thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 387
Rate :
 5
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2012-01-15  
    ครูผู้ช่วย ประถมศึกษา : จัดการกับความโกรธ - Primary TAs : Anger Management  
    วัลเลอรี วาสเซล และแจ็คกี โรเบิตส์ เป็นครูผู้ช่วยที่ต้องการจะเรียนรู้เทคนิค เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถรับมือกับความโกรธของนักเรียน พวกเขาทำงานตัวต่อตัวกับซารา แฮริส ที่ปรึกษาด้านการเรียน พวกเขาทดสอบกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่สามารถนำมาดัดแปลงให้ครูผู้ช่วยสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ระดับใหญ่ได้ มีการพูดคุยกันถึงขอบเขตการจัดการความโกรธ 3 ประการ คือ ยอมรับอาการทางร่างกาย สร้างขอบเขต และพัฒนาขอบเขตของกลยุทธ์ ซารา ทำงานกับนักเรียนแต่ละคน เน้นเรื่องมุมมองของความโกรธทางร่างกาย วัลเลอรี และแจ็คกี ทำงานร่วมกับนักเรียนกลุ่มเล็ก ๆ ให้พวกเขายอมรับความโกรธ และดึงความรู้สึกของพวกเขาออกมา จากนั้นครูผู้ช่วย สังเกตซารา ทำงานร่วมกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งในการสร้างกฎเพื่อจัดการกับความโกรธ จากนั้นวัลเลอรี และแจ็คกี หารือเรื่องกฎต่างๆ ที่พวกเขาอยากจะให้เด็กปฏิบัติตาม สุดท้าย ซาราสอนกลยุทธ์ให้เด็กผู้ชายว่า ให้โกรธได้ โดยไม่ละเมิดกฎ กลุ่มของวัลเลอรี และแจ็คกีใช้การแสดงละคร เพื่อสถานการณ์ยากลำบากที่เป็นไปได้ และหารือถึงทางออกที่เหมาะสม รายการตอนนี้จะไปดู : การใช้ที่ปรึกษาด้านการเรียนเพื่อจัดการกับนักเรียนที่มีความโกรธ กระบวนการร่วมมือกันระหว่างนักเรียน และเจ้าหน้าที่การสอนในการสร้างขอบเขตของพฤติกรรม  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สร้างครูปฐมวัยด้วยหลัก Brain Based Learning (เมล็ดพันธุ์ครู)
คุณสมบัติสำคัญของครูปฐมวัย จะต้องมีทักษะทางด้านอารมณ์ที่ดี มีความอ่อนโยน ละเมียดละไม ดร.นริสานันท์ จึงมุ่งพัฒนานักศึกษาปฐมวัยโดยใช้ทฤษฎี Brain Based Learning เพิ่มเติม

ใช้กิจกรรมนำการสอนภาษาไทย อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ , อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์
ปัญหาสองอย่างของการสอนภาษาไทยคือ ทัศนคติที่มองภาษาไทยน่าเบื่อ และเด็กมักขาดพื้นฐานที่ดีทางหลักภาษา เพราะมักอาศัยแต่การท่องจำเพียงอย่างเดียว เน้นการสร้างครูภาษาไทยพันธุ์ใหม่ที่ใช้ “กิจกรรมนำการเรียนรู้” ฝึกครูให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

การสร้างนิสิตปัญญาเลิศ (ครูพันธุ์ใหม่ มศว.) ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธุ์วงศ์
คณะศึกษาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร มีการจัดทำหลักสูตรให้นิสิตทุกคน มีความพร้อมด้วยการศึกษาพฤติกรรมของเด็กให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยจัดตั้ง “ศูนย์อัจฉริยภาพ” ขึ้นมา เพิ่มเติม

นำภูมิปัญญาพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ (เมล็ดพันธุ์ครู)
เปิดมุมมองใหม่ ในการพัฒนาสื่อการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ อ.วีระพงษ์ แสงชูโต จึงริเริ่มวิชาภูมิปัญญาเชิงวิทยาศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเห็นคุณค่า และหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มเติม

สอนเรียนเขียนอ่านด้วย EKKE มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนพัฒนศึกษา (เมล็ดพันธุ์ครู)
ความสำคัญว่าการเรียนภาษาไทย ต้องเริ่มต้นจากขั้นหัดเรียนเขียนอ่านตั้งแต่ชั้น ป.1 เป็นพื้นฐานสำคัญ ชมเทคนิคการสอนที่เรียกว่า EKKE มี 4 ขั้นตอน ที่ครูสามารถสร้างกิจกรรมบูรณาการได้หลากหลาย เพิ่มเติม

 
 
ดูแล้วน่าเป็นวิธีการที่สามารถนำมาดัดแปลงให้ครูสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีค่ะ การจัดการความโกรธ 3 ประการ คือ ยอมรับอาการทางร่างกาย สร้างขอบเขต และพัฒนาขอบเขตของกลยุทธ์ จะลองนำไปปรับให้กับนักเรียน เพราะบางครั้งยังรู้สึกว่าโกรธ หรือโมโหที่เด็กเล่น เสียงดัง หรือทำอะไรไม่ถูกไม่ควร น่าจะสามารถนำมาพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดี และนอกจากแนวความคิดดังกล่าว ยังมีธรรมะก็น่าจะนำไปประยุกต์ใช้ควบคู่กันไปด้วยค่ะ
โดย จิฬาพร ยศสาย (2012-02-17 18:28:23) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รู้จักกับการจัดการกับความโกรธ 3 ประการ คือ ยอมรับอาการทางร่างกาย สร้างขอบเขต และพัฒนาขอบเขตของกลยุทธ์ ซึ่งผมจะนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า :tv15: :tv15: :tv02: :tv02:
โดย นรินทร์ ยอดวิชา (2012-03-25 17:08:00) [แสดงความคิดเห็น]
ไม่เพียงแต่เด็กเท่านั้น ครูก็มักจะแสดงอารมณ์โกรธเหมือนกัน โดยเฉพาะเวลาที่เด็กๆไม่ตั้งใจฟังมักเล่นและคุยยกันเวลาที่ครูสอน แต่พอดูวีดิดอนี้แล้วก็ทำให้ทราบถึงการยอมรับข้อจำกัดของความแตกต่างของเด็ก สามารถนำไปปรับใช้กับตนเองได้ด้วยค่ะ :tv01:
โดย บุษบา พิษสมอญ (2012-03-31 11:11:09) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่มักเกิดขึ้นกับนักเรียนในโรงเรียนไม่เฉพาะในโรงเรียประถมเท่านั้น ดิฉันสอนอยู่มัธยมศึกษาก็ยังพบเด็กมีพฤติกรรมโกธรด้วยอารมณ์รุนแรงและเมื่อพบครูจะพยายามหลีกเหลี่ยง ซึ่งจะต้องมีการให้พวกเขาได้พักและได้เรียกพบนักเรียนเป็นการส่วนตัวในการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในขณะเกิดอารมณ์โกธรหรือโมโหได้ ควรมีการควบคุมอารณ์ให้มากและให้เขาได้รู้จักอารมณ์ของตนเองเพื่อควบคุมอย่างมีสติเพื่อให้เข้าสามารถอยุ่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
โดย วิชุดา ห่อประภัทร์พงศ์ (2012-04-20 16:14:00) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv