thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 319
Rate :
 1
ความยาว : 14.15 นาที | Online : 2011-10-18  
    สุขศึกษา มัธยมศึกษา : การปฏิรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ - KS3/4 PSHE/Citizenship : Transforming the Department  
    เมื่อแซลลี จอร์จ มาถึงโรงเรียนมัธยมชูว์บูรีเนส ในเอสเซ็กส์เมื่อ 6 ปีที่แล้ว วิชาสุขศึกษาของโรงเรียนแย่มาก ติดตามชมในรายการว่าแซลลี จอร์จ ใช้กลยุทธ์อะไรพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษาซึ่งใช้ได้ผลดีทั้งกับนักเรียน และคณะครู ในรายการคุณยังจะได้ชม วิธีที่แซลลี ใช้ยกระดับสถานะของสุขศึกษาในโรงเรียน ในขณะที่ครูในโรงเรียนมีความหลากหลาย แซลลี จอร์จ ทำอย่างไรทำให้วิชานี้มีความสม่ำเสมอ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เพศศึกษา ตอนที่ 1 QQR ไขความรู้เรื่องเอดส์ อ.สมหมาย สำราญบำรุง รร. พิบูลย์รักษ์พิทยา
การเรียนการสอนเพศศึกษา โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สอนผ่านกิจกรรม การแลกน้ำ มาสอนเรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อเอดส์ เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 1
ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 2
(ตอนต่อ) ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : "เรื่องเพศ" การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอน 1 คุณครูอนุธิดา สุวรรณรัตน์, คุณครูเอื้อมพร บัวถนอม, คุณครูสุมาลี เวียงเตา รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ชมว่าการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศ สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ ระดับอนุบาล โดยการนำเพลง และกิจกรรมสนุกๆ มาสร้างสรรค์ในการสอน ส่วนชั้น ป.1 – ป. 6 เป็นการนำแผนการสอนระดับมัธยมมาประยุกต์เพื่อให้เหมาะกับวัยของนักเรียน เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : วัยใสรู้ทันสื่อ คุณครูธีระวัฒน์ หนูขาว รร.พิบูลอุปถัมภ์
หลังการอบรม ชมการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน โดยเปิดเป็นวิชาเพิ่มเติมในชื่อวิชา "สุขภาพวัยใส" โดยการใช้เกม และกิจกรรมนันทนาการเข้ามาประยุกต์ให้แผนการสอนสนุก และมีสีสันมากขึ้น เพิ่มเติม

 
 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรทำความเข้าใจกับครูทุกคนก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง และควรได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการและครูในกลุ่มสาระและทำความเข้าใจกับนักเรียนด้วย
โดย มนทกานต์ คำยา (2011-11-08 15:23:30) [แสดงความคิดเห็น]
อุปสรรคอย่างหนึ่งในการสอนสุขศึกษา เนื่องจากผู้ที่เรียนจบเอกสุขศึกษาไม่ได้สอน คนที่สอนก็ไม่ได้เรียนมาทางนี้ อย่างดีก็ครูพลศึกษา นอกนั้นก็แล้วแต่ว่าครูคนไหนว่าง จึงทำให้การจัดการเรียนรู้ค่อนข้างเป็นอุปสรรค หากมีจิตใจที่พร้อมในการสอนก็ไม่มีปัญหา แต่ที่ผ่านมาไม่มีเป้าหมาย และไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเท่าที่ควร
โดย สุมน คณานิตย์ (2011-11-13 12:02:57) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กจะเข้าใจในเรื่องการปฎิรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ขึ้นอยู่กับการวางแผนและการสอนของครู
โดย นูรียะ สะมะแอ (2012-01-20 11:04:55) [แสดงความคิดเห็น]
ขึ้นอยู่ครูทั้งหมด
โดย นูรฮาซัน ยูโซ๊ะบลูกา (2012-01-24 02:10:38) [แสดงความคิดเห็น]
ข้อพึงระวังคือ เกิดการต่อต้านจากครูในหมวดวิชา เนื่องจากครูบางคนรักความสบาย ต้องการสอนโดยตะโกนบอกเด็กไปวัน ๆ เท่านั้น ไม่ได้ต้องการพัฒนาการสอนของตนเพื่อผลประโยชน์ของเด็กแต่อย่างใด
โดย บุญรอด จำเริญกิจ (2012-01-30 20:51:38) [แสดงความคิดเห็น]
นับว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ใช้การมีส่วนร่วม ร่วมคิดและร่วมทำจากครูนอกกลุ่มสาระ ซึ่งสามารถใช้หลักบูรณาการข้ามกลุ่มสาระได้ แต่ก็อาจมีปํญหาความไม่เข้าใจของครูนอกกลุ่มสาระ ซึ่งทางงานวิชาการจำเป็นต้องเข้ามาบทบาทในการจัดการ ตลอดจนผู้บริหารต้องเห็นชอบและรับทราบปัญหาข้อดีและข้อเสีย เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ให้นักเรียนได้รับความรู้และประโยชน์โดยแท้จริง
โดย ณัฎฐ ศรีเสาวลักษณ์ (2012-04-04 14:09:14) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ข้อคิดในการนำมาจัดทำแผนการสอน
โดย ณัฐพงษ์ แหลมหลัก (2012-04-08 14:01:20) [แสดงความคิดเห็น]
อุปสรรคอย่างหนึ่งในการสอนสุขศึกษา เนื่องจากผู้ที่เรียนจบเอกสุขศึกษาไม่ได้สอน คนที่สอนก็ไม่ได้เรียนมาทางนี้ อย่างดีก็ครูพลศึกษา นอกนั้นก็แล้วแต่ว่าครูคนไหนว่าง จึงทำให้การจัดการเรียนรู้ค่อนข้างเป็นอุปสรรค หากมีจิตใจที่พร้อมในการสอนก็ไม่มีปัญหา แต่ที่ผ่านมาไม่มีเป้าหมาย และไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเท่าที่ควรดังนั้นงานวิชาการจำเป็นต้องเข้ามาบทบาทในการจัดการ ตลอดจนผู้บริหารต้องเห็นชอบและรับทราบปัญหาข้อดีและข้อเสีย เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ให้นักเรียนได้รับความรู้และประโยชน์โดยแท้จริง
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-04-21 17:35:38) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาสุขศึกษาเป็นวิชาที่สำคัญมากในชีวิตประจำวันของนักเรียนทุกคน แต่การให้ความสำคัญกับวิชานี้ทั้งในด้านของหลักสูตรและด้านของการผลิตบุคลากรที่ตรงกับสาขายังมีจำนวนน้อย ดังนั้นการสอนในโรงเรียนปัจจุบันจึงมีน้อยโรงเรียนที่มีครูที่จบทางด้านสุขศึกษาโดยตรง ส่วนใหญ่คือครูพลศึกษาหรือถ้าเป็น มัธยมอาจจะเป็นครูวิทยาศาสตร์เพราะมีเรื่องของระบบต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง จากสิ่งที่ได้ดูมีวามคิดจุดประกายที่เราในฐานะครูพลศึกษาคนหนึ่งที่รับผิดชอบการสอนสุขศึกษาต้องจุดประกายตัวเองให้มีความรู้ ความสามารถและพร้อมที่จะสอนตลอดเวลา การเตรียมการสอนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด และการปรับปรุงการสอนเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน สอนอย่างไรให้นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของวิชานี้ไม่น้อยไปกว่าวิชาอื่น ๆ :tv18:
โดย จิรัฎฐ์ ชีพนุรัตน์ (2013-02-08 16:29:21) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv