thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 459
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.37 นาที | Online : 2012-01-19  
    Uncut Classrooms ตาชั่งสมการ ตอน 3 ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์  
    (ตอนต่อ) สมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่ใช้เครื่องหมาย = (เท่ากับ) เพื่อแสดงความเท่ากันของจำนวนทั้งสองข้าง โดยแบ่งเป็นสมการที่เป็นจริง และสมการที่เป็นเท็จ ซึ่งผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จะนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องสมการนี้ โดยการใช้ตาชั่ง 2 แขน นำเอาลูกอม หรือช็อคโกแลตที่เม็ดเท่ากันมา 3 สี สีละ 10 ชิ้น ค่อย ๆ ใส่ลูกอมลงตาชั่งทีละข้าง แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน จะสามารถรู้ได้ว่าเมื่อเท่ากันเป็นสมการที่เป็นจริง ถ้าชั่งแล้วตาชั่งเอียงไม่เท่ากัน ก็จะเป็นสมการที่เป็นเท็จ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ลบเลขไม่ต้องยืม เทคนิคการแก้ปัญหาการลบเลข ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เมื่อวิธีการลบเลขแบบที่เราเคยเรียนมา นักเรียนส่วนใหญ่จะมีปัญหา เมื่อเวลาที่ต้องลบเลขแบบตัวตั้งบางตัว เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าตัวที่นำมาลบ อ.ชัยศักดิ์จึงได้คิดค้นวิธีการลบเลขแบบใหม่ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “เทคนิคการลบเลขโดยไม่ต้องขอยืม” เพิ่มเติม

ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น
ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง เพิ่มเติม

บ้านคณิตศาสตร์ อ.พิสิษฐ์ โพธิสุทธิ์
ครูต้นแบบคณิตศาสตร์จัดการเรียนรู้ โครงการ"บ้านคณิตศาสตร์" โดยคำนึงถึงหลักการทำงานของสมองทั้งซีกซ้าย และขวามาใช้ร่วมกัน เพิ่มเติม

เพลงสูตรคณิตศาสตร์ คุณครูพิสมัย จันทร์ทัพ รร.บ้านเหมืองแร่
ชมเทคนิคการใช้เพลงคณิตศาสตร์ ในการประกอบการสอน เช่น เศษส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์สมการ โดยการเปิดให้ฟังทุกเช้า เพื่อให้จดจำและนำมาใช้ในห้องเรียน เพิ่มเติม

บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร
การสร้างสื่อสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้จากจำนวนจริง และครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองได้ทั้งในชั้นเรียน และทบทวนนอกเวลา เพิ่มเติม

 
 
ตาชั่งสมการในตอนที่ 3 นี้เป็นการเรียนการสอนที่เ้น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยที่ครูให้ค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องสมบัติของการเท่ากันของสมการให้นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มๆเพื่อระดมความคิดเเละช่วยกันสรุป จากนั้นให้ส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน โดยที่ครูผู้สอนคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือนักเรียนอยู่ และครูผู้สอนก็เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาของสมบัติการเท่ากันของการคูณและการหารของสมการ ครูผู้สอนจะสอนโดยการสอนในเรื่องง่ายๆและเชื่อมโยงไปสู่เรื่องยากๆ ซึ่งสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนนั้นง่ายขึ้น เป็นอีกเทคนิควิธีการสอนที่ดีที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ในการสอนในชีวิตจริงได้
โดย สุภาพร กล่อมมะโน (2012-03-09 20:40:45) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้าชื่อ น.ส.พรพิมล อยู่ชมบุญ สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปี 2 จากที่ข้าพเจ้าได้ดูคลิปของผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ ในเรื่องของสมการ อาจารย์ได้มีการประยุกต์เอาตราชั่งมาเข้ากับสมการเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้น มีการแบ่งกลุ่มเพื่อให้นักเรียนรับความคิดของผู้อื่น มีการเชื่อมโยงสมบัติของการเท่ากันของสมการ ในเรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหาร นักเรียนมีเทคนิคความสามารถในการคิดที่ดีขึ้น รวดเร็ว ข้าพเจ้าจะเอาเทคนิคการสอนนี้ไปประยุกต์ต่อให้เกิดเทคนิคสิ่งใหม่ ขอขอบคุณผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ ค่ะ
:tv15: :tv10:
โดย พรพิมล อยู่ชมบุญ (2012-03-09 22:22:07) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านายอาณัติ พวงทอง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ หลังจากที่ได้ดูวีดีโอตาชั่งสมการ ตอน 3 ของ ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ ข้าพเจ้าได้เห็นถึงการสอนที่เป็นรูปธรรมโดยการนำตาชั่ง 2 แขนและช็อคโกแลตที่เม็ดเท่ากันมาใช้ในการอธิบายถึงกฎการ บวก ลบ คูณ และหาร ของระบบสมการว่าถ้า บวก ลบ คูณหรือหาร จำนวนใดในฝั่งซ้ายของสมการ ก็ต้อง บวก ลบ คูณหรือหาร จำนวนนั้นในฝั่งขวาของสมการเช่นกันจึงจะทำให้สมการเป็นจริง ในการนำตาชั่งมาใช้ในการสอนนั้นทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจง่ายขึ้นเพราะเป็นการสอนที่เห็นถึงภาพความเป็นจริงของความเท่ากัน ท่าน ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ ยังใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้นักเรียนมีส่วนรวมในทุกกิจกรรม และร่วมกันสรุปถึงสิ่งที่ได้จากกิจกรรมตาชั่งสมการเป็นการสอนที่จะทำให้นักเรียนเกิดความรู้และเข้าใจอย่างแท้จริง ขอขอบคุณ ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ กับการเผยแพร่เทคนิคการสอนดีดี ขอบคุณครับ
:tv15:
โดย อาณัติ พวงทอง (2012-03-10 01:08:51) [แสดงความคิดเห็น]
สมการ หมายถึงประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ที่ใช้แสดงว่าสองสิ่งเหมือนกัน หรือเทียบเท่ากัน ที่เชื่อมด้วยเครื่องหมายเท่ากับ ดังตัวอย่าง


สมการมักใช้เป็นการกำหนดสภาวะความเท่ากันของสองนิพจน์ที่มีตัวแปรอย่างน้อยหนึ่งตัว ตัวอย่างเช่น เมื่อเราให้ค่าใดๆ กับ สมการนี้จะเป็นจริงเสมอ


ทั้งสองสมการข้างต้นเป็นตัวอย่างหนึ่งของสมการที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งหมายความว่า สมการจะเป็นจริงโดยไม่ต้องมีการแทนค่าใดๆ ลงในตัวแปร สำหรับสมการต่อไปนี้ไม่ได้เป็นเอกลักษณ์


สมการข้างบนนี้จะไม่เป็นจริงเมื่อแทนค่าอื่นใด แต่จะเป็นจริงแค่เพียงค่าเดียว เราเรียกค่าที่ทำให้สมการเป็นจริงนั้นว่า รากของสมการ สำหรับรากของสมการดังกล่าวคือ 1 ดังนั้น สมการนี้สามารถเป็นจริงได้ ขึ้นอยู่กับค่าของ เรียก x ที่ทำให้สมการเป็นจริงว่า "คำตอบของสมการ" นั่นคือการแก้สมการจึงเป็นการหาคำตอบของสมการวิธีหนึง เช่น 5 - x = 1 มีคำตอบของสมการ คือ 4 ผมคิดว่าการสอนแบบข้างบนจะทำให้เด็กนักเรียนเบื่อคณิตศาสตร์ แต่พอผมมาดู ตาชั่งสมการ ของผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ ทำให้ผมคิดได้เลยว่าจะต้องนำไปเป็นแบบอย่างเพื่อเน้นผู้เรียนได้สัมผัส และลงมือปฏิบัติจริง และจะทำให้เด็กนักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องสมการอย่างแท้จริง ผมขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ ที่ได้แบ่งปัญและเทคนิคการสอนขอบพระคุณจริงๆๆครับ จากครูบ้านนอก อำเภอสังขละบุรี
โดย นายขวัญชัย ปรดิษฐสิน (2012-04-03 22:47:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้เด็กๆได้ทราบถึงเรื่องของสมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่ใช้เครื่องหมาย = (เท่ากับ) เพื่อแสดงความเท่ากันของจำนวนทั้งสองข้าง โดยแบ่งเป็นสมการที่เป็นจริง และสมการที่เป็นเท็จ ซึ่งผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จะนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องสมการนี้ โดยการใช้ตาชั่ง 2 แขน นำเอาลูกอม หรือช็อคโกแลตที่เม็ดเท่ากันมา 3 สี สีละ 10 ชิ้น ค่อย ๆ ใส่ลูกอมลงตาชั่งทีละข้าง แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน จะสามารถรู้ได้ว่าเมื่อเท่ากันเป็นสมการที่เป็นจริง ถ้าชั่งแล้วตาชั่งเอียงไม่เท่ากัน ก็จะเป็นสมการที่เป็นเท็จ เป็นการสอนที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายมากครับ
โดย ครรชิต แซ่โฮ่ (2012-04-03 22:50:58) [แสดงความคิดเห็น]
สมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่ใช้เครื่องหมาย = (เท่ากับ) เพื่อแสดงความเท่ากันของจำนวนทั้งสองข้าง โดยแบ่งเป็นสมการที่เป็นจริง และสมการที่เป็นเท็จ เป็นวิธีการนำเข้าสู่บทเรียนได้อย่างน่าสนใจอย่างยิ่ง ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้นที่ไอยากจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น และเป็นการเล้าความสนใจของนักเรียนให้เรียนรู้ถึงวิธีการแก้สมการ อีกทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ในชั้นเรียนของดิฉัน ซึ่งน่าจะทำให้นักเรียนมีความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น
โดย ศิริพร ขวัญสิน (2012-04-05 10:41:08) [แสดงความคิดเห็น]
เทปที่สองนี้ก็ดีไม่แพ้เทปแรกครับ คิดข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไม่ออกเห็น่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับ ขอชื่นชม ชมเชยเป็นจุดๆเลยละกัน แรกเลยนะครับชอบที่เด็กสรุปว่าทำยังไงกับฝั่งหนึ่งก็ต้องทำอย่างนั้นกับอีกฝั่ง คือไม่ต้องสรุปเป็นภาษาที่ถูกต้องตามหนังสือก็ได้เอาเป็นว่าความเข้าใจไม่คลาดเคลื่อนก็เป็นใช้ได้ จริงไหม อีกอย่างชอบที่อาจารย์เบรคเด็กคนท้ายๆ ว่าไม่ต้องดูโน๊ตได้ไหม นั่นยอดไปเลยเพราะถ้าเรามั่นใจว่าเด็กเข้าใจเขาจะสามารถสรุปเป็นภาษาของตัวเองและเข้าใจด้วยตัวของเขาเอง ถึงแม้เขายังไม่เข้าใจก็จะทดสอบได้ว่าเขาได้รับรู้ข้อสรุปของเพื่อนคนก่อนหน้านั้นไหม ส่วนเรื่องการหารนี่ขอบมากเลยที่แม้อาจารย์จะรู้ว่าเด็กเข้าใจและตอบได้แน่แต่ก็ยังเบรคให้ค่อยๆคิดด้วยการเอาถุงมาหารให้เห็นกันจะจะไปเลย แบบนี้ช่วยเด็กอ่อนให้ตามเพื่อนได้เยอะเลย ขอบคุณครับ
โดย ญาณวัฒน์ วงศ์ถานะ (2012-04-28 13:46:48) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv