thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1877
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.12 นาที | Online : 2012-01-19  
    ไข่มดแดงกับเรียงความส่งต่อ คุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า  
    การสอนเรื่องการเขียนเรียงความในเด็กมัธยมต้น ปัญหาที่พบได้บ่อยคือ นักเรียนไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนอย่างไร ครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า รร.ปทุมพิทยาคม จ. อุบลราชธานี จึงคิดหาทางช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องการเขียนเรียงความ โดยการเริ่มจากกการให้นักเรียนเขียนประโยคต่อกัน ต่อกันจนเป็นเรื่องราว นั่นก็คือการเขียนเรียงความนั่นเอง และเพื่อให้นักเรียนเขียนเรียงความได้ดี ครูจึงนำสิ่งของที่หาได้ง่ายๆ มากระตุ้นความสนใจ อย่างเช่น รังมดแดง เมื่อเด็กเห็นก็เกิดคำถามมากมาย และคำถามเหล่านั้นจะนำไปสู่การวางโครงเรื่องเพื่อเขียนเรียงความนั่นเอง  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ครูภาษาไทย หัวใจไม่เกษียณ อ.ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ รร.สามเสนวิทยาลัย (ฉบับเต็ม)
สอนภาษาไทย อย่างมีสีสัน กับ อาจารย์ ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ พบเทคนิคการจำไวยากรณ์ เพิ่มเติม

การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัย (ฉบับเต็ม)
สอนให้นักเรียนนั้นรู้จักคิดโดยการใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย เพิ่มเติม

ฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกต อ.อภิวัน นันตา (ฉบับเต็ม)
เทคนิคการสอนบูรณาการอีกรูปแบบหนึ่ง โดยนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ เพิ่มเติม

คาบเรียนที่คุ้มค่า อ.อนุรัตน์ แพนสกุล (ฉบับเต็ม)
ชมการจัดการเรียนการสอน ของครูที่คิดว่า ภาษาไทยไม่ได้เป็นแค่วิชา แต่เป็นเรื่องของ การใช้ชีวิต เพิ่มเติม

กิจกรรมรักการอ่าน เปิดท้ายอ่านหนังสือ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ รร.ขุขันธ์
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน โดยใช้วิธีการเดียวกับการเปิดท้ายขายของ แต่เปลี่ยนเป็นเปิดท้ายขายหนังสือแทน ให้นักเรียนขาย(เล่า)ให้คนซื้อ(ผู้ฟัง)ฟังได้ เป็นการฝึกนิสัยรักการอ่านด้วย เพิ่มเติม

 
 
ทำให้เด็กมีความรู้ในการเขียนเรียงความมากขึ้น
โดย อายุ มะลี (2012-01-23 20:53:03) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสอนนักเรียนจากเรื่องที่ยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ และยังมีการใช้สื่อที่มีอยู่ในธรรมชาติทำให้นักเรียนเกิดการสนใจที่จะเรียนเพราะครูมีความตั้งใจจริงและแสวงหาสิ่งใหม่ๆมีสอนนักเรียนอยู่ตลอดเวลาแรงบรรดาลใจคือจะนำวิธีการสอนมาปรับใช้ให้กับนักเรียนของตนเองให้สามารถคิดแล้วแต่งประโยคได้โดยที่ไม่บังคับให้นักเรียนได้คิดเรื่องและเขียนในเรื่องที่เขาสนใจจะทำให้เขาอยากที่จะเขียนมากยิ่งขึ้น
โดย อมรรัตน์ จิตตะกาล (2012-01-31 14:55:46)
เป็นการลำดับการเขียนเรียงความที่น่าสนใจมาก
และนำเทคนิคไปใช้
โดย สายใจ สุดฝั่งสาย (2012-01-23 22:19:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมาก ทำให้การเขียนเรียงความ
มีความน่าสนใจและเกิดความสนุกสนาน
สร้างเจตคติที่ดีต่อการเขียน
โดย แพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์ (2012-01-24 09:02:44) [แสดงความคิดเห็น]
มีเทคนิคที่เเปลกใหม่มากเเล้วค่ะ ทำให้เด็กเขียนเรียงความได้ง่ายขึ้นเลยค่ะ
โดย กัญจน์ณัฏฐ์ มีดี (2012-01-24 20:56:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการที่ดี น่าสนใจมากค่ะ
โดย วิภาพรรณ นำอุทิศ (2012-01-25 00:00:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่เริ่มจากง่ายไปหายากและทำให้นักเรียนรู้สึกว่าการเขียนเป็นสิ่งไม่ยาก
โดย กฤตชญา สุขเพ็ญ (2012-01-29 20:47:11) [แสดงความคิดเห็น]
There are many benefit of this teaching. Very interest to do following them.
โดย คุณานนต์ รุ่งรัตน์ (2012-01-30 21:06:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำวิธีการและเทคนิคนำไปปรับใช้ได้ง่ายๆ สร้างเจตคติต่ิการเขียน เพราะการเขียนยากและทำให้นักเรียนรู้ว่าไม่ยากอย่างที่คิด
โดย ทวีศักดิ์ สุขีโมกข์ (2012-02-01 09:59:09) [แสดงความคิดเห็น]
Teacher teach students from difficult that it becomes easy. It also includes the use of natural materials that are of interest to students because the teacher is committed and seek new things all the time that students are inspired to teach you how to deploy with their own students to think and then sentences without forcing students to think about and write on the subject,they will make him want to write more.
โดย กมลวรรณ แดงมณี (2012-02-01 20:14:29) [แสดงความคิดเห็น]
very good job
โดย จุฑามาศ-ชนินทรภิวงศ์ (2012-02-02 14:23:25) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องการเขียนเรียงความในเด็กมัธยมต้น ปัญหาที่พบได้บ่อยคือ นักเรียนไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนอย่างไร จึงคิดหาทางช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องการเขียนเรียงความ โดยการเริ่มจากกการให้นักเรียนเขียนประโยคต่อกัน ต่อกันจนเป็นเรื่องราว นั่นก็คือการเขียนเรียงความนั่นเอง และเพื่อให้นักเรียนเขียนเรียงความได้ดี ครูจึงนำสิ่งของที่หาได้ง่ายๆ มากระตุ้นความสนใจ อย่างเช่น รังมดแดง เมื่อเด็กเห็นก็เกิดคำถามมากมาย และคำถามเหล่านั้นจะนำไปสู่การวางโครงเรื่องเพื่อเขียนเรียงความนั่นเอง เป็นเทคนิคการสอนที่เริ่มจากง่ายไปหายาก เพราะการเขียนยากและทำให้นักเรียนรู้ว่าไม่ยากอย่างที่คิด
โดย ศักดิ์ชัย พันธุ์แตง (2012-03-05 22:20:24) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาราชภัฏเพชรบุรี หลังจากที่ได้รับชมวิดีทัศน์เรื่องไข่มดแดงกับเรียงความส่งต่อ คุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้ารร.ปทุมพิทยาคม จ. อุบลราชธานี มีการใช้เทคนิคมีช่วยในการสอนเพื่อช่วยในการสอนนักเรียน เขียนเรียงความได้ดีขึ้น มากระตุ้นให้ความสนใจ โดยที่ครูนำสิ่งของมาช่วยในการกระตุ้นและสิ่งของหาได้ง่ายๆๆ เช่น รังมดแดง ทำให้เมือ่เด็กเห็นก็เกิดคำถามและคำถามเหล่านั้นก็นำไปส่การตั้งคำถามเพื่อนำไปเขียนเรียงความ :tv08: :tv03: :tv02:
โดย วรรณพร รุ่งเรือง (2012-03-09 16:17:48) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ได้ชมวีดีโอนี้รู้สึกมีประโยชน์มากสามารถนำไปปรับใช้ได้ในการสอน และยังสามารถนำไปใช้ในการประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้อีกด้วย นักเรียนจะมีศักยภาพในตัวของเขาเอง เขาจะสามารถถ่ายทอดความรู้ของตนเองที่มีอยู่ออกมาได้ สามารถแก้ปัญหาได้ ซึ่งในอนาคตดิฉันจะสามารถนำเอาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ คือการประกอบอาชีพครู การชมวีดีโอนี้ทำให้รู้ถึงความรู้ความสามารถของนักเรียน การดึงดูดความสนใจของนักเรียน ทำให้บรรยากาศในการเรียนไม่น่าเบื่อ มีการสอนรูปแบบใหม่ๆ ดิฉันขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่ทำให้ดิฉันมองโลกกว้างขึ้น
โดย สุพัตรา แสงอรูณ (2012-03-09 23:55:49) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูโทรทัศน์ครูในส่วนของคลิปในรายวิชาภาษาไทยที่มีชื่อว่าไข่หมดแดงกับเรียงความส่งต่อโดยคุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธารี ซึ่งในขณะนี้ข้าพเจ้ากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เมื่อข้าพเจ้าได้รับชมแล้วมีความคิดเห็นที่ว่าการสอนวิชาภาษาไทยของคุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า ในหัวข้อของการเขียนเรียงความในเด็กมัธยมต้น โดยครูนำสิ่งของที่หาได้ง่ายๆมากระตุ้นความสนใจคือ รังมดแดง ซึ่งกิจกรรมการสอนเขียนเรียงความแบบนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับการสอนภาษาไทยในทุกระดับชั้น ซึ่งผู้สอนจัดการเรียนการสอนเรียงความอย่างเป็นขั้นตอน โดยสอนวิธีการและให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเป็นขั้นๆ ซึ่งทำให้นักเรียนมองเห็นภาพและมีความเข้าใจในการเขียนเรียงความ
โดย นิรวรรณ หิ้นเตี้ยน (2012-03-14 18:02:46) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูโทรทัศน์ครู เมื่อได้รับชมวิดีโอนี้สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการเขียนเรียงความแบบง่ายๆเข้าใจง่ายและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆได้และการใช้มดแดงเป็นสื่อในการเรียนทำให้นักเรียนเข้าใจเรื่องการเขียนเรียงความมากขึ้งและการสร้างกจิกรรมในห้องเรียนโดยใช้กิจกรรมการเขียนเรียงความเป็นประโยคต่อกันจนสร้างเป็นเรื่องรางต่างๆที่ออกมาจากความรู้สึกของนักเรียนแต่ละคนอาจารย์วิมลฉัตร มีหนองหว้า เก่งมากเลยค่ะที่ให้นักเรียนที่ไม่เข้าใจหลักการเขียนเรียงความที่ถูกต้อง :tv01: :tv02: :tv03: :tv09: :tv10: :tv15: :tv18:
โดย เกวลี หลวงเพชร (2012-03-15 10:40:10) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูการสอนภาษไทย โดยเพฉพาะทักษะการเขียน ครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า รร.ปทุมพิทยาคม จ. อุบลราชธานี แล้วทำให้ได้แนวคิดในการจักการทักษะการเขียนของเด็กมัธยมต้น ซึ่งเป็นวันแห่งการเรียนรู้จากโลกกว้าง เด็กจะเริ่มคิดและวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพมากจากระดับประถมศึกษา การสอนโดยอาศัยการเขียนและการพูดจึงเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กทำให้ เด็กเกิดพัฒนาการของสมองและทักษะอื่นๆ เพิ่มขี้น ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆ เป็นการสอนที่ดีมาก จึงขอชื่อชมคุณครูเป็นอย่างยิ่ง
โดย สิรดนัย (2012-03-30 10:50:37) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชมการสอนเรื่องการเขียนเรียงความในเด็กมัธยมต้น เรื่อง ไข่มดแดง เป็นการสอนที่สนุก มีเนื้อหาสาระดี เพราะเรื่องการเขียนเรียงความนักเรียนจะเข้าใจได้ยาก ต้องใช้เวลาในการสอนหลายชั่วโมง
ครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า รร.ปทุมพิทยาคม จ. อุบลราชธานี ได้นำเสนอเทคนิคการสอนอย่างง่าย และนักเรียนสามารถเข้าใจและลงมือเขียนได้ ขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่เป็นสื่อ เป็นเพื่อนครูไทยเสมอมา และขอขอบคุณเพื่อนครูทุกท่านที่ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้กับสมาชิกคะ
โดย พัชรา เจริญสุขอรุณ (2012-03-30 11:55:47) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมวีดีโอวิธีการสอนภาษาไทยของ ครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า รร.ปทุมพิทยาคม จ.อุบลราชธานี
โดยการนำเอาสิ่งรอบตัวจากห้องสมุดขนาดใหญ่ที่ทุกคนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ นำมาให้นักเรียนได้ศึกษาเพื่อทำการเขียนเรียงความโดยอาศักหลักการเขียนด้วยวิธีการสังเกตุ วิเคราะห์ ถึงลักษณะ ท่าทางของสิ่งเหล่านั้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดที่จะอธิบายในสิ่งที่พบเห็นออกมาเป็นการเรียงความอย่างง่ายโดยไม่ต้องคิดหรือคำนึงว่า เราจะเขียนเรียงความออกมาอย่างไร นี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสมองและทักษะ ความคิดของนักเรียนให้รู้ถึงวิธีการเขียนเรียงความได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป *ขออนุญาตนำวิธีการสอนนี้ไปประยุกต์ใช้ต่อไปนะค่ะ*
โดย รุ่งราตรี ทองเกษม (2012-03-30 12:01:39) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงกับเรียงความส่งต่อ ของคุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า
การสอนเรื่องการเขียนเรียงความในเด็กมัธยมต้น ปัญหาที่พบได้บ่อยคือ นักเรียนไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนอย่างไร ครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า รร.ปทุมพิทยาคม จ. อุบลราชธานี จึงคิดหาทางช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องการเขียนเรียงความ โดยการเริ่มจากกการให้นักเรียนเขียนประโยคต่อกัน ต่อกันจนเป็นเรื่องราว นั่นก็คือการเขียนเรียงความนั่นเอง และเพื่อให้นักเรียนเขียนเรียงความได้ดี ครูจึงนำสิ่งของที่หาได้ง่ายๆ มากระตุ้นความสนใจ อย่างเช่น รังมดแดง เมื่อเด็กเห็นก็เกิดคำถามมากมาย และคำถามเหล่านั้นจะนำไปสู่การวางโครงเรื่องเพื่อเขียนเรียงความนั่นเอง...(ท่าสนใจมากครับ)
โดย พงษ์ภัทร์ โพธิเลิศ (2012-03-30 13:10:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ให้ความรู้ดีมาก ทำให้การเขียนเรียงความทมี่ยาก เเล้ว ไม่รู้ว่า จะเริ่มต้น การเขียนอย่างไร ได้เกิดทักษะขึ้น เป็นความรู้เเละเทคนิคที่ดีมีสาระมากๆ โดยการเรียนการสอนก็ไม่น่าเบื่อมีการนำเอาของที่จะมาสร้างความสนใจเเละมากระตุ้นการเรียนของนักเรียนได้เป้นอย่างดี โดยเฉพาะไข่มดเเดง นอกจากนี้ทำให้รู้หลักวิธีการเขียนเรียงความ โดยตัวดิฉันเชื่อว่าการสอนเเบบนี้จะทำให้เด็กเกิดการจดจำ เเละนำไปพัฒนาทักษะกระบวนการคิดได้อย่างดีทีเดียว
โดย นิตยา ยะเลาะห์ (2012-03-30 13:45:53) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูโทรทัศน์ครูในส่วนของคลิปในรายวิชาภาษาไทยที่มีชื่อว่าไข่หมดแดงกับเรียงความส่งต่อโดยคุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธารี เป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากที่คุณครูนำสื่อที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นสื่อที่นักเรียนรู้จัก และแนะนำโดยการใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนรู้จักคิดเพื่อนำไปสู่การวางโครงเรื่องเพื่อแก้ปัญหาการเขียนเรียงความซึ่งในปัจจุบันนับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญมาก นักเรียนเขียนเรียงความไม่ค่อยเป็น จึงขอขอบคุณคุณครูมากค่ะ
โดย ธันยภรณ์ ต้านคือ (2012-03-30 13:48:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ให้ความรู้ดีมาก ไม่ทำให้เบื่อ เป็นเทคนิคที่ดีอย่างหนึ่งที่จะสอนนักเรียนฝให้อยากเรียนวิชาภาษาไทยมากขึ้น
โดย รีซาร์ เปาะสะอุ (2012-03-30 15:53:46) [แสดงความคิดเห็น]
นี่เป็นเรื่องจริงค่ะที่นักเรียนมักจะเขียนเรียงความไม่เป็นหรือไม่ถูกต้อง ดิฉันเองก็ประสบด้วยตนเอง แต่พอได้ดูการเรียนการสอนจากคุณครูวิมลฉัตร รู้สึกว่าเป็นการสอนที่สร้างสรรค์เพราะเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน นอกจากนั้นยังทำให้เด็กนักเรียนรู้จักการแต่งเรื่องที่มีเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปจากประโยคๆเดียว นอกจากนี้ยังมีวิธีในการเร้าความสนใจของผู้เรียนโดยเอาตัวอย่างจริงๆมาให้เด็กเห็นพร้อมกับให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นด้วยจึงทำให้นักเรียนสามารถแยกแะข้อมูลเป็น จึงทำให้การเรียนการสอนนี้ไม่น่าเบื่อเลยค่ะ ดิฉันจะเอาไประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนด้วยค่ะ
โดย วิลาวรรณ จันทร์ยี (2012-03-30 17:32:18) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสมปอง ตรุวรรณ์ หัวหน้างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากที่ได้รับชมวิดีทัศน์เรื่องไข่มดแดงกับเรียงความของ คุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้ารร.ปทุมพิทยาคม จ. อุบลราชธานี มีการใช้เทคนิคในการสอนนักเรียน เขียนเรียงความมากระตุ้นให้ความสนใจ โดยที่ครูนำรังมดแดง นำเข้าส่บทเรียน เป็นการตั้งคำถามเพื่อนำไปเขียนเรียงความได้เก่งขึ้น
โดย สมปอง ตรุวรรณ์ (2012-03-30 19:02:40) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า เก่งมากคะ
โดย สมปอง ตรุวรรณ์ (2012-03-30 19:03:59) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนเรียงความ ของครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า รร.ปทุมพิทยาคม จ. อุบลราชธานี การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีนัี้ ครูเลือกใช้เทคนิคที่น่าสนใจ โดยใช้ความรู้หรือเรื่องราวใกล้ตัวมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ นับเป็นการกระตุ้นความสนใจหรือสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและเข้าใจเรื่องมากยิ่งขึ้น การฝึกตั้งคำถามให้เกิดขึ้นมาก ๆ ยิ่งน่าสนใจ แล้วสุดท้ายก็นำข้อความนัน้นมาต่อ ๆ กัน โดยการขัเกลาภาษา ถือว่าครูใช้วิธีการสอนได้อย่างน่าสนใจทีเดียว ผมยังอยากเรียนด้วยวิธีนี้เลย
โดย อรรถพล บัวทอง (2012-03-30 19:44:12) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูโทรทัศน์ครูในส่วนของคลิปในรายวิชาภาษาไทยที่มีชื่อว่าไข่หมดแดงกับเรียงความส่งต่อโดยคุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธารี ซึ่งในขณะนี้ข้าพเจ้าเป็นครูผู้สอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านหมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รู้สึกว่าได้รับสาระความรู้มากค่ะ การเขียนเรียงความเป็นเรื่องที่สอนให้นักเรียนเข้าใจยากมาก แต่เมื่อได้ดูคลิปการสอนของอาจารย์ ทำให้เกิดแนวทางการสอนมากขึ้นค่ะ ซึ่งกิจกรรมการสอนเขียนเรียงความแบบนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับการสอนภาษาไทยในทุกระดับชั้น ซึ่งผู้สอนจัดการเรียนการสอนเรียงความอย่างเป็นขั้นตอน
โดย มาลี บุญไชย (2012-03-30 20:18:08) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูโทรทัศน์ครูในส่วนของคลิปในรายวิชาภาษาไทยที่มีชื่อว่าไข่หมดแดงกับเรียงความส่งต่อโดยคุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธารี ซึ่งในขณะนี้ดิฉันเป็นครูผู้สอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ ได้แรงบันดาลใจในการสอนเรียงความ ซึ่งเป็นกานสอนที่ดีมาก มีการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเกิดความอยากเขียนเรียงความ มีการใช้สื่อใกล้ๆตัวเด็ก เช่นมดแดง มีการให้เด็กสร้างโครงเรื่องก่อนเขียนเรียงความ ทำให้เด็กรู้จักรูปแบบการเขียนเรียงความ และสนุกสนานกับกระบวนการเรียนรู้ที่มีเกมสอดแทรกด้วย ทำให้การเขียนเรียงความของเด็กมีความสุขและเกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจด้วย ขอบคุณคุณครูวิมลฉัตร ที่ทำให้ดิฉันเข้าใจหลักการสอนการเขียนเรียงความค่ะ
โดย แสงงาน คำทา (2012-03-30 20:46:08) [แสดงความคิดเห็น]
ขออนุญาตกล่าวคำว่า "สุดยอดจริง ๆ ค่ะ" สุดยอดทั้งรูปแบบการสอน ครูผู้สอนและการทำสิ่งที่น่าเบื่อให้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมาก เพราะถ้าพูดถึงการเขียนเรียงความเมื่อใด นักเรียนจะร้องยี้ และส่ายหน้า เพราะเบื่อที่จะเรียนด้วยการฟังอธิบาย หรือการอ่านจากเอกสาร แต่นี่คุณครูคนเก่งของเรา มีวิธีนำเข้าสู่บทเรียนตั้งแต่เป็นเกมที่ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม นำเกมมาสรุุปและยังมีขั้นตอนการหาโครงเรื่องจากการตั้งคำถามและคำตอบของนักเรียน เป็นการใช้ความคิดรวบยอด นักเีรียนได้เรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม เป็นการสั่งสมความรู้แบบฝังแน่น นักเรียนที่เกียจคร้านก็จะมีส่วนร่วมและสนุกสนานไปด้วย นอกจากนี้ยังบูรณาการกับการพูด และศิลปะอีก ขออนุญาตนำวิธีการนี้ไปใช้นะคะ ขอบคุณค่ะ
โดย พจมาน วัฒนาธร (2012-03-30 22:23:23) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมจากการดูโทรทัศน์ครูในส่วนของคลิปในรายวิชาภาษาไทยที่มีชื่อว่าไข่หมดแดงกับเรียงความโดยคุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธารี ซึ่งในขณะนี้ดิฉันเป็นครูผู้สอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านหนองอ้อได้แรงบันดาลใจในการสอนเรียงความ ซึ่งเป็นการสอนเรียงความ ซึ่งเป็นกานสอนที่ดีมาก มีการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเกิดความอยากเขียนเรียงความ มีการใช้สื่อใกล้ๆตัวเด็ก เช่นมดแดง มีการให้เด็กสร้างโครงเรื่องก่อนเขียนเรียงความ ทำให้เด็กรู้จักรูปแบบการเขียนเรียงความ และมีความสนุกสนานในการเรียนรู้ มีความสุขในการเรียน เข้าใจการเขียนเรียงความ ขอบคุณเทคการสอนของคุณครูวิมลฉัตรอย่างมากค่ะ ที่ทำให้ดิฉันเข้าใจเทคนิคการสอนเรียงความให้กับเด็กด้วยค่ะ
โดย เตือนใจ บุตรโต (2012-03-30 23:25:13) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงกับเรียงความส่งต่อ คุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า : เป็นการสอนที่ให้ความรู้ดีมากไม่น่าเบื่อมีการนำเอาไข่มดแดง สื่อที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาสร้างความสนใจ เเละมากระตุ้นการเรียนของนักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยสอนวิธีการและให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเป็นขั้นๆ ให้นักเรียนเขียนประโยคต่อกัน ต่อกันจนเป็นเรื่องราว และแนะนำโดยการใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนรู้จักคิดเพื่อนำไปสู่การวางโครงเรื่อง พร้อมกับให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นด้วยจึงทำให้นักเรียนสามารถแยกแยะข้อมูลเป็น จัดการเรียนการสอนเรียงความอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ทำให้นักเรียนมองเห็นภาพและมีความเข้าใจในการเขียนเรียงความ สามารถนำไปพัฒนาทักษะกระบวนการคิดได้อย่างดีทีเดียว เป็นความรู้และเทคนิคที่ดีมีสาระมากๆ เก่งจริงๆค่ะ
โดย พันธุ์ทิพย์ สุขแก้ว (2012-03-31 09:28:52) [แสดงความคิดเห็น]
ยกย่อง ชมเชยจากใจจริง สุดยอดมากเลยครับ เป้นการนำแนวคิดการเรียนการสอนมาประยุกต์ให้เข้ากับชีวิตประจำวันและจัดกิจกรรมได้น่ารัก น่าสนใจมาก...สมควรเป็นแบบอย่างกับครูรุ้นใหม่ ๆ ครับ บางครั้งการจักอกจรรมการเรียนการสอนไม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยีมาก ก้ไดผลคุ้มค่าครับ
โดย ชิราวุธ บุญศักดิ์ (2012-03-31 12:43:40) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชมเชยคุณครูค่ะ....ที่มีเทคนิคและวิธีการสอนที่ให้เด็กนักเรียนหัดฝึกคิดที่เป็นกระบวนการและมีการวิเคราะห์จากสิ่งสิ่งที่ได้เห็น...และได้มีการตั้งคำถามที่อยากรู้ออกมาเป็นบทความและนำสิ่งที่เราได้รับรู้และเห็นมาเรียบเรียงเป็นการเขียนเรียงความได้ง่ายมากว่าเดิมโดยที่แต่ก่อนการเขียนเรียงความนี้ถือว่าเป็ฯสิ่งที่อยากสำหรับการเริ่มต้นและจับใจความให้ตรงกับหัวข้อของการเรียงความ...ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นประโยคอย่างไร...จะมักเขียนวนไปวนมา..ทำให้ยิ่งเขียนยิ่งงง..ถือว่าคุณมีเทคนิคที่ให้นักเรียนได้ฝึกและเห็นเค้าโครงของการเขียนเรยงความได้ดีมากเลยค่ะ
โดย กาญจนา พุดสโต (2012-03-31 13:06:48) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องการเขียนเรียงความถือว่าเป็นการสอนที่ยาก หรือหากเด็กเขียนได้ก็ไม่ดีเท่าไรนัก ที่สำคัญคือนักเรียนไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนอย่างไร แต่ครูวิมลฉัตรก็สามารถคิดหาทางช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องการเขียนเรียงความ โดยการเริ่มจากกการให้นักเรียนเขียนประโยคต่อกัน ต่อกันจนเป็นเรื่องราว นับว่าเป็นวิธีการกระตุ้น และเร้าความสนใจให้เด็กเกิดทักษะการเขียนเรียงความที่ดี
คุณครูรู้จักนำสิ่งของที่หาได้ง่ายๆ มากระตุ้นความสนใจ อย่างเช่น รังมดแดง :tv15: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย วิริยะ อยู่เย็น (2012-03-31 13:25:01) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องการเขียนเรียงความถือว่าเป็นการสอนที่ยาก หรือหากเด็กเขียนได้ก็ไม่ดีเท่าไรนัก ที่สำคัญคือนักเรียนไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนอย่างไร แต่ครูวิมลฉัตรก็สามารถคิดหาทางช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องการเขียนเรียงความ โดยการเริ่มจากกการให้นักเรียนเขียนประโยคต่อกัน ต่อกันจนเป็นเรื่องราว นับว่าเป็นวิธีการกระตุ้น และเร้าความสนใจให้เด็กเกิดทักษะการเขียนเรียงความที่ดี
คุณครูรู้จักนำสิ่งของที่หาได้ง่ายๆ มากระตุ้นความสนใจ อย่างเช่น รังมดแดง :tv15: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย วิริยะ อยู่เย็น (2012-03-31 13:25:07) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องการเขียนเรียงความในเด็กมัธยมต้น ปัญหาที่พบได้บ่อยคือ นักเรียนไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนอย่างไร ครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า รร.ปทุมพิทยาคม จ. อุบลราชธานี จึงคิดหาทางช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องการเขียนเรียงความ โดยการเริ่มจากกการให้นักเรียนเขียนประโยคต่อกัน ต่อกันจนเป็นเรื่องราว นั่นก็คือการเขียนเรียงความนั่นเอง และเพื่อให้นักเรียนเขียนเรียงความได้ดี ครูจึงนำสิ่งของที่หาได้ง่ายๆ มากระตุ้นความสนใจ อย่างเช่น รังมดแดง เมื่อเด็กเห็นก็เกิดคำถามมากมาย และคำถามเหล่านั้นจะนำไปสู่การวางโครงเรื่องเพื่อเขียนเรียงความนั่นเองค่ะ
โดย เจษฎาพร พรหมประเสริฐ (2012-03-31 13:46:04) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันเป็นครูสอนภาษาไทย ชั้น ป.4 และ ป.6 ดิฉันก็มีปัญหาเร่ืองการเขียนเรียงความเหมือนกัน กล่าวคือ นักเรียนเขียนเรียงความไม่เป็น มักเขียนวนไปเวียนมา แต่เม่ือดูรายการการสอนเขียนเรียงความของคุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้าแล้ว ทำให้ได้เทคนิคการสอนท่ีสามารถกระตุ้นให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ จากสื่อท่ีครูนำมาสอน ซึ่งเป็นสื่อที่อยู่ใกล้ตัวของนักเรียนและใช้ในการดำรงชีวิตของตนเอง ทำให้นักเรียนมีข้อมูลท่ีจะนำมาเขียนมากมาย ดิฉันคิดว่าเทคนิคการสอนของคุณครูวิมลฉัตรเป็นตัวอย่างการสอนท่ีดีมาก สุดยอดจริง ๆ คะ
โดย จุฑารัตน์ ธาราเวชรักษ์ (2012-03-31 13:56:46) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูทำได้ยอดเยียมมากค่ะ เลือกสื่อการสอนที่อยู่ใกล้ตัวที่นักเรียนคุ้นเคยมาให้นักเรียนได้มองเห็นได้สัมผัส ทำให้การเขียนเรียงความง่ายขึ้น คุณครูทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานมีความสุขในการเรียน เพราะคุณครูสอนเรียงความตามขั้นตอน ทำให้ดิฉันเข้าใจหลักการสอนเรียงความมากขึ้น และขอนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ขอบคุณคุณครูมากค่ะ :tv16: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย อุษณีย์ พารีศรี (2012-03-31 14:37:44) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมวีดีโอวิธีการสอนภาษาไทยของ ครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า รร.ปทุมพิทยาคม จ.อุบลราชธานี โดยการนำเอาสิ่งรอบตัวจากห้องสมุดขนาดใหญ่ที่ทุกคนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ นำมาให้นักเรียนได้ศึกษาเพื่อทำการเขียนเรียงความโดยอาศัยหลักการเขียนด้วยวิธีการสังเกตุ วิเคราะห์ ถึงลักษณะ ท่าทางของสิ่งเหล่านั้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดที่จะอธิบายในสิ่งที่พบเห็นออกมาเป็นการเรียงความอย่างง่ายโดยไม่ต้องคิดหรือคำนึงว่า เราจะเขียนเรียงความออกมาอย่างไร นี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสมองและทักษะ ความคิดของนักเรียนให้รู้ถึงวิธีการเขียนเรียงความได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป *ขออนุญาตนำวิธีการสอนนี้ไปประยุกต์ใช้กับการสอนระดับ ปวช.ต่อไปนะครับ*
โดย ซาฟีรีน ศานติประเสริฐ ครู วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี (2012-03-31 14:50:40) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สุดยอดจริงครับนำเอาสิ่งรอบตัวมาประยุกต์กับการการเรียนการสอนจนทำให้ผู้เรียนเกิดประโยชน์ต่อการเขียนเรียงความ :tv05:
โดย คมสันต์ พรหมศร (2012-03-31 15:49:41) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันก็ใช้การสอนคล้าย ๆ กับอาจารย์ค่ะ ได้ผลดีมาก ยิ่งมีวัตถุดิบมากเท่าไร เด็ก ๆ จะเขียนได้ดี แล้วเราค่อย ๆ แนะนำ การเว้นวรรค และการใช้สรรพนามต่าง ๆ จะทำให้เด็ก ๆ สนุกกับการเป็นตัวละครมาก มีบางครั้งดิฉันให้นักเรียนเป็นตัวละคร และเพื่อนเป็นตัวละครที่เดินเรื่องได้อย่างสนุกสนาม ยิ่งถ้าตัวนักเรียนเป็นตัวที่นำและคอชี้แนะตัวละครตัวอื่นที่เป็นเพื่อนละก็จะมีความสุขและเขียนเนื้อเรื่องได้ดี และมีความเป็นจริงมากขึ้น แต่ของดิฉันเป็นเด็กประถมค่ะ ทำให้เรามีความสุขมาก
โดย กานต์ธีรา ทาศิลา (2012-03-31 18:31:21) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย กานต์ธีรา ทาศิลา (2012-03-31 18:32:06) [แสดงความคิดเห็น]
การเขียนเรียงความไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กมัธยมเท่านั้นสำหรับเด็กประถมศึกษาก็ถือว่าการสอนให้นักเรียนเขียนเรียงความได้ เขียนได้ดีเป็นเรื่องที่ยากมากแต่เมื่อเห็นวิธีการสอนของครูวิมลฉัตรทำให้เห็นแนวทางในการสอนเขียนเรียงความสำหรับเด็กประถมศึกษาศึกษาได้ด้วยเทคนิคที่ถือว่าแปลกใหม่และเป็นไอเดียที่สุดยอดมากทำให้การเขียนเรียงความของเด็กประถมศึกษาเป็นเรื่องง่ายๆขึ้นมาเลยทีเดียวอีกทั้งวิธีการนี้เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากที่จะเขียนเรียงความ
โดย วิไลภรณ์ ผุยพรม (2012-03-31 22:29:18) [แสดงความคิดเห็น]
การเขียนเรียงความส่งต่อ ของคุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า คุณครูขึ้นต้นให้นักเรียนก่อนเพราะนักเรียนไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนอย่างไร ครูวิมลฉัตร จึงคิดหาทางช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องการเขียนเรียงความ โดยการเริ่มจากกการให้นักเรียนเขียนประโยคต่อกัน ต่อกันจนเป็นเรื่องราว นั่นก็คือการเขียนเรียงความนั่นเอง และเพื่อให้นักเรียนเขียนเรียงความได้ดี ครูจึงนำสิ่งของที่หาได้ง่ายๆ มากระตุ้นความสนใจ อย่างเช่น รังมดแดง เมื่อเด็กเห็นก็เกิดคำถามมากมาย และคำถามเหล่านั้นจะนำไปสู่การวางโครงเรื่องเพื่อเขียนเรียงความนั่นเอง แต่ถ้าเรานำปรับใช้กับประถม อาจแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม เพื่อกระจายไห้ได้หลายเรื่อง แล้วแต่ละกลุ่มคิดนำประโยคขึ้นมาเองโดยไม่ให้ซำเรื่องกัน ฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามได้อีกด้วย
โดย รัตนา พุฒบานเย็น (2012-03-31 22:35:52) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการโทรทัศน์ครูเรื่องการเขียนเรียงความส่งต่อ ของคุณครูวิมลฉัตรในครั้งนี้ ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้เทคนิคการสอนเขียนเรียงความที่ดีมากๆเลยค่ะ ขอชื่นชมคุณครู คุณครูวิมลฉัตรเป็นต้นแบบที่ดีมากๆสำหรับนักเรียนของคุณครู อีกทั้งเทคนิคการสอนของคุณครูยังถือเป็นแนวทางที่ดีสำหรับเพื่อนครูทั้งหลาย คุณครูเหมาะกับการเป็นครูภาษาไทยมากๆเลยค่ะ ที่เด่นชัดที่สุดคือวืธีการออกเสียง ชัดเจนชัดถ้อยชัดคำมาก โดยเฉพาะตัว ร ตัว ล และอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าคุณครูเป็นต้นแบบที่ดีมากสำหรับนักเรียน ดิฉันเชื่อดังนั้นเพราะสังเกตจากนักเรียนของคุณครู ทั้งนักเรียนชาย และนักเรียนหญิงคนที่มาถือรังมดแดงน่ะค่ะ ออกเสียงตัว ร ตัว ล ชัดมากๆ ขอบพระคุณสำหรับวิทยาทานในครั้งนี้นะคะ ดิฉันจะพยายามนำเอาความรู้และแนวทางการสอนที่ได้รับจากการชมในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ค่ะ อ้อ..ขอเพิ่มเติมอีกนิด ไม่ทราบว่าคุณครูท่านอื่นจะประสบปัญหาเหมือนกันหรือไม่ นอกจากทักษะการเขียนเรียงความแล้ว ทักษะการเขียนประเภทอื่นๆก็มีปัญหาไม่น้อยค่ะ เริ่มต้นพื้นฐานเลยก็คือเรื่องการเขียนคำ สะกดคำ ตรวจงานนักศึกษาที ครูก็หนักใจที คุณครูท่านใดมีวิธีการแก้ไขหรือมีเทคนิคการสอนอย่างไร โปรดชี้แนะด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ
โดย กีระติกาญน์ มาอยู่วัง (2012-04-01 03:12:09) [แสดงความคิดเห็น]
:tv18: :tv18: :tv18:ขอชื่นชมท่านอาจารย์มากๆๆได้แนวคิด แนวปฏิบัติ จริงสู่นักเรียน นักเรียนสนุก เรียนมีความสุขในห้องเรียนไม่น่าเบื่อ การเขียนเรื่องเขียนเรียงความ ต้องวางเค้าโครงเรื่อง กระตุ้นความคิดให้นักเรียนตั้งคำถาม 10 คำถาม แล้วกระตุ้นให้นักเรียนคิด เป็นแผนที่ความคิด ขยายความคิด รวมกลุ่มความคิด จัดกลุ่ม หมวดหมู่ มีประเด็น วางโครงเรื่อง ตามลำดับก่อนหลัง เขียนเรื่องเป็นกลุ่มช่วยกันคิด ลงในกระดาษ ปรุ๊บ ครูเสนอ วิธีการเขียนเรียนความที่ถูกต้อง ชัดเจนอธิบายการเขียน แนวการเขียน เพิ่มเติมรายละเอียด นักเรียนนำเสนอผลงานของตน ติดที่กระดาน ทุกคน ได้อ่าน ได้เรียนรู้งานของเพื่อน ๆ ครูและนักเรียนช่วยวิเคราะห์ สรุป เรื่องราว เกิดแนวคิด ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ถูกต้อง นักเรียนมีความสุข ยิ้มแย้มแจ่มใส หัวเราะ ครูรู้สืกภูมิใจมาก แอบอมยิ้ม ขอบคุณ คุณครูมากค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย น้ำค้าง เคียงข้าง (2012-04-01 06:56:01) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นเทคนิคแล้วการสอนเรียงความดูง่ายขึ้น ขอบคุณโทรทัศน์ครูค่ะ :tv09:
โดย สุดใจ สมสา (2012-04-01 08:33:19) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมดีวีดีนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอชื่นชม อาจารย์ วิมลฉัตร มีหนองหว้า ที่มีเทคนิคการเรียนการสอน ที่ช่วยหาสิ่งกระตุ้นหรือเร้าความสนใจของนักเรียน ให้เกิดความรักและชื่นชอบวิชาภาษาไทย ในการเขียนเรียงความ โดยการให้นักเรียนเขียนประโยคต่อๆกันไปให้เกิดเรื่องราวที่สมบูรณ์ หรือ เกิดโครงเรื่องการเขียนเรียงความ และอาจารย์ วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ยังมีวิธีการสอนที่ดีอีกคือ การให้นักเรียนร่วม ช่วยกันทายปัญหา และบอกว่าสิ่งนี้สำคัญอย่างไร เกิดประโยชน์อย่างไร แล้วให้นักเรียนเขียนเรียงความ
ซึ่งการสอนของอาจารย์ สามารถทำให้นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน ไม่เครียด ไม่เบื่อ และทำให้นักเรียนเข้าใจวิธีการเขียนเรียงความอย่างดีเยี่ยมอีกด้วย :tv03: :tv02: :tv09: :tv10: :tv07: :tv15: :tv01: :tv18:
โดย ณัฐธิภา มากคล้าย (2012-04-01 12:30:19) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องการเขียนเรียงความในเด็กมัธยมต้น ปัญหาที่พบได้บ่อยคือ นักเรียนไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนอย่างไร ครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า รร.ปทุมพิทยาคม จ. อุบลราชธานี จึงคิดหาทางช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องการเขียนเรียงความ โดยการเริ่มจากกการให้นักเรียนเขียนประโยคต่อกัน ต่อกันจนเป็นเรื่องราว นั่นก็คือการเขียนเรียงความนั่นเอง และเพื่อให้นักเรียนเขียนเรียงความได้ดี ครูจึงนำสิ่งของที่หาได้ง่ายๆ มากระตุ้นความสนใจ อย่างเช่น รังมดแดง เมื่อเด็กเห็นก็เกิดคำถามมากมาย และคำถามเหล่านั้นจะนำไปสู่การวางโครงเรื่องเพื่อเขียนเรียงความนั่นเอง
:tv01:
โดย ธีรเจต สุดาแก้ว (2012-04-01 13:28:37) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้า ขอชื่นชมครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า ที่มีการสอนในรูปแบบที่เป็นรูปธรรม ให้เด็กเห็นถึงเรื่องราวในแง่่ของความเป็นจริงเกี่ยวกับมดแดง เพื่อใช้ในการเขียนเรียงความ ทำให้การเขียนเรียงความของเด็กประถมศึกษาเป็นเรื่องง่ายๆขึ้นมาเลยทีเดียวอีกทั้งวิธีการนี้เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากที่จะเขียนเรียงความ และเป็นแบบย่างที่ดีอย่างครูดี ที่จะเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจสำหรับครู หลายๆคน ที่จะปรับการสอนให้ดีขึ้น
โดย พงษ์ศักดิ์ พรมปัน (2012-04-01 13:36:59) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้า ขอชื่นชมครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า ที่มีการสอนในรูปแบบที่เป็นรูปธรรม ให้เด็กเห็นถึงเรื่องราวในแง่่ของความเป็นจริงเกี่ยวกับมดแดง เพื่อใช้ในการเขียนเรียงความ ทำให้การเขียนเรียงความของเด็กประถมศึกษาเป็นเรื่องง่ายๆขึ้นมาเลยทีเดียวอีกทั้งวิธีการนี้เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากที่จะเขียนเรียงความ และเป็นแบบย่างที่ดีอย่างครูดี ที่จะเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจสำหรับครู หลายๆคน ที่จะปรับการสอนให้ดีขึ้น
โดย พงษ์ศักดิ์ พรมปัน (2012-04-01 13:37:49) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้า ขอชื่นชมครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า ที่มีการสอนในรูปแบบที่เป็นรูปธรรม ให้เด็กเห็นถึงเรื่องราวในแง่่ของความเป็นจริงเกี่ยวกับมดแดง เพื่อใช้ในการเขียนเรียงความ ทำให้การเขียนเรียงความของเด็กประถมศึกษาเป็นเรื่องง่ายๆขึ้นมาเลยทีเดียวอีกทั้งวิธีการนี้เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากที่จะเขียนเรียงความ และเป็นแบบย่างที่ดีอย่างครูดี ที่จะเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจสำหรับครู หลายๆคน ที่จะปรับการสอนให้ดีขึ้น
โดย พงษ์ศักดิ์ พรมปัน (2012-04-01 13:38:15) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้า ขอชื่นชมครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า ที่มีการสอนในรูปแบบที่เป็นรูปธรรม ให้เด็กเห็นถึงเรื่องราวในแง่่ของความเป็นจริงเกี่ยวกับมดแดง เพื่อใช้ในการเขียนเรียงความ ทำให้การเขียนเรียงความของเด็กประถมศึกษาเป็นเรื่องง่ายๆขึ้นมาเลยทีเดียวอีกทั้งวิธีการนี้เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากที่จะเขียนเรียงความ และเป็นแบบย่างที่ดีอย่างครูดี ที่จะเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจสำหรับครู หลายๆคน ที่จะปรับการสอนให้ดีขึ้น
โดย พงษ์ศักดิ์ พรมปัน (2012-04-01 13:38:35) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องการเขียนเรียงความในเด็กมัธยมต้น ปัญหาที่พบได้บ่อยคือ นักเรียนไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนอย่างไร จึงคิดหาทางช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องการเขียนเรียงความ โดยการเริ่มจากกการให้นักเรียนเขียนประโยคต่อกัน ต่อกันจนเป็นเรื่องราว นั่นก็คือการเขียนเรียงความนั่นเอง และเพื่อให้นักเรียนเขียนเรียงความได้ดี ครูจึงนำสิ่งของที่หาได้ง่ายๆ มากระตุ้นความสนใจ อย่างเช่น รังมดแดง เมื่อเด็กเห็นก็เกิดคำถามมากมาย และคำถามเหล่านั้นจะนำไปสู่การวางโครงเรื่องเพื่อเขียนเรียงความนั่นเอง เป็นเทคนิคการสอนที่เริ่มจากง่ายไปหายาก เพราะการเขียนยากและทำให้นักเรียนรู้ว่าไม่ยากอย่างที่คิด
โดย ศักดิ์ชัย พันธุ์แตง (2012-04-01 13:57:31) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนการเขียนเรียงความของคุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า รร.ปทุมพิทยาคม จ. อุบลราชธานี เป็นแนวทางการใช้ความคิดต่อยอดจากเพื่อนแล้วใส่ความคิดของตนเองให้ต่อเนื่องจากเพื่อนๆ ลงไป ทำให้นักเรียนเกิดภาวะกระตุ้นความคิดอย่างรวดเร็ว และเกิดความสนุกสนานในขณะเดียวกัน เป็นการกระตุ้นความคิดของนักเรียนในการตั้งคำถาม สามารถฝึกให้นักเรียนเป็นผู้ตั้งคำถามสั้นๆได้ และมีการใช้สื่อตามธรรมชาติ การเขียนผังแสดงความคิด ในเรื่องประโยชน์ และโทษของสื่อที่นำมาแสดง แล้วนำมาเขียนเรียงความ เยี่ยมมากครับ
โดย ชำนาญ ชำนิยันต์ (2012-04-01 14:15:45) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมครับ กับการนำสิ่งที่ไกล้ตัวมากระตุ้นให้เด็กรู้จักการเขียนเรียงความ เชื่อไดว่าการเขียน พร้อมทั้งการคิดคิดประโยคให้ได้ใจความแล้ว เด็กเกิดความเตื่นเต้น มีความคิด เขียนอย่างอิสระ ทำให้ได้เรื่องราว ที่สัมพันธ์กันตลอดทั้งเรื่อง ชื่นชมครับ
โดย บุญนำ อรรคฮาต (2012-04-01 14:29:38) [แสดงความคิดเห็น]
การเขียนเรียงความส่งต่อ ของคุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า คุณครูขึ้นต้นให้นักเรียนก่อนเพราะนักเรียนไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนอย่างไร ครูวิมลฉัตร จึงคิดหาทางช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องการเขียนเรียงความ ฝึกปฏิบัติเป็นขั้นๆ ซึ่งทำให้นักเรียนมองเห็นภาพและมีความเข้าใจในการเขียนเรียงความโดยการเริ่มจากกการให้นักเรียนเขียนประโยคต่อกัน ต่อกันจนเป็นเรื่องราว นั่นก็คือการเขียนเรียงความนั่นเอง และเพื่อให้นักเรียนเขียนเรียงความได้ดี ครูจึงนำสิ่งของที่หาได้ง่ายๆ มากระตุ้นความสนใจ อย่างเช่น รังมดแดง เมื่อเด็กเห็นก็เกิดคำถามมากมาย และคำถามเหล่านั้นจะนำไปสู่การวางโครงเรื่องเพื่อเขียนเรียงความนั่นเอง แต่ถ้าเรานำปรับใช้กับประถม อาจแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม เพื่อกระจายไห้ได้หลายเรื่อง แล้วแต่ละกลุ่มคิดนำประโยคขึ้นมาเองโดยไม่ให้ซ้ำเรื่องกัน ฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามได้ด้วย
โดย นิตยา คำขอด (2012-04-01 14:46:31) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงกับเรียงความส่งต่อ คุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า ::
การเขียนเรียงความส่งต่อ และคนสุดท้ายทำเรื่องนั้นๆ ให้จบลงและตั้งชื่อเรื่อง เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ช่วยให้เด็กฝึกกระบวนการคิดและเขียนตามความรู้ ความเข้าใจ ของเด็ก สร้างจินตนาการ สร้างเรื่องและเนื้อหาที่แตกต่างกัน สอดแทรกเนื้อหาและการเขียนเรียงความ เกิดความสนุกสนาน ง่ายต่อการเรียนรู้ ความจำ ความเข้าใจ การจัดการเรียนการสอนเรื่องนี้จึงเป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ สมควรอย่างยิ่งที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน
โดย กัลยาณีย์ รอดสวัสดิ์ (2012-04-01 15:30:58) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงกับเรียงความส่งต่อ คุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า ::
การเขียนเรียงความส่งต่อ และคนสุดท้ายทำเรื่องนั้นๆ ให้จบลงและตั้งชื่อเรื่อง เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ช่วยให้เด็กฝึกกระบวนการคิดและเขียนตามความรู้ ความเข้าใจ ของเด็ก สร้างจินตนาการ สร้างเรื่องและเนื้อหาที่แตกต่างกัน สอดแทรกเนื้อหาและการเขียนเรียงความ เกิดความสนุกสนาน ง่ายต่อการเรียนรู้ ความจำ ความเข้าใจ การจัดการเรียนการสอนเรื่องนี้จึงเป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ สมควรอย่างยิ่งที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน
โดย กัลยาณีย์ รอดสวัสดิ์ (2012-04-01 15:30:58) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เคยรู้จักคุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า ด้วยและชื่นชมกลวิธีการสอนของท่านหลายเรื่อง โดยเฉพาะการสอนอ่านทำนองเสนาะ แต่พอมาได้ดูเทคนิคการสอนเรียงความ ไข่มดแดงกับเรียงความส่งต่อ แล้วยิ่งรู้สึกว่าเป็นการสอนที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องการเขียนเรียงความ ฝึกปฏิบัติเป็นขั้นๆ ซึ่งทำให้นักเรียนมองเห็นภาพและมีความเข้าใจในการเขียนเรียงความโดยการเริ่มจากกการให้นักเรียนเขียนประโยคต่อกัน ต่อกันจนเป็นเรื่องราว นั่นก็คือการเขียนเรียงความนั่นเอง และเพื่อให้นักเรียนเขียนเรียงความได้ดี ครูจึงนำสิ่งของที่หาได้ง่ายๆ มากระตุ้นความสนใจ อย่างเช่น รังมดแดง เมื่อเด็กเห็นก็เกิดคำถามมากมาย และคำถามเหล่านั้นจะนำไปสู่การวางโครงเรื่องเพื่อเขียนเรียงความ
โดย บัวทิพย์ บุ้งทอง (2012-04-01 17:54:54) [แสดงความคิดเห็น]
ในปัจจุบันครูส่วนใหญ่เริ่มไม่ค่อยให้นักเรียนได้เขียนเรียงความกันแล้วเพราะในปัจจุบันมีวิชาที่เรียกว่าความเรียงเข้ามามีบทบาทเป็นส่วนมากและที่สำคัญครูให้ความสนใจกันมากเพราะการเขียนความเรียงเกี่ยวข้องกับการทำโครงงานและวิจัยซึ่งนักเรียนจำเป็นที่ต้องในไปใช้ในอนาคตและมีความจำเป็นมากแต่ในความคิดของผมการเขียงเรียงความคือประสบการณ์ชิ้นดีที่ทำให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการเขียนวิเคราะห์เขียนเรื่องต่างๆต่อไปได้การเขียนเรียงความเป็นการฝึกให้เด็กได้ใช้ภาษาที่มีขั้นตอนมีรูปแบบการเขียนที่เป็นพิธีเป็นการฝึกนิสัยการเขียนที่ถูกไปด้วยดังนั้นการเขียนที่ดีเริ่มต้นจากการเขียนเรียงความ
โดย นาย ภาณุภัทร เครือมิ (2012-04-01 18:19:43)
การเขียนเรียงความส่งต่อ ของคุณครูวิมลฉัตรในครั้งนี้ ทำให้ได้เรียนรู้เทคนิคการสอนเขียนเรียงความที่ดีมากๆเลย ขอชื่นชมคุณครู คุณครูวิมลฉัตรเป็นต้นแบบที่ดีมากๆสำหรับนักเรียนของคุณครู อีกทั้งเทคนิคการสอนของคุณครููยังถือเป็นแนวทางที่ดีสำหรับเพื่อนครูทั้งหลาย คุณครูเหมาะกับการเป็นครูภาษาไทยมากๆเลย ที่เด่นชัดที่สุดคือวืธีการออกเสียง ชัดเจนชัดถ้อยชัดคำมาก โดยเฉพาะตัว ร ตัว ล และอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าคุณครูเป็นต้นแบบที่ดีมากสำหรับนักเรียน เชื่อดังนั้นเพราะสังเกตจากนักเรียนของคุณครู ทั้งนักเรียนชาย และนักเรียนหญิงคนที่มาถือรังมดแดง ออกเสียงตัว ร ตัว ล ชัดมากๆ
โดย ธัชพงษ์ คำขอด (2012-04-01 20:04:38) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องการเขียนเรียงความในเด็กมัธยมต้น ปัญหาที่พบได้บ่อยคือ นักเรียนไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนอย่างไร จึงคิดหาทางช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องการเขียนเรียงความ โดยการเริ่มจากกการให้นักเรียนเขียนประโยคต่อกัน ต่อกันจนเป็นเรื่องราว นั่นก็คือการเขียนเรียงความนั่นเอง และเพื่อให้นักเรียนเขียนเรียงความได้ดี ครูจึงนำสิ่งของที่หาได้ง่ายๆ มากระตุ้นความสนใจ อย่างเช่น รังมดแดง เมื่อเด็กเห็นก็เกิดคำถามมากมาย และคำถามเหล่านั้นจะนำไปสู่การวางโครงเรื่องเพื่อเขียนเรียงความนั่นเอง เป็นเทคนิคการสอนที่เริ่มจากง่ายไปหายาก เพราะการเขียนยากและทำให้นักเรียนรู้ว่าไม่ยากอย่างที่คิด
โดย ศักดิ์ชัย พันธุ์แตง (2012-04-01 20:56:56) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ดิฉันได้รับชมรายการโทรทัศน์ครู ในตอนของครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า รร.ปทุมพิทยาคม ที่ท่านได้มีแนวคิดในการสอนภาษาไทยในส่วนของการเขียนเรียงความ ให้แก่เด็กนักเรียนของท่าน จึงทำให้ดิฉันในฐานะที่เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ได้เกิดแนวความคิด และมีแนวในการสอนการเขียนเรียงความให้แก่นักเรียน เพราะการเขียนเรียงความของเด็กในปัจจุบันนับว่าเป็นปัญหามาก เนื่องจากบางครั้งเด็กเขียนไปตามจินตนาการเท่านั้น ดดยไม่ได้ยึดถือการวางโครงเรื่องของเรียงความ ดังนั้นการสอนของคุณครูวิมลฉัตร จึงเป็นวิธีการสอนที่ดีมากจริง ๆ ค่ะ :tv15:
โดย สุณีย์ แตงทอง (2012-04-01 21:47:16) [แสดงความคิดเห็น]
มีการสอนโดยเอาของจริงมาใช้ในการสอน มีเทคนิคการเขียนเรื่องต่อกัน โดยเริ่มข้อความให้กับเด็กก่อน แล้วค่อยต่อกันเป็น ฝึกแบบนี้เป็นวิธีการฝึกการเขียนเรียงความที่ดีมากค่ะ เพราะจะทำให้เด็กทุคนมีความเชื่อมโยงในเนื้อหาของแต่ละคน และยิ่งไปกว่านั้น จากคลิปนี้มีการให้เด็กเขียนเรียงกันเป็นกลุ่ม ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลายและความเชื่อมโยงกันของเด็กแต่ละคน แต่ละความคิด เอามารวมกันเป็นเรื่องเดียวกัน และมีการรวบรวมเข้าด้วยกัน เป็นการฝึกเด็กให้สามารถเชื่อมโยงเหตุผลได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
โดย มนัสนันท์ คำตัน (2012-04-01 21:50:48) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมของคุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า เป็นกิจกรรมที่สอดแทรกเทคนิคกระุตุ้นความสนใจของนักเรียน มีเนื้อหาสาระ มีประโยชน์ต่อครูผู้สอน เพราะการเขียนเรียงความมักจะเป็นปัญหาในชั้นเรียน เนื่องจากนักเรียนจะไม่ชอบเขียน เพราะเขียนไม่เป็น ไม่รู้จะเขียนอะไร และไม่มีการวางโครงเรื่อง แต่คุณครูได้นำกิจกรรมให้นักเรียนเรียงต่อประโยคจนเป็นเรื่องราวเข้ามาช่วยในการเขียนเรียงความ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีระบบการคิด ได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาแต่งเป็นเรื่องราวได้ มีความสนุกสนานในการเรียน และได้รับประโยชน์จากกิจกรรมโดยนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
โดย ยุวดี ว่องพิทูรมานะชัย (2012-04-02 00:04:51) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนเรียงความ ของครูวิมลฉัตร แก้ปัญหาการเขียนเรียงความของนักเรียน เริ่มจากให้นักเรียนเริ่มเขียนจากคนแรก แล้วส่งต่อให้คนต่อไปเขียนซึ่งคนต่อไปต้องอ่านว่าเขาเขียนอะไรมาก แล้วตนเองจะเขียนอะไรต่อที่สอดคล้องกัน ทำให้นักเรียนได้ใช้ความคิด การวางโครงเรื่องที่จะเขียน ให้เขียนเป็นแผนผังความคิดก่อนแล้วมาจัดเป็นหมวดหมู่ ทำให้นักเรียนนึกเรื่องที่เี่ียวข้องได้ แล้วมาขยายที่หลัง แล้วแบ่งกลุ่มกันรับผิดชอบ เขียนคำนำ เนื้อเรื่อง สรุป ซึ่งการเขียนแบบนี้ดีมาก นักเรียนไม่เกิดการแข่งขันแต่เป็นการร่วมกันของทุกคนสำคัญต่อกัน เป็นการสร้างพลังส่วนรวมได้ดีมาก แต่มีประเด็นสงสัย กลุ่มที่เขียนสรุป จะสรุปอย่างไรเพราะไม่ทราบเนื้อเรื่องซึ่งการสรุปนั้นจะต้องสรุปจากเนื้อเรื่องเพื่อให้สอดคล้องกัน
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2012-04-02 01:23:05) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นความสนใจให้นักเรียนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรียงความ แทนที่ครูจะสั่งให้นักเรียนเขียนเรียงความเลยตามความคิดของตนเองและครูไม่ได้แนะนำหรือมีตัวอย่างประกอบบางครั้งการเขียนเรียงความของนักเรียนก็อาจไม่เกิดผลสำเร็จหรือประโยชน์ให้กับนักเรียนทำให้การเรียนการสอนนั้นไม่ประสบผลสำเร็จแต่ครูวิมลฉัตรท่านได้มีแนวคิดที่ดีให้กับลูกศิษย์ได้จุดประกายในการเขียนเรียงความทำให้การเรียนการสอนประสบผลสำเร็จ
โดย สุนิสา นิลบุตร (2012-04-02 07:37:10) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นความสนใจให้นักเรียนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรียงความ แทนที่ครูจะสั่งให้นักเรียนเขียนเรียงความเลยตามความคิดของตนเองและครูไม่ได้แนะนำหรือมีตัวอย่างประกอบบางครั้งการเขียนเรียงความของนักเรียนก็อาจไม่เกิดผลสำเร็จหรือประโยชน์ให้กับนักเรียนทำให้การเรียนการสอนนั้นไม่ประสบผลสำเร็จแต่ครูวิมลฉัตรท่านได้มีแนวคิดที่ดีให้กับลูกศิษย์ได้จุดประกายในการเขียนเรียงความทำให้การเรียนการสอนประสบผลสำเร็จ
โดย สุนิสา นิลบุตร (2012-04-02 07:37:22) [แสดงความคิดเห็น]
การเขียนเรียงความเมื่อใครได้ยินแล้วก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายมากๆ แต่ครูวิมลฉัตรสามารถทำให้นักเรียนหันมาสนใจเกี่ยวกับการเขียนเรียงความได้มากขึ้น เพราะว่านักเรียนไม่สามารถเขียนคำขึ้นต้นได้เอง ครูก็หาวิธีให้นักเรียนสนใจในการเขียนเรียงความ และที่สำคัญก็ได้มีการนำวัฒนธรรมของพื้นบ้านและท้องถิ่นของตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากและเป็นสิ่งที่จะทำให้นักเรียนหันมาสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นด้วย
โดย สุพี ดาวขาว (2012-04-02 09:38:09) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูโทรทัศน์ครูในส่วนของคลิปในรายวิชาภาษาไทยที่มีชื่อว่าไข่หมดแดงกับเรียงความส่งต่อโดยคุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ขอชื่นชมท่านอาจารย์ทำให้ได้แนวคิด แนวปฏิบัติ ในการนำไปใช้กับนักเรียน เห็นนักเรียนสนุก เรียนอย่างมีความสุขในห้องเรียนทำให้ไม่น่าเบื่อ กระตุ้นความคิดให้นักเรียนตั้งคำถาม 10 คำถาม แล้วกระตุ้นให้นักเรียนคิด เป็นแผนที่ความคิด ขยายความคิด รวมกลุ่มความคิด จัดกลุ่ม หมวดหมู่ มีประเด็น วางโครงเรื่อง ตามลำดับก่อนหลัง เขียนเรื่องเป็นกลุ่มช่วยกันคิด ลงในกระดาษ ปรุ๊บ ครูเสนอ วิธีการเขียนเรียนความที่ถูกต้อง ชัดเจนอธิบายการเขียน แนวการเขียน เพิ่มเติมรายละเอียด นักเรียนนำเสนอผลงาน ทุกคนได้อ่าน ได้เรียนรู้งานของเพื่อน ๆ ครูและนักเรียนช่วยวิเคราะห์ สรุป เรื่องราว เกิดแนวคิด ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่นๆ ในส่วนของตนเองสอนวิชาชีวะ ก็ใช้มดแดงเป็นต้นแบบของการฝึกกระบวนการสังเกตเช่นกัน แต่จะขอนำเทคนิค 10 คำของของสิ่งที่อยู่ในกระเป๋ามาใช้ ชื่นชมคุณครูวิมลฉัตร ยอดเยี่ยมค่ะ
โดย สมคิด จ้อยสำเภา (2012-04-02 11:18:53) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูโทรทัศน์ครูรายวิชาภาษาไทยที่มีชื่อว่าไข่หมดแดงกับเรียงความส่งต่อโดยคุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธารี ซึ่งในขณะนี้ดิฉันเป็นครูผู้สอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ ได้แรงบันดาลใจในการสอนเรียงความ ซึ่งเป็นกานสอนที่ดีมาก มีการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเกิดความอยากเขียนเรียงความ มีการใช้สื่อใกล้ๆตัวเด็ก เช่นมดแดง มีการให้เด็กสร้างโครงเรื่องก่อนเขียนเรียงความ ทำให้เด็กรู้จักรูปแบบการเขียนเรียงความ และสนุกสนานกับกระบวนการเรียนรู้ที่มีเกมสอดแทรกด้วย ทำให้การเขียนเรียงความของเด็กมีความสุขและเกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจด้วย นอกจากการสอนเขียนเรียงความแล้ว ครูวิมลฉัตร ก็ยังสอดแทรกคุณธรรม คุณลักษระอันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งอีกด้วย ขอบคุณแนวคิดดี ๆ ที่เผยแผ่ให้พวกเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนต่อไปค่ะ
โดย สุดารัตน์ ศรีคำวงษ์ (2012-04-02 12:20:52) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนเรียงความของคุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า เป็นเทคนิควิธีการที่น่าสนใจมาก จากเดิมการสอนเรียงความนั้นเป็นเรื่องยากที่ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นการสอนอย่างไร มีกิจกรรมอย่างไรถึงจะทำให้นักเรียนเข้าใจและเขียนได้ถูกต้อง พอได้ชมทำให้เห็นแนวทางการสอนที่มีการนำเข้าสู่บทเรียนโดยนำสื่อในท้องถิ่น ใกล้ตัวนักเรียนมาให้นักเรียนได้ชม มีส่วนร่วมในกิจกรรม ทำให้นักเรียนเข้าใจง่าย นักเรียนก็สนใจ และวิธีการที่จะทำให้เป็นเรียงความที่สมบูรณ์ได้ก็สอนให้เขียนเป็นโครงเรื่องก่อน นำรายละเอียดที่นักเรียนช่วยกันบอก จัดเป็นกลุ่ม แล้วแบ่งให้เห็นองค์ประกอบของเรียงความ นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม ส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ นักเรียนช่วยกันเขียนในส่วนที่ได้รับผิดชอบ นำเสนอหน้าห้องเรียน ช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่าครบถ้วนหรือไม่ เมื่อนักเรียนเห็นแนวทางนี้แล้วก็สามารถนำไปเขียนเรียงความเป็นรายบุคคลได้ ถือเป็นตัวอย่างการสอนเรียนความที่ดีมาก
โดย ประพิศ พรมศิรา (2012-04-02 13:06:21) [แสดงความคิดเห็น]
ผมคิดว่า การสอนเรียงความส่งต่อเป็นการสอนที่ดีเพราะเด้กจะได้รู้จักการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ได้ว่า การเขียนเรียงความที่ดีนั้นจะต้องรู้จักการวางเค้าโครงเรื่อง โดยครูจะยกตัวอย่างให้เขียนต่อ 1 ประโยคแล้วให้นักเรียนคิดแล้วเขียนต่อให้เป็นเรื่องราว หลังจากเขียนเเล้วหนึ่งบทความ และเมื่อจะเขียนบทความต่อไปก็ให้นักเรียนคิดเค้าโครงเรียนโดยการเขียนเป็นผังความคิดและนำผังนั้นมาเขียนเป็นเรียงความ วึ่งเป็นเรียงความของเขาเอง
โดย ทนง มาไชยนาม (2012-04-02 15:11:31) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนในหัวข้อ ไข่มดแดงกับเรียงความส่งต่อ คุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า เป็นเทคนิควิธีการที่น่าสนใจมาก แต่การนำของจริงที่อยู่รอบๆ ตัวมาใช้ในห้องเรียนเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนเข้าสู่บทเรียน เป็นสิ่งที่ดีมาก แต่ควรจะระมัดระวังในการนำมดแดงซึ่งเป็นแมลงที่เป็นอันตราย เพราะเป็นแมลงที่กัดหรือทำอันตรายต่อคนได้ ถ้านักเรียนถูกกัดและยิ่งถ้าเกิดอาการแพ้ ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง นอกจากนี้ควรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน แต่การที่ตัดรังมดแดงมาใช้ในการเรียนการสอน ถือเป็นการเบียดเบียนสัตว์ และการฆ่ามดแดงที่มาทำร้าย เป็นการผิดศีล 5
โดย เปรมสุดา มงคลนิมิตร (2012-04-02 15:14:15) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการสอนเขียนเรียงความสามารถนำมาประยุกต์ใช้ไก้กับทุกสาระ เรื่องที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับนักเรียนให้เขียนจากเรื่องใกล้ตัว แต่ทั้งนี้นักเรียนต้องรู้จักโครงสร้างของการเขียนเรียงความจึงจะเขียนได้อย่างดีและประสบความสำเร็จ :tv17:
โดย เยาวลักษณ์ ใจอ่อน (2012-04-02 17:21:36) [แสดงความคิดเห็น]
ขอแสดงความชื่นชมคุณครูที่จัดกิจกรรมการเรียนกาารสอนได้ดีมาก นักเรียนให้ความสนใจกิจกรรมดีมาก เมื่อนักเรียนให้ความสนใจบทเรียนนับว่าการเรียนสำเร็จไปแล้วกว่าครึ่ง การเรียนการสอนเรื่องการเขียนเรียงความเป็นเรื่องที่นักเรียนไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร ทำให้นักเรียนเขียนเรียงความไม่เป็น ส่งผลให้นักเรียนบกพร่องในด้านทักษะการเขียน การเรียนเรียงความเป็นนักเรียนจะเป็นคนที่เรียงลำดับความคิดได้ดี และสามารถถ่ายทอดความคิดนั้นออกมาในรูปแบบการเขียนได้ ขอบคุณมากๆที่มีกิจกรรมดีมาเล่าสู่กันฟังค่ะ
โดย ณัฐนภา ต้นงาม (2012-04-02 21:02:20) [แสดงความคิดเห็น]
มีเทคนิคที่เเปลกใหม่มากเเล้วค่ะ ทำให้เด็กเขียนเรียงความได้ง่ายขึ้นเลยค่ะมีการสอนโดยเอาของจริงมาใช้ในการสอน มีเทคนิคการเขียนเรื่องต่อกัน โดยเริ่มข้อความให้กับเด็กก่อน แล้วค่อยต่อกันเป็น ฝึกแบบนี้เป็นวิธีการฝึกการเขียนเรียงความที่ดีมากค่ะ เพราะจะทำให้เด็กทุคนมีความเชื่อมโยงในเนื้อหาของแต่ละคน และยิ่งไปกว่านั้น จากคลิปนี้มีการให้เด็กเขียนเรียงกันเป็นกลุ่ม ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลายและความเชื่อมโยงกันของเด็กแต่ละคน แต่ละความคิด เอามารวมกันเป็นเรื่องเดียวกัน และมีการรวบรวมเข้าด้วยกัน เป็นการฝึกเด็กให้สามารถเชื่อมโยงเหตุผลได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
โดย ราตรี ติเพียร (2012-04-02 21:12:15) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมการจัดการเรียนรู้โดยคุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ขอชื่นชมท่านอาจารย์ทำให้ได้แนวคิด ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ในการนำไปประยุกต์สอนกับนักเรียน ให้นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุก สนาน เรียนอย่างมีความสุขในห้องเรียนทำให้ไม่น่าเบื่อ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู็ กระตุ้นให้นักเรียนคิด การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การเขียน ซึ่งนักเรียนได้วิเคราะห์ สรุป เรื่องราว เกิดแนวคิด ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ชื่นชมคุณครูมากค่ะ
โดย พิมพ์ใจ อินาลา (2012-04-02 21:14:00) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องการเขียนเรียงความในเด็กมัธยมต้น ปัญหาที่พบได้บ่อยคือ นักเรียนไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนอย่างไร จึงคิดหาทางช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องการเขียนเรียงความ โดยการเริ่มจากกการให้นักเรียนเขียนประโยคต่อกัน ต่อกันจนเป็นเรื่องราว นั่นก็คือการเขียนเรียงความนั่นเอง และเพื่อให้นักเรียนเขียนเรียงความได้ดี ครูจึงนำสิ่งของที่หาได้ง่ายๆ มากระตุ้นความสนใจ อย่างเช่น รังมดแดง เมื่อเด็กเห็นก็เกิดคำถามมากมาย และคำถามเหล่านั้นจะนำไปสู่การวางโครงเรื่องเพื่อเขียนเรียงความนั่นเอง เป็นเทคนิคการสอนที่เริ่มจากง่ายไปหายาก เพราะการเขียนยากและทำให้นักเรียนรู้ว่าไม่ยากอย่างที่คิด
โดย นูรวาฮีดา อัลฮาซานี (2012-04-02 22:52:00) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องการเขียน จากการสอนให้หลายๆครั้ง นับว่าเด็กๆส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการวางโครงเรื่องอย่างที่ ครูวิมลฉัตร กล่าวไว้ตั้งแต่ข้างต้นจริงๆ ก่อนหน้านี้จำได้ว่าเคยรับชมของ ครูอภิวันเหมือนกัน ในการให้เด็กนั้นเขียนสื่อความออกมามักประสบปัญหาการถ่ายทอดออกมาของเด็กนั้น กระจัดกระจาย ทำให้ความคิดรวบยอดนั้นเบนออกไป หรือหายไป ดังนั้นผมคิดว่าดีมาก ที่เสอนให้เด็กรู้จักเป็นขั้นๆ และคิดต่อยอดเสียก่อน เมื่อเด็กรู้จักการวางโครงเรื่องแล้ว การนำไปถ่ายทอดต่อไปก็จะประสพผลตามเป้าประสงค์ของทั้งครูและนักเรียนด้วยเช่นกัน
โดย ภัทรธียศ รอดเหล็ง (2012-04-02 23:48:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่เยี่ยมมาก ครูเริ่มจากเทคนิคให้เด็กเขียนเรื่อต่อกัน โดยครูเริ่มก่อน 1 ประโยค นักเรียนเขียนต่อกัน ช่วยฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น เขียนเป็น เสร็จแล้วสอนหลักการเขียนเรียงความ ใช้เทคนิค 10 คำถามทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานไม่เบื่อต่อการเรียน จากนัน้ให้นักเรียนเขียนเป็นแผนภาพความคิด ร่วมกันสรุปเป็นโครงเรื่องนำโครงเรื่องมาเขียนต่อกันจนเป็นเรียงความเรื่องเดียวกันสอดคล้องกันได้ดีมาก คุณครูก็สอนด้วยความสุข นักเรียนก็มีความสุขในการเรียน ดีมากครับ
โดย น้อย ไชยเชียงของ (2012-04-03 07:59:24) [แสดงความคิดเห็น]
:tv06: เป็นการสอนที่ดีครับเป็นการผมสผสานเทคนิคใหม่ๆๆให้มีความน่าสนใจดีครับ ผมขอยืมไปใช้ได้ใหมครับ:tv06:
โดย ปราโมทย์ โลหิต (2012-04-03 11:17:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีที่ดีครับ เเปลกใหม่น่าสนใจครับ :tv06: :tv06: :tv06:
โดย ปราโมทย์ โลหิต (2012-04-03 11:18:32) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้รับการชมแล้ว เป็นเทคนิคการสอนที่ดี น่าชื่นชมและเป็นแบบอย่าง สามารถนำสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว ทำให้ผู้เรียนสนใจและฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดเป็น เขียนเป็น เสร็จแล้วสอนหลักการเขียนเรียงความ ใช้เทคนิค 10 คำถามทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานไม่เบื่อต่อการเรียน คุณครูก็สอนด้วยความสุข ผู้เรียนก็มีความสุขในการเรียนด้วย ต้องขอยืมเทคนิคไปใช้กับผู้เรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนได้อย่างดีมาก
โดย จงกลนี พึ่งตระกูล (2012-04-03 11:48:15) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมค่ะ คุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า โรงเรียนปทุมพิทยาคม สอนการเขียนเรียงความ โดยใช้เทคนิควิธีการสอนที่ง่าย ๆ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และเริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนำไปสู่การเขียนเรียงความ โดยการกระตุ้นความคิดของนักเรียนด้วยการใช้คำถาม ให้นักเรียนตอบไปเรื่อย ๆ จนได้คำตอบที่หลากหลาย และนำคำตอบที่ได้มาเรียบเรียบสรุปเป็นประเด็นในการเขียนเนื้อเรื่อง จึงเป็นตัวอย่างการสอนที่ดี สนุกสนาน น่าสนใจติดตาม และนำไปเป็นต้นแบบได้อย่างดีเยี่ยม ขอบคุณค่ะ
โดย เพ็ญประภา ปิ่นอินทร์ (2012-04-03 11:56:05) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้รับชมการสอนของคุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า โรงเรียนปทุมพิทยาคม เรื่องการสอนเรียงจากการใช้มดแดงมาเป็นตัวนำของการสอนซึ่งวิธีที่หลายคนไม่ได้นำมาใช้การกระตุ้นความคิดของนักเรียนโดยใช้การถามและให้นักเรียนตอบไปเรื่อยๆทำให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นจากมดแดงอย่างเดียวทำให้สามารถตั้งเป็นหัวข้อหลายหัวข้อและนักเรียนสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์จนกลายมาเป็นหัวข้อและสามารถให้นักเรียนได้เขียนเรียงความเป็นตัวอย่างการสอนที่ดีมาก สนุกสนาน เด็นักเรียนก็ได้ใช้ความคิด น่าสนใจและเป็นต้นแบบการสอนของหลายคนได้ดีเยี่ยม ขอบคุณมากครับ
โดย นายธนวิชญ์ มณีรัตน์จงสกุล (2012-04-03 13:54:23) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องการเขียนเรียงความในเด็กมัธยมต้น ปัญหาที่พบได้บ่อยคือ นักเรียนไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนอย่างไร วิธการสอนของคุณครู สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการเขียนเรียงความแบบง่ายๆเข้าใจง่ายและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆได้ การกระตุ้นของครูยอดเยี่ยมมากจริงๆ ยอมเจ็บเพื่อลูกศิษย์ ขอบชื่นชมคะ ขอบพระคุณคะคุณครูขา :tv15: :tv18:
โดย กัลยาณี ประดับศรี (2012-04-03 16:36:23) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องการเขียนเรียงความในเด็กมัธยมต้น เทคนิคของคุณครูดีมาก ๆ เลยคะ นักเรียนสุกสนานในการเรียนไม่เบื่อ ซึ่งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นการควบคุมชั้นเรียนขค่อนข้างเป็นไปได้ยาก ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมก็มีน้อย ตัวดิฉันเองไม่ได้เอกภาษาไทยมา ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต้องพึ่งตำราและอินเตอร์เน็ตตลอดเลยคะ ในบางครั้งก็ต้องสอบถามจากคุณครูบางท่าน เทคนิคและวิธีการของคุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ดิฉันจะจำและนำไปใช้กับนักเรียนของดิฉันขอบคุณมาดคะ
โดย สุวรรณ์ษา ใหญ่พงษ์ (2012-04-03 21:49:35) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูโทรทัศน์ครู เมื่อได้รับชมวิดีโอนี้สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการเขียนเรียงความแบบง่ายๆเข้าใจง่ายและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆได้และการใช้มดแดงเป็นสื่อในการเรียนทำให้เด็กรู้จักรูปแบบการเขียนเรียงความ และสนุกสนานกับกระบวนการเรียนรู้ที่มีเกมสอดแทรกด้วย ทำให้การเขียนเรียงความของเด็กมีความสุขและเกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจด้วย นอกจากการสอนเขียนเรียงความแล้ว ครูวิมลฉัตร ก็ยังสอดแทรกคุณธรรมครูควรแนะนำวิธีการเขียนเรียนความที่ถูกต้อง ชัดเจนอธิบายการเขียน แนวการเขียน เพิ่มเติมรายละเอียด นักเรียนนำเสนอผลงาน ทุกคนได้อ่านและร่วมกันเสนอแนะอีกครั้ง
โดย วัชระ พุฒบานเย็น (2012-04-03 22:37:00) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูโทรทัศน์ครู เมื่อได้รับชมวิดีโอนี้เเล้วจะทำให้เห็นประโยชน์ในการเรียนการเขียนเรียงความแบบง่ายๆที่เข้าใจง่าย ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆได้และการใช้มดแดงเป็นสื่อในการเรียนทำให้เด็กรู้จักรูปแบบการเขียนเรียงความ ที่สนุกสนานกับกระบวนการเรียนรู้ที่มีเกมแทรกไว้ด้วย ทำให้การเขียนเรียงความของเด็กมีความสุข เกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจด้วย นอกจากนี้ยังสอดแทรกคุณธรรม นั่นคือสิ่งที่ดีงามที่จะเกิดขึ้นในใจเด็็ก ดิฉันจะนำกระบวนการสอนนี้ไปใช้ในห้องเรียนค่ะ :tv15:
โดย อุษา สุขปฎิภาค (2012-04-04 00:42:28) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมดูโทรทัศนืครูรู้สึกดีมากๆๆๆๆได้รับความรู้ในเรื่องที่ไม่รู้และยังสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกตืใช้ในการเขียนเรียงความแบบเข้าใจง่ายและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆได้ การได้ชมวิดีโอเรื่องเรียงความเรื่องการใช้ไข่มดแดงดีมากสนุกสนานรู้จักเลือกใช้สื่อที่เป็นธรรมชาตินำมาเขียนได้สนุกสนานสอดแทรกสาระและสิ่งดีๆเอาไว้มาก :tv12: :tv17: :tv15:
โดย อรสา โสตะทวิ (2012-04-04 08:22:13) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ดิฉันได้ชมการสอนของคุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า โรงเรียนปทุมพิทยาคม ในฐานะที่เป็นครูภาษาไทย แต่ยังน้อยประสบการณ์ รู้สึกประทับใจและเกิดแรงบันดาลใจว่าการสอนเรียงความนั้นไม่ยากอย่างที่คิด วิธีที่คุณครูวิมลฉัตรนำมาใช้นั้นคุณครูทุกท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนทุกระดับชั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นประถมศึกษา หรือระดับชั้นมัธยมศึกษา ดิฉันก้เป็นคนหนึ่งที่จะนำเอารูปแบบการสอนของคุณครูวิมลฉัตรไปใช้ สิ่งสำคัยอีกอย่างคือเห็นเด้กยิ้มแย้ม สนุกสนานเมื่อเรียนวิชาภาษาไทยและรู้สึกชื่นใจจัง เมื่อเด็กมีใจยอมรับการเรียนรู้เกิดขึ้นตามมาด้วย ขอขอบคุณโทรทัศนืครูมากนะคะที่นำรายการที่มีคุณค่ามาเป็นแรงบันดาลใจให้คุณครูทุกคน
โดย ชมัยพร วงศ์จันทรมณี (2012-04-04 10:40:27) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมวีดีโอวิธีการสอนภาษาไทยของ ครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า รร.ปทุมพิทยาคม จ.อุบลราชธานี
โดยการนำเอาสิ่งรอบตัวจากห้องสมุดขนาดใหญ่ที่ทุก ๆ คนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ นำมาให้นักเรียนได้ศึกษาเพื่อทำการเขียนเรียงความโดยอาศักหลักการเขียนด้วยวิธีการสังเกตุ วิเคราะห์ ถึงลักษณะ ท่าทางของสิ่งเหล่านั้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดที่จะอธิบายในสิ่งที่พบเห็นออกมาเป็นการเรียงความอย่างง่ายโดยไม่ต้องคิดหรือคำนึงว่า เราจะเขียนเรียงความออกมาอย่างไร นี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสมองและทักษะ ความคิดของนักเรียนให้รู้ถึงวิธีการเขียนเรียงความได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
โดย กุนที กลัดสุข (2012-04-04 10:48:33) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมรายการโทรทัศน์ครูมาหลายตอนเกี่ยวกับปัญหาการเขียนภาษาไทยโดยเฉพาะการเขียนเรื่องที่มีความยาวต้องเริ่มแต่การฝึกแต่งประโยคและได้นำวิธีการต่างๆจากคุณครูต้นแบบที่รายการนำมาเสนอไปใช้พบว่าช่วยให้เด็กสามารถเ
เขียนได้มากขึ้นและมีแนวทางในการเขียนมากขึ้นรวมทั้งเวลาเรียนก็เกิดความสนุกสนานและช่วยปรับทัศนคติของเด็กให้เกิดการรักการเขียนได้นับเป็นแนวทางที่ดียิ่งในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ฝึกเขียนได้
โดย ปัทมพร อู่ทอง (2012-04-04 11:13:13) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ดีมากสำหรับครูที่ต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่จะทำให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจมีทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้ ดิฉันได้ติดตามรายการมาโดยตลอด โดยเฉพาะภาษาไทยระดับมัธยมที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์จากท่านที่เป็นแม่แบบในการจัดการเรียนการสอนในรายการโทรทัศน์ครู ซึ่งสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น อย่างเช่นการสอนหลักภาษา
การใช้ภาษาไทย การสอนของท่านอาจารย์วิมลฉัตร มีหนองหว้า เป็นกิจกรรมที่มีชีวิตชีวาสนุกสนาน
และเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย อรทัย นนทฤทธิ์ (2012-04-05 07:16:16) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป
โดย ชัยยันต์ คำนันท์ (2012-04-08 10:55:12) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป
โดย ชัยยันต์ คำนันท์ (2012-04-08 10:55:26) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป
โดย ชัยยันต์ คำนันท์ (2012-04-08 10:55:37) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป
โดย ชัยยันต์ คำนันท์ (2012-04-08 10:56:07) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป
โดย ชัยยันต์ คำนันท์ (2012-04-08 10:56:20) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป
โดย ชัยยันต์ คำนันท์ (2012-04-08 10:56:47) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป
โดย ชัยยันต์ คำนันท์ (2012-04-08 10:57:11) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป
โดย ชัยยันต์ คำนันท์ (2012-04-08 10:57:58) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป
โดย ชัยยันต์ คำนันท์ (2012-04-08 10:58:22) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป
โดย ชัยยันต์ คำนันท์ (2012-04-08 10:58:51) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป
โดย ชัยยันต์ คำนันท์ (2012-04-08 10:59:12) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป
โดย ชัยยันต์ คำนันท์ (2012-04-08 10:59:12) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป
โดย ชัยยันต์ คำนันท์ (2012-04-08 10:59:41) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป
โดย ชัยยันต์ คำนันท์ (2012-04-08 11:00:00) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป
โดย ชัยยันต์ คำนันท์ (2012-04-08 11:00:14) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป
โดย ชัยยันต์ คำนันท์ (2012-04-08 11:00:23) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป
โดย ชัยยันต์ คำนันท์ (2012-04-08 11:00:37) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป
โดย ชัยยันต์ คำนันท์ (2012-04-08 11:00:51) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป
โดย ชัยยันต์ คำนันท์ (2012-04-08 11:01:01) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป
โดย ชัยยันต์ คำนันท์ (2012-04-08 11:01:15) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป
โดย ชัยยันต์ คำนันท์ (2012-04-08 11:01:43) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป
โดย ชัยยันต์ คำนันท์ (2012-04-08 11:01:48) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป
โดย ชัยยันต์ คำนันท์ (2012-04-08 11:02:03) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ชัยยันต์ คำนันท์ (2012-04-08 11:02:13) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ชัยยันต์ คำนันท์ (2012-04-08 11:02:49) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ชัยยันต์ คำนันท์ (2012-04-08 11:02:58) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ชัยยันต์ คำนันท์ (2012-04-08 11:03:10) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ชัยยันต์ คำนันท์ (2012-04-08 11:03:23) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ชัยยันต์ คำนันท์ (2012-04-08 11:03:34) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ชัยยันต์ คำนันท์ (2012-04-08 11:03:55) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ชัยยันต์ คำนันท์ (2012-04-08 11:05:01) [แสดงความคิดเห็น]
ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ไข่มดแดงเรียงความส่งต่อ ของอ.วิมลฉัตร มีหนองหว้า
ท่านมีเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป และจะหาแนวทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ชัยยันต์ คำนันท์ (2012-04-08 11:06:03) [แสดงความคิดเห็น]
ทักษะการเขียนเป็นทักษะที่นักเรียนบ่นว่าไม่ชอบเป็นอันดับหนึ่งแต่ครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า รร.ปทุมพิทยาคม จ. อุบลราชธานี สามารถทำให้นักเรียนมีความสุข สนุกในการเขียนเรียงความได้ โดยการใช้สื่อใกล้ตัวและให้ช่วยกันเขียนคนละตอนคนละวรรคแล้วเอามาเรียงต่อกันก็เป็นเรียงความได้ จะเห็นว่านักเรียนมีความคิดดี ๆเมื่อมีการทำงานเป็นกลุ่ม ดังนั้นการเขียนในตอนแรก ๆ ครูจึงไม่ควรคาดหวังอะไรมากนักแต่สร้างความตระหนักความชอบในการเขียนให้นักเรียนก่อนแล้วต่อมานักเรียนก็มีความต้องการที่จะเบียนให้ดีขึ้นเรื่อย ๆเอง ขอชื่นชมความคิดไข่มดแดงส่งต่อค่ะ
โดย สุวดี บุญราศรี (2012-04-09 23:40:56) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิคการสอนเรียงความของคุณครูวิมลฉัตรมากค่ะ เพราะส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกฝน ได้คิด และถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นตัวอักษร ตลอดจนได้ชื่นชมผลงานของตนเองและเพื่อน ๆ
การใช้สื่อง่าย ๆ ใกล้ตัว เช่น มดแดง เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นออกมาเป็นแผนภาพความคิด และจัดรวมประเด็นเพื่อเป็นโครงเรื่องสำหรับเขียนเรียงความ ทำให้นักเรียนสนุกสนานกับการทำงานกลุ่ม และรู้สึกว่าการเขียนเรียงความไม่ใช่เรื่องยาก เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักการเขียนได้อย่างดียิ่งค่ะ
โดย สมบูรณ์ สิงหรา (2012-04-13 00:22:51) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมการสอนของคุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้ารู้สึกประทับใจและเกิดแรงบันดาลใจว่าการสอนเรียงความนั้นไม่ยากเลย ขอนำวิธีที่คุณครูวิมลฉัตรมาประยุกต์ใช้กับนักเรียน โดยการใช้แผนที่ความคิดเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้นักเรียน สนุกสนาน มีความสุขเมื่อเรียนวิชาภาษาไทย อยากคิด เขียน และที่สำคัญเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ขอขอบคุณโทรทัศน์ครูมากค่ะที่นำเสนอสิ่งที่มีคุณค่าสร้างแรงบันดาลใจให้คุณครูลุกขึ้นมาต่อยอดได้พัฒนาตนเอง นักเรียน และพัฒนาการศึกษาไทย
โดย ทิพย์วรรณ คงเนตร (2012-04-14 10:06:58) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันสอนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จากการสอนเขียนเรียงความของนักเรียนนั้นก็พบปัญหาคล้าย ๆ กับท่านอาจารย์วิมลฉัตร มีหนองหว้า คือนักเรียนไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนอย่างไร นักเรียนไม่เห็นความสำคัญในส่วนประประกอบของเรียงความ เขียนคำนำ สรุป ไม่ได้ และที่สำคัญนักเรียนเขียนเนื้อเรื่องไม่ครอบคลุม แต่พอชมการสอนของท่านอาจารย์ก็ได้เทคนิคที่จะนำไปปรับสอนกับนักเรียน เพราะอาจารย์สอนเป็นขั้นตอน มีการซักถามเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกคิด และก็นำคำตอบที่ได้มาเขียนเป็นเรื่องต่อๆ กัน น่าสนใจมากค่ะ
โดย นวพรรษ ฟักนาค (2012-04-18 14:58:56) [แสดงความคิดเห็น]
จากการเข้าร่วมชมโทรทัศน์ครูในส่วนของคลิปในรายวิชาภาษาไทยที่มีชื่อว่าไข่หมดแดงกับเรียงความส่งต่อโดยคุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานีของอาจารย์ เป็นเทคนิคในการสอนเรียงความดีมากทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเขียนประโยคเป็นและสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี จะขอนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้ท่านอาจารย์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านอาจารย์จะมีเทคนิคดีดีมานำเสนออีกครั้งคะ :tv17: :tv17:
โดย สมพร นามไพร (2012-04-22 05:05:16) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมรายการโทรทัศน์ครู ชื่นชอบในเทคนิคการสอนเรียงความของอาจารย์วิมลฉัตรมากค่ะ
อาจารย์ได้นำไข่มดแดงมาเป็นสื่อการสอนโดยให้นักเรียนเขียนเรียงความเรื่องไข่มดแดง รวมถึงให้นักเรียนออกมาทำกิจกรรมเขียนเรียงความต่อกัน นับเป็นการเรียนที่ให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงจนเกิดเป็นเรื่องราว ทำให้การเรียนการสอนเรื่องการเขียนเรียงความนั้นสนุกไม่น่าเบื่อเป็นวิธีการสอนที่แปลกใหม่ไม่จำเจมากนักค่ะ
โดย นาตยา คุปกุลกานท์ (2012-04-26 13:41:17) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบแนวความคิดของุคุณครู ที่นำเรื่องราวใกล้ตัว ในชุมชนในสิ่งแวดล้อมของนักเรียน มาเป็นการวางแนวทางในการให้เด็กเขียนเรียงความ โดยนำเรื่องไข่มดแดงมาเป็นแนวทางให้เด็กๆ ได้ใช้ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เด็กๆ คุ้นเคย ซึ่งถือว่าแปลกดี และสามารถนำมาใช้ในการวางโครงเรื่องได้เป็นอย่างดี ซึ่งการวางแนวทางการเขียนเรียงความแบบนี้ ผมสามารถนำไปต่อยอดให้เด็กๆที่โรงเรียน สามารถนำมาเขียนให้เป็นเรื่องสั้นหรือบทความได้เป็นอย่างดี ขอบคุณ คุณครูวิมลฉัตร ครับ ที่มีเทคนิควิธีมาแบ่งปันให้กับครูด้วยกัน และขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงระหว่างครูด้วยกัน ขอบคุณครับ
โดย ออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ (2012-05-02 09:04:36) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมรายการโทรทัศน์ครูแล้ว ชื่นชอบเทคนิคการสอนนี้มากครับ...
โดย ราชัน พรมพินิจ (2012-05-23 20:55:30) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมวีดีโอวิธีการสอนภาษาไทยของ ครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า รร.ปทุมพิทยาคม จ.อุบลราชธานี
โดยการนำเอาสิ่งรอบตัวจากห้องสมุดขนาดใหญ่ที่ทุกคนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ นำมาให้นักเรียนได้ศึกษาเพื่อทำการเขียนเรียงความโดยอาศักหลักการเขียนด้วยวิธีการสังเกตุ วิเคราะห์ ถึงลักษณะ ท่าทางของสิ่งเหล่านั้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดที่จะอธิบายในสิ่งที่พบเห็นออกมาเป็นการเรียงความอย่างง่ายโดยไม่ต้องคิดหรือคำนึงว่า เราจะเขียนเรียงความออกมาอย่างไร นี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสมองและทักษะ ความคิดของนักเรียนให้รู้ถึงวิธีการเขียนเรียงความได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงระหว่างครูด้วยกัน
โดย ณรงค์ชัย วงค์วาร (2012-05-26 11:35:28) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้รับชมวีดีโอในเรื่องของไข่มดแดงกับเรียงความส่งต่อของ คุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจมาก ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนนั้นๆ มีความสนุกสนานเพลิดเพลินเรียนแล้วไม่น่าเบื่อค่ะ โดยเทคนิคที่อาจารย์สอนนั้นนักเรียนสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการเขียนเรียงความที่ถูกต้อง มีการแจกแจงรายละเอียดในแต่ละย่อหน้า มีการกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนอยากจะเขียนค่ะ ขอบคุนมากค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv15:
โดย เบ็ญจา โกสุม (2012-05-26 22:38:04) [แสดงความคิดเห็น]
ชมโทรทัศน์ครู ไข่มดแดงกับเรียงความส่งต่อ คุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี การสอนเรื่องการเขียนเรียงความในเด็กมัธยมต้น ปัญหาที่พบบ่อยคือนักเรียนไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนอย่างไร จึงคิดหาทางช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องการเขียนเรียงความ โดยการเริ่มจากการให้นักเรียนเขียนประโยคต่อกัน ต่อกันจนเป็นเรื่องราว นั้นก็คือการเขียนเรียงความนั่นเอง และเพื่อให้นักเรียนเขียนเรียงความได้ดี ครูจึงนำสิ่งของที่หาง่ายๆมากระต้นความสนใจอย่างเช่นรังมดแดง เมื่อนักเรียนเห็นก็เกิดคำถามมากมาย และคำถามเหล่านั้นจะนำไปสู่โครงเรื่องเพื่อเขียนเรียนความ นักเรียนมีความสุขกับการเรียน ดิฉันจะนำเทคนิคดีๆของคุณครูไปใช้สอนกับนักเรียนในโรงเรียน ขอบคุณค่ะ
โดย อุบล จันทร์สว่าง (2012-05-28 17:55:02) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมโทรทัศน์ครูในส่วนของคลิป รายวิชาภาษาไทยที่มีชื่อว่า "ไข่มดแดงกับเรียงความ" โดยคุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการสอนเรียงความที่ดีมาก มีการสร้างแรงจูงใจ บันดาลใจให้เกิดการกระตุ้นที่จะเขียนเรียงความ นำสื่อง่าย ๆ ใกล้ตัวเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน เช่น มดแดง เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นออกมา ในลักษณะของแผนภาพความคิด โดยจะเกิดความง่ายขึ้นต่อการจัดเรียงประเด็นในการที่จะนำไปเขียนเรียงความ ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่ถ่ายทอดสิ่งดีๆ ให้ได้รับชมครับ :tv17:
โดย อภิปรัชญ์ นนทิจันทร์ (2012-05-30 22:41:18) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการสอนภาษไทย โดยเฉพาะทักษะการเขียน ครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า รร.ปทุมพิทยาคม จ. อุบลราชธานี แล้วทำให้ได้แนวคิดในการจักการเรียนรูโดยใช้ทักษะการเขียนของเด็กมัธยมต้น ซึ่งเป็นวัยแห่งการเรียนรู้จากโลกกว้าง เด็กจะเริ่มคิดและวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าระดับประถมศึกษา การสอนโดยอาศัยการเขียนและการพูดจึงเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก ทำให้เด็กเกิดพัฒนาการของสมองและทักษะอื่นๆ เพิ่มขี้น ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆ เป็นการสอนที่ดีมาก จึงขอชื่อชมคุณครูเป็นอย่างยิ่งค่ะ
โดย สำเนียง คำแก้ว (2012-07-21 22:09:18) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการสอนภาษไทย โดยเฉพาะทักษะการเขียน ครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า รร.ปทุมพิทยาคม จ. อุบลราชธานี แล้วทำให้ได้แนวคิดในการจักการเรียนรูโดยใช้ทักษะการเขียนของเด็กมัธยมต้น ซึ่งเป็นวัยแห่งการเรียนรู้จากโลกกว้าง เด็กจะเริ่มคิดและวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าระดับประถมศึกษา การสอนโดยอาศัยการเขียนและการพูดจึงเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก ทำให้เด็กเกิดพัฒนาการของสมองและทักษะอื่นๆ เพิ่มขี้น ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆ เป็นการสอนที่ดีมาก จึงขอชื่อชมคุณครูเป็นอย่างยิ่งค่ะ
โดย สำเนียง คำแก้ว (2012-07-21 22:09:22) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะ
โดย เก็จแก้ว เมืองทอง (2012-09-22 20:00:25) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการสอนเขียนเรียงความแบบนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับการสอนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในทุกระดับชั้น แต่หัวข้อที่เลือกมากำหนดให้นักเรียนเขียนนั้นควรเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับนักเรียน อาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่นักเรียนมีความคุ้นเคย หรือถ้าเป็นหัวข้อที่นักเรียนมีพื้นความรู้หรือความคุ้นเคยน้อยผู้สอนก็ควรจะนำเสนอแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียน
โดย พรหมมาศ แสงพลอย (2012-10-03 12:12:36) [แสดงความคิดเห็น]
เขียนเรียงความแบบนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับการสอนภาษาไทยและภาษาต่าง ประเทศ ในทุกระดับชั้น แต่หัวข้อที่เลือกมากำหนดให้นักเรียนเขียนนั้นควรเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับ นักเรียน
โดย บุญญมุข ภาคภูมิ (2012-10-04 18:23:39) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv