thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 119
Rate :
 0
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2012-01-15  
    ครูผู้ช่วย ประถมศึกษา : ครูพี่เลี้ยง - Primary TAs : Learning Mentor  
    รายการตอนนี้จะพาไปดูบทบาทของที่ปรึกษาด้านการเรียน ในฐานะอาชีพทางเลือกสำหรับครูผู้ช่วย ที่สนใจจะขยายบทบาทของตัวเอง คิม ฮีมันส์ และซู รัสติโอนี เป็นที่ปรึกษาด้านการเรียนที่โรงเรียนประถมคราวน์เลน มีหน้าที่ให้การสนับสนุนเด็ก ๆ ที่มีปัญหาทางด้านสังคม หรืออารมณ์ ซู เริ่มต้นวันด้วยการพบกับเอมี ผู้ที่ชอบปฏิเสธการมาโรงเรียน ในขณะที่คิม มีประชุมกับหัวหน้ากลุ่ม ที่เธอจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กเล็ก ๆ ที่ถูกรังแกในสนามเด็กเล่น จากนั้น ทั้งซู และคิม ก็ไปพบเด็กแต่ละคน โดยซู ใช้เวลากับคีตัน ซึ่งเป็นเด็กออทิสติกที่มีปัญหาเรื่องการแยกสี ขณะที่คิม นำสอนเรื่องการสร้างความสงบกับคอนเนอร์ เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเขา รายการตอนนี้จะพาไปดูบทบาทของที่ปรึกษาด้านการเรียน ในฐานะอาชีพทางเลือกสำหรับครูผู้ช่วย ที่สนใจจะขยายบทบาทของตัวเอง ตลอดรายการ คิมและซู จะแสดงให้เห็นบทบาท และวิถีทางรวมทั้งความแตกต่างระหว่างการทำงานในฐานะครูผู้ช่วย และที่ปรึกษาด้านการเรียน ในรายการจะเน้นเรื่อง : ข้อมูลต่าง ๆ สำหรับครูผู้ช่วยที่สนใจที่จะขยายบทบาทของตัวเอง ติดตามการทำงานของที่ปรึกษา 2 คนตลอดวัน และเด็ก ๆ ที่มีปัญหา และความต้องการที่แตกต่างกัน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สร้างครูปฐมวัยด้วยหลัก Brain Based Learning (เมล็ดพันธุ์ครู)
คุณสมบัติสำคัญของครูปฐมวัย จะต้องมีทักษะทางด้านอารมณ์ที่ดี มีความอ่อนโยน ละเมียดละไม ดร.นริสานันท์ จึงมุ่งพัฒนานักศึกษาปฐมวัยโดยใช้ทฤษฎี Brain Based Learning เพิ่มเติม

ใช้กิจกรรมนำการสอนภาษาไทย อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ , อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์
ปัญหาสองอย่างของการสอนภาษาไทยคือ ทัศนคติที่มองภาษาไทยน่าเบื่อ และเด็กมักขาดพื้นฐานที่ดีทางหลักภาษา เพราะมักอาศัยแต่การท่องจำเพียงอย่างเดียว เน้นการสร้างครูภาษาไทยพันธุ์ใหม่ที่ใช้ “กิจกรรมนำการเรียนรู้” ฝึกครูให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

การสร้างนิสิตปัญญาเลิศ (ครูพันธุ์ใหม่ มศว.) ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธุ์วงศ์
คณะศึกษาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร มีการจัดทำหลักสูตรให้นิสิตทุกคน มีความพร้อมด้วยการศึกษาพฤติกรรมของเด็กให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยจัดตั้ง “ศูนย์อัจฉริยภาพ” ขึ้นมา เพิ่มเติม

นำภูมิปัญญาพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ (เมล็ดพันธุ์ครู)
เปิดมุมมองใหม่ ในการพัฒนาสื่อการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ อ.วีระพงษ์ แสงชูโต จึงริเริ่มวิชาภูมิปัญญาเชิงวิทยาศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเห็นคุณค่า และหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มเติม

สอนเรียนเขียนอ่านด้วย EKKE มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนพัฒนศึกษา (เมล็ดพันธุ์ครู)
ความสำคัญว่าการเรียนภาษาไทย ต้องเริ่มต้นจากขั้นหัดเรียนเขียนอ่านตั้งแต่ชั้น ป.1 เป็นพื้นฐานสำคัญ ชมเทคนิคการสอนที่เรียกว่า EKKE มี 4 ขั้นตอน ที่ครูสามารถสร้างกิจกรรมบูรณาการได้หลากหลาย เพิ่มเติม

 
 
ได้รับชมการทำหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยง เห็นความตั้งใจรริงของครูพี่เลี้ยงที่มีใจในการทำงาน และทำงานที่ทำอยู่อย่างเต็มที่เพราะใจรัก พร้อมทั้งยังพร้อมเสมอสำหรับการให้ความช่วยเหลือเด็ก ๆ พยายามเข้าใจความแตกต่างของเด็ก ใช้เวลาอยู่กับเด็ก ๆ การถามเด็ก ๆ ในสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ ได้เห็นการทำงานของครุพี่เลี้ยงที่มองดูเหมือนง่าย แต่จริง ๆ แล้วต้องใช้ทักษะที่หลากหลายในการเรียนรู้และสอนไปพร้อม ๆ กับเด็ก ๆ เด็กบางคนก็มีความต้องการที่แตกต่างจากเด็กปกติ ครูพี่เลี้ยงก็ให้ความสนใจ และใส่ใจกับเด็ก ๆ ทุก ๆ คนเท่าเทียมกัน
โดย พัชรี (2012-03-16 15:06:26) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv