thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 568
Rate :
 2
ความยาว : 14.35 นาที | Online : 2011-11-11  
    โรงเรียนการศึกษาพิเศษ : การเรียนร่วม ตอน 1 - Special Schools : Inclusive Classroom 1  
    ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยสนับสนุนเทคโนโลยีทางด้านศิลปะ นักเรียนจากโรงเรียนพิเศษในระดับมัธยมปลายครอสฮิลล์ แบล็คเบิร์น จึงสามารถผลิตวิดีทัศน์ที่มีพื้นฐานมาจากแม็กเบทได้ เราจะเห็นพวกเขาพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่สำคัญ เพื่อทำให้โครงการสำเร็จ การตัดต่อ และเลือกเพลงประกอบ ซึ่งพวกเขาวางแผนที่จะจัดทำเป็นดีวีดี ในรายการตอนนี้ ยังได้ติดตาม แจ็ค และสตีเวนไปยังโรงเรียนปกติในท้องถิ่นเพื่อแข่งกีฬา ในฐานะส่วนหนึ่งของการรวม และขยายของโรงเรียนครอสฮิลล์ ซึ่งจะได้เห็นการแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนในลักษณะนี้จำนวนมาก ครอสฮิลล์ เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษแห่งแรกของประเทศที่ประสบความสำเร็จในฐานะวิทยาลัยเทคโนโลยี และทำให้ชุมชนให้ความสนใจในวงกว้าง ได้รับการเสนอให้เข้าไปวางหลักสูตรให้กับโรงเรียนมัธยมปลายในท้องถิ่น ในด้านสื่อ ธุรกิจ และศิลปะในระดับมัธยมปลาย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลักจะร่วมกันอภิปรายถึงหลักการ และการปฏิบัติของชั้นเรียน โดยมีศาสตราจารย์ เมล เอนส์โค จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์เป็นประธาน ในฐานะที่ปรึกษา  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ระบบการบริหารจัดการเทคนิคการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อเด็กพิเศษ รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้นแบบของการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ มีการบริหารที่สมบูรณ์แบบ มีเครื่องมือวัดสติปัญญา ในห้องแนะแนวเต็มรูปแบบที่เดียวในประเทศไทย เพิ่มเติม

ศิลปะเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ ตอนที่ 1 อ.ศุภลักษณ์ มีปาน (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยเด็กพิเศษ ในการพัฒนาการเรียนศิลปะ เพิ่มเติม

Home School ทางเลือกเพื่อเด็กพิเศษ อ.อรทัย ปิยะพิเชษฐกุล (ฉบับเต็ม)
แนวทางของรร.สมถวิล ที่ร่วมกับผู้ปกครอง ทำโครงการบ้านเรียนหรือ Home School เปลี่ยนโรงเรียนเป็นบ้าน เพิ่มเติม

บูรณาการวิชาการด้วยการเล่น คุณครูเบญจรัตน์ ฮะซุ่นเฮง รร.บ้านเรียนชวนชื่น
ชมแนวทางของโรงเรียนทางเลือกที่เปิดรับนักเรียนเป็นเด็กพิเศษ 100 % โดยการใช้วิธีการบูรณาการวิชาการ ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลายรูปแบบ ยังใช้หลักการ "ถักทอทอดแห" คือการให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง ที่แตกต่างกันออกไปถึง 10 ระดับ เพิ่มเติม

เด็กพิเศษเรียนร่วมผ่านโครงงาน ดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ, อ.แพรว ธรรมหรรษา, อ.ปรีชา สุวรรณเจริญ รร.อนันตา
ชมการนำแนวคิดการเรียนร่วมเต็มรูปแบบ มาใช้กับเด็กพิเศษที่โรงเรียน โดยโรงเรียนเน้นการสอนในรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพิ่มเติม

 
 
โรงเรียนมีการจัดการเรียนร่วมได้อย่างเป็นระบบ ชัดเจน หลังจากชมแล้ว ได้แนวคิดในการส่งเด็กพิเศษออกไปเรียนร่วมเป็นบางรายวิชาในโรงเรียนปกติ และให้นักเรียนพิเศษได้มีโอกาสรับการประเมินในชั้นเรียนปกติ ปัจจุบันได้ส่งนักเรียนพิเศษ (นักเรียนพิการร่างกาย) ไปเรียนร่วมยังโรงเรียนปกติหลายระดับ (ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย) แต่เป็นการส่งเรียนร่วมทุกรายวิชา เด็กบางคนยังมีปัญหาตามนักเรียนปกติไม่ทัน ได้แนวคิดว่าเราอาจเป็ิดชั้นเรียนที่โรงเรียนเฉพาะความพิการของเราในบางสาระฯ และส่งไปเรียนในโรงเรียนปกติในบางสาระที่โรงเรียนเราอาจไม่มีครูสาขานั้น ๆ รวมทั้งได้แนวคิดในการนำ ICT มาใช้ในการเรียนการสอน โดยให้เด็กเป็นผู้ทำpresentation เช่น ด้วย power point นำเสนอหัวข้อที่ตนสนใจ เป็นการฝึกนักเรียนโดยองค์รวม ทั้งการสืบค้นข้อมูล การประเมิน คัดเลือก คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตลอดจนการนำเสนอข้อมูล น่าจะทำให้นักเรียนสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น เพราะตนเองได้ลงมือปฏิบัติ อีกทั้งสื่อคอมพิวเตอร์และ ICT เป็นสิ่งที่เด็กสนใจอยูแล้วเป็นพื้นฐาน ขอบคุณที่ให้แนวคิดดี ๆ
โดย สุชานาถ ยอดอินทร์พรหม (2012-03-30 01:21:49) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมระหว่างนักเรียนปกติกับนักเรียนพิเศษผู้บกพร่องทางด้านต่างๆ เป็นการจัดการเรียนที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนพิเศษโดยเฉพาะตรงที่เขาได้เรียนรู้การอยู่ในสังคมกับคนปกติซึ่งในชีวิตจริงนั้นมีผู้คนมากมายที่ไม่ได้เป็นผู้พิเศษเหมือนเขา และเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนผู้ปกติคือการปลูกจิตสำนึกอาสาดูแลเพื่อนการเรียนรู้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับผู้พิเศษ เช่นการเรียนรู้ภาษามือ หรือเทคนิคการอยู่ร่วมกันกับนักเรียนผู้พิเศษ แต่การจัดการเรียนร่วมโรงเรียนหรือสถานศึกษาควรมีการเตรียมความพร้อม บุคลากร เครื่องมือให้พอเพียง เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนแบบนี้มากที่สุด
โดย นัฏยา ลิ้มไพบูลย์ (2012-03-30 21:58:02) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv