thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 238
Rate :
 0
ความยาว : 14.14 นาที | Online : 2012-01-17  
    คุ้มค่าทัศนาจร : พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ซัลฟอร์ด - Worth the Trip : Salford Museum and Art Gallery  
    ในวีดิทัศน์ชุดนี้แนะนำการไปเยี่ยมชมโลกภายนอก และสนุกสนานกับสถานที่ต่าง ๆ ด้วยการทัศนาจรเพื่อการศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียนของโรงเรียนเด็กพิเศษกรีนโฟลด์ ได้ออกไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับอียิปต์โบราณ ลูซี่ มาร์ก นักเรียนจากโรงเรียนเพื่อเด็กพิเศษเพเซส ลุกจากเก้าอี้เข็น และลื่นไถลไปบนน้ำแข็งระหว่างการไปเยี่ยมชม ลานสเกตน้ำแข็งท้องถิ่นในเชฟฟิลด์  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ระบบการบริหารจัดการเทคนิคการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อเด็กพิเศษ รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้นแบบของการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ มีการบริหารที่สมบูรณ์แบบ มีเครื่องมือวัดสติปัญญา ในห้องแนะแนวเต็มรูปแบบที่เดียวในประเทศไทย เพิ่มเติม

ศิลปะเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ ตอนที่ 1 อ.ศุภลักษณ์ มีปาน (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยเด็กพิเศษ ในการพัฒนาการเรียนศิลปะ เพิ่มเติม

Home School ทางเลือกเพื่อเด็กพิเศษ อ.อรทัย ปิยะพิเชษฐกุล (ฉบับเต็ม)
แนวทางของรร.สมถวิล ที่ร่วมกับผู้ปกครอง ทำโครงการบ้านเรียนหรือ Home School เปลี่ยนโรงเรียนเป็นบ้าน เพิ่มเติม

บูรณาการวิชาการด้วยการเล่น คุณครูเบญจรัตน์ ฮะซุ่นเฮง รร.บ้านเรียนชวนชื่น
ชมแนวทางของโรงเรียนทางเลือกที่เปิดรับนักเรียนเป็นเด็กพิเศษ 100 % โดยการใช้วิธีการบูรณาการวิชาการ ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลายรูปแบบ ยังใช้หลักการ "ถักทอทอดแห" คือการให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง ที่แตกต่างกันออกไปถึง 10 ระดับ เพิ่มเติม

เด็กพิเศษเรียนร่วมผ่านโครงงาน ดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ, อ.แพรว ธรรมหรรษา, อ.ปรีชา สุวรรณเจริญ รร.อนันตา
ชมการนำแนวคิดการเรียนร่วมเต็มรูปแบบ มาใช้กับเด็กพิเศษที่โรงเรียน โดยโรงเรียนเน้นการสอนในรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพิ่มเติม

 
 
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองโดยการทัศนศึกษา ได้รับประสบการณืจริงที่กระตุ้นพัฒนาการของการเรียนรู้ โรงเรียนที่เมืองไทย ควารจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอบห้องเรียนให้นักเรียนเหล่านี้บ้าง และควรเปิดสาขาวิชาในการเรียนต่อทางด้านนี้ให้มากขึ้น เพื่อให้นักเรียนสนใจศึกษาต่อด้านนี้ให้มากขึ้น เพราะสังคมมักละเลยนักเรียนกลุ่มนี้และไม่มุ่งพัฒนานักเรียนกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง เราควรให้เบ็ดตกปลา ไม่ควรให้ปลากับนักเรียนกลุ่มนี้ คือเน้นให้ดูแลและพึ่งพาตัวเองได้
โดย จารุวรรณ ธรรมสอน (2012-04-03 19:23:03) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กๆ มักจะตื่นเต้นเสมอเวลาที่ได้ออกไปเรียนรู้ นอกสถานที่ ทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษ ยิ่งเด็กพิเศษ ได้ตื่่นเต้นที่ได้ออกไปเรียนรู้นอกโรงเรียน โลกภายนอกเป็นเหมือนห้องเรียนห้องใหญ่ที่เด็กๆ อยากเรียนรู้และที่สำคัญในเด็กต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมโดยที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไม่รู้สึกว่าตนเป็นส่วนเกินหรือภาระของสังคม นอกจากโรงเรียนที่เป็นสถานที่ให้ความรู้ และสอนทักษะต่างๆ ให้เด็กแล้ว ครอบครัวก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะผลักดัน ปลุกฝัง และให้ความรักความอบอุ่น ให้เด็กมีภูมิคุ้มกัน เตรียมสู่โลกใบใหญ่ใบนี้
โดย นิภารินทร์ (2012-04-06 17:28:38) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv