thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 498
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.13 นาที | Online : 2011-09-07  
    สนุกกับวิชากฎหมายและการเมือง ตอน 1 อ.วัฒนา อัคคพานิช (เมล็ดพันธุ์ครู)  
    ด้วยความเชื่อในทฤษฏีของ Jean Piaget ที่อธิบายถึงกระบวนการพัฒนาการทางสติปัญญา ว่ามาจากการปรับความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ หากความรู้เดิมขัดกับความรู้ใหม่จะยากต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่เข้าไป ดังนั้น อ.วัฒนา อัคคพานิช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงนำหลักการนี้มาออกแบบการสอนในเรื่องการเมือง เพราะพบว่านักศึกษายังขาดความเข้าใจในเรื่องการเมืองที่ถูกต้องอยู่มาก อาจารย์จึงมุ่งเน้นนำสิ่งที่มักเข้าใจผิด มาอภิปรายสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง แล้วจึงนำสู่การเรียนรู้เนื้อหาเพิ่มเติมที่เน้นการปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สร้างครูปฐมวัยด้วยหลัก Brain Based Learning (เมล็ดพันธุ์ครู)
คุณสมบัติสำคัญของครูปฐมวัย จะต้องมีทักษะทางด้านอารมณ์ที่ดี มีความอ่อนโยน ละเมียดละไม ดร.นริสานันท์ จึงมุ่งพัฒนานักศึกษาปฐมวัยโดยใช้ทฤษฎี Brain Based Learning เพิ่มเติม

ใช้กิจกรรมนำการสอนภาษาไทย อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ , อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์
ปัญหาสองอย่างของการสอนภาษาไทยคือ ทัศนคติที่มองภาษาไทยน่าเบื่อ และเด็กมักขาดพื้นฐานที่ดีทางหลักภาษา เพราะมักอาศัยแต่การท่องจำเพียงอย่างเดียว เน้นการสร้างครูภาษาไทยพันธุ์ใหม่ที่ใช้ “กิจกรรมนำการเรียนรู้” ฝึกครูให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

การสร้างนิสิตปัญญาเลิศ (ครูพันธุ์ใหม่ มศว.) ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธุ์วงศ์
คณะศึกษาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร มีการจัดทำหลักสูตรให้นิสิตทุกคน มีความพร้อมด้วยการศึกษาพฤติกรรมของเด็กให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยจัดตั้ง “ศูนย์อัจฉริยภาพ” ขึ้นมา เพิ่มเติม

นำภูมิปัญญาพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ (เมล็ดพันธุ์ครู)
เปิดมุมมองใหม่ ในการพัฒนาสื่อการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ อ.วีระพงษ์ แสงชูโต จึงริเริ่มวิชาภูมิปัญญาเชิงวิทยาศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเห็นคุณค่า และหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มเติม

สอนเรียนเขียนอ่านด้วย EKKE มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนพัฒนศึกษา (เมล็ดพันธุ์ครู)
ความสำคัญว่าการเรียนภาษาไทย ต้องเริ่มต้นจากขั้นหัดเรียนเขียนอ่านตั้งแต่ชั้น ป.1 เป็นพื้นฐานสำคัญ ชมเทคนิคการสอนที่เรียกว่า EKKE มี 4 ขั้นตอน ที่ครูสามารถสร้างกิจกรรมบูรณาการได้หลากหลาย เพิ่มเติม

 
 
ดีมากครับอาจารย์สอนเก่งมากมีเทคนิคหลายๆอย่างแต่นักศึกษาร่วมมือดีมากๆสามารถเอามาประยุกต์สอนวิชาสังคมฯเรื่องกฎหมาย ม.5เอามาประยุกต์ได้ผมรหัส 006620 ครูสังคมฯ
โดย ปานเทพ สว่างบุญธรรม (2011-10-21 21:28:31) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15: :tv15: :tv15: อาจารย์ เก่ง มาก ๆๆ เลย ครับ มีเทคนิคที่ดี ทำให้ผู้เรียนไม่น่เบื่อ มีการ เกรื่อนนำ บทเรียน รวมทั้งกิจกรรมระหว่างเรียน กิจกรรมกระตุ้นการเรียน รวมทั้ง การ ตามเส้นทางเดินเรื่อง ต่าง ๆๆ สามารถเชื่อมโยง ลำดับเหตุการณืต่าง ได้อย่างเห็นภาพ ทำให้ ผู้เรียน เกิดเเรงจูงใจ นการเียน เกิด การเรียนรู้และจจำได้ง่าย ๆๆๆ :tv17: :tv17: :tv17:

ผม อยากจะถามว่าถ้าผมจะนำเทคนิค ดีดี แบบ นี้ไปประยุกต์ เข้ากับการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ นั้น จะสามารถทำได้หรือไม่ และ ทำได้อย่างไร ??? ขอ คำแนะนำด้วย ครับ ^^
โดย ปิยะวัฒน์ ศรีสังวาลย์ (2012-01-07 19:48:36) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ เก่ง มาก ๆๆ เลย ครับ มีเทคนิคที่ดี ทำให้ผู้เรียนไม่น่เบื่อ มีการ เกรื่อนนำ บทเรียน รวมทั้งกิจกรรมระหว่างเรียน กิจกรรมกระตุ้นการเรียน รวมทั้ง การ ตามเส้นทางเดินเรื่อง ต่าง ๆๆ สามารถเชื่อมโยง ลำดับเหตุการณืต่าง ได้อย่างเห็นภาพ ทำให้ ผู้เรียน เกิดเเรงจูงใจ นการเียน เกิด การเรียนรู้และจจำได้ง่าย ๆๆๆ

ผม อยากจะถามว่าถ้าผมจะนำเทคนิค ดีดี แบบ นี้ไปประยุกต์ เข้ากับการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ นั้น จะสามารถทำได้หรือไม่ และ ทำได้อย่างไร ??? ขอ คำแนะนำด้วย ครับ ^^
โดย ปิยะวัฒน์ ศรีสังวาลย์ (2012-04-08 13:25:03) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv