thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1951
Rate :
 4
ความยาว : 14.23 นาที | Online : 2011-12-16  
    วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา : วิทยาศาสตร์ศตวรรษที่ 21 ภาค 1 - KS4 Science : Twenty-First Century Science 1  
    วิทยาศาสตร์ศตวรรษที่ 21 คือวิชาสอบจบภาคบังคับวิชาใหม่ในโครงการนำร่องในโรงเรียน 76 แห่งทั่วประเทศอังกฤษ และเวลส์ ติดตามชมการสอนวิทยาศาสตร์ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนแฮกเกอสตัน ในเมืองเฮ็กนีย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนชุมชนที่มีนักเรียนหญิงอายุตั้งแต่ 11-16 ปีอยู่ราว 900 คน โครงการนำร่องนี้ ประกอบด้วยการสอนเพื่อเตรียมสอบจบภาคบังคับ 3 คอร์ส ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความสนใจที่ต่างกันของนักเรียนได้แก่ แก่นวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป สำหรับแก่นวิทยาศาสตร์นั้นนักเรียนทุกคนต้องเรียน ส่วนวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นวิชาเลือกเพิ่มเติม เราได้เห็นการทำงานของโครงการนำร่อง ซึ่งแสดงส่วนต่าง ๆ ของโครงการ ประกอบด้วย ส่วนของโครงการที่มีนวัตกรรมมากที่สุดได้แก่ แก่นวิทยาศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมคำอธิบายด้านวิทยาศาสตร์ หลักและทักษะที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจด้านวิทยาศาสตร์ คอร์สวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาวิทยาศาสตร์ในสาขาที่แคบลงมาก แต่ยังมาจากมุมมองของผู้ปฏิบัติ คอร์สวิทยาศาสตร์ทั่วไป ซึ่งมีเป้าหมายเป็นนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
"การสอนวิทยาศาสตร์ศตวรรษที่ ๒๑" ในโรงเรียนแฮกเกอสตันที่นำร่องโดยออกแบบหลักสูตรที่ประกอบด้วยการสอนเพื่อเตรียมสอบจบภาคบังคับ 3 คอร์ส ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความสนใจที่ต่างกันของนักเรียนได้แก่ แก่นวิทยาศาสตร์ (เน้นเรื่องสำคัญทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อรองรับทั้งนักเรียนที่ชอบวิทยาศาสตร์ และไม่ชอบวิทยาศาสตร์ ใการสอนแก่นวิทยาศาสตร์เน้นเรื่องการเรียนข้อเท็จจริงและการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นมีเทคนิคการสอนมากมายเช่น อาจใช้บทบาทสมมติ หรือการอภิปรายแสดงความคิดเห็น ส่วนหลักสูตรประยุกต์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปเป็นการเติมเต็มคล้ายๆการเรียนอาชีวศึกษาคือทำให้ลงลึกในงานต่างๆ
โดย รุจิดา สุขใส (2011-12-16 22:45:59) [แสดงความคิดเห็น]
น่านำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนของเราบ้าง ทั้งหลักสูตรแกนหลักสูตรประยุกต์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป ซึ่งนอกจากมีกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการคิดแล้ว ยังสอนให้นักเรียนมีคุณธรรม กิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนมีส่วนร่วมตลอด ได้ลงมือปฏิบัติอย่างตื่นเต้นสนุกสนาน นักเรียนที่ไม่ชอบวิทยาศาสตร์อาจเปลี่ยนใจชอบวิทยาศาสตร์ได้
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2011-12-17 06:05:25) [แสดงความคิดเห็น]
ไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมประเทศอังกฤษจึงมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และก้าวหน้า เพราะเค้าให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการสร้างพื้นฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กสามารถพัฒนาความรู้ได้เองในอนาคต
โดย ปิยราช พันธุ์กมลศิลป์ (2011-12-19 20:59:39) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02: :tv15:
โดย ศิริวรรณ ตรีเพ็ชร์ (2011-12-20 19:36:53) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครู ตอนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มัธยม ในยุคศตวรรษที่21 นั้น นักเรียนควรได้ปฏิบัติจริงมีสื่อการสอนที่เน้นและตุ้นความสนใจ ครูในโรงเรียนให้นักเรียนตรวจสารพันธุกรรมของตัวเอง และนำใส่หลอดแก้วเป็นสร้อยคอมอบให้นักเรียนไป จะสังเกตเห็นว่านักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองเป็นอย่างมาก ซึ่งกิจกรรมอย่างนี้จะทำให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืนเนื่องจากนักเรียนมีความประทับใจในกิจกรรมที่ตนเองได้ทำ ซึ่งทำให้เกิดแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี การจัดหลักสูตรแกนวิทย่าศาสตร์ของไทยเราคงจะดีกว่านี้ ถ้ามีสื่อการสอนที่ดี ๆ อย่างของต่างประเทศ โรงเรียนส่วนใหญ่โดยเฉพาะที่ไม่ใช่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มักจะขาดแคลนอุปกรณ์ ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการได้น้อย แล้วจะโทษใครดีที่โรงเรียนของเราอยู่ในเขตชนบทที่มีงบประมาณในหมวดวิทยาศาสตร์น้อยนิด :tv18:
โดย ชลัยรัตน์ อ่ำมาก (2012-01-13 13:37:50) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ตรวจสารพันธุกรรมของตนเอง และให้นักเรียนใส่ในหลอดแก้วเป็นลอกเก็ตใส่กับสายสร้อยห้อยคอ นอกจากนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการทดลองแล้ว เขายังเกิดความภาคภูมิใจกับสร้อยห้อยสารพันธุกรรมของตนเองที่มีเส้นเดียวในโลกไม่ซัำกับใครแน่นอน มันจะเป็นสิ่งที่นักเรียนประทับใจและจดจำการเรียนในครั้งนี้ได้ตลอดไป
โดย สุรัชนี ภัทรเบญจพล (2012-03-11 13:19:09) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจที่ว่า คุณครูมีการทำวิจัยเพื่อดูแนวโน้มของนักเรียนก่อนที่จะทำการสอน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก ทำให้เห็นว่าปัญหาของผู้หญิงกับวิทยาศาสตร์เป็นปัญหาของการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่กว้างขวางจริงๆนะคะ 21st century science อาจจะเชื่อมโยงกับ 21st century skills ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ Scientific Literacy ที่มีการประเมินโดย PISA อยากให้บ้านเราหันมาสนใจเรื่องความรอบรู้วิทยาศาสตร์มากกว่านี้ เพราะจากผลการประเมินที่ผ่านมา คะแนนของเรามีแนวโน้มต่ำลงทุกปีค่ะ
โดย กรรณิการ์ กลิ่นกลัด (2012-03-30 12:52:51) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้ดูการจัดการเรียนรู้ตอนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มัธยม ในยุคศตวรรษที่21 สิ่งที่เห็นคือความตั้งใจของครู ที่จะพยายามนำนักเรียนที่ไม่สนใจกลับมาสนใจเรียนชีววิทยามากขึ้น ผมเคยให้นักเรียนดีเบทกันในเรื่องชีวจริยธรรม ซึ่งนักเรียนแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายมาก ซึ่งผมก็พอใจกับการเรียนการสอนนะ ผมว่านักเรียนมีความกระตือรือล้นในการไปหาข้อมูลมาด้วยและเพื่อๆก็สนใจมากเวลาที่นักเรียนออกมาแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานความรู้ที่หากันมา :tv15:
โดย สิปป์แสง สุขผล (2012-04-01 01:39:46) [แสดงความคิดเห็น]
การให้ความสำคัญกับหลักสูตรมากเกินไป ต้องสอนให้จบตามหลักสูตรที่กำหนด เพื่อให้เด็กสามารถสอบแข่งขันกับสถาบันอื่นได้ ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาทีอยู่ในหนังสือเรียน แต่การดำรงชีวิตของเรา ส่วนใหญ่อยู่นอกหนังสือเรียน ทำให้การเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องที่น่าเบื่อ การที่นักเรียนสามารถตอบโจทย์ปัญหาที่ท้าทายนักเรียนได้ เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันได้ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนอยากเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น ครูเคมีอย่างผม คงจะได้นำไปลองใช้ ลองคิดกิจกรรมในชั้นเรียนดูบ้างแล้วล่ะครับ
โดย สุขสันต์ จำเริญสตย์ (2012-04-01 13:41:03) [แสดงความคิดเห็น]
หลักสูตร เขียนไว้เป็นแนวให้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน แต่การสอนวิทยาศาสตร์สามารถที่จะสร้างกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ได้ วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนร้พร้อมกับการทำกิจกรรมจะเกิดความสนุก และความเข้าใจ ทำให้ไม่น่าเบื่อ การลงมือปฏิบัติ ทำให้เกิดการเรียนร้ไปในตัว ทฤษฏีและองค์ความรู้ จะเกิดขึ้นพร้อมกัน นักเรียนเรียนทฤษฏีอย่างเดียวน่าเบื่อมาก เพราะความรู้บางเรื่องจินตนาการไม่เห็น การเรียนใน 21 st ต้องออกสนามจริง แล้วจึงนำเข้าสู่ห้องเรียนเพื่อสรุป
โดย สมปอง ไทยธานี (2012-04-02 04:07:32) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนวิทยาศาสตร์ศตวรรษที่ ๒๑ เป็นการสอนรูปแบบใหม่ ซึ่งน่าจะนำมาใช้ในโรงเรียนของไทยบ้าง เพราะการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนใน 3 ลักษณะที่มี 1แก่นวิทยาศาสตร์ เน้นเรื่องที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3 วิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อรองรับทั้งนักเรียนที่ชอบวิทยาศาสตร์ และไม่ชอบวิทยาศาสตร์ ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตรนี้ สามารถตอบสนองความสนใจของนักเรียนได้แตกต่างกัน
โดย สุนิต อนุรักษ์ (2012-04-03 10:32:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นหลักสูตรที่เราควรนำมาปรับใช้ได้ เราสามารถนำมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ตอนนี้เลยในลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนเห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่ายที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้..นำมาใช้ในชีวิตได้จริง..การให้นักเรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติทุกๆคน..เป็นการทดสอบ การทดลองง่ายๆ ที่ทุกคนทำได้..น่าจะดีกว่าการทดลองที่ซับซ้อนแต่นักเรียนที่ทำการทดลองไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าทำไปทำไม^^
โดย กนกวรรณ แสงศรีจันทร์ (2012-04-08 13:37:59) [แสดงความคิดเห็น]
วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่21 ของประเทศอังกฤษเป็นการจัดหลักสูตรที่น่าสนใจดีและเหมาะสมที่จะนำไปใช้หลักสูตรที่จัดมีทางเลือกให้กับผู้เรียนและกระตุ้นให้นักเรียนหันมาสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เน้นการปฏิบัติจริง
ซึ่งเป็นเรื่องไม่ยากเกินไป เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทำให้นักเรียนสนใจ และยังทำให้นักเรียนเห็นเป้าหมายของการเรียนต่อไปในอนาคตเมื่อจบชั้นมัธยมปลาย ในส่วนที่ดีก็น่าจะนำปรับมาใช้ได้ในห้องเรียนของเรา
โดย อรพินท์ ชื่นชอบ (2012-04-09 12:45:26) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครู ตอนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มัธยม ในยุคศตวรรษที่21 เป็นการสอนรูปแบบใหม่ ซึ่งน่าจะนำมาใช้ในโรงเรียนของไทยบ้าง นักเรียนควรได้ฝึกปฏิบัติจริงมีสื่อการสอนที่เน้นและตุ้นความสนใจ ชอบกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ตรวจสารพันธุกรรมของตนเอง และให้นักเรียนใส่ในหลอดแก้วเป็นลอกเก็ตใส่กับสายสร้อยห้อยคอ นอกจากนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการทดลองแล้ว เขายังเกิดความภาคภูมิใจกับสร้อยห้อยสารพันธุกรรมของตนเองที่มีเส้นเดียวในโลกไม่ซ้ำำำกับใครแน่นอน มันจะเป็นสิ่งที่นักเรียนประทับใจและจดจำการเรียนในครั้งนี้ได้ตลอดไป เราจะสังเกตเห็นว่านักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองซึ่งกิจกรรมอย่างนี้จะทำให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืน การจัดหลักสูตรแกนวิทย่าศาสตร์ของไทยเราคงจะดีกว่านี้ ถ้ามีสื่อการสอนที่ดี ๆ อย่างของต่างประเทศ โรงเรียนส่วนใหญ่โดยเฉพาะที่ไม่ใช่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษประจำจังหวัด ก็มักจะขาดแคลนอุปกรณ์ ครูผู้สอนขาดทักษะกระบวนการ เพราะต้องสอนหลายรายวิชา ต้องรับภาระงานอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกทักษะกระบวนการได้น้อย แล้วจะโทษใครดีที่โรงเรียนของเราอยู่ในเขตชนบทที่มีงบประมาณในหมวดวิทยาศาสตร์น้อยนิด และมีข้อจำกัดอีกหลายๆ เรื่อง
โดย สมคิด จ้อยสำเภา (2012-04-11 22:20:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนรูปแบบใหม่ ควรนำมาใช้ในโรงเรียน เพราะนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงสามารถ
กระตุ้นความสนใจ นักเรียนเกิดความประทับใจ จดจำการเรียนในครั้งนี้ได้ตลอดไป ทำให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืน และนักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองซึ่งกิจกรรมอย่างนี้ กิจกรรมที่ให้นักเรียน นอกจากนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เขายังเกิดจริยธรรม มันจะเป็นสิ่งที่มี การจัดหลักสูตรของไทยที่ให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้ ผมคิดว่าจะทำให้การศึกษาของไทยดีขึ้น ปัจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความสนใจของนักเรียนได้แก่ เน้นด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป และไม่เน้นวิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับทั้งนักเรียนที่ชอบวิทยาศาสตร์ และไม่ชอบวิทยาศาสตร์ ทำให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน ดูการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มัธยม ในยุคศตวรรษที่21 สิ่งสำคัญคือบทบาทของครู ที่จะพยายามทำให้นักเรียนสนใจ เรื่อง จริยธรรมก็สำคัญ ที่ดีอีกอย่างนักเรียนแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ข้อเสียความรู้ที่ได้จะตรงกับความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง หรือชุมชนหรือไม่คิดว่าจะไปสอบเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้ไหม
:tv15:
โดย ว่าที่ พ.ต. ธนัตถ์ เอมหยวก (2012-04-14 21:28:23) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนวิทยาศาสตร์ศตวรรษที่ ๒๑ เป็นการสอนรูปแบบใหม่ ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนใน 3 ลักษณะที่มี 1 เน้นเรื่องที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3 วิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อรองรับทั้งนักเรียนที่ชอบวิทยาศาสตร์ และไม่ชอบวิทยาศาสตร์ ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตรนี้ สามารถตอบสนองความสนใจของนักเรียนได้แตกต่างกัน ซึ่งจริงๆๆแล้วในบ้านเราก็มีแยกแล้วแต่..มองว่าเป้าหมายของหลักสูตรเราเน้นการการจำเพื่อสอบมากไป จึงลืมการนำเอามาใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้นักเรียนที่ไม่ชอบวิทยาศาสตร์ ไม่ชอบวิชานี้ต่อไปเพราะมันยาก
โดย วรรณา พนาพิทักษ์กูล (2012-04-16 09:57:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนแนวใหม่ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ซึ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ที่จัดวิชาหลัก (พื้นฐาน) แยกตามกลุ่มนักเรียนคือกลุ่มเน้นวิทย์ กลุ่มไม่เน้นวิทย์ ซึ่งสามารถแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่ถนัดวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะนักเรียนหญิงซึ่งโดยธรรมชาติแล้วนักเรียนหญิงไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว จากการชม VDO ได้ข้อสังเกตว่าการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง ด้วยตนเองนักเรียนหญิงจะให้ความสนใจเพิ่มขึ้นและกล้าที่จะทำการทดลอง การซักถาม พูดคุย มากขึ้น ถือว่าเป็นศาสตร์การสอนรูปแบบใหม่ที่เน้นการมีส่วนร่วมมากขึ้น
โดย สิรี สุเมธโฆษิต (2012-04-19 13:52:08) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 นับว่าเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ท้าทาย และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีผลลัพธ์ดีมาก เกิดการเรียนรู้ได้ คงทน มีทักษะกระบวนการกลุ่ม การทดลอง และเชื่อมโยงกับการนำมาใช้จริงในวิชาชีพหรือในชีวิตประจำวันได้ดี เหมาะที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนในชั้นเรียนมากค่ะ
โดย ดวงเดือน พุกจอน (2012-04-21 19:40:05) [แสดงความคิดเห็น]
ทรทัศน์ครู ตอนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มัธยม ในยุคศตวรรษที่21 เป็นการสอนรูปแบบใหม่ ซึ่งน่าจะนำมาใช้ในโรงเรียนของไทยบ้าง นักเรียนควรได้ฝึกปฏิบัติจริงมีสื่อการสอนที่เน้นและตุ้นความสนใจ ชอบกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ตรวจสารพันธุกรรมของตนเอง และให้นักเรียนใส่ในหลอดแก้วเป็นลอกเก็ตใส่กับสายสร้อยห้อยคอ นอกจากนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการทดลองแล้ว เขายังเกิดความภาคภูมิใจกับสร้อยห้อยสารพันธุกรรมของตนเองที่มีเส้นเดียวในโลกไม่ซ้ำำำกับใครแน่นอน มันจะเป็นสิ่งที่นักเรียนประทับใจและจดจำการเรียนในครั้งนี้ได้ตลอดไป เราจะสังเกตเห็นว่านักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองซึ่งกิจกรรมอย่างนี้จะทำให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืน การจัดหลักสูตรแกนวิทย่าศาสตร์ของไทยเราคงจะดีกว่านี้ ถ้ามีสื่อการสอนที่ดี ๆ อย่างของต่างประเทศ โรงเรียนส่วนใหญ่โดยเฉพาะที่ไม่ใช่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษประจำจังหวัด ก็มักจะขาดแคลนอุปกรณ์ ครูผู้สอนขาดทักษะกระบวนการ เพราะต้องสอนหลายรายวิชาและอีกประการคือโรงเรียนที่ไม่สามารถคัดนักเรียนได้ต้องรับนักเรียนทั้งหมดที่สมัครเรียนนั้นมักเจอปัญหาที่เหมือนกันคือนักเรียนจะไม่กล้าจับอุปกรณเพราะกลัวต้องตอบกลัวต้องเขียนและกลัวอีกหลายกลัวแต่ที่สำคัญที่สุดจากการดูรายการนี้คือครูที่ต่างประเทศยังมีการสอนแบบสอดแทรกคุณธรรมลงไปด้วยซึ่งในประเทศไทยปัจจุบันนี้ยุคนี้ครูยุคใหม่มักไม่สอนสิ่งที่กล่าวมาในเรื่องคุณธรรมเหมือนสมัยก่อนๆจึงดูเหมือนระบบจะแย่ลงในด้านคุณธรรมขอบคุณค่ะที่ครูบ้านนอกได้ร่วมแสดงความคิดเห็น :tv12:
โดย ผานิต เทศนา (2012-04-21 21:30:32) [แสดงความคิดเห็น]
ทรทัศน์ครู ตอนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มัธยม ในยุคศตวรรษที่21 เป็นการสอนรูปแบบใหม่ ซึ่งน่าจะนำมาใช้ในโรงเรียนของไทยบ้าง นักเรียนควรได้ฝึกปฏิบัติจริงมีสื่อการสอนที่เน้นและตุ้นความสนใจ ชอบกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ตรวจสารพันธุกรรมของตนเอง และให้นักเรียนใส่ในหลอดแก้วเป็นลอกเก็ตใส่กับสายสร้อยห้อยคอ นอกจากนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการทดลองแล้ว เขายังเกิดความภาคภูมิใจกับสร้อยห้อยสารพันธุกรรมของตนเองที่มีเส้นเดียวในโลกไม่ซ้ำำำกับใครแน่นอน มันจะเป็นสิ่งที่นักเรียนประทับใจและจดจำการเรียนในครั้งนี้ได้ตลอดไป เราจะสังเกตเห็นว่านักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองซึ่งกิจกรรมอย่างนี้จะทำให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืน การจัดหลักสูตรแกนวิทย่าศาสตร์ของไทยเราคงจะดีกว่านี้ ถ้ามีสื่อการสอนที่ดี ๆ อย่างของต่างประเทศ โรงเรียนส่วนใหญ่โดยเฉพาะที่ไม่ใช่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษประจำจังหวัด ก็มักจะขาดแคลนอุปกรณ์ ครูผู้สอนขาดทักษะกระบวนการ เพราะต้องสอนหลายรายวิชาและอีกประการคือโรงเรียนที่ไม่สามารถคัดนักเรียนได้ต้องรับนักเรียนทั้งหมดที่สมัครเรียนนั้นมักเจอปัญหาที่เหมือนกันคือนักเรียนจะไม่กล้าจับอุปกรณเพราะกลัวต้องตอบกลัวต้องเขียนและกลัวอีกหลายกลัวแต่ที่สำคัญที่สุดจากการดูรายการนี้คือครูที่ต่างประเทศยังมีการสอนแบบสอดแทรกคุณธรรมลงไปด้วยซึ่งในประเทศไทยปัจจุบันนี้ยุคนี้ครูยุคใหม่มักไม่สอนสิ่งที่กล่าวมาในเรื่องคุณธรรมเหมือนสมัยก่อนๆจึงดูเหมือนระบบจะแย่ลงในด้านคุณธรรมขอบคุณค่ะที่ครูบ้านนอกได้ร่วมแสดงความคิดเห็น :tv12:
โดย ผานิต เทศนา (2012-04-21 21:30:32) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายการตอนนี้ ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการปรับเนื้อหาในหลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรนี้เชื่อมโยงจากหลักการที่ยากไปสู่หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต และยังกระตุ้นทักษะการคิดให้เกิดกับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ ทำให้นักเรียนเห็นประโยชน์และเชื่อมโยงหลักการวิทยาศาสตร์มาสู่ชีวิตได้ง่ายมากขึ้น
โดย นิตยา เรือนคำ (2012-04-22 10:30:59) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ดู วิทยาศาสตร์ศตวรรษที่ 21 แล้วผมว่าดีมาก ในความเป็นจริงแล้วบ้านเราก็มีหลายโรงเรียนที่พยายามจัดหลักสูตรคล้าย ๆ กับที่ดู แต่อาจจะเป็นไปได้ยากที่จะพัฒนาหลักสูตรให้เหมือนต่างประเทศ ผมจำได้ว่าหลักสูตร44 ได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนทำหลักสูตรเองแต่สุดท้ายตอนวัดผลระดับชาติ กับ O,A-net ก็ไม่ดำเนินไปในแนวทางเดียวกันได้ จนกลับมาเป็นหลักสูตรแกนกลาง51 ก็อย่างที่ว่าแหละครับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ก็เกิดมาจากนักวิทยาศาตร์ต่างประเทศ การที่จะทำให้เกิดการจัดการเรียนการสอนตามวิดีโอ ก็จะต้องมีการรับรองว่าหลักสูตรที่จะสอนนั้นเป็นที่ยอมรับและถูกตามหลักทางวิชาการและสอดคล้องกับแกนกลางหรือไม่ ถ้าทำได้ก็เป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในบ้านเราให้ดีขึ้นไปอีกขั้นครับ
โดย มานัด คำดำ (2012-04-23 20:43:34) [แสดงความคิดเห็น]
ดูวิดีทัศน์ เรื่อง การสอนวิทยาศาสตร์ศตวรรษที่ 21 ทำให้เห็นอะไรหลายๆอย่างเลยครับ ผมคิดว่าเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้และปฏิบบัติ ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไปสู่ชีวิตจริงได้ ในกรณีนี้ทำให้เห็นถึงความสามารถ ความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และทำให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ง่ายขึ้น และที่ดีอีกอย่างหนึ่งคือการทำบุคลากรในสายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์มาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจและตัดสินใจอนาคตของตัวเองได้... :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ภาณุวัฒน์ เปรมปรี (2012-04-24 12:56:44) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อชุดนี้ทำให้เห็นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในยุคใหมีที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์. และสามารถนำแนวการจัดการเรียนการสอนนี้มาพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ได้. :tv01: :tv01: :tv01:
โดย ดวงตา พิพุธวัฒน์ (2012-05-09 13:14:14) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อชุดนี้ทำให้เห็นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในยุคใหมีที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์. และสามารถนำแนวการจัดการเรียนการสอนนี้มาพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ได้.และทำให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้วิทจาศาสตร์ในยุตปัจจุบัน
:tv15: :tv15: :tv15: :tv18: :tv15:
โดย อดิกานต์ พิพุธวัฒน์ (2012-05-09 13:27:23) [แสดงความคิดเห็น]
วีดีโอเรื่องนี้ ชื่อว่า วิทยาศาสตร์ศตวรรษที่ 21 ภาค 1 - KS4 Science : Twenty-First Century Science 1
วิทยาศาสตร์ศตวรรษที่ 21 ภาคบังคับวิชาใหม่ในโครงการนำร่องในโรงเรียน 76 แห่งทั่วประเทศอังกฤษและเวลส์ ได้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ วิทยาศาสตร์หลัก วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทำให้นักเรียนกระตือรือร้น ชอบเข้าชั้นเรียน มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์แตกต่างจากตอนเรียนหลักสูตรเดิม ความรู้ทีนักเรียนได้รับทำให้เกิดความภูมิใจที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงในคาบเรียน
โดย จุไรรัตน์ สุริยงค์ (2012-05-23 09:05:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนท่ี่มีระบบง่ายต่อการเข้าใจครูสามารถนำไปใช้ได้จริง
โดย สมเกียรติ สิงห์ทอง (2012-06-30 13:38:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัะยมศึกษาตอนปลายอีกทั้งเนื้อหามีความเกี่ยวพันกับตัวเด็กมากเป็นหลักสูตรที่กระตุ้นทักษะกระบวนการคิดให้เกิดกับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอส่วนนี้ทำให้นักเรียนเข้าใจและเชื่อมโยงกับหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถ่องแท้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ในการทดลองเพื่อพิสูจน์หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจอีกวิธีหนึ่ง
โดย นิชนันท์ จะมณี (2012-09-27 17:17:20) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครู ตอนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มัธยม ในยุคศตวรรษที่21 เห็นด้วยต่อการเปลี่ยนแปลงที่ใช่กับโรงเรียนนำร่อง การเรียนวิทยาศาสตร์นั้นต้องมีการปฏิบัติการทดลองเพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและเป็นการหาคำตอบหรือองค์ความรู้ด้วยตนเองดีกว่าสอนที่ครูต้องเป็นผู้ให้แต่ผู้เดียวและยังสามารถเป็นแนวทางโยงเข้ากับสิ่งที่จะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี และเป็นหลักสูตรที่ท้าทายและนักเรียนสามาถค้นพบตัวตนเองที่แท้จริงว่าการเรียนที่ดีนั้นนักเรียนต้องมีส่วนร่วมโดยมีครูเป็นตัวกระตุ้นที่ให้นักเรียนมีแรงบันนดาลใจที่อยากเรียนวิทยาศาสตร์ เหมือนตอนที่นักเรียนอยู่ม.ต้น
โดย ไชโย ถนอมพุทซา (2012-09-27 22:24:35) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนวิทยาศาสตร์ศตวรรษที่ 21 เน้นการนำความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มากกว่าการมีความรู้ทางด้านเนื้อหา ซึ่งมีประโยชน์มากต่อการพัฒนาคนในประเทศ แต่หลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในปัจจุบันก็ยังเน้นความรู้ทางด้านเนื้อหามากกว่าไปใช้ในชีวิตประจำวัน :tv17: :tv17: :tv17: :tv02:
โดย อนุชา แป้นจันทร์ (2013-01-22 12:17:05) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มัธยม ในยุคศตวรรษที่21 นั้น นักเรียนควรได้ปฏิบัติจริงมีสื่อการสอนที่เน้นและตุ้นความสนใจ ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการ สื่อชุดนี้ทำให้เห็นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในยุคใหม่ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
โดย หับเสาะ บิลหลี (2013-12-03 19:09:14) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv