thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1323
Rate :
 3
ความยาว : 14.33 นาที | Online : 2011-11-13  
    สอนเรียนเขียนอ่านด้วย EKKE มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนพัฒนศึกษา (เมล็ดพันธุ์ครู)  
    ด้วยเล็งเห็นความสำคัญว่าการเรียนภาษาไทย ถ้าจะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องเริ่มต้นจากขั้นหัดเรียนเขียนอ่านตั้งแต่ชั้น ป.1 เป็นพื้นฐานสำคัญ อ.วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ จึงได้คิดเทคนิคการสอนที่เรียกว่า EKKE ขึ้น หลังผ่านการทำวิจัยจนได้ผลดีจึงนำมาบรรจุสอนให้กับนักศึกษาในภาคเรียนนี้ โดยมี 4 ขั้นตอนคือ Experience building – Knowledge building – Knowledge implementation – Evaluation โดยจุดเด่นคือทั้ง 4 ขั้นตอนครูสามารถสร้างกิจกรรมบูรณาการได้หลากหลาย ทำให้เด็กเรียนได้อย่างมีความสุข และเกิดความเข้าใจในภาษาไทยอย่างแท้จริง  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สร้างครูปฐมวัยด้วยหลัก Brain Based Learning (เมล็ดพันธุ์ครู)
คุณสมบัติสำคัญของครูปฐมวัย จะต้องมีทักษะทางด้านอารมณ์ที่ดี มีความอ่อนโยน ละเมียดละไม ดร.นริสานันท์ จึงมุ่งพัฒนานักศึกษาปฐมวัยโดยใช้ทฤษฎี Brain Based Learning เพิ่มเติม

ใช้กิจกรรมนำการสอนภาษาไทย อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ , อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์
ปัญหาสองอย่างของการสอนภาษาไทยคือ ทัศนคติที่มองภาษาไทยน่าเบื่อ และเด็กมักขาดพื้นฐานที่ดีทางหลักภาษา เพราะมักอาศัยแต่การท่องจำเพียงอย่างเดียว เน้นการสร้างครูภาษาไทยพันธุ์ใหม่ที่ใช้ “กิจกรรมนำการเรียนรู้” ฝึกครูให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

การสร้างนิสิตปัญญาเลิศ (ครูพันธุ์ใหม่ มศว.) ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธุ์วงศ์
คณะศึกษาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร มีการจัดทำหลักสูตรให้นิสิตทุกคน มีความพร้อมด้วยการศึกษาพฤติกรรมของเด็กให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยจัดตั้ง “ศูนย์อัจฉริยภาพ” ขึ้นมา เพิ่มเติม

นำภูมิปัญญาพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ (เมล็ดพันธุ์ครู)
เปิดมุมมองใหม่ ในการพัฒนาสื่อการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ อ.วีระพงษ์ แสงชูโต จึงริเริ่มวิชาภูมิปัญญาเชิงวิทยาศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเห็นคุณค่า และหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มเติม

ก้าวสู่ครูนักสื่อสารภาษาอังกฤษมืออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เมล็ดพันธุ์ครู)
ปัญหาสำคัญของนักศึกษาครู ที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษ คืออาย และกลัวที่จะพูดผิด มาฟังเทคนิคโดยเริ่มจากขั้นตอนง่าย ๆ กลุ่มเล็ก ๆ ไปจนถึงการพูดต่อหน้าสาธารณชน เทคนิคนี้ทำให้นักศึกษาเกิดความกล้าที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

 
 
เป็นวิธีสอนการอ่านเขียนที่น่าสนใจและเหมาะกับชั้นประถมศึกษาปีท่ี1 ที่เด้กเริ่มฝึกการอ่านการเขียนและมีขั้นตอนวิธีการสอนที่สามารถทำได้ง่ายนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนไม่เบื่อ ดิฉันจะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและจะนำไปทดลองสอนในชั้นเรียนต่อไป
โดย สุพรรณี มีภูเวียง (2011-11-15 20:53:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการฝึกการอ่านให้กับเด็ก
โดย โสรยา กูโน (2011-12-02 15:40:04) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากค่ะอาจารย์ :tv04:
โดย ศิริลักษณ์ คำนึงถึง (2011-12-11 00:10:26) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสามารถนำวิธีการสอนในแบบนี้ไปใช้ปฏิบัติได้จริง โดยมีการหานิทานที่สอดคล้องกับเนื้อหาของบทเรียนมาใช้ good. :tv02: :tv03: :tv09: :tv15: :tv18: :tv17:
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-21 20:31:03) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ศึกษาการสอนเรียนเชียนอ่านด้วยEKKE มีความเหมาะสมกับนร.ชั้นป.1 แต่ถ้าดูกระบวนการและแนวคิดจริง ๆ แล้ว ดิฉันคิดว่า
สามารถนำไปปรับใช้ในระดับม.1-2 ได้คะ โดยเฉพาะดิฉันสอนพระพุทธศาสนาในเรื่องของพุทธศาสนสุภาษิตคิดว่าน่าจะปรับประยุกต์ใช้ได้คะ..ขอขอบคุณท่านอาจารย์วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ มาก ๆ คะ ที่ได้ให้ความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน...ศิษย์ มมส.
หลักสูตร ศูนย์พรเจริญ (รุ่นที่ 2/51)
โดย ฉัตรลดา พุ่มทิพย์ (2011-12-22 19:07:07) [แสดงความคิดเห็น]
นำไปปรับใช้กับการสอน ขอบคุณค่ะ
โดย สุดารัตน์ นามมนตรี (2011-12-30 20:46:18) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบEKKE ดีสำหรับนำมาปรับใช้กับการสอนวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนได้พูด มีโครงสร้างประโยคและเข้าใจความหมายของศัพท์นั้นๆ
โดย สนุทรี ประมวลโกศนยุต (2012-01-09 15:09:49) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สอนเทคนิคในการสอน เป็นเรืองที่ดีมากเพราะเราสามารถนำรูปแบบการสอนแบบ ekke ไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไปได้
โดย ซอพียะ ดอเล๊าะ (2012-01-10 18:02:04) [แสดงความคิดเห็น]
จากการศึกษาวีดีโดนี้รูปแบบการสอนน่าจะสนใจมาก ทำให้นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้และฝึกให้วิเคราะห์ของนักเรียนด้วย และจะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อนาคตก็ต้องเป็นครูอยากนำวิธีสอนแบบนี้ไปใช้บ้าง:tv15:
โดย ฟาติมา นาวานิ (2012-01-13 16:53:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ใช้เทคนิคที่ดีมากเลยคะ จะได้นำไปบูรณาการกับวิชาอื่นต่อไปคะ :tv15:
โดย ชิดชนก แก้วมณี (2012-01-29 15:51:26) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมการสอนเรียนเขียนอ่านด้วยเทคนิค EKKE / เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ใช้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย และสามารถนำไปใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาอื่น ๆ ได้ด้วย
โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ (2012-03-14 00:29:07) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่นต้องขอยกย่องชื่นชมท่านอาจารย์ค่ะ ท่านเป็นครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูมากค่ะ รูปแบบการสอนของท่านอาจารย์มีประโยชน์และเหมาะกับเด็กนักเรียนชั้นป.1เป็นอย่างยิ่งโดยเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จะสังเกตได้ว่าเด็กจะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอนตลอด รูปแบบการเรียนการสอนแบบ EKKE นี้นอกจากเด็กจะได้รับความสนุกสนานแล้วยังได้รับความรู้อีกด้วยเพราะกิจกรรมที่มีความสนุกสนานจะทำให้เด็กไม่รู้สึกเบื่อแต่จะทำให้รู้สึกตื่นเต้นและอยากเรียนส่งผลให้กิจกรรมกาารเรียนการสอนนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือให้เด็กอ่านออกเขียนได้ จะนำความรู้นี้ไปปรับใช้กับเด็กปฐมวัยดู้บ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย วิไลลักษณ์ อินสาทร (2012-03-30 01:28:50) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบพระคุณแนวความสอนของครูมาก สามารถช่วยเหลือและนำไปประยุกต์ใช้สำหรับครูฝึกสอนได้อย่างดี ครูมีความคิดสร้างสรรค์และนำมาประยุกต์ใช้ ซึ่งการคิดและนำไปใช้สามารถฝึกฝนให้นิสิตได้นำไปใช้ สามารถนำหลักการนี้ไปใช้ได้ดีทีเดียว น่าจะมีการแนวการสอนของครูไปบรรจุในหลักสูตรอย่างชัดเจน การสอนของครูสนุกมาก เสมือนเด็กมหาวิทยาลัยเป็นเด็กประถม มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน นิสิตคนไหนได้เรียนกับอาจารย์น่าจะมีเทคนิคการสอนที่ดี และมีประโยชน์ต่อตนเองมากๆ
โดย วัชระ กรรณิกา (2012-04-01 22:01:41) [แสดงความคิดเห็น]
ผมคิดว่า เทคนิคการเรียนเขียนอ่าน EKKE เป็นการสอนที่ทีตัวอย่างประกอบแล้วค่อยๆสอนไปทีละขั้น มีการอธิบายอย่างชัดเจน การสาธิตและให้นักเรียนเชื่อมโยงประสบการณืกับภาพ เเล้วให้เขาจดจำคำ ความหมาย ไปพร้อมกัน และเขาก็จะนึกคำออก ตลอดจนเกิดทักษะการเรียนรุ้ที่ยากไปอีกคือการสังเกตและอธิบาย เชื่อมโยงสิ่งที่เขาเห็นกับประสบการณืของเขาได้ และเขาก็จดจำได้อย่างถาวร และเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาก็จะสามารถคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ได้
โดย ทนง มาไชยนาม (2012-04-02 15:43:51) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบพระคุณแนวความสอนของครูมาก สามารถช่วยเหลือและนำไปประยุกต์ใช้สำหรับครูฝึกสอนได้อย่างดี ครูมีความคิดสร้างสรรค์และนำมาประยุกต์ใช้ ซึ่งการคิดและนำไปใช้สามารถฝึกฝนให้นักศึกษาได้นำไปใช้ สามารถนำหลักการนี้ไปใช้ได้ดีทีเดียว น่าจะมีการแนวการสอนของครูไปบรรจุในหลักสูตรอย่างชัดเจน การสอนของครูสนุกมาก เสมือนเด็กมหาวิทยาลัยเป็นเด็กประถม มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน นักศึกษาคนไหนได้เรียนกับอาจารย์น่าจะมีเทคนิคการสอนที่ดี และมีประโยชน์ต่อตนเองมากๆ และที่สำคัญคือ สามารถช่วยนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออก และสามารถพูดอ่านเขียนได้
โดย ณภัทร ศิริพัฒนกุลวงศ์ (2012-04-03 17:45:38) [แสดงความคิดเห็น]
ชมวิดีโอแล้วได้ความรู้เยอะเลยค่ะ เป็นเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับเด้กชั้นประถมศุกษาปีที่ ๑ จริงๆค่ะ โดยเฉพาะกลุ่มสารภาษาไทย ตามตัวอย่างที่อาจารย์นำเสนอ การเขียนแผนการสอนก็ไม่ยุ่งยาก สามารถสร้างสื่อการสอนด้วยตนเองได้ทุกชั่วดมงลเยค่ะ จะนำไปประยุกต์ใช้กับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ค่ะ คิดค้นแบบมาหลายอย่างแล้ว คราวนี้น่าจะเป็นแบบการสอนที่ดีอีกแบบหนึ่ง ภาคเรียนที่ ๑ น่าจะเหมาะสมกับการสอนประสมคำ เพื่อฝึกการอ่านการเขียนค่ะ
โดย พิมพ์วรักษ์ ไชยรักษ์ (2012-04-15 12:48:26) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ศึกษาการสอนเรียนแบบ ekke เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ใช้จัดการเรียนการสอนที่เน้นการอ่านดูและการฝึกพูด เน้นผูเรียนเป็นสำคัญและสามารถนำไปใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาอื่น ๆ ได้ด้วย
โดย นูรไอนี สมาแล (2012-12-02 21:17:09) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ดูวีดิโอการสอนแบบ ekke จะเป็นเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศุกษาปีที่ ๑ เพราะจะทำให้เด็กมีทักษะในการอ่าน การเขียน การจำได้อย่างถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึน และยังฝึกให้เด็กมีการคิด วิเคราะห์ได้
โดย คอรีเยาะ ดีสะเอะ (2012-12-03 15:55:42) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูวีดีโอเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ EKKE เป็นวิธีการสอนแบบการอ่านการเขียนที่น่าสนใจและเหมาะกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่1 เพื่อให้เด็กเริ่มฝึกการอ่านการเขียนโดยมีขั้นตอนวิธีการสอนที่ง่ายและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความสนุกสนานและจะทำให้เด็กไม่รู้สึกเบื่อแต่จะทำให้รู้สึกตื่นเต้นแล้วอยากเรียนมากขึ้น การสอนในรูปแบบนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับครูฝึกสอนได้เป็นอย่างดี เพื่อที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองและกล้าแสดงออกในการทำกิจกรรมร่วมกัน และสามารถนำไปใช้กับวิชาอืนๆได้อีกด้วยเช่นกัน :tv18: :tv18:
โดย สุไรด๊ะ ไชยเพช (2012-12-05 00:16:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีสอนที่น่าสนใจโดยใช้วิธีสอนแบบ ekke เป็นการสอนทีเน้นผู้เรียนเป้นสำคัญ
e: ขั้นสร้างประสบการณ์
k: ขั้นพัฒนาความรู้
k: ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้
e: ขั้นประเมิน
เป็นเทคนิคนำมาใช้กับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที 1 เหมาะสมมากเพราะเด็กชั้นนี้ต้องการเรียนรู้แบบไม่ให้เครียดจะต้องสนุกสนามอยู่เสมอ สอนแบบเร้าความสนใจมากๆเน้นกิจกรรม เกม และให้เด็กกระตื้อรือร้น ฝึกทักษะความคิดของเด็ก ทำให้เด็กเรีนยแล้วมีความสุขเกิดความเข้าใจในภาษาไทยมากขึ้น
โดย ไฃนับ แวหะยี (2012-12-05 20:31:56) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูวีดีโอเรื่องเมล็ดพันธุ์ครู : สอน เขียน อ่าน ด้วยวิธี EKKE เทคนิคการสอนแบบนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากว่าการสอนแบบนี้ที่ได้นำทดลองใช้กับนักเรียนแล้วได้ผล ทำให้เร้าความสนใจนักเรียนได้เป็นอย่างดี เพราะรูปแบบการเรียนการสอนแบบ EKKE นี้ ซึ่งจะมีจุดเด่นทั้ง 4 ขั้นตอน จะเห็นได้ว่าครูสามารถบูราณาการณรูปแบบการเรียนการสอนได้หลากหลายวิธี ซึ่งครูหรือผู้สอนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับหลายวิชา และรูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้จะสังเกตได้อย่างชัดเจนว่านักเรียนมีส่วนร่วมตลอดเวลากับกระบวนการเรียนการสอน จึงทำให้กระบวนการเรียนการสอนแบบนี้กระตุ้นให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกและสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆแก่ตนเองได้อีกด้วย ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนแบบนี้มีจุดเด่น 4 ขันตอนด้วยกัน คือ 1. ขั้นสร้างประสบการณ์แล้วพัฒนาความรู้ 2. ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ 3. ขั้นพัฒนาความรู้ และ 4. ขั้นประเมินผล ขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นนี้ครูและผู้สอนสามารถสร้างกิจกรรมแล้วนำมาบูราณาการสอนแล้วทำให้นักเรียนมีความสุข เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเนื่องจากว่ามีวิธีสอนทั้งการใบตรคำ การร้องเพลงละการทำMild Mapping รวมทั้งยังสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณีของตนเองอีกด้วย เพราะในเรื่องนี้จะนำเสนอในเรื่องของข้าวจี๋ ส่วนถ้าจะเป็นทางภาคใต้อาจจะใช้ข้าวยำก็ได้ และยังสามารถสร้างพัฒนาการการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอีกด้วย ทำให้ผู้เรียนรู้จักการฝึกคิด วิเคราะห์ ดังนั้นดิฉันคิดว่าหากนักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาชีพครูหรืออาจจะเป็นครูผู้สอนคนใดที่ได้มาชมวีดีโอรูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้ สามารถนำเทคนิคการเรียนการสอนแบบนี้ไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้เป็นอย่างดีและรับรองว่าโครงการโทรทัศน์ครูเป็นอีกแนวทางหนึ่งนอกจากตำราเรียนที่ผู้สอนสามารถศึกษาเทคนิคการเรียนการสอนแบบต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ เยี่ยมจริงๆเลยค่ะ หากในอนาคตข้างหน้าออกไปฝึกสอนดิฉันคงจะนำรูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้มาพิจารณาแน่นอนค่ะ :tv18: :tv17: :tv18: :tv17: :tv15:
โดย ฟาติมา นาวานิ (2012-12-06 16:40:49) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ดูวีดิโอการสอนแบบ ekke ครูจะเห็นความสำคัญว่าการเรียนภาษาไทย ถ้าจะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องเริ่มต้นจากขั้นหัดเรียนเขียนอ่านตั้งแต่ชั้น ป.1 เป็นพื้นฐานสำคัญ กระบวนการสอนนี้จะมี 4 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นสร้างประสบการณ์แล้วพัฒนาความรู้ 2. ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ 3. ขั้นพัฒนาความรู้ 4. ขั้นประเมินผลเป็นเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพราะจะทำให้เด็กมีทักษะในการอ่าน การเขียน การจำได้อย่างถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น และยังฝึกให้เด็กมีการคิด วิเคราะห์ได้และครูยังสามารถสอดแทรกกิจกรรมบูรณาการได้หลากหลาย ทำให้เด็กเรียนได้อย่างมีความสุข และเกิดความเข้าใจในภาษาไทย :tv18: :tv15: :tv15:
โดย คอรีเยาะ ดีสะเอะ (2012-12-07 10:13:49) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ดูวีดิโอการสอนแบบ ekke ครูจะเห็นความสำคัญว่าการเรียนภาษาไทย ถ้าจะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องเริ่มต้นจากขั้นหัดเรียนเขียนอ่านตั้งแต่ชั้น ป.1 เป็นพื้นฐานสำคัญ กระบวนการสอนนี้จะมี 4 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นสร้างประสบการณ์แล้วพัฒนาความรู้ 2. ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ 3. ขั้นพัฒนาความรู้ 4. ขั้นประเมินผลเป็นเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพราะจะทำให้เด็กมีทักษะในการอ่าน การเขียน การจำได้อย่างถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น และยังฝึกให้เด็กมีการคิด วิเคราะห์ได้และครูยังสามารถสอดแทรกกิจกรรมบูรณาการได้หลากหลาย ทำให้เด็กเรียนได้อย่างมีความสุข และเกิดความเข้าใจในภาษาไทย :tv18: :tv15: :tv15:
โดย คอรีเยาะ ดีสะเอะ (2012-12-07 10:15:29) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ดูวีดิโอการสอนแบบ ekke ครูจะเห็นความสำคัญว่าการเรียนภาษาไทย ถ้าจะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องเริ่มต้นจากขั้นหัดเรียนเขียนอ่านตั้งแต่ชั้น ป.1 เป็นพื้นฐานสำคัญ กระบวนการสอนนี้จะมี 4 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นสร้างประสบการณ์แล้วพัฒนาความรู้ 2. ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ 3. ขั้นพัฒนาความรู้ 4. ขั้นประเมินผลเป็นเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพราะจะทำให้เด็กมีทักษะในการอ่าน การเขียน การจำได้อย่างถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น และยังฝึกให้เด็กมีการคิด วิเคราะห์ได้และครูยังสามารถสอดแทรกกิจกรรมบูรณาการได้หลากหลาย ทำให้เด็กเรียนได้อย่างมีความสุข และเกิดความเข้าใจในภาษาไทย :tv18: :tv15: :tv15:
โดย คอรีเยาะ ดีสะเอะ (2012-12-07 10:15:29) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนแบบ EKKE สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ดิฉันเป็นนักศึกษาที่กำลังฝึกสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเจปัญหานักเรียนอ่านคำศัพท์ไม่ออก และไม่ให้ความสนใจในกิจกรรมที่ครูพาอ่านคำศัพท์ หลังจากที่ได้ดูวีดีโอนี้แล้วนำไปปรับใช้ ผลที่ได้รับคือนักเรียนทุกคนให้ความสนใจและสามารถอ่านคำศัพท์ได้ดีขึ้นค่ะ
โดย ณัฐพร สำราญรื่น (2013-10-29 09:32:41) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv