิง (2014-07-18 00:07:00) [แสดงความคิดเห็น]
ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 2 คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร (ตอนต่อ) เป็นเทคนิคการสอนที่ใช้สิ่งที่มีในชีวิตประจำวันมาใช้ในการเรียนการสอน นักเรียนรู้จักการสังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากลงมือทดลองจริง มีการกระตุ้นความคิดนักเรียนตลอดเวลาที่สอน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมลงมือทำ ให้โอกาสนักเรียนคิด พูด เสนอความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหา พัฒนาความคิดของนักเรียน รู้จักการสังเกตและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย กันทิมา รูมิง (2014-07-18 00:07:00) [แสดงความคิดเห็น]
ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 2 คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร (ตอนต่อ) เป็นเทคนิคการสอนที่ใช้สิ่งที่มีในชีวิตประจำวันมาใช้ในการเรียนการสอน นักเรียนรู้จักการสังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากลงมือทดลองจริง มีการกระตุ้นความคิดนักเรียนตลอดเวลาที่สอน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมลงมือทำ ให้โอกาสนักเรียนคิด พูด เสนอความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหา พัฒนาความคิดของนักเรียน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย กันทิมา รูมิง (2014-07-18 00:07:01) [แสดงความคิดเห็น]
ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 2 คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร (ตอนต่อ) เป็นเทคนิคการสอนที่ใช้สิ่งที่มีในชีวิตประจำวันมาใช้ในการเรียนการสอน นักเรียนรู้จักการสังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากลงมือทดลองจริง มีการกระตุ้นความคิดนักเรียนตลอดเวลาที่สอน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมลงมือทำ ให้โอกาสนักเรียนคิด พูด เสนอความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหา พัฒนาความคิดของนักเรียน รู้จักการสังเกตและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย กันทิมา รูมิง (2014-07-18 00:07:02) [แสดงความคิดเห็น]
ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 2 คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร (ตอนต่อ) เป็นเทคนิคการสอนที่ใช้สิ่งที่มีในชีวิตประจำวันมาใช้ในการเรียนการสอน นักเรียนรู้จักการสังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากลงมือทดลองจริง มีการกระตุ้นความคิดนักเรียนตลอดเวลาที่สอน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมลงมือทำ ให้โอกาสนักเรียนคิด พูด เสนอความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหา พัฒนาความคิดของนักเรียน รู้จักการสังเกตและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย กันทิมา รูมิง (2014-07-18 00:07:02) [แสดงความคิดเห็น]
ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 2 คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร (ตอนต่อ) เป็นเทคนิคการสอนที่ใช้สิ่งที่มีในชีวิตประจำวันมาใช้ในการเรียนการสอน นักเรียนรู้จักการสังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากลงมือทดลองจริง มีการกระตุ้นความคิดนักเรียนตลอดเวลาที่สอน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมลงมือทำ ให้โอกาสนักเรียนคิด พูด เสนอความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหา พัฒนาความคิดของนักเรียน รู้จักการสังเกตและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย กันทิมา รูมิง (2014-07-18 00:07:03) [แสดงความคิดเห็น]
ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 2 คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร (ตอนต่อ) เป็นเทคนิคการสอนที่ใช้สิ่งที่มีในชีวิตประจำวันมาใช้ในการเรียนการสอน นักเรียนรู้จักการสังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากลงมือทดลองจริง มีการกระตุ้นความคิดนักเรียนตลอดเวลาที่สอน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมลงมือทำ ให้โอกาสนักเรียนคิด พูด เสนอความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหา พัฒนาความคิดของนักเรียน รู้จักการสังเกตและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย กันทิมา รูมิง (2014-07-18 00:07:03) [แสดงความคิดเห็น]
ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 2 คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร (ตอนต่อ) เป็นเทคนิคการสอนที่ใช้สิ่งที่มีในชีวิตประจำวันมาใช้ในการเรียนการสอน นักเรียนรู้จักการสังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากลงมือทดลองจริง มีการกระตุ้นความคิดนักเรียนตลอดเวลาที่สอน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมลงมือทำ ให้โอกาสนักเรียนคิด พูด เสนอความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหา พัฒนาความคิดของนักเรียน รู้จักการสังเกตและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย กันทิมา รูมิง (2014-07-18 00:07:04) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv