thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2019
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.23 นาที | Online : 2012-01-09  
    รู้เท่าทันอุทกภัย คุณครูประสาร เอี่ยมวิจารย์ รร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา  
    จากการที่โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จ.สมุทรสาคร มีพื้นที่บางส่วนที่ประสบกับอุทกภัย คุณครู ประสาร เอี่ยมวิจารย์ จึงสอนให้นักเรียนรู้จักสาเหตุและการป้องกัน โดยใช้แผนที่ทางภูมิศาสตร์มาช่วย ตลอดจนยังนำภาพสถานการณ์ครั้งที่โรงเรียนถูกน้ำท่วมมาให้นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์แก้ปัญหา เพื่อหาทางป้องกันอย่างยั่งยืน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์
ชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้คิด วิเคราะห์ แล้วทำลงในสื่อการสอน แผ่นพับ 9 ช่อง เพิ่มเติม

เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
การเรียนสังคมฯ นักเรียนมักคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ แต่เทคนิคการสอน ผ่านกิจกรรมการสอน เกมนักสืบน้อย จะทำให้เด็กๆสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงความคิดได้ เพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (สังคมฯและบูรณาการ) อ.พิชชาภรณ์ อุ่นศิริ รร.เพิ่มวิทยา (ฉบับเต็ม)
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ เพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง
การสอนเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงปฏิบัติ โดยขอข้อมูลจริง จากหน่วยงานของรัฐ ทำให้เด็กเห็นภาพของการทำงานจริง และเข้าใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ชมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาด้วยความคิด เพิ่มเติม

 
 
เป็นการสอนที่ดี คุณครู ประสาร เอี่ยมวิจารย์ สอนให้นักเรียนรู้จักสาเหตุและการป้องกัน โดยใช้แผนที่ทางภูมิศาสตร์มาช่วยเป็นสื่อในการสอน ตลอดจนยังนำภาพสถานการณ์ครั้งที่โรงเรียนถูกน้ำท่วมในอดีตมาให้นักเรียนได้ดูและฝึกวิเคราะห์แก้ปัญหา และยังนำนักเรียนไปศึกษาสถานที่บริเวณของโรงเรียนที่เกิดน้ำท่วมเมื่อครั้งในอดีต ทำให้นักเรียนได้ศึกษาและรู้ว่าทำไมน้ำถึงไม่ท่วมโรงเรียนในปัจจุบัน เพราะโรงเรียนนำวิธีป้องกันน้ำท่วมตามแนวคิดพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ และยังเป็นเพราะโรงเรียนอยู้ใกล้ป่าชายเลนทำให้น้ำเมื่อพลัดเข้ามาป่าชายเลนจะชลอความแรงของน้ำและยังมีตะกอนดินและต้นโกงกางคอยสกัดอยู่ด้วย ทำให้นักเรียนรู้ถึงวิธีการป้องกันอย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ
โดย ดนุภัทร ชื่นสำราญ (2012-01-09 18:56:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมาก การสอนโดยใช้ภาพเหตุการณ์จริงจากอุทกภัยน้ำท่วมมาให้ดู โดยใช้แผนที่ภูมิศาสคร์ช่วยในการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสาเหตุ และ วิธีป้องกัน และยังพานักเรียนไปศึกษาถึงสถานที่จริงๆที่เคยประสบอุทกภัยน้ำท่วม และยังฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์ แก้ปัญหา แสดงความคิดเห็นต่างๆและนำเสนอหน้าชั้นเรียน ช่วยกันหาแนวคิดแก้ไขเพื่อป้องกันน้ำท่วม ถ้าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมกับตัวเองจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
โดย นิพันธ์ มีเดชชัย (2012-01-10 21:41:38) [แสดงความคิดเห็น]
ก็ถือว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากครับ เพราะในปัจจุบันต้องยอมรับว่าปัญหาอุทกภัยเป็นปัญหาที่สำคัญมาก และเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดความสูญเสียให้แก่ประเทศชาติเป็นอย่างมาก ดังนั้นในการสอนในลักษณะนี้ที่ใช้การยกตัวอย่างและเรียนรู้ในสถานที่จริงจะทำให้ผู้มีความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะเป็นปัญหาที่อยู่ไกล้ตัวนักเรียนมาก อีกทั้งจะช่วยให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา ผลกระทบ รวมถึงวิธีแก้ปัญหาอีกด้วย...
โดย นัสรี หะยีเปาะแต (2012-01-11 00:29:57) [แสดงความคิดเห็น]
สอนเหตุการณ์น้ำท่วมกับสภาพท้องถิ่นของตนเอง โดยนำสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ มาประกอบการพิจารณาถึงสาเหตุ ให้นักเรียนแสดงความาคิดเห็น สะท้อนปัญหา จากการสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แสดงถึงครูสามารถหาสื่อที่มีอยู่นำมาใช้ประโยชน์
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2012-01-11 00:56:37) [แสดงความคิดเห็น]
สอนเหตุการณ์น้ำท่วมกับสภาพท้องถิ่นของตนเอง โดยนำสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ มาประกอบการพิจารณาถึงสาเหตุ ให้นักเรียนแสดงความาคิดเห็น สะท้อนปัญหา จากการสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แสดงถึงครูสามารถหาสื่อที่มีอยู่นำมาใช้ประโยชน์
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2012-01-11 00:56:40) [แสดงความคิดเห็น]
สอนเหตุการณ์น้ำท่วมกับสภาพท้องถิ่นของตนเอง โดยนำสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ มาประกอบการพิจารณาถึงสาเหตุ ให้นักเรียนแสดงความาคิดเห็น สะท้อนปัญหา จากการสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แสดงถึงครูสามารถหาสื่อที่มีอยู่นำมาใช้ประโยชน์
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2012-01-11 00:56:40) [แสดงความคิดเห็น]
สอนเหตุการณ์น้ำท่วมกับสภาพท้องถิ่นของตนเอง โดยนำสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ มาประกอบการพิจารณาถึงสาเหตุ ให้นักเรียนแสดงความาคิดเห็น สะท้อนปัญหา จากการสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แสดงถึงครูสามารถหาสื่อที่มีอยู่นำมาใช้ประโยชน์
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2012-01-11 00:56:47) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รู้ถึงสาเหตุของน้ำที่ไหลมาจากไหนและสอนเหตุการณ์น้ำท่วมสภาพท้องถิ่นของตนเอง โดยนำสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ มาประกอบการพิจารณาถึงสาเหตุให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นสะท้องถึงปัญหาจากการสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ให้นักเรียนได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนและยังพานักเรียนไปดูเหตุการณ์และสถานการณ์จริงและได้รู้ถึงสาเหตุที่มาของน้ำและทำไมน้ำจึงท่วมประเทศเรา และยังฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์แก้ปัญหา แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ และนำเสนอหน้าห้องเรียน ช่วยกันหาแนวคิดแก้ไขเพื่อป้องกันน้ำท่วม ถ้าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมกันตัวเราจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร :tv15:
โดย กนกวรรณ นิพขันธ์ (2012-01-11 12:49:39) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้ภาพเหตุการณ์จริงจากอุทกภัยน้ำท่วมมาให้ดู โดยใช้แผนที่ภูมิศาสคร์ช่วยในการสอนดังนั้นในการสอนในลักษณะนี้ที่ใช้การยกตัวอย่างและเรียนรู้ในสถานที่จริงจะทำให้ผู้มีความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะเป็นปัญหาที่อยู่ไกล้ตัวนักเรียนมาก และยังฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์แก้ปัญหา แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ และนำเสนอหน้าห้องเรียน ช่วยกันหาแนวคิดแก้ไขเพื่อป้องกันน้ำท่วม ถ้าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมกันตัวเราจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร
โดย บุรพล มีศีล (2012-01-11 18:38:33) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนของคุณครู ประสาร เอี่ยมวิจารย์ เป็นวิธีการสอนที่ดีเยี่ยม การใช้ภาพเหตุการณ์จริงจากอุทกภัยน้ำท่วมมาให้นักเรียนดู นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสาเหตุ และ วิธีป้องกัน และคุณครูยังพานักเรียนไปศึกษาถึงสถานที่จริง ที่ประสบภัยน้ำท่วม ฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำเสนอหน้าชั้นเรียน ช่วยกันหาแนวคิดแก้ไขเพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับทางเหนือ เหตุการณ์ดินภูเขาถล่มจากฝนตกหนัก การออกจากบริเวณเสี่ยงภัย การอพยพออกจากพื้นที่ต้นน้ำ และชุมชนใกล้แม่น้ำก็ต้องให้เด็กระวังภัยเหล่านี้ด้วย เยี่ยมมาก ขอบคุณมากครับ
โดย สมชาย วิริจินดา (2012-01-12 12:52:47) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูหรืออาจารย์ประสาร ทำให้นักเรียนมีความคิดแนวคิด เรื่องการป้องกันของอุทกภัย อย่างเนิ่นๆ ซึ่งอาจารย์ ประสาร ใช้เทคนิคแผนที่ของภูมิศาสตร์ มาช่วยนักเรียนในการสอนครั้งนี้ ทำให้นักเรียนฝึกคิกวิเคราะฆ์ ปัญหาอุทกภัย ที่จะเกิดขึ้น
โดย บุรพล มีศีล (2012-01-12 17:14:03) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนของคุณครู ประสาร เอี่ยมวิจารย์ เป็นการสอนที่ดีเยี่ยม ทำให้เข้าใจและเตรียมตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะว่าอุทุกภัยนั้นสามารถเกิดได้ขึ้นทุกเมื่อ โรงเรียนมีอยู่ใกล้ป่าชายเลนมีน้ำผลิตเข้ามาป่าชายเลนจะช่วยชลอความแรงของน้ำ
โดย สถิตย์ มณีสถิตย์ (2012-01-12 17:55:15) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนของคุณครู ประสาร เอี่ยมวิจารย์ เป็นการสอนที่ดีเยี่ยม ทำให้เข้าใจและเตรียมตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะว่าอุทุกภัยนั้นสามารถเกิดได้ขึ้นทุกเมื่อ โรงเรียนมีอยู่ใกล้ป่าชายเลนมีน้ำผลิตเข้ามาป่าชายเลนจะช่วยชลอความแรงของน้ำ
โดย สถิตย์ มณีสถิตย์ (2012-01-12 17:55:15) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำมาใช้ได้จริงเพราะบรีเวณใกล้เคียงโรงเรียนก็ท่วม
โดย บุญธรรม จันทร์อิ่ม (รอดสิน) (2012-01-13 19:33:45) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนของคุณครู เป็นการสอนที่ดีเยี่ยม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสาเหตุ และ วิธีป้องกันของน้ำท่วม ช่วยกันหาแนวคิดแก้ไขเพื่อป้องกันน้ำท่วม ถ้าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมกับตัวเองจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
โดย ฮานีซะห์ วาปอ (2012-01-13 21:22:47) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับวิธีการสอนที่บูรณาการและเท่าทันเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบันของคุณครูมากๆเลยค่ะ ^ ^
โดย ชมพูนุท วจีทองรัตนา (2012-01-15 01:34:17) [แสดงความคิดเห็น]
ดีใจมากเลยครับที่ได้ดู วิธีการสอนที่สามารถให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของอุทุกภัยน้ำท่วม เพราะว่าทุกภาคของประเทศไทยมีการประสบน้ำท่วม เพราะฉะนั้นเด็กควรรู้และเข้าใจในเรื่องนี้ (สุดยอดครับ)
โดย มะรูดิง แปเต๊ะ (2012-01-16 14:16:04) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนของคุณครูประสาร เอี่ยมวิจารณ์ดีมากๆค่ะ สอนแบบให้นักเรียนเห็นภาพเหตุการณ์จริง ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ถึงสาเหตุเพราะเป็นปัจจัยหลักเพื่อให้นักเรียนได้ตั้งรับหรือช่วยเหลือผู้อื่นได้นักเรียนจึงได้รู้ถึงวิธีป้องกันอุทกภัย และได้ให้นักเรียนช่วยกันคิดวิเคราะห์ตามจังหวัดต่างๆ เรื่องผลกระทบของการเกิดน้ำท่วมทำให้นักเรียนได้เข้าถึงข้อมูลและได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนๆ วิดีโอนี้ดีมากๆค่ะ อาจารย์ได้นำการเรียนการสอนมาบูรณาการกันอย่างเหมาะสมค่ะ :tv15:
โดย สุภาภรณ์ สุขชัยปราการ (2012-01-16 16:59:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีสอนที่ดีมากเพราะนักเรียนจะสามารถต่อยอด
ความรู้จากการคิดที่เป็นระบบเพื่อทราบถึงสาเหตุและวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นในชุมชนของตนได้
โดย พรรณธนีย์ พงษ์ตระกูล (2012-01-16 22:37:06) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูประสาน เอี่ยมวิจารย์ เป็นการสอนที่ดีและน่าเรียนรู้มากค่ะ ทำให้เข้าใจและช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาที่จะเกิดอุทกภัยแต่ละที่ ได้ทราบถึงสาเหตุฝึกวิเคราะห์และหาวิธีการป้องกันโดยใช้แผนที่ทางภูมิศาสตร์มาช่วยและได้แลกข้อมูลความคิดเห็นต่างๆจากเพื่อนทุกๆคนในห้อง และเป็นการสอนที่นักเรียนทุกคนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย เป็นการเรียนที่สนุกดีค่ะ ได้ศึกษาจากวีดีโอและจากสถานที่จริง
โดย ธนพร ดัดใจงาม (2012-01-17 10:21:34) [แสดงความคิดเห็น]
รู้เท่าทันอุทกภัย คุณครูประสาร เอี่ยมวิจารย์ รร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา วิธีการที่เข้าบทเรียนนั้นเราจะใช้ภาพเหตุการณ์จริงซึ่งเราจะเห็นในภาพจากสื่อโทรทัศน์ การคาดหวัง 1.สาเหตุที่มาของน้ำผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม แล้วถ้าตัวเขาเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นหละ เขาจะเข้าสู่ความรู้สึกที่แท้จริงในเหตุการที่เกิดขึ้น จากภาพที่เรานำมาให้ดูทางสาระสนเทศทางภูมิศาสตร์จากแผนที่ จังหวัดที่น้ำท่วม สุโขทัย,พิษณุโลก,กำแพงเพชร มันก็ไล่ๆลงมาที่หนักๆเลยคือ กรุงเทพ และท้ายที่สุดคือ สมุทรสาครมีน้ำไหลมาไม่มากนักแต่ยังไม่เข้าตัวเมือง จะเห็นได้ว่าผมจะให้เด็กมาสื่อโดยการใช้แผนที่ เราจะให้เด็กแลกเปลี่ยนความคิดน้ำที่ยังไม่ท่วมสมุทรสาครมันก็ขึ้นอยู่กับความช่วยเหลือของพวกเรา
โดย อิทธิพล (2012-01-18 12:04:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมาก การสอน โดย ใช้วิธีการนำภาพเหตุการณ์จริงนำมาให้นักเรียนได้ดูกัน และใช้แผนที่ภูมิศาสตร์ให้นักเรียนได้ดูและช่วยในการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสาเหตุ และวิธีป้องกัน และ ยังพานักเรียนไปดูนอกสถานที่ คือ สถานที่ ที่ได้เกิดอุทกภัยจริงๆๆและยังฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ แก้ปัญหา และเปิดโอกาศ ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นต่างๆและนำเสนอหน้าชั้นเรียนช่วยกันหาแนวคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
โดย นนทพัทธ์ (2012-01-18 14:02:49) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สอนดี ผมเคยพบกับอาจารย์ตัวจริงแล้ว
โดย พีรวิชญ์ เสือเผือก (2012-01-19 12:58:21) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครู ประสาร เอี่ยมวิจารย์ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาก ทำให้เข้าใจและช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาที่จะเกิดอุทกภัยแต่ละที่ ได้ทราบถึงสาเหตุฝึกวิเคราะห์และหาวิธีการป้องกันโดยใช้แผนที่ทางภูมิศาสตร์มาช่วยและได้แลกข้อมูลความคิดเห็นต่างๆจากเพื่อนทุกๆคนในห้อง และใช้แผนที่ภูมิศาสตร์ให้นักเรียนได้ดูและช่วยในการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสาเหตุ และวิธีป้องกัน และ ยังพานักเรียนไปดูนอกสถานที่ :tv15: :tv18: :tv17: :tv15: :tv18: :tv17:
โดย สุทธิดา ยางกระโทก (2012-01-25 13:04:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีเยี่ยม การใช้ภาพเหตุการณ์จริงจากอุทกภัยน้ำท่วมมาให้นักเรียนดู นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสาเหตุ และ วิธีป้องกัน และคุณครูยังพานักเรียนไปศึกษาถึงสถานที่จริง ที่ประสบภัยน้ำท่วม ฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำเสนอหน้าชั้นเรียน ช่วยกันหาแนวคิดแก้ไขเพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับทางเหนือ เหตุการณ์ดินภูเขาถล่มจากฝนตกหนัก การออกจากบริเวณเสี่ยงภัย การอพยพออกจากพื้นที่ต้นน้ำ และชุมชนใกล้แม่น้ำก็ต้องให้เด็กระวังภัยเหล่านี้ด้วย เยี่ยมมาก
โดย เนตรดาว สิทธิการณ์ (2012-01-25 15:58:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีเยี่ยม การใช้ภาพเหตุการณ์จริงจากอุทกภัยน้ำท่วมมาให้นักเรียนดู นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสาเหตุ และ วิธีป้องกัน และคุณครูยังพานักเรียนไปศึกษาถึงสถานที่จริง ที่ประสบภัยน้ำท่วม ฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำเสนอหน้าชั้นเรียน ช่วยกันหาแนวคิดแก้ไขเพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับทางเหนือ เหตุการณ์ดินภูเขาถล่มจากฝนตกหนัก การออกจากบริเวณเสี่ยงภัย การอพยพออกจากพื้นที่ต้นน้ำ และชุมชนใกล้แม่น้ำก็ต้องให้เด็กระวังภัยเหล่านี้ด้วย เยี่ยมมาก
โดย เนตรดาว สิทธิการณ์ (2012-01-25 16:10:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีเยี่ยม การใช้ภาพเหตุการณ์จริงจากอุทกภัยน้ำท่วมมาให้นักเรียนดู นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสาเหตุ และ วิธีป้องกัน และคุณครูยังพานักเรียนไปศึกษาถึงสถานที่จริง ที่ประสบภัยน้ำท่วม ฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำเสนอหน้าชั้นเรียน ช่วยกันหาแนวคิดแก้ไขเพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับทางเหนือ เหตุการณ์ดินภูเขาถล่มจากฝนตกหนัก การออกจากบริเวณเสี่ยงภัย การอพยพออกจากพื้นที่ต้นน้ำ และชุมชนใกล้แม่น้ำก็ต้องให้เด็กระวังภัยเหล่านี้ด้วย เยี่ยมมาก
โดย เนตรดาว สิทธิการณ์ (2012-01-25 16:12:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีเยี่ยม การใช้ภาพเหตุการณ์จริงจากอุทกภัยน้ำท่วมมาให้นักเรียนดู นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสาเหตุ และ วิธีป้องกัน และคุณครูยังพานักเรียนไปศึกษาถึงสถานที่จริง ที่ประสบภัยน้ำท่วม ฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำเสนอหน้าชั้นเรียน ช่วยกันหาแนวคิดแก้ไขเพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับทางเหนือ เหตุการณ์ดินภูเขาถล่มจากฝนตกหนัก การออกจากบริเวณเสี่ยงภัย การอพยพออกจากพื้นที่ต้นน้ำ และชุมชนใกล้แม่น้ำก็ต้องให้เด็กระวังภัยเหล่านี้ด้วย เยี่ยมมาก
โดย เนตรดาว สิทธิการณ์ (2012-01-25 16:14:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีเยี่ยม การใช้ภาพเหตุการณ์จริงจากอุทกภัยน้ำท่วมมาให้นักเรียนดู นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสาเหตุ และ วิธีป้องกัน และคุณครูยังพานักเรียนไปศึกษาถึงสถานที่จริง ที่ประสบภัยน้ำท่วม ฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำเสนอหน้าชั้นเรียน ช่วยกันหาแนวคิดแก้ไขเพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับทางเหนือ เหตุการณ์ดินภูเขาถล่มจากฝนตกหนัก การออกจากบริเวณเสี่ยงภัย การอพยพออกจากพื้นที่ต้นน้ำ และชุมชนใกล้แม่น้ำก็ต้องให้เด็กระวังภัยเหล่านี้ด้วย เยี่ยมมาก
โดย เนตรดาว สิทธิการณ์ (2012-01-25 16:16:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีเยี่ยม การใช้ภาพเหตุการณ์จริงจากอุทกภัยน้ำท่วมมาให้นักเรียนดู นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสาเหตุ และ วิธีป้องกัน และคุณครูยังพานักเรียนไปศึกษาถึงสถานที่จริง ที่ประสบภัยน้ำท่วม ฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำเสนอหน้าชั้นเรียน ช่วยกันหาแนวคิดแก้ไขเพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับทางเหนือ เหตุการณ์ดินภูเขาถล่มจากฝนตกหนัก การออกจากบริเวณเสี่ยงภัย การอพยพออกจากพื้นที่ต้นน้ำ และชุมชนใกล้แม่น้ำก็ต้องให้เด็กระวังภัยเหล่านี้ด้วย เยี่ยมมาก
โดย เนตรดาว สิทธิการณ์ (2012-01-25 16:18:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีเยี่ยม การใช้ภาพเหตุการณ์จริงจากอุทกภัยน้ำท่วมมาให้นักเรียนดู นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสาเหตุ และ วิธีป้องกัน และคุณครูยังพานักเรียนไปศึกษาถึงสถานที่จริง ที่ประสบภัยน้ำท่วม ฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำเสนอหน้าชั้นเรียน ช่วยกันหาแนวคิดแก้ไขเพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับทางเหนือ เหตุการณ์ดินภูเขาถล่มจากฝนตกหนัก การออกจากบริเวณเสี่ยงภัย การอพยพออกจากพื้นที่ต้นน้ำ และชุมชนใกล้แม่น้ำก็ต้องให้เด็กระวังภัยเหล่านี้ด้วย เยี่ยมมาก
โดย เนตรดาว สิทธิการณ์ (2012-01-25 16:20:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีเยี่ยม การใช้ภาพเหตุการณ์จริงจากอุทกภัยน้ำท่วมมาให้นักเรียนดู นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสาเหตุ และ วิธีป้องกัน และคุณครูยังพานักเรียนไปศึกษาถึงสถานที่จริง ที่ประสบภัยน้ำท่วม ฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำเสนอหน้าชั้นเรียน ช่วยกันหาแนวคิดแก้ไขเพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับทางเหนือ เหตุการณ์ดินภูเขาถล่มจากฝนตกหนัก การออกจากบริเวณเสี่ยงภัย การอพยพออกจากพื้นที่ต้นน้ำ และชุมชนใกล้แม่น้ำก็ต้องให้เด็กระวังภัยเหล่านี้ด้วย เยี่ยมมาก
โดย เนตรดาว สิทธิการณ์ (2012-01-25 16:22:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีเยี่ยม การใช้ภาพเหตุการณ์จริงจากอุทกภัยน้ำท่วมมาให้นักเรียนดู นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสาเหตุ และ วิธีป้องกัน และคุณครูยังพานักเรียนไปศึกษาถึงสถานที่จริง ที่ประสบภัยน้ำท่วม ฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำเสนอหน้าชั้นเรียน ช่วยกันหาแนวคิดแก้ไขเพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับทางเหนือ เหตุการณ์ดินภูเขาถล่มจากฝนตกหนัก การออกจากบริเวณเสี่ยงภัย การอพยพออกจากพื้นที่ต้นน้ำ และชุมชนใกล้แม่น้ำก็ต้องให้เด็กระวังภัยเหล่านี้ด้วย เยี่ยมมาก
โดย เนตรดาว สิทธิการณ์ (2012-01-25 16:24:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีเยี่ยม การใช้ภาพเหตุการณ์จริงจากอุทกภัยน้ำท่วมมาให้นักเรียนดู นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสาเหตุ และ วิธีป้องกัน และคุณครูยังพานักเรียนไปศึกษาถึงสถานที่จริง ที่ประสบภัยน้ำท่วม ฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำเสนอหน้าชั้นเรียน ช่วยกันหาแนวคิดแก้ไขเพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับทางเหนือ เหตุการณ์ดินภูเขาถล่มจากฝนตกหนัก การออกจากบริเวณเสี่ยงภัย การอพยพออกจากพื้นที่ต้นน้ำ และชุมชนใกล้แม่น้ำก็ต้องให้เด็กระวังภัยเหล่านี้ด้วย เยี่ยมมาก
โดย เนตรดาว สิทธิการณ์ (2012-01-25 16:26:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีเยี่ยม การใช้ภาพเหตุการณ์จริงจากอุทกภัยน้ำท่วมมาให้นักเรียนดู นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสาเหตุ และ วิธีป้องกัน และคุณครูยังพานักเรียนไปศึกษาถึงสถานที่จริง ที่ประสบภัยน้ำท่วม ฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำเสนอหน้าชั้นเรียน ช่วยกันหาแนวคิดแก้ไขเพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับทางเหนือ เหตุการณ์ดินภูเขาถล่มจากฝนตกหนัก การออกจากบริเวณเสี่ยงภัย การอพยพออกจากพื้นที่ต้นน้ำ และชุมชนใกล้แม่น้ำก็ต้องให้เด็กระวังภัยเหล่านี้ด้วย เยี่ยมมาก
โดย เนตรดาว สิทธิการณ์ (2012-01-25 16:28:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีเยี่ยม การใช้ภาพเหตุการณ์จริงจากอุทกภัยน้ำท่วมมาให้นักเรียนดู นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสาเหตุ และ วิธีป้องกัน และคุณครูยังพานักเรียนไปศึกษาถึงสถานที่จริง ที่ประสบภัยน้ำท่วม ฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำเสนอหน้าชั้นเรียน ช่วยกันหาแนวคิดแก้ไขเพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับทางเหนือ เหตุการณ์ดินภูเขาถล่มจากฝนตกหนัก การออกจากบริเวณเสี่ยงภัย การอพยพออกจากพื้นที่ต้นน้ำ และชุมชนใกล้แม่น้ำก็ต้องให้เด็กระวังภัยเหล่านี้ด้วย เยี่ยมมาก
โดย เนตรดาว สิทธิการณ์ (2012-01-25 16:30:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีเยี่ยม การใช้ภาพเหตุการณ์จริงจากอุทกภัยน้ำท่วมมาให้นักเรียนดู นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสาเหตุ และ วิธีป้องกัน และคุณครูยังพานักเรียนไปศึกษาถึงสถานที่จริง ที่ประสบภัยน้ำท่วม ฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำเสนอหน้าชั้นเรียน ช่วยกันหาแนวคิดแก้ไขเพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับทางเหนือ เหตุการณ์ดินภูเขาถล่มจากฝนตกหนัก การออกจากบริเวณเสี่ยงภัย การอพยพออกจากพื้นที่ต้นน้ำ และชุมชนใกล้แม่น้ำก็ต้องให้เด็กระวังภัยเหล่านี้ด้วย เยี่ยมมาก
โดย เนตรดาว สิทธิการณ์ (2012-01-25 16:32:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีเยี่ยม การใช้ภาพเหตุการณ์จริงจากอุทกภัยน้ำท่วมมาให้นักเรียนดู นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสาเหตุ และ วิธีป้องกัน และคุณครูยังพานักเรียนไปศึกษาถึงสถานที่จริง ที่ประสบภัยน้ำท่วม ฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำเสนอหน้าชั้นเรียน ช่วยกันหาแนวคิดแก้ไขเพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับทางเหนือ เหตุการณ์ดินภูเขาถล่มจากฝนตกหนัก การออกจากบริเวณเสี่ยงภัย การอพยพออกจากพื้นที่ต้นน้ำ และชุมชนใกล้แม่น้ำก็ต้องให้เด็กระวังภัยเหล่านี้ด้วย เยี่ยมมาก
โดย เนตรดาว สิทธิการณ์ (2012-01-25 16:34:43) [แสดงความคิดเห็น]
รู้เท่าทันอุทันอุทกภัย เป็นการเรียนการสอนที่ดีมาก การสอนโดยใช้วิธีการคนำภาพเหตุการณ์จริงนำมาให้ดูให้ศึกษา และช่วยให้การสอนสมจริงมากขึ้น เรียนรู้ได้ถึงสาเหตุ การป้องกัน และยังทำให้ได้รู้เรื่องการเกิดอุทกภัยทำอย่างไร ต้องป้องกันอะไรบ้าง ซึ้งสามารถนำแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ และที่สำคัญเมื่อเกิดอุทกภัยขึ้นจะมีวิธีการรับมืออย่างไร และเป็นการเรียนที่สอนนักศึกษาทุกคนนำไปใช้คิดในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยค่ะ
โดย จรรยา คำโต (2012-01-25 17:39:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดี คุณครู ประสาร เอี่ยมวิจารย์ สอนให้นักเรียนรู้จักสาเหตุและการป้องกัน โดยใช้แผนที่ทางภูมิศาสตร์มาช่วยเป็นสื่อในการสอน ตลอดจนยังนำภาพสถานการณ์ครั้งที่โรงเรียนถูกน้ำท่วมในอดีตมาให้นักเรียนได้ดูและฝึกวิเคราะห์แก้ปัญหา รู้เท่าทันอุทันอุทกภัย ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับทางเหนือ เหตุการณ์ดินภูเขาถล่มจากฝนตกหนัก การออกจากบริเวณเสี่ยงภัย การอพยพออกจากพื้นที่ต้นน้ำ และชุมชนใกล้แม่น้ำก็ต้องให้เด็กระวังภัยเหล่านี้ด้วย เยี่ยมมาก
โดย สุธิตา โพธิ์สาขา (2012-01-30 15:40:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมาก การสอนโดยใช้ภาพเหตุการณ์จริงจากอุทกภัยน้ำท่วมมาให้ดู โดยใช้แผนที่ภูมิศาสคร์ช่วยในการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสาเหตุ และ วิธีป้องกัน และยังพานักเรียนไปศึกษาถึงสถานที่จริงๆที่เคยประสบอุทกภัยน้ำท่วม เป็นการสอนที่นักเรียนทุกคนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย เป็นการเรียนที่สนุกดีค่ะ ได้ศึกษาจากวีดีโอและจากสถานที่จริง เพราะเป็นปัญหาที่อยู่ไกล้ตัวนักเรียนมาก อีกทั้งจะช่วยให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา ผลกระทบ รวมถึงวิธีแก้ปัญหาอีกด้วย
โดย ศรารัฐ คืนมาเมือง (2012-01-30 15:43:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดี มากในการนำภาพเหตุการณ์มาใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนได้เรียนรู้ถึงสาเหตุ และ วิธีป้องกัน และคุณครูยังพานักเรียนไปศึกษาถึงสถานที่จริง ที่ประสบภัยน้ำท่วม ฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำเสนอหน้าชั้นเรียน ช่วยกันหาแนวคิดแก้ไขเพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับ ชีวิตประจำวันได้ดี เพราะว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบคือตัวเราเอง ต้องหาวิธีป้องกันไว้ในวันข้างหน้า และช่วยกันคิด ได้เห็นถึงความสามัคคี
โดย ฐิติวุฒิ บุญปาละ (2012-01-31 14:35:18) [แสดงความคิดเห็น]
การรู้เท่าทันภัยทุกอย่างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติพร้อมที่จะปกกันเราไม่สามารถที่จะหนีภัยเรานี้พ้นได้เพราะฉะนั้นการเรียนรู้และการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมและแก้ไขรวมทั้งการปกป้องในปัญหาที่จะเกิดขึ้นนั้นดีที่สุดแล้วรายวิชานี้เป็นรายวิชาที่น่าประยุกต์และดีขึ้นเป็นอย่างยิ่งครับผม
โดย นาย พงศ์พิสุทธิ์ เทวะดา (2012-01-31 16:17:58) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกดีค่ะ ได้ศึกษาจากวีดีโอและจากสถานที่จริง เพราะเป็นปัญหาที่อยู่ไกล้ตัวนักเรียนมาก อีกทั้งจะช่วยให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา ผลกระทบ รวมถึงวิธีแก้ปัญหาอีกด้วย
โดย บุษผา อ้นทอง (2012-02-07 20:59:50) [แสดงความคิดเห็น]
มีสาระน่าสนใจมากค่ะ ได้ศึกษาจากภาพวีดีโอและแผนที่เพื่อทำการวิเคราะห์ถึงสถานการจริงที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งหาวิธีการเเก้ไขถึงวิธีการวางแผนป้องกันน้ำท่วม และในตอนท้ายสุดคุณประสาร เอี่ยมวิจารย์ ก็ได้พานักเรียนไปดุสถานการจริงบริเวณรอบโรงเรียนที่มีการวางแนวป้องกันน้ำเป็นอย่างดีโดยอาศัยการวางเเนวดินและการปลูกต้นไม้เป็นแนวป้องกันแบบธรรมชาติ :tv12: :tv15:
โดย บุษผา อ้นทอง (2012-02-07 21:09:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดี คุณครู ประสาร เอี่ยมวิจารย์ สอนให้นักเรียนรู้จักสาเหตุและการป้องกัน โดยใช้แผนที่ทางภูมิศาสตร์มาช่วยเป็นสื่อในการสอน ตลอดจนยังนำภาพสถานการณ์ครั้งที่โรงเรียนถูกน้ำท่วมในอดีตมาให้นักเรียนได้ดูและฝึกวิเคราะห์แก้ปัญหา และยังนำนักเรียนไปศึกษาสถานที่บริเวณของโรงเรียนที่เกิดน้ำท่วมเมื่อครั้งในอดีต ทำให้นักเรียนได้ศึกษาและรู้ว่าทำไมน้ำถึงไม่ท่วมโรงเรียนในปัจจุบัน เพราะโรงเรียนนำวิธีป้องกันน้ำท่วมตามแนวคิดพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ และยังเป็นเพราะโรงเรียนอยู้ใกล้ป่าชายเลนทำให้น้ำเมื่อพลัดเข้ามาป่าชายเลนจะชลอความแรงของน้ำและยังมีตะกอนดินและต้นโกงกางคอยสกัดอยู่ด้วย ทำให้นักเรียนรู้ถึงวิธีการป้องกันอย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ
โดย นฤกาญจน์ โชคสิริรุ่งเรือง (2012-02-08 03:43:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดี คุณครู ประสาร เอี่ยมวิจารย์ สอนให้นักเรียนรู้จักสาเหตุและการป้องกัน โดยใช้แผนที่ทางภูมิศาสตร์มาช่วยเป็นสื่อในการสอน ตลอดจนยังนำภาพสถานการณ์ครั้งที่โรงเรียนถูกน้ำท่วมในอดีตมาให้นักเรียนได้ดูและฝึกวิเคราะห์แก้ปัญหา รู้เท่าทันอุทันอุทกภัย ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับทางเหนือ เหตุการณ์ดินภูเขาถล่มจากฝนตกหนัก การออกจากบริเวณเสี่ยงภัย การอพยพออกจากพื้นที่ต้นน้ำ และชุมชนใกล้แม่น้ำก็ต้องให้เด็กระวังภัยเหล่านี้ด้วย เยี่ยมมาก
โดย ปิยะทัศน์ อุ่นจังหาร (2012-02-08 04:06:57) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนของคุณครู ประสาร เอี่ยมวิจารย์ เป็นวิธีการสอนที่ดีเยี่ยม การใช้ภาพเหตุการณ์จริงจากอุทกภัยน้ำท่วมมาให้นักเรียนดู นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสาเหตุ และ วิธีป้องกัน และคุณครูยังพานักเรียนไปศึกษาถึงสถานที่จริง ที่ประสบภัยน้ำท่วม ฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำเสนอหน้าชั้นเรียน ช่วยกันหาแนวคิดแก้ไขเพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับทางเหนือ เหตุการณ์ดินภูเขาถล่มจากฝนตกหนัก การออกจากบริเวณเสี่ยงภัย การอพยพออกจากพื้นที่ต้นน้ำ และชุมชนใกล้แม่น้ำก็ต้องให้เด็กระวังภัยเหล่านี้ด้วย เยี่ยมมาก ขอบคุณมากๆคะ
โดย วราภรณ์ เชาว์วรรณะ (2012-02-08 04:26:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่เยี่ยมมากค่ะ เพราะการที่เราเรียนเรื่องอุทกภัยนี้ เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเอาซะมาก ๆ เพราะเพิ่งผ่านเหตุการณ์อุทกภัยมาไม่นานนี้เอง ให้นักเรียนได้ศึกษาจากสถานที่จริง ได้รู้ และเห็นสาเหตุของการเกิดอุทกภัย และได้มีการนำมาศึกษาต่อในชั้นเรียนให้ันักเรียนได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นทางหน้าชั้นเรียน ว่าเราควรที่จะทำอย่างไรเพื่อผ้องกัน ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับทางเหนือ เหตุการณ์ดินภูเขาถล่มจากฝนตกหนัก การออกจากบริเวณเสี่ยงภัย การอพยพออกจากพื้นที่ต้นน้ำ และชุมชนใกล้แม่น้ำก็ต้องให้เด็กระวังภัยเหล่านี้ด้วย เยี่ยมมากค่ะ
โดย จรีรัตน์ สุทธิสุคนธ์ (2012-02-08 14:28:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดรมีสาระมาก เรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกของที่เราอยู่ และเราจะได้รู้ถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในการดำเนินชีวิตของเรา การที่เรารู้เท่าทันถึงอุทกภัยหรือภัยธรรมชาติต่างๆเป็นการบ่งบอกถึงความเสียหายที่กำลังจะตามมา ภายหลัง เราจึงควรที่จะป้องกันเอาใว้ เพื่อให้เกิดการป้องกันที่ปลอยภัย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยที่ไม่ต้องกังวล สาเหตุที่เกิดสภาวะแบบนี้ก็เพราะคนบนโลกไม่รู้จักทีั่จะรักษาโลก จึงทำไห้โลกเกิดอุทกภัยต่างๆตามมา
โดย กนิษฐา กาญจนภูมิ (2012-02-09 13:55:42) [แสดงความคิดเห็น]
รู้เท่าทันอุทกภัย คุณครู ประสาร เอี่ยมวิจารย์ สอนให้นักเรียนรู้จักสาเหตุและการป้องกัน โดยใช้แผนที่ทางภูมิศาสตร์มาช่วยเป็นสื่อในการสอน ตลอดจนยังนำภาพสถานการณ์ครั้งที่โรงเรียนถูกน้ำท่วมในอดีตมาให้นักเรียนได้ดูและฝึกวิเคราะห์แก้ปัญหา และยังนำนักเรียนไปศึกษาสถานที่บริเวณของโรงเรียนที่เกิดน้ำท่วมเมื่อครั้งในอดีต ทำให้นักเรียนได้ศึกษาและรู้ว่าทำไมน้ำถึงไม่ท่วมโรงเรียนในปัจจุบัน เพราะโรงเรียนนำวิธีป้องกันน้ำท่วมตามแนวคิดพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ และยังเป็นเพราะโรงเรียนอยู้ใกล้ป่าชายเลนทำให้น้ำเมื่อพลัดเข้ามาป่าชายเลนจะชลอความแรงของน้ำและยังมีตะกอนดินและต้นโกงกางคอยสกัดอยู่ด้วย ทำให้นักเรียนรู้ถึงวิธีการป้องกันอย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ
โดย วรรณพร ไตรพล (2012-02-15 15:21:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดี คุณครู ประสาร เอี่ยมวิจารย์ สอนให้นักเรียนรู้จักสาเหตุและการป้องกัน โดยใช้แผนที่ทางภูมิศาสตร์มาช่วยเป็นสื่อในการสอน ตลอดจนยังนำภาพสถานการณ์ครั้งที่โรงเรียนถูกน้ำท่วมในอดีตมาให้นักเรียนได้ดูและฝึกวิเคราะห์แก้ปัญหา และยังนำนักเรียนไปศึกษาสถานที่บริเวณของโรงเรียนที่เกิดน้ำท่วมเมื่อครั้งในอดีต ทำให้นักเรียนได้ศึกษาและรู้ว่าทำไมน้ำถึงไม่ท่วมโรงเรียนในปัจจุบัน เพราะโรงเรียนนำวิธีป้องกันน้ำท่วมตามแนวคิดพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ และยังเป็นเพราะโรงเรียนอยู้ใกล้ป่าชายเลนทำให้น้ำเมื่อพลัดเข้ามาป่าชายเลนจะชลอความแรงของน้ำและยังมีตะกอนดินและต้นโกงกางคอยสกัดอยู่ด้วย ทำให้นักเรียนรู้ถึงวิธีการป้องกันอย่างยั่งยืน
โดย มนัสนันท์ เครือผือ (2012-02-15 23:02:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดี คุณครู ประสาร เอี่ยมวิจารย์ สอนให้นักเรียนรู้จักสาเหตุและการป้องกัน โดยใช้แผนที่ทางภูมิศาสตร์มาช่วยเป็นสื่อในการสอน ตลอดจนยังนำภาพสถานการณ์ครั้งที่โรงเรียนถูกน้ำท่วมในอดีตมาให้นักเรียนได้ดูและฝึกวิเคราะห์แก้ปัญหา และยังนำนักเรียนไปศึกษาสถานที่บริเวณของโรงเรียนที่เกิดน้ำท่วมเมื่อครั้งในอดีต ทำให้นักเรียนได้ศึกษาและรู้ว่าทำไมน้ำถึงไม่ท่วมโรงเรียนในปัจจุบัน เพราะโรงเรียนนำวิธีป้องกันน้ำท่วมตามแนวคิดพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ และยังเป็นเพราะโรงเรียนอยู้ใกล้ป่าชายเลนทำให้น้ำเมื่อพลัดเข้ามาป่าชายเลนจะชลอความแรงของน้ำและยังมีตะกอนดินและต้นโกงกางคอยสกัดอยู่ด้วย ทำให้นักเรียนรู้ถึงวิธีการป้องกันอย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ
โดย ธนกิจ คำแก้ว (2012-02-17 16:47:44) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนของคุณครูเป็นวิธีการสอนที่ดีเยี่ยม การใช้ภาพเหตุการณ์จริงจากอุทกภัยน้ำท่วมมาให้นักเรียนดู นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสาเหตุ และ วิธีป้องกัน และคุณครูยังพานักเรียนไปศึกษาถึงสถานที่จริง ที่ประสบภัยน้ำท่วม ฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำเสนอหน้าชั้นเรียน ช่วยกันหาแนวคิดแก้ไขเพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับทางเหนือ เหตุการณ์ดินภูเขาถล่มจากฝนตกหนัก การออกจากบริเวณเสี่ยงภัย การอพยพออกจากพื้นที่ต้นน้ำ และชุมชนใกล้แม่น้ำก็ต้องให้ระวังภัยเหล่านี้ด้วย
โดย ยุรนันท์ พื้นผา (2012-02-22 07:22:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีเพราะท่านสอนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และสอนโดยใช้แผนที่ทางภูมิศาสตร์ประกอบด้วยซึ่งทไให้นักเรียนสามารถนึกภาพตามได้และรู้ถึงวิธีการป้องกันแก้ไข
โดย สถิตย์ มณีสถิตย์ (2012-02-29 16:31:42) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนของคุณครูประสาร เอี่ยมวิจารย์ รร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา ในเรื่อง รู้เท่าทันอุทุกภัย เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ปัญหา และสาเหตุ ของการเกิดอุทุกภัยได้อย่างแท้จริง โดยครูประสารได้นำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาใช้เป็่นสื่อในการเรียนการสอนทำให้นักเรียนที่ไม่เคยประสบปัญหาได้เรียนรู้ นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเรียนรู้ถึงวิธีป้องกัน หากมีเหตุการเกดิขึ้นจริง เตรียมรับมือกับการเกิดอุทุกภัยได้อย่างทันท่วงที ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน
โดย อารีรัตน์ สกุลปฐมชัย (2012-03-01 18:42:02) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูประสาร เอี่ยมวิจารย์ เป็นการสอนที่ดีมากสอนให้นักเรียนรู้จักสาเหตุและการป้องกัน มีการใช้สื่อการสอน คือใช้แผนที่ทางภูมิศาสตร์มาช่วยเป็นสื่อในการสอน และยังนำภาพสถานการณ์จริงครั้งที่โรงเรียนถูกน้ำท่วมในอดีตมาให้นักเรียนได้ดูและฝึกวิเคราะห์แก้ปัญหา และยังนำนักเรียนไปศึกษาสถานที่บริเวณของโรงเรียนที่เกิดน้ำท่วมเมื่อครั้งในอดีต ทำให้นักเรียนได้ศึกษาและรู้ว่าทำไมน้ำถึงไม่ท่วมโรงเรียนในปัจจุบัน เพราะโรงเรียนนำวิธีป้องกันน้ำท่วมตามแนวคิดพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ และยังเป็นเพราะโรงเรียนอยู้ใกล้ป่าชายเลนทำให้น้ำเมื่อพลัดเข้ามาป่าชายเลนจะชลอความแรงของน้ำและยังมีตะกอนดินและต้นโกงกางคอยสกัดอยู่ด้วย ทำให้นักเรียนรู้ถึงวิธีการป้องกันอย่างยั่งยืนอีกด้วย
โดย ชำนาญ บุตรคำโชติ (2012-03-03 17:06:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีโดยการที่คุณครูประสาร เอี่ยมวิจารย์ รร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา คำนึงถึงสภาพปัญหานำท่วมในปัจุบันที่เกิดขึ้นประกอบกับการเรียนการสอนรายวิชาภูมิศาสตร์โดยนำเอาปัญญามาบอกนักเรียนแล้วให้นักเรียนช่วยกันคิดโดยที่นักเรียนคิดวิเคราะห์สภาพปัญหาของท้องถิ่นของตนเองว่ากำลังเจอปัญหาอะไรอยู่แล้วให้แสดงความคิดเห็นปัญหาน้ำท่วมนี้จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรโดยตอนหลังครูจะชี้ว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรแล้วบอกถึงวิธีแก้ไขปัญหาที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันโดยเด็กนักเรียนจะเรียนรู้ทั้งปัญหาน้ำท่วมในปัจจุบันและยังเรียนรู้วิะีการอ่านแผนที่ไปในตัวอีกด้วย
โดย พรชัย แก่นจักษ์ (2012-03-08 11:01:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่เยี่ยมมากค่ะ สุดยอดเพราะการที่เราเรียนเรื่องอุทกภัยนี้ เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเอาซะมาก ๆ เป็นความรู้แก่นักเรียนเพราะเพิ่งผ่านเหตุการณ์อุทกภัยมาไม่นานนี้เอง ให้นักเรียนได้ศึกษาจากสถานที่จริง ได้รู้ และเห็นสาเหตุของการเกิดอุทกภัย และได้มีการนำมาศึกษาต่อในชั้นเรียนให้ันักเรียนได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นทางหน้าชั้นเรียน ว่าเราควรที่จะทำอย่างไรเพื่อผ้องกัน ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับทางเหนือ เหตุการณ์ดินภูเขาถล่มจากฝนตกหนัก การออกจากบริเวณเสี่ยงภัย การอพยพออกจากพื้นที่ต้นน้ำ และชุมชนใกล้แม่น้ำก็ต้องให้เด็กระวังภัยเหล่านี้ด้วย เยี่ยมมากค่ะ
โดย นภนันท์ เอี่ยมอำนวย (2012-03-09 14:36:45) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้เท่าทันอุทกภัย ทำให้นักเรียนรู้ถึงสาเหตุของน้ำท่วมของครูประสาร เอี่ยมวิจารย์มีการสอนให้นักเรียนรู้จักสาเหตุและการป้องกันโดยใช้แผนที่ทางภูมิศาสตรืมาช่วย ตลอดจนยังนำภาพในสถานการณ์จริงของสภาวะน้ำท่วมมาให้นักเรียนเกิดและสามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาได้และยังสามารถให้เด็กหาทางแก้ปัญหาน้ำท่วม เป็นสื่อการสอนที่ดีมาก ดั้งนั้นในการสอนในลักษณะนี้ที่ใช้การยกตัวอย่างและเรียนรู้ในสถานที่จริงและทำให้มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
โดย ปิยธิดา หล้าแหล่ง (2012-03-09 15:46:54) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนของคุณครู ประสาร เอี่ยมวิจารย์ เป็นวิธีการสอนที่ดีเยี่ยม การใช้ภาพเหตุการณ์จริงจากอุทกภัยน้ำท่วมมาให้นักเรียนดู นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสาเหตุ และ วิธีป้องกัน และคุณครูยังพานักเรียนไปศึกษาถึงสถานที่จริง ที่ประสบภัยน้ำท่วม ฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำเสนอหน้าชั้นเรียน ช่วยกันหาแนวคิดแก้ไขเพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับทางภาคใต้โดยเฉพาะเหตุการณ์ดินภูเขาถล่มจากฝนตกหนัก ที่อำเภอนบพิตำ ซึ่งโรงเรียนของดิฉันก็อยู่ในพื้นที่ สอนนักเรียนถึงการออกจากบริเวณเสี่ยงภัย การอพยพออกจากพื้นที่ต้นน้ำ และชุมชนใกล้แม่น้ำ เยี่ยมมาก ขอบคุณค่ะที่ให้แสงสว่าง
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-03-30 18:30:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม ใช้กิจกรรมหลากหลาย โรงเรียนของครูมีสื่ออิเลคทรอนิกส์ที่ทันสมัย สามารถฉายภาพน้ำท่วมของจริงให้นักเรียนมีส่วนร่วมเป็นการนำสู่บทเรียนที่ดี ครูได้แบ่งกลุ่มให้นักเรียนช่วยกันคิด และสามารถใช้ื่อรอบๆโรงเรียนในการจัดกิจกรรม ทำให้นักเรียนเห็นรูปธรรม มีความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม คุณครูสามารถจัดกิจกรรมต่อยอดให้นักเรียนคิดต่อไปว่าจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างไร ทำให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ
โดย กมลวรรณ แสงอรุณ (2012-03-30 21:07:56) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ประสบการณ์จริงนั้น ทำให้ผู้เรียนมีอารมร์ร่วม เพราะผู้เรียนขณะกำลังได้รับผลกระทบ หรือกำลังเผชิญปัญหาขณะนั้น ต้องตระหนักและต้องศึกษาเรื่องนั้นอย่างจริงจัง ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสาเหตุ และ วิธีป้องกัน และคุณครูยังพานักเรียนไปศึกษาถึงสถานที่จริง ที่ประสบภัยน้ำท่วม ฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำเสนอหน้าชั้นเรียน ช่วยกันหาแนวคิดแก้ไขเพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับทางเหนือ เหตุการณ์ดินภูเขาถล่มจากฝนตกหนัก การออกจากบริเวณเสี่ยงภัย การอพยพออกจากพื้นที่ต้นน้ำ และชุมชนใกล้แม่น้ำก็ต้องให้เด็กระวังภัยเหล่านี้ด้วย เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีสอดคล้องกับชีวิตประจำวันและนำไปใช้ได้จริง
โดย ปุณฑริกา ชื่นชม (2012-03-31 13:23:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม ใช้กิจกรรมหลากหลาย โรงเรียนของครูมีสื่ออิเลคทรอนิกส์ที่ทันสมัย สามารถฉายภาพน้ำท่วมของจริงให้นักเรียนมีส่วนร่วมเป็นการนำสู่บทเรียนที่ดี ครูได้แบ่งกลุ่มให้นักเรียนช่วยกันคิด และสามารถใช้ื่สถานที่รอบๆโรงเรียนในการจัดกิจกรรม ทำให้นักเรียนเห็นรูปธรรม มีความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม คุณครูสามารถจัดกิจกรรมต่อยอดให้นักเรียนคิดต่อไปว่าจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างไร ทำให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-04-01 20:51:51) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูประสาร เอี่ยมวิจารย์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเยี่ยมยอดมาก โดยใช้สถานการณ์/เหตุการณ์จริง นักเรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์ ปัญหา สาเหตุ วิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้แผนที่ทางภูมิศาสตร์มาประกอบทำให้มองเห็นภาพรวมของพื้นที่ว่าเป็นอย่างไร และไปดูสถานที่จริงในการป้องกันนำท่วม สื่งสำคัญในการป้องกันนำท่วม ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชน/ท้องถิ่นช่วยกันแก้ปัญหาและป้องกัน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งนักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย วรรณา ประชานันท์ (2012-04-02 06:48:34) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้แผนที่ทางภูมิศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจใฝ่เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ประกอบกับการสอนเรื่องอุทกภัย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่นักเรียนจะต้องประสบพบเจอ การที่ครูประสาร สอนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอนนั้น สามารถตอบโจทย์ หรือแสดงถึงสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนำด้ครบทั้ง 5 ขั้น กล่าวคือ ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร คิด แก้ปัญหา มีทักษะชีวิต และรู้จักใช้เทคโนโลยี อีกทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูประสาร มิใช่อยู่แค่ในห้องเรียน แต่ยังใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งในและนอกห้องเรียน จึงเป็นการถ่ายทอดความรู้ที่นักเรียนสามารถจดจำเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดี เพราะนักเรียนได้ลงพื้นที่จริง รู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์จริง สิ่งเหล่านี้จะติดเป็นความรู้ที่คงทนของผู้เรียนตลอดไป ขอชื่นชมในความตั้งใจถ่ายทอดความรู้ของคุณครูประสาร เอี่ยมวิจารย์ มากค่ะ :tv15:
โดย จันทนี พวงแก้ว (2012-04-02 20:19:25) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนของคุณครู ประสาร เอี่ยมวิจารย์ เป็นวิธีการสอนที่ดีเยี่ยม การใช้ภาพเหตุการณ์จริงจากอุทกภัยน้ำท่วมมาให้นักเรียนดู นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสาเหตุ และ วิธีป้องกัน และคุณครูยังพานักเรียนไปศึกษาถึงสถานที่จริง ที่ประสบภัยน้ำท่วม ฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำเสนอหน้าชั้นเรียน ช่วยกันหาแนวคิดแก้ไขเพื่อป้องกันน้ำท่วมนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการคิดแก้ปัญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับทางเหนือ เหตุการณ์ดินภูเขาถล่มจากฝนตกหนัก การออกจากบริเวณเสี่ยงภัย การอพยพออกจากพื้นที่ต้นน้ำ และชุมชนใกล้แม่น้ำก็ต้องให้เด็กระวังภัยเหล่านี้ด้วย โดยเฉพาะการสอนโดยยกตัวอย่างพื้นที่น้ำท่วมโรงเรียนให้นักเรียนได้นึกถึงสาเหตุและการป้องกันในระยะยาวรวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสอนให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีมากครับึึ
โดย วิบูลย์ สู้สกุลสิงห์ต (2012-04-02 22:28:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ดี คุณครู ประสาร เอี่ยมวิจารย์ สอนให้นักเรียนรู้จักสาเหตุและการป้องกัน โดยใช้แผนที่ทางภูมิศาสตร์มาช่วยเป็นสื่อในการสอน ตลอดจนยังนำภาพสถานการณ์ครั้งที่โรงเรียนถูกน้ำท่วมในอดีตมาให้นักเรียนได้ดูและฝึกวิเคราะห์แก้ปัญหา และยังนำนักเรียนไปศึกษาสถานที่บริเวณของโรงเรียนที่เกิดน้ำท่วมเมื่อครั้งในอดีต ทำให้นักเรียนได้ศึกษาและรู้ว่าทำไมน้ำถึงไม่ท่วมโรงเรียนในปัจจุบัน เพราะโรงเรียนนำวิธีป้องกันน้ำท่วมตามแนวคิดพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้
โดย อรรถโกวิท จันทร์ทอง (2012-04-04 11:43:42) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนของคุณครูประสาร เอี่ยมวิจารณ์ดีมากๆค่ะ สอนแบบให้นักเรียนเห็นภาพเหตุการณ์จริง ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ถึงสาเหตุเพราะเป็นปัจจัยหลักเพื่อให้นักเรียนได้ตั้งรับหรือช่วยเหลือผู้อื่นได้นักเรียนจึงได้รู้ถึงวิธีป้องกันอุทกภัย การใช้แผนที่ทางภูมิศาตร์ มาเป็นสื่อในการสอน ทำให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ปัญหาและคิดวิธีแก้ปัญหา กทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูประสาร มิใช่อยู่แค่ในห้องเรียน แต่ยังใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งในและนอกห้องเรียน และยังต่อยอดนำไปใช้ในชีวิประจำวันได้อีกด้วย เยี่ยมมาก ขอบคุณคะ :tv15: :tv15: :tv17: :tv18:
โดย กัลยาณี ประดับศรี (2012-04-05 15:08:23) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูได้นำสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในประเทศ มาใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ซึ่งสามารถที่จะเชื่อมโยงปัญหาเหล่านั้นเข้ามาสู่พื้นที่ที่อยู่ใกล้ตัว ในท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่ ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นเรื่องที่นักเรียนควรที่จะต้องตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วม กิจกรรมที่เกิดขึ้น เป็นกิจกรรมที่สะท้อนความคิดของนักเรียนที่มีต่อปัญหาต่าง ๆ รวมไปถึงการนำปัญหาหรือเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดของนักเรียน เช่น ในโรงเรียน มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนได้เห็นสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ศึกษาของจริง แล้วนำข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้นไปสร้างเป็นองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้อย่างหลากหลาย คุณครูมีบทบาทสำคัญในการวางแผน จัดกิจกรรม จัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งจะต้องมีความรู้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน พร้อมที่จะมีส่วนช่วยแนะนำนักเรียนให้เกิดความเข้าใจได้อย่างมั่นใจ เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเนื้อหาอื่น ๆ ได้มากทีเดียว
โดย วรวุฒิ สินบำรุง (2012-04-06 08:49:21) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมครูผู้สอนที่ได้นำประเด็นเกี่ยวกับน้ำท่วมเข้ามาประยุกต์สอนในห้องเรียน โดยเฉพาะช่วงที่ประเทศไทยของเรานั้นประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมา ทำให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นจริง ค้นหาสาเหตุของการเกิดน้ำท่วม วิธีการแก้ปัญหา การพาเด็ก ๆ ไปรับชมจุดที่เกิดน้ำท่วม การศึกษาโครงการที่ป้องกันปัญหาน้ำท่วม ได้ชมโครงการป่าชายเลน และครูผู้สอนก็อธิบายให้กับผู้เรียนระหว่างที่พาชมโครงการต่าง ๆ นอกเหนือจากนั้นโรงเรียนก็ยังมีโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เป็นสิ่งดี ๆ ที่โรงเรียนได้นำมาสอนให้กับเด็ก ๆ ค่ะ
โดย ยุวดี (2012-04-06 13:38:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีวิธีหนึ่ง เด้กนักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ เริ่มตั้งแต่คิดวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ วิธีการแก้ปัญหา เป็นการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและสร้างความคิดต่อยอดออกไปอีกให้นักเรียนตระหนักถึงหน้าที่ของเยาวชนซึ่งเป้นส่วนหนึ่งของชุมชน สร้างความตระหนักและปลุกฝังจิตใต้สำนึกองนักเรียน ขอ :tv15: :tv17:ให้คุณครุประสารคะ
โดย ฉัตรลดา พุ่มทิพย์ (2012-04-06 19:49:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม ใช้กิจกรรมหลากหลาย และครูมีสื่ออิเลคทรอนิกส์ที่ทันสมัย สามารถฉายภาพน้ำท่วมของจริงให้นักเรียนมีส่วนร่วมเป็นการนำสู่บทเรียนที่ดี นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้ไม่น่าเบื่อโดยครูได้แบ่งกลุ่มให้นักเรียนช่วยกันคิด และครูใช้กิจกรรมภาคสนาม บริเวณรอบ ๆ โรงเรียนในการจัดกิจกรรม ทำให้นักเรียนเห็นรูปธรรม มีความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม คุณครูสามารถจัดกิจกรรมต่อยอดให้นักเรียนคิดต่อไปว่าจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างไร ทำให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ และสิ่งที่สำคัญ ความรู้ที่นักเรียนได้รับจะตกตะกอน
โดย อารี แก้วน้อย (2012-04-06 21:56:46) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูได้นำสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในประเทศ มาใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ซึ่งสามารถที่จะเชื่อมโยงปัญหาเหล่านั้นเข้ามาสู่พื้นที่ที่อยู่ใกล้ตัว ในท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่ ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นเรื่องที่นักเรียนควรที่จะต้องตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วม กิจกรรมที่เกิดขึ้น เป็นกิจกรรมที่สะท้อนความคิดของนักเรียนที่มีต่อปัญหาต่าง ๆ รวมไปถึงการนำปัญหาหรือเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดของนักเรียน วิธีการสอนของคุณครู ประสาร เอี่ยมวิจารย์ เป็นวิธีการสอนที่ดีเยี่ยม การใช้ภาพเหตุการณ์จริงจากอุทกภัยน้ำท่วมมาให้นักเรียนดู นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสาเหตุ และ วิธีป้องกัน และคุณครูยังพานักเรียนไปศึกษาถึงสถานที่จริง ที่ประสบภัยน้ำท่วม ฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำเสนอหน้าชั้นเรียน ช่วยกันหาแนวคิดแก้ไขเพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับทางเหนือ เหตุการณ์ดินภูเขาถล่มจากฝนตกหนัก การออกจากบริเวณเสี่ยงภัย การอพยพออกจากพื้นที่ต้นน้ำ และชุมชนใกล้แม่น้ำก็ต้องให้เด็กระวังภัยเหล่านี้ด้วย :tv17: :tv17: :tv17:
โดย อดิเรก เสมามอญ (2012-04-09 19:57:27) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครู ประสาร เอี่ยมวิจารย์ เป็นครูการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาก ทำให้เข้าใจและช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาที่จะเกิดอุทกภัยแต่ละที่ ได้ทราบถึงสาเหตุฝึกวิเคราะห์และหาวิธีการป้องกันโดยใช้แผนที่ทางภูมิศาสตร์มาช่วยและได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นต่างๆจากเพื่อนทุกๆคนในห้อง และใช้แผนที่ภูมิศาสตร์ให้นักเรียนได้ดูและช่วยในการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสาเหตุ และวิธีป้องกัน และ ยังพานักเรียนไปดูนอกสถานที่ทำให้นักเรียนได้เรียนจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
โดย พนัสดา ชำนาญนา (2012-04-12 02:42:54) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครู ประสาร เอี่ยมวิจารย์ สามารถสื่อสารกับเด็กได้เป็นอย่างดี มีความเข้าใจลักษณะความเป็นไปของสังคม และเข้าใจความรู้สึกของสิ่งที่เกิดขึ้นและถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี มีการยกตัวอย่างและสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี การสอนเป็นไปในลักษณะที่สบาย มีการถามตอบ มีการส่งข้อมูล ให้กันและกัน เด็กมีส่วนร่วม ได้เข้าถึงข้อมูลได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กได้เรียนรู้และเกิดการประยุกต์ไปใช้ในสถานการณ์ จริงได้ครับ สุดยอดมากครับ ผมจะในไปใช้เป็นแบบอย่างต่อไปครับ :tv15: :tv03:
โดย เอกชัย วงษ์แสงทอง (2012-04-14 10:35:12) [แสดงความคิดเห็น]
ผมว่าอาจารย์สอนได้ดี ใช้เทคโนโลยีในการสอนค่อนข้างทันสมัย มีการให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ที่ชอบมากเพราะมีลักษณะการสอนที่คล้ายกับตนเอง ในส่วนของการอธิบายทางเดินน้ำเพิ่มเติมนั้น ผมขออนุญาตเรียนแนะนำว่าน่าจะมีแผนที่เส้นชั้นความสูงประกอบการอธิบายเพราะจะช่วยให้เด็กเข้าใจระดับความสูงต่ำของพื้นที่มากขึ้น รวมไปถึงการอธิบายปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาหรือพื้นที่อันเนื่องมาจากสภาพธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์
โดย รณชัย เกตุศิริ (2012-04-18 10:05:21) [แสดงความคิดเห็น]
การสอน คุณครูประสาร เอี่ยมวิจารย์ รร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา วิธีการที่เข้าบทเรียนนั้นเราจะใช้ภาพเหตุการณ์เกิดในปัจจุบัน ซึ่งเราจะเห็นในภาพจากสื่อโทรทัศน์ ทำให้เห็นและเกิดการวิเคราะห์สาเหตุที่มาของน้ำผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ตัวอย่างของน้ำท่วม การแก้ปัญหา นำมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน
จากการศึกษาเหตุการณ์นั้น เขาจะเข้าสู่ความรู้ ที่แท้จริงในเหตุการณืที่เกิดขึ้น จากภาพที่เรานำมาให้ดูทางสาระสนเทศทางภูมิศาสตร์จากแผนที่ จังหวัดที่น้ำท่วม สุโขทัย,พิษณุโลก,กำแพงเพชร มันก็ไล่ๆลงมาที่หนักๆเลยคือ กรุงเทพ และท้ายที่สุดคือ สมุทรสาครมีน้ำไหลมาไม่มากนักแต่ยังไม่เข้าตัวเมือง จะเห็นได้สาเหตุของน้ำท่วมเป็นอย่างไร
โดย ภคพร ศรีเดช (2012-04-18 15:31:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีครับ เนื่องจากในปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าปรากฎการณ์น้ำท่วมถือเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนกับการดำรงชีวิตของเรามาก ซึ่งการนำเหตุการณ์, สถานจริงเข้ามาช่วยการเรียนการสอนจะทำให้นักเรียนได้สัมผัสและกระตุ้นให้เกิดความสนใจ เพ่ื่อร่วมหาวิธีการป้องกันและแก้ไขอย่างจริงจังจากความสนใจของตนเอง อีกทั้งในปัจจุบันมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทีทันสมัยมากมาย หากเราได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยแล้วจะทำให้การแก้ปัญหาง่ายมากขึ้น
โดย ภูวิทย์ กนกฤทธิไกวัล (2012-04-22 14:03:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากครับ เพราะในปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชากรของประเทศและทำให้ประเทศต้องสูญเสียงบประมาณในการฟื้นฟูประเทศเป็นจำนวนมหาศาล ซึ่งคุณครูผู้สอนได้นำสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนมาช่วยในการประกอบการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี เพื่อร่วมกันระดมความคิดในการหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุทกภัยที่รุนแรงในอนาคตและเตรียมตัวเพื่อหาทางป้องกันอุทกภัยทีเกิดขึ้น
โดย ชลแดน นวลเกลี้ยง (2012-04-24 15:36:06) [แสดงความคิดเห็น]
ครูประสาร เตรียมการสอนได้ดีมาก นำสถานการณ์จริงมาใช้ในการสอน ทำให้นักเรียนได้ร่วมคิดวิเคราะห์ มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ มีความรู้ที่ยั่งยืน และนักเรียนมีความภาคภูมิใจในการร่วมแก้ปัญหาน้ำท่วม ไม่ให้ท่วมโรงเรียนจากการปลูกป่าชายเลน ทำให้นักเรียนรู้ปัญหาของโรงเรียนว่ามีอะไรบ้าง ทำให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ปัญหาระดับชาติ คือปัญหาน้ำท่วมที่เกิดทุกปี ให้ทุเลาเบาบางลงไป
โดย นางสาวประสานศรี ดวงแก้ว (2012-04-25 00:49:13) [แสดงความคิดเห็น]
รู้เท่าทันอุทกภัย คุณครูประสาร เอี่ยมวิจารย์ รร.พันท้ายนรสิงห์วิทยาเป็นการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ประสบการณ์จริงนั้น ทำให้ผู้เรียนมีอารมร์ร่วม เพราะผู้เรียนขณะกำลังได้รับผลกระทบ หรือกำลังเผชิญปัญหาขณะนั้น ต้องตระหนักและต้องศึกษาเรื่องนั้นอย่างจริงจัง ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสาเหตุ และ วิธีป้องกัน และคุณครูยังพานักเรียนไปศึกษาถึงสถานที่จริง ที่ประสบภัยน้ำท่วม ฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำเสนอหน้าชั้นเรียน ช่วยกันหาแนวคิดแก้ไขเพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับทางเหนือ เหตุการณ์ดินภูเขาถล่มจากฝนตกหนัก การออกจากบริเวณเสี่ยงภัย การอพยพออกจากพื้นที่ต้นน้ำ และชุมชนใกล้แม่น้ำก็ต้องให้เด็กระวังภัยเหล่านี้ด้วย เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีสอดคล้องกับชีวิตประจำวันและนำไปใช้ได้จริง
โดย วราภรณ์ กรรขำ (2012-04-26 09:25:17) [แสดงความคิดเห็น]
รู้เท่าทันอุทกภัย คุณครูประสาร เอี่ยมวิจารย์ รร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา เป็นการสอนที่ดีและน่าเรียนรู้มากค่ะ ทำให้เข้าใจและช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาที่จะเกิดอุทกภัยแต่ละที่ ได้ทราบถึงสาเหตุฝึกวิเคราะห์และหาวิธีการป้องกันโดยใช้แผนที่ทางภูมิศาสตร์มาช่วยและได้แลกข้อมูลความคิดเห็นต่างๆจากเพื่อนทุกๆคนในห้อง และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายวิธี ควบคู่กับการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย การเชื่อมโยงสถานการณ์น้ำท่วมมาสู่ทักษะการคิดวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาถิ่นที่อยู่ของนักเรียนเอง และการเรียนรู้ยังแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน :tv18:
โดย เยาวลักษณ์ ใจอ่อน (2012-04-27 14:58:17) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้ภาพเหตุการณ์จริงจากอุทกภัยน้ำท่วมมาให้ดู โดยใช้แผนที่ภูมิศาสคร์ช่วยในการสอนดังนั้นในการสอนในลักษณะนี้ที่ใช้การยกตัวอย่างและเรียนรู้ในสถานที่จริงจะทำให้ผู้มีความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะเป็นปัญหาที่อยู่ไกล้ตัวนักเรียนมาก และยังฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์แก้ปัญหา แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ และนำเสนอหน้าห้องเรียน ช่วยกันหาแนวคิดแก้ไขเพื่อป้องกันน้ำท่วม ถ้าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมกันตัวเราจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร :tv02:
โดย มงคล สุขีลักษณ์ (2012-05-01 01:04:06) [แสดงความคิดเห็น]
การที่ครูผู้สอนได้นำประเด็นที่เป็นปัจจุบัน เข้ามาจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนนนั้น ถือว่าเป็นการนำสิ่งที่เป็นประโยชน์และอยู่ใกล้ตัวเข้ามาศึกษาหาความรู้้ เช่นการเรียนการสอนเกี่ยวกับอุทกภัยที่เกิดขึ้นเข้ามาสอนให้กับผู้เรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับอุทกภัยที่เกิดขึ้น นำประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเข้ามาวิ้คราะห์และหาวิธี ป้องกัน และแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น การสอนในประเด็น หรือเรื่องราวที่เป็นปัจจุบันนั้น ก็สร้างความสนใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
โดย กวิน (2012-05-09 23:31:21) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนน่าสนใจ เนื่องจากครูนำเสนอความจริงที่เกิดขึ้น เช่น ภาพอุทกภัย โดยแสดงให้เด็กเห็นและตระหนักถึงปัญหา สะท้อนให้เห็นความรู้สึกโศกเศร้าจากความสูญเสีย เพื่อช่วยให้เด็กมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย และให้ร่วมกันวางแผนป้องกันภัยธรรมชาติ และหาแนวทางร่วมกันในการวางแผนอุทกภัยได้อีกด้วย เพื่อช่วยให้เด็กร่วมมือในการรับผิดชอบในการรักษาธรรมชาติไว้มิให้ถูกทำลายได้
โดย ยุพา นิยมศิลป์ (2012-05-10 14:42:00) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเหตุการณืจริงใช้กระตุ้นความสนใจนักเรียน เขาเกิดความคิดร่วมและเข้าถึงความรู้สึกของคนที่กำลังเผชิญกับเหตุการณ์จริง ทำให้เด็กมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้เนื้อหาต่อไปอย่างจริงจัง ปัญหาที่เกิดทุกด้านเด็กจะมีความตระหนักได้เองจากเหตุการณ์จริง แล้วอีกแนวทางหนึ่งเป็นการให้เด็กคิดนอกกรอบได้ด้วยเพราะเหตุการณ์ธรรมชาติไม่ได้เกิดซ้ำแบบเดิมทุกครั้งเป็นเพียงใกล้เคียงเท่านั้น
โดย นงเยาว์ จิตต์ภักดี (2012-05-12 09:58:53) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนเป็นเรื่องที่น่าสนใจจากการนำเสนอของครูที่มีการเกิดขึ้นเช่นภาพอุทกภัยโดยเน้นให้เห็นความรูสึกโสกเศร้าจากเรื่องของการสูญเสียในการช่วยให้เด็กได้มีส่วนร่วมในนเรื่องของการคิดวิเคระ ห์ถึงสาเหตุของการเกิดภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและในเรื่องของการหาแนวทางในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของการประสบอุทกภัยทางธรรมชาติด้วยการได้รับความร่วมมือในเรื่องของการรักษทางธรรมชาติช่วยในเรื่องของการอนุรักษ์ทางธรรมชาติและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-23 16:33:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดี คุณครู ประสาร เอี่ยมวิจารย์ ได้ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้เหตุการณ์จริงคือการเกิดน้ำท่วมทำให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงภัยของน้ำท่วมโดยเฉพาะในท้องถิ่นของตนเองและจากการใช้สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านแผนที่ทำให้ผู้เรียนได้เห็นภาพใขข้อที่เป็นข้อเท็จจริงผู้เรียนสามารถบอกถึงการไหลของน้ำที่มายังที่ต่าง ๆ จนมาถึงในท้องถิ่นของตน และที่สำคัญยังได้ให้ผู้เรียนได้วิเคราะ์ถึงสาเหตุของปัญหาน้ำท่วมและแนวทางการแก้ไขปัญหาได้เห็นถึงความสำคัญของโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วม และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้
โดย เพ็ญศรี เกียรติสุดาเกื้อกูล (2012-05-23 18:06:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายวิธี ควบคู่กับการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย และการเชื่อมโยงสถานการณ์น้ำท่วมมาสู่ทักษะการคิดวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาถิ่นที่อยู่ของนักเรียนเองโดยมีรายละเอียดของรายการ ดังนี้
รายการเริ่มต้นด้วยการฉายวีดิทัศน์ภาพข่าวน้ำท่วมใหญ่เมื่อเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม2554 ที่ผ่านมา โดยให้นักเรียนสังเกตพลังของมวลน้ำมหาศาล และความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานคร จากนั้นครูให้นักเรียนดูสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ครูฉายภาพแผนที่เพื่ออธิบายการเกิดอุทกภัยที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของนักเรียนเอง จากนั้นให้นักเรียนออกมาอธิบายเส้นทางการเดินทางของน้ำจากกรุงเทพฯ สู่สมุทรสาคร
โดย เพลินพิศ โสรัจจตานนท์ (2012-09-30 16:26:02) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องรู้เท่านทันน้ำท่วมเป็นการสอนเกี่ยวสถานการณ์น้ำท่วมโดยการนำเอาเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นกับโรงเรียนมาใช้ในการดึงความสนใจให้เด็กสนใจในการเรียนรวมไปถึงการใช้เพื่อเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดอารมณืร่วมและทำให้เกิดการตระหนักมากขึ้นนั่นเอง รวมทั้งยังมีการให้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาซึ่งเป็นส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อีกด้วย :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย รชต เฟื่องสุวรรณ (2013-01-29 01:20:13) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูมีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจโดนการใช้คลิปเหตุการณ์น้ำท่วมมาเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจในหัวข้อที่จะสอนโดยโยงเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่น้ำกำลังเข้ามาในบริเวณใกล้โรงเรียน มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ ผลกระทบวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงหาแนวทางป้องกันน้ำท่วม มีการบูรณาการกับรายวิชาภูมิศาสตร์ การใช้แผนที่ทำให้การเรียนในห้องเรียนน่าสนุกมากขึ้น นอกจากนี้ยังพานักเรียนไปดู ไปเห็นสถานที่จริง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ :tv15:
โดย อัสนี สมิทธิชัยนนท์ (2015-04-01 11:54:55) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูมีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจโดนการใช้คลิปเหตุการณ์น้ำท่วมมาเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจในหัวข้อที่จะสอนโดยโยงเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่น้ำกำลังเข้ามาในบริเวณใกล้โรงเรียน มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ ผลกระทบวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงหาแนวทางป้องกันน้ำท่วม มีการบูรณาการกับรายวิชาภูมิศาสตร์ การใช้แผนที่ทำให้การเรียนในห้องเรียนน่าสนุกมากขึ้น นอกจากนี้ยังพานักเรียนไปดู ไปเห็นสถานที่จริง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ :tv15:
โดย อัสนี สมิทธิชัยนนท์ (2015-04-01 11:56:01) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูมีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจโดนการใช้คลิปเหตุการณ์น้ำท่วมมาเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจในหัวข้อที่จะสอนโดยโยงเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่น้ำกำลังเข้ามาในบริเวณใกล้โรงเรียน มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ ผลกระทบวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงหาแนวทางป้องกันน้ำท่วม มีการบูรณาการกับรายวิชาภูมิศาสตร์ การใช้แผนที่ทำให้การเรียนในห้องเรียนน่าสนุกมากขึ้น นอกจากนี้ยังพานักเรียนไปดู ไปเห็นสถานที่จริง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ :tv15:
โดย อัสนี สมิทธิชัยนนท์ (2015-04-01 11:56:01) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูมีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจโดนการใช้คลิปเหตุการณ์น้ำท่วมมาเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจในหัวข้อที่จะสอนโดยโยงเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่น้ำกำลังเข้ามาในบริเวณใกล้โรงเรียน มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ ผลกระทบวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงหาแนวทางป้องกันน้ำท่วม มีการบูรณาการกับรายวิชาภูมิศาสตร์ การใช้แผนที่ทำให้การเรียนในห้องเรียนน่าสนุกมากขึ้น นอกจากนี้ยังพานักเรียนไปดู ไปเห็นสถานที่จริง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ :tv15:
โดย อัสนี สมิทธิชัยนนท์ (2015-04-01 11:56:02) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูมีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจโดนการใช้คลิปเหตุการณ์น้ำท่วมมาเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจในหัวข้อที่จะสอนโดยโยงเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่น้ำกำลังเข้ามาในบริเวณใกล้โรงเรียน มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ ผลกระทบวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงหาแนวทางป้องกันน้ำท่วม มีการบูรณาการกับรายวิชาภูมิศาสตร์ การใช้แผนที่ทำให้การเรียนในห้องเรียนน่าสนุกมากขึ้น นอกจากนี้ยังพานักเรียนไปดู ไปเห็นสถานที่จริง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ :tv15:
โดย อัสนี สมิทธิชัยนนท์ (2015-04-01 11:56:02) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูมีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจโดนการใช้คลิปเหตุการณ์น้ำท่วมมาเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจในหัวข้อที่จะสอนโดยโยงเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่น้ำกำลังเข้ามาในบริเวณใกล้โรงเรียน มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ ผลกระทบวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงหาแนวทางป้องกันน้ำท่วม มีการบูรณาการกับรายวิชาภูมิศาสตร์ การใช้แผนที่ทำให้การเรียนในห้องเรียนน่าสนุกมากขึ้น นอกจากนี้ยังพานักเรียนไปดู ไปเห็นสถานที่จริง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ :tv15:
โดย อัสนี สมิทธิชัยนนท์ (2015-04-01 11:56:03) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูมีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจโดนการใช้คลิปเหตุการณ์น้ำท่วมมาเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจในหัวข้อที่จะสอนโดยโยงเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่น้ำกำลังเข้ามาในบริเวณใกล้โรงเรียน มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ ผลกระทบวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงหาแนวทางป้องกันน้ำท่วม มีการบูรณาการกับรายวิชาภูมิศาสตร์ การใช้แผนที่ทำให้การเรียนในห้องเรียนน่าสนุกมากขึ้น นอกจากนี้ยังพานักเรียนไปดู ไปเห็นสถานที่จริง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ :tv15:
โดย อัสนี สมิทธิชัยนนท์ (2015-04-01 11:56:03) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูมีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจโดนการใช้คลิปเหตุการณ์น้ำท่วมมาเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจในหัวข้อที่จะสอนโดยโยงเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่น้ำกำลังเข้ามาในบริเวณใกล้โรงเรียน มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ ผลกระทบวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงหาแนวทางป้องกันน้ำท่วม มีการบูรณาการกับรายวิชาภูมิศาสตร์ การใช้แผนที่ทำให้การเรียนในห้องเรียนน่าสนุกมากขึ้น นอกจากนี้ยังพานักเรียนไปดู ไปเห็นสถานที่จริง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ :tv15:
โดย อัสนี สมิทธิชัยนนท์ (2015-04-01 11:56:03) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูมีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจโดนการใช้คลิปเหตุการณ์น้ำท่วมมาเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจในหัวข้อที่จะสอนโดยโยงเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่น้ำกำลังเข้ามาในบริเวณใกล้โรงเรียน มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ ผลกระทบวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงหาแนวทางป้องกันน้ำท่วม มีการบูรณาการกับรายวิชาภูมิศาสตร์ การใช้แผนที่ทำให้การเรียนในห้องเรียนน่าสนุกมากขึ้น นอกจากนี้ยังพานักเรียนไปดู ไปเห็นสถานที่จริง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ :tv15:
โดย อัสนี สมิทธิชัยนนท์ (2015-04-01 11:56:04) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูมีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจโดนการใช้คลิปเหตุการณ์น้ำท่วมมาเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจในหัวข้อที่จะสอนโดยโยงเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่น้ำกำลังเข้ามาในบริเวณใกล้โรงเรียน มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ ผลกระทบวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงหาแนวทางป้องกันน้ำท่วม มีการบูรณาการกับรายวิชาภูมิศาสตร์ การใช้แผนที่ทำให้การเรียนในห้องเรียนน่าสนุกมากขึ้น นอกจากนี้ยังพานักเรียนไปดู ไปเห็นสถานที่จริง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ :tv15:
โดย อัสนี สมิทธิชัยนนท์ (2015-04-01 11:56:04) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูมีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจโดนการใช้คลิปเหตุการณ์น้ำท่วมมาเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจในหัวข้อที่จะสอนโดยโยงเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่น้ำกำลังเข้ามาในบริเวณใกล้โรงเรียน มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ ผลกระทบวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงหาแนวทางป้องกันน้ำท่วม มีการบูรณาการกับรายวิชาภูมิศาสตร์ การใช้แผนที่ทำให้การเรียนในห้องเรียนน่าสนุกมากขึ้น นอกจากนี้ยังพานักเรียนไปดู ไปเห็นสถานที่จริง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ :tv15:
โดย อัสนี สมิทธิชัยนนท์ (2015-04-01 11:56:04) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูมีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจโดนการใช้คลิปเหตุการณ์น้ำท่วมมาเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจในหัวข้อที่จะสอนโดยโยงเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่น้ำกำลังเข้ามาในบริเวณใกล้โรงเรียน มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ ผลกระทบวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงหาแนวทางป้องกันน้ำท่วม มีการบูรณาการกับรายวิชาภูมิศาสตร์ การใช้แผนที่ทำให้การเรียนในห้องเรียนน่าสนุกมากขึ้น นอกจากนี้ยังพานักเรียนไปดู ไปเห็นสถานที่จริง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ :tv15:
โดย อัสนี สมิทธิชัยนนท์ (2015-04-01 11:56:04) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูมีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจโดนการใช้คลิปเหตุการณ์น้ำท่วมมาเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจในหัวข้อที่จะสอนโดยโยงเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่น้ำกำลังเข้ามาในบริเวณใกล้โรงเรียน มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ ผลกระทบวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงหาแนวทางป้องกันน้ำท่วม มีการบูรณาการกับรายวิชาภูมิศาสตร์ การใช้แผนที่ทำให้การเรียนในห้องเรียนน่าสนุกมากขึ้น นอกจากนี้ยังพานักเรียนไปดู ไปเห็นสถานที่จริง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ :tv15:
โดย อัสนี สมิทธิชัยนนท์ (2015-04-01 11:56:05) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูมีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจโดนการใช้คลิปเหตุการณ์น้ำท่วมมาเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจในหัวข้อที่จะสอนโดยโยงเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่น้ำกำลังเข้ามาในบริเวณใกล้โรงเรียน มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ ผลกระทบวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงหาแนวทางป้องกันน้ำท่วม มีการบูรณาการกับรายวิชาภูมิศาสตร์ การใช้แผนที่ทำให้การเรียนในห้องเรียนน่าสนุกมากขึ้น นอกจากนี้ยังพานักเรียนไปดู ไปเห็นสถานที่จริง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ :tv15:
โดย อัสนี สมิทธิชัยนนท์ (2015-04-01 11:56:05) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูมีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจโดนการใช้คลิปเหตุการณ์น้ำท่วมมาเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจในหัวข้อที่จะสอนโดยโยงเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่น้ำกำลังเข้ามาในบริเวณใกล้โรงเรียน มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ ผลกระทบวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงหาแนวทางป้องกันน้ำท่วม มีการบูรณาการกับรายวิชาภูมิศาสตร์ การใช้แผนที่ทำให้การเรียนในห้องเรียนน่าสนุกมากขึ้น นอกจากนี้ยังพานักเรียนไปดู ไปเห็นสถานที่จริง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ :tv15:
โดย อัสนี สมิทธิชัยนนท์ (2015-04-01 11:56:05) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูมีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจโดนการใช้คลิปเหตุการณ์น้ำท่วมมาเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจในหัวข้อที่จะสอนโดยโยงเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่น้ำกำลังเข้ามาในบริเวณใกล้โรงเรียน มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ ผลกระทบวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงหาแนวทางป้องกันน้ำท่วม มีการบูรณาการกับรายวิชาภูมิศาสตร์ การใช้แผนที่ทำให้การเรียนในห้องเรียนน่าสนุกมากขึ้น นอกจากนี้ยังพานักเรียนไปดู ไปเห็นสถานที่จริง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ :tv15:
โดย อัสนี สมิทธิชัยนนท์ (2015-04-01 11:56:06) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv