thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 3038
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.19 นาที | Online : 2011-11-16  
    บูรณาการวิชาการด้วยการเล่น คุณครูเบญจรัตน์ ฮะซุ่นเฮง รร.บ้านเรียนชวนชื่น  
    บ้านเรียนชวนชื่น เป็นโรงเรียนทางเลือกที่เปิดรับนักเรียนเป็นเด็กพิเศษ 100 % คุณครูจะใช้วิธีการบูรณาการวิชาการ ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลายรูปแบบ โดยหมุนเวียนเปลี่ยนหัวข้อกันไปในแต่ละสัปดาห์ไม่ซ้ำกัน นอกจากนั้นยังใช้หลักการ "ถักทอทอดแห" คือการให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง ที่แตกต่างกันออกไปถึง 10 ระดับ ด้วยวิธีทั้ง 2 อย่างนี้ เมื่อนำมาผสมผสานกันจึงทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้วิชาการได้อย่างมีความสุข และมีศักยภาพในที่สุด  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ระบบการบริหารจัดการเทคนิคการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อเด็กพิเศษ รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้นแบบของการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ มีการบริหารที่สมบูรณ์แบบ มีเครื่องมือวัดสติปัญญา ในห้องแนะแนวเต็มรูปแบบที่เดียวในประเทศไทย เพิ่มเติม

ศิลปะเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ ตอนที่ 1 อ.ศุภลักษณ์ มีปาน (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยเด็กพิเศษ ในการพัฒนาการเรียนศิลปะ เพิ่มเติม

Home School ทางเลือกเพื่อเด็กพิเศษ อ.อรทัย ปิยะพิเชษฐกุล (ฉบับเต็ม)
แนวทางของรร.สมถวิล ที่ร่วมกับผู้ปกครอง ทำโครงการบ้านเรียนหรือ Home School เปลี่ยนโรงเรียนเป็นบ้าน เพิ่มเติม

เด็กพิเศษเรียนร่วมผ่านโครงงาน ดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ, อ.แพรว ธรรมหรรษา, อ.ปรีชา สุวรรณเจริญ รร.อนันตา
ชมการนำแนวคิดการเรียนร่วมเต็มรูปแบบ มาใช้กับเด็กพิเศษที่โรงเรียน โดยโรงเรียนเน้นการสอนในรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพิ่มเติม

ฝึกการอ่านจับใจความในเด็กออทิสติก อ.อารม คล้ายคลุม (ฉบับเต็ม)
ปัญหาใหญ่ของเด็กออทิสติก มักอยู่ที่ไม่สามารถอ่านจับใจความได้ อ.อารม คล้ายคลุม จึงได้คิดนวัตกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความให้กับเด็กออทิสติกขึ้น เพิ่มเติม

 
 
:tv15: ขอขอบคุณ คุณครูเบญจรัตน์ ฮะซุ่นเฮง รร.บ้านเรียนชวนชื่นมากคะ :tv03:
โดย ครูหนิง อชิรญา (2011-12-04 10:08:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ :tv17: :tv18: :tv17:
โดย ภัทรานุช สุรินทร์ (2011-12-27 11:29:59) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเบญจรัตน์ ฮะซุ่นเฮง รร.บ้านเรียนชวนชื่นเก่งมากครับ :tv15:
โดย สูกีพลี เจ๊สือแม (2012-01-08 00:08:38) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก ที่สามารถสร้างความสนใจให้เด็กพิเศษได้เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
โดย มูฮัมมัด มาแน (2012-01-09 21:36:08) [แสดงความคิดเห็น]
มีกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กเล่น ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานในการเล่น มีความแปลกใหม่ในการเล่น ทำให้เด็กมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับครู :tv02:
โดย พานุซัน มาบู (2012-01-10 16:26:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นความคิดที่ดีของอาจารย์มากและสำคัญสำหรับเด้กกลุ่มมากที่ได้ออกนอกสถานที่จริง
โดย สาบีเด็น นาฮูดา (2012-01-10 18:05:48) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องยอมรับว่าการเป็นครูสอนเด็กพิเศษครูทุกคนต้องมีความอดทนเป็นอย่างมากขอนับถือในน้ำใจของครูทุกคน
โดย ซูไวบะห์ ยาโงะ (2012-01-11 16:49:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากและหลากหลายในการใช้เทคนิคการสอนทำให้เด็กมีความสนใจในการเรียนและทำให้ชอบไปเรียนทุกวันและก็ขอนับถีออาจารย์ที่มีความอดทนในการสอนเด็กพิการ
โดย สิทธิชัย อาแวกือจิ (2012-01-11 21:04:37) [แสดงความคิดเห็น]
ครูเบญจรัตน์ ได้ใช้เทคนิคการสอนที่ดีมากทำให้ดึงดูดความสนใจของเด็กประเภทนี้ และยังทำให้เด็กได้คิด แก้ปัญหาด้วยตัวเองได้
โดย ฮาสลัน เจ๊ะแน (2012-01-12 19:54:11) [แสดงความคิดเห็น]
บูรณาการวิชาการด้วยการเล่น คุณครูเบญจรัตน์ ฮะซุ่นเฮง รร.บ้านเรียนชวนชื่น เป็นการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมทีหลากหลาย ลงมือปฎิบัติจริง และสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้เป็นยังดี และสามารถปรับดีขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวัน
โดย อัลฟรรณ์ สะบูดิง (2012-01-12 22:54:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่มีจิกกรรมที่ดีมากค่ะ :tv15:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-01-14 15:56:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่หลากหลายรูปแบบมีกิจกรรมที่หลากหลายสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กเป็นอย่างดีและทำให้เด็กพิเศษมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น
โดย ฮาบูดิง สะตะ (2012-01-15 09:46:42) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการนเล่นที่ดีมาก คิดสร้างสรรค์มากๆ :tv18:
โดย นูรีซัน อาแด (2012-01-20 19:27:46) [แสดงความคิดเห็น]
อยากให้แนะนำการสอนแบบนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดค่ะ :tv05:
โดย แจ่มจันทร์ ชุมภูชนะภัย (2012-02-02 16:14:14) [แสดงความคิดเห็น]
:tv03:

= ชอบคะดีมากๆเลย
โดย ทัศรินทร์ บุญพร้อม (2012-02-08 20:24:35) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนให้ผู้ที่มีความบกพร่องในด้านต่าง ๆ อาทิ เด็กพิการซ้ำซ้อน เด็กออทิสติก หรือเด็กพิการอื่น สิ่งที่สำคัญที่คือ ครูผู้สอนต้องมีใจรัก มีความอดทน มีความเสียสละสูง เพราะเด็กที่มีความบกพร่องเหล่านี้จะดูแลอยากกว่าเด็กปกติ ฉะนั้นครูจึงมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นกิจกรรมต่างๆ ครูผู้สอนต้องมีความรู้ และประสบการณ์อย่างยิ่ง เพราะเด็กแต่ละคนก็มีความบกพร่องและความแตกต่างระหว่างบุคคลอยู่ โรงเรียนทุกโรงเรียนจึงต้องมีการจัดทำ IIP และ IEP ให้กับนักเรียนทุกคน เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินก้าวหน้า และความสามารถพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล
โดย สุวรรณทนา มณีเชษฐา (2012-03-07 17:19:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่น่าสนใจมากค่ะ บูรณาการได้ดีมากค่ะ การที่เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นนั้น นอกจากนักรียนจะได้ความสนุกสนานแล้ว ยังทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้โดยไม่เบื่อ สนุกไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนและทำให้เด็ก โดยเฉพาะเด็กพิเศษนั้น รักการเรียนอยากที่จะเรียนรู้ เพราะเด็กจะรู้สึกว่าตนเองกำลังเล่นอยู่ ทำให้เด็กได้มีประสบการณ์ที่ดี ซึ่งขอชื่นชมคณะครูที่สอนนักรียนพิเศษทุกๆท่าน และขอเป็นกำลังใจให้คณะครูทุกท่านด้วยนะคะ :tv15:
โดย นิภารินทร์ (2012-04-06 17:14:03) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมคุณครูทุกท่านครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดชั้นเรียน การจัดกิกจรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กดรียนพิเศษทุกระดับชั้นครับ หลังจากได้ชมรายการโทรทัศน์ครู ตอน บูรณาการวิชาการด้วยการเล่น คุณครูเบญจรัตน์ ฮะซุ่นเฮง รร.บ้านเรียนชวนชื่น เป็นการจัดกิกจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และส่งเสริมการเรียนรู้ตามพัฒนาการของผู้เรียน เพราะเด็กนักเรียนโดยเฉพาะเด็กพิเศษครูจะต้องมีความเข้าใจในความแตกต่างกับเด็กนักเรียนปกติ ฉะนัั้นการที่ครูสอนได้ตรงจุดและประสบผลสำำเร็จนั้น ย่อมทำให้ทั้งครูและนักเรียนมีความสุข และเกิดความอบอุ่น ขอเป็นกำลังใจอีกทางนะครับ
โดย อาดัม ยูโซะ (2012-04-07 06:34:04) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv