thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1015
Rate :
 5
ความยาว : 14.30 นาที | Online : 2011-11-11  
    ตาลโตนด ประโยชน์ล้ำ คุณครูมานพ พลับเที่ยง รร.ห้วยกรดวิทยา  
    ตาลโตนดเป็นพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น ประจำอำเภอห้วยกรด ครูมานพ พลับเที่ยง รร.ห้วยกรดวิทยา จ. ชัยนาท จึงเห็นความสำคัญ และนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การนำเอาตาลโตนดมาใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพในบทเรียนเรื่อง "งานช่าง งานประดิษฐ์" เป็นการสอนให้นักเรียนเห็นถึงคุณค่าของวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น ว่าสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึกตามโอกาสสำคัญต่าง ๆ ได้ และทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เวบไซต์ อ.สมปอง ตรุวรรณ์
ชมวิธีการของอ.สมปอง ที่ทำให้นักเรียนเข้าใจและสนุกกับการเรียนคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม

น้ำเต้าประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ คุณครูอนัญญา สมฤทธิ์
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์วัสดุท้องถิ่นทางธรรมชาติ มาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของตกแต่ง และเป็นการรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพิ่มเติม

ผู้ค้ารุ่นเยาว์ อ.นวลจันทร์ ศรีโสธร รร.วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพ (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการวางแผนการสอนวิชาคหกรรม โดยฝึกให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น จำหน่ายเป็น สร้างรายได้ให้ตัวเอง เพิ่มเติม

หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21
การสอนเน้นให้นักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และมีอาชีพติดตัว โดยให้เด็กได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง เพิ่มเติม

ปรับตัววิถีเกษตรหลังประสบเหตุอุทกภัย คุณครูสายันต์ ขันธนิยม รร.อยุธยานุสรณ์
ชมบทเรียนที่ประยุกต์ปรับให้ใช้ได้จริงกับชีวิตหลังน้ำท่วม สอนให้นักเรียนได้รู้จักการปลูกพืชผักสวนครัวเร่งด่วนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วม เพิ่มเติม

 
 
ความคิดดีนะครับ :tv15:
โดย ฉิมพลี สิทธิโห (2011-11-25 14:35:18) [แสดงความคิดเห็น]
นำไปใช้สอนได้จริงเพราะวัสดุมีในท้องถิ่นและนักเรียนให้ความสนใจกิจกรรมมาก
โดย อรอนงค์ ศรีเสมอ (2011-11-30 12:35:01) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนใช้เทคนิคที่ดีและวัสดุเป็นสิ่งที่หาได้ในท้องถิ่น จัดเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ
โดย อรอนงค์ ศรีเสมอ (2011-11-30 12:36:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแรงกระตุ้นและแบบอย่างที่จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาการงานอาชีพ ที่ีจะใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น มาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของตกแต่ง และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2011-12-04 23:29:26) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ดูการปรับใช้วัสดุในท้องถิ่นในการสอนนักเรียนของ ครูมานพ พลับเที่ยง รร.ห้วยกรดวิทยา จ. ชัยนาท จึงเห็นความสำคัญ และนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การนำเอาตาลโตนดมาใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพในบทเรียนเรื่อง "งานช่าง งานประดิษฐ์" เป็นการสอนให้นักเรียนเห็นถึงคุณค่าของวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น ว่าสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึกตามโอกาสสำคัญต่าง ๆ ได้ และทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ ผู้สอนในกลุ่มการงานอาชีพสามารถปรับใช้ในการเรียนการสอนได้
โดย ประวิง ชุมทอง (2011-12-08 13:01:25) [แสดงความคิดเห็น]
ตาลมีประโยชน์มากใช้ได้หลาย ๆ ส่วนของต้นตั้งแต่ลำต้นใช้สร้างบ้าน ผลใช้ทำขนม จาวตาลใช้ทำขนม นำตาลสดทานมีรสอร่อย
โดย สุวิไล สุวาท (2011-12-08 13:16:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง
โดย ดาวเรือง เพียรพานิช (2011-12-08 14:19:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดี สามารถใช้สื่อในท้องถิ่น ให้เด็กๆเห็นคุณค่า ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง และสอนให้นักเรียนได้ออกแบบผลิตภันฑ์เอง
โดย เกศรินทร์ สิทธิมงคล (2011-12-08 19:07:45) [แสดงความคิดเห็น]
ดีค่ะ นำผลผลิตท้องถิ่นมาใช้เป็นสื่อการสอนขอชมเชยค่ะ
โดย จุฑามาศ-ชนินทรภิวงศ์ (2011-12-27 12:02:12) [แสดงความคิดเห็น]
วัสดุท้องถิ่น สื่อจากท้องถิ่น นำมาเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ดีได้ถ้าครูรู้จักใช้รู้จักประยุกต์ทำให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเองมากยิ่งขึ้น และสามารถเป็นงานฝีมือเพื่อใช้ประกอบอาชีพหรือเป็นงานอดิเรกได้ในอนาคต นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานเกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าน่ายกย่องทั้งต่อตนเองและต่อโรงเรียน ครูมานพ พลับเที่ยง เป็บแบบอย่างที่ดีให้กับครูโรงเรียนอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อการเรียนการสอนที่ก่อประโยชน์หลายๆด้าน
โดย นภดล รุ่งจรูญ (2011-12-27 21:26:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเอามิปัญญาชาวบ้านมาสอนให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
โดย ศุภรัตน์ เอี่ยมไธสง (2012-01-18 21:36:08) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวีดีทัศน์วิชาช่างผลิตภัณฑ์จาดวัสดุท้องถิ่น เห็นแนวทางการสอนของครูคือการพานักเรียนไปดูแหล่งวัสดุของจริงในท้องถิ่น พร้อมทั้งเรียนรู้ถึงคุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุในท้องถิ่น หลังจากนั้นก็พาผู้เรียนไปศกษาแหล่งประกอบการในท้องถิ่นโดยมีวิทยากรเป็นผู้แนะนำการประผลิตภัณฑ์ โดยที่ผู้เรียนได้ทำตามแบบ จากนั้นครูก็ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันจัดหาวัสดุในท้องถิ่นและระดมสมองออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผลงานของกลุ่มผู้เรียน โดยมีครูผู้สอนดูแลกำกับและให้คำแนะนำในการสร้างชิ้นงาน และมีการสอดแทรกการสอนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นและการนำวัสดุในท้องถิ่นมาทำเป็นชิ้นงาน ทำให้ผู้เรียนเกิดความสำนึกในวัสดุท้องถิ่นของตนเองสามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
โดย สมศักดิ์ จีปราบนันท์ (2012-02-18 22:30:19) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยครับ จากการที่ดูวีดีทัศน์ ครูมานพ พลับเที่ยง เห็นความสำคัญ และนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการพาผู้เรียนไปศึกษาแหล่งประกอบการในท้องถิ่นโดยมีวิทยากรเป็นผู้แนะนำการประผลิตภัณฑ์ โดยที่ผู้เรียนได้ทำตามแบบ จากนั้นครูก็ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันจัดหาวัสดุในท้องถิ่นและระดมสมองออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผลงานของกลุ่มผู้เรียน โดยมีครูผู้สอนดูแลกำกับและให้คำแนะนำในการสร้างชิ้นงาน และมีการสอดแทรกการสอนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นและการนำวัสดุในท้องถิ่นมาทำเป็นชิ้นงาน ทำให้ผู้เรียนเกิดความสำนึกในวัสดุท้องถิ่นของตนเองการนำเอาตาลโตนดมาใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพในบทเรียนเรื่อง "งานช่าง งานประดิษฐ์" เป็นการสอนให้นักเรียนเห็นถึงคุณค่าของวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น ว่าสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึกตามโอกาสสำคัญต่าง ๆ ได้ และทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
โดย อนุสรณ์ จำรัส (2012-03-17 14:49:09) [แสดงความคิดเห็น]
ตาลโตนด ประโยชน์ล้ำ คุณครูมานพ พลับเที่ยง รร.ห้วยกรดวิทยา
ตาลโตนดเป็นพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น ประจำอำเภอห้วยกรด ครูมานพ พลับเที่ยง รร.ห้วยกรดวิทยา จ. ชัยนาท การปรับใช้วัสดุในท้องถิ่นในการสอนนักเรียนของ ครูมานพ พลับเที่ยง รร.ห้วยกรดวิทยา จ. ชัยนาท จึงเห็นความสำคัญ และนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การนำเอาตาลโตนดมาใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ มีการสอดแทรกการสอนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นและการนำวัสดุในท้องถิ่นมาทำเป็นชิ้นงาน ทำให้ผู้เรียนเกิดความสำนึกในวัสดุท้องถิ่นของตนเองการนำเอาตาลโตนดมาใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพในบทเรียนเรื่อง "งานช่าง งานประดิษฐ์"
โดย ณรงค์ฤทธิ์ เสาร์สาร (2012-03-30 17:11:49) [แสดงความคิดเห็น]
ครูมานพ พลับเที่ยง รร.ห้วยกรดวิทยา จังหวัดชัยนาจ นำวัสดุท้องถิ่นในชุมชนมาใช้ประโยชน์ โดยบรรจุลงในวิชาเพิ่มเติม เป็นสิ่งใกล้ตัวนักเรียนมาก นักเรียนก็สนใจซึ่งบางครั้งในครอบครัวนักเรียนก็น่าจะได้ทำอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ครูได้สอนก็เป็นเพิ่มเติมทักทะกับวิทยากรท้องถิ่น เมื่อผู้เรียนเรียนจบแล้ว ก็น่าจะประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้ดี การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการเรียนนอกห้องเรียน บูรณาการได้กับหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้
โดย มนตรี ศีลคุณ (2012-03-31 10:01:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่สามารถเข้าใจและนำไปสอนนักเรียนต่อได้ดีมาก นักเรียนหรือผู้ที่สนใจนำไปปรับใช้ได้ขอบคุณมากครับ
โดย มาโนช (2012-03-31 11:30:12) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นและยินดีกับ คุณครูมานพ พลับเที่ยง โรงเรียนห้วยกรดวิทยา อำเภอห้วยกรด จ.ชัยนาท สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โ€œงานช่าง งานประดิษฐ์โ€ ได้เห็นความสำคัญ โ€œส่วนประกอบของต้นตาลโ€ ซึ่งเป็นวัสดุที่มีในท้องถิ่นและนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ตั้งแต่โคนต้นไปถึงยอดตาล โดยพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ เรียนรู้จากภูมิปัญญาของชุมชนในท้องถิ่น(ปราชญ์ชาวบ้าน) แล้วให้นักเรียนเก็บส่วนประกอบของต้นตาลที่จะนำไปใช้งาน แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม วางแผนปฏิบัติงาน ออกแบบชิ้นงาน ลงมือปฏิบัติงาน การตกแต่งชิ้นงาน จนกระทั้งได้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และสามารถทำเป็นรายได้ระหว่างเรียน หรือยึดเป็นอาชีพเมื่อเรียนจบแล้ว การสอนของครูมานพเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนได้เรียนรู้จากของจริง ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ :tv17:
โดย สุเทพ โตสุวรรณ (2012-04-01 22:13:26) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย เกษม เพียรทำ (2012-04-06 08:06:07) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากค่ะ ศึกษาเนื้อาแล้ว สามารถนำไปใช้ได้จริง ไม่ว่าเป็นดารนำตาลมาเป็นอาหาร ประโยชน์จากใบตาล อีกทั้งมีวิทยากรของชุมชนมาให้ความรู้ แสดงวิธีการแปรรูปวัสดุจากส่วนต่างๆของตาลมาเป็นผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดไว้
โดย รุจิรา ประเสริฐสังข์ (2012-04-15 15:21:10) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากค่ะ ศึกษาเนื้อาแล้ว สามารถนำไปใช้ได้จริง ไม่ว่าเป็นดารนำตาลมาเป็นอาหาร ประโยชน์จากใบตาล อีกทั้งมีวิทยากรของชุมชนมาให้ความรู้ แสดงวิธีการแปรรูปวัสดุจากส่วนต่างๆของตาลมาเป็นผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดไว้
โดย รุจิรา ประเสริฐสังข์ (2012-04-15 15:21:23) [แสดงความคิดเห็น]
ดีใจจัง ได้เจอคนอุดมการณ์เดียวกัน ผมเป็นครูโรงเรียนวัดถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เป็นอีกคนหนึ่งที่เก็บภูมิปัญญาเรื่องตาลไว้ด้วยกลัวว่า "ตาล..เคยเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรี" กลัวคำว่า "..เคยเป็น" จึงได้จัดทำเป็น e-book ไว้ ชื่อ "ตาล : ต้นไม้สารพัดประโยชน์" นำเสนอในเนื้อหา ราก ลำต้น ผล ดอก ใน แล้วเจาะลึกไปที่ การใช้ใบตาลในการสร้างสรรค์งานสาน เก็บงานไว้ 80 กว่าแบบ และได้ทำเนื้อหาเสนอไว้ใน "ตาล - วิกิพีเดีย" และ "ตาล - คลังปัญญาไทย" นำเสนอเนื้อหาและใส่ภาพประกอบไว้ แต่มีคนช่วยแต่ง ลบรูปประกอบออกไปหลายรูป ก็ไม่เป็นไร เพราะเนื้อหายังอยู่ เป็นต้นตาลในชุมชนบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (เมืองต้นตาล) เข้าไปดูได้เลย ยินดีเผยแพร่สำหรับผู้สนใจ e-book ขอได้ที่ wit335877@gmail.com จะจัดส่่งให้
ตาลโตนด ประโยชน์ล้ำ ของคุณครูมานพ พลับเที่ยง รร.ห้วยกรดวิทยา น่าสนใจมาก แต่ด้วยเวลา และข้อจำกัดหลายอย่างเลยได้ดูเนื้อน้อยไปนิด อยากให้นำเสนออีก เพื่อให้เห็นประโยชน์สูงสุด ของการนำเอาตาลโตนดมาใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ (บูรณาการได้ทุกวิชา) เพื่อให้นักเรียนเกิดความสำนึกรัก และภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง ช่วยกันหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ สำนึกรักบ้านเกิดของเด็กไทยลดลงอย่างน่าใจหาย ครูกับนักเรียนพูดกันคนละภาษา สื่อความไม่เข้าใจกัน แล้วต่อไปอะไรจะเกิดขึ้น
โดย วิทยา อยู่เย็น (2012-04-26 12:04:54) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากครับครูมานพ เพราะจะนำมาบูรณาการ เพราะแถวบ้านไร่อุทัยธานี ไม่มีต้นตาล ส่วนมากจะเป็นต้นหมากครับ
โดย พงศกร กวีวุฒิพันธุ์ (2012-05-07 23:10:11) [แสดงความคิดเห็น]
ตาลโตนด ประโยชน์ล้ำ คุณครูมานพ พลับเที่ยง รร.ห้วยกรดวิทยา เป็นความคิดที่ดีมากค่ะ เป็นการใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่จริงในชุมชน ผู้เรียนได้เห็น ได้สังเกตุ จากของจริง จะทำให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์เองได้ และการเรียนรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญจริง จะทำให้นักเรียนได้เทคนิควิธีการ เพิ่มเติมอีกด้วย เมื่อนักเรียนได้ลงมือทำจริง ผลงานที่เกิดขึ้น จะทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน และสนุกกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน นอกตำราอีกด้วย :tv15:
โดย วัลภา บริสุทธิ์ (2012-05-22 16:58:31) [แสดงความคิดเห็น]
แนวทางการสอนของครูคือการพานักเรียนไปดูแหล่งวัสดุของจริงในท้องถิ่น พร้อมทั้งเรียนรู้ถึงคุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุในท้องถิ่น หลังจากนั้นก็พาผู้เรียนไปศกษาแหล่งประกอบการในท้องถิ่นโดยมีวิทยากรเป็นผู้แนะนำการประผลิตภัณฑ์ โดยที่ผู้เรียนได้ทำตามแบบ จากนั้นครูก็ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันจัดหาวัสดุในท้องถิ่นและระดมสมองออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผลงานของกลุ่มผู้เรียน โดยมีครูผู้สอนดูแลกำกับและให้คำแนะนำในการสร้างชิ้นงาน และมีการสอดแทรกการสอนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นและการนำวัสดุในท้องถิ่นมาทำเป็นชิ้นงาน ทำให้ผู้เรียนเกิดความสำนึกในวัสดุท้องถิ่นของตนเองสามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
โดย ขวัญเรือน แก้วสวัสดิ์ (2012-05-31 23:46:18) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้รับชม ทำให้รู้สึกว่าคุณครูมานพ พลับเที่ยง รร.ห้วยกรดวิทยา มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการกับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี และยังมีการพัฒนาต่อยอดเกี่ยวกับการแปรรูปตาล ให้เป็นทั้งอาหาร ของใช้ต่างๆและสามารถสร้างรายได้จากตาลรวมถึงการสร้างและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งทำให้นักเรียนได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรของท้องถิ่น การให้นักเรียนได้เรียนรู้ การฝึกปฏิบัตินอกสถานที่จากแหล่งการเรียนรู้จริง จะทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงได้ และได้ร่วมกันทำงานเป็นกลุ่มทำให้เกิดความสามัคคีกันอีกด้วย :tv03:
โดย บุษบง หล่าหนูเหม่า (2014-02-11 05:38:51) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้รับชม ทำให้รู้สึกว่าคุณครูมานพ พลับเที่ยง รร.ห้วยกรดวิทยา มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการกับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี และยังมีการพัฒนาต่อยอดเกี่ยวกับการแปรรูปตาล ให้เป็นทั้งอาหาร ของใช้ต่างๆและสามารถสร้างรายได้จากตาลรวมถึงการสร้างและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งทำให้นักเรียนได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรของท้องถิ่น การให้นักเรียนได้เรียนรู้ การฝึกปฏิบัตินอกสถานที่จากแหล่งการเรียนรู้จริง จะทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงได้ และได้ร่วมกันทำงานเป็นกลุ่มทำให้เกิดความสามัคคีกันอีกด้วย :tv03:
โดย บุษบง หล่าหนูเหม่า (2014-02-11 05:39:56) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวีดีทัศน์วิชาช่างผลิตภัณฑ์จาดวัสดุท้องถิ่น เห็นแนวทางการสอนของครูคือการพานักเรียนไปดูแหล่งวัสดุของจริงในท้องถิ่น พร้อมทั้งเรียนรู้ถึงคุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุในท้องถิ่น หลังจากนั้นก็พาผู้เรียนไปศกษาแหล่งประกอบการในท้องถิ่นโดยมีวิทยากรเป็นผู้แนะนำการประผลิตภัณฑ์ โดยที่ผู้เรียนได้ทำตามแบบ จากนั้นครูก็ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันจัดหาวัสดุในท้องถิ่นและระดมสมองออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผลงานของกลุ่มผู้เรียน โดยมีครูผู้สอนดูแลกำกับและให้คำแนะนำในการสร้างชิ้นงาน และมีการสอดแทรกการสอนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นและการนำวัสดุในท้องถิ่นมาทำเป็นชิ้นงาน ทำให้ผู้เรียนเกิดความสำนึกในวัสดุท้องถิ่นของตนเองสามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :tv18: :tv17: :tv15:
โดย วิชิตการณ์ เมืองสถิตย์ (2014-02-16 22:46:30) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv