thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1252
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.16 นาที | Online : 2011-09-08  
    ก้าวสู่ครูนักสื่อสารภาษาอังกฤษมืออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เมล็ดพันธุ์ครู)  
    ปัญหาสำคัญของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษในปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่คืออาย และกลัวที่จะพูดผิด ดร.วิภาดา ประสารทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้คิดการฝึกนักศึกษาให้กล้าสื่อสารภาษาอังกฤษ ผ่านวิชา “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ” เริ่มจากขั้นตอนง่าย ๆ กลุ่มเล็ก ๆ ไปจนถึงการพูดต่อหน้าสาธารณชน เทคนิคนี้ทำให้นักศึกษาเกิดความกล้าที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษ และส่งผลต่อยอดไปถึงการไปฝึกต่อให้กับเด็กนักเรียนของพวกเขาในห้องเรียนให้เกิดความกล้าในการสื่อสารภาษาอังกฤษต่อไปได้ด้วยเช่นกัน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สร้างครูปฐมวัยด้วยหลัก Brain Based Learning (เมล็ดพันธุ์ครู)
คุณสมบัติสำคัญของครูปฐมวัย จะต้องมีทักษะทางด้านอารมณ์ที่ดี มีความอ่อนโยน ละเมียดละไม ดร.นริสานันท์ จึงมุ่งพัฒนานักศึกษาปฐมวัยโดยใช้ทฤษฎี Brain Based Learning เพิ่มเติม

ใช้กิจกรรมนำการสอนภาษาไทย อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ , อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์
ปัญหาสองอย่างของการสอนภาษาไทยคือ ทัศนคติที่มองภาษาไทยน่าเบื่อ และเด็กมักขาดพื้นฐานที่ดีทางหลักภาษา เพราะมักอาศัยแต่การท่องจำเพียงอย่างเดียว เน้นการสร้างครูภาษาไทยพันธุ์ใหม่ที่ใช้ “กิจกรรมนำการเรียนรู้” ฝึกครูให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

การสร้างนิสิตปัญญาเลิศ (ครูพันธุ์ใหม่ มศว.) ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธุ์วงศ์
คณะศึกษาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร มีการจัดทำหลักสูตรให้นิสิตทุกคน มีความพร้อมด้วยการศึกษาพฤติกรรมของเด็กให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยจัดตั้ง “ศูนย์อัจฉริยภาพ” ขึ้นมา เพิ่มเติม

นำภูมิปัญญาพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ (เมล็ดพันธุ์ครู)
เปิดมุมมองใหม่ ในการพัฒนาสื่อการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ อ.วีระพงษ์ แสงชูโต จึงริเริ่มวิชาภูมิปัญญาเชิงวิทยาศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเห็นคุณค่า และหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มเติม

สอนเรียนเขียนอ่านด้วย EKKE มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนพัฒนศึกษา (เมล็ดพันธุ์ครู)
ความสำคัญว่าการเรียนภาษาไทย ต้องเริ่มต้นจากขั้นหัดเรียนเขียนอ่านตั้งแต่ชั้น ป.1 เป็นพื้นฐานสำคัญ ชมเทคนิคการสอนที่เรียกว่า EKKE มี 4 ขั้นตอน ที่ครูสามารถสร้างกิจกรรมบูรณาการได้หลากหลาย เพิ่มเติม

 
 
เยี่ยมแฮะ ชอบๆ ต้องได้นักศึกษาที่กล้าพูด และมีความสามารถในการการสื่อสารภาษาอังกฤษแน่ๆ เนอะ
โดย ชื่อนี้ไม่จริงจ้ะ (2011-09-09 11:40:07) [แสดงความคิดเห็น]
เริ่มตั้งแต่นักสึกาที่เรียนเป็นครูเป็นการเริ่มที่ถูกต้องค่ะ เพราะเมือครูผู้สอนให้นักเรียนฝึกพูดเพื่อการสื่อสาร ครูเองก็ควรจะมีความสามารถในการสื่สารด้วย เห็นด้วยและชื่นชมที่มีโครงการสำหรับนักศึกษาครูให้ได้รับประสบการณือันดี และให้พวกเขาได้นำไปต่อยอดกับเด็กนักเรียนต่อไป
โดย พนิดา สมัยคมสัน (2011-09-10 20:52:01) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากการสอน ถ้านักเรียนเก่งนะ
โดย ถาวร จักรมานนท์ (2011-09-11 21:14:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิชาการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก ตอนสมัยเรียนระดับปริญญาตรีไม่มีวิชาแบบนี้ให้เลือกเรียน แต่พอออกมาทำงานได้รู้เลยว่าภาษาอังกฤษสำคัญมากในปัจจุบัน เพราะโรงเรียนบางส่วนในปัจจุบันกำลังจะพัฒนาให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล และในอนาคตอันใกล้กำลังจะเปิดสมาคมของอาเซียนแล้ว ดังนั้นการเพิ่มเติมภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่เด็กนักเรียนไทยจะสามารถแข่งขันในตลาดอาเซียนได้ ซึ่งก่อนที่นักเรียนจะได้รับประสบการณ์นี้ ครูต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดก่อน ...
โดย สุริยา บัวหอม (2011-10-21 14:15:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเริ่มต้นอาชีพครูภาษาอังกฤษที่ดีมากค่ะ
โดย พรฤดี ส่องศรี (2011-11-21 21:54:35) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำไปปรับใช้ในระดับมัธยมได้ค่ะ
โดย พรฤดี ส่องศรี (2011-11-22 09:55:53)
เป็นสิ่งจำเป็นมาก ถ้าจะก้าวสู่อาเซียน คุณพร้อมหรือยังคะ?
โดย วิชญานันท์ (2012-02-21 20:15:19) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้ทางภาษามีความสำคัญ โดยเฉพาะภาษาที่เป็นสากลใช้กันมากคือภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ต้องฝึกบ่อย ๆ จนเกิดทักษะ ชำนาญ //กล้าที่จะพูดผิดบ้างไม่เป็นไร แก้ไข พัฒนาได้ // การจัดกิจกรรมสัมมนาของนักศึกษาครูด้วยการใชัภาษาอังกฤษ 100 เปอร์เซ็น OK เลยครับ
โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ (2012-02-23 00:35:39) [แสดงความคิดเห็น]
ผมคิดว่า ความกล้าเป็นสิ่งที่ทุกๆคนที่ต้องการที่จะพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้กับตัวเองและคนที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ กล้าในที่นี้หมายความว่า กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษ กล้าที่จะใช้มันโดยไม่ต้องคำนึกถึงว่าจะถูต้อง หรือถูกหลักไวกรย์หรือไม่ เเต่ต้องคำถึงว่าจะสื่อสารอย่างไรให้ผู้ฟังเข้าใจตรงกับเรา จากนั้นเราจึงค่อยๆแกไขวิธีการพูดให้ถูกต้องยิ่งขึ้น และในปี 2558 คิดว่าเราจะต้องได้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเเล้วต้องเตรียมตัวให้พร้อม
โดย ทนง มาไชยนาม (2012-03-17 13:22:57) [แสดงความคิดเห็น]
ก้าวสู่ครูนักสื่อสารภาษาอังกฤษมืออาชีพ เห็นด้วยกับการเป็นครูสอนภาษา ตัวครูเองต่องสื่อสารได้ก่อน นักเรียนก็จะได้เอาเป็นแบบอย่าง
อันนี้สามารถเอามาปรับใช้กับมัธยม (สอนภาษาญี่ปุ่น) ให้นักเรียนได้ฝึกพูดอะไรที่เกี่ยวกับตนเอง หรือตามโครงสร้างไวยากรณ์ที่เรียนไปแล้ว พูดโดยไม่ต้องดู สคริบ ทำให้นักเรียนกล้าพูด หรือเวลาฝึกบทสนทนาก็ต้องให้นักเรียนจำ ฝึกพร้อมกันทั้งห้อง ทีละประโยค ย้ำ 2-3 ครั้ง ต่อประโยคใหม่ไปเรื่อย ๆ แล้วก็จับคู่ฝึก นักเรียนก็จะจำโครงสร้างประโยคได้ และให้นำไปใช้ต่อนอกห้องเรียน ไปถามกับเพื่อนต่างห้อง
โดย วลีรัตน์ สุขาพันธุ์ (2012-04-01 15:59:32) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบพระคุณแนวความสอนของครูมาก สามารถช่วยเหลือและนำไปประยุกต์ใช้สำหรับครูฝึกสอนได้อย่างดี ครูมีความคิดสร้างสรรค์และนำมาประยุกต์ใช้ ซึ่งการคิดและนำไปใช้สามารถฝึกฝนให้นิสิตได้นำไปใช้ สามารถนำหลักการนี้ไปใช้ได้ดีทีเดียว น่าจะมีการแนวการสอนของครูไปบรรจุในหลักสูตรอย่างชัดเจน การสอนของครูสนุกมาก เสมือนเด็กมหาวิทยาลัยเป็นเด็กประถม มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน นิสิตคนไหนได้เรียนกับอาจารย์น่าจะมีเทคนิคการสอนที่ดี และมีประโยชน์ต่อตนเองมากๆ
โดย ณภัทร ศิริพัฒนกุลวงศ์ (2012-04-03 17:46:57) [แสดงความคิดเห็น]
ก้าวสู่ครูนักสื่อสารภาษาอังกฤษมืออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เมล็ดพันธุ์ครู)
ในฐานะที่ตนเองเป็นครูใหม่ แต่ไม่ใช่สาขาวิชาภาอังกฤษ เมื่อดูแล้วรู้สึกว่าสามารถนำมาบูรณาการใช้กับทุกสาขาวิชา คือ ให้นักเรียนได้ฝึกปฎิบัติ ส่วนภาษาอังกฤษก็ฝึกพูดอะไรที่เกี่ยวกับตนเอง หรือตามโครงสร้างไวยากรณ์ที่เรียนไปแล้ว พูดโดยไม่ต้องดู สคริบ ทำให้นักเรียนกล้าพูด ฝึกพร้อมกันทั้งห้อง แล้วก็จับคู่ฝึก นักเรียนก็จะจำโครงสร้างประโยคได้ และให้นำไปใช้ต่อนอกห้องเรียน ไปถามกับเพื่อนต่างห้อง และในปัจจุบันสำคัญมากเพราะในปี 2558 ต้องได้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเเล้วต ้องเตรียมตัวให้พร้อม
โดย นิรมล รอดไพ (2012-04-21 22:44:32) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv