thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1275
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.26 นาที | Online : 2011-09-07  
    โคลน...สร้างอาชีพ ครูอาลัย จันทร์กระจ่าง รร.หนองสูงสามัคคีวิทยา  
    ชมการสอนของ ครูอาลัย จันทร์กระจ่าง รร.หนองสูงสามัคคีวิทยา จังหวัด มุกดาหาร เรื่องการย้อมผ้าด้วยโคลน เน้นกระบวนการปฎิบัติ และศึกษาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น นำนักเรียนลงไปเรียนที่แหล่งเรียนรู้ เพราะว่าการย้อมผ้าด้วยโคลนเป็นสินค้า OTOP ของหมู่บ้าน สอนนักเรียนตั้งแต่เริ่มปลูกฝ้าย ดูแลแปลงฝ้าย เก็บเกี่ยว ตลอดจนกระบวนการผลิตเส้นฝ้าย ได้แก่การอิ่ว การดีดเข็นฝ้ายด้วยหลาซึ่งเป็นวิธีแบบโบราณ การนำเส้นฝ้ายที่ได้มาย้อมสีธรรมชาติ และการย้อมผ้าด้วยโคลน จนถึงกระบวนการทอ ได้แก่การพ้นฮูก การตักฝ้ายใส่กระบอกปั่นหลอด กางกี่ และทอเป็นผืนผ้า  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เวบไซต์ อ.สมปอง ตรุวรรณ์
ชมวิธีการของอ.สมปอง ที่ทำให้นักเรียนเข้าใจและสนุกกับการเรียนคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม

น้ำเต้าประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ คุณครูอนัญญา สมฤทธิ์
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์วัสดุท้องถิ่นทางธรรมชาติ มาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของตกแต่ง และเป็นการรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพิ่มเติม

ผู้ค้ารุ่นเยาว์ อ.นวลจันทร์ ศรีโสธร รร.วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพ (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการวางแผนการสอนวิชาคหกรรม โดยฝึกให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น จำหน่ายเป็น สร้างรายได้ให้ตัวเอง เพิ่มเติม

หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21
การสอนเน้นให้นักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และมีอาชีพติดตัว โดยให้เด็กได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง เพิ่มเติม

ปรับตัววิถีเกษตรหลังประสบเหตุอุทกภัย คุณครูสายันต์ ขันธนิยม รร.อยุธยานุสรณ์
ชมบทเรียนที่ประยุกต์ปรับให้ใช้ได้จริงกับชีวิตหลังน้ำท่วม สอนให้นักเรียนได้รู้จักการปลูกพืชผักสวนครัวเร่งด่วนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วม เพิ่มเติม

 
 
การย้อมผ้าด้วยโคลน เน้นกระบวนการปฎิบัติ และศึกษาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น การนำนักเรียนลงไปเรียนที่แหล่งเรียนรู้ เพราะว่าการย้อมผ้าด้วยโคลนเป็นสินค้า OTOP ของหมู่บ้าน การสอนนักเรียนตั้งแต่เริ่มปลูกฝ้าย ดูแลแปลงฝ้าย เก็บเกี่ยว ตลอดจนกระบวนการผลิตเส้นฝ้าย ได้แก่การอิ่ว การดีดเข็นฝ้ายด้วยหลาซึ่งเป็นวิธีแบบโบราณ การนำเส้นฝ้ายที่ได้มาย้อมสีธรรมชาติ และการย้อมผ้าด้วยโคลน จนถึงกระบวนการทอ ได้แก่การพ้นฮูก การตักฝ้ายใส่กระบอกปั่นหลอด กางกี่ และทอเป็นผืนผ้า
ล้วนแต่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่า หากไม่ช่วยกันอนุรักณ์รักษาเอาไว้อยากที่จะมีสืบตกทอดไปถึงลูกหลานเรา ขอชื่นชมกับการถ่ายทอดหากมีโอกาศจะเดินทางไปศึกษาหาความรู้กับท่าน
โดย ครรชิต หรีกประโคน (2011-09-08 10:33:09) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่นักเรียนเห็นขั้นตอนและฝึกปฏบัติจริงจากประสบการณ์ตรงในการทอผ้า โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดย กิ่งแก้ว ธรรมบันดาลสุข (2011-09-08 20:27:01) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำกิจกรรมความรู้ท่ีได้รับไปบูรณาการกับวิชาโครงงานทอเสื่อมีลำดับขั้นตอนการปฏิบัติและฝึกปฏิบัติจริงและได้รับความรู้ การทอ การย้อม กระบวนการปั่นฝ้าย และการเก็บฝ้ายการย้อมโคลนการทำงานล้วนมาจากภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีคุณค่า สามารถอนุรักษ์สืบทอด และเห็นคุณค่า สอดคล้องกับเศรษบกิจพอเพียง
โดย ประภารัตน์ เกื้อธวัชเกียรติ (2011-09-09 13:25:33) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ นักเรียนได้รับความรู้จากความเข้าใจค่ะ
โดย จุฑามาศ-ชนินทรภิวงศ์ (2011-09-15 22:40:52) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ นักเรียนได้รับความรู้จากความเข้าใจค่ะ
โดย จุฑามาศ-ชนินทรภิวงศ์ (2011-09-15 22:40:52) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีความพยายามสูงมากที่จัดหลักสูตรท้องถิ่นที่ครบวงจร นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เป็นประโยชน์ นักเรียนจะได้เห็นความสำคัญ และสืบสานต่อไป
โดย เกศรินทร์ สิทธิมงคล (2011-09-16 19:06:14) [แสดงความคิดเห็น]
ขอนำมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนนะค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
โดย จุฑามาศ-ชนินทรภิวงศ์ (2011-09-18 12:03:00) [แสดงความคิดเห็น]
การประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นหลักสูตรที่น่าส่งเสริมและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งในปัจจุบันนี้เด็กไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนเท่านั้นความรู้นอกห้องเรียนก็มีมากมาย นักเรียนได้สืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขาเองทำให้เขาได้มีจิตสำนึกและรักชุมชนของตนมากขึ้น
โดย พัชรี แก้วเขียว (2011-09-18 17:43:09) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการสอนของครูอาลัย จันทร์กระจ่าง มากๆๆ เพราะ เป็นการสอนที่เน้นการปฎิบัติ โดยให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาจริง จากแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน จาการได้ศึกษาจาตัวอย่างจริงๆ ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็ว ได้มีการนำควาามรู้ที่ได้มาปฏิบัติจริงอีกครั้งต่อภายในโรงเรียนอีกด้วย และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย รวีญา ขริบเอม (2011-09-20 21:35:53) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ดโดยตรงทำให้นักเรียนได้สัมผัสกับการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริง ช่วยให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้ที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างโอกาส ในการหารายได้ เป็นส่งเสริมและเสริมสร้างให้นักเรียนได้รู้จักการสร้างงานจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว อีกทั้งยังส่งเป็นสินค้าOtop ที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับนักเรียน สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริง และเป็นการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้อง และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย
โดย วรัญญา ศรีระอุดม (2011-10-12 10:54:46) [แสดงความคิดเห็น]
ครูอาลัย สร้างอาชีพเป็นการจัดกิจกรรมที่สร้างงานให้เด็กได้มัมผัสการปฏิบัตจริงที่เกิดการเรียนรู้ที่สร้างความสนุกสนานและเกิดการพัฒนาตนเองในการสร้างเสริมรายได้ห้กับครอบครัวละยังเสริมสร้างเอกลักาณ์ให้กับตนเองและชุมชนที่หลากหลายและนำมามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ทรพยากรนท้องถิ่นมาประกตืและดัดแปลงให่สอดคล้องกับความต้องกาของชุมชน นักเรียนและตามวาระของสภาพเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการรักท้องถิ่น
โดย สุมาลี หอมเลย (2011-10-12 12:08:00) [แสดงความคิดเห็น]
การจากได้รับชมวิดีโอของการย้อมผ้าด้วยโคลนของครูอาลัย ได้รับความรู้ที่หลากหลายและมีการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นสินค้า OTOP ของท้องถิ่น และเน้นกระบวนการปฏิบัติจริง ทำให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง มีความรู้ที่สามารถนำไปเป็นอาชีพของตนเองได้ มีการสร้างงาน สร้างอาชีพที่นักเรียนสามารถนำมาประกอบอาชีพของตนเองได้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมชุมชนได้เป็นอย่างดี มีการนำส่วนประกอบของท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
โดย อุทัย เมืองมุงคุณ (2011-10-12 12:19:53) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครู เป็นรายการที่เหมาะสมและดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของไทยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นรายการการเรียนการสอน เทคนิคการสอน สื่อการสอน การจัดการบริหารงานของสถานศึกษา จากการได้รับชมรายการโทรทัศน์ครู ทำให้ดิฉันได้รับการพัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอนของครูที่เป็นต้นแบบ รายการสอนกลุ่มสาระต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ระดับประถมและมัธยม ค่ะ
โดย สุพรรณี ดวงมรกต (2011-10-12 13:02:58) [แสดงความคิดเห็น]
การย้อมผ้าด้วยโคลนของครูอาลัยเน้นกระบวนการปฏิบัติและศึกษาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นนักเรียนสามารถนำไปเป็นอาชีพของตนเองได้
โดย เกศนี จงพิพันษ์ (2011-10-12 13:17:01) [แสดงความคิดเห็น]
การย้อมผ้าด้วยโคลนของครูอาลัย จันทร์กระจ่าง เน้นกระบวนการปฏิบัติจริงและศึกษาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนำนักเรียนลงไปเรียนที่แหล่งเรียนรู้โดยตรง เพราะการย้อมผ้าด้วยโคลนเป็นสินค้า OTOP ของหมู่บ้าน โดยครูอาลัย จันทร์กระจ่าง จะสอนนักเรียนตั้งแต่เริ่มปลูก การดูแลแปลงฝ้าย การเก็บเกี่ยว จนถึงกระบวนการผลิตเส้นด้าย การเก็บเกี่ยว จนถึงกระบวนการผลิตเส้นฝ้าย ซึ่งสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสิ่งที่สามารถอนุรักษ์สืบทอดและเสริมสร้างจิตสำนึกในการรักท้องถิ่น
โดย เกศนี จงพิพันษ์ (2011-10-12 21:51:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับงานอาชีพท้องถิ่นหรือการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและรักในท้องถิ่นของตนเอง ได้เรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจริง เป็นภาพของการทำงานทุกขึ้นตอน ถ้าครูได้จัดหาแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน จะทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นสนใจ ใฝ่เรียนรู้และเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้น ครูควรจัดหาแหล่งอาชีพที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันด้วย
โดย จุฑามาส บัวแก้ว (2011-10-13 09:56:14) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเสนอของการใช้ภูมิปัญญาไทยสำหรับการเรียนรู้ของเด็กไทย มีความสำคัญมากเพื่อเป็นพื้นฐาน ปลูกฝังความเป็นไทย ความภูมิใจต่อแผ่นดินเกิด และสามารถเรียนรู้ที่มา ที่ไปของสิ่งใกล้ ๆ ตัว คือ กว่าจะได้สวมใส่เสื้อผ้า หรือ ใช้ผ้าในการทำประโยชน์ต่าง ๆ กว่าจะได้มาซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นได้ผ่านกระบวนการในการทำอย่างไรบ้าง ทำให้เด็ก ๆ ได้ซึบซับคุณค่าของสิ่งของที่พวกเขาได้ใส่ และต้องขอบคุณสำหรับภูมิปัญญาของคนไทยมาแต่กาลก่อน
โดย ปรียาพร เย็นเปี่ยม (2011-10-13 11:58:58) [แสดงความคิดเห็น]
การย้อมผ้าด้วยโคลน ของชาวจังหวัดมุกดาหาร เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งเป็นการอนุลักษณ์ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาและรักษาไว้ซึ่งความเป็นการดำเนินชีวิตโดยนำสิ่งของที่ได้จากธรรมชาติมาผลิตเป็นสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชิวิตประจำวันการนำฝ้ายมาทอเป็นผืนผ้า วึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงได้นำกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเข้ามาสู่ห้องเรียนโดยนักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากชาวบ้าน
โดย อารีลักษณ์ ยศประยูร (2011-10-13 13:14:08) [แสดงความคิดเห็น]
โคลนสร้างอาชีพเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สมควรได้รับการทอดทอดมายังคนรุ่นหลังและนำมาใช้ในการประกอบการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นภูมิปัญญาที่สามารถนำไปใช้ได้ทุกท้องถิ่นเป็นการประหยัดการใช้สีจากสารเคมีเป็นการถนอมเส้นใยที่ดีมากปัจจุบันยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกมากมายที่ยังไม่ได้มีการต่อยอดเมื่อดูรายการนี้แล้วทำให้ได้คิดว่าควรมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับท้องถิ่นให้มากขึ้นทั้งวัสดุในท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย ชูศรี สุวรรณรัตน์ (2011-10-13 13:52:56) [แสดงความคิดเห็น]
การย้อมผ้าด้วยโคลนของครูอาลัยเป็นการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นที่ดีเยื่ยม เพราะการย้อมผ้าด้วยโคลนเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สถานศึกษาตั้งอยู่จริง ช่วยให้ภูมปัญญานั้นไม่สูญหายไป เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาภูมิปัญญานี้ไว้ อีกทั้งภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยโคลนยังไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม นักเรียนยังได้เรียนรู้กรรมวิธีการทอผ้าแบบท้องถิ่น นักเรียนสามารถนำความรู้จากหลักสูตรนี้ไปใช้ได้จริง ดังนั้นจึงเป็นที่น่ายินดีว่าหลักสูตรท้องถิ่นที่ดีเช่นนี้ได้ถูกนำมาแบ่งปันแก่เพื่อนครูได้เห็นเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของตนเองต่อไปในอนาคตครับ
โดย พรหมพิริยะ เรืองรัตน์ (2011-10-13 15:45:00) [แสดงความคิดเห็น]
การย้อมผ้าด้วยโคลนเป็นตัวอย่างของการบูรณาการที่ยอดเยี่ยมมากมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซึ่งโรงเรียนตามภูมิภาคต่างควรศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนอีกแนวหนึ่งที่มีคุณค่าและประโยชน์ในการบริหารจัดการสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนให้นักเรียนได้เรียนรู้นับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการศึกษาแนวใหม่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยประหยัดเงินจึงควรอนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ไว้ โทรทัศน์ครูได้นำมาให้ดูเป็นกรณีศึกษานับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดในการศึกษาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีและควรอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ลูกหลานหรือนักเรียนได้เรียนรู้ไม่ไห้หายไปจากสังคม
โดย เรืองรอง จันทรานุวงศ์ (2011-10-13 18:54:09) [แสดงความคิดเห็น]
ดีครับเด็กได้ลงพื้นที่ในการปฎิบัติจริงๆ
ได้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มปลูกฝ้าย ดูแลแปลงฝ้าย เก็บเกี่ยว ตลอดจนกระบวนการผลิตเส้นฝ้าย ได้แก่การอิ่ว การดีดเข็นฝ้ายด้วยหลาซึ่งเป็นวิธีแบบโบราณ การนำเส้นฝ้ายที่ได้มาย้อมสีธรรมชาติ และการย้อมผ้าด้วยโคลน จนถึงกระบวนการทอ ได้แก่การพ้นฮูก การตักฝ้ายใส่กระบอกปั่นหลอด กางกี่ และทอเป็นผืนผ้า ทุกขั้นตอนเด็กได้ลงมือทำเอง
เกิดการเรียนรู้หลายอย่างรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์การทอผ้าแบบโบราณด้วย
โดย พลากร ขุริมนต์ (2011-10-13 22:18:29) [แสดงความคิดเห็น]
โคลนสร้างอาชีพ เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำโคลนมาย้อมสีเชือกด้วยโคลน เป็นการเรียนรู้ที่น่าสนใจมาก เป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรสืบทอดต่อไปมาให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ เพราะโคลนเป็นวัสถุดิบที่หาง่ายและมีทุกในท้องถิ่นจึงนำความรู้ ไปใช้ได้ในทุกพื้นที่นอกจากโคลนแล้วยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกมากมายที่สำควรได้รับการเรียนรู้กและควรจักการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำมาวัสถุมาสร้างงานต่างๆ ได้
โดย อภิรัตน์ พงษ์หา (2011-10-14 08:58:37) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนได้เห็นและได้ปฏิบัติตามความรู้ของภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถนำมาใช้จริงและสามารถนำไปต่อยอดเสริมรายได้ให้กับครอบครัวได้ และการปฏิบัติงานที่สามารถเน้นความสุขของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยฝึกให้นักเรียนอดทนต่อการย้อมผ้าด้วยโคลน และการปั่นฝ้ายที่ขั้นตอนการปฏิบัติที่ยุ่งยาก ฝึกนักเรียนได้ปฏิบัติอย่างจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถหาได้จากท้องถิ่น และนักเรียนจะได้ร่วมกันอนุรักษ์วัสดุธรรมชาติเอาไว้
โดย วิไลลักษณ์ คีรินทร์นนท์ (2011-10-14 11:14:56) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการสอนของ ครูอาลัย จันทร์กระจ่าง รร.หนองสูงสามัคคีวิทยา จังหวัด มุกดาหาร เรื่องการย้อมผ้าด้วยโคลน เน้นกระบวนการปฎิบัติ และศึกษาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น นำนักเรียนลงไปเรียนที่แหล่งเรียนรู้ เพราะว่าการย้อมผ้าด้วยโคลนเป็นสินค้า OTOP ของหมู่บ้าน สอนนักเรียนตั้งแต่เริ่มปลูกฝ้าย ดูแลแปลงฝ้าย เก็บเกี่ยว ตลอดจนกระบวนการผลิตเส้นฝ้าย ได้แก่การอิ่ว การดีดเข็นฝ้ายด้วยหลาซึ่งเป็นวิธีแบบโบราณ การนำเส้นฝ้ายที่ได้มาย้อมสีธรรมชาติ และการย้อมผ้าด้วยโคลน จนถึงกระบวนการทอ ได้แก่การพ้นฮูก การตักฝ้ายใส่กระบอกปั่นหลอด กางกี่ และทอเป็นผืนผ้า
โดย สุจิตรา พันธนิตย์ (2011-10-14 13:49:05) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ดูคลิปเรื่องโคลนสร้างอาชีพแล้วเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนแบบบการใช้ภูมปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านมาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งเน้นการปฏิบัติให้นักเรียน ทำให้เกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะ เกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดกระบวนการคิดที่เป็นระบบแบบแผน และยังได้เรียนรู้ถึงประโยนช์ของการนำโคลนมาใช้ทำประโยชน์ เช่นเรื่องการย้อมสีด้วยโคลน การย้อมผ้าด้วยกระบวนการต่างๆ ทำให้ผู้เรียนรู้ยังมีความสำนึกรักบ้านเกิดได้อีกทางหนึ่งด้วย
โดย วรพงศ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ (2011-10-14 14:41:39) [แสดงความคิดเห็น]
การที่นำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราที่ใช้จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้มาเรื่อย ๆ และทรัพยากรก็ได้มีการปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ซึ่งนำมาใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้ผลผลิตที่เพิ่มจากปัจจุบันให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและรวดเร็ว จึงนับว่าเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการผลิตเพื่อให้มีคุณภาพและปริมาณตามที่เราต้องการและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าให้มากที่สุด
โดย ไกรทอง ยะแสง (2011-10-14 17:24:15) [แสดงความคิดเห็น]
ครูคือผู้รู้เพราะครูจะคอยสอนแต่สิ่งดีๆให้กับนักเรียนไม่ว่าจะเรื่องการศึกษาหรือเรื่องการประกอบอาชีพเช่นเรื่องโคลนสร้างอาชีพ คือการย้อมผ้าด้วยโคลนจาก๓ูมิปัญญาท้องถิ่นเริ่มสอนตั้งแต่เริ่มการปลูกฝ้ายดูแลฝ้ายเก็บเกี่วตลอดจนกระบวนการผลิตเส้นใยฝ้ายทุกขั้นตอนสอนให้นักเรียนปฎิบัติจริงทุกๆขั้นตอนซึ่งการเรียนรู้ในครั้งนี้สามารถทำให้นักเรีนยนนำไปใช้และทำเป็นอาชีพได้เมื่อจบออกไปแล้วนักศึกษาที่เข้าใจในแต่ละขั้นตอนก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งล้วนแต่มีประโยชน์กับคนที่เรียนรู้และสามารถนำไปถ่ายทอดให้รุ่นต่อๆไปที่สนใจเรียนรู้และใช้ประกอบอาชีพให้เกิดรายได้ด้วยภูมิปัญญาของคนไทยเอง :tv18: :tv15:
โดย สถาพร จันทรังษี (2011-10-16 12:17:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กในสมัยนี้รู้จักภูมิปัญาชาวบ้านในสมัยก่อนว่า โคลนธรรมดาๆก็มีประโยชน์สามารถนำมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้เช่นกัน อย่างเช่นการนำเอาโคลนมาย้อมผ้า และยังสามารถเป็นอาชีพเสริมรายได้ และยังทำให้ภูมิปัญาชาวบ้านไม่สูญหายไปจากประเทศไทยและพื้นที่นั้นๆ ทำให้คนเฒ่าคนแก่มีอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงตัวเอง
โดย เอกภพ อยู่คง (2011-10-16 14:39:42) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาการย้อมผ้าด้วยโคลน ได้มาจากความต้องการของท้องถิ่นเป็นการอนุรักษ์และสืบสานและได้จัดการเรียนการสอนวิชานี้ขึ้นมาจะเน้นให้ความรู้และปฏิบัติและไปศึกษาในแหล่งชุมชนผ้าหมักโคลนวิธีการทำผ้าหมักโคลนหมักเพื่อยืดอายุใช้สีที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ได้แรงบัลดาลใจมาจากการทอดแหหาปลาซึ่งชาวบ้านนำแหไปคลุกโคลนและใช้ทอดแหแล้วโคลนไม่หลุดออกจึงนำมาใช้กับผ้าทำให้ผ้ามีสีสั้นแปลกใหม่มีกลิ่นหอมของดินและนำผ้ามาทำการทอทและจะได้ผ้าที่สวยงาม
โดย หัสถพล ขุนทอง (2011-10-16 15:27:42) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ดูวิดีโอโคลนสร้างอาชีพ เป็นการสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการเรียนรู้น่าสนใจมากและเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาไทยให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงการย้อมผ้าด้วยโคลนโดยสอนให้นักเรียนฝึกทำตั้งแต่การเริ่มนำฝ้ายมาทำให้เป็นเส้นจนถึงการทอเป็นผืนผ้าที่สวยงามและผู้ที่เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้และยังได้สืบทอดให้กับลูกหลานรุ่นต่อๆไปได้อีกด้วย
โดย วงศ์เดือน สุทธิ (2011-10-18 20:45:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากค่ะ ที่มีการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ เป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยไว้ไม่ให้สูญหายไปและยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับนักเรียนด้วย
โดย รัชนี โตสติ (2011-11-06 20:46:28) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนของครูอาลัยเป็นการเรียนการสอนที่ดีมาก เป็นการนำจุดเด่นของท้องถิ่นเข้าใช้ โดยนำภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นวิทยากรผู้สอนสำหรับการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังความเป็นไทย ความภูมิใจต่อแผ่นดินเกิด และสามารถเรียนรู้ที่มา ที่ไปของสิ่งใกล้ ๆ ตัว ในกระบวนการเรียนการสอนเน้นการให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ และเกิดทักษะ เกิดความชำนาญ จนเกิดเป็นความรู้ที่ยั่งยืน และนักเรียนสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้
โดย ฬียาพร ธารเหลืองทอง (2011-11-23 20:19:31) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนเห็นขั้นตอนและฝึกปฏิบัติจริงจากประสบการณ์ตรงในการทอผ้า โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักสูตรที่น่าส่งเสริมและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งในปัจจุบันนี้เด็กไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนเท่านั้นความรู้นอกห้องเรียนก็มีมากมาย นักเรียนได้สืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขาเองทำให้เขาได้มีจิตสำนึกและรักชุมชนของตนมากขึ้น
โดย อรอนงค์ ศรีเสมอ (2011-11-30 17:13:22) [แสดงความคิดเห็น]
การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ เป็นการให้เด็กรู้จักคิดรู้จักทำ และยังสร้างอาชีพให้กับนเอง// :tv15: :tv15:
โดย อัยนี จินตรา (2012-01-12 19:32:06) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รู้จักภูมิปัญญาและเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับหมู่บ้านตนเอง
โดย อาสมิง แมแล (2012-01-14 14:30:26) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอน มีหลากหลายรูปแบบ ไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ห้องเรียนสี่เหลี่ยมอย่างเดียว การจัดการเรียนการสอนที่ดี ต้องจัดให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุนกับการเรียน ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ มีทักษะ สามารถปฏิบัติ นำไปใช้ต่อยอดได้หรือเป็นอาชีพได้ ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับ อย่างเช่น การจัดการเรียนการสอนของครูอาลัย จันทร์กระจ่าง โรงเรียนหนองแสงสูงสามัคคีวิทยา จ.มุกดาหาร เรื่อง "การย้อยผ้าด้วยโคลน" โดยพานักเรียนไปศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนจริง ปฏิบัติจริง ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จผ้าทอ แล้วนำความรู้ จัดหาวัสดุอุปกรณ์จากชุมชนในท้องถิ่นมาจัดสอนในโรงเรียนอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งเป็ฯการอนุรักษ์การย้อยผ้าด้วยโคลนแบบโบราณ แต่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเป็นสินค้า OTOP ของโรงเรียนและท้องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน กระบวนการทำงาน ผ่านสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด :tv15:
โดย สุเทพ โตสุวรรณ (2012-04-01 18:00:51) [แสดงความคิดเห็น]
นำเสนอประเด็นของการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา จ. มุกดาหาร เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับการทำงานจริง ในเรื่องของการทอผ้าและการหมักผ้าด้วยโคลน ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับการจัดการเรียนการสอนของการทอผ้า ได้มาจากการสำรวจความต้องการของชุมชนว่าต้องการให้โรงเรียนจัดหลักสูตรท้องถิ่นในเรื่องการทอผ้า ซึ่งเป็นอาชีพของคนในท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน และเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
โดย มณเฑียร พันธุมาศ (2012-09-29 23:38:11) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่นักเรียนเห็นขั้นตอนและฝึกปฏบัติจริงจากประสบการณ์ตรงในการทอผ้า โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นำเสนอประเด็นของการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา จ. มุกดาหาร เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับการทำงานจริง ในเรื่องของการทอผ้าและการหมักผ้าด้วยโคลน ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับการจัดการเรียนการสอนของการทอผ้า ได้มาจากการสำรวจความต้องการของชุมชนว่าต้องการให้โรงเรียนจัดหลักสูตรท้องถิ่นในเรื่องการทอผ้า ซึ่งเป็นอาชีพของคนในท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน และเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
โดย ทองสุข ประเสริฐสุข (2012-10-09 23:02:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการใช้สื่อการสอนที่เยี่ยมมาก ไม่น่าเชือว่าสิ่งที่เรามองข้ามดูแล้วเป็นสิ่งที่ดีมาก จะสามารถนำมาใช้เป็นสื่อการสอนที่ดีได้ สิ่งที่ประทับใจและชอบมากจะเป็นส่วนที่เป็นเรื่อง ความน่าจะเป็น เพราะมองแล้วเห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้เด็กได้มีส่วนร่วมด้วย ดูแล้วถ้านำไปใช้ในห้องเรียนก็น่าจะสร้างความสนุกสนานได้อย่างมากเลยทีเดียว ส่วนของการหาเลขยกกำลัง เป็นเทคนิคที่ดีมากเลย ทำให้หาค่าของเลขยกกำลังที่มี 2 หลักได้อย่างรวดเร็ว ส่วนเรื่องการหาเส้นรอบวงก็ดีมาก เพราะเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่แรก โดยที่ไม่ต้องท่องจำ เพราะเด็กๆมักท่องจำว่าการหาเส้นรอบวงต้องเป็นค่าไพร์คูณด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง พอนักเรียนท่องจำไม่นานก็ลืม แต่การเรียนแบบนี้ทำให้เกิดความเข้าใจและรู้ความเป็นมาของสูตรดังกล่าวด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดความจำที่คงทนต่อนักเรียนต่อไป การสอนแบบนี้มอบให้เลย
โดย วรพล โพตะกาว (2012-12-01 22:17:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากเลยครับ เพราะในการเรียนรู้นักเรียนได้สัมผัสกับการทำงานจริง ในเรื่องของการทอผ้า และการหมักผ้าด้วยโคลน ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังความเป็นไทย ความภูมิใจต่อแผ่นดินเกิด และสามารถเรียนรู้ที่มา ที่ไปของสิ่งใกล้ ๆ ตัว ในกระบวนการเรียนการสอนเน้นการให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ และเกิดทักษะ เกิดความชำนาญ จนเกิดเป็นความรู้ และนักเรียนสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตครับ :tv15:
โดย สุชาติ พุ่งจะ (2014-02-17 05:31:57) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv