thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 93
Rate :
 0
ความยาว : 14.16 นาที | Online : 2011-11-07  
    หลักสูตรการงานอาชีพ 14-19 มัธยมศึกษา : อุตสาหกรรมการก่อสร้าง - Secondary 14-19 Vocational : Construction Trades  
    รายการตอนนี้นำเสนอนักเรียนมัธยมปลาย ที่สมัครเข้าโครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับต้น ที่ศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในนูนเอตัน พวกเขาใช้เวลาทำงานที่ตึกโลวัลล์ เพื่อหาประสบการณ์จากคนค้าขาย แผนกการศึกษาวอริกชายร์ เป็นโครงการ 14-19 อาชีวะศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยม มีหน้าที่เพื่อส่งเสริม และพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียน วิทยาลัยการศึกษา เพื่อความก้าวหน้า และผู้จัดการอบรม โรงเรียนจะให้โอกาสนักเรียนชั้นมัธยมปลายเรียนรู้พื้นฐานของงาน จัดให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสใช้เวลา 1 วันต่อสัปดาห์ ในโลกของการทำงาน นักเรียนที่อยู่ในหลักสูตรนี้มีโอกาสจบการศึกษาจากสถาบัน หรือศึกษาต่อในวิทยาลัยที่นอร์ท วอริกชายร์ และ ฮินสคลี กุญแจสำคัญคือ การขาดบุคคลตัวอย่างที่บ้าน สามารถทำได้โดยการนำนักเรียนไปยังสถานที่ทำงานจริง การทำงานในชุมชน ช่วยสนับสนุนจิตสำนึกของการเป็นเจ้าของกิจการ ชั้นเรียน ในภาคทฤษฎีจะต้องตอบสนองในเชิงบวกต่อการเรียนในภาคปฏิบัติเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เวบไซต์ อ.สมปอง ตรุวรรณ์
ชมวิธีการของอ.สมปอง ที่ทำให้นักเรียนเข้าใจและสนุกกับการเรียนคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม

น้ำเต้าประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ คุณครูอนัญญา สมฤทธิ์
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์วัสดุท้องถิ่นทางธรรมชาติ มาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของตกแต่ง และเป็นการรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพิ่มเติม

ผู้ค้ารุ่นเยาว์ อ.นวลจันทร์ ศรีโสธร รร.วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพ (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการวางแผนการสอนวิชาคหกรรม โดยฝึกให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น จำหน่ายเป็น สร้างรายได้ให้ตัวเอง เพิ่มเติม

หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21
การสอนเน้นให้นักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และมีอาชีพติดตัว โดยให้เด็กได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง เพิ่มเติม

ปรับตัววิถีเกษตรหลังประสบเหตุอุทกภัย คุณครูสายันต์ ขันธนิยม รร.อยุธยานุสรณ์
ชมบทเรียนที่ประยุกต์ปรับให้ใช้ได้จริงกับชีวิตหลังน้ำท่วม สอนให้นักเรียนได้รู้จักการปลูกพืชผักสวนครัวเร่งด่วนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วม เพิ่มเติม

 
 
เป็นการจัดการศึกษาที่ดีมาก ถ้าประเทศไทยมาปรับปรุงและให้นักเรียนได้มีโอกาสดังตัวอย่างจะดีมาก เห็นด้วยอย่างยิ่ง และคิดว่าในอนาคต การศึกษาไทยควรจะได้มีการทำแบบนี้เช่นกัน หรือศึกษาต่อในวิทยาลัยที่นอร์ท วอริกชายร์ และ ฮินสคลี กุญแจสำคัญคือ การขาดบุคคลตัวอย่างที่บ้าน สามารถทำได้โดยการนำนักเรียนไปยังสถานที่ทำงานจริง การทำงานในชุมชน ช่วยสนับสนุนจิตสำนึกของการเป็นเจ้าของกิจการ ชั้นเรียน ในภาคทฤษฎีจะต้องตอบสนองในเชิงบวกต่อการเรียนในภาคปฏิบัติเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน
โดย สุจิตรา พันธนิตย์ (2011-11-07 20:19:38) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ
โดย กัญจนา-ไหมละเอียด (2011-11-22 11:40:06) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้ โดยฌแพาะในกลุ่มสาระการงานชีพ ที่เน้นช่างอุตสาหกรรม โดยผู้อำนวยการต้องให้การสนับสนุน ส่วนครูผู้สอน จัดทำโครงการบูรณาการร่วมกับโรงงาน หรือ ผู้ประกอบที่ต้องการฝึกนักเรียน เป็นต้น
โดย ภิรมย์ รุ่งเรืองณิชกุล (2011-11-23 16:13:08) [แสดงความคิดเห็น]
แบบอย่างการทำงานที่ดีที่จะให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ก็คือสถานที่ปฏิบัติงานจริง ถ้านักเรียนเรียนแต่ภาคทฤษฎีอย่างเดียวหรือปฏิบัติในสถานที่จำลอง มันก็จะไม่ได้ประสบการณ์เท่ากับสถานที่จริงและปฏิบัติงานจริง ได้พบกับเครื่องมือกลไกที่เป็นจริงได้พบปัญหาได้แก้ปัญหาต่างๆ คิดว่าในประเทศไทยควรมีการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนเพื่อฝึกนักเรียนให้ได้ความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับโลกของการทำงานจริง เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป
โดย นภดล รุ่งจรูญ (2011-12-27 21:31:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการศึกษาอาชีวะศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยม ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ถ้าสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นรูปธรรมได้ เพราะจะเห็นว่าการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับเด็กอาชีวะ ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรโดยเฉพาะการศึกษาในระบบทวิภาคีปัญหาต่างๆ เกิดจากหลายปัจจัยเช่น ความร่วมมือจากสถานประกอบการ หลักสูตรที่ไม่ได้มุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพ ทำให้ผู้ที่จบการศึกษาไม่สามารถทำงานหรือประกอบอาชีพได้ และที่สำคัญการพิจารณาค่าตอบแทนจะเน้นที่คุณวุฒิการศึกษาแทนที่จะเน้นคุณวุฒิวิชาชีพ
โดย อนัญญา เรืองเพ็ง (2012-04-16 21:59:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแบบอย่างการทำงานที่ดีที่จะให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ก็คือสถานที่ปฏิบัติงานจริง ได้พบกับเครื่องมือกลไกที่เป็นของจริงได้พบปัญหาได้แก้ปัญหาต่างๆ คิดว่าในประเทศไทยควรมีการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนพี่กับโรงเรียนน้องเพื่อฝึกนักเรียนให้ได้ความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับโลกของการทำงานจริงจนสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป
โดย ธเนศ อนุสรณ์ (2012-05-07 17:24:44) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv