thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 4102
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.25 นาที | Online : 2011-11-11  
    กลไกง่าย ๆ ใช้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ คุณครูกฤษขจร ศรีถาวร รร.บ้านสำราญ  
    จากจุดเล็ก ๆ ของครูกฤษขจร ศรีถาวร โรงเรียนบ้านสำราญ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ใช้เวลาว่างเล่นหมากฮอสกับเด็กนักเรียน จนทำให้รู้ว่าทุกคนมีความสนใจในเรื่องของการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ จึงทำให้ครูนำมาขยายผล จนเกิดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับมือขึ้น ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการ และนำไปสู่การสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

มาทำ E-BOOK กันเถอะ คุณครูอานนท์ สายคำฟู รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการทำ E-BOOK ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองออกมาได้สำเร็จ เพิ่มเติม

ความพอเพียงที่บ้านดงเสลา ผอ.สายัญห์ สุขสำราญ, อ.โชติกา อมรธรรมวุฒิ รร.บ้านดงเสลา
ความทันสมัย และสื่อในโลกปัจจุบันกำลังเข้าสู่วิถีชีวิตของลูกหลานกะเหรี่ยงยุคใหม่ คุณครูและชุมชนร่วมมือกัน ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวิถีชีวิตแบบกะเหรี่ยง ที่รู้จักพึ่งพาตนเอง และธรรมชาติ เพิ่มเติม

ตะกร้าพารวย คุณครูสมหวัง สุขพ่วง รร.บ้านหนองขนาก
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องการสร้างอาชีพ เรียนรู้จากกระบวนการผลิตไปถึงการเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป ได้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษในภาชนะที่นักเรียนสานเอง เป็นวัสดุสังเคราะห์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม

ดักแด้ดุ๊กดิ๊ก ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประถม
ชมกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กมีทักษะในการปะ ตัด ฉีก ร้อยการฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการดึงเอาหลักการทาง วิทยาศาสตร์คือเรื่อง จุดศูนย์ถ่วง มาใช้สอนอีกด้วย เพิ่มเติม

ห้องเรียนของพ่อ อ.เรียม สิงห์ทร และ จารุวรรณ ยิ้มหิ้น เจ้าหน้าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง รร.บ้านขอบด้ง
เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณ และแสดงให้เห็นวิธีการเรียนรู้จากโครงการหรือหลักปรัชญา อันเนื่องมาจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลิกผืนฝิ่น ให้กลายเป็นแหล่งการเกษตรขนาดใหญ่ เพิ่มเติม

 
 
สิ่งแรกที่ทำให้นักเรียนสนใจ คือ ความเป็นกันเองระหว่างครูกับนักเรียนในการเล่นหมากฮอสในยามว่าง จากนั้นเวลาครูจะทำอะไรนักเรียนก็จะมีความสนใจในสิ่งที่ครูจะให้และให้ความร่วมมือและประสบผลสำเร็จในที่สุด นักเรียนก็เกิดการเรียนรู้ไปในตัวและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักนำของเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และนักเรียนก็จะมีความภูมิใจในสิ่งที่ตนเองทำสำเร็จ และสิ่งสำคัญกว่านั้น คือ ความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียน
โดย ชูเกียรติ ปะเสทะกัง (2011-12-20 15:32:53) [แสดงความคิดเห็น]
การทำสิ่งประดิษฐ์ประเภทแบบนี้จะทำให้นักเรียนสามารถที่จะเกิดการเรียนรู้และรู้จักนำไปประดิษฐ์แบบแบบสิ่งของที่ตัวเองชอบได้ทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความพอเพียงได้
โดย พัชรี เปาริก (2011-12-21 12:53:49) [แสดงความคิดเห็น]
การทำสิ่งประดิษฐ์แบบนี้ทำให้เด็กรู้จักคิด มีจิตนาการและสามารถนำวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ มาประดิษฐ์ตามความคิดของนักเรียนเรียนเอง ทำให้นักเรียนเกิดคามภูมิใจในตนเอง
โดย อัศวิน ไชยภูมิสกุล (2011-12-21 17:55:42) [แสดงความคิดเห็น]
สิ่งที่ประทับใจคือครูเป็นกันเองกับนักเรียน เข้าหานักเรียน สามารถทำให้นักเรียนสนใจในตัวครู ครูมีสื่อที่เป็นหุ่นยนต์ที่หลากหลายทำให้นักเรียนเกิดความสนใจมากขึ้น ครูมีการนำเสนอที่น่าสนใจให้ความรู้นักเรียนแบบง่ายๆไม่ซับซ้อน สามารถนำไปเป็นตัวอย่างในการสอนในห้องเรียนอื่นๆได้เป็นอย่างดี และอีกสิ่งหนึ้งคือการใช้วัสดุต่างๆนำมาประยุกต์ใช้โดยสร้างเป็นหุ่นยนต์แบบต่างๆ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน นักเรียนก็จะสนุกไปกับการเรียนการสอนของครู
โดย นภดล รุ่งจรูญ (2011-12-26 21:55:30) [แสดงความคิดเห็น]
สิ่งที่ประทับใจคือครูเป็นกันเองกับนักเรียน เข้าหานักเรียน สามารถทำให้นักเรียนสนใจในตัวครู ครูมีสื่อที่เป็นหุ่นยนต์ที่หลากหลายทำให้นักเรียนเกิดความสนใจมากขึ้น ครูมีการนำเสนอที่น่าสนใจให้ความรู้นักเรียนแบบง่ายๆไม่ซับซ้อน สามารถนำไปเป็นตัวอย่างในการสอนในห้องเรียนอื่นๆได้เป็นอย่างดี และอีกสิ่งหนึ้งคือการใช้วัสดุต่างๆนำมาประยุกต์ใช้โดยสร้างเป็นหุ่นยนต์แบบต่างๆ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน นักเรียนก็จะสนุกไปกับการเรียนการสอนของครู
โดย นภดล รุ่งจรูญ (2011-12-26 21:55:38) [แสดงความคิดเห็น]
สิ่งแรกที่ทำให้นักเรียนสนใจ คือ ความเป็นกันเองระหว่างครูกับนักเรียนในการเล่นหมากฮอสในยามว่าง จากนั้นเวลาครูจะทำอะไรนักเรียนก็จะมีความสนใจในสิ่งที่ครูจะให้และให้ความร่วมมือและประสบผลสำเร็จในที่สุด นักเรียนก็เกิดการเรียนรู้ไปในตัวและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักนำของเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และนักเรียนก็จะมีความภูมิใจในสิ่งที่ตนเองทำสำเร็จ และสิ่งสำคัญกว่านั้น คือ ความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียน ข้อความแรกเป็นข้อความที่ดีมาก ประทับใจในความคิดค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย จุฑามาศ-ชนินทรภิวงศ์ (2011-12-27 12:01:21) [แสดงความคิดเห็น]
:tv01: :tv02:fดีมากๆ
โดย ซานียะห์ มะดายอ (2012-01-09 10:43:42) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สื่อในการสอนเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ผู้เรียนได้นำสิ่งที่เหลือใช้อีกด้วยมาประกอบกับการเรียนได้ :tv15:
โดย อัยนี จินตรา (2012-01-12 19:17:09) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆเลยค่ะทำให้เด็กสนใจกับการเรียน
โดย ฮาสือนะ แวอูมา (2012-01-13 20:20:21) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครูมีประโยชน์มาก ในการนำกระบวนการจัดการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนทั่วประเทศ... ทุกตอนล้วนน่าสนใน... โดยเฉพาะเทคนิคการเข้าหาเด็กและศึกษาความต้องการของนักเรียน ทำให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตรงตามความสนใจของผู้เรียน.... ขอชื่นชมคุณครูมากๆ เลยครับ :tv17:
โดย ประดิษฐ์ มาตราช (2012-01-15 13:58:37) [แสดงความคิดเห็น]
เจ๋งมากครับคุณครู.... ขอเอาใจช่วยให้สู้ต่อไป... พรุ่งนี้วันครู... รู้สึกภูมิใจและดีใจที่ยังมีครูดีๆ มีรายการโทรทัศน์ครูที่เป็นแนวทางของครู ขอให้ครูทุกท่านจงเป็นครูด้วยจิตวิญาณของครู... เหมือนกับคุณครูหลายๆ ท่านที่ถูกนำเสนอทางโทรทัศน์ครู... และยิ่งทราบว่าคุณครูท่านนี้ต้องต่อสู้ ฝ่าฟันอุปสรรค์นานับประการกว่าจะได้มาเป็นครูที่ดีในวันนี้... จากนัการภารโรงที่ต้องทำงานและเรียนไปด้วยจนก้าวสู่อาชีพครูและมาเป็นครูที่ดีมีคุณภาพอย่างน่าภาคภูมิใจ... ขอชื่นชมในความมานะอุตสาหะจริงๆ ครับ ขอให้สู้ต่อไปนะครับคุณครู :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ประดิษฐ์ มาตราช (2012-01-15 14:10:20) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชม ตอนกลไกง่าย ๆ ใช้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ ของคุณครูกฤษขจร ศรีถาวร รร.บ้านสำราญ แล้วนั้นผมคิดว่า จากการเล่นมากฮอสในเวลาว่างๆนั้นนอกจากจะเป็นการเข้าถึงนักเรียนแล้วยังจะทราบความต้องการของเด็กๆ ซึ้งการให้นักเรียนได้ทำสิ่งประดิษฐ์แบบนี้ทำให้เด็กรู้จักคิด มีจิตนาการและสามารถนำวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุต่างๆในท้องถิ่นมาประยุกษ์ใช้ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่ไม่น่าเบื่อสำหรับนักเรียนและน่าตื่นเต้นในการรอดูผลงานของตัวเองและยังมีการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากบุคลากรภายนอกที่มีความถนัดอยู่และและสามารถให้ความรู้ในการต่อยอดให้กับนักเรียนได้อีกด้วย
โดย เอกพงษ์ อิ่นคำ (2012-01-22 23:35:30) [แสดงความคิดเห็น]
การประดิษฐ์หุ่นยนต์ทำมือประเภทนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางความคิด ดัดแปลง การประดิษฐ์ การวางแผนการทำงานอย่างเป็นขึ้นตอน ซึ่งเป็นการบูรณาการหลายสาขาวิชา ที่สำคัญสักเรียนได้ประสบการในการทำกิจกรรม เล่น หรือแม้กระทั่งต่อยอดในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ทำมือเพื่อแข่งขั้นหุ่นยนต์ สพฐ และ งานศิลปหัตกรรมอีกด้วย ซึ่งกลไกลง่ายๆนี้เองที่บ่อเกิดของกลไกลอื่นๆที่นักเรียนสามารถนำไปประยุคต์ใช้ในอนาคต ซึ่งการสอนแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่น่าจะลองไปประยุคต์ใช้ในโรงเรียนได้
โดย ปิ่นเทพ กิติเลิศ (2012-01-31 10:27:56) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่นขอชื่นชนมในความตั้งใจของครูกฤษขจร ศรีถาวร โรงเรียนบ้านสำราญ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอย่างมากที่ตั้งใจสอนนักเรียนในการพัฒนาทางด้าน RObot เพราะการสร้าง Robot ในชั้นประถมนั้นเป็นการจุดประกาบความคิด แก้ปัญหา เพื่อให้นักเรียนเป็นพื้นฐานในการเรียนกานสอนในอนาคตต่อไป ฉะนั้นการสอน Robot ในนักเรียนชั้นประถมนั้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและน่าสนับสนุนเป็นอย่างมา เพราะการสร้างหุ่นยนต์นั้น มีสนามที่ให้นักเรียนได้แสดงฝีมือตั้งแต่ระดับศูนย์หุ่นยนต์ ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ต่อไป
โดย ฐานิตย์ เนคมานุรักษ์ (2012-02-05 09:31:17) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆ เลยคะ ทำให้เด็กได้ฝึกฝนตั้งแต่กระบวนการคิด ความต้องการ ความสนใจ จนกระทั่งเกิดการเรียนรู้ ได้ตลอดชิวิต
โดย ทัศรินทร์ บุญพร้อม (2012-02-08 19:56:52) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยคะ ทำให้เด็กได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ มากมาย ตั้งแต่เริ่มจากค้นหาความสนใจของตัวเอง กระกระบวนการคิด ออกแบบ จนกระทั่งถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดย ทัศรินทร์ บุญพร้อม (2012-02-08 19:58:42) [แสดงความคิดเห็น]
ถือได้ว่าเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ได้อย่างยอดเยี่ยม การให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งของในท้องถิ่น รวมกับการออกแบบจากความคิดสร้างสรรค์ เป็นหุ่นยนต์ต่างๆ ได้ประดิษฐ์ ลองผิดลองถูกรู้ถึงปัญหาด้วยตนเอง สร้างชิ้นงานที่จะเกิดความภูมิใจ และนอกจากนี้ได้นำภูมิปัญญาหลายด้านมาบูรณาการนักเรียนเกิดการเรียนรู้จากรอบด้าน สนุกกับการเรียนรู้ ขอนำไปประยุกต์ใช้บ้างนะคะ สุดท้ายนี้ขอชื่อชมกับครูไทยที่ทุ่มเทกับการสอนนะคะ
โดย กุลนิษฐ์ วงศ์แก้ว (2012-02-14 19:34:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากครับ เด็กมีความสุขกับการเรียนที่เขาสนใจ หุ่นยนต์เป็นสิ่งที่เด็ก ๆทุกคนอยากเล่น ถ้าเขาได้ประดิษฐ์เป็นยิ่งเป็นความภูมิใจในตัวของเขาเองและเกิดการเรียนรู้หลายวิชาจากการทำหุ่นยนต์
น่าจะมีการสอนวิธีทำหุ่นยนต์ให้ครูโรงเรียนอื่นนำไปสอนด้วยนะครับ
โดย ประพจน์ ภูพาดทอง (2012-02-15 07:00:19) [แสดงความคิดเห็น]
สิ่งที่ประทับใจคือครูเป็นกันเองกับนักเรียน เข้าหานักเรียน สามารถทำให้นักเรียนสนใจในตัวครู ครูมีสื่อที่เป็นหุ่นยนต์ที่หลากหลายทำให้นักเรียนเกิดความสนใจมากขึ้น ครูมีการนำเสนอที่น่าสนใจให้ความรู้นักเรียนแบบง่ายๆไม่ซับซ้อน สามารถนำไปเป็นตัวอย่างในการสอนในห้องเรียนอื่นๆได้เป็นอย่างดี และอีกสิ่งหนึ้งคือการใช้วัสดุต่างๆนำมาประยุกต์ใช้โดยสร้างเป็นหุ่นยนต์แบบต่างๆ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน นักเรียนก็จะสนุกไปกับการเรียนการสอนของครู :tv18: :tv18: :tv18:
โดย วรรณนภา ทิมแท้ (2012-03-10 08:56:20) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณทุกๆ ข้อความที่แสดงความคิดเห็น และจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณครับ :tv03:
โดย ครูกฤษขจร ศรีถาวร (2012-03-13 10:24:47) [แสดงความคิดเห็น]
ครูกฤษขจร ศรีถาวร มีความเป็นกันเองดีครับ จากการเล่นมากฮอสในเวลาว่าง ๆ ของนักเรียนนั้นนอกจากจะเป็นการสร้างความปฏิสัมพันธ์กับเด็กแล้ว ยังช่วยให้เด็กกล้าแสดงความคิดความเห็นมากขึ้น และมีการใช้หลักเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างจริงจัง ทำให้เด็กอยากที่จะทำ อยากที่จะเรียน นับว่าเป็นแนวทางที่ดีมากเลยครับ นับว่าเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ได้อย่างดีทีเดี๋ยวเลยครับ เพราะมีการนำเอาของใช้ในชีวิประจำวันที่ไม่ได้ใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ และยังช่วยให้เด็กฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์แล้ว ยังให้เด็กใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อีกด้วย
ท้ายนี้ขอขอบพระคุณ คุณครูกฤษขจร ศรีถาวร โรงเรียนบ้านสำราญ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็อย่างมากครับ ขอให้ครูมีกำลังใจในการสอนแบบนี้ต่อไปครับ ขอบคุณครับ
:tv17: :tv17: :tv17:
โดย อนุสรณ์ จำรัส (2012-03-16 16:08:44) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากครับ ครูมีความรู้ความสามารถในการวางผน การคิดวิเคราะห์ การถ่ายทอดสู่ผู้เรียน ที่สำคัญมีความตั้งใจ นักเรียนกระตือรือร้น ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน วิทยากรท้องถิ่นใกล้ตัวช่วยได้เต็มที่ ผลที่เกิดกับผู้เรียนเด็กๆ มีความสุข..มีผลงานให้ชื่นชม..ครูก็สุขด้วย.ให้ห้าดาวครับ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ชยานนท์ มูลพิมพ์ (2012-03-16 17:47:27) [แสดงความคิดเห็น]
ครูมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเททำงานดีมาก สามารถนำเทคนิคการเข้าหาเด็กนักเรียนและกระบวนการสอนที่เน้นผูเรียนเป็นสำคัญมาใช้ที่โรงเรียนใหม่ ใช้เวลาเพียง 2 เดือน 7 วัน ก็สามารถพัฒนานักเรียน จนได้รับรางวัลระดับชาติ ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 สุดยอกครูไทยจริงๆ ครับ สามารถเป็นแบบอย่างให้กับคุณครูท่านอื่นได้เป็นอย่างดี :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ประดิษฐ์ มาตราช (2012-03-28 09:12:40) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านสำราญ จ.บุรีรัมย์ ที่มีแนวคิดที่ว่าการจัดการเรียนการสอนที่ ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง คุณครูกฤษขจร ศรีถาวร ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ป. 5 - ป.6 จากการเข้าหานักเรียน เพื่อทำให้รู้ว่าแต่ละคนมีความสนใจในเรื่องใด และนำมาขยายผลจนเกิดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ การประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับมือ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต ยอมรับครับ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย จรัญ ชาวใต้ (2012-04-01 20:52:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีเยี่ยมมากๆ จากคลิปนี้ทำให้เห็นเลยว่าคุณครูมีความเสียสละและแนวคิดที่ให้นักเรียนลงมือปฏบัติจริง เพราะสิ่งที่ได้ไม่ใช่เพียงชิ้นงาน แต่ระหว่างนั้นได้สร้างและเกิดกระบวนการต่างๆมากมายให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน เช่น กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และนำไปใช้ได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้การให้นักเรียนได้แสดงผลงานทำให้เห็นถึงความสำเร็จและพร้อมกันนั้นยังได้เห็นถึงข้อควรปรับปรุงอีกด้วย :tv15:
โดย ครูหนูนา (2012-04-11 14:13:56) [แสดงความคิดเห็น]
สงกรานต์ ปีใหม่ไทยนี้ขออำนวยอวยพรให้ทีมงานโทรทัศน์ครูจงมีแต่ความสุข สร้างสรรค์รายการดีๆ ที่มีประโยชน์ต่อคุณครู-นักเรียน และช่วยให้คุณครูทั่วประเทศได้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดารใจให้ครูได้นำเทคนิคการสอนมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลแก่ลูกศิษย์อย่างเต็มที่ ขออวยพรให้ครูไทยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง เย็นกายสบายใจ มีความสุขสำราญตลอดไป ปราศจากโรคภัยอันตรายทุกประการ มีกำลังกาย แรงใจที่จะร่วมกันพัฒนาลูกศิษย์ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของสังคม สืบไป
รายการโทรทัศน์ครูมีประโยชน์ต่อครู-นักเรียนมากมาย ขอให้รายการอยู่คู่ครูไทยตลอดไปครับ :tv02:
โดย ครูกฤษขจร ศรีถาวร (2012-04-12 11:01:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียน ซึ่งสร้างแรงกระตุ้นไ้ด้ดี ทำให้ผู้เรียนสนใจที่จะต่อยอดองค์ความรู้นั้น ๆ การนำวิทยากรภายนอกและบุคลากรสนับสนุนมาช่วยในการจัดกิจกรรมเป็นการนำภูมิปัญญามามีส่วนร่วมพร้อมทั้งบุรณาการทั้งการออกแบบ ศิลปะ การงานอาชีพ(งานช่างและงานประดิษฐ์) คณิตศาสตร์ อีกด้วย การจัดกิจกรรมแบบนี้ดีมาก ๆ ค่ะ แต่อยากให้ปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันให้มากขึ้นอีกหน่อย เพื่อเด็ก ๆ ทำแล้วจะได้นำกลับไปใช้ได้จริง ๆ และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองด้วยค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย นวกานต์ มณีศรี (2012-04-21 15:15:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากครับ เด็กมีความสุขกับการเรียนที่เขาสนใจ หุ่นยนต์เป็นสิ่งที่เด็ก ๆทุกคนอยากเล่น ถ้าเขาได้ประดิษฐ์เป็นยิ่งเป็นความภูมิใจในตัวของเขาเองและเกิดการเรียนรู้หลายวิชาจากการทำหุ่นยนต์
น่าจะมีการสอนวิธีทำหุ่นยนต์ให้ครูโรงเรียนอื่นนำไปสอนด้วยนะครับ
:tv15: :tv15:
โดย กิตติพงษ์ สี่หมื่น (2012-04-26 12:55:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนที่สนุกสนานและน่าสนใจมากเลยคับทำให้เด็กสนุกสนานและใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ใรท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นของเล่นได้ ได้ทั้งความรู้ความสนุกสนานและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ด้วย โดยเด็กประดิษฐ์ของเล่นเองไม่ต้องไปหาซื้อให้สิ้นเปลือง อีกทั้งยังเป็นการสร้างคุณค่าในตนเอง ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง กิจกรรมการเรียนการสอนปัจจุบันจึงมุ่งเน้นการเรียนการสอนจากสิ่งใกล้ตัวมากกว่าและเน้นการปฎิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและเรียนรู้ด้วยตนเอง การสอนนี้จึงดีและน่าสนใจมาก
โดย วัชรพงศ์ ละอองรัตน์ (2012-05-04 22:15:21) [แสดงความคิดเห็น]
สิ่งที่ประทับใจคือครูเป็นกันเองกับนักเรียน เข้าหานักเรียน สามารถทำให้นักเรียนสนใจในตัวครู ครูมีสื่อที่เป็นหุ่นยนต์ที่หลากหลายทำให้นักเรียนเกิดความสนใจมากขึ้น ครูมีการนำเสนอที่น่าสนใจให้ความรู้นักเรียนแบบง่ายๆไม่ซับซ้อน สามารถนำไปเป็นตัวอย่างในการสอนในห้องเรียนอื่นๆได้เป็นอย่างดี และอีกสิ่งหนึ้งคือการใช้วัสดุต่างๆนำมาประยุกต์ใช้โดยสร้างเป็นหุ่นยนต์แบบต่างๆ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน นักเรียนก็จะสนุกไปกับการเรียนการสอนของครู :tv18: :tv18:
โดย สมจิตร์ ขุนศรีอุเชนทร์ (2012-06-24 21:43:17) [แสดงความคิดเห็น]
น่าประทับใจมากๆสำหรับการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยครูกฤษขจรได้ยึดความสนใจของผู้เรียน ประสบการณ์ของผู้เรียน และความถนัดของผู้เรียน ในการประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับมือ เหมาะสมกับเด็กระดับประถมปลายมากๆ ร่วมถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยคะ เป็นการที่สร้างให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ ในการประดิษฐ์ชิ้นงาน ซึ่งเหมาะสมกับโรงเรียนในทุกเขตพื้นที่เลยทีเดียว เมื่อเด็กๆได้สร่้างชิ้นงานเสร็จแล้วทำให้เขามีความสุขในชิ้นงานมากๆ
โดย รุ่งรัตน์ คานชัยภูมิ (2012-07-11 14:19:30) [แสดงความคิดเห็น]
น่าประทับใจมากๆสำหรับการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยครูกฤษขจรได้ยึดความสนใจของผู้เรียน ประสบการณ์ของผู้เรียน และความถนัดของผู้เรียน ในการประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับมือ เหมาะสมกับเด็กระดับประถมปลายมากๆ ร่วมถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยคะ เป็นการที่สร้างให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ ในการประดิษฐ์ชิ้นงาน ซึ่งเหมาะสมกับโรงเรียนในทุกเขตพื้นที่เลยทีเดียว เมื่อเด็กๆได้สร่้างชิ้นงานเสร็จแล้วทำให้เขามีความสุขในชิ้นงานมากๆ
โดย รุ่งรัตน์ คานชัยภูมิ (2012-07-11 14:22:31) [แสดงความคิดเห็น]
น่าประทับใจมากๆสำหรับการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยครูกฤษขจรได้ยึดความสนใจของผู้เรียน ประสบการณ์ของผู้เรียน และความถนัดของผู้เรียน ในการประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับมือ เหมาะสมกับเด็กระดับประถมปลายมากๆ ร่วมถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยคะ เป็นการที่สร้างให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ ในการประดิษฐ์ชิ้นงาน ซึ่งเหมาะสมกับโรงเรียนในทุกเขตพื้นที่เลยทีเดียว เมื่อเด็กๆได้สร่้างชิ้นงานเสร็จแล้วทำให้เขามีความสุขในชิ้นงานมากๆ
โดย รุ่งรัตน์ คานชัยภูมิ (2012-07-11 14:22:32) [แสดงความคิดเห็น]
น่าประทับใจมากๆสำหรับการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยครูกฤษขจรได้ยึดความสนใจของผู้เรียน ประสบการณ์ของผู้เรียน และความถนัดของผู้เรียน ในการประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับมือ เหมาะสมกับเด็กระดับประถมปลายมากๆ ร่วมถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยคะ เป็นการที่สร้างให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ ในการประดิษฐ์ชิ้นงาน ซึ่งเหมาะสมกับโรงเรียนในทุกเขตพื้นที่เลยทีเดียว เมื่อเด็กๆได้สร่้างชิ้นงานเสร็จแล้วทำให้เขามีความสุขในชิ้นงานมากๆ
โดย รุ่งรัตน์ คานชัยภูมิ (2012-07-11 14:22:32) [แสดงความคิดเห็น]
น่าประทับใจมากๆสำหรับการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยครูกฤษขจรได้ยึดความสนใจของผู้เรียน ประสบการณ์ของผู้เรียน และความถนัดของผู้เรียน ในการประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับมือ เหมาะสมกับเด็กระดับประถมปลายมากๆ ร่วมถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยคะ เป็นการที่สร้างให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ ในการประดิษฐ์ชิ้นงาน ซึ่งเหมาะสมกับโรงเรียนในทุกเขตพื้นที่เลยทีเดียว เมื่อเด็กๆได้สร่้างชิ้นงานเสร็จแล้วทำให้เขามีความสุขในชิ้นงานมากๆ
โดย รุ่งรัตน์ คานชัยภูมิ (2012-07-11 14:22:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีเยี่ยมมากๆ จากคลิปนี้ทำให้เห็นเลยว่าคุณครูมีความเสียสละและแนวคิดที่ให้นักเรียนลงมือปฏบัติจริง เพราะสิ่งที่ได้ไม่ใช่เพียงชิ้นงาน แต่ระหว่างนั้นได้สร้างและเกิดกระบวนการต่างๆมากมายให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน เช่น กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และนำไปใช้ได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้การให้นักเรียนได้แสดงผลงานทำให้เห็นถึงความสำเร็จและพร้อมกันนั้นยังได้เห็นถึงข้อควรปรับปรุงอีกด้วย
โดย นางสาวอัจฉราภรณ์ ภิรมย์รักภักดี (2012-10-16 12:57:20) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: การจัดการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของคุณครู เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากคะ ดูเหมือนจะเป็นวิธีการที่เข้าถึงเด็กได้ดีมากเลยคะ ที่สำคัญเด็กๆชอบด้วยทำให้มีแรงจูงใจในการเรียน เป็นการสร้างแรงจูงใจ ให้นักเรียนเกิดความชอบก่อน นักเรียนจะสนใจและตั้งใจในการเรียนมากเลยคะ ที่โรงเรียนก็สอน หุ่นยนต์ เป็นเป็น หุ่นยนต์อัตโนมัติ เขียนโปรแกรมควบคุม เด็กๆหลายคน ก็ไม่เข้าใจ เพราะต้องอาศัยหลักการเขียนโปรแกรมด้วย จากการดูวิดิโอ ของคุณครูเด็กได้ประยุกต์ใช้หลายๆ ใช้วัสดุพื้นบ้าน ให้เกิดประโยชน์ด้วย คิดว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากเลยคะ :tv15:
โดย นางสาวธันย์รดา เนติ (2012-11-14 16:34:25) [แสดงความคิดเห็น]
เชื่อมั่นในศักยภาพของเด็ก และครูไทยทุกท่านครับ และขอขอบคุณทุกความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์.. ตอนนี้กำลังศึกษาหุ่นยนต์อัตโนมัติครับ... คุณครูท่านใดมีอะไรดีๆ ช่วยแนะนำด้วยครับ gris.john@hotmail.com ขอบคุณมากครับที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :tv03:
โดย ครูกฤษขจร ศรีถาวร (2012-11-15 08:51:01) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูกฤษขจร ศรีถาวร รร.บ้านสำราญ ที่สอน การประดิษฐ์หุ่นยนต์ทำมือ ซึ่งกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมพัฒนาการทางความคิด ดัดแปลง การประดิษฐ์ และการวางแผในการทำงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงทำให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ ความรู้คงทน และนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้
โดย สหพงศ์ ศรีรงค์ (2012-12-08 14:07:33) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมและได้เห็นผลงานของ คุณครูกฤษขจร แล้ว
เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์และเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการส่งเสริมพัฒนาการในหลายๆด้านของเด็กนักเรียน โดยจะเน้นให้เด็กได้ฝึกทักษะในการทำกิจกรรมโดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีความคิดแปลกใหม่อย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนหันมาสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะได้สนุกไปกับการเรียนและการปฏิบัติที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะทำให้นักเรียนได้ความรู้และนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้
โดย สุวิชชา โพธิ์ศรี (2014-02-16 20:33:38) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมและได้เห็นผลงานของ คุณครูกฤษขจร แล้ว
เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์และเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการส่งเสริมพัฒนาการในหลายๆด้านของเด็กนักเรียน โดยจะเน้นให้เด็กได้ฝึกทักษะในการทำกิจกรรมโดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีความคิดแปลกใหม่อย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนหันมาสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะได้สนุกไปกับการเรียนและการปฏิบัติที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะทำให้นักเรียนได้ความรู้และนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้
โดย สุวิชชา โพธิ์ศรี (2014-02-16 20:34:51) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมและได้เห็นผลงานของ คุณครูกฤษขจร แล้ว
เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์และเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการส่งเสริมพัฒนาการในหลายๆด้านของเด็กนักเรียน โดยจะเน้นให้เด็กได้ฝึกทักษะในการทำกิจกรรมโดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีความคิดแปลกใหม่อย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนหันมาสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะได้สนุกไปกับการเรียนและการปฏิบัติที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะทำให้นักเรียนได้ความรู้และนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้
โดย สุวิชชา โพธิ์ศรี (2014-02-16 20:34:51) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมและได้เห็นผลงานของ คุณครูกฤษขจร แล้ว
เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์และเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการส่งเสริมพัฒนาการในหลายๆด้านของเด็กนักเรียน โดยจะเน้นให้เด็กได้ฝึกทักษะในการทำกิจกรรมโดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีความคิดแปลกใหม่อย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนหันมาสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะได้สนุกไปกับการเรียนและการปฏิบัติที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะทำให้นักเรียนได้ความรู้และนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้
โดย สุวิชชา โพธิ์ศรี (2014-02-16 20:34:51) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมและได้เห็นผลงานของ คุณครูกฤษขจร แล้ว
เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์และเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการส่งเสริมพัฒนาการในหลายๆด้านของเด็กนักเรียน โดยจะเน้นให้เด็กได้ฝึกทักษะในการทำกิจกรรมโดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีความคิดแปลกใหม่อย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนหันมาสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะได้สนุกไปกับการเรียนและการปฏิบัติที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะทำให้นักเรียนได้ความรู้และนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้
โดย สุวิชชา โพธิ์ศรี (2014-02-16 20:34:51) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมและได้เห็นผลงานของ คุณครูกฤษขจร แล้ว
เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์และเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการส่งเสริมพัฒนาการในหลายๆด้านของเด็กนักเรียน โดยจะเน้นให้เด็กได้ฝึกทักษะในการทำกิจกรรมโดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีความคิดแปลกใหม่อย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนหันมาสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะได้สนุกไปกับการเรียนและการปฏิบัติที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะทำให้นักเรียนได้ความรู้และนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้
โดย สุวิชชา โพธิ์ศรี (2014-02-16 20:34:51) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมและได้เห็นผลงานของ คุณครูกฤษขจร แล้ว
เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์และเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการส่งเสริมพัฒนาการในหลายๆด้านของเด็กนักเรียน โดยจะเน้นให้เด็กได้ฝึกทักษะในการทำกิจกรรมโดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีความคิดแปลกใหม่อย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนหันมาสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะได้สนุกไปกับการเรียนและการปฏิบัติที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะทำให้นักเรียนได้ความรู้และนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้
โดย สุวิชชา โพธิ์ศรี (2014-02-16 20:34:52) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมและได้เห็นผลงานของ คุณครูกฤษขจร แล้ว
เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์และเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการส่งเสริมพัฒนาการในหลายๆด้านของเด็กนักเรียน โดยจะเน้นให้เด็กได้ฝึกทักษะในการทำกิจกรรมโดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีความคิดแปลกใหม่อย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนหันมาสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะได้สนุกไปกับการเรียนและการปฏิบัติที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะทำให้นักเรียนได้ความรู้และนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้
โดย สุวิชชา โพธิ์ศรี (2014-02-16 20:34:52) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมและได้เห็นผลงานของ คุณครูกฤษขจร แล้ว
เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์และเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการส่งเสริมพัฒนาการในหลายๆด้านของเด็กนักเรียน โดยจะเน้นให้เด็กได้ฝึกทักษะในการทำกิจกรรมโดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีความคิดแปลกใหม่อย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนหันมาสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะได้สนุกไปกับการเรียนและการปฏิบัติที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะทำให้นักเรียนได้ความรู้และนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้
โดย สุวิชชา โพธิ์ศรี (2014-02-16 20:34:52) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมและได้เห็นผลงานของ คุณครูกฤษขจร แล้ว
เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์และเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการส่งเสริมพัฒนาการในหลายๆด้านของเด็กนักเรียน โดยจะเน้นให้เด็กได้ฝึกทักษะในการทำกิจกรรมโดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีความคิดแปลกใหม่อย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนหันมาสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะได้สนุกไปกับการเรียนและการปฏิบัติที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะทำให้นักเรียนได้ความรู้และนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้
โดย สุวิชชา โพธิ์ศรี (2014-02-16 20:34:52) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมและได้เห็นผลงานของ คุณครูกฤษขจร แล้ว
เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์และเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการส่งเสริมพัฒนาการในหลายๆด้านของเด็กนักเรียน โดยจะเน้นให้เด็กได้ฝึกทักษะในการทำกิจกรรมโดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีความคิดแปลกใหม่อย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนหันมาสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะได้สนุกไปกับการเรียนและการปฏิบัติที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะทำให้นักเรียนได้ความรู้และนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้
โดย สุวิชชา โพธิ์ศรี (2014-02-16 20:34:52) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมและได้เห็นผลงานของ คุณครูกฤษขจร แล้ว
เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์และเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการส่งเสริมพัฒนาการในหลายๆด้านของเด็กนักเรียน โดยจะเน้นให้เด็กได้ฝึกทักษะในการทำกิจกรรมโดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีความคิดแปลกใหม่อย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนหันมาสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะได้สนุกไปกับการเรียนและการปฏิบัติที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะทำให้นักเรียนได้ความรู้และนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้
โดย สุวิชชา โพธิ์ศรี (2014-02-16 20:34:52) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv