thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1148
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.09 นาที | Online : 2011-11-13  
    เที่ยวไปในบ้านเรา คุณครูบุปผา ล้วนเล็ก รร.บ้านท่าฝาง  
    คุณครูบุปผา ล้วนเล็ก รร.บ้านท่าฝาง จ. ประจวบคีรีขันธ์ ต้องการให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับบุคคลอื่นในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน ในการแสวงหาความรู้นอกห้องเรียน การสังเกต การคิดวิเคราะห์ สร้างความรู้ให้กับตนเองทำให้เป็นทีมได้  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สนุกกับภาษาไทย อ. รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
แนะเทคนิคการแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายของเด็กๆ ที่มีกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ของ อาจารย์ รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม

อักษรสูงกับการผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
การผันวรรรณยุกต์อักษรกลาง สูง และต่ำ เป็นบทเรียนภาษาไทยที่ค่อนข้างยาก ชมเทคนิคการสอน ด้วยการใช้สื่อ "นิ้วมือวิเศษ" เพิ่มเติม

สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)
การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โดยให้เด็กคิดเป็นภาพ และหยิบแผนภูมิภาพ บัตรคำมาสอนเพื่อ ย้ำและทบทวนความรู้ เพิ่มเติม

ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)
อีกหนึ่งเทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมมากมาย ของ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ประตูสู่คำ , บุฟเฟ่ต์คำ , ขั้นบันได เน้นให้เกิดความสนใจ และ เข้าใจบทเรียนกันง่ายๆ เพิ่มเติม

นิทานสระ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฉบับเต็ม)
เมื่อครูพบว่าการสอนเรื่องสระ ยากกว่าการสอนเรื่องพยัญชนะ จึงคิดค้นสื่อการสอนชุด นิทานสระ และกิจกรรมเสริมอีกมากมาย ทำให้เด็ก ๆ จดจำสระในแบบของพวกเขาได้ เพิ่มเติม

 
 
เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ๆ คิดได้อย่างไรขออนุญาตนำไปใช้
โดย นางลำดวน ศิริภักดิ์ (2011-11-14 20:59:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากค่ะ :tv15:
โดย ลักษมีกานต์ เที่ยงพิมล (2011-11-15 09:38:22) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณคุณลำดวน และคุณลักษมีกานต์ ที่ให้ความสนใจค่ะ
โดย บุปผา (2011-11-15 22:27:17) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :D
โดย ศิริวรรณ ตรีเพ็ชร์ (2011-12-09 22:24:53) [แสดงความคิดเห็น]
การออกแบบิจกรรมการเรียนรู้ได้ดีมาก เป็นการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้เลยและเป็นการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวของนักเรียนเอง จากการไปมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม กับเหตุการณ์ บุคคล ถ้าไม่ดูตั้งแต่ต้นจะไม่รู้เลยว่าเป็นการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2011-12-11 00:21:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากๆ ครับ
โดย อามีร ยูโซ๊ะ (2012-01-22 22:25:02) [แสดงความคิดเห็น]
สิ่งที่ได้รับจากคุณครูบุปผาก้อคือการสร้างสัมพันธ์กับชุมชนและการที่ชุมชนก้อตอบรับที่ยินดีจะให้ความรู้กับนักเรียนเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนในหลายๆด้านและตัวครูด้วยและทำให้นักเรียนมีความสุขและได้รู้จักชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบตัวในชุมชนในส่วนที่ตนเองอาศัยและรู้จักการทำงานร่วมกัน ความมีระเบียบวินัยของตัวนักเรียนและทำให้เค้ารู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และกล้าที่จะแสดงออกและกล้าที่จะถามในทันทีเมื่อเกิดความสงสัย ทำให้เค้ารักท้องถิ่นมากขึ้นและเมื่อเค้ารักเค้าก้ออยากจะกลับมาพัฒนาและช่วยเหลือท้องถิ่นที่เค้าอย๋ให้ดีขึ้น
โดย ทวีศักดิ์ สุขีโมกข์ (2012-02-05 16:39:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ ทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน ในการแสวงหาความรู้นอกห้องเรียน การสังเกต การคิดวิเคราะห์ สร้างความรู้ให้กับตนเองทำให้เป็นทีมได้ ขอชื่นชมคุณครูบุปผา ล้วนเล็ก รร.บ้านท่าฝางมากค่ะ
โดย ธิดารัตน์ ประสมสุข (2012-02-25 09:34:43) [แสดงความคิดเห็น]
เจ๋ง อ่ะ ครู
โดย 034990231 (2012-02-29 06:13:40) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูบุปผา ล้วนเล็ก ได้สร้างสัมพันธ์กับชุมชน โดยมีจุดเด่น ของรายการตอนนี้กล่าวถึงการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ยังแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชนมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อนำความรู้หลังสอนไปใช้ในชีวิตจริง
2. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ชุมชน
3. ปลูกฝังให้นักเรียนมีสำนึกรักท้องถิ่น
การประยุกต์ใช้ที่เหมาะสม
ครูสามารถประยุกต์แหล่งเรียนรู้นี้เข้ากับสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทั้งสาระการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน โดยสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ การฟังบรรยายจากวิทยากรพร้อมกัน และ การแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อเจาะรายละเอียดในองค์ประกอบซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเรียนรู้อย่างได้รับประสบการณ์จริง เป็นกิจกรรมที่ดีที่เป็นประโยชน์มากค่ะ :tv15:
โดย กันยากร ฮอไลเฮง (2012-03-09 14:39:30) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยกิจกรรมเรียนรู้ยังแหล่งเรียนรู้ชุมชนยังสถานที่จริงนี้สิ่งที่ได้รับจากครูบุปผาก็คือได้รู้ถึงมารยาทในการพูดว่ามีวิธีพูดอย่างไร ฝึกให้เด็กมีการสังเกต และได้ให้เด็กมีการศึกษานอกสถานที่เด็กได้ลงมือปฎิบัติจริงทำให้เด็กมีความสนใจมากกว่าการฟังบรรยายจากวิทยากรพร้อมกัน และ การแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อเจาะรายละเอียดในองค์ประกอบแต่ละอาชีพหรือธุรกิจของแหล่งเรียนรู้โดยมอบหมายงานกลุ่ม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเรียนรู้อย่างได้รับประสบการณ์จริง แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายมีแง่มุมให้เรียนรู้ได้มากมายและยังสามสารถนำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาสังคมได้อีกด้วย
โดย กมลรัตน์ พูลน้อย (2012-03-09 14:47:30) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวภูมรัตน์ จำเนียรกาล ดิฉันรู้สึกชอบและประทับใจการสอน แบบการเที่ยวไปในบ้านเรา ของคุณครูบุปผา ล้วนเล็ก รร.บ้านท่าฝางมากเลยค่ะเพราะมันทำให้ฉันได้รู้ว่าการเรียนรู้นั้นไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว
การที่นักเรียนได้มีโอกาสมาเรียนรู้ชุมชนของตนเองว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร และคนในชุมชนมีการทำอาชีพอะไรกันบ้างและมันเป็นแนวการสอนที่ดีที่ดิฉันจะนำไปประยุกต์ใช้ในการเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ เพราะดิฉันคิดว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เด็กเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ดีหากเรามีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ภูมรัตน์ จำเนียรกาล (2012-03-09 15:39:01) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวณิชาภัทร อุระอารีย์ ดิฉันรู้สึกภูมิใจและประทับใจในการสอนของคุณครูบุปผา ล้วนเล็ก รร. บ้านท่าฝาง คือสอนแบบการเที่ยวไปในบ้านเรา คือเป็นการสอนที่เรียนรุ้จากชุมชน วัตถุประสงค์ของครูบุปผาก็คือ
1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ชุมชน
2. ปลูกฝังให้นักเรียนมีสำนึกรักท้องถิ่น
การประยุกต์ใช้ที่เหมาะสม
ครูสามารถประยุกต์แหล่งเรียนรู้นี้เข้ากับสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทั้งสาระการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน โดยสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ การฟังบรรยายจากวิทยากรพร้อมกัน และ การแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อเจาะรายละเอียดในองค์ประกอบซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเรียนรู้อย่างได้รับประสบการณ์จริง เป็นกิจกรรมที่ดีที่เป็นประโยชน์มากค่ะ
โดย ณิชาภัทร อุระอารีย์ (2012-03-09 17:11:19) [แสดงความคิดเห็น]
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูบุปผา ล้วนเล็ก เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมากสามรถดึงความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการสร้างองค์ความรุ้ใหม่ให้แก่ผู้เรียนแพื่อฝึกทักษะในด้านต่างๆ เช่น การคิด วิเคราะห์ สังเกต และปลูกฝังค่านิยมให้รักท้องถิ่นของตนเอง เป็นการเเสดงให้ผู้เรียนเห็นว่าความรู้มีอยู่ทุกที่ และการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเราเช่นกัน ขอขอบคุณเทคนิดที่ดีที่ คุณครูบุปผา นำมาเผยเเพร่ให้ได้รับชม ขอบคุณมากค่ะ
โดย ลักษณา บัวเจริญ (2012-03-10 12:15:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมากครับน่าสนใจ..เป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่ผู้เรียนขอบคุณมากที่เผยแพร่ครับ
โดย วิรชาติ (2012-03-12 14:07:36) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยกิจกรรมเรียนรู้ยังแหล่งเรียนรู้ชุมชนยังสถานที่จริงนี้สิ่งที่ได้รับจากครูบุปผาก็คือได้รู้ถึงมารยาทในการพูดว่ามีวิธีพูดอย่างไร ฝึกให้เด็กมีการสังเกต และได้ให้เด็กมีการศึกษานอกสถานที่เด็กได้ลงมือปฎิบัติจริงทำให้เด็กมีความสนใจมากกว่าการฟังบรรยายจากวิทยากรพร้อมกัน และ การแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อเจาะรายละเอียดในองค์ประกอบแต่ละอาชีพหรือธุรกิจของแหล่งเรียนรู้โดยมอบหมายงานกลุ่ม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเรียนรู้อย่างได้รับประสบการณ์จริง แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายมีแง่มุมให้เรียนรู้ได้มากมายและยังสามสารถนำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาสังคมได้อีกด้วย
โดย สมศักดิ์ ทรายแก่น (2012-03-13 06:25:33) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูบุปผา ล้วนเล็ก ได้สร้างสัมพันธ์กับชุมชน โดยมีจุดเด่น ของรายการตอนนี้กล่าวถึงการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ยังแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชนมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อนำความรู้หลังสอนไปใช้ในชีวิตจริง
2. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ชุมชน
3. ปลูกฝังให้นักเรียนมีสำนึกรักท้องถิ่น
การประยุกต์ใช้ที่เหมาะสม
ครูสามารถประยุกต์แหล่งเรียนรู้นี้เข้ากับสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทั้งสาระการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน โดยสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ การฟังบรรยายจากวิทยากรพร้อมกัน และ การแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อเจาะรายละเอียดในองค์ประกอบซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเรียนรู้อย่างได้รับประสบการณ์จริง เป็นกิจกรรมที่ดีที่เป็นประโยชน์มากค่ะ ดิฉันคิดว่าจะนำวิธีการไปปรับใช้กับนักเรียนของดิฉัน โดยต้องดูพื้นฐานของนักเรียนก่อนคะ
:tv02: :tv02:
โดย เยาวลักษณ์ ทรายแก่น (2012-03-13 06:27:59) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชมเชยคุณครูบุปผา ล้วนเล็ก ที่จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการนำเอาชุมขนเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงที่นักเรียนได้รับ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ ได้อย่างดียิ่ง อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง มีความรักชุมชนและท้องถิ่นของนักเรียนเอง ส่วนการประยุทต์แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของครูนั้นน่าจะเป็นในรูปแบบของการบูรณาการทั้งในและต่างสาระการเรียนรู้และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยจะเป็นการตอบสนองผู้เรียนได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
โดย พิเชษฐ์ หอมกลิ่น (2012-03-13 10:32:41) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณ "คุณครูบุปผา ล้วนเล็ก" ที่ได้จัดกระบวนการสอนที่สอดคล้องกับกับสภาพของชุมชน เป็นการปลูกฝังความรู้ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในท้องถิ่นของตนเอง เด็กจะได้รับความรู้และประสบการณ์ รวมไปถึงการดำเนินชีวิตในสังคม ในถิ่นกำเนิดของตนเอง เป็นการบูรณาการที่เยี่ยมยอด ดีกว่าการนั่งเรียนในห้องเรียน โดยอาศัยความรู้จากในหนังสือเพียงอย่างเดียว การปลูกฝังทัศนะคติเกี่ยวกับสำนึกรักบ้านเกิดให้กับเด็ก ๆ จะเป็นการส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีใจรักในท้องถิ่น สามารถเลือกสรรสิ่งที่มีอยู่รอบตัว มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และสามารถเรียนรู้ควบคู่ไปกับการสอนตามหลักสูตร ขอปรบมือให้กับครูบุปผาครับ เวลา ๑๕ นาทีอันมีค่านี้ ผมเชื่อว่าเป็นสาระประโยชน์มากมายให้กับผู้เข้าชม และเป็นแบบอย่างที่ดีในทางปฏิบัติ ขอบคุณจากใจครับ
โดย กุนที กลัดสุข (2012-03-13 11:41:05) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณ "คุณครูบุปผา ล้วนเล็ก" ที่ได้แนะนำวิธีการสอนที่ดีๆแบบนี้ การสอนของครูบุปผา เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีความสนุกสนาน อีกทั้งยังเป็นการเรียนการสอนที่บูรณาการได้เป็นอย่างดี มีการแบ่งฐานที่ทำให้เด็กได้ฝึกทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน สังเกตุ และ ลงมือปฎิบัติจริงนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนการสอนก็ว่าได้ การที่ให้เด็กออกไปเรียนนอกห้องเรียนนั้น นอกจากจะเป็นการสร้างเสริมการเกิดความอยากเรียนรู้แล้ว ยังทำให้เด็กสามารถฝึกให้เข้ากับผู้อื่นได้ดีอีกด้วย
โดย ณัฐศจี บุตรเจียมใจ (2012-03-13 19:36:43) [แสดงความคิดเห็น]
ผมประทับใจวิธีการสอนของคุณครูบุปผา มาก ๆ ครับ ที่ให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ในชุมชนของตนเอง และเก่งมากครับที่สามารถดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้กับเด็ก ๆ ได้
โดย วราเสฏฐ์ เกษีสังข์ (2012-03-13 21:00:53) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมคลิปการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุรครูบุปผา ล้วนเล็ก เป็นการจักการเรียนการสอนที่สนใจมาก ทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ที่ดี นำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน ช่วยฝึกทักษะการพูพ การฟัง การดู การปฎิบัติ และการเป็รคนชั่งสังเกต การจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้เป็นการบูรณาการวิชาภาษาไทยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องใกล้ตัว รู้จักความเป็นมาในหมู่บ้าน ได้มีความใกล้ชิดกับหมู่บ้าน และได้ความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากในห้องเรียน
โดย นางสาวจิรายุ ใจบุญ (2012-03-14 12:27:45) [แสดงความคิดเห็น]
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูบุปผา ล้วนเล็ก เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมากสามรถดึงความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการสร้างองค์ความรุ้ใหม่ให้แก่ผู้เรียนแพื่อฝึกทักษะในด้านต่างๆ เช่น การคิด วิเคราะห์ สังเกต และปลูกฝังค่านิยมให้รักท้องถิ่นของตนเอง เป็นการเเสดงให้ผู้เรียนเห็นว่าความรู้มีอยู่ทุกที่ และการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเราเช่นกัน ขอขอบคุณเทคนิดที่ดีที่ คุณครูบุปผา นำมาเผยเเพร่ให้ได้รับชม ที่ได้แนะนำวิธีการสอนที่ดีๆแบบนี้ การสอนของครูบุปผา เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีความสนุกสนาน อีกทั้งยังเป็นการเรียนการสอนที่บูรณาการได้เป็นอย่างดี มีการแบ่งฐานที่ทำให้เด็กได้ฝึกทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน สังเกตุ และ ลงมือปฎิบัติจริงนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนการสอนก็ว่าได้ การที่ให้เด็กออกไปเรียนนอกห้องเรียนนั้น นอกจากจะเป็นการสร้างเสริมการเกิดความอยากเรียนรู้แล้ว ยังทำให้เด็กสามารถฝึกให้เข้ากับผู้อื่นได้ดีอีกด้วย สามารถทำให้ดิฉันมาเป็นแบบอย่างทีดีในการสอนได้
โดย จันทร์จิรา ธนเชวงวงศ์ (2012-03-14 17:19:38) [แสดงความคิดเห็น]
ผมคิดว่า การที่นักเรียนรู้จักรักในทั้งถิ่นของตนเเละรู้ว่าในท้องถิ่นของตนนั้นมีอะไรบ้าง วึ่งกิจกรรม เที่ยวไปในบ้านเรา เป็นกิจกกรมที่ดีในหลายๆด้าน เพราะครุไม่ใ่เป็นคนที่อยู่ในโรงเรียนเท่านั้นแต่ครูที่อยู่ในชุมชนหรือ ปราชญ์ชุมชนก็ให้ความรู้ได้เช่นเดียว นอกขากจะได้ความรู้เเล้ว เด้กยังรุ้จักการใช้คำถาม รู้จักการสื่อสาร เเละที่สำคัญที่สุดก็คือ เขามีใจรักในชุมชนของเขาเเละอย่างจะนำเสนอให้คนอื่นๆได้รู้จักชุมชนของเขาด้วย
โดย ทนง มาไชยนาม (2012-04-02 15:34:45) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูบุปผา ล้วนเล็ก ได้จัดกระบวนการสอนที่สอดคล้องกับกับสภาพของชุมชน เป็นการปลูกฝังความรู้ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในท้องถิ่นของตนเอง เด็กจะได้รับความรู้และประสบการณ์ รวมไปถึงการดำเนินชีวิต เป็นการบูรณาการที่เยี่ยมยอด ดีกว่าการนั่งเรียนในห้องเรียน โดยอาศัยความรู้จากในหนังสือเพียงอย่างเดียว การปลูกฝังทัศนะคติเกี่ยวกับสำนึกรักบ้านเกิดให้กับเด็ก ๆ จะเป็นการส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีใจรักในท้องถิ่น สามารถเลือกสรรสิ่งที่มีอยู่รอบตัว มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และสามารถเรียนรู้ควบคู่ไปกับการสอนตามหลักสูตร และเป็นแบบอย่างที่ดีในทางปฏิบัติ ขอบคุณมากคะ
โดย พรพันธ์ พงศ์ศรีโรจน์ (2012-04-04 04:24:44) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: จากการชมรายการของครูครูบุปผา ล้วนเล็ก ที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยนำความรู้จากในห้องเรียนไปใช้กับชีวิตจริง ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักท้องถิ่นของตนเอง และฝึกทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน ในการแสวงหาความรู้นอกห้องเรียน การสังเกต การคิดวิเคราะห์ สร้างความรู้ให้กับตนเองทำให้เป็นทีมได้ นอกจากทักษะในการเรียนแล้ว คุณครูยังช่วยสอนมารยาทในการเข้าชมสถานที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้อีกด้วย วิธีการสอนนี้ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมากขึ้นค่ะ :tv18:
โดย ศิริขวัญ สุนันต๊ะ (2012-04-04 23:32:02) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: จากการชมรายการของครูครูบุปผา ล้วนเล็ก ที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยนำความรู้จากในห้องเรียนไปใช้กับชีวิตจริง ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักท้องถิ่นของตนเอง และฝึกทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน ในการแสวงหาความรู้นอกห้องเรียน การสังเกต การคิดวิเคราะห์ สร้างความรู้ให้กับตนเองทำให้เป็นทีมได้ นอกจากทักษะในการเรียนแล้ว คุณครูยังช่วยสอนมารยาทในการเข้าชมสถานที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้อีกด้วย วิธีการสอนนี้ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมากขึ้นค่ะ :tv18:
โดย ศิริขวัญ สุนันต๊ะ (2012-04-04 23:32:29) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ดิฉันได้ชมรายการโทรทัศน์ครู ตอนเที่ยวไปในบ้านเรา ของคุณครูบุปผา ล้วนเล็ก แห่งรร.บ้านท่าฝาง แล้ว ต้องขอแสดงความชื่นชมและขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูด้วยนะคะ เห็นได้ชัดเจนว่าคุณครูทุ่มเทกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนของคุณครูมาก มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปฐานการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งที่สุดแล้วนักเรียนมิใช่จะได้รับเพียงองค์ความรู้ในรูปแบบเนื้อหาเชิงวิชาการเท่านั้น แต่ยังได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกรักท้องถิ่นไปด้วย ความรู้ที่นักเรียนได้รับเป็นเรื่องที่พบเห็นได้โดยทั่วไปในชีวิตประจำวันของเขา มิใช่เรื่องไกลตัว พร้อมกันนั้นยังก่อให้เกิดสายสัมพันธ์ที่ดีและมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นด้วย เห็นแววตาอยากรู้อยากเห็นอยากทดลองของนักเรียนและเห็นแววตาเปี่ยมสุขของบรรดาวิทยากรแต่ละท่านแล้ว รู้สึกอิ่มเอิบใจค่ะ น่าชื่นชมมาก และจะพยายามนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ของคุณครูไปเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองต่อไปนะคะ ขอบพระคุณค่ะ
:tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย กีระติกาญน์ มาอยู่วัง (2012-04-20 17:42:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีมาก ๆเลยค่ะที่คุณครูได้ใช้แหล่งการเรียนรู้จากภูมปัญญาในท้องถิ่นที่เป้นห้องเรียนนอกห้องเรียนขนาดใหญ่เพื่อจัดเป็นฐานความรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาด้วยตนเอง ชื่นชมคุณครูที่เป็นนักวางแผนออกแบบการเรียนไว้ได้ป็นอย่างดี นักเรียนมีความสุขในการไปเรียนนอกห้องเรียนตั้งแต่การเดินทางไปเป็นกลุ่มภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดกับครู ให้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์จริงด้วยตนเองเช่นการพับดอกบัว การห่อขนม ปลูกมัน ฯ ประสบการณ์จริงเหล่านี่ไม่สามารถนั่งสอนในห้องเรียนแล้วเด็กเข้าใจได้ เด็กได้ซึมซับเอาวัฒนธรรมการดำรงชีวิตตามวีถีชีวิตของไทยเข้าไปในจิตใจของพวกเขา ภาคภูมิใจในขนมธรรมเนียม วิถีชีวิตของพ่อ แม่บรรพบุรุษที่สืบทอดมาถึงลูกหลาน ขอชื่นชมคุณครูบุปผา ล้วนเล็ก ที่ได้เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้เด็ก ๆได้สัมผัสการเรียนรู้ที่แท้จริง ขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูนำเรื่องราวดี ๆมามอบให้ครูเราค่ะ :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย อุดร วิชัยวงษ์ (2012-04-23 10:14:43) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ดิฉันได้ชมรายการโทรทัศน์ครู ตอนเที่ยวไปในบ้านเรา ของคุณครูบุปผา ล้วนเล็ก แห่งรร.บ้านท่าฝาง แล้ว ต้องขอแสดงความชื่นชมและขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูด้วยนะคะ เห็นได้ชัดเจนว่าคุณครูทุ่มเทกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนของคุณ ครูมาก มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปฐานการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งที่สุดแล้วนักเรียนมิใช่จะได้รับเพียงองค์ความรู้ในรูปแบบเนื้อหาเชิง วิชาการเท่านั้น แต่ยังได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกรักท้องถิ่นไปด้วย ความรู้ที่นักเรียนได้รับเป็นเรื่องที่พบเห็นได้โดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน ของเขา มิใช่เรื่องไกลตัว พร้อมกันนั้นยังก่อให้เกิดสายสัมพันธ์ที่ดีและมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้อง ถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นด้วย เห็นแววตาอยากรู้อยากเห็นอยากทดลองของนักเรียนและเห็นแววตาเปี่ยมสุขของ บรรดาวิทยากรแต่ละท่านแล้ว รู้สึกอิ่มเอิบใจค่ะ น่าชื่นชมมาก :tv18:
โดย ลำใย ปกครอง (2012-04-25 17:03:55) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอน เรื่อง เที่ยวไปในบ้านเรา คุณครูบุปผา ล้วนเล็ก รร.บ้านท่าฝาง เป็นการสอนนอกสถานที่อย่างหนึ่ง ที่นำความรู้จากห้องเรียนไปสู่ด้านนอก ทำให้นักเรียนรักบ้านเกิดของตน ครูให้นักเรียนเตรียมตัวในการออกนอกสถานที่เช่นการตั้งคำถาม แนะนำตัว มารยาทต่าง ๆ สามารถใช้ได้ในหลายรายวิชา ไม่ว่าจะเป็นสังคมศึกษา การงานอาชีพ สุขศึกษา วิทยาศาตร์ สามารถบูรณาการได้ดีมากค่ะ และให้นักเรียนเขียนถ่ายทอดความรู้มาเป็นตัวอักษร ขอขอบคุณคุณครูนะค่ะที่นำเทคนิคนี้มาใช้
โดย ชุติมา ลายทอง (2012-05-01 16:03:15) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้รับชมแล้ว ขอบคุณ "คุณครูบุปผา ล้วนเล็ก" ที่ได้จัดกระบวนการสอนที่สอดคล้องกับกับสภาพของชุมชน เป็นการปลูกฝังความรู้ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในท้องถิ่นของตนเอง เด็กจะได้รับความรู้และประสบการณ์ รวมไปถึงการดำเนินชีวิตในสังคม ในถิ่นกำเนิดของตนเอง เป็นการบูรณาการที่เยี่ยมยอด ดีกว่าการที่นักเรียนนั่งเรียนในห้องเรียน โดยอาศัยความรู้จากในหนังสือเพียงอย่างเดียว การปลูกฝังทัศนะคติเกี่ยวกับการสำนึกรักบ้านเกิดให้กับเด็ก ๆ จะเป็นการส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีใจรักในท้องถิ่น สามารถเลือกสรรสิ่งที่มีอยู่รอบตัว มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และสามารถเรียนรู้ควบคู่ไปกับการสอนตามหลักสูตร ขอปรบมือให้กับครูบุปผาค่ะ นับว่าเป็นสาระประโยชน์มากมายให้กับผู้เข้าชม และเป็นแบบอย่างที่ดีในทางปฏิบัติ ขอบคุณมากๆ
โดย สำเนียง คำแก้ว (2012-05-07 09:44:13) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณทุก ๆ กำลังใจของเพื่อนครูที่ให้กับดิฉันค่ะ ดีใจที่กิจกรรมเล็ก ๆ น้อยเหล่านี้ ช่วยให้แนวทางกับทุก ๆ ท่านที่จะนำไปปรับใช้....เป็นกำลังใจให้กับทุก ๆ ท่านนะคะ...การเป็นครูมิใช่เพียงอาชีพ มิใช่เพียงหน้าที่ แต่...ต้องเป็นครูทั้งจิตวิญญาณค่ะ..ขอบคุณอีกครั้ง
โดย บุปผา (2012-05-13 08:28:37) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการจัดกระบวนการเรียนการสอนของอ.บุปผา ล้วนเล็กสอนในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนฝึกกิจกรรม บูรณาการความรู้ต่างๆกับกลุ่มสาระภาษาไทย ฝึกให้นักเรียนพูดซักถามจริง เขียนรายงานจากการฝึกปฏิบัติ และนำเสนอผลงาน ฝึกให้เด็กมีการสังเกต จดจำเรื่องราวความรู้ และได้ลงมือปฎิบัติจริงอย่างหลากหลาย ทำให้เด็กมีความสนใจ ไม่เบื่อ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทำให้ผู้เรียนสนุกสนาน แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ตรงกับชีวิตความเป็นอยู่จริงของนักเรียน
โดย นิรมล พุ่มไม้ (2012-05-26 15:55:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนแบบบูรณาการได้ดีมากและเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักเรียนที่ชอบเรียนวิชาภาษาไทย
โดย บุปผา หมัดเจริญ (2012-07-03 22:14:45) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมเที่ยวไปในบ้านเรา ของอาจารย์บุปผา ล้วนเล็ก เป็นกิจกรรมที่นำนักเรียนไปศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน เป็นการนำความรู้ที่ได้รับจากห้องเรียนทั้งเรื่องการอ่าน การฟัง การพูด ไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน มารยาทในการฟัง การพูด การตั้งคำถาม การจดบันทึกความรู้ ซึ่งนักเรียนต้องร่วมปรึกษาหารือ ฝึกการทำงานเป็นทีม และเป็นการนำชุมชนเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการรเียนการสอน
โดย นงลักษณ์ กลิ่นหอม (2012-07-22 16:35:10) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิคการสอนของคุณครู มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ นักเรียนได้ศึกษานอกห้องเรียน ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การตรงของนักเรียนเอง นักเรียนได้เปฺิดโลกทัศน์กว้าง และเป็นการปลูกฝังค่านิยมให้กับนักเรียน ส่งเสริมให้รักในท้องถิ่นของตนเอง มีการทำงานเป็นกลุ่ม
โดย พิสมัย พวงศรี (2012-08-01 07:48:59) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:

หนูให้ครู 5 like เลยค่ะ -- และขอนำแนวคิดไปรายงานหน้าชั้นเรียนนะคะ
โดย ภัทรวดี หนูทิพย์ (2012-09-02 17:12:05) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณทุก ๆ ความคิดเห็นค่ะ ความเป็นครูอยู่ที่ใจ และการนำเอาทฤษฎีต่าง ๆมาประยุคใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนคือสิ่งที่ครูทุก ๆ คนควรทำ แต่ อย่ายึดติดกับทฤษฎี เพราะต้องรู้จักยืดหยุ่น ไปตามสภาวการณ์ ขอบคุณทุก ๆ ท่านอีกครั้งด้วยใจจริง
โดย บุปผา ล้วนเล็ก (2012-09-08 20:44:22) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันดูแล้ว รู้สึกภูมิใจและประทับใจในการสอนของคุณครูบุปผา ล้วนเล็ก รร. บ้านท่าฝาง คุณครูสอนแบบการเที่ยวไปในบ้านเรา เป็นการสอนที่เรียนรุ้จากชุมชน วัตถุประสงค์ของครูบุปผาก็คือ
เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ชุมชน และปลูกฝังให้นักเรียนมีสำนึกรักท้องถิ่น มีการประยุกต์ใช้ที่เหมาะสม ครูสามารถประยุกต์แหล่งเรียนรู้นี้เข้ากับสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทั้งสาระการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน โดยสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ การฟังบรรยายจากวิทยากรพร้อมกัน และ การแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อเจาะรายละเอียดในองค์ประกอบซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเรียนรู้อย่างได้รับประสบการณ์จริง เป็นกิจกรรมที่ดีที่เป็นประโยชน์มากจริงๆ ค่ะ
โดย สำเนียง คำแก้ว (2013-08-23 20:40:57) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv