thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 188
Rate :
 3
ความยาว : 15.12 นาที | Online : 2011-09-06  
    พลเมืองไทยใฝ่ดี ตอน 2 ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล  
    (ตอนต่อ) การสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ คือ หน้าที่การสร้างความเป็นพลเมืองที่ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนทุกคนพึงปฏิบัติ ทำให้ประชาชนได้เข้าใจในหน้าที่ความเป็นพลเมือง ที่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

มาอ่านหนังสือกันเถิด ตอน 1 พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), สมคิด ละวางกูร, วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, วิลาส สุวี
จากโฆษณาของ การศึกษานอกโรงเรียน คนไทยอ่านหนังสือแปดบรรทัดต่อปี สู่การหาคำตอบ เราอ่านแปดบรรทัดจริงหรือ เพิ่มเติม

พลเมืองไทยใฝ่ดี ตอน 1 ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
การสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ คือ หน้าที่การสร้างความเป็นพลเมืองที่ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนทุกคนพึงปฏิบัติ เพิ่มเติม

มาอ่านหนังสือกันเถิด ตอน 3 พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), สมคิด ละวางกูร, วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, วิลาส สุวี
(ตอนต่อ) บุคคลที่พลิกชีวิตสู่ความสำเร็จในชีวิตด้วยการอ่าน เพราะอะไรเราจึงต้องอ่านหนังสือ เพิ่มเติม

มาอ่านหนังสือกันเถิด ตอน 4 พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), สมคิด ละวางกูร, วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, วิลาส สุวี
(ตอนต่อ) ห้องสมุดเปรียบได้กับจักรวาลแห่งการอ่าน เรากำลังลืมเพื่อนแสนดีคนนี้ไปหรือเปล่า เพิ่มเติม

มาอ่านหนังสือกันเถิด ตอน 2 พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), สมคิด ละวางกูร, วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, วิลาส สุวี
(ตอนต่อ) หาคำตอบว่าเราไม่อ่านหนังสือ เราเอาเวลาชีวิตไปทำอะไร เรากำลังทำอะไรกันอยู่ เพิ่มเติม

 
 
ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิไตยเริ่มต้นได้ตั้งแต่ที่บ้าน พัฒนาต่อโดยโรงเรียน ในหนึ่งห้องเรียนจะมีนักเรียนเหมือนกับในสังคมย่อยแห่งหนึ่ง แน่นอนว่าจะต้องมีคนหลายประเภท ครูจึงต้องเข้าใจก่อนว่า ความเป็นพลเมืองดีมีหลายประเภท นักเรียนจึงมีหลายแบบ ดังนั้น ครูจึงต้องทำใจให้ได้และสอนนักเรียนภายใต้ความแตกต่างด้วยความเป็นประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน เช่น การเคารพสิทธิของผู้อื่น ครูต้องรู้เรื่องสิทธิเด็กด้วย การเคารพความแตกต่างของกันและกัน นักเรียนมีความแตกต่าง บางคนเก่ง บางคนอ่อน บางคนมีปัญหา และเราควรมีการเคารพความเสมอภาคในหนึ่งห้องเรียน การเคารพกฎกติกา ในห้องเรียนมีกฎกติกาที่ครูต้องปลูกฝังและตอกย้ำให้นักเรียนเคารพกติกาที่สร้างร่วมกันในห้องเรียน การรับผิดชอบต่อสังคม ครูมีหน้าที่ย้ำให้นักเรียนตระหนักว่าในห้องเรียนเป็นสังคมหนึ่งที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน ที่โรงเรียนจะให้นักเรียนมีหน้าที่โดยแบ่งเป็น 5 ฝ่ายเช่น ฝ่ายปกครองตนเอง ฝ่ายโภชนาการ ฝ่ายพัฒนาห้องเรียน ฝ่ายสุขภาพอนามัย ซึ่งนักเรียนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบในหน้าที่เหล่านั้นทุกวัน และยอมรับซึ่งกันและกัน จะทำให้มีอิสระทางความคิดและสามารถพึ่งตนเองได้ เป็นรากฐานสำคัญที่จะสร้างให้นักเรียนเป็นพลเมืองดีในสังคมต่อไป ขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่จุดประกายในเรื่องนี้ขึ้นมาในยุคที่ประชาธิปไตยกำลังจะเริ่มผลิบานอีกครั้ง เราคาดหวังเช่นนั้นนะคะ ขอบคุณค่ะ
โดย ลินลดา เชาว์มนัส (2011-09-21 06:36:16) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการโทรทัศน์ครู ได้นำเสนอแนวคิดเรื่อง พลเมืองไทยใฝ่ดี ตอน 1 ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล การสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ คือ หน้าที่การสร้างความเป็นพลเมืองที่ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนทุกคนพึงปฏิบัติ ทำให้ประชาชนได้เข้าใจในหน้าที่ความเป็นพลเมือง ที่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิไตยเริ่มต้นได้ตั้งแต่ที่บ้าน พัฒนาต่อโดยโรงเรียน ในหนึ่งห้องเรียนจะมีนักเรียนเหมือนกับในสังคมย่อยแห่งหนึ่ง แน่นอนว่าจะต้องมีคนหลายประเภท ครูจึงต้องเข้าใจก่อนว่า ความเป็นพลเมืองดีมีหลายประเภท นักเรียนจึงมีหลายแบบ ดังนั้น ครูจึงต้องทำใจให้ได้และสอนนักเรียนภายใต้ความแตกต่างด้วยความเป็นประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน เช่น การเคารพสิทธิของผู้อื่น ครูต้องรู้เรื่องสิทธิเด็กด้วย การเคารพความแตกต่างของกันและกัน นักเรียนมีความแตกต่าง บางคนเก่ง บางคนอ่อน บางคนมีปัญหา และเราควรมีการเคารพความเสมอภาคในหนึ่งห้องเรียน การเคารพกฎกติกา ในห้องเรียนมีกฎกติกาที่ครูต้องปลูกฝังและตอกย้ำให้นักเรียนเคารพกติกาที่สร้างร่วมกันในห้องเรียน การรับผิดชอบต่อสังคม ครูมีหน้าที่ย้ำให้นักเรียนตระหนักว่าในห้องเรียนเป็นสังคมหนึ่งที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน ที่โรงเรียนจะให้นักเรียนมีหน้าที่โดยแบ่งเป็น 5 ฝ่ายเช่น ฝ่ายปกครองตนเอง ฝ่ายโภชนาการ ฝ่ายพัฒนาห้องเรียน ฝ่ายสุขภาพอนามัย ซึ่งนักเรียนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบในหน้าที่เหล่านั้นทุกวัน และยอมรับซึ่งกันและกัน จะทำให้มีอิสระทางความคิดและสามารถพึ่งตนเองได้ เป็นรากฐานสำคัญที่จะสร้างให้นักเรียนเป็นพลเมืองดีในสังคม นับว่าเป็นสิ่งที่ดี มัคุณค่าสามารถำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถนนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม กิจกรรมยามเช้า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการเรียนการสอนประชาธิปไตยในโรงเรียนได้ เป็นอย่างดี ขอบคุณค่ะ
โดย กัญจนณัฐ ปัญญาลิขิตกุล (2011-11-08 12:22:13) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv