thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1128
Rate :
 4
ความยาว : 14.33 นาที | Online : 2011-11-14  
    นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย  
    สังคมในปัจจุบันมีการรับสื่อต่าง ๆ มากมาย คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ต้องการให้นักเรียนจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เพศศึกษา ตอนที่ 1 QQR ไขความรู้เรื่องเอดส์ อ.สมหมาย สำราญบำรุง รร. พิบูลย์รักษ์พิทยา
การเรียนการสอนเพศศึกษา โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สอนผ่านกิจกรรม การแลกน้ำ มาสอนเรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อเอดส์ เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 1
ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 2
(ตอนต่อ) ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : "เรื่องเพศ" การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอน 1 คุณครูอนุธิดา สุวรรณรัตน์, คุณครูเอื้อมพร บัวถนอม, คุณครูสุมาลี เวียงเตา รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ชมว่าการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศ สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ ระดับอนุบาล โดยการนำเพลง และกิจกรรมสนุกๆ มาสร้างสรรค์ในการสอน ส่วนชั้น ป.1 – ป. 6 เป็นการนำแผนการสอนระดับมัธยมมาประยุกต์เพื่อให้เหมาะกับวัยของนักเรียน เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : วัยใสรู้ทันสื่อ คุณครูธีระวัฒน์ หนูขาว รร.พิบูลอุปถัมภ์
หลังการอบรม ชมการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน โดยเปิดเป็นวิชาเพิ่มเติมในชื่อวิชา "สุขภาพวัยใส" โดยการใช้เกม และกิจกรรมนันทนาการเข้ามาประยุกต์ให้แผนการสอนสนุก และมีสีสันมากขึ้น เพิ่มเติม

 
 
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ จึงคิดว่าเป็นวิธีการสอนที่ดีมากและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับหลาย ๆ วิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพคะ :tv18:
โดย จิรัฎฐ์ ชีพนุรัตน์ (2011-11-15 11:46:37) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูนคร สันธิโยธิน ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ใช้การจัดการเรียนรู้โดยนำจากสังคมในปัจจุบันซึ่งมีสื่อต่าง ๆเป็นตัวเชื่อมซึ่งมีอยู่มากมาย ครูสามารถสะท้อนสังคมในปัจจุบัน และนำมาถ่ายทอดลงตามที่ครูต้องการจะสอนนักเรียน ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
โดย สุจิตรา พันธนิตย์ (2011-11-17 14:44:13) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณ คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยและโทรทัศน์ครูที่เป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดี ที่นำการแสดงบทบาทสมมติ ในชีวติประจำวัน มาแสดงรายการให้เห็นวิธีสอน รวมทั้งรูปภาพ เสียงจากวิดีโอที่เพื่อนครูสามารถนำไปเป็นแนวทาง จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลา อธิบายและนำสู่บทเรียน แต่การสอนแบบนี้ ทำให้นักเรียนได้ลอง เป็นและทำสถานการณ์จริง เห็นภาพ ถือว่าครูเป็นแบบอย่างที่ดียิ่ง ให้กับครูอื่น ๆ ที่ได้รับชมรายการของ ถึงแม้ว่าครูจะต้องเตรียมสิ่งของให้นักเรียนมากมายก็ตาม เทคนิคนี้ดิฉันจะนำไปฝึกพัฒนาทักษะการพูดนักเรียนให้สูงขึ้น เพราะว่าเคยทดลองใช้แต่ไม่ได้บันทึกวีดีโอ
โดย วรกฤต ธานีวรรณ (2011-11-22 06:58:00) [แสดงความคิดเห็น]
ชมแล้วชมอีก ชมวิดีโอของครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ที่ส่งวีดีดโอดีดีมาให้ชม เป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะตอนสรุปท้ายบทบาทสมมติค่ะ อาจารย์ เป็นแบบอย่างที่ดีสามารถนำไปเป็นแนวทาง จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลา อธิบาย เตรียมสื่อ เตรียมแผ่นป้ายเพื่อให้เด็กได้แสดง ครูคอยกำกับ แต่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้จากบทบาทสมมติมากเพราะ เหตุการณ์เช่นนี้ เกิดขึ้นบ่อยมากในสังคมไทย ซึ่งข้อเท็จจริงหา ไม่ค่อยได้ง่ายนัก ซึ่งนักเรียนที่แสดงบทบาทสมมติ ก็ทำได้ดีมากโดยเฉพาะ แพรว เทคนิคนี้ดิฉันจะนำไปฝึกพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนคะ เพราะเด็กที่ รร. ยังไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเท่าไหร่ บทบาทสมมตินี่แหละที่จะช่วยครูได้ ครู....สุดยอด
โดย วรกฤต ธานีวรรณ (2011-11-23 02:42:19) [แสดงความคิดเห็น]
ใครยังไม่ได้ชมวิดีโอเรื่องบทบาทสมมติ นักข่าวหัวเห็ด ก็ รีบ ชม นะคะ เพราะครูนคร สันธิโยธิน แห่ง รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ท่านนำตัวอย่างวิธีสอน ไม่ยุ่งยากนัก เพียวแค่แนะนำบทบาทลูกศิษย์เฉพาะที่เน้นเพื่อให้นักเรียนไดดูละคร และคิดตาม แค่มองเห็นนักเรียนหัวเราะขณะชมเพื่อน ๆ แสดง ดิฉันยังหัวเราะตามเลย แจ๋วจริง ทั้งครูและนักเรียน ตั้งใจว่าจะนำตัวอย่างคลิปไปทดลองสอนกับนักเรียน ที่ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเพราะกลัวผิด ถึงแม้จะต้องเตรียมนักเรียนให้กล้าขึ้น
โดย เบญญาดา วิริไฟ (2011-11-26 21:27:01) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ลักษณะ บุคลิกของครูนคร ีดมากครับ การจัดกิจกรรม เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันของข่าวเมืองไทยมากเลยครับ ที่ข่าวออกมาแล้วไม่รู้ว่าอะไรคือจริง อะไรคือเท็จ โดยเฉพาะข่าวน้ำท่วมฟังแล้วเครียดมาก เสนอแต่ว่าจะท่วม จะท่วม
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2011-11-27 03:03:47) [แสดงความคิดเห็น]
วีดีโอนี้ดีมากคับ และทำให้ผมได้ทักษะการสอนไปเรียนมากเลยคับ
โดย สันติชัย เชื่อมชิต (2011-11-29 19:38:22) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีโอให้ความรู้ได้ดีมากค่ะ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กบการที่จะเอาไปเป็นเเนวทาง เป็นการสอนให้เด็กกล้าเเสเงออกเเละใช้ความสามารถได้เต็มที่
โดย กรรณิการ์ คงมีสุข (2011-11-29 22:51:40) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับสื่อใกล้ตัวที่หาได้ง่ายทำได้ง่ายซึ่งแน่นอนหากครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ทำอย่างไรให้ผู้เรียนไปถึงเป้าหมายที่กำหนดคุณครูนครได้ทำเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายจากที่ศึกษาเรื่องนี้คุณครูนครมีการวางแผน เตรียมการจัดกิจกรรมมาดีทำให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมและใช้สถานการณ์ต่างๆ ประสบการณ์การเรียนรู้เดิมประยุกต์วิเคราะห์ซึ่งครูผู้จัดกิจกรรมมีการเสริมแนะนำ เยี่ยมมากคะ
โดย จินตนา จิตนารินทร์ (2011-11-30 10:55:39) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสร้างบทบาทสมมุติ ทำให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เป็นแบบอย่างที่ดีมาก
โดย ประณีต นวลนุ่น (2012-01-12 10:45:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างที่ดีทำให้เด็กกล้าแสดงออก
โดย ฮาสือนะ แวอูมา (2012-01-13 21:21:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเข้าสู้บทเรียนที่สนุกสนานมากสามารถทำให้ผู้เรียนคลายความเครียดได้ดีเละเป็นเวลาเรียนที่สนุกที่สุด..........................
โดย นูรีนา สอมะลี (2012-01-14 12:55:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนที่ดีมากค๊ะ
โดย แวหม๊ะ เจ๊ะแวมามะ (2012-01-14 20:23:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนที่ดีมากค๊ะ
โดย แวหม๊ะ เจ๊ะแวมามะ (2012-01-14 20:24:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมาก และทำให้เด็กกล้าที่จะแสดงออก
โดย ฮาปือเสาะ เซ็งแมดี (2012-01-15 12:22:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมาก ทำให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหาได้ ทำให้ผู้เกิดความสนุกสนาน
โดย ไวดา ดีแลตานา (2012-01-15 12:40:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีค่ะ รู้จักให้เด็กนักเรียนกล้าคิดเเละกล้าที่จะเเสดงออก
โดย ฟาลีฮะ อามิง สุขศึกษา 3/2 (2012-01-15 21:39:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีครับ นักเรียนสามารถแสดงออกด้วยความเป็นตัวของตัวเอง
โดย ธนู พบลาภ (2012-01-17 21:39:11) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยกิจกรรมนักข่าวในวิชาศ฿กษาหัวข้อทักษะชีวิตของทักษะการสื่อสารกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนเข้าทางในแสรงสีอย่างเยอะแยะมากมายนักเรียนควรจะต้องพร้องแยกแยงความบกพร่องจากการชมรมเรื่อนักข่าว..หัวเห็ดของท่านอาจารย์นคร สันธิโยธิน จาก รร สวนกลุหลาบวิทยาลัยได้เรียนรุ้กิจกรรมใช้การแสดงบทบาทสมมุติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรุ้ นักเรียนมีส่วนรวมในการเรียนรุ้ ลักษณะ บุคคลิการเรียนรุ้ของอาจารย์ได้ นักข่าว...หัวเห็ดชื่มชนในการจัดกิจกรรมเรียนรุ้สบการสื่สารได้ง่าย :tv14:
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2012-01-21 23:37:21) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยกิจกรรมนักข่าวในวิชาศ฿กษาหัวข้อทักษะชีวิตของทักษะการสื่อสารกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนเข้าทางในแสรงสีอย่างเยอะแยะมากมายนักเรียนควรจะต้องพร้องแยกแยงความบกพร่องจากการชมรมเรื่อนักข่าว..หัวเห็ดของท่านอาจารย์นคร สันธิโยธิน จาก รร สวนกลุหลาบวิทยาลัยได้เรียนรุ้กิจกรรมใช้การแสดงบทบาทสมมุติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรุ้ นักเรียนมีส่วนรวมในการเรียนรุ้ ลักษณะ บุคคลิการเรียนรุ้ของอาจารย์ได้ นักข่าว...หัวเห็ดชื่มชนในการจัดกิจกรรมเรียนรุ้สบการสื่สารได้ง่าย :tv14:
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2012-01-21 23:37:22) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆ เลยครับ น่าสนใจ ผมว่าเราสามารถนำแนวคิดนี้ไปสอนวิชาอื่นๆ ได้ เช่น ภาษาไทย (การวิเคราะห์) ภาษาอังกฤษ (conversation) น่าสนใจมากครับ
โดย อิสรชน คุณธรรมดี (2012-01-22 06:04:37) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีการวางแผนและเตรียมการสอนอย่างดีเยี่ยมเลยต่ะ นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างมาก ทำให้พวกเค้าเรียนอย่างสนุกสนานและยังได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ โดยเด็ๆไม่ต้องมีภาระงานมาก ในเวลาอันจำกัด คุณครูสามารถจัดกิจกรรมให้เสร็จสิ้นได้อย่างลงตัว คุณครูทำหน้าที่เป็น facilitatorที่ดีมากค่ะ ขอบคุณค่ะที่เผยแพร่เป็นแนวทางให้คุณครูทั่วประเทศได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ค่ะ
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2012-01-22 06:16:41) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกมากคับ :tv09:
โดย สกรี เล๊าะมาอะ (2012-01-23 16:14:30) [แสดงความคิดเห็น]
การรู้เท่าทันเหตุการณ์เป็้้้นการดีต่อการพัฒนาตน
โดย อุสมาน อาเร๊ะ (2012-01-24 01:13:29) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำมาประยุกต์ในรายวิชาอื่นๆได้
โดย รอมลี ดือเระ (2012-01-25 11:50:25) [แสดงความคิดเห็น]
ผมคิดว่า คุณครูนคร สันธิโยธิน ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ใช้การจัดการเรียนรู้โดยนำจากสังคมในปัจจุบันซึ่งมีสื่อต่าง ๆเป็นตัวเชื่อมซึ่งมีอยู่มากมาย ครูสามารถสะท้อนสังคมในปัจจุบัน และนำมาถ่ายทอดลงตามที่ครูต้องการจะสอนนักเรียน ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก
โดย มาลีกรี ดือราแม (2012-01-25 23:30:23) [แสดงความคิดเห็น]
ถ่ยทอดความรู้ได้ดีมาก ทำให้รู้วิธีการวิเคราะ เหตุการณ์ต่างๆ :tv07: :tv17:
โดย มูฮามัดอดินันท์ อาลี (2012-01-27 11:18:38) [แสดงความคิดเห็น]
นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง
โดย ดนเลาะ ดะโอล่า (2012-01-30 10:01:54) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูนครได้ทำเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายจากที่ศึกษาเรื่องนี้คุณครูนครมีการวางแผน เตรียมการจัดกิจกรรมมาดีทำให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมและใช้สถานการณ์ต่างๆ ประสบการณ์การเรียนรู้เดิมประยุกต์วิเคราะห์ซึ่งครูผู้จัดกิจกรรมมีการเสริมแนะนำ
โดย อนุชา อันพาพรม (2012-03-03 02:27:14) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆเหมาะสำหรับเยาวชนอยากใมรายการแบบนี้ไปเรื่อยๆและเมาะกับครูที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ห่างไกลเพราะเรามีการถ่ายทอด/24ชั่วโมงตามเวลามี่เหมาะสมเราสามารถที่เลือกเวลาที่เมาะสมกับครูได้มีเวลาที่ศึกษาหาความรู้ได้ตลอดที่อยากจะค้นหาสำหรับโครงการโทรทัศน์ครูอยากให้มีการพัฒนาเกี่ยวกับรูปแบบหลายๆแบบอาทิเรื่องเยวกับการดำเนินชีวิตของเด็กนักเรียนที่ประสบความสำเร็จในการเรียนการสอน
โดย นายอลงกรณ์ เขตสกุล (2012-03-08 12:42:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำตัวอย่างวิธีสอนที่ไม่ยุ่งยาก เพียงแค่แนะนำบทบาทลูกศิษย์เฉพาะที่เน้นเพื่อให้นักเรียนได้ดูละคร และคิดตาม แค่ได้มองเห็นนักเรียนหัวเราะขณะชมเพื่อน ๆ แสดง ดิฉันยังหัวเราะตามเลย แจ๋วจริง ทั้งครูและนักเรียน ตั้งใจว่าจะนำตัวอย่างคลิปไปทดลองสอนกับนักเรียน ที่ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเพราะกลัวผิด ถึงแม้จะต้องเตรียมนักเรียนให้กล้าขึ้น และหลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิธีการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง เพื่อการฝึกคิดอย่างรอบคอบ และนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-04-01 20:43:43) [แสดงความคิดเห็น]
ชมวิดีโอเรื่องบทบาทสมมติ นักข่าวหัวเห็ด ก็ รีบ ชม นะคะ เพราะครูนคร สันธิโยธิน แห่ง รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ท่านนำตัวอย่างวิธีสอน ไม่ยุ่งยากนัก เพียวแค่แนะนำบทบาทลูกศิษย์เฉพาะที่เน้นเพื่อให้นักเรียนไดดูละคร และคิดตาม แค่มองเห็นนักเรียนหัวเราะขณะชมเพื่อน ๆ แสดง ดิฉันยังหัวเราะตามเลย แจ๋วจริง ทั้งครูและนักเรียน ตั้งใจว่าจะนำตัวอย่างคลิปไปทดลองสอนกับนักเรียน ที่ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเพราะกลัวผิด ถึงแม้จะต้องเตรียมนักเรียนให้กล้าขึ้น
โดย นายอลงกรณ์ เขตสกุล (2012-04-03 18:31:01) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณ คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยและโทรทัศน์ครูที่เป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดี ที่นำการแสดงบทบาทสมมติ ในชีวิตประจำวัน มาแสดงรายการให้เห็นวิธีสอน รวมทั้งรูปภาพ เสียงจากวิดีโอ สามารถนำไปเป็นแนวทาง จัดการเรียนรู้ในห้องเรียน มีการอธิบายและนำสู่บทเรียน ทำให้นักเรียนได้ทดลอง ในสถานการณ์จริง ครูคือแบบอย่างที่ดียิ่ง ให้กับครูอื่น ๆ ที่ได้รับชมรายการของ ถึงแม้ว่าครูจะต้องเตรียมสิ่งของให้นักเรียนมากมายก็ตาม เด็กนักเรียนได้ฝึกทักษะการพูดอย่างแท้จริง ฝึกคิดอย่างรอบคอบ และนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ ขอบคุณนะคะ
โดย อมรรัตน์ คันชั่ง (2012-04-23 14:22:34) [แสดงความคิดเห็น]
ชมวีดีโอเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้ ครูผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนมีการฝึกวิเคราะห์และต้องการให้ผู้เรียนได้มีกิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอน เช่น การแสดงบทบาทสมมุติการวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลให้เพื่อนภายในชั้นเรียนทราบ ดังนั้น สำหรับรูปแบบการเรียนการสอนนี้ จึงเน้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการต่างๆที่เกิดขึ้น จากนั้นให้นักเรียน 3-4 คน เป็นนักข่าว แล้วเล่าเนื้อเรื่องที่เป็นประเด็นหลัก ที่ทำให้เพื่อนในห้องสามารถฝึกวิเคราะห์ข่าวได้ จากนั้นให้จัดกลุ่มสร้างหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ แล้ววิเคราะประเด็นปัญหาที่เพื่อนนำเสนอข่าว แล้วให้แต่ละกลุ่มนำเสนอข่าวจะมีเนื้อหาทางลบมากกว่าทางบวก จากนั้นให้นักข่าวทั้ง 4 คน ให้มาเฉลยเนื้อหาของข่าว ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ครบถ้วน รอบด้าน และทำให้ผู้เรียนวิเคราะห์ผ่านสื่อต่างๆให้ดี รายการได้นำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เท่าทันในการเสพสื่อ ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รู้จักการคิด วิเคราะห์ อย่างรอบด้าน
เริ่มต้น ครูสร้างความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร แหล่งที่มาของข่าวสาร ซึ่งแต่ละคนมีการรับข่าวที่แตกต่างกัน ซึ่งในกิจกรรมนี้ครูได้เน้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์) โดยให้นักเรียนได้ทดลองทำหนังสือพิมพ์ขึ้นมา เช่น การรับอาสาสมัคร เพื่อมาแสดงบทบาทสมมุติ ในบทบาทสมมุติ เป็นเรื่องราวของนักศึกษาผู้หญิงมาเช่าหอพักในกรุงเทพ มีความเครียดโดยตัดสินใจจะกระโดดตึกฆ่าตัวตาย และมีตัวละครอื่นๆ ได้แก่ ตำรวจ เจ้าของหอพัก เจ้าหน้าที่กู้ภัย แม่บ้าน และเพื่อนรุ่นพี่ ซึ่งแต่ละคนจะมีวลีประจำของตัวเอง เมื่อนักเรียนนั่งดูเหตุการณ์ก็จะมีวิธีคิดที่ต่างกันในการมาทำเป็นหนังสือพิมพ์ 5 ฉบับ โดยให้ตั้งชื่อเอง หลังจากแสดงบทบาทสมมุติก็จะให้นักข่าวสัมภาษณ์ตัวละครที่อยู่ในเหตุการณ์ แล้วนำมาทำเป็นหนังสือพิมพ์ ซึ่งนักเรียนต้องปฏิบัติด้วยตนเอง การเชื่อมโยงเหตุการณ์ กาคิดวิเคราะห์ในมิติต่างๆ และมานำเสนอประเด็นข่าวหน้าชั้นเรียน จากนั้นครูได้ให้นักเรียนที่แสดงเป็นนักศึกษาผู้หญิงมาเฉลยถึงสาเหตุที่แท้จริง ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การใส่สีสันในข่าวซึ่งอาจจะมีมีความจริงอยู่เลย โดยครูได้สรุปว่า ตราบใดที่เรายังไม่รู้เหตุผลการกระทำของใคร อย่าเพิ่งตัดสินและประเมินคุณค่า เพราะสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่อย่างที่คิด ซึ่งในความเป็นจริงคนที่ได้รับผลกระทบ ไม่มีโอกาสได้ชี้แจงเรื่องราวของตนเอง
สุดท้าย การเรียนการสอนของคุณครูมีการวางแผนและมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า ในการเรียนการสอนในรายวิชานี้นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนเป็นอย่างมาก และกิจกรรมการเรียนการสอนของครูสามารถที่จะนำไปใช้ในรายวิชาอื่นๆได้
:tv15: :tv17: :tv18: :tv17: :tv15:
โดย พารีดา ฮะดูมอ (2012-12-06 16:48:04) [แสดงความคิดเห็น]
ชมวีดีโอเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้ ครูผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนมีการฝึกวิเคราะห์และต้องการให้ผู้เรียนได้มีกิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอน เช่น การแสดงบทบาทสมมุติการวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลให้เพื่อนภายในชั้นเรียนทราบ ดังนั้น สำหรับรูปแบบการเรียนการสอนนี้ จึงเน้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการต่างๆที่เกิดขึ้น จากนั้นให้นักเรียน 3-4 คน เป็นนักข่าว แล้วเล่าเนื้อเรื่องที่เป็นประเด็นหลัก ที่ทำให้เพื่อนในห้องสามารถฝึกวิเคราะห์ข่าวได้ จากนั้นให้จัดกลุ่มสร้างหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ แล้ววิเคราะประเด็นปัญหาที่เพื่อนนำเสนอข่าว แล้วให้แต่ละกลุ่มนำเสนอข่าวจะมีเนื้อหาทางลบมากกว่าทางบวก จากนั้นให้นักข่าวทั้ง 4 คน ให้มาเฉลยเนื้อหาของข่าว ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ครบถ้วน รอบด้าน และทำให้ผู้เรียนวิเคราะห์ผ่านสื่อต่างๆให้ดี รายการได้นำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เท่าทันในการเสพสื่อ ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รู้จักการคิด วิเคราะห์ อย่างรอบด้าน
เริ่มต้น ครูสร้างความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร แหล่งที่มาของข่าวสาร ซึ่งแต่ละคนมีการรับข่าวที่แตกต่างกัน ซึ่งในกิจกรรมนี้ครูได้เน้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์) โดยให้นักเรียนได้ทดลองทำหนังสือพิมพ์ขึ้นมา เช่น การรับอาสาสมัคร เพื่อมาแสดงบทบาทสมมุติ ในบทบาทสมมุติ เป็นเรื่องราวของนักศึกษาผู้หญิงมาเช่าหอพักในกรุงเทพ มีความเครียดโดยตัดสินใจจะกระโดดตึกฆ่าตัวตาย และมีตัวละครอื่นๆ ได้แก่ ตำรวจ เจ้าของหอพัก เจ้าหน้าที่กู้ภัย แม่บ้าน และเพื่อนรุ่นพี่ ซึ่งแต่ละคนจะมีวลีประจำของตัวเอง เมื่อนักเรียนนั่งดูเหตุการณ์ก็จะมีวิธีคิดที่ต่างกันในการมาทำเป็นหนังสือพิมพ์ 5 ฉบับ โดยให้ตั้งชื่อเอง หลังจากแสดงบทบาทสมมุติก็จะให้นักข่าวสัมภาษณ์ตัวละครที่อยู่ในเหตุการณ์ แล้วนำมาทำเป็นหนังสือพิมพ์ ซึ่งนักเรียนต้องปฏิบัติด้วยตนเอง การเชื่อมโยงเหตุการณ์ กาคิดวิเคราะห์ในมิติต่างๆ และมานำเสนอประเด็นข่าวหน้าชั้นเรียน จากนั้นครูได้ให้นักเรียนที่แสดงเป็นนักศึกษาผู้หญิงมาเฉลยถึงสาเหตุที่แท้จริง ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การใส่สีสันในข่าวซึ่งอาจจะมีมีความจริงอยู่เลย โดยครูได้สรุปว่า ตราบใดที่เรายังไม่รู้เหตุผลการกระทำของใคร อย่าเพิ่งตัดสินและประเมินคุณค่า เพราะสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่อย่างที่คิด ซึ่งในความเป็นจริงคนที่ได้รับผลกระทบ ไม่มีโอกาสได้ชี้แจงเรื่องราวของตนเอง
สุดท้าย การเรียนการสอนของคุณครูมีการวางแผนและมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า ในการเรียนการสอนในรายวิชานี้นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนเป็นอย่างมาก และกิจกรรมการเรียนการสอนของครูสามารถที่จะนำไปใช้ในรายวิชาอื่นๆได้
:tv15: :tv17: :tv18: :tv17: :tv15:
โดย พารีดา ฮะดูมอ (2012-12-06 16:48:28) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ดูเรื่อง.....นักข่าว..หัวเห็ด....สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมาก เมื่อดูแล้วสามารถบอกได้ว่า เด็กได้รับข่าวสารมาจากแหล่งใดเช่น อินเทอร์ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และอย่างอื่นอีกมากมาย การจัดกิจกรรมแบบนี้ทำให้เด็กเท่าทันสื่อทันเหตุการณ์ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเด็ก กิจกรรมนักข่าวหัวเห็ดเป็นการแสดงบทบาทสมมุติ ทำให้เด็กซึมซับกับเหตุการณ์มากขึ้นว่า เด็กได้รับรู้อะไรบ้างจากการจำลองแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการมีเหตุและมีผลและการตัดสินใจในเหตุการณต่างๆ สามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดหลากหลาย การจัดกิจกรรมแบบนี้เป็นหัวใจสำคัญในการลงมือทำเกี่ยวกับการลงมือทำข่าว เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้สัมภาษณ์ ทำให้เชื่อมโยงได้อย่างใกล้ชิด ระหว่างนักข่าวกับนักแสดง การจัดกิจกรรมให้เกิิดกาารเรียนรู้นั้นเกิดจาก การฟัง การได้เห็นและการลงมือทำแต่ถ้าเราสามารถสอนคนอื่นได้ด้วยจะยิ่งดีและกาารมีส่วนร่วมทำให้เด็กเกิดการกระตุ้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้รอบด้าน การจัดกิจกรรมแบบนี้ทำให้เด็กได้เรียนรู้จากการทดลองทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการฟัง การได้เห็นและการมีส่วนร่วมทำให้เด็กเกิดกาารเรียนรู้
โดย ฮาสือนะ แวอูมา (2012-12-06 20:36:35) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ดูวีดีโอเรื่องนี้จะเห็นได้ว่า คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนที่ที่แปลกใหม่ โดยที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงสร้างความกล้าแสดงออกให้กับผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม ทำให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการว่าเรื่องที่คุณครูได้สอนไปนี้เป็นอย่างไร ส่วนการที่คุณครูให้ผู้เรียนได้แสดงบทบาทสมมุสแล้วให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร ทำให้ผู้เรียนรู้จักตัดสิ้นใจ รู้จักคิดว่าเรื่องราวต่างๆ ที่เราได้เห็นหรือได้ยินที่ไม่ชัดเชนเราไม่ควรคิดในทางที่ไม่ดี เพราะจะทำให้บุคคลที่เป็นข่าวนั้นเขาจะเสียหายมาก...สิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นเสมอไป :tv15: :tv18: :tv18
โดย มูฮัมมัด มาแน (2012-12-07 00:04:11) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ดูวีดีโอเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ว่า นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ได้มีการจัดกิจกรรมในการใช้การแสดงบทบาทสมมติฐานนำมาประยุกต์ใช้ให้กับนักเรียนในชั้นเรียน เพื่อให้ได้ความรู้เพิ่มเติมจากการศึกษาอีก ทำให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์เหตุผลที่มีการแสดงออกมาตามที่ได้แสดงไว้ หลังจากนั้นก็ได้มีการคิด วิเคราะห์ และการใช้เหตุผล ซึ้งทำให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์เรื่องราวที่ได้แสดงออกมาเป็น ก็ได้ผลดีสำหรับเรื่องหนึ่งในการที่จะตัดสินอะไรก็ต้องพิจารณาให้ดีก่อนที่จะกล่าวหา ถ้าหากคุณครุทุกท่านที่ได้จัดการเรียนการสอนแบบนี้นักเรียนน่าจะเข้าใจมากยิ่ง หลังจากนั้นนัเรียนจะได้รู้จักวิธีการคิด วิเคราะห์ข่าวสาร และเหตุการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตนเองว่าเป็นจริงหรือเท็จ ก็ได้ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ กิจกรรมส่วนนี้สามารถนำรุปแบบมาใช้เป็นในรายวิชาอื่นได้ตามที่ได้ชมมา เรื่องนี้เป็นเรีืองที่สมมติมาก็ตาม ก็สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเราเอง
โดย มูฮัมมัด มาแน (2012-12-07 11:38:02)
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:54:21) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:54:33) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:54:42) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:54:54) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:54:56) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:54:57) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:54:57) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:54:57) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:55:01) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:55:07) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:55:10) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:55:14) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:55:17) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:55:22) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:55:25) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:55:29) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:55:32) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:55:37) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:55:41) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:55:45) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:55:49) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:55:54) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:55:59) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:56:03) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:56:09) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:56:13) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:56:17) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:56:21) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:56:26) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:56:30) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:56:35) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:56:40) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:56:44) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:56:50) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:56:54) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:56:58) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:57:03) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:57:09) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:57:13) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:57:18) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:57:24) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:57:29) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:57:34) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:57:39) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:57:44) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:57:49) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:57:55) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:58:00) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:58:05) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:58:11) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:58:17) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:58:22) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:58:28) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:58:33) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:58:39) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:58:45) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:58:51) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:58:57) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:59:03) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:59:08) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:59:14) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:59:20) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:59:26) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03: :tv18:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:59:32) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03: :tv18:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:59:40) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03: :tv18:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:59:46) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03: :
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:59:52) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03: :
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 00:59:59) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03: :
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 01:00:03) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03: :
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 01:00:06) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วนั้นได้เรียนรู้กิจกรรมการใช้การแสดงบทบาทสมมติมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วเคยทำแต่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเรื่องเอง ถ้ากรณีที่ครูคิดเรื่องให้จะทำให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้นักเรียนจริง ๆ ทำให้นักเรียนได้เห็นของจริง ซึ่งจำลองให้เห็นโดยชัดเจน และมีนักเรียนเป็นตัวละครและแสดงบทบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้มีวิการวิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
:tv15: :tv03: :tv03: :
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-12-07 01:00:20) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมวีดีโอเรื่องนักฃ่าวหัวเห็ด ของคุณครูนคร สันธิโยธินเเล้วรู้สึกว่าเป็นการเรียนการสอนที่ดีมากเพราะมืเทคนิคการสอนทื่ดืโดยใช้บทบาทสมมุติให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงเเละได้ประสบการณืตรงในเรื่องของสื่อต่างๆว่าเราไม่ควรไปเชื่อหรือตัดสินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดก็ตามถ้าเราไม่รู้จริงเพราะอาจจะทำให้บุคคลที่มีข่าวเสียหายในความเป็นจริงเเล้วคนที่ได้รับผลกระทบเสียๆๆหายๆๆไม่มีโอกาศทีจะมาอธิบายความจริงได้หรอกฉนั้นการที่อาจารย์ไดจำลองเหตุการณ์ให้นักเรียนเเสดงบทบาทสมมุติเพื่อจะให้นักเรียนรู้จักคิด วีเคราะห์เหตุการณืก่อนที่นักเรียนประเมินผู้อื่นเเละสามารนำความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เมือมีเหตุการณ์เกิดขิ้นเราจะได้คิดให้รอบคอบก่อนที่จะประเมินข่าวสารต่างๆๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน :tv02: :tv15: :tv17: :tv17: :tv18:
โดย นารีซา ลาเต๊ะ (2012-12-07 11:20:26) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ดูวีดีโอเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ว่า นักข่าว...หัวเห็ด คุณครูนคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ได้มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ใหม่ๆ ตัวอย่างที่ได้ชมวีดีโอ คุณครูก็มีกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงในการแสดงที่เป็นบทบาทสมมติฐานเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้กับนักเรียนในชั้นเรียน เพื่อให้ได้ความรู้เพิ่มเติมจากการศึกษา ทำให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์เหตุผลที่มีการแสดงออกมาตามที่ได้แสดงไว้ หลังจากนั้นก็ได้มีการคิด วิเคราะห์ และการใช้เหตุผล ซึ้งทำให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์เรื่องราวที่ได้แสดงออกมาเป็น ก็ได้ผลดีสำหรับเรื่องหนึ่งในการที่จะตัดสินอะไรก็ต้องพิจารณาให้ดีก่อนที่จะกล่าวหา ถ้าหากคุณครูทุกท่านที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบนี้นักเรียนน่าจะเข้าใจมากยิ่ง หลังจากนั้นนัเรียนจะได้รู้จักวิธีการคิด วิเคราะห์ข่าวสาร และเหตุการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตนเองว่าเป็นจริงหรือเท็จ ก็ได้ฝึกคิดอย่างรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ กิจกรรมส่วนนี้สามารถนำรูปแบบมาใช้เป็นในรายวิชาอื่นได้ตามที่ได้ชมมา เรื่องนี้เป็นเรีืองที่สมมติมาก็ตาม ก็สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเราเอง ก็จะได้คิด วิเคราะห์ พิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะประเมินข่าวสารต่างๆที่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้
:tv02: :tv15: :tv17: :tv17: :tv18: :tv15:
โดย มูฮัมมัด มาแน (2012-12-07 11:53:31) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูนคร สันธิโยธิน ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เสนอวิธีการสอนแบบการแสดงบทบาทสมมติ ที่สะท้อนให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์จากบทบาทสมมติที่สร้างขึ้นได้ สอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ในชีวิตประจำวัน โดยสอนให้นักเรียนคิดในมุมที่กว้างขึ้น กว่าในสิ่งที่เห็นและอย่าด่วนสรุปเรื่องราวต่าง ๆ โดยยังไม่ทราบต้นตอที่แท้จริง เหมาะสมกับการนำมาใช้ชีวิตประจำวันในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง เพราะข่าวสาร สื่อออนไลน์ ข่าวลือต่าง ๆ มีมากมายหากนักเรียนไม่แยะแยก หรือตามหาความจริงก่อนที่จะด่วนสรุป ก็อาจจะทำให้เรื่องเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นกลายเป็นเรื่องใหญ่ หรือจากเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงขึ้นมาก็เป็นได้ ชื่นชมคุณครูค่ะเก่งมาก
:tv15:
โดย เพ็ญประภา ปิ่นอินทร์ (2013-01-24 09:40:31) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv