thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1502
Rate :
 3
ความยาว : 14.25 นาที | Online : 2011-11-14  
    ลิเกเศรษฐศาสตร์ คุณครูบุญปลูก เนินกลาง รร.ศรีเอี่ยมอนุสรณ์  
    การสอนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ ในสาระที่ 3 เรื่องเศรษฐศาสตร์ โดยครูจะสอนเรื่องเศรษฐศาสตร์ โดยเน้นให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการสอนทั่วไปอาจจะสอนโดยการอธิบายให้นักเรียน แต่เพราะคุณครูบุญปลูก เนินกลาง รร.ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ มีความสนใจ และรักในลิเกพื้นบ้าน ครูจึงคิดนำการแสดงลิเกมาใช้เพื่อการศึกษา ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เด็กเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างดีแล้ว ยังทำให้เด็กสนุกกับการเรียน สนุกกับการได้แสดงออก สนุกกับการนำเสนอในรูปแบบลิเกอีกด้วย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียน การสอน ที่กระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติ เพิ่มเติม

ป๊อปอัพ พุทธประวัติ อ.อุทุมพร มุลพรม รร.วัดทุ่งมน
การทำป๊อปอัพ เป็นการฝึกให้นักเรียนสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง จากนั้นครูก็จะรวบรวมภาพของทุก ๆ คน นำมารวมกันเป็นเล่ม เป็นหนังสือเรียน เรื่อง พุทธประวัติ ที่เด็ก ๆ ทุกคนในห้องช่วยกันทำ 1 เล่ม เพิ่มเติม

สอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ
เยาวชนในสังคมปัจจุบันมักเลือกทางเดินที่ผิด และส่งผลกระทบต่อตนเอง อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ซึ่งสอนสังคมมา 30 ปี เพิ่มเติม

ธรรมะทันสมัย อ.บุญยิน ศรีระวัตร
การสอนเรื่องพุทธศาสนา โดยใช้สื่อการสอนเป็นหนังสือภาพแบบ pop-up เพิ่มเติม

เกมไม้ตีแมลงวัน อ.เบญจา พูลเกษ รร.วัดจันทร์ตะวันออก
ชมวิธีสอนในรูปแบบใหม่ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คิดขึ้น ในวิชาพุทธศาสนาที่มีอยู่มาทำเป็นเกม เรียกว่า “เกมไม้ตีแมลงวัน” เพิ่มเติม

 
 
เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ นักเรียนมีความสนใจและเข้าในใจในเนื้อหามากขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้โดยบูรณาการในวิชาต่างๆได้ จากโรงเรียนวชิรวิทย์ :tv15: :tv09:
โดย กันต์กนิษฐ์ สีแก้ว (2011-11-29 16:47:04) [แสดงความคิดเห็น]
เศรษฐศาสตร์ เป็นสาระที่สอนยากมาก ประเด็นแรกครูไม่เข้าใจสาระ การสอนยาก แต่ครูบุญปลูก ได้ดัดแปลงมาใช้ลิเกเป็นสื่อ นอกจากนี้ยังทราบว่า มะรุม มาในประเทศไทยโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2011-12-29 19:14:00) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างจำกัด เป็นเรื่องที่ยากต่อการศึกษาสำหรับเด็กๆ แต่ในชีวิตของเราจำเป็นที่ต้องเรียนวิชานี้ เพื่อจะใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนโดยอภิปรายให้ผู้เรียนฟังจึงไม่เพียงพอ จึงต้องมีการจัดสื่อการเรียนการสอนหรือรูปแบบการสอนที่แบบใหม่ เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจ อยากเรียนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการบูรณาการโดยการแสดงลิเกก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะสามารถจะทำให้เด็กเรียนรู้และแสดงบทบาทที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ไปยาวนาน การแสดงลิเกยังทำให้เด็กเกิดการคิดและทำอย่างเป็นระบบ และยังสามารถนำไปใช้ในกลุ่มวิชาอื่นๆได้อีกนะครับ
:tv17:
โดย สุจินดา โพธิ์น้อย (2011-12-29 22:01:50) [แสดงความคิดเห็น]
เศรษฐศาสตร์ เป็นสาระที่สอนยากครูเข้าใจสาระน้อยมากแต่ครูบุญปลูกสามารถดัดแปลงมาใช้เป็นลิเกเป็นสื่อในการเรียนการสอนได้ดีมาก วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างจำกัด เป็นเรื่องที่ยากต่อการศึกษาสำหรับเด็กๆที่จะเข้าใจในสาระที่มีอยู่ใกล้ตัว แต่ในชีวิตของเราจำเป็นที่ต้องเรียนวิชานี้ เพื่อจะใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนฟังจึงไม่เพียงพอ จึงต้องมีการจัดสื่อการเรียนการสอนหรือรูปแบบการสอนที่แบบใหม่ เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจ การสอนแบบบูรณาการโดยการแสดงลิเกก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะสามารถจะทำให้เด็กเรียนรู้และแสดงบทบาทที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและยังทำให้เด็กเกิดการคิดและทำอย่างเป็นระบบ การเรียนการสอนวิชานี้ทำให้นักเรียนสนใจมากขึ้นสังเกตจากความสนใจและกระตือรือร้นของนักเรียนมากกว่าสอนแบบบรรยายอย่างเดียวที่ทำให้เด็กเบื่อหน่ายมากและยิ่งครูผู้สอนที่ไม่ได้จบตรงเอกสังคมศึกษาแต่เป็นครูประจำชั้นที่สอนหลายวิชาทำให้ครูมีแรงบันดาลใจและขวนขวายหาความรูเพิ่มเติมนำมาทำการสอนมากขึ้นโดยอาศัยจากสื่อทางอินเตอร์เนตรายการโทรทัศน์ครูเป็นสื่อการเรียนการสอนได้อย่างดีที่เดียวค่ะ จึงขอขอบพระคุณ คุณครูบุญปลูกมากค่ะ
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18:
โดย มาเรียม ลูกสะเดา (2012-01-06 09:12:22) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนเศรษฐศาสตร์ โดยเน้นให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา และสามารถจัดการทรัพยากรในการผลิต และบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการสอนทั่วไปอาจจะสอนโดยการอธิบายให้นักเรียน เนินกลาง มีความสนใจ และรักในพื้นบ้าน จึงคิดนำการแสดงลิเกมาใช้เพื่อการศึกษา ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เด็กเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างดีแล้ว ยังทำให้เด็กสนุกกับการเรียน สนุกกับการได้แสดงออก
โดย อุมา ยศอินทร์ (2012-02-02 10:01:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนเศรษฐศาสตร์ที่เข้าใจได้ง่ายดีค่ะ เด็กเกิดการเรียนรู้ที่มีลำดับขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน ครูได้นำกิจกรรมการบูรณาการที่หลากหลายเข้ามาใช้ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน โดยเฉพาะทักษะด้านการเขียน การกล้าแสดงออก เด็กทุกๆคนมีส่วนร่วมและมีสีหน้าที่บ่งบอกถึงการถึงความสนใจเรียนอย่างมีความสุข เด็กให้ความร่วมมือในกิจกรรมดีมาก ขอบคุณคุณครูที่ช่วยส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านดูจากการขับร้องแสดงว่าครูได้ปลูกฝังอย่างจริงจัง เพราะเด็กสามารถร้องได้ และไพเราะด้วย ขอบคุณที่ให้ข้อคิดดีๆกับครูหลายๆคนรวมทั้งดิฉันด้วยค่ะ :tv15:
โดย อุทัยวรรณ ใจเรือน (2012-02-28 14:57:03) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ยากต่อการเข้าใจสำหรับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การบริโภค การบริหารจัดการ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นการนำลิเกเพื่อการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอนเท่ากับว่าเป็นการสอนบูรณาการได้อย่างแท้จริง เพราะทำให้นักเรียนได้เข้าใจถึงคำว่าเศรษฐศาสตร์ เด็กเกิดความคิดที่เป็นระบบ กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออกตามความคิดของเขาเอง เนื่องจากครูจะป็นผู้ให้คำแนะนำแทนที่จะเป็นผู้สอนอย่างเดียว ประกอบกับเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยได้อย่างชัดเจนและยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดย ปิยาณี เดือนสวัสดิ์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรียนว (2012-03-03 14:06:12) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ผมได้ชมสื่อลิเกเศรษฐศาสตร์ คุณครูบุญปลูก เนินกลาง รร.ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ โดยครูจะสอนเรื่องเศรษฐศาสตร์ โดยเน้นให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการสอนทั่วไปอาจจะสอนโดยการอธิบายให้นักเรียน แต่เพราะคุณครูบุญปลูก เนินกลาง รร.ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ มีความสนใจ และรักในลิเกพื้นบ้าน ครูจึงคิดนำการแสดงลิเกมาใช้เพื่อการศึกษา ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เด็กเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างดีแล้ว ยังทำให้เด็กสนุกกับการเรียน สนุกกับการได้แสดงออก สนุกกับการนำเสนอในรูปแบบลิเกอีกด้วยซึ่งการสอนในรูปแบบนี้ทำให้ผมมีแนวคิดในการนำไปสอนในอนาคตได้ซึ่งผมคิดว่าการเรียนนี้มีเทคนิคที่น่าสนใจ ขอบคุณอาจารย์มากครับ
:tv15: :tv15: :tv15:
โดย ชโนภาคย์ เชิงชม (2012-03-09 14:37:04) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อ เกียรติศักดิ์ หวานมาก
ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปี 2
สาขา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้เรียนรู้จากวีดีโอ
ลิเกเศรษฐศาสตร์ คุณครูบุญปลูก เนินกลาง รร.ศรีเอี่ยมอนุสรณ์โดยเน้นให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการสอนทั่วไปอาจจะสอนโดยการอธิบายให้นักเรียน แต่เพราะคุณครูบุญปลูก เนินกลาง รร.ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ มีความสนใจ และรักในลิเกพื้นบ้าน ครูจึงคิดนำการแสดงลิเกมาใช้เพื่อการศึกษา ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เด็กเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างดีแล้ว ยังทำให้เด็กสนุกกับการเรียน สนุกกับการได้แสดงออก สนุกกับการนำเสนอในรูปแบบลิเกอีกด้วยซึ่งการสอนในรูปแบบนี้ทำให้ผมมีแนวคิดในการนำไปสอนในอนาคตได้ซึ่งผมคิดว่าการเรียนนี้มีเทคนิคที่น่าสนใจเศรษฐศาสตร์ เป็นสาระที่สอนยากครูเข้าใจสาระน้อยมากแต่ครูบุญปลูกสามารถดัดแปลงมาใช้เป็นลิเกเป็นสื่อในการเรียนการสอนได้ดีมาก วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างจำกัด เป็นเรื่องที่ยากต่อการศึกษาสำหรับเด็กๆที่จะเข้าใจในสาระที่มีอยู่ใกล้ตัว แต่ในชีวิตของเราจำเป็นที่ต้องเรียนวิชานี้ เพื่อจะใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนฟังจึงไม่เพียงพอ จึงต้องมีการจัดสื่อการเรียนการสอนหรือรูปแบบการสอนที่แบบใหม่ เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจ การสอนแบบบูรณาการโดยการแสดงลิเกก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะสามารถจะทำให้เด็กเรียนรู้และแสดงบทบาทที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและยังทำให้เด็กเกิดการคิดและทำอย่างเป็นระบบ การเรียนการสอนวิชานี้ทำให้นักเรียนสนใจมากขึ้นสังเกตจากความสนใจและกระตือรือร้นของนักเรียนมากกว่าสอนแบบบรรยายอย่างเดียวที่ทำให้เด็กเบื่อหน่ายมากและยิ่งครูผู้สอนที่ไม่ได้จบตรงเอกสังคมศึกษาแต่เป็นครูประจำชั้นที่สอนหลายวิชาทำให้ครูมีแรงบันดาลใจและขวนขวายหาความรูเพิ่มเติมนำมาทำการสอนมากขึ้น :tv17:
โดย เกียรติศักดิ์ หวานมาก (2012-03-10 21:35:43) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมการสอนของคุณครูบุญปลูก เรื่อง ลิเกเศรษฐศาสตร์ ทางช่องดาวเทียม ku-brand
ต้องถือว่าประหลาดใจมาก ที่สามารถนำลิเกมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ ต้องบอกว่าดิฉันซึ่งเป็นนักศึกษาครูเพิ่งจบใหม่ ได้รับข้อคิด นอกกรอบจากคุณครูมากมาย ว่าการที่เรานำความสามารถเฉพาะตัวมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน มันทำให้ทั้งตัวเรา (ครู) และนักเรียน ก็มีความสุขร่วมกัน และพากันไปสู่จุดมุ่งหมายตามที่หลักสูตรต้องการด้วยคะ :tv01:
โดย วิยดา แก้วมาก (2012-03-21 14:11:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรรมไทยควรที่จำไปเป็นแบบในการปรับปรุงการเรียนการสอน
โดย สายชล เชิงชม (2012-03-27 10:22:33) [แสดงความคิดเห็น]
lสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
โดย พนารัตน์ เพชรพูลมา (2012-03-27 10:28:23) [แสดงความคิดเห็น]
มีประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนมากครับ ทำให้วิชาเศรษฐศาสตร์ที่น่าเบื่อมีความน่าสนใจโดยใช้ลิเกเป็นสื่อ ทำให้นักเรียนสนใจที่จะเรียนมากขึ้น ซึ่งไปปัจจุบันวิชาเศรษฐศาสตร์มีความสำคัญลำดับต้นๆของประเทศ และสอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย อาจารย์บุญปลูก เนินกลาง ท่านได้นำวัฒนธรรมพื้นบ้านคือลิเกมาปรับประยุกต์ใช้กับวิชาเศรษฐศาสตร์ได้้อย่างลงตัวที่สุด ท่านถือเป็นตัวอย่างของครูสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วประเทศจริงๆครับ
โดย ศุภโชค ทองเพ็ชร (2012-04-02 00:39:59) [แสดงความคิดเห็น]
สาระเศรษฐศาสตร์ เป็นสาระที่ค่อนข้างยากสำหรับครูผู้สอนทั้งๆที่เป็นเรื่องที่สำคัญและเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของทุกคน จากการที่ได้ชมวิธีการสอนของคุณครูบุญปลูก เนินกลาง ได้นำการแสดงลิเกพื้นบ้านมาใชเพื่อการศึกษา ช่วยให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหา สนุกและมีความสุขในการเรียน กล้าแสดงออก ฝึกทักษะการคิด อีกทั้งเป็นอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นการสอนที่เน้นผู้เป็นสำคัญ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง แสดงความมุ่งมั่นในการทำงานกว่าที่นักเรียนจะร้องลิเกได้อย่างไพเราะ สามารถไปประยุกต์ในสาระอื่นๆได้อีก
โดย วรรณา ประชานันท์ (2012-04-02 14:25:10) [แสดงความคิดเห็น]
การชมลิเกเศรษฐศาสตร์ ดูแล้วก็งงนิดหน่อยคะ ขั้นตอนแรกที่นำเข้าสู่บทเรียน ครูได้สนทราซักถามกับนักเรียน แล้วเขียนกรอบขึ้นมาในลักษณะ Mind Mapping นักเรียนช่วยกันมาเติมให้สมบูรณ์ ในขั้นตอนต่อไปครูผู้สอนมีวิธีการอย่างไรในการแบ่งนักเรียนไปทำงาน แยกหัวข้อเช่นไร แบ่งกลุ่มนักเรียนอย่างไร การให้เวลาในการค้นคว้า เนื้อหาช่วงนี้มันขาดตอนไป
การมาเล่นลิเก ในเรื่องมะรุม โดยใช้การบูรณาการ ครูสอนคนเดียวทุกวิชา และดูแลคนเดียว ทั้งการซ้อมบท เขียนบท ดนตรี การเตรียมการต่างๆ
ขณะที่ชมรายการมีการตัดตอน หายไปเป็นบางช่วง มีอยู่ 2 ครั้งคะ
การสอนเศรษฐศาสตร์ เป็นการสอนสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียน ในบางครั้งก็สับสนในการวัดประเมินผล ขอให้ท่านช่วยชี้แนะด้วยคะ
โดย วราภรณ์ นาคมุจลินท์ (2012-04-04 13:35:06) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่น่าเบื่อมาก เป็นสาระที่เข้าใจยาก แต่เทคนิคการสอนของอาจารย์บุญปลูก เนินกลาง ทำให้ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ เริ่มตั้งแต่การนำเข้าสู่บทเรียน โดยการนำลิเกเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ได้นำลิเกพื้นบ้านมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน มีการเล่นลิเกบ้างในบ้างส่วนที่นำมาบูรณาการ การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้น ทำให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างแท้จริงและเข้าใจได้ง่าย
โดย สุกฤตา สุภานิล (2012-04-04 22:27:53) [แสดงความคิดเห็น]
ลิเกเศรษฐศาสตร์ เป็นเทคนิคการสอนของคุณครูบุญปลูก เนินกลาง ที่สามารถนำไปเป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีเยี่ยม เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่เข้าใจเนื้อหายากแต่ครูสามารถอธิบายให้เด็กเข้าใจได้ดี โดยใช้บทบาทสมมติ ทำให้เด็กกล้าพูดกล้าแสดงออก รู้จักรับผิดชอบ แบ่งงานกันทำ มีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักค้นคว้า ที่สำคัญคือ เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ทำให้เกิดการเรียนรู้รักการทำงาน เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเป็นการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอน สามารถบูรณาการได้หลายวิชาด้วย :tv15: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย รุ่งนภา แก้วดวงดี (2012-04-06 07:41:48) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากเลยค่ะเป็นวิธีการที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครจริงๆ เด็กๆไม่เบื่อ นอกจากจะได้ความรู้เรื่องของเศรษฐศาสตร์แล้ว เด็กยังได้รับสิง่ที่ดีอีกอย่างด้วยค่ะ นั้นก็คือ การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างลิเกค่ะ เพราะนอกจากจะให้ความสนุกสนานอน่างเดียว ลิเกยังสามารถสอนเศรษฐศาสตร์ได้อีกด้วย และการเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ ทำให้เด็กได้ซึมซับเรื่องราวต่างๆได้มากขึ้น เด็กมีส่วนร่วม ทำให้เขาภาคภูมิใจกับสิ่งที่เขาได้ทำ แต่ก็อาจจะต้องเตรียมตัวมากหน่อย แต่ก็ถือว่าเป็นแนวคิดแปลกใหม่จริงๆค่ะ
โดย วารีมาศ รุจิวรรธนะกุล (2012-04-06 23:57:09) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ยากต่อการเข้าใจสำหรับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การบริโภค การบริหารจัดการ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นการนำลิเกเพื่อการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอนเท่ากับว่าเป็นการสอนบูรณาการได้อย่างแท้จริง เพราะทำให้นักเรียนได้เข้าใจถึงคำว่าเศรษฐศาสตร์ เด็กเกิดความคิดที่เป็นระบบ กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออกตามความคิดของเขาเอง เนื่องจากครูจะป็นผู้ให้คำแนะนำแทนที่จะเป็นผู้สอนอย่างเดียว ประกอบกับเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยได้อย่างชัดเจนและยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ :tv15: :tv05:
โดย วัง สนิทผล (2012-04-08 09:06:35) [แสดงความคิดเห็น]
ในการสอนเรื่องเศรษฐศาสตร์ โดยเน้นให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการสอนทั่วไปอาจจะสอนโดยการอธิบาย แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำเป็นต้องหาสื่อหรือกิจกรรมประกอบการอธิบาย ซึ่งบางอย่างเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันโดยตรงแต่นักเรียนยังเชื่อมความรู้ไม่ได้ เพราะฉนั้นครูจึงจำเป็นต้องมีเทคนิควิธีการที่จะให้เด็กสามารถอธิบายหลักเศรษฐศาสตร์ให้เข้ากับบริบทในชีวิตประจำวันให้ได้
โดย ทวี พันธุ์พานิชย์ (2012-04-09 09:14:46) [แสดงความคิดเห็น]
ครูผู้สอนนำเข้าสู่เนื้อหาโดยวิธีการซักถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นคำตอบที่เชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาสาระเศรษฐศาสตร์ในด้านปัจจัยการผลิตซึ่งนักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี การบรูณาการภาษาไทยในบทร้อยกรองร้อยแก้ว การแสดงบทบาทสมมุติของนาฏยศัพท์ การกำหนดคำสำคัญคือคำว่า มะรุม ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ความสำคัญของมะรุมไปสู่เนื้อหาหลักคือสาระเศรษฐศาสตร์ซึ่งนักเรียนทำได้ค่อนข้างดี และครูผู้สอนก็ให้คำแนะนำนักเรียนตลอดน่ารักมาก สนุกดีค่ะ จะนำไปปรับใช้กับการสอนของตนเองบ้าง
โดย สุพัตรา มาลัย (2012-04-17 13:49:24) [แสดงความคิดเห็น]
ครูบุญปลูกเก่งมากค่ะ ชอบวิธีการแบ่งกลุ่มกำหนดหัวข้อห้นักเรียนได้สืบค้นความรู้ และนำเสนอ ดูแล้วนักเรียนสนุก มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกขั้นตอน มาถึงขั้นตกตะกอน นักเรียนได้แสดงออกโดยการเล่นลิเก ซึ่งครูมีความสามารถอยู่แล้ว จึงแนะนำนักเรียนและนักเรียนก็เก่งมาก เขียนบทเอง และแสดงออกมาได้ดี ขอชื่นชมคุณครูบุญปลูก สุดยอดค่ะ :tv15:
โดย บุญธรรม จันทร์อิ่ม (รอดสิน) (2012-04-17 14:44:03) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมในความรู้ความสามารถของคุณครูบุญปลูกที่สามารถนำสิ่งที่ใกล้ตัวมาสร้างสรรค์ความรู้ในเรื่งเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่ยากต่อการทำความเข้าใจแต่คุณครูก็ได้ให้นักเรียนนำสิ่งที่ยากมาสร้างความท้ายทายโดยจัดทำเป็นลิเกการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขเพราะทั้งนักแสดงรวมไปถึงผู้ชมต่างพึงพอใจกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สนุกเร้าความสนใจให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกระตุ้นความสนใจมากขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้าเข้ามาเร้าความสนใจอยู่ตลอดเวลา...ขอชื่นชมในความเป็นมืออาชีพด้วยใจจริงค่ะ :tv15:
โดย อาทิตย์ญา โพธิ์สวย (2012-04-20 20:21:53) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูบุญปลูก....อธิบายนักเรียนได้เข้าใจอย่างเพลิดเพลิน..โดยนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์และร่วมตอบกิจกรรมและคำถามได้ดีมาก โดยเริ่มจากเรื่องใกล้ตัว พ่แม่ของเด็กเอง รวมถึงน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการสอนได้อย่างดีเยี่ยม และเชื่อโยงเข้าสู่ชีวิตประจำวันได้อย่างสนุกสนาน คุณครูน่ารักมากในการแสดงเบื้องต้น ท่ารำพื้นฐาน ภาษาท่าซึ่งบูรณาการเข้ากับวิชานาฏศิลป์ และการร้องลิเกซึ่งก็บูรณาการในวิชาดนตรี ดูแล้วสนุกสนาน ครูสอนสนุกได้ดีมาก และสามารถนำความรู้ที่ครูมีติดตัวมา มาถ่ายทอดได้อย่างน่าประทับ..อย่างไรเสีย ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ..เผื่อว่าวันข้าหน้า..หนูคงได้นำเทคนิควิธีการสอนของครูไปปรับใช้บ้างนะคะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15:
โดย จุฑามาศ สวนอุดม (2012-04-30 20:35:26) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้วิชาเศรษฐศาสตร์ที่น่าเบื่อมีความน่าสนใจโดยใช้ลิเกเป็นสื่อ ทำให้นักเรียนสนใจที่จะเรียนมากขึ้น ซึ่งไปปัจจุบันวิชาเศรษฐศาสตร์มีความสำคัญลำดับต้นๆของประเทศ และสอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย อาจารย์บุญปลูก เนินกลาง ท่านได้นำวัฒนธรรมพื้นบ้านคือลิเกมาปรับประยุกต์ใช้กับวิชาเศรษฐศาสตร์ได้้อย่างลงตัวที่สุด ขอชื่นชมในความรู้ความสามารถของคุณครูบุญปลูกที่สามารถนำสิ่งที่ใกล้ตัวมาสร้างสรรค์ความรู้ในเรื่งเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่ยากต่อการทำความเข้าใจแต่คุณครูก็ได้ให้นักเรียนนำสิ่งที่ยากมาสร้างความท้ายทายโดยจัดทำเป็นลิเก
โดย ชูศรี ทองแดง (2012-05-01 20:23:47) [แสดงความคิดเห็น]
ลิเกเศรษฐศาสตร์เป็นสื่อการสอนท่น่าสนใจ สามารถนำมาเกี่ยวข้องกับหน่วยทางสังคมในวิชาฌศรษฐศาสตร์ เป็นการนำศิลปะพื้นบ้านลิเกมาบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนรู้องค์ประกอบสามารถนำมาสร้างบทเป็นเรื่องท่เกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียนเช่นหน่วยเศรษฐกิจพอเพียง การเงินการธนาคารโดยมีเนื้อหาการร้องสอดคล้อง นักเรียนเกิดความสนุกสนานนักเรียนชอบเป็นเทคนิคการสอนท่นำไปใช้ได้ จะลองนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆอีกคะ
โดย ยุพา วงษ์แหวน (2012-05-30 11:23:58) [แสดงความคิดเห็น]
เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างจำกัด เป็นเรื่องที่ยากต่อการศึกษาสำหรับเด็กๆ แต่ในชีวิตของเราจำเป็นที่ต้องเรียนวิชานี้ เพื่อจะใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนโดยอภิปรายให้ผู้เรียนฟังจึงไม่เพียงพอ จึงต้องมีการจัดสื่อการเรียนการสอนหรือรูปแบบการสอนที่แบบใหม่ เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจ อยากเรียนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการบูรณาการโดยการแสดงลิเกก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะสามารถจะทำให้เด็กเรียนรู้และแสดงบทบาทที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ไปยาวนาน การแสดงลิเกยังทำให้เด็กเกิดการคิดและทำอย่างเป็นระบบ และยังสามารถนำไปใช้ในกลุ่มวิชาอื่นๆได้อีก ขอขอบพระคุณ คุณครูบุญปลูก เนินกลาง รร.ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เป็นอยางมากที่นำเอาศิลปะพื้นบ้านลิเก มาบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้อย่างน่าสนใจ :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17:
โดย อัญชลินทร์ ใจเที่ยง (2012-07-01 23:21:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่มีการประยุกต์ได้อย่างลงตัวมากครับ สอนในรายวิชานี้ นักเรียนได้อะไรหลายอย่างในเรื่องของสังคมศึกษาทั้ง การอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน การใช้เศรษฐ ความสัมมคี เรื่องราวของหน้าที่พลเมืองด้วย เป็นการสอนที่ประยุกต์ในบริบทของพื้นที่ได้เป็นอย่างดีมากครับ ขอชื่นชมครับชอบมากครับผม :tv02: :tv02: :tv02: :tv15: :tv15: :tv18:
โดย นาย พงศ์พิสุทธิ์ เทวะดา (2012-07-29 20:30:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่มีการประยุกต์ได้อย่างลงตัวมากครับ สอนในรายวิชานี้ นักเรียนได้อะไรหลายอย่างในเรื่องของสังคมศึกษาทั้ง การอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน การใช้เศรษฐ ความสัมมคี เรื่องราวของหน้าที่พลเมืองด้วย เป็นการสอนที่ประยุกต์ในบริบทของพื้นที่ได้เป็นอย่างดีมากครับ ขอชื่นชมครับชอบมากครับผม :tv02: :tv02: :tv02: :tv15: :tv15: :tv18:
โดย นาย พงศ์พิสุทธิ์ เทวะดา (2012-07-29 20:30:32) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่มีความยาก ครูบางท่านที่สอนอาจจะมีความเข้าใจในการสอนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจยาก แต่คุณครูบุญปลูก เนินกลาง สามารถดัดแปลงมาเป็นลิเก ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจ การเรียนรู้ได้ดีมาก และมีความสนุกสนานในการเรียนเป็นอย่างมาก คุณครูบุญสอนมีวิธีการที่ไม่เน้นการบรรยาย แต่จะเน้นให้นักเียนมีส่วน่วม โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม โดยให้นัดเรียนแสดงลิเกเพื่อการศึกษา โดยมีครูเป็นองค์ความรู้ ครูจะสอนวิธีการแสดงต่างๆท่าทางประกอบ ทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน ไม่เครียด
โดย อลิตา วัฒนานนท์ (2013-01-31 17:00:09) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนลิเกเศรษฐศาสตร์ ของคุณครูบุญปลูก เนินกลาง โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เพราะวิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นสาระที่สอนยาก แต่ครูบุญปลูก สามารถดัดแปลงการเล่นลิเก ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณครูรักและถนัดมาเป็นสื่อในการเรียนการสอนโดยการบูรณาการเนื้อหาเรื่องการผลิตและการบริการ เศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์ และธนาคารเข้าด้วยกันได้อย่างดีเยี่ยม วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างจำกัด เป็นเรื่องที่ยากต่อการศึกษาสำหรับเด็กๆที่จะเข้าใจในสาระที่มีอยู่ใกล้ตัว แต่ในชีวิตของเราจำเป็นที่ต้องเรียนวิชานี้ เพื่อจะใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนฟังจึงไม่เพียงพอ จึงต้องมีการจัดสื่อการเรียนการสอนหรือรูปแบบการสอนที่แบบใหม่ เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจ การสอนแบบบูรณาการโดยการแสดงลิเกก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะสามารถจะทำให้เด็กเรียนรู้และแสดงบทบาทที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและยังทำให้เด็กเกิดการคิดและทำอย่างเป็นระบบ การเรียนการสอนวิชานี้ทำให้นักเรียนสนใจมากขึ้น สังเกตจากความสนใจและกระตือรือร้นของนักเรียน ซึ่งดีกว่าสอนแบบบรรยายอย่างเดียวที่ทำให้เด็กเบื่อหน่ายมาก :tv15: :tv02: :tv15:
โดย ธารทิพย์ ทองเขียว (2013-02-01 11:15:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ นักเรียนมีความสนใจและเข้าในใจในเนื้อหามากขึ้นกว่าการสอนแบบบรรยาย ทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้โดยบูรณาการในวิชาอื่นๆได้อีกด้วย
โดย อรวรรณ สมสมัย (2013-02-01 13:05:31) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วย เพราะเป็นการสอนเศรษฐศาสตร์ที่เข้าใจได้ง่ายดี ครูได้นำกิจกรรมการบูรณาการที่หลากหลายเข้ามาใช้ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน โดยเฉพาะทักษะด้านการเขียน การกล้าแสดงออก เด็กทุกๆคนมีส่วนร่วมและมีสีหน้าที่บ่งบอกถึงการถึงความสนใจเรียนอย่างมีความสุข เด็กให้ความร่วมมือในกิจกรรมดีมาก ที่สำคัญคือเป็นการช่วยส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านดูจากการขับร้องแสดงว่าครูได้ปลูกฝังอย่างจริงจัง เพราะเด็กสามารถร้องได้ และไพเราะด้วย :tv18: :tv18:
โดย สรายุทธ ธานา (2013-02-01 13:49:30) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ยากต่อการเข้าใจสำหรับนักเรียน ดังนั้นการนำลิเกเพื่อการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอนเท่ากับว่าเป็นการสอนบูรณาการได้อย่างแท้จริง เพราะทำให้นักเรียนได้เข้าใจถึงคำว่าเศรษฐศาสตร์ เด็กเกิดความคิดที่เป็นระบบ กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออกตามความคิดของเขาเอง เนื่องจากครูจะเป็นผู้ให้คำแนะนำแทนที่จะเป็นผู้สอนอย่างเดียว ประกอบกับเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยได้อย่างชัดเจนและยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ :tv17: :tv15: :tv17:
โดย กฤษตฤณ สังข์ศิริ (2013-02-01 13:51:28) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv