thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 951
Rate :
 4
ความยาว : 14.15 นาที | Online : 2011-09-07  
    ออกทะเลเฮฮา ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร  
    ความสำคัญของการเรียนการงานอาชีพ และเทคโนโลยีในเด็ก ป.2 คือการฝึกทักษะการใช้มือ จุดประสงค์เพื่อต้องการฝึกให้เด็กมีทักษะในการปะ ตัด ฉีก ร้อย การฝึกกล้ามเนื้อตา กับมือให้สัมพันธ์กันสำคัญมากในเด็กวัยกำลังโต นอกจากนี้การกระตุ้นให้เด็กอยากทำ ก็สำคัญ เพราะเมื่ออยากทำก็อยากเรียน ครูก็จะออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการดึงเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์ (การดึงดูดกันของแม่เหล็ก) และคณิตศาสตร์ (นำของเล่นมาติดเลขแล้วให้เด็กเล่นเกมตกปลาบวกเลข)  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

โครงการพี่สอนน้องอ่าน อ.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์, อ.อ้อมขวัญ แซอัง รร.พีระยานาวิน, อ.ขนิษฐา รร.ชลประทานวิทยา
โครงการพี่สอนน้องอ่าน ชมตัวอย่างโรงเรียนนำร่อง ที่นำโครงการ พี่สอนน้องอ่าน เสริมทักษะในกลุ่มสาระต่างๆ พัฒนาภาษา ให้ความสำคัญจากการอ่านมากขึ้น เพิ่มเติม

อนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน สืบสานสู่โรงเรียน อ.นิชรา พรมประไพ
อ.นิชรา พรมประไพ จัดกิจกรรมชมรมอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านขึ้น เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมจากปราชญ์ท้องถิ่นในชุมชน เพิ่มเติม

พัฒนากลุ่มเสี่ยงด้วยลูกเสือ อ.สุเมธ สุจริยวงศ์
นำวิชาลูกเสือมาใช้พัฒนาวินัยให้นักเรียนที่โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กเกเร ก้าวร้าว พวกเขาเปลี่ยนไป เมื่อได้พบวิชาลูกเสือ เพิ่มเติม

ฝึกทักษะการคิด ตอนที่ 1 - School Matters : Thinking Skills: Brain-Based Approaches
เทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองทุกส่วน การสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้และคิดอย่างผสมผสาน เพิ่มเติม

ฝึกทักษะการคิด ตอนที่ 2 - School Matters : Thinking Skills: Brain-Based Approaches
การนำเทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองทุกส่วนมาใช้ในห้องเรียนให้เกิดผล และการใช้แผนที่ความคิดเป็นเครื่องมือระดมความคิด เพิ่มเติม

 
 
ขอชื่นชม ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร ให้ความสำคัญของการเรียนการงานอาชีพ และเทคโนโลยีในคือการฝึกทักษะการใช้มือ ต้องการฝึกให้เด็กมีทักษะในการปะ ตัด ฉีก ร้อย การฝึกกล้ามเนื้อตา กับมือให้สัมพันธ์กันสำคัญมาก นอกจากนี้การกระตุ้นให้เด็กอยากทำ ก็สำคัญ เพราะเมื่ออยากทำก็อยากเรียน มีการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการดึงเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ขอชื่นชมและจะนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้ ครับ
โดย จรัญ ชาวใต้ (2011-09-07 22:41:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่นักเรียนมีส่วนร่วม สนุก ทำให้เด็กๆรู้สึกภูมิใจในผลงาน ที่สำคัญเป็นกิจกรรมบูรณาการที่ชัดเจนมากๆ ขอชื่นชม และจะนำตัวอย่างดีๆนี้มาใช้ค่ะ
โดย เกศรินทร์ สิทธิมงคล (2011-09-08 01:28:24) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกและน่าสนใจนำไปปรับใช้ที่โรงเรียนมากคะ :tv03:
โดย ครูรส ไพเราะ (2011-09-08 13:15:53) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนุกและมีความน่าสนใจมากเลยค่ะ
คุณครูเก่งมากเลยที่สามารถจัดกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กันทั้งด้านทักษะต่างๆ คล้องคล้องกับหลายวิชาได้เป็นอย่างดี และมีความเหมาะสมกับวัย เพศ ฯลฯ
ขอชื่นชมค่ะ ^ ^
โดย พัชรี เสาวคนธ์ (2011-09-20 22:28:27) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมพบว่า ความสำคัญของการเรียนการงานอาชีพ และเทคโนโลยีในเด็ก ป.2 คือการฝึกทักษะการใช้มือ จุดประสงค์เพื่อต้องการฝึกให้เด็กมีทักษะในการปะ ตัด ฉีก ร้อย การฝึกกล้ามเนื้อตา กับมือให้สัมพันธ์กันสำคัญมากในเด็กวัยกำลังโต นอกจากนี้การกระตุ้นให้เด็กอยากทำ ก็สำคัญ เพราะเมื่ออยากทำก็อยากเรียน ครูก็จะออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการดึงเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์ (การดึงดูดกันของแม่เหล็ก) และคณิตศาสตร์ (นำของเล่นมาติดเลขแล้วให้เด็กเล่นเกมตกปลาบวกเลข)
โดย จรูญ ยอดอุโมงค์ (2011-10-04 14:20:58) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขบพระคุณท่านอาจารย์ที่นำกระบวนการเรียนการงานอาชีพมาใช้ทำให้สามารถนำความรุ้ที่ได้บุรณาการกับกลุ่มสาระคณิตสาสตร์ ศิลปะ วิทยาสาสตร์ และกลุ่มสาระอื่น ๆ อีกมาก ในการทำกิจกรรมนี้ทำให้เด็กอยากเรียน และเหมาะสมกับวัย
โดย ประภา สนิทผล (2011-10-05 07:32:54) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการออกทะเลเฮอาในรายการโทรทัศน์ไทยครูทำให้ได้แนวคิดประสบการณ์การจัดกิจกรรมกรารเรียการอนสำหรับผู้เรียนทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงได้ทดลองได้สัมผัสจับต้องทำให้ผูเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งได้ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับกลุ่มเพื่อนทำให้ได้สังคมเพิ่มเติมจากการได้องค์ความรู้จากเนื้อหาสาระที่ครูผู้สอนต้องการมอบให้กับผู้เรียนโดยเฉพาะการแก้ปัญหา การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โดย นฤมล เนื่องช้าง (2011-10-12 11:26:31) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมพบว่า ความสำคัญของการเรียนการงานอาชีพในรายการโทรทัศน์ไทยครูทำให้ได้แนวคิดประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ให้เด็กมีทักษะในการปะติด ฉีก ร้อย การฝึกกล้ามเนื้อตา กับมือให้สัมพันธ์กันสำคัญมากในเด็กวัยกำลังโต ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งได้ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับกลุ่มเพื่อนทำให้ได้สังคมเพิ่มเติมจากการได้องค์ความรู้จากเนื้อหาสาระที่ครูผู้สอนต้องการมอบให้กับผู้เรียน
โดย เพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง (2011-10-12 16:58:32) [แสดงความคิดเห็น]
ผมเป็นครูสอนศาสนา ซึ่งได้เรียนจบมาจากต่างประเทศซึ่งประเทศที่ไปเรียนมานัน ถือได้ว่ามีความทันสมัยทางการศึกษาไปเป็นอย่างยิ่งทีเดียวแต่ไม่ได้รับการยอมรับทางระบบทางการศึกษาไทย เเละไม่ได้รับการยอมรับทางองค์กรการศึกษาไทยมากนัก เลยต้องเข้าไปศึกษาต่อในระบบทางการศึกษาไทยอีกหลายปีด้วยกัน โทรทัศน์ครูเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ครูสอนศาสนา อย่างผมได้เรียนรู้และเข้าใจระบบการศึกษาไทยได้เป็นอย่างดี ตอนนี้มีความชำนาญด้านการสอน มากขึ้นแล้ว
โดย สุนทร บิลอาสัน (2011-10-13 10:25:38) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการโทรทัศน์ครูพบว่ามีความสำคัญมากในการจัดการเรียนการสอนสำหรับใช้สอนนักเรียนเพือให้ได้ประสบการณ์โดยตรงซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาในอนาคตข้างหน้าต่อไปเพื่อให้พัฒนาให้มีความรึึู่อไป ต ร ฬ ก ผ ฟ น ข
โดย ชัญณณัฏฐ์ ง้อสุรเชษฐ์ (2011-10-14 09:00:15) [แสดงความคิดเห็น]
รูปแบบการจักกิจกรรมเป็นการบูรณาการหลายๆวิชาเข้ามาด้วยกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนาสมองทั้งสองซีกไปพร้อม ๆ กัน ทั้งเด็กยังเกิดทักษะการเรียนรู้ในการทำงานเป็นทีม บรรยากาศในการจัดห้องเรียนดูแตกต่างไปจากห้องเรียนทั่วๆ ไป ซึ่งเอื้อต่อการสร้างอารมณ์ร่วมในการทำกิจกรรม ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย?ที่เป็นแขกรับเชิญผลิตงานดีๆ ออกมาให้ครูมือใหม่ที่เป็นรุ้นน้องได้เรียนรู้ให้ได้เป็นครูมืออาชีพ และดิฉันนะนำเอาหลักการกระบวนการเรียนรู้นี้ไปปรับใช้กับกิขกรรมต่อไป ขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้นะคะ
โดย ปทิตตา โลเกศกระวี (2011-10-14 16:00:12) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมากค่ะ...ได้ความรู้และเทคนิคดีๆไปประยุกต์ใช้กับเด็กๆที่สอนซึ่งอยู่ในชั้น ป.๒ เช่นกัน เด็กๆชอบให้ครูจัดกิจกรรมในลักษณะนี้มากค่ะ... :tv18:
โดย สุรีพร แพไธสง (2011-10-22 21:05:55) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อในการนำมาใช้สามารถนำไปบูรณาการกับวิชาอื่นๆได้อีกและยังเป็นเทคนิคในการสอนที่น่าสนใจและเป็นกิจกรรมที่นักเรียนไม่น่าเบื่อกับการเรียนยังได้รับประสบการณ์ตรงและได้พัฒนาทั้งกล้ามเนื้อให้ประสานกันดิฉันคิดว่าเทคนนิคนี้สามารถนำไปใช้ได้กับวิชาอื่นได้อีก ทั้งยังเป็นกิจกรรมเสริมเพื่อใช้เวลาว่างของนักเรียนพัฒนาทักษะทางวิชาการต่อไปได้อีกทำให้เด็กเกิดสมาธิมากขึ้นขอบคุณมากสำหรับเทคนิคต่างๆเพื่อให้ครูเองได้นำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์กับเด็กมากที่สุด
โดย อัจฉรา ยะโก๊ะ (2011-11-05 20:43:21) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมากๆๆๆๆ :tv02: :tv03: :tv03:
โดย ซานียะห์ มะดายอ (2012-01-10 12:02:10) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมากๆๆๆๆ :tv02: :tv03: :tv03:
โดย ซานียะห์ มะดายอ (2012-01-10 12:02:15) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมากๆๆๆๆ :tv02: :tv03: :tv03:
โดย ซานียะห์ มะดายอ (2012-01-10 12:02:21) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมากๆๆๆๆ :tv02: :tv03: :tv03:
โดย ซานียะห์ มะดายอ (2012-01-10 12:02:29) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมากๆๆๆๆ :tv02: :tv03: :tv03: :tv15:
โดย ซานียะห์ มะดายอ (2012-01-10 12:02:43) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมากๆๆๆๆ :tv02: :tv03: :tv03: :tv15:
โดย ซานียะห์ มะดายอ (2012-01-10 12:02:52) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมากๆๆๆๆ :tv02: :tv03: :tv03:
โดย ซานียะห์ มะดายอ (2012-01-10 12:02:55) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมากๆๆๆๆ
โดย ซานียะห์ มะดายอ (2012-01-10 12:02:59) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมากๆๆๆๆ
โดย ซานียะห์ มะดายอ (2012-01-10 12:03:08) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมากๆๆๆๆ
โดย ซานียะห์ มะดายอ (2012-01-10 12:03:21) [แสดงความคิดเห็น]
:tv03:จากการชมวีดีโอนี้ชอบมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะการนำเข้าสู่บทเรียน
โดย ฟาติมา นาวานิ (2012-01-13 16:21:45) [แสดงความคิดเห็น]
การฝึกทักษะการใช้มือ จุดประสงค์เพื่อต้องการฝึกให้เด็กมีทักษะในการปะ ตัด ฉีก ร้อย การฝึกกล้ามเนื้อตา กับมือให้สัมพันธ์กันสำคัญมากในเด็กวัยกำลังโต นอกจากนี้การกระตุ้นให้เด็กอยากทำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปฏิบัติจริงเพื่อฝึกทักษะปฏิบัติ ครูต้องทำการบ้านมาดีเพื่อจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัตินักเรียนมีส่วนร่วม สนุก ทำให้เด็กๆรู้สึกภูมิใจในผลงาน จากการชมวีดีทัศน์นักเรียนสนใจดีมาก
โดย มนตรี ศีลคุณ (2012-04-04 07:35:01) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02:
ออกทะเลเฮฮา ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นความสำคัญของการเรียนการงานอาชีพ และเทคโนโลยีในคือการฝึกทักษะการใช้มือ กล้ามเนื้ัอมัดเล็กและกล้าเนื้อมัดใหญ่ มีการใช้สายตา มีการใช้ทักษะทางความคิดสร้างสรรค์เข้ามาเป็นบทบาทสำคัญของการจัดประสบการร์เรียนรู้ในครั้งนี้ ผศ.จรัสศรี มีการใช้เทคนิคการอธิบายในทุกรายละเอียดทุกขั้นตอน ทั้งนี้จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อยากจะบอกว่า ผศ.จรัสศรี เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าเองที่ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ท่านเป็นคนเก่ง และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นอย่างมา :tv15:
โดย อ.ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ (จุฬาฯ) (2012-04-04 09:34:30) [แสดงความคิดเห็น]
ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตรให้ความสำคัญของการเรียนการงานอาชีพ และเทคโนโลยีในคือการฝึกทักษะการใช้มือ ต้องการฝึกให้เด็กมีทักษะในการปะ ตัด ฉีก ร้อย การฝึกกล้ามเนื้อตา กับมือให้สัมพันธ์กันสำคัญมาก นอกจากนี้การกระตุ้นให้เด็กอยากทำ ก็สำคัญ เพราะเมื่ออยากทำก็อยากเรียน มีการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการดึงเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การฝึกทักษะการใช้มือ จุดประสงค์เพื่อต้องการฝึกให้เด็กมีทักษะในการปะ ตัด ฉีก ร้อย การฝึกกล้ามเนื้อตา กับมือให้สัมพันธ์กันสำคัญมากในเด็กวัยกำลังโต นอกจากนี้การกระตุ้นให้เด็กอยากทำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปฏิบัติจริงเพื่อฝึกทักษะปฏิบัติ ครูต้องทำการบ้านมาดีเพื่อจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัตินักเรียนมีส่วนร่วม สนุกสนาน :tv18:
โดย พิมพิชญา จงเกียรติกาญจน์ (2012-04-05 14:51:11) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชม ออกทะเลเฮฮา ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดีมาก ทั้งทางด้าน ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือต่าง ๆ และยังสอดแทรกความรู้ในวิชาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ กิจกรรมนี้ยังกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้ สนใจ กระตือรือร้น ใฝ่รู้ อีกด้วย การจัดกิจกรรมนี้ ได้เน้นผู้เรียน ได้ปฏิบัติจริง สร้างสรรค์งานจากประสบการณ์ตรง และจินตนาการของนักเรียนเอง เมื่อนักเรียนได้เรียนได้เล่นจะเกิดความรู้ที่ยั่งยืน ค่ะ :tv09: :tv18: :tv18:
โดย รุ่งนภา เหลาบุญมา (2012-04-10 19:34:09) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีโอออกท่ะเลเฮฮาของผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตรแล้วเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและข้าพเจ้าจะนำไปประยุกต์ใช้เพราะจัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้นป.2อยู่แล้วค่ะ เป็นการฝึกทักษะการใช้มือและตาที่ต้องมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีนอกจากนี้แล้วนักเรียนได้บูรณาการกลุ่มาสาระคณิตศาสตร์ ศิลปะและการงานอาชีพได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย ดังนั้นนักเรียนสนุกในการเตรียมอุปกรณ์การทำเบ็ดตกปลา ฉีกปะติดรูปปลาและลงมือปฏิบัติจิงทุกขั้นตอน แต่ครูผู้สอนควรเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการใช้กรรไกรซึ่งเป็นของมีคมอาจเกิดอันตรายแก่นักเรียนได้แต่ในที่สุดนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการวางแผน แก้ปัญหาในการทำงานเป็นการจัดกิจกรรมที่คุ้มค่าและมีประโยชน์มากๆคะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ฐิติกร เรือนคำ (2012-04-18 11:53:03) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำความรุ้ที่ได้ไปบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่น เช่นศิลปะ การทำกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กอยากเรียน และมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
โดย สมจิตร อุ่นยา (2012-04-21 17:08:45) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชม ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตรเป็นกิจกรรมที่เด็กได้ร่วมกันทำด้วยและสามารถใช้ทักษะด้านประสาทสัมผัสเช่น กล้ามเนื้อต่าง ๆ ได้อย่างลงตัว และเด็กยังสามารถประดิษฐ์เป็นชิ้นงานออกมาให้เห็นเป็นความภูิมิใจสร้างแรงบันดาลใจในการค้นคว้าหาความรู้ดิฉันเป็นครูสอนศิลปะนักเรียนประถม เห็นตัวอย่างกิจกกรรมแล้วก็จะนำมาต่อยอดให้เด็กของโรงเรียนดิฉัันได้พัฒนาทักษาะทางด้านประสาทสัมผัสซึ่งเป็นจุดเริ่มการการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม
โดย อรพรรณ ฉิมพลี (2012-04-24 13:58:07) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกมากๆๆ ออกทะเลเฮฮา ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร
ความสำคัญของการเรียนการงานอาชีพ และเทคโนโลยีในเด็ก ป.2 คือการฝึกทักษะการใช้มือ จุดประสงค์เพื่อต้องการฝึกให้เด็กมีทักษะในการปะ ตัด ฉีก ร้อย การฝึกกล้ามเนื้อตา กับมือให้สัมพันธ์กันสำคัญมากในเด็กวัยกำลังโต นอกจากนี้การกระตุ้นให้เด็กอยากทำ ก็สำคัญ เพราะเมื่ออยากทำก็อยากเรียน ครูก็จะออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการดึงเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์ (การดึงดูดกันของแม่เหล็ก) และคณิตศาสตร์ (นำของเล่นมาติดเลขแล้วให้เด็กเล่นเกมตกปลาบวกเลข) ชอบค่ะ :tv02:
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-28 19:09:25) [แสดงความคิดเห็น]
ประสบการณ์การจัดกิจกรรมกรารเรียการอนสำหรับผู้เรียนทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงได้ทดลองได้สัมผัสจับต้องทำให้ผูเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งได้ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับกลุ่มเพื่อนทำให้ได้สังคมเพิ่มเติมจากการได้องค์ความรู้จากเนื้อหาสาระที่ครูผู้สอนต้องการมอบให้กับผู้เรียนโดยเฉพาะการแก้ปัญหา การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทักษะในการปะ ตัด ฉีก ร้อย การฝึกกล้ามเนื้อตา กับมือให้สัมพันธ์กันสำคัญมากในเด็กวัยกำลังโต
โดย ชูศรี ทองแดง (2012-05-01 21:21:01) [แสดงความคิดเห็น]
ในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับในเรื่องของผู้เรียนต้องผ่านการเรียนรู้ประสบการณ์ตรงซึ่งเป็นการได้มีการทดลองให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืนซึ่งมีการก่อประโยชน์ได้อย่างสร้างสรรค์รวมทั้งมีการทำกิจกรรมร่วมกันรวมกันเป็นกิจกรรมกลุ่มเป็นเรื่องของการจับบกลุ่มเพื่อทำให้เกิดสังคมขึ้นมาจนเกิดองค์ของความรู้จากเนื้อหาสาระซึ่งผู้สอนต้องการมอบให้แก่ผู้เรียนโดยเฉพาะในนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทักษะในการปะ ตัด ฉีก ร้อยการฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้มีการสัมผัสกัน
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-10 13:36:21) [แสดงความคิดเห็น]
ชมโทรทัศน์ครู ออกทะเลเฮฮา ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร ความสำคัญของการเรียนการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ในเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่2 คือการฝึกทักษะการใช้มือ จุดประสงค์เพื่อต้องการฝึกให้เด็กมีทักษะในการปะ ตัด ฉีก ร้อย การฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน สำคัญมากในเด็กวัยกำลังโต นอกจากนี้การกระตุ้นให้เด็กอยากทำ เพราะเมื่ออยากทำก็อยากเรียน ครูก็จะออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการดึงเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์ ( การดึงดูดกันของแม่เหล็ก ) และคณิตศาสตร์ ( นำของเล่นมาติดเลขแล้วให้เด็กเล่นเกมตกปลา บวกเลข ) ขอชื่นชมอาจารย์มากๆแล้วจะนำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ค่ะ
โดย ทวีพร วงษ์แหวน (2012-05-13 21:20:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมาก เพราะทำให้เด็กได้ฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กัน ฝึกการคาดคะเน การประมาณว่าจะต้องเจาะรูตรงใหนและต้องวาดปลาตัวเล็กหรือใหญ่แค่ใหน และยังเป็นการฝึกให้เด็กมีสมาธิในการทำงานและการทำงานเป็นทีม และยังเป็นการเรียนการสอนที่สนุกไม่น่าเบื่อ เพราะเด็กได้ลงมือประดิษฐ์ของเล่นด้วยตนเอง
โดย ยอดขวัญ ปาลามะ (2012-08-28 19:22:56) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv