thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 420
Rate :
 4
ความยาว : นาที | Online :  
     
     
     
Share |
 

การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียน การสอน ที่กระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติ เพิ่มเติม

ป๊อปอัพ พุทธประวัติ อ.อุทุมพร มุลพรม รร.วัดทุ่งมน
การทำป๊อปอัพ เป็นการฝึกให้นักเรียนสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง จากนั้นครูก็จะรวบรวมภาพของทุก ๆ คน นำมารวมกันเป็นเล่ม เป็นหนังสือเรียน เรื่อง พุทธประวัติ ที่เด็ก ๆ ทุกคนในห้องช่วยกันทำ 1 เล่ม เพิ่มเติม

สอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ
เยาวชนในสังคมปัจจุบันมักเลือกทางเดินที่ผิด และส่งผลกระทบต่อตนเอง อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ซึ่งสอนสังคมมา 30 ปี เพิ่มเติม

ธรรมะทันสมัย อ.บุญยิน ศรีระวัตร
การสอนเรื่องพุทธศาสนา โดยใช้สื่อการสอนเป็นหนังสือภาพแบบ pop-up เพิ่มเติม

เกมไม้ตีแมลงวัน อ.เบญจา พูลเกษ รร.วัดจันทร์ตะวันออก
ชมวิธีสอนในรูปแบบใหม่ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คิดขึ้น ในวิชาพุทธศาสนาที่มีอยู่มาทำเป็นเกม เรียกว่า “เกมไม้ตีแมลงวัน” เพิ่มเติม

 
 
การใช้สื่อนอกห้องเรียนเป็นสถานที่ใกล้เคียง เป็นการจัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ดีและสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน ทำให้เกิดความสนใจใครรู้และกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น เกิดความจดจำอย่างยั่้งยืน โรงเรียนควรจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้มากที่สุด ได้ชมตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนของครูชาวต่างชาติและการเรียนรู้ของเด็กในต่างประเทศเป็นอีกทางหนึ่งที่ทำให้ครูและเด็กเกิดความคิดที่จะำพัฒนาตนเอง และร่วมกิจกรรมกันด้วยดี และยังเร้าความสนใจของนักเรียนได้อีกด้วย เเละเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกรักธรรมชาติด้วย
โดย ชาญวิทย์ จันทะวงษ์ (2011-11-08 02:06:43) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่สถานศึกษาทุกแห่งควรให้ควรสำคัญ เพราะนอกจากจะเป็นโครงการที่ทำให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วยังสามารถปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเกิดความรักและหวงแหนธรรมชาติ ทั้งยังปลูกฝังความคิดที่จะเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติ การดำเนินการจะต้องใช้เวลาเป็นปี เพราะการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์จะต้องใช้เวลาและต่อเนื่อง คุณครูทุกท่านควรนำกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้เข้าไปบูรณาการเข้ากับรายวิชาที่สอน และจะต้องหาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีอยู่ใกล้สถานศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนจะได้ไม่จำเจแต่ในห้องเรียน :tv15:
โดย สมจิตร ชัยบัง (2011-12-19 14:31:16) [แสดงความคิดเห็น]
การที่ใช้สื่อการเรียนการสอนนอกห้องเรียนนั้น เป็นการแสวงหาความรู็ที่ดี ทำให้รู็ถึงป่ะโยชน์ของธรรมชาติแระสิ่งแวดล้อมต่างๆๆๆรอบตัว ทำให้นักเรียนนักศึกษารู้ถึงประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม รุ้จักรักษา หวงแห มากยิ่งขึ้นไป ทั้งยังเปนการปลูกผังความคิดของนักเรียนให้เข่้าใจสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้มจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากความตั้งใจของนักเรียนจริงๆ ปฎฺบัติจิงและก็ได้ลงมือทำจริง การที่ทุกคนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องดีมาก คุณครูควรจะพานักเรียนออกมาหาความรู้ใหม่กับธรรมาชาติ มากขึ้น จะทำให้นักเรียนมีความคิดที่แตกต่าง และยังปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้รู้จักรักษาธรรมาชาติ และสิ่งแวดล้อม อีกด้วย
โดย กนิษฐา กาญจนภูมิ (2011-12-24 15:53:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโครงการที่ดี สามารถทำให้เด็กๆรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
โดย อุษณีย์ แวดอเล๊าะ (2012-01-05 15:37:43) [แสดงความคิดเห็น]
การที่ใช้สื่อการเรียนการสอนนอกห้องเรียนนั้น เป็นการแสวงหาความรู็ที่ดี ทำให้รู็้ถึงป่ะโยชน์ของธรรมชาติแและสิ่งแวดล้อมต่างๆๆๆรอบตัว ทำให้นักเรียนนักศึกษารู้ถึงประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม รู้จักรักษา หวงแหสิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่า มากยิ่งขึ้นไป ทั้งยังเป็นการปลูกผังความคิดของนักเรียนให้เข้าใจสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากความตั้งใจของนักเรียนจริงๆ ปฎฺบัติจริงและก็ได้ลงมือทำจริง การที่ทุกคนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องดีมาก คุณครูควรจะพานักเรียนออกมาหาความรู้ใหม่กับธรรมาชาติ มากขึ้น จะทำให้นักเรียนมีความคิดที่แตกต่าง และยังปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้รู้จักรักษา
ธรรมาชาติ และสิ่งแวดล้อม อีกด้วยนอกจากนั้นยังนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย มนต์ศิริ ทองมั่น (2012-02-15 00:25:59) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สื่อการเรียนการสอนนอกห้องเรียนเป็นการแสวงหาความรู้จากที่ดีมากเกิดประสบการณ์ตรงได้ปฏิบัติจริง นักเรียนเห็นคุณค่าใในช้ทรัพยากรช่วยกันลดภาวะโลกร้อน มีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น
โดย มนต์ศิริ ทองมั่น (2012-02-15 00:31:15) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนนั้นสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้แก่ผู้เรียนเพราะเป็นการเรียนจากสถานที่จริง ได้ลงมือปฏิบัติจริงเมื่อเกิดปัญหาก็สามารถร่วมมือกันแก้ไขปัญหานั้นได้อีกทั้งการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องที่ทุกคนในโลกต้องร่วมมือกันปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน จากวีดีโอที่ได้ดูครูผู้สอนสามารถสอดแทรกเนื้อหาความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ทุกเรื่องจากการพานักเรียนไปทัศนศึกานอกสถานที่และมีการวางแผนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องท่จะไปทัศนศึกษาเป็นอย่างดี สมควรเอาเยี่ยงอย่างค่ะ :tv02:
โดย สุพัตรา มาลัย (2012-04-02 11:17:20) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมทัศนศึกษา ตามโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริง นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติได้ดีกว่าการสอนในห้องเรียน เป็นการเชื่อมโยงความรู้ โดยผ่านประสบการณ์ตรง ทำให้นักเรียนเกิดสามัญสำนึกในการรักท้องถ่นของตนเอง การจัดกิจกรรมพบว่าเราควรจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ ครูทุกกล่มสาระสามารถทำงานเป็นทีมในการพัฒนาหลีกสูตร โรงเรียนก็ได้ดำเนินการเช่นกัน แต่ปัญหาคือขาดความร่วมมือที่ดีระหว่างโรงเรียน และชุมชน จะนำความรู้ไปพัฒนา ประยุกต์ใช้ในโรงเรียนต่อไป
โดย นายสุนทร จอมพรรษา (2012-04-11 11:25:15) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมเรื่อง การใช้สิ่งแวดล้อม : โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม - Using The Environment : Back to Natureเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกตลอดจนการได้เข้าร่วมและ เป็นเจ้าของร่วมกัน ที่ได้รับผลกระทบการสิ่งแวดล้อม รู้จักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุดและรักษาโลกอย่างยั่งยืน นับว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก เพราะแต่ละโรงเรียนมักมองข้ามสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวชอบไปทัศนศึกษาที่ห่างไกลลืมสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียน ถ้าเรามาช่วยกันปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในถิ่นที่อยู่อาศัยช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักหวงแหนธรรมชาติสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวย่อมเกิดผลดีทั้งตัวนักเรียน และชุมชนเป็นอย่างดี
โดย ชำนาญ บุตรคำโชติ (2012-04-11 14:01:05) [แสดงความคิดเห็น]
การที่ใช้สื่อการเรียนการสอนนอกห้องเรียนนั้น เป็นการแสวงหาความรู็ที่ดี ทำให้รู็ถึงป่ะโยชน์ของธรรมชาติแระสิ่งแวดล้อมต่างๆๆๆรอบตัว ทำให้นักเรียนนักศึกษารู้ถึงประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม รุ้จักรักษา หวงแห มากยิ่งขึ้นไป ทั้งยังเปนการปลูกผังความคิดของนักเรียนให้เข่้าใจสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้มจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากความตั้งใจของนักเรียนจริงๆ ปฎฺบัติจิงและก็ได้ลงมือทำจริง การที่ทุกคนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องดีมาก คุณครูควรจะพานักเรียนออกมาหาความรู้ใหม่กับธรรมาชาติ มากขึ้น จะทำให้นักเรียนมีความคิดที่แตกต่าง และยังปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้รู้จักรักษาธรรมาชาติ และสิ่งแวดล้อม อีกด้วย
โดย นวลสวท ไชยช่อฟ้า (2012-04-13 12:51:37) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สิ่งแวดล้อม : โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม - Using The Environment : Back to Nuture รายการตอนนี้เป็นตัวอย่างที่ดี ในการปลูกฝังให้เด็กรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อม การปลูกฝังตั้งแต่วัยเรียนจะยั่งยืนกว่ามาสอนในรั้วมหาวิทยาลัย อย่างในรายการชี้แนะให้เห็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาปีหนึ่งตั้ง 6 ครั้ง โดยนำนักเรียนไปทัศนศึกษาใกล้โรงเรียนในท้องถิ่นตนเอง ไปสำรวจแม่น้ำ วัดความกว้าง ความลึก และความเร็ยของสายน้ำ มีการติดตามผลดูนักเรียนนำสิ่งที่ค้นพบจากการสำรวจมาออกแบบโปสเตอร์ สอนโดยให้นักเรียนสัมผัสของจริง รู้ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวจะได้รู้จักรักษาและหวงแหน เป็นตัวอย่างการสอนที่ดีมาก
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-04-14 22:39:24) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สิ่งแวดล้อม : โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม =ดนี้ถือว่าเป็นอย่างที่ดีที่จะพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทุกโรงเรียนควรจัดกิจกรรมแบบนี้ให้มาก นอกจากนี้นักเรียนยังมีโอกาสที่ได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ดี ได้สัมผัสกับของจริง จะส่งผลให้นักเรียนเกิดความกระตือร้น ไม่เบื่อหน่ายในการเรียน แต่สิ่งสำคัญคือ โรงเรียนและชุมชนจะต้องร่วมมือกัน เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และซึมซับต่อไป
โดย ศรสิน จอมพรรษา (2012-04-17 11:44:25) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สิ่งแวดล้อม : โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม - Using The Environment : Back to Nature
ติดตามนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาเซนต์แคเทอรีน ในเมืองบริดพอร์ต ไปสำรวจโกลเดน แคป เอสเตทในแคว้นดอร์เซ็ต โรงเรียนเข้าร่วมในโครงการปกป้อง และอนุรักษ์ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี กับองค์กรเพื่อการอนุรักษ์แห่งสหราชอาณาจักร โรงเรียนไม่ได้เพียงแค่สนับสนุนงานขององค์กรอนุรักษ์ แต่ยังพัฒนา และปรับปรุงโปรแกรมการศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้น โปรแกรมนี้มีระยะเวลา 1 ปีเต็ม และเป็นงานที่ทำร่วมกันทั้งโรงเรียน เราได้เห็นนักเรียนเฝ้าสังเกตระหว่างที่พวกเขาสำรวจแม่น้ำ จนกระทั่งออกสู่ทะเลโดยทำการวัดความกว้าง ความลึก และความเร็วของสายน้ำ รายการยังนำเสนอโครงการติดตามผลซึ่งนักเรียนนำสิ่งที่ตนค้นพบจากการสำรวจมาออกแบบโปสเตอร์
เป็นการเน้นทักษะการคิด และรูปแบบการเรียนรู้ การได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวทำให้ได้รับข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับสถานที่ที่เราอาศัยอยู่
ได้เชื่อมโยงข้อมูลจากข่าวมาหาสิ่งที่พบเห็นจริง รู้ว่าความเร็วของกระแสน้ำการไหลของน้ำ น้ำจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืช และสัตว์ การเปลี่ยนแปลงของโลก สมัย 200 ล้านปีที่แล้ว มีซากฟอสซิลให้เราได้พบเห็นด้วย
ยังปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้รู้จักรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เรียนรู้ถึงประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
โดย จรีภรณ์ ทิศอาจ (2012-05-29 17:43:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมายสำหรับเด็กนักเรียนสามารถสร้างประสบการณ์ตรงที่ดี เรียนรู้ท้องถิ่นของตนเอง จากเรื่องใกล้ตัวไปสู่เรื่องไกลตัว เด็กเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการรอบด้าน เรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดความรักและหวงแหนธรรมชาติ ช่วยกันดูแลรักษาให้คงอยู่เป็นการปลูกจิดสำนึกที่ดี มีความรู้ที่คงทน จดจำได้นาน และสามารถทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ได้อย่างมีความสุข แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังให้อยู่ในตัวของเด็ก
โดย สากิยา ศิริวงษ์ (2012-05-31 23:03:39) [แสดงความคิดเห็น]
การที่ใช้สื่อการเรียนการสอนนอกห้องเรียนนั้น เป็นการแสวงหาความรู็ที่ดี ทำให้รู็ถึงป่ะโยชน์ของธรรมชาติแระสิ่งแวดล้อมต่างๆๆๆรอบตัว ทำให้นักเรียนนักศึกษารู้ถึงประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม รุ้จักรักษา หวงแห มากยิ่งขึ้นไป ทั้งยังเปนการปลูกผังความคิดของนักเรียนให้เข่้าใจสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้มจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากความตั้งใจของนักเรียนจริงๆ ปฎฺบัติจิงและก็ได้ลงมือทำจริง การที่ทุกคนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องดีมาก คุณครูควรจะพานักเรียนออกมาหาความรู้ใหม่กับธรรมาชาติ มากขึ้น จะทำให้นักเรียนมีความคิดที่แตกต่าง และยังปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้รู้จักรักษาธรรมาชาติ และสิ่งแวดล้อม อีกด้วย
โดย รติกร ขันโสดา (2012-06-17 20:24:13) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv