thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 495
Rate :
 4.5
ความยาว : 13.49 นาที | Online : 2011-09-06  
    พลเมืองไทยใฝ่ดี ตอน 1 ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล  
    การสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ คือ หน้าที่การสร้างความเป็นพลเมืองที่ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนทุกคนพึงปฏิบัติ ทำให้ประชาชนได้เข้าใจในหน้าที่ความเป็นพลเมือง ที่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

มาอ่านหนังสือกันเถิด ตอน 1 พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), สมคิด ละวางกูร, วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, วิลาส สุวี
จากโฆษณาของ การศึกษานอกโรงเรียน คนไทยอ่านหนังสือแปดบรรทัดต่อปี สู่การหาคำตอบ เราอ่านแปดบรรทัดจริงหรือ เพิ่มเติม

มาอ่านหนังสือกันเถิด ตอน 3 พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), สมคิด ละวางกูร, วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, วิลาส สุวี
(ตอนต่อ) บุคคลที่พลิกชีวิตสู่ความสำเร็จในชีวิตด้วยการอ่าน เพราะอะไรเราจึงต้องอ่านหนังสือ เพิ่มเติม

มาอ่านหนังสือกันเถิด ตอน 4 พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), สมคิด ละวางกูร, วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, วิลาส สุวี
(ตอนต่อ) ห้องสมุดเปรียบได้กับจักรวาลแห่งการอ่าน เรากำลังลืมเพื่อนแสนดีคนนี้ไปหรือเปล่า เพิ่มเติม

มาอ่านหนังสือกันเถิด ตอน 2 พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), สมคิด ละวางกูร, วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, วิลาส สุวี
(ตอนต่อ) หาคำตอบว่าเราไม่อ่านหนังสือ เราเอาเวลาชีวิตไปทำอะไร เรากำลังทำอะไรกันอยู่ เพิ่มเติม

พลเมืองไทยใฝ่ดี ตอน 2 ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
(ตอนต่อ) การสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ คือ หน้าที่การสร้างความเป็นพลเมืองที่ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนทุกคนพึงปฏิบัติ เพิ่มเติม

 
 
ในการชมครั้งแรกได้ ทราบถึงแนวคิดของผู้จัดว่า พลเมืองไทยใฝ่ดี ตอน 1 ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
การสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ คือ หน้าที่การสร้างความเป็นพลเมืองที่ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนทุกคนพึงปฏิบัติ ทำให้ประชาชนได้เข้าใจในหน้าที่ความเป็นพลเมือง ที่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน
นับว่าเป็นสิ่งวท่ีดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย จรูญ ยอดอุโมงค์ (2011-10-04 14:18:57) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการโทรทัศน์ครู ได้นำเสนอแนวคิดเรื่อง พลเมืองไทยใฝ่ดี ตอน 1 ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล การสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ คือ หน้าที่การสร้างความเป็นพลเมืองที่ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนทุกคนพึงปฏิบัติ ทำให้ประชาชนได้เข้าใจในหน้าที่ความเป็นพลเมือง ที่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน นับว่าเป็นสิ่งที่ดี มัคุณค่าสามารถำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถนนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม กิจกรรมยามเช้า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ เป็นอย่างดี ขอบคุณค่ะ
โดย กัญจนณัฐ ปัญญาลิขิตกุล (2011-11-08 12:18:08) [แสดงความคิดเห็น]
การปกครองระบบประชาธิปไตย เป็นการปกครองที่อำนาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชน ซึ่งมีรัฐธรรมนูญซึ่งยึดหลักความเสมอภาค โดยยึดกฏหมายเป็นหลักในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เมื่ออำนาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชนจึงทำให้ประชาชนนั้นมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่ทุกคนมีอิสระภาพในความคิด มีอิสระภาพในการปฏิับัติ โดยยึดกรอบหรือขอบเขตของการปฏิบัติคือกฏหมาย เป็นกติกาของสังคม เมื่อปฏิบัติตนอยู่นอกหรือเหนือกฏหมายก็จะถูกลงโทษ จึงทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันประชาธิปไตยในประเทศของเรานั้นยังไม่สมบูรณ์เท่่าที่ควรเพราะในการนำกฏหมายมาใช้ ผู้รักษากฏหมายต้องมีความยุติธรรมหากผู้รักษากฏหมายขาดคุณธรรมแล้วกฏหมายก็จะขาดความเชื่อถือ ในที่สุดประเทศชาติก็จะขาดกติกาของสังคม
โดย ประภัสสร ผลสินธ์ (2012-04-03 06:37:52) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv