thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1912
Rate :
 4
ความยาว : 14.29 นาที | Online : 2011-11-14  
    วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณครูอุดมรัตน์ ชูปานกลีบ รร.วัดดอนไก่เตี้ย  
    ครูอุดมรัตน์ ชูปานกลีบ รร.วัดดอนไก่เตี้ย จ. เพชรบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยนำครูช่างด้านการงานอาชีพท้องถิ่น เช่น งานปูนปั้น การแกะสลักศิลปะเมืองเพชรบุรี นำมาสอนนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย โดยโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยเป็นแกนนำที่จะช่วยสอนโรงเรียนขนาดเล็ก ร่วมทั้งคุณครูของโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และเปิดกว้างมากขึ้น  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม
เทคนิคสอนวิทย์ให้สนุก ได้สาระ ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และรักในวิชา วิทยาศาสตร์ ของ กับอ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม เพิ่มเติม

สนุกวิทย์ คิดทดลอง อ. สง่า ทรัพย์เฮง รร.ดาราคาม ตอนที่ 1 (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และสนุก กับ อ.สง่า ทรัพย์เฮง เรื่องการกำเนิดของเสียง และสุริยุปราคา เพิ่มเติม

เรียนวิทย์ผ่านขนม อ.นิตยา คงพันธุ์ (ฉบับเต็ม)
สอนวิทยาศาสตร์เรื่อง สาร และสมบัติของสาร โดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบท้องถิ่น ผ่านขนมฝรั่งกุฎีจีน เพิ่มเติม

ชีวิตทดลองได้ : อากาศ (ป.3) ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
จัดการเรียนการสอนแบบ 5E ในการสอนเรื่องอากาศ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ทำให้เด็กๆเข้าใจได้วิธีการสอน เพิ่มเติม

สื่อแสงแสนสนุก ตอนที่ 1 อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต
ชมกระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ ให้เข้าใจง่ายและจดจำไปได้ตลอด เรื่อง ตัวกลางของแสง การหักเหของแสง และการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานอื่น เพิ่มเติม

 
 
จากการที่ได้ดูรายการโทรทัศน์ครูเรื่อง วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ของคุณครูอุดมรัตน์ ชูปานกลีบ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยทำให้ได้แนวทางในการที่จะบูรณาการการจัดการเรียนรุ้ให้เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ผ่านมาถึงแม้จะรู้ว่าในการจัดการเรียนการสอนควรจะมีการบูรราการกับท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักและรู้คุรค่าของท้องถิ่น แต่ก็ยังไม่มีแนวทางที่จะบูรณาการในวิชาที่สอน(วิชาเคมี)กับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไร แต่จากการที่ได้ดูโทรทัศน์ครูแล้วทำเกิดแรงบันดาลใจที่จะพยายามทำให้ได้ เพราะครูเด็ก ๆ ยังมีความพยามยามที่จะทำ เราก็ต้องทำให้ได้ เพราะสอนมาหลายปีแล้ว คิดตนเองน่าจะเริ่มจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนก่อนแล้วเชื่อมโยงมายังวิชาเคมีที่เรียนให้ได้ จะพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่จะบูรณการวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้าง
โดย สวาสดิ์ ปานเพ็ง (2011-12-24 13:43:12) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น จะเห็นได้ว่าครูได้มีการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี โดยสังเกตุได้จากที่โรงเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนบุคลากรในสายผู้สอนไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน ครูจึงได้เชิญวิทยากรพิเศษผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน และให้นักเรียนได้ฝึกปฎิบัติจริง จึงทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและสามารถการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
โดย พรทิพย์ บุญเรียน (2012-01-07 16:20:54) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันได้รับชมวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณครูอุดมรัตน์ ชูปานกลีบ รร.วัดดอนไก่เตี้ยแล้ว รู้สึกชื่นชอบความร่วมมือของครูแต่ละสาระที่สามารถบูรณาการและถอดรหัสสร้างชุดการเรียนรู้ออกมาเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ อยากให้ครูที่โรงเรียนทำแบบนี้ เพราะคิดว่าหลักสูตรสถานศึกษาต้องเกิดมาจากวิธีนี้จึงจะเป็นหลักสูตรของสถานศึกษาอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามเพื่อให้มีข้อบกพร่องน้อยที่สุดดิฉันคิดว่าการวิเคราะห์หรือตรวจสอบหลักสูตรก็เป็นสิ่งสำคัญ ขอแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ด้วยอีกคนค่ะ
โดย ศรีกัลยา เทียนน้อย (2012-01-16 13:37:20) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมในคลิปนี้ จะมีความรู้สึกชอบ
เพราะได้รู้และเห็นถึงความร่วมมือทั้งเด็กและคร
โดย อานันต์ สะแตมาแง (2012-01-23 09:49:08) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมครูอุดมรัตน์ ชูปานกลีบ รร.วัดดอนไก่เตี้ย จ. เพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากๆค่ะ เชื่อว่าทุกๆฝ่ายจะต้องร่วมมือกันทำงานเป็นอย่างดี การเรียนแบบบูรณาการไม่ง่ายเลยที่จะทำให้เป็นการเรียนที่ครบถ้วนไปด้วยเนื้อหาและความสนุก การขาดแคลนบุคลากรไม่เป็นปัญหาเลยถ้าหากได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือกัน สามารถแก้ปัญหาได้โดยการเชิญวิทยากรมาให้คงวามรู้แก่นักเรียน และการเรียนด้วยของจริงยังทำให้นักเรียนมีความสุข พร้อมที่จะเรียนรู้ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ขวัญหทัย วิเวกอรุณ (2012-02-19 15:54:19) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูรายการโทรทัศน์ครู เรื่อง วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ของคุณครูอุดมรัตน์ ชูปานกลีบ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบและรู้วิธีการสอนมากขึ้น เป็นการเรียนการสอนรูปแบบการบูรณาการเชื่อมโยงความรู้กับวิถีท้องถิ่น โดยการใช้วิชาในสาระหลักมาบูรณาการเชื่อมโยงกับหัตถกรรมท้องถิ่น เมื่อเป็นช่องทางในการประยุกต์นำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีจุดเด่นที่ควรอนุรักษ์ไว้นำมาพัฒนาสู่หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ในแนวทางของการคิด ปฎิบัติจากการประยุกต์ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบคุณค่าภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชนและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและ เป็นการนำภูมิปัญญาชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้ มาใช้ในหลักสูตรการเรียนเป็นกิจกรรมที่ตั้งอยู่ บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้เป็นมวลความรู้ในชุมชน ที่มีการใช้เพื่อการดำเนินวิถีชีวิตที่ได้ผลมาในอดีต สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในครอบครัว ชุมชน ตลอดจนความมีดุลยภาพอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างผสมผสานกลมกลืนและ ขอแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ ครับ... ความรู้ที่้ข้าพเจ้าได้รับชมในคลิปนี้ ก็จะนำไปเป็นแนวทางในการสอนต่อไป
โดย ศักดิ์ชัย อนันต์ชัยลิขิต (2012-03-09 14:37:27) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวโสรยา อ่วมเมือง นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จากการที่ได้ดูรายการโทรทัศน์ เรื่องวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ของคุณครูอุดมรัตน์ ชูปานกลีบ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ดิฉันรู้สึกว่าเป็นการเรียนการสอนที่ดีมากเพราะ เพราะมีการนำสาระท้องถิ่นมาบูรณาการเชื่อมโยง ทำให้เด้กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำปูนปั้น ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี นอกจากยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทำให้ได้สนุกเพราะได้ลงมือทำจริง ได้เรียนรู้จากประสบการรณืจริง :tv03: :tv18: : :tv08:
โดย โสรยา อ่วมเมือง (2012-03-09 15:38:51) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากการได้รับชมเรื่องวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ของคุณครูอุดมรัตน์ ชูปานกลีบ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบเทคนิคการสอนโดยการบูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องท้องถิ่น ทำให้ข้าพเจ้าได้แนวคิดที่จะนำไปจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งจะทำให้เด็กได้เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมานาน นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง จึงทำให้นักเรียนเกิดความสนใจสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ข้าพเจ้าจะนำแนวคิดที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
โดย สุริยา อินอร (2012-03-24 08:31:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่จุดประกายแนวคิดได้ดีมากๆไม่ใช่เพียงเป็นการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนประถมเท่านั้นแต่หากเป็นการสอนให้รู้ว่าสิ่งที่อยู๋รอบๆตัวเรานั้นสามารถนำมาใช้ในการเรียนรู็ให้เกิดประโยชน์ได้ที่สำคัญเช่นภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมีองค์ความรู็แฝงอยู่ในตัวภูมิปัญญาอย่างมากเพียงจะมีวิธีใดที่เราจะสามารถดึงเอาความรู้ในภูมิปัญญานั้นออกมาได้ การประสานกับครูปราชญ์ท้องถิ่นซึ่งมีความรู้ในการทำงานเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่นำชุมชนมามีสว่นร่วมในการจัดการเรียนการสอนทำให้ชุมชนเกิดเห็นคุณค่าของสถานศึกษามากยิ่งขึ้น
โดย ปวัน ศรีสนิท (2012-04-02 21:47:53) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถนำเอาครูที่เป็นวิทยากรท้องถินมาใช้เผ็นผู้ช่วยในการสอนได้ถือว่าเป็นการสร้างให้นักเรียนได้เรียนกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญซึ่งจะทำให้เด็กสามาาถสอบถามคำถามแก่ครูท้องถิ่นได้ การสร้างคำถามแก่เด็กให้เด็กตอบยังช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจอย่างถ่อเเท้ การนำเอาหลาย ๆ วิชามาบูรณาการก็ทำให้การสอนได้ประโยชน์หลายด้าน นักเรียนเรียนวิชาหนึ่งเป็นแกนก็ทำให้การบูรณาการสามารถแผ่ขยายไปยังวิชาอื่น ๆ เชานภาษาไทยได้อีกด้วย เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้อีกทางหนึ่ง
โดย ธิดาพร เครือวงค์ (2012-04-22 14:48:59) [แสดงความคิดเห็น]
รู้จักคุณครูอุดมรัตน์ ชูปานกลีบ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย เป็นส่วนตัว เธอเป็นคนเก่ง รู้จักใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงความรู้ด้วยการบูรณาการกับหัตถกรรมท้องถิ่น เมื่อเป็นช่องทางในการประยุกต์นำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีจุดเด่นที่ควรอนุรักษ์ไว้นำมาพัฒนาสู่หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ในแนวทางของการคิด ปฎิบัติจากการประยุกต์ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบคุณค่าภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชนและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและ เป็นการนำภูมิปัญญาชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้ มาใช้ในหลักสูตรการเรียน เพื่อให้เห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นมวลความรู้ในชุมชน ที่นำมาใช้เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในครอบครัว ให้อยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างผสมผสานกลมกลืน ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ นะครับ
โดย วิทยา อยู่เย็น (2012-04-26 13:02:57) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการโทรทัศน์ครู เรื่อง วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ของครูอุดมรัตน์ ชูปานกลีบ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย รู้สึกชื่นชมคุณครูมาก และเป็นการจุดประกายการนำความรู้ในท้องถิ่นมาบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทำให้นักเรียน โรงเรียนเรียนและชุมชนได้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นอกจากนี้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ยังทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและที่มาของภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง เกืดองค์ความรู้ใหม่ด้วยการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง
โดย จันทรา นาเจริญ (2012-05-05 12:17:53) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูรายการโทรทัศน์ครูเรื่อง วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ของคุณครูอุดมรัตน์ ชูปานกลีบ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ซึ่งมีการช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก โดยครูทั้งสองโรงเรียนมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านการเขียนแผนเพื่อจัดกิจกรรม เช่น การจัดการเรียนการสอนมีการบูรณาการในสาระการงานอาชีพ งาน การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สู่หัตถกรรมท้องถิ่น ได้แก่ งานปูนปั้น ซึ่งบูรณาการวิทยาศาสตร์เรื่อง การระเหย ปฏิกิริยากรด - เบส
โดย อัจฉรียา สิงห์แก้ว (2012-05-10 18:46:43) [แสดงความคิดเห็น]
วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ของคุณครูอุดมรัตน์ ชูปานกลีบ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยทำให้ได้แนวทางในการที่จะบูรณาการการจัดการเรียนรุ้ให้เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ผ่านมาถึงแม้จะรู้ว่าในการจัดการเรียนการสอนควรจะมีการบูรณาการกับท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักและรู้คุณค่าของท้องถิ่น แต่ก็ยังไม่มีแนวทางที่จะบูรณาการในวิชาที่สอน(วิชาเคมี)กับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไร แต่จากการที่ได้ดูโทรทัศน์ครูแล้วทำเกิดแรงบันดาลใจที่จะพยายามทำให้ได้ เพราะครูเด็ก ๆ ยังมีความพยามยามที่จะทำ เราก็ต้องทำให้ได้ เพราะสอนมาหลายปีแล้ว คิดตนเองน่าจะเริ่มจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนก่อนแล้วเชื่อมโยงมายังวิชาเคมีที่เรียนให้ได้ จะพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่จะบูรณการวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้าง
โดย ประดับ เอี่ยมละมัย (2012-05-14 14:14:17) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูรายการโทรทัศน์ครู เรื่อง วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ของคุณครูอุดมรัตน์ ชูปานกลีบ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบและรู้วิธีการสอนมากขึ้น เป็นการเรียนการสอนรูปแบบการบูรณาการเชื่อมโยงความรู้กับวิถีท้องถิ่น โดยการใช้วิชาในสาระหลักมาบูรณาการเชื่อมโยงกับหัตถกรรมท้องถิ่น เมื่อเป็นช่องทางในการประยุกต์นำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีจุดเด่นที่ควรอนุรักษ์ไว้นำมาพัฒนาสู่หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ในแนวทางของการคิด ปฎิบัติจากการประยุกต์ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบคุณค่าภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชนและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและ เป็นการนำภูมิปัญญาชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้ มาใช้ในหลักสูตรการเรียนเป็นกิจกรรมที่ตั้งอยู่ บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้เป็นมวลความรู้ในชุมชน
โดย ศศิมากาญน์ ปัทมะ (2012-05-25 21:30:44) [แสดงความคิดเห็น]
ครูมีการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี สังเกตุได้จากที่โรงเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนบุคลากรในสายผู้สอนไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน ครูจึงได้เชิญวิทยากรพิเศษผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน และให้นักเรียนได้ฝึกปฎิบัติจริง จึงทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและสามารถการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
โดย นางอุทัยวรรณ อินต๊ะ (2012-07-01 00:04:37) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv